VASIKAT TUOTANTOELÄIMIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASIKAT TUOTANTOELÄIMIKSI"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖ - YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA VASIKAT TUOTANTOELÄIMIKSI Tilastt rahaksi Nurmeksessa T E K I J Ä : Esk Saatsi

2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Kulutusala Lunnnvara- ja ympäristöala Kulutushjelma/Tutkint-hjelma Maaseudun kehittämisen kulutushjelma Työn tekijä(t) Esk Saatsi Työn nimi Vasikat tutanteläimiksi Tilastt rahaksi Nurmeksessa Päiväys Sivumäärä/Liitteet 39/6 Ohjaaja(t) Kati Partanen, Heli Wahlrs Timeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Nurmeksen kaupunki Tiivistelmä Maailma muuttuu ja siinä mukana myös Sumi. Sumi n kansainvälisillä maatalusmarkkinilla pieni timija. Timiva ja mavarainen ktimainen maatalus- ja elintarviketutant n tärkeä niin kansalaisten kuin myös turvallisuuden kannalta. Nurmeksen kaupungin strategialla, Pikes Oy:n elinkein-hjelmalla, Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden maaseutustrategialla ja TEHO-hjelmalla li tavitteena laatia askelmerkit Nurmeksen j ennestään menestyvän maataluselinkeinn jatkumlle. Työn timeksiantajana timi Nurmeksen kaupunki ja hallintjhtaja Riikka Bren. Opinnäytetyössä tähdättiin perusmaataluden nykytilasta tulevaisuuteen ja niihin vaihtehtihin, jilla perusmaatalus saadaan menestymään alati kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Työtä tehtiin eri työryhmissä. Merkittävin ryhmä työn eteenviemisessä li vunna 2013 mudstettu Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjäryhmä. Työn merkittävin tavite li löytää maataluden kehittämismahdllisuuksia Nurmeksessa. Keskittymällä parannetaan tehkkuutta. Kehittyvän maatilayrityksen n investitava kk ajan, että pysyy mukana, investinnin n parannettava kannattavuutta. Yrittäjillä n ltava määrätietinen kehittymissuunnitelma, jlla tähdätään parempaan kannattavuuteen. On ltava ylpeä työstään, suunnitelmallista vapaa-aikaa ja työn ltava hauskaa, ajattelutapa psitiiviseksi. On vertailtava tisten tiljen menettelyjä ppimismielessä. Maatilaa n jhdettava kuin yritystä. Kunnssa leva infrastruktuuri mahdllistaa maaseudulla mm. yritysten timinnan ja bitaluden kehittymisen harvaan asutulla maaseudulla. Kunnssa leva infra n myös yksi tärkeimmistä harvaan asutun maaseudun markkinintikeinista yrityksille ja yritysten perustamisille. Nurmeksen kaupunki n satsannut ja investinut infraan viime vusina merkittävästi saadakseen yrityksiä kaupunkiin. Perusmaataluselinkeinkin tarvitsee jatkssa vastaavanlaisia satsauksia yhdessä muiden tinijiden kanssa, jtta perusmaataluden edellytykset saadaan turvattua. Perusmaataluden pitäisi rueta pian timimaan sakeyhtiömalliphjalta. Pellt täytyy pitää viljeltynä ja lhkkkn tulee myös kiinnittää humita. Lhkkk mieluummin yli 5 hehtaaria. Sumen tulisi nyt vain päästä yli tämä nin viisi vutta kestävä ylimenvaihe. Myös Nurmeksella n mahdllisuus päästä salliseksi tästä maailmanlaajuisesta elintarvikeketjun menestystarinasta. Nykyiset rakenteet n saatava päivitetyksi nykyaikaisiksi ja ihmisten ajattelumalli n saatava muuttumaan. Avainsanat maatalus, elintarviketutant, Nurmeksen kaupunki, Pikes Oy SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES THESIS

3 Field f Study Natural Resurces and the Envirnment Degree Prgramme Degree Prgramme in Rural Develpment Authr Esk Saatsi Title f Thesis Cw calves int prductin animals - Statistics int mney in Nurmes Date Pages/Appendices 39/6 Supervisr(s) Kati Partanen, Heli Wahlrs Client Organisatin /Partners City f Nurmes Abstract Abstract Just like the wrld, Finland is under a cnstant change. Even thugh Finland itself is nly a small factr in the large agricultural market, having a functining and self-cntained prvisin supply is crucial nt nly fr the peple, but fr the verall safety and security f the natin. The city f Nurmes, Pikes Oy's livelihd prgram, Nrth Karelia's cuntryside strategy and TEHO-prgram had the gal t create the stepping stnes t ensure the nging success f the lcal agriculture. The wrk was cmmissined by the city f Nurmes and the city administratr Riikka Bren. The main fcus f the thesis was t find the ways and the means t keep the basic agriculture successful in the evergrwing glbal cmpetitin. The wrk was dne in different grups. A big part f the prject was a grup called "Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjäryhmä" funded back in The mst imprtant part f the prject was t find ut the means hw Nurmes culd guarantee its future success in agriculture. A successful farm has t keep up with the times and becme even mre prductive. The entrepreneur needs t plan ahead, be prud f their wrk, keep finding new ways t imprve at their wrk and find a balance between f wrk and free time. In shrt, a farm has t becme mre like a cmpany. A wrking infrastructure makes it pssible t have wrking cmpanies and industry n less ppulated cuntryside. In fact, that is cuntryside's main selling pint in hpes f attracting mre cmpanies. That is als what Nurmes has heavily invested in in the past years. The basic agriculture culd use the same kind f treatment in rder t keep the fundamendals f farming secured. In rder t remain successful in the future, the farms shuld start wrking the same way as cmpanies d. Even Nurmes culd get its time in the glbal prvisin chain sptlight. It wuld require updating the utdated methds and changing the peple's way f thinking, but it is pssible. Keywrds agriculture, fd prductin, twn f Nurmes, Pikes Oy ESIPUHE

4 Pielisen Karjalan maaseutupalvelut n kehittänyt maaseutuelinkeinja ja kyliä vudesta 2014 lähtien Pielisen Karjalan maaseutuhallinnn neuvttelukunnan hyväksymän maatalusstrategian ja vudesta 2015 alkaen Teh-hjelman kautta. Teh-hjelman painpisteet vat keskittyneet Nurmekseen. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut vat mukana kehittämässä maatilataluden pienyritystimintaa, neuvnnan ja hanketiminnan avulla. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut vat myös mukana edistämässä ja kehittämässä yhteistyössä muiden timijiden kanssa maataluden investinteja. Maaseutupalvelut hjaavat ja krdinivat yhteistyössä maaseudun elinkein- ja hanketimintaa. Maaseutupalvelut edistävät lisäksi kylätimintaa yhteistyössä muiden alan timijiden ja hankkeiden kanssa sekä sallistuvat viljelijä-, hanke- ja kylätimintakulutuksiin sekä maataluden ja maaseudun strategiatyöhön. Pielisen Karjalan maaseutupalvelujen tehtävänä li timia satteuttajana tulevaisuuden elintarvikkeet hankkeessa. Alueen maatilja lähestyttiin sähköpstitse. Suritimme kiinnstuneilla tililla alkukartituksen, jssa selvitimme tiljen nykytilan ja mahdlliset kehitysplut. Pielisen Karjalan maaseutupalvelujen henkilökunnalle n tähän saakka llut tutuinta timia muiden hankerganisaatiiden tteuttamien hankkeiden sarahittajana. Lähitulevaisuudessa n tavitteena kirjittaa kehityshanke ja rekrytida hankkeeseen innvatiivinen maataluden kehittämisen yritysasiantuntija, jnka tehtävänä n krdinida hankkeen timintaa ja hjata malla saamisellaan Nurmeksen maatalusyritysten ja timialan kehittymistä sekä saamisverkstn rakentamista. Pielisen Karjalan Maaseutupalveluiden henkilökunnalla n hyvä tuntemus alueen maatilista ja niiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Hankkeessa n mahdllista hyödyntää heidän saamisen lisäksi myös maakuntien välistä yhteistyötä Phjis-Savn ja Kainuun asiantuntijiden kanssa. Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden timinta n perustunut lukien maaseutuvirastn (MAVI) ja Nurmeksen kaupungin väliseen maksajavirastspimukseen. Spimuksessa ei määritelty kehittämistehtävien hidsta, vaan yhteistiminta-alueen henkilöstö tekee ajan sallimissa puitteissa myös maatiljen yritys- ja hanketyötä. Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden isäntäkuntana timii Nurmeksen kaupunki. Palvelemme asiakkaitamme Lieksan, Nurmeksen ja Valtimn timipisteissämme. Nurmeksessa Esk Saatsi

5 5 (45) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MAATALOUDEN TILANNE POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNASSA Maataluden kehitys Phjis-Karjalassa Pielisen Karjalan maatalus Nurmeksen histriaa Nurmeksen maataluden rahavirrat Peltjen käyttö Tutanteläinten tutkset Yleiset maataluden näkymät Phjis-Karjalassa Nurmeksen kaupungin strategia Ylä-Karjalan elinkein-hjelma PIELISEN KARJALAN MAATALOUSSTRATEGIA TEHO-OHJELMA Tavitteet Maataluden mahdllisuudet Nurmeksessa Maataluden menestystekijät Nurmeksessa TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen lutettavauus ja eettisyys Tutkimuksen tteuttaminen TUTKIMUSTULOKSET Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjien kkntumiset Haastattelumenetelmien kuvaus Haastattelujen tulkset Yhteenvet JOHTOPÄÄTÖKSET Yhteistyömallit kunnassa Teht Nurmekseen POHDINTA Maataluselinkeinn markkininti harvaan asutuille alueille... 37

6 6 (45) LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT LIITE 1: RAHOITUSPALAVERIN LIITE LIITE 2: HAASTATTELUT

7 7 (45) 1 JOHDANTO Sumen maatalus n kkenut erittäin vimakkaan rakennemuutksen Eurpan uninin aikana eikä suuntaukseen näytä levan tulssa muutsta tulevaisuudessakaan. Yli pulet maittilista lpettaa vuteen 2022 mennessä Tilamäärän lasku ei juuri näy Sumen maitmäärässä, js investintisuunnitelmat tteutuvat aitusti. Myös naudanlihan tutant n kääntymässä laskuun. (Lehtnen 2016.) Aktiivitiljen lukumäärän väheneminen Sumessa ei le kuitenkaan vähentänyt samassa suhteessa kunnassa tehtävän työn määrää maatalustukien hallinninnissa, tukihakemusten käsittelyssä ja asiakaspalvelussa. Lainsäädännön muutsten vuksi maatalustukien käsittelyprsessit eivät le lähiaikina yksinkertaistumassa. Myös maaseutuelinkeinviranmaispalvelut kkevat muutksen lähitulevaisuudessa. Näillä näkymin maatalustukihallint siirtyy 18 maakuntaan. Kuntien maaseututimistjen kautta n tehty myös maataluden kehittämistimia mm. hankkeiden kautta. Tutkimus n myös tästä näkökulmasta katsen erittäin ajankhtainen ja tarpeelllinen maataluden kehittämisen järjestämiseen liittyvien muutsten llessa j suunnitteluasteella. Nurmes kuuluu Phjis-Karjalan maakuntaan. Nurmeksen maaseudun kehittämistä tulevassa maakunnassa valmistellaan klmessa eri työryhmässä, jtka vat viljelijäpalvelut, maaseudun kehittäminen ja lmituspalvelut -työryhmät. Tukihallinnn pyörittäminen kuuluu perinteisiin tehtäviin viljelijäpalveluissa, jita hitaa tällä hetkellä nin 60 yhteistiminta-aluetta valtakunnallisesti. Phjis-Karjalassa n klme yhteistiminta-aluetta; Jensuun seudun, Keski-Karjalalan ja edustamani Pielisen Karjalan maaseutupalvelut. Lmituspalvelut dttavat tällä hetkellä lmituslainsäädännön valmistumista. Yksi tärkeimmistä siista tulevissa maakunnissa n maaseudun kehittämissin järjestäminen. Maaseudun kehittämistä tehdään tällä hetkellä eri tavilla eri pulilla maata. Phjis-Karjalassakin tehtävää n delegitu kehittämisyhtiöille, yhteistiminta-alueille, elinkeinasiamiehille jne. Se mikä n paras tapa tteuttaa se, n vaikea sana. Resurssit tulevat jatkssa kuitenkin pienenemään. Maaseudun elinviman kehittäminen siirtynee kuitenkin entistä enemmän kuntien vastuulle. Opinnäytetyön timeksiantaja n Nurmeksen kaupunki. Timeksiantajan vastuuhenkilönä timii kaupunginsihteeri Riikka Bren. Nurmeksen kaupunki päivitti juuri äskettäin strategian. Aikaisempi strategia 4U-Nurmes päivitettiin Nurmeksen suunta -strategiaksi vusille Maaseutupalveluiden TEHO-hjelma n myös päivityksen alla ja se njaa hyvin pitkälti malta saltaan kaupungin strategiaan. Tärkeimpinä timenpiteinä n maataluden tehstaminen ja lähiruan ja jalstusasteen nstaminen. Työn tavitteena n saada Nurmeksen salta kehittäminen ja tekeminen sille taslle, että se jhtaa stregian asettamiin tavitteisiin.

8 8 (45) Tutkimuksen ngelmina n maataluden muuttuva ja haasteellinen timintaympäristö jhtuen niin paikallisista kuin maailmanlaajuisistakin muuttujista. Näistä jhtuen taludelliset haasteet asettavat kvat paineet nykyisellä kustannusrakenteella ja tulvirran kehityksellä. Vastaavasti prsesseista syntyvien vlyymien tulisi lla kuitenkin suuria ja kustannustehkkaita. Aihe herätti kiinnstukseni asian ympärillä käytävän keskustelun myötä. Aiheen rajaukseen vaikutti maaseutuelinkeinviranmaispalvelujen seutukuntatasn tarkastelu. Sumi ei le enää naudanlihantutannn suhteen mavarainen, ktimaisen naudanlihantutannn llessa 82 miljnaa kila ja kulutuksen 99 miljnaa kila. Naudanlihantutant perustuu Sumessa mait- ja lihartuisiin eläimiin. Maitrtuisten suus n selkeästi suurempi. Lihartuisten eläinten suus kknaismäärästä n nin 17 %. Teuraaksi kasvatettavista vasikista keskimäärin klmassa kasvatetaan syntymätilalla, kyseessä n yhdistelmätutant. Nautatiljen erikistumisen myötä välitysvasikiden määrät vat kasvaneet. Maittililla syntyneistä välitettävistä snnivasikista lähes kaikki kasvatetaan klmivaiheisesti. (Atria alkututant 2016). Nurmeksen ngelmana n, että täältä puuttuu suuri vasikkakasvattam. Työn tavitteena n selvittää lisik uuden 800 kasvatuspaikan lihanautatila mahdllinen, jssa lisi sekä väli- ja lppukasvatus ja lisik kklukka riittävä. Uuden kasvattamn avulla saadaan paikallisten navetiden vasikat kasvatettua lihaksi ja kuljetusmatkat lyhenevät. Tavitteena n lisäksi selvittää riittävän jatkkasvatuskapasiteetin tarve Pielisen Karjalan alueelta. Kehitetään myös tiljen välistä yhteistyötä naudan yksikkö sveltuu hyvin esim. suuremman lypsykarjatilan yhteyteen.

9 9 (45) 2 MAATALOUDEN TILANNE POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNASSA Phjis-Karjalassa maataluden peltalaperusteisia tukia hakeneiden maatiljen määrä n vähentynyt Sumen Eurpan uninin jäsenyysaikana yli 40 prsenttia. Maatiljen keskikk n kasvanut vimakkaasti ja n tällä hetkellä yli 35 hehtaaria. Viljelty tukikelpinen peltala n pysynyt vakaana ja n tällä hetkellä hehtaaria. Phjis-Karjalan maataluden runk perustuu nautakarjavaltaiseen ktieläintaluteen. Phjis-Karjala n maan viidenneksi suurin maidn ja naudanlihan tuttaja. Myös erikistumisella puutarhataluteen ja erityisesti marjanviljelyyn sekä vihannestutantn n pitkät perinteet. (Phjis-Karjalan maaseudun kehittämishjelma 2014.) Lunnnmukaisen tutannn suhteellinen laajuus n kasvanut Phjis-Karjalassa vimakkaasti ja se n krkeimpia kk maatakin ajatellen. Lunnnmukaisessa tutannssa li vunna 2012 Phjis- Karjalan peltalasta 19,4 prsenttia ( hehtaaria). Kasvua lumualassa li edellisestä vudesta 12 prsenttia. Kk maassa lumualan suus peltalasta n yhdeksän prsenttia. Lumutilat vat myös keskimääräistä suurempia, keskikk n nin 51 hehtaaria/tila. Lumuktieläintilja Phjis- Karjalassa n 72 kappaletta. Lumuhunajan tuttajia 15 kappaletta. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013.) Maidntutant n taludellisesti merkittävin maataluden tutannnala Phjis-Karjalassa. Kk maan maidntutannsta Phjis-Karjalan suus n nin kuusi prsenttia. Maakunnan maidntutant n laskenut 2000-luvulla alle 140 miljnaan litraan. Kuitenkin keskimäärin tilaa khti tutettu maitmäärä n nussut 2000-luvulla litrasta yli litraan. Kehittämistimien tavitteena n lisätä maidntutant 150 miljnan litran taslle vuteen 2020 mennessä. Naudanlihaa tutetaan Phjis-Karjalassa 5,4 miljnaa kila vudessa. Kk maan naudanlihatutannsta Phjis-Karjalassa tutetaan 6,5 prsenttia. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013.) Puutarhataludessa n erikistuttu marjanviljelyyn. Marjanviljelyssä n kaikkiaan nin 700 hehtaaria. Tärkeimpiä marjakasveja vat herukat (410 hehtaaria) ja mansikka (258 hehtaaria). Mlemmat vat lleet lievässä kasvussa viime vusina. Vihanneksia, hedelmiä, taimi- ja kasvihunetutanta n yhteensä nin 100 hehtaarilla. Muista viljelykasveista merkittävää n esimerkiksi kuminan viljely (250 hehtaaria). Uusista viljelykasveista rypsin ja härkäpavun viljely n lisääntynyt viime vusina. Maakunnasta löytyy myös maissipeltja. Rukhelpin viljely energiakäyttöön n lppunut Vap Oy:n lpetettua spimusviljelyn. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013.) Aktiivisuus erilaisiin ympäristötimenpiteisiin n kasvamassa. Lumun hella susituimpia ympäristöön vaikuttavia timenpiteitä vat lietelannan sijittaminen peltn sekä lunnn ja maiseman mnimutisuuden edistäminen, esimerkiksi perinnebitppien hit. Maatiljen kehitysnäkymiä kartitettiin kahdessa vaiheessa hjelmakaudella Keväällä 2012 tehdyn kyselyn mukaan 58 prsenttia maittilista arvii tutannn jatkuvan ainakin vuteen 2020 saakka. Tämä n hieman krkeampi kuin kk maan keskiarv. Näiden suunnitelmien tteutuessa maakunnassa lisi vunna 2020 vajaa 400 maittilaa, niiden tutant 168 miljnaa litraa ja maittililla keskimäärin 52 lehmää. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013.)

10 10 (45) 2.1 Maataluden kehitys Phjis-Karjalassa Mentäessä ajassa taaksepäin aina 80-luvulle, vidaan sana maataluden eläneen tullin suhteelisen vakaata kehityksen ajanjaksa. Tästäkään hulimatta maatalus ei llut staattisessa tilassa, vaan maatiljen määrä väheni ja niiden kk kasvi. Maataluden tekninen kehitys ja siitä aiheutunut yrityskn kasvu pienensivät matalustuteista saatavaa yksikkökatetta, jka nsti autmaattisesti painetta yritystiminnan kehittämiseen. Läheskään kaikki viljelijät eivät pystyneet tähän haasteeseen vastaamaan. Yleisesti ttaen tutannsta lupuvien maatilat vat kannattavuudeltaan ja tutantedellytyksiltään heikkja ja pääsin ikääntyneiden viljelijöiden tilja, jille ei enää löydy tilanpidn jatkajia. (Helsingin ylipist 2017.) 90-luvulla EU-jäsenyyden myötä sa velkaantuneista tilista lupui maksuvalmiusngelmien vuksi. Timintaympäristön muuts ketteli vimakkaasti myös tilaansa aktiivisesti kehittäneitä, etenkin nuria viljelijöitä. Tutantteknisestä näkökulmasta tarkasteltuna heillä lisi llut parhaat edellytykset timia maatilayrittäjinä pitkällä aikajänteellä. (Helsingin ylipist 2017.) Tänä päivänä elämme jälleen kerran maataludessa vaikeaa ja pitkäkestista ja lähes kaikkia maataluden timalja kskevaa kriisiä. Tällä kerta syynä ei le suranaisesti EU, vaan tuttajahintjen lasku jhtuu ennenkaikkea eurppalaisesta markkinatilanteesta. Venäjän paktteet vat vain yksi syy tukalaan tilanteeseen. Vaalien alla kaikki vannvat ktimaisen elintarviketutannn ja lähiruan nimeen. Myös hultvarmuuden turvaamista pidetään erittäin tärkeänä. Kuitenkin Sumen timet ja mahdllisuudet elintarviketutannn kannattelemisessa vat varsi huet. EU:n ja kansallisella tukiplitiikalla vidaan antaa ainakin pientä tukea esim. kriisiytyville tilille. Maidntutanttilja n Phjis-Karjalassa 481 kpl. Maatiljen investintitahti n edelleen vähäistä pääasiassa tiukasta talustilanteesta jhtuen. Nykyinen investintitahti ei pysty turvaamaan nykyistä tutannn laajuutta karjatililla. Maatilainvestinteja tehtiin eniten Jensuussa, Kiteellä ja Liperissä. Phjis-Karjalassa n lumututantmme laajuus valtakunnallisesti tarkastelleen kärkitasa. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2016.) Phjis-Karjalan peltpinta-ala li vunna hehtaaria, jista lumututannssa n hehtaaria. Maatalustukia haki yhteensä 2160 tilaa, jista lumusitumustilja li 338. Maatiljen keskipeltpinta-ala li 40 hehtaaria; lumutiljen keskipeltpinta-ala li 61 hehtaaria ja tavanmaista tutanttapaa harjittavien tiljen 36 hehtaaria. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2016.) 2.2 Pielisen Karjalan maatalus Nurmes kuuluu tällä hetkellä hallinnllisesti Pielisen Karjalan yhteistiminta-alueeseen. Nurmes timii isäntäkuntana. Muut sapulet vat Lieksan kaupunki ja Valtimn kunta. Alla levassa taulukssa näkyy vuden 2017 tilasttieta Pielisen Karjalan maaseutupalveluista. Nurmeksessa n aktiivisia, tukea hakevia maatilja 139 kappaletta. Käytössä leva peltpinta-ala n nin 6300 hehtaaria.

11 11 (45) Tilissa ei le suuria kunnittaisia erja. Nurmes erttuu kuitenkin maidntutanssa Lieksaan ja Valtimn verrattuna hieman. Nurmeksessa n suurimmat maittilat. Nurmeksessa investitiin luvun alussa edellisellä hjelmakaudella kvasti lähinnä lypsykarjainvestinteihin. Kuluvalla hjelmakaudella investintien tahti n hiipunut jkaisessa Pielisen Karjalan kunnassa. Taulukk 1. Tilasttieta Pielisen Karjalan YT-alueen maataludesta (Saatsi 2018.) Nurmes Lieksa Valtim YTA yht./keskim. Tilalukumäärä Pelta vilj.ha Peltpintaala/tila Peruslhkjen.lkm Maidntuttajia Maita meijeriin (milj. ltr) 15,7 12,6 9,6 37,9 Maita tilaa khti (ltr) Kuntien kautta maksetut tuet (milj. eura) 6,3 6,2 5,0 17,5 Tilat tutantsuunnittain Nurmes Lieksa Valtim YTA yhteensä Lypsykarjatalus Lihanautjen kasvatus Muu nautakarjatalus Lihasikjen kasvatus Kanamunien tutant Lammastalus Hevstalus Viljanviljely Erikiskasvitutant 1 1 Kasvihunetutant 2 2 Puutarhakasvien viljely avmaalla Muu kasvitutant Muu tutant tai timinta Ei tutant/yritystimintaa Yhteensä

12 12 (45) 2.3 Nurmeksen histriaa Nurmeksen seuduilla n liikkunut ihmisiä j neljä vusituhatta sitten, mutta asuttuna paikkana Nurmes mainittiin ensimmäisen kerran vunna luvun alussa alue siirtyi Rutsin vallan alaisuuteen ja alkuperäinen karjalaisasutus vetäytyi Venäjän pulelle. Tilalle tuli ihmisiä Savsta ja Kainuusta. Asutus alki levitä npeasti. Ratkaisevassa asemassa pysyvän asutuksen mudstumiselle li Pielisestä saadun kalan tuma timeentul. Rantaluhdit tuttivat rehua ja metsät riistaa ja turkiksia sekä kaskimaat viljaa. Maatalus alki kehittyä Pielisen Karjalassa vimakkaasti 1700-luvun pulivälissä ja peltalan kasvaessa pystyttiin ktieläinten määrääkin lisäämään. (Nurmeksen musen arkist 2018.) Nurmeksen kirknkylästä mudstui alueen keskus 1800-luvulla. Tiiviisti rakennettu taajama tuhutui tulipalssa kesällä Paln seurauksena kirknkylää alettiin nimittää Prkyläksi. Parin seuraavan vusikymmenen aikana kirknkylä rakennettiin kuitenkin uudelleen, jten Prkylä säilyi vasta perustetun kauppalan kilpailevana keskuksena. Kuvassa 1 näkyy Nurmeksen yhteiskulu ja kauppalaa 1920-luvulta. (Nurmeksen musen arkist 2018.) Kuva 1. Nurmeksen yhteiskulu (Nurmeksen muse 2018.) Kauppala rakennettiin parin kilmetrin päähän kirknkylästä, lähestuln asumattmalle harjulle Pielisen ja Nurmesjärven väliin. Kauppala perustettiin edistämään alueen kehittymistä vunna Kauppalan asemakaavan piirsi Ferdinand Öhmanin suunnitelmien phjalta Julius Basilier. Kaavan perustana li palturvallisuus, mihin pyrittiin säännöllisellä ja väljällä rakentamisella, leveillä kaduilla ja puuistutuksilla. (Nurmeksen musen arkist 2018.) Nurmeksen väestökehitys li pitkään tasaisesti nuseva, mutta viimeisten vusikymmenien aikana väkiluku n laskenut jyrkästi luvun pulessa välissä Nurmeksessa li nin 1700 asukasta, 1800-luvun alussa asukkaita li j yli Suurimmillaan väestömäärä li vunna 1960, jllin asukkaita li henkeä. Vunna 2018 väkiluku n hieman alle (Nurmeksen musen arkist 2018.)

13 13 (45) Maatalus li 1900-luvun jälkipulelle saakka Nurmeksen tärkein elinkein. Metsätyöt lisäsivät väestön varallisuutta ja paikkakunnalle syntyi myös rautatellisuutta sekä sahaus- ja meijeritimintaa. Myöhemmin merkittäviksi elinkeiniksi nusivat myös vaatetus- ja elintarviketellisuus. Ennen rautatien rakentamista kauppaa ja tellisuutta häiritsivät liikenneljen alkeellisuus, sillä tutteet li rahdattava markkinille vesiteitse. Kauppalan ja maalaiskunnan välinen kilpailu mudstui rasitteeksi alueen tasapuliselle kehittämiselle. Haitat pyrittiin minimimaan vuden 1973 alussa, kun Nurmeksen maalaiskunta liitettiin kuvassa 2. näkyvään Nurmeksen kauppalaan. Kuntamut muuttui kaupungiksi (Nurmeksen musen arkist 2018.) Kuva 2. Nurmeksen kauppala kirkntrnista kuvattuna (Nurmeksen muse 2018.) 2.4 Nurmeksen maataluden rahavirrat Keskityn pinnäytetyössäni Nurmeksen maatalutta käsitteleviin aiheisiin. Nurmeksen maataluden veturi n maidntutant 7 miljnan eurn myyntitulilla. Nurmeksessa n 49 maittilaa, jtka tuttavat maita yhteensä 14,6 miljnaa litraa vudessa. Tiljen keskituts n yli litraa maita vudessa. Lehmää khti keskituts n nin 8100 litraa vudessa. Khdentamalla navettainvestinteja, peltjen kunnstusta ja työnjaka uskn, että Nurmeksessa tteutuu neljän vuden strategiajakslla 3-4 uutta navettahanketta. Kuvissa 1 n turein tilast vudelta 2016 Nurmeksen maatiljen rahavirrista. Maatiljen tult vat yhteensä nin 19 miljnaa eura, jtka mudstuvat maataluden myyntitulista, maataluden tultuista, metsätulista sekä sivuansiista ja liitännäiselinkeinista. Kuviissa 2 4 näkyy Nurmeksen ja Pielisen Karjalan sijainti kartalla.

14 Kuvi 1. Maatiljen rahavirta Nurmes (Kantar TNS Agri Oy 2016.) 14 (45)

15 15 (45) Kuvi 2. Nurmeksen sijainti Sumen kartalla Kuvi 3. Nurmeksen sijainti Phjis-Karjalan maakuntakartalla Kuvi 4. Phjis-Karjalan maakunnan kartta

16 16 (45) Peltjen käyttö Nurmeksessa n pelta vuden 2017 tukihakutietjen perusteella yhtensä 6531 hehtaaria. Suurin sa pintaalasta n nurmella, jta viljellään pääasiassa säilörehuksi ja laitumeksi. Viljista hra n edelleen merkittävin viljakasvi, mutta kauran suus kasvaa kk ajan. Vehnää n myös viljelty nusujhteisesti muutaman vuden ajan. Erikiiskasvien viljely n minimaalista. Peltmme sveltuvat parhaiten nurmen viljelyyn, mutta myös viljista saadaan khtuullisia satja tutanttekijöiden llessa kunnssa. Lumun suus peltviljelystä n kk ajan kasvamaan päin Tutanteläinten tutkset Nurmeksessa lypsylehmien lukumäärä n suurin. Lehmien yhteislukumäärä n 1416 kpl. Lypsylehmiä n keskimäärin 30 kpl/tila. Kuvista 5 nähdään, että Nurmes n j useiden vusien ajan llut kärkisijilla tilakhtaisissa meijerimaidn määrässä. Vunna 2014 Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden tekemän ennusteen mukaan Nurmeksessa n maatilja vunna 2030 nin 80 kpl, jista 24 lypsykarjatilaa. Suunta näyttää levan samankaltainen myös valtakunnallisella taslla. Sumen gallup elintarviketiedn tutkimuksen mukaan yli pulet maittilista lpettaa vuteen 2022 mennessä. (Elintarviketiet 2016.) Phjis-Karjala Ilmantsi Jensuu Juuka Kitee Kntilahti Lieksa Liperi Nurmes Outkumpu Plvijärvi Rääkkylä Thmajärvi Valtim Kuvi 5. Meijerimaidn määrä tilaa khti keskimäärin kunnittain 2017 Phjis-Karjala (PrAgria Phjis-Karjala 2018.) litraa/tila Meijeriin timitetun maidn määrä n jatkanut laskuaan vusi vudelta. Nurmeksessa maita tutetaan tällä hetkellä nin 14,5 miljnaa litraa vudessa, kuten kuvista 6 nähdään. On ennustettu, että maidntutant tippuu rmahdusmaisesti lähivusien aikana suurten ikälukkien eläköityessä. Samalla tutant useassa par-

17 17 (45) sinavetassa päättyy niin lihan kuin maidnkin tutannn salta. Tällä hetkellä suurissa pihatissa, jtka edutavat nin 10 pssenttia lypsykarjatilista, tutetaan pulet Sumen maitmäärästä. Parsinavetta n tällä hetkellä nin 90 prsentilla lypsykarjatilista. Pulet Sumen maitmäärästä tulee edelleen parsinavetista. Ilmantsi Jensuu Juuka Kitee Kntilahti Lieksa Liperi Nurmes Outkumpu Plvijärvi Rääkkylä Thmajärvi Valtim Kuvi 6. Meijereihin timitettu maitmäärä litrina kunnittain, 2017 Phjis-Karjala (PrAgria Phjis-Karjala 2018.) Naudanlihantutannn tutant vähenee. Valtakunnallisesti naudanlihantutant putaa Sumessa vuteen 2020 mennessä nykyisestä 86 miljnasta kilsta alle 80 miljnaan kiln. Nurmeksessa tutetaan tällä hetkellä naudanlihaa nin 370 tnnia. Pääsyinä naudanlihantutannn vähentymiseen n lypsylehmien vähentyminen ja naudanlihantutannn hun kannattavuus. Krkeat tutantkustannukset ja tuttajahintjen putaminen vat vaikuttaneet maataluden ahdinkn humattavatsi enemmän kuin julkisuudessa paljn puhuttaneet tukimaksujen viivästymiset. (Peltnen-Saini 2015.) 2.5 Yleiset maataluden näkymät Phjis-Karjalassa Tulevaisuudessa phjiskarjalaisen maaseudun menestys mudstuu mnista pienistä ja ehkä suuremmistakin asiista. Lunnnvarakilpailun kiristyessä, maaseutu, maaseudun ihmiset ja siellä levat lunnnvarat vat entistäkin tärkeämpiä Phjis-Karjalan tulevalle menestykselle. Keskeisimmät tulevaisuuden asiat vat bitalus, lumu- ja lähiruka, rukamaakunta-ajattelu, maaseutuasumisen haasteet sekä hajautetut energiaratkaisut. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013 s.1). Maaseuturahastn kautta kanavituu Phjis-Karjalan maakuntaan runsaasti resursseja, jilla n tärkeä merkitys alueteluteen. Kehittämistimien kautta niiden merkitystä n mahdllista mninkertaistaa. Ohjelman tteutus ja sen resurssit eivät kuitenkaan tapahdu autmaattisesti, vaan työhön tarvitaan innkkaita, saavia

18 18 (45) ja asiaansa mtivituneita ihmisiä panemaan suunnitelmat ja hjelmat timeksi. Asiat tteutuvat ja lpulta realisituvat vain ja ainastaan ihmisten kautta. (Phjis-Karjalan ELY-keskus 2013 s.1). 2.6 Nurmeksen kaupungin strategia Nurmeksen kaupunki lähtee uuteen strategiakauteen myönteisessä vireessä. Nurmeksen käyttötalus ja tase vat säilyneet vahvina. Nurmes n HINKU-kunta eli Nurmes pyrkii hiilineutraaliin timintaan. Tämä n läpileikkaava periaate kk kaupunkiknsernin timinnassa. Bitaluden edistäminen n Nurmeksen kaupungin tärkein yksittäinen HINKU-timenpide. (Nurmeksen kaupunki 2017). Kaupungin vahva lähtötilanne mahdllistaa Nurmekselle uuden man suunnan. Nurmeksella n resursseja muuttaa suuntaa ja myös tarvittavaa innkkuuttaa löytyy asiiden kuntn saattamiseksi. Paras strategia n tehdä asiat eikä jäädä dttamaan apua ulkmaailmasta. Maatalutta kskettavat painpisteet löytyvät elinvimaa kasvun kautta kehittämislinjalta. Vunna 2018 n tavitteena alittaa alkututannn vahvistaminen. Taulukk 2. Nurmeksen suunta strategian maataluden kehittämislinjat ja strategiset tavitteet (Saatsi 2018.) Kehittämislinja Elinvimaa kasvun kautta Nurmeksen vetvimaisuus Kaupungin man timinnan kehittäminen Järkevä tiljen käyttö Strateginen tavite Nurmeksen työssäkäyntialue säilyttää väestönsä ja työpaikat lisääntyvät Nurmes n muuttvittkunta ja Nurmeksessa n sujuva arki Kattavat ja mnipuliset lähipalvelut vat kaikkien kuntalaisten saatavissa ja saavutettavissa Timitilatarpeet ja timitilat vat tasapainssa 2.7 Ylä-Karjalan elinkein-hjelma Ylä-Karjalaksi kutsutaan aluetta Phjis-Karjalan phjissassa, jhn kuuluvat Nurmeksen kaupunki ja Valtimn kunta. Asukkaita n tällä hetkellä hieman alle Nurmeksella ja Valtimlla n paljn yhteistyötä. Valtimlta käydään paljn asiimassa Nurmeksessa. Nurmeksen kaupungin, Valtimn kunnan ja Lieksan kaupungin yhdistämistäkin n suunniteltu. Nurmeksen kaupungin strategiassa sivutaan maatalutta. Merkittävämmin maatalus tetaan esille Pikes Oy:n Buustia bitaludesta Ylä-Karjalan elinkein-hjelmassa. Ohjelma jakaantuu neljään saalueeseen; elintarviketellisuus, luntmatkailu, metsäbitalus ja maatalus. Maataluden salta tavitteissa keskitytään saamisen lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä maatililla tutetun uusiutuvan energian hyödyntämisen lisäämiseen. (Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy 2017.)

19 19 (45) 3 PIELISEN KARJALAN MAATALOUSSTRATEGIA Pielisen Karjalan maatalusstrategia laadittiin Pielisen Karjalan maaseutuhallinnn alaisen stregiaryhmän timesta vunna Strategia n linjassa Nurmeksen kaupungin strategian, Pikes Oy:n elinkeinstrategian ja Phjis-Karjalan maakuntahjelman kanssa. Maatalusstrategialla pyrittiin pureutumaan paremmin nimenmaan perusmaataluteen. Strategian visina vudelle 2020 n se, että Pielisen Karjala n mavarainen maaseutualue ja n maakunnan ykkönen maidn ja lihan tutannssa. Tavitteeseen pyritään lunnnmukaisella tutannlla, eklgisuudella, eettisyydellä, kestävällä kehityksellä ja mavaraisuudella. (Saatsi 2014.) Maataluden kehittämisen päästrategiana n vahvistaa ja laajentaa maataluden elinkeinphjaa, kehittää maataluyrittäjyyttä, vahvistaa asemaamme maidn ja lihan tutannssa sekä luda uuttaa alueellista elintarvikkeiden jalstusta, painpistealueena lumulähiruka. Strategia-alueina n maidn ja lihan tutant, elintarvikkeiden jatkjalstus ja peltjen käytön tehstaminen. Visi 2020 n, että Pielisen Karjala mavarainen maatalusalue, maakunnan ykkönen maidn ja lihan tutannssa. Kuvi 7. Pielisen Karjalan maatalusstrategia (Saatsi 2014.)

20 20 (45) 4 TEHO-OHJELMA Alitimme Pielisen Karjalan TEHO-timenpidehjelman laatimisen vunna Alitusptkun Teh-hjelma sai kahvipöytäkeskustelusta Nurmeksen kaupunginjhtajan kanssa. Keskustelu käynnistyi, kun kerrin, ettälin laatimassa yhdessä Pielisen Karjalan maaseutuhallinnn neuvttelukunnan strategiaryhmän kanssa Nurmeksen kaupungin maatalusstrategiaa. Ohjelmatyötä haluttiin laajentaa perusmaataluden ulkpulelle yhteistyössä seudullisen kehittämiskeskuksen kanssa man rlini painttuessa työnkuvani ja kkemukseni kautta tutumpien perusmaataluden kehittämistimenpiteisiin. Kaupunginjtaja Ask Saatsi esitti uudenvuden puheessaan vunna 2014 maataluden Teh-hjelman käynnistämistä. Yleensä kehitys tapahtuu vahvistamalla sitä, mikä n j vahvaa, kaikki muu n enemmän tai vähemmän sattumaa. Tavitteena li, että Teh-hjelma sisältää timenpidettä, jiden avulla alkututannn liikevaiht kasvaisi Nurmeksessa 10 miljnaa eura vudessa. (Saatsi 2014.) Alitimme Teh-hjelman laadinnan Nurmeksen kaupunginjhtajan ja Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden edustajien tapaamisilla. Jkainen sai tehtäväksi miettiä vähintään 10 kehittämisen timenpidettä. Seuraavassa tapaamisessa kirjitimme kaikki kkn saadut timenpiteet A5-paperiarkeille ja levitimme ne pöydälle ja seulimme ideat ja valikimme vaikuttavimmat asiat jatktyöstöön. Jatkimme työtämme, kunnes laitimme ne tärkeysjärjestykseen ja lpuksi aikataulutimme sen. Kesän 2015 kypsyttelisimme asiita. Seuraavana syksynä laitimme Teh-hjelman timenpiteet tteutukseen. Teh-hjelma ajittui viidelle vudelle. Maaseutupalveluissa n neljä työntekijää. Työntekijöiden lukumäärä vaikutti saltaan siihen, että kun alitimme TEHO-hjelman laadinnan, niin mudstimme neljä kehittämiskaistaa, jtka livat investinti-, kehittämis-, kartitus- ja hallintkaista (taulukk 3). Jkaiseen kaistaan nimettiin vastuuhenkilö maaseutupalvelujen henkilöstöstä saamisen, suuntautumisen ja kiinnstuksen mukaan. TEHO-hjelma työllä li ait tarve ja tavite saada tehja nimensä mukaisesti niin maaseutupalveluiden henkilöstön ajankäyttöön kuin myös maaseudun ja maataluden kehittämiseenkin liittyen. Päätimme rajata alkututannn, listata timenpiteet ja arviida niitä ja mudstaa niistä lpulta Teh-hjelman. Tavitteina mm. keskitutsten kasvattaminen nurmen, maidn ja urakinnin salta. Uusien rakenteiden luminen lmitukseen, maatalushallintn ja Pikes Oy:öön. Ohjenurana timiminen suraviivaisesti ja jpa hieman röyhkeästi mm. investintien salta. Tavitteena li, että emme srtuisi strategiihin, vaan etenemien perustuisi täysin tekemiseen ja kehittämissluihin. Vain se n varmaa mitä itse tehdään, kaikki muu n epävarmaa.

21 21 (45) Taulukk 3. TEHO-hjelma (Saatsi 2014.) Vusi Investintikaista 1. Navettahankkeiden eteenpäinvienti (5-6 kpl) 5. Vasikat tutanteläimiksi 9. Kasvihune Känkkäälään 14. Pelthiilitehdas "maamiehen hiili" 17. Erilainen eläintila Kehittämiskaista 2. Nurmiviljelyn tuttavuushjelma Kartituskaista 3. Maita markkinillesäätiö 6. Maidntutannn tehstaminen 7. Tutantrakentamisen kulutushjelma ja 10. Pelt-Osuuskunta sis. Salajituksen 11. Yhteismetsien edistäminen 8. Urakinti "10 000" 12. Pellnraivaushanke "Kytösavu" 15. Metsänmistajien energiapuun timitusrinki "puurinki" 16 A Is peruna- ja vihannestila. 16 B.Lähirukaprjekti "Green Fd Pielisen Karjala" 18. Metsästysmatkailun kapeat markkinarat Hallintkaista 4. Sanktiiden miniminnin hjelma 13. Lmitus ja työviman vukraus 4.1 Tavitteet Tulevaisuuteen n helpp kurkistaa, mutta vaikea nähdä. Yksi varmimmista ennusteista n Yhdistyneiden kansakuntien arvi väestönkasvusta vuteen 2050 mennessä. Tullin 40 vutta täyttäneet tai sitä vanhemmat ihmiset vat j syntyneet; syntyvien lapsien määrästä riippuu, nk ntämänhetkinen lähes 7 miljardin ihmisen väestö kasvanut ennusteen mukaiseen 9,3 miljardiin. Rukaplitiikan näkökulmasta arviiden viesti n yksiselitteinen: elintarvikkeiden tutannn ja maataluden sen peruspilarina pitää kehittyä niin, että yhä suuremmalle väestölle rukaa riittää. (Seppänen 2012, s. 11.) Sumeen llaan perustamassa uutta nk. rukavirasta. Tivn, että tässä virastn tavitteissa n tettu ikeasti humin tulevaisuuden haasteet elintarviketutannssa. Suurimpia haasteita vat ilmastnmuutksesta ja ersista jhtuvat ngelmat. Sumella n merkittäviä mahdllisuuksia tehstaa nykyistä viljelykulttuuria ja sitä kautta elintarvikkeiden tutanta. Nykyinen tukijärjestelmä ei välttämättä le paras kannustin tehkkaan elintarviketutannn kannustamiseen. Sumi jakaantuu eri ilmastvyöhykkeisiin. Nurmes sijaitsee IV viljelyvyöhykkeellä. Alue n tällä hetkellä sutuisaa nurmiviljelyaluetta. Nurmen jalstaminen maidksi ja lihaksi n meidän alueemme mahdllisuus ja tehstamisen khde. Myös viljanviljely täällä nnistuu kunhan pelln perusasiat vat kunnssa. Työssäni keskityn Nurmeksen mahdllisuuksiin ja sitä kautta rakennettaviin tavitteisiin elintarviketutannn turvaamiseksi.

22 22 (45) 4.2 Maataluden mahdllisuudet Nurmeksessa Nurmes elää maataludesta. Maatalus n Nurmeksen tärkein timiala 450 työntekijän ja 17 miljnan eurn liikevaihdn ansista. Nurmeksen kaikki ansitult vat 123 miljnaa eura, jten maataluden suus tästä n 14 %. Maatalus n Nurmeksessa liki kaksi kertaa tärkeämpi timiala kuin Phjis-Karjalan maakunnassa keskimäärin (8 %). Myös metsätaluden merkitys n suuri ansituljen llessa 5 miljnaa eura, jka vastaa 4 prsenttia kaikista ansitulistamme. Nurmeksessa n pelta nin hehtaaria ja metsää nin hehtaaria. Nämä mlemmat yhdessä mudstavat mittavan yrittäjyysalustan. Merkille pantavaa n se, että metsämme vat vajaakäytössä. Tehstamalla metsiemme käyttöä vimme ansaita kantrahatulja lisää yli miljna eura ja saada muuta liikevaihta metsätaluden ympärille jpa 1,5 miljnaa eura. Sitä vastin peltmme vat lähes täydessä käytössä maatalusvaltaisimilla kylillä. (Saatsi 2014.) 4.3 Maataluden menestystekijät Nurmeksessa Maatiljen tärkeimpiä menestystekijöitä: 1. keskittymällä parannetaan tehkkuutta 2. n investitava kk ajan, että pysyy mukana, investinnin n parannettava kannattavuutta 3. n ltava määrätietinen kehittymissuunnitelma: parantaa kannattavuutta 4. ltava ylpeä työstään, suunnitelmallista vapaa-aikaa ja työn ltava hauskaa, ajattelutapa psitiiviseksi 5. vertailtava tisten tiljen menettelyjä ppimismielessä 6. maatilaa n jhdettava kuin yritystä (Rep 2016.) Kun asiaa tarkastellaan investintien rahuksen näkökulmasta, niin vidaan tdeta, että kun investintien kk kasvaa, niin samalla kasvavat myös rahitustarpeet. Riskit kasvavat vieläkin npeampaa tahtia. Maatilan rahituskelpisuuteen vaikuttavia tekijöitä vat lemassa leva rakennuskanta sekä rakennusten kunt sekä sijainti. Peltjen tulisi sijaita 5 10 km etäisyydellä taluskeskuksesta. Alle 5 km etäisyys n tavitetila. Runsas maamaisuus ml. pellt, hyvät metsät = vakavaraisuus, n investintihankkeissa aina psitiivinen tunnusmerkki. Yrittäjäminaisuudet vat kuitenkin aina tärkein minaisuus. (Kuittinen 2018.)

23 23 (45) 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimukseni tausta-aineistna len käyttänyt Nurmeksen histriatietja ja eri lähteistä kttuja tilastja. Nykytilan tietjen kkamisessa len pyrkinyt käyttämään viimeisimpiä tietja. Teen käytännön tutkimustyötä yhdessä maaseutuhallinnn sidsryhmien kanssa. Tärkeimpinä ryhminä tutkimuksessani vat rekisteröimätön Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjät ja Pielisen Karjalan maaseuhallinnn neuvttelukunta. Pielisen Karjalan kehittäjäryhmä n kkntunut tarvittaessa. Neuvttelukunta n kkntunut vähintään kaksi kertaa vudessa. Tehtävänäni n jhtaa ja viedä aihetta eteenpäin mlemmissa ryhmissä. Laadin jkaisesta kkntumisesta muistin. Ensimmäisessä kkntumisessa käymme läpi lemassa levia timenpiteitä ja mietitään aivriihimenetelmällä uusia timenpiteitä. Kuinka Nurmes saadaan nusuun? Kkan seuraavaan kkntumiseen strukturidumman esityksen kknsaaduista timenpiteistä. Seuraavassa palaverissa palataan timenpiteisin ja syvennetään niitä. Hunt jätetään pis ja parhaat jätetään jäljelle. Viimeisimmäsä palaverissa valitaan lpulliset timenpiteet ja laaditaan skenaarit. Opinnäytetyön tavitteena n saada kerättyä tieta Nurmeksen maataluden ja etenkin ktieläintutannn mahdllisuuksista. Työn taustatavitteena n saada maatalus säilymään Nurmeksessa pitkällä tähtäimellä. Opinnäytetyön tutkimussi tteutetaan sallistavalla tutkimuksella teemahaastatteluilla täydennettynä. Päädyin tekemään tutkimustani sallistavalla tutkimusmenetelmällä. Olen kkenut aikaisemmissa tehtävissäni ja selkeimmin nykyisessä työssäni timintavan hyväksi. Timintatapa n npea, ketterä ja tehkas. Havaitessani ngelman, pyydän kehittäjät kkn ja rupeamme selvittämään ngelman taustja. 5.1 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutkimuksen tavitteena n tdellisen Nurmeksen maataluden nykytilan selvittäminen. Tämän jälkeen tavitteena n selvittää Nurmeksen maataluden tulevaisuuden mahdllisuudet ja selvitymiskeint. Tutkimuksen tavitteena n analysinnin kautta löytää askelmerkit ja keint mahdllisten ngelmien ylitsepääsemiseen ja sitä kautta Nurmeksen kaupungin strategien tavitteiden mukaisesti vahvistaa alkututanta. Tutkimuksen taustalla li laatia Nurmeksen kaupungin uuteen strategiaan kytkeytyvä maataluden kehittämishjelma vusille Taustalla li vusille laadittu TEHO-hjelma. Annin Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjien kkuksissa jkaiselle sallistujalle tehtäväksi miettiä muutamia maataluden kehittämistimenpiteitä. Jatkkysymyksinä asetan jkaiselle seuraavat kysymykset: Mitä teen? Kuinka sallistun? Kuinka tuen? Haastattelu n Sumessa yleisin tapa kerätä laadullista aineista. Haastattelu ei kuulu pelkästään kvalitatiiviseen tutkimukseen. Haastattelun tavitteena n selvitää se, mitä jllakulla n mielessään. Haastattelu n tutkijan alitteesta tapahtuvaa keskustelua, jta tutkija myös jhtaa. (Eskla 2000.)

24 24 (45) 5.2 Tutkimuksen lutettavauus ja eettisyys Opinnäytetyön jhtpäätösten pitäisi lla ikeita, lutettavia ja uskttavia. Tutkimustiminnassa pinnäytetyön yksi hyvyyden mittari n lutettavuus. Lutettavuus mittaa työn laatua. (Kananen 2012.) Tutkimuksen validiteetilla tarkitetaan tutkimuksen vastaavuutta ja lutettavuutta. Validiteetilla kuvataan tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä n tarkitus selvittää (Tutkimuksen validiteetti 2008). Tutkimuksen validiteettia arviitaessa tutkimuksen vastaavuutta pyrittiin parantamaan testaamalla etukäteen maatalusyrittäjille suunnattu kyselylmake kahdella maatalusyrittäjäksi lukeutuvalla henkilöllä. Tämän avulla pyrittiin varmistamaan kyselylmakkeen kysymysten ymmärrettävyys. Saatujen palautteiden ja ennakkarviiden phjalta kysymyksiin tehtiin tarvittavat muutkset, jtta ne ymmärrettäisiin selkeästi. Tämän avulla tutkimusngelmiin pyrittiin saamaan lutettavat ratkaisut. Maaseutuelinkeinviranmaisten kyselylmake käytiin läpi yhdessä maaseutuelinkeinviranmaisten edustajien kanssa, jtka arviivat asian ymmärrettävyyden maaseutuelinkeinviranmaisten kannalta. Reliabiliteetti ilmaisee pulestaan sen, miten lutettavasti ja tistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteetilla arviidaan tutkimuksista saatujen tulksien tistettavuutta. (Reliabiliteetti 2008.) Omassa tutkimuksessani reliabiliteetin merkitys n vähäinen. Olenk sannut valita haastateltavat ikein? Saapuuvatk santtajat paikalle järjestämääni palaveriin? Ovatk muistiinpant riittävän kattavat? Onk kaikki tullut kirjattua ylös? Olisik parempi lut lla sihteeri kirjaamassa muistiinpant? 5.3 Tutkimuksen tteuttaminen Tutkimus tteutetaan kkntumalla vunna 2013 perustetun Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjäryhmän nimissä palaveereihin, jssa käymme läpi aiemmin laadittua TEHO-hjelmaa ja sen timenpiteitä. Täydentävinä siina haastattelin paikallisia aktiiviviljelijöitä ja muita maaseudun asukkaita. Laadin jkaisesta maaseudun kehittäjien kkuksesta muistin, jnka lähetin kkukseen sallistuneille kmmentitavaksi ja krjattavaksi kkuksen jälkeen. Tallensin muistit maan kansinsa tietkneelle. Haastatteluista tein käsimuistiinpant, jtka kirjitin puhtaaksi välittömästi haastattelun jälkeen. Käytimme kehittäjien kkuksissa mm. kuusi ajatteluhattua (thinking hat) menetelmää. Kuusi ajatteluhattua tai ajattelun kuusi hattua n Edward de Bnn kehittämä ajattelun ja keskustelun apuväline. Hattuja käytetään yleensä ryhmätyössä, mutta niitä vi käyttää myös yksistään. Sumalaisittain ajattelun hatuista käytetään yleensä termiä mietintämyssyt. (Bn 2016.) Useiden tutkimusten perusteella ihmiset vat tdella hunja tekemään yhteistyötä ryhmissä. Kyvyttömyys keskittyä ja pukkilu vat yhteistyön vaikeimpia haasteita. Ajattelua hallitsee usein ana-

25 25 (45) lyysi, tumi ja ja argumentinti, jtka usein vaikeuttavat luvaa ajattelua ideintivaiheessa. Tekniikan kehittäjän lääketieteen thtri Edward de Bnn mukaan ajattelun ngelmana n sekavuus, kska yritämme ajatella kerralla liikaa. Infrmaati, lgiikka, luvuus, tiveet ja tunteet vat kaikki mielessämme samanaikaisesti. Tekniikan avulla ryhmä keskittyy yhteen asiaan kerrallaan. (Bn 2016.) Tekniikan ideana n katsa ngelmaa eri näkökulmista ja samalla ttaa eri rleja. Kenelläkään ei siis le vain yhtä tapaa ajatella / hattua, vaan rli ja ajattelutapa valitaan tilanteen mukaan. Rlissaan ihminen kert mielipiteensä helpmmin kuin mana itsenään. (Bn 2016.) Valitsin haastateltaviksi Nurmeksen aktiiviviljelijöitä, jilla n laaja, pitkäaikainen ja ammattimainen te ja kkemus ktieläintutannsta. Valitsin jukkn alkukasvatusta harjittavan yrittäjän, jlla n alueen merkittävin ternikasvattam. Tiseksi ktieläintaluden haastateltavaksi valitsin tuttajan, jlla n emlehmätutanta. Klmanneksi haastateltavaksi valitsin maatalusvaltaisella kylässä asuvan maaseudun asukkaan, jlla n vahva käsitys maataluden nykytilasta ja tulevaisuudesta.

26 26 (45) 6 TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulkset sissa käydään läpi palavereiden tulksia ja haastatteluiden tulksia. Tutkimuksen tausta-aineistna käytetään vunna 2014 valmistunutta maataluden TEHO-hjelmaa. Timenpiteet päivitetään tähän päivään ttaen vahvasti humin tulevaisuuden haasteet ja mahdllisuudet. Osa vanhista timenpiteistä halutaan sisällyttää myös uuteen hjelmaan, esimerkkeinä mainittakn sanktiiden miniminnin ja lmituksen timenpiteet. Entistä vahvemmin uuteen hjelmaan haluttiin lähirukaan liittyviä timenpiteitä 6.1 Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjien kkntumiset Palaverit ja suuunnittelutyö alkaa syksyllä Kkntumisia Pielisen maaseudun kehittäjien kanssa Nurmeksen maataluden kehittämissuunnitelman päivityssin merkeissä yhteensä klme kertaa. Kkntumisten anti li ajankhtaista ja antisaa tutkimukselleni. Uudessa hjelmassa kannatti pureutua lemassa levan infran kunnstamiseen. Esimerkiksi vanhemmassa Teh-hjelmassa mainittua pellnraivausta ei nyt kannata ryhtyä tteuttamaan. Tässä vaiheessa n järkevintä kunnstaa nykyisiä krvauskelpisia peltja mm. mutilemalla, salajittamalla ja yhdistämällä niitä. Kannattaa panstaa siihen mikä tuttaa. On erittäin tärkeää timia myös laatu edellä. Nurmitutant, mait ja liha vat alueemme maatalustimintamme kivijalat, jta täydentävät lunnnmukainen tutant ja mahdllinen lumukauramylly. Kauramyllyn liiketimintalaskelmat vat laskennassa. Tällä hetkellä rahituslaitkset eivät lähde rahittamaan hankkeita, js yrityksen perusasiat eivät le kunnssa. Nykyisessä TEHO-hjelmassa n hyviä timenpiteitä, mutta ne vat ehkä liian suuria tähän aikaan. Nyt tarvitaan vimia alittaa taas timinta. Hankintasuuskunnat khdentavat neuvntaa jatkaville tilihin. Tiveissa lisi myös lupumistuen säilyminen, jtta sukuplvenvaidkset tteutuisivat. Sukuplvenvaihdksien edistämiseen tulee panstaa.

27 27 (45) Kuva 3. Maaseudun kehittäjien palaveri (Saatsi ) Kknnuimme huhtikuussa 2018 (Kuva 3) miettimään maataluden Teh-hjelmaan valitun ktieläininvestintien rahitusteemaa. Pielisen Karjalan maaseudun kehittäjien ja maaseutuhallinnn esittämät timenpiteet uuteen Nurmeksen maataluselinkeinn kehittämishjelmaan: Entiset timenpiteet (jatkn esitettävät) 1. Sanktiiden miniminnin hjelma 2. Lmitus ja työviman vukraus 3. Osa-aikainen kiinteistövern hujennus 4. Urakinti 5. Maidntutannn tehstaminen 6. Vasikat tutanteläimiksi 7. Nurmiviljelyn tuttavuushjelma Uudet timenpide-esitykset Lähiruan saatavuus (jatka rukaa läheltä lähelle-hankkeelle) Elintarvikehankkeiden käynnistäminen (Kts. P-K:n maaseutuhjelma) elintarvikealan lgistiikkakeskus Kylmä Kukk PakkasMarja Matti Leinnen timitusjhtaja, tunnelipakastus Jatkjalstuksen kehittäminen elintarvikkeissa esim. kala- ja lihapulella

28 28 (45) Green Care Juureskurim/pakkaam Teuraskuljetusten järjestäminen Maatilamatkailu lähirukaa tuttaville tilille reitistösuunnittelu metsästysmatkailu kalastusmatkailu Yhteisnavettakuvi mahdllisuus laajentaa yhteistyötä myös metsään Salajitushanke Taluskulutus Yksityisteiden peruskrjaushanke Metsähankkeet Metsälaidunnus Peltjen uusjak Spimustutannn tehstaminen / kehittäminen Hiehkasvattam Ternikasvattam Kasvu- ja vientisuuntautuneiden yrityshankkeiden käynnistäminen maataludessa Maataluden ja muiden elinkeinjen välisen yhteistyön tiivistäminen Maatiljen yhteistyön lisääminen (Maittaluskeskittymät ja muut yhteistyöhaluiset) Pelt-suuskunta. Tilat jäseniksi. Lannan levitys lähipellille. Näennäisviljelyn minimiminen Hukkakauran trjunnan teh-hjelma Sanktiiden miniminnin teh-hjelma a. pientareet b. krvamerkit Kasvihune Mylly Lmitus (ja sen tulevaisuus) Maidntutannn tehstaminen jalstussuunnittelun kautta (sis. rukintasuunnittelun) Kasvu- ja vientisuuntautuneiden yrityshankkeiden käynnistäminen maataludessa Maataluden ja muiden elinkeinjen välisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen (Maittaluskeskittymät ja muut yhteistyöhaluiset) Uusien rahitusmahdllisuuksien selvittely Maneesi 6.2 Haastattelumenetelmien kuvaus Valitsin tutkimukseeni haastateltaviksi nurmeslaisia tuttajia ja maaseudun asukkaita. Valitsemani tuttajat harjittavat edelleen aktiivista ktieläintutanta. Osalla haastateltavista li j pitkä ura takana ja salla tutant li alitettu vasta muutama vusi takaperin. Alitin haastattelun alittamalla yleisestä sista, jssa pyydin haastateltavaa kertmaan makhtaiset kkemukset urastaan

29 29 (45) ja maataluden nykytilasta. Tämän jälkeen haastattelu eteni syvemmälle mm. ktieläintutannn markkina- ja talustilanteisiin. Maaseudun asukkaista haastattelin pitkään maalla asunutta ja tehmaatalutta läheltä seurannutta henkilöä. 6.3 Haastattelujen tulkset Kksin haastatteluista nelikenttäanalyysiä käyttämällä Nurmeksen ktieläintutannn vahvuudet, heikkudet, mahdllisuudet ja uhkat. Tulksista li il humata, että mahdllisuuksia li humattavasti enemmän kuin uhkia ja heikkuksia. Myös vahvuuksissa n hyviä elementtejä, jiden avulla tutanta vi kehittää humattavsti nykyistä enemmän. Tärkeimpinä vahvuusalueina haastateltavat näkivät Sumen puhtaat veden ja ilman. Vahvuudet Sumalaiset puhtaat elintarvikkeet Nurmeksen peltpinta-ala Vasikkajuttampuli vahva tällä hetkellä Heikkudet Sumalainen yhteiskunta n timinut hunsti stamalla ulklaista lihaa Naudanlihantutant ei le mavarainen Sumessa Mahdllisuudet Em- ja lypsylehmäpulella lihantutantketjuun mahtuu lisää tilja Maatiljen yhtiöittäminen Peruslhkkn kasvattaminen Tuttajahintjen khaminen kysynnän lisääntyessä Jalstusasteen nstamisen kautta rahavirrista yhä suurempi sa jää Nurmekseen Eläinten lppukasvatuspaikkjen lisääminen Nurmekseen Lihamäärän kasvattaminen maitrtuisten vasikiden kasvua tehstamalla Hyvin hidetulla tutantlgistiikalla parempi kate Uhkat Vasikkakasvattamjen sairaudet, mm. hengitystiengelmat (nk. päiväktingelma) Maailmantaluden tilanne 6.4 Yhteenvet Useiden tapaamisten ja haastattelujen myötä valitsimme lpullisiksi kehittämistimenpiteiksi alla luetellut timenpiteet. Timenpiteistä laadittiin vusille timenpidehjelma. Ohjelmassa n neljä kaistaa; investinti-, kehittämis-, kartitus- ja hallintkaista. Kaistjen vastaavina timii Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden henkilöstö.

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA

PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA Maaseudun elinvimaisuus ry:n seminaari Timinnanjhtaja Pekka Lehtnen Esitelmä Kiuruvedellä 21.7.2012 PIENUUDEN LAATUEKONOMIA MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIANA Mitä maaseudun elinvimaisuus

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

MaitoManagement 2020

MaitoManagement 2020 MaitManagement 2020 Hiehprsessin tehstaminen Tavitteena n tuttaa maita taludellisesti ja tehkkaasti tilakknaisuus humiiden. Maidntutannn tehkkuutta seurataan mm. seuraavilla mittareilla: maita meijeriin

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Hevosenlannan polton lainsäädännön muutos HELMET Pirtti Hevosvoimaa Uudellemaalle Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää

Hevosenlannan polton lainsäädännön muutos HELMET Pirtti Hevosvoimaa Uudellemaalle Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää Hevsenlannan pltn lainsäädännön muuts HELMET Pirtti Hevsvimaa Uudellemaalle Ratsastuskeskus Ain, Järvenpää 23.1.2018 Lannanpltta hjaavan lainsäädännön muuts Mistä n kyse? EU-asetukseen tehty muuts hyväksytty

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen

Lisätiedot

Kunta HYTE. HYTE-toimijoiden työkokous

Kunta HYTE. HYTE-toimijoiden työkokous Kunta HYTE HYTE-timijiden työkkus 21.2.2019 Heinävesi Juuka Hyvinvintijhtaminen kunnan jhtamisjärjestelmässä Plvijärvi Thmajärvi Ilmantsi Outkumpu Rääkkylä Valtim Jensuu Kntilahti Lieksa Liperi Kitee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite Kaupunginmuseo Tiina Merisalo, Päivi Elonen, Elina Kallio 139 012 171 351 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI Liite 8 Kaupunginmuse Tiina Merisal, Päivi Elnen, Elina Kalli KAUPUNGINMUSEON TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISSUUNNITELMA 2015- Kaupunginmusen nykyinen tilankäyttö - Nykyinen

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011

Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjakso 2011 Kehittämistehtävän aihe PaKaste - työskentelyjaks 2011 Tekijät : Anja Akujärvi Päivämäärä: 7.9.2011 Sisällysluettel 1. Jhdant 2. Inarin kunnan työskentelyjaksn aihe / sisältö 3. Tavite 4. Tteutus 5. Tulkset

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Miten ilmastokysymyksillä on merkitystä viljelijöiden arkeen

Miten ilmastokysymyksillä on merkitystä viljelijöiden arkeen Ilmastnmuuts ja maaseutu hankkeen lppuseminaari Miten ilmastkysymyksillä n merkitystä viljelijöiden arkeen Maanviljelijä Markus Eerla Markus Eerla 11.3.2014 Maanviljelys taustatiedt Markus Eerla Kulutus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Hallituksen rahoitusperiaatteet

Hallituksen rahoitusperiaatteet Hallituksen rahitusperiaatteet 29.1.2018 Nämä rahitusperiaatteet täydentävät strategian valintakriteerejä. Valintakriteereissä käsitellään hankkeiden minaisuuksia ja rahitusperiaatteissa niitä summia ja

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja muut ajankhtaiset asiat Pirkkalan kalastusalueen kkus Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Mitä täytyy hitaa vunna 2018 Kalastusalueen varsinainen

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja kalastuslain ajankhtaiset asiat Kalastusalueiden viimeiset hetket Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Kalastusalueen lppu ja kalatalusalueen alku

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Vukra-asuntyhteisöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot