Koulutusta koko Suomelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusta koko Suomelle"

Transkriptio

1 aamn vnavau 2011 Kouluua koko uomll Dakona-ammakorkakoulu

2 KIJA ärkää oa Avaa ämän uudn, valakunnalln Dak-kouluuoppaamm, ol jo avannu nmmän ovn nnoavalla löyörkllä ulvauudn yölämän äydnnykouluukn. Kokomm r puollla uoma arjolla olva, monpuol Dak-kouluupalvlumm ny ykn kann, joa nun on hlpomp hahmoaa koko palvlukrjomm ja löyää lä oma oaamn ov. Maanll kouluukmm jakauuva nljään r lmanuunaan ja mään ompakkaan, joa opnoja vo uoraa. ompakolla on oma värunnukna, jodn avulla löydä hlpo, mä r kouluumahdolluud ova arjolla. Dak-kouluupalvlua vo lähyä hlpo mona r uunna: Vo aada äydnnykouluua uk yölämään a uunnlla kanamm oman oppm- ja khymkokmukn kokonall yöyhöll. Vo oallua lyhyakampn kurhn, aanunjaapahumn ja mnaarhn, jo arv van vahvua oaamll ja vrauka kollgola jolan rkoalala. Vo myö ähdää ylmpään ammakorkakouluuknoon a muun panoaa pdmpakan opkluun avoma ammakorkakouluamm. I Dak lä lnk J Järvnpää K Kaunann Dak än urku or Dak ohjonn ulu lmoauuma: Ilmoauumnn äydnnykouluukn on kuukaua nnn kouluukn käynnymä ooa äydnnykouluukn käynnymnn dllyää vähnään 15 oallujaa. Kouluuk äyään lmoauumjärjykä. Kouluukn ouumnn vahvaan lmoauunll nnn kurn alkua. IMIAMI RkA: Ilmoauumnn on ova. äydnnykouluukn vo pruuaa kuannuka kuukaua nnn kouluukn käynnymä. Mkäl oallumnn pruaan all kuukau nnn kouluukn alkampävää, Dakonaammakorkakoulu vloaa 50 % kouluukn hnnaa. Valkomaamm löydä änäkn vuonna mona uouja AVAIAAMI-kurja ja odouja KIA. Dak Iä kämäk ämän vrkkä anavan kouluuoppaan ohlla nun kannaaa knnouk hräyä uuua kouluukmm lähmmn Inrn-vullamm rvuloa löyämään avam oman ulvauu ovn! 2 3

3 ällylulo ÄDK 6-25 A, R JA R ryä uka arvva lap ja nuor krkon kavauyöä, 5 op 7 Monammallnn lapprhyö, 8 op 7 lunhoo varhanuoro-, rppkoulu- ja nuoroyöä, 5 op. 7 Vanhmmuudn roolkara, 7 op 7 MIKRI Maahanmuuajaauan nan yräjävalmnnu, 8 op 9 Välnä maahanmuuajayöhön, 10 op 9 MIRV JA ÄI Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op 11 nglmaplaajn ryohjaaja, 30 op 12 Mn auaa prhväkvallan uhra? 1 op 12 AI Ryhmä yövälnnä, 10 op 13 Ryhmän raknaja, 8 op 13 urakunala kumppank, 5 op 13 oaalpdagognn hvoomna oa I, 6 op 13 urun, kuolman ja krn kohaamnn, 5 op 14 aloudlln onglmn rakau monammall, 2 op 14 arnalluuda hyvnvona, 5 op 14 aru an -konakkur, 5 op 14 yöä hmk lää mln hyvnvona yöpakoll 17 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn 17 hnn yry -kouluulauud 17 rvyala aavahoo, 5 op 18 ääkhodon pru oaalalan omjoll, 2 op 19 urvallnn lääkhoo, 2 op 19 urvallnn lääkhoo oaalalall, 3 op 19 Johamnn ja khämnn oaalaloudn äydnnykouluu 21 fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op 22 Mn ohjaan ulvaa kollgaan hdä oppmaa -ohjaajakouluu I, 3 op 22 Arvolua arvoavaan palaun hdä oppmaa -ohjaajakouluu II, 2 op 22 aonhoaja - anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op 23 ma oaamnn näkyväk, 5 op 23 rojkomnnan johamnn ja ohjau, 5 op 23 ön kommunkaao Vomakl 1 (Vomakln alk ja kuurojn kuluur), 6 op 25 Voma kommunkaaon ukna, alk 25 MIAARI A, R JA R anuojlun laaupävä 27 AI Daloga vomaa yölämän muuokn - yönohjau johamn ja yöyhön ukna 27 kka ja yöhyvnvon 27 uumyölän nuvolupävä 28 kuaaluu aka-hankkn kananvälnn mnaar 28 yöä ja ympaaa? hdnvrauu yölämää 28 Väkvallan rypr ja auamn kno monkuluura aakayöä 29 Ö KMMIKAAI mnaar ulkn palkkauka ja yöuha 1 op 29 VAÖ äköaloja vanhukn kohaamn mnaararja 29 rvyala allavn hodon mnaar 30 yöyhöll rääälödy kur unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa 33 ma oaamnn näkyväk, 5 op 34 Ryhmä yövälnnä, 10 op 34 yöhyvnvona adlähön -mnlmn 34 yöryhmn ja mn vomavara-kknn khämnn 34 arnalluuda hyvnvona, 5 op 34 lvyykouluua yöyhöll, 3 op 34 oaal- ja rvyalan yöyhön laaukouluu 35 oaal- ja rvyalan yöyhön oaamkarou 35 oaalaloudn äydnnykouluu 35 yöyhön monmuoouu-valmnnu, 3 op 36 Vnnän rakauja urakunnall -laukouluu 36 Vomakln a vomn opu 36 llnn o oaal-, rvy- ja krkon aloll 3 op 36 ÖJA 38 ÖIÖKAAI 38 AMK 39 AMI 39 AVI AMK 39 A 2011 Vuodn 2011 uuud ja Avanoaamn-kur löydä hlpo ää nglmaplaajn ryohjaaja, 30 op 12 urun, kuolman ja krn kohaamnn, 5 op 14 yöä hmk lää mln hyvnvona yöpakoll 17 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn 17 hnn yry -kouluulauud 17 aonhoaja - anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op 23 kka ja yöhyvnvon 27 aka-hankkn kananvälnn mnaar 28 yöä ja ympaaa? hdnvrauu yölämää 28 Väkvallan rypr ja auamn kno monkuluura aakayöä 29 äköaloja vanhukn kohaamn mnaararja 29 unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa 33 ärkää oa lmoauuma. 3 Avanoaama Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op 11 oaalaloudn äydnnykouluu 21 fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op 22 allavn hodon mnaar 30 unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa

4 MI. dän käään, mdän vauullamm. ap, nuor ja prh rhllä on yhkunnaa kknn rool. Vanhmmuua ukmalla Dak dää lan ja nuorn urvalla kavua. lmm myö vahva khämää palvlujärjlmää ällä alulla (k. ryä uka arvva lap ja nuor krkon kavauyöä, 5 op ämäkouluua ryä uka arvvn lan ja nuorn kana yöknlvll urakunn ja krlln järjöjn lap- ja nuorokjöll. Kouluukn kuuluu nnakkohävä ja välhävä, joka lnkyvä omaan kavauyöhön. Krjalluua: Kuu, R. & orkka, J.(om.) hä paljon kakll ol yhä paljon kakll. lnk: Krkkohallu. Broman, A. & Maon, B & Öjrmo C Rppkoulu kakll kärvällyyä, lkyä, raknna. lnk: K-Krja. Koulula aamu- ja lapäväomnnan pru. puhallu. hp://www02.oph.f/op/app/ app_ pru.pdf. ämä, A-. (om.) Mun on paha olla. äkökulma lan ja nuorn pyykkn hyvnvonn. Jyväkylä: -Kuannu. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: Mnna Valonn, Monammallnn lapprhyö, 8 op p khämään ja ouamaan aakalähöä ja monammalla lapprhyöä ja ouamaan vomavarakkä lähymapaa prhyöä. p käyämään omnnalla yömnlmä prhyöä ja hyödynnä kouluukn akana aamaa vrauka. oaal-, rvy- ja kavaualan ja urakunn kä kolmannn korn omja, joka yöknlvä lapprhdn kana. ällö: Muuuva prhyö, monammalluu, aaka lähöyy ja prhkkyy, vomavarakknn lähymapa, daloguu ja narravuu kä omnnall mnlmä. Aka: , , , kä äk oppmhävä ja vrkko-oppmalua. akka: lnk na: 800 äoja: Il Vog, lunhoo varhanuoro-, rppkoulu- ja nuoroyöä, 5 op ul mukaan khämään ja vahvamaan valmuka lunhooyöä ry varhanuorn ja nuorn para. ällö: Mä lunhoo on? (uhd rapaan, hnglln ohjaukn, yönohjaukn), oma dn oman lunhooajalun jänly ja yvnämnn, oman nuoruudn rflkon ja auuk ulmn pohdna, nuorn khyvahll yypll kr, kryö, prhyön ulouvuu, ryä rakkaua arvvn nuorn kohaamnn, ouoja, vaolovlvolluu, lmouvlvolluu, lanäädänö, rpp ja rukou, hngllnn ohjau, hooon ohjau, auamn raja ja urvalluu, lunhodon kka, krjall hävä, apaukromun hyödynämnn kä yklö- ja ryhmäohjaukn mahdolluud. Aka: ja akka: Järvnpää J na: 450 äoja: Jouko orkka, Vanhmmuudn roolkara, 7 op Kouluukn avona on yvnää prhyön oaama lan ja nuorn khykn lyvä kjöä, yvnää näkmyä vanhmmuuda vaadava adoa ja hn lyvä rlaa roola ja oppa hyödynämään mornolaa roolajalua prhyöä ja vanhmmuudn ukma. ällö: Vanhmmuudn roolkara-ajalun or lähökohda. yy aaka- ja prhyöä ja yöknlymnlmä. Vanhmmudn roolkara prhyön mnlmänä. Mornolann vkhy vanhmmuudn roolajalun aualla. Vanhmmuu ja vanhmmuuda arvava rool lapn r khyvaha. Vanhmmuudn aapanon rooln käyämn ukmnn ja haa. Vuorovakuu, kohaamnn ja daloguu vanhmmuudn rooln ukma. 2 op uoraan opkljodn omaa yöä uorun välhävän kaua. Kouluu on uunnau oaal- rvy- kavau- ja krkon alojn prhdn ja lan kana yöknlvll hnklöll. Aka: , ja äväopu klo akka: ulu na: 400 uroa äoja: la ula, Ä D K 6 7

5 Mä on ahoa ja RIÄ, llä on ulvauu. Monkuluuruu uoma, ry mropolalulla, maahanmuuajn ouu väöä kavaa myö ulvna vuona. Ammala arvva yhä nmmän kuluurn kohaamn aoa. Maahanmuuaja puolaan arvva aoja, jolla dää omaa opuumaan. Daklla on vahva prn r kuluurauan hmn kouluama ja yölämän khämä. Maahanmuuajaauan nan yräjävalmnnu, 5 op Kouluu on arkou yryomnnaa knnounll ja yryomnaa uunnlvll maahanmuuajaauall nall. Kouluukn jälkn oallujlla on rävä doll, adoll ja hnk valmud yryomnnan aloamn ja jakamn. alluja prhyvä yryomnnan prun ja kannaavaan lkomnaan uoma kä kvä omaa yryomnaana varn lkomnauunnlman, aakaanalyyn, markknonuunnlman ja nvon- kä kuannulaklma. Valmnnu älää yhdkän lähopupävää maanana-lan a lauanan ja kuu mnoronapaama lan. räjävalmnnukn oallumnn dllyä akampaa kouluua a kokmua yryomnnaa. u lää kouluukn ällöä ooa Aka: oukokuu akka: lnk na: 140. Kouluu ouaan hankrahoukn varmuua. K. äoja äoja: lna onn, Välnä maahanmuuajayöhön, 10 op Kouluukn avona on lää yönkjödn ammalla ja ohjauklla vuorovakuuaoja maahanmuuajayöä, yvnää yönkjödn kykyä huomoda rlauun, kuluurn auaan ja oun lyvä kyymykä, lää maahanmuuajayön ja palvlujärjlmän ryyydn unnama kä kykyä käyää maahanmuuajayöhön älyvä mnlmä ja arvoda nä omaa yöä. Kouluu on arkou maahanmuuoyöä kvll oaal-, rvy- ja krkon alojn yönkjöll, urvapakanhakjodn vaaanookkun yönkjöll kä mull monkuluura yöornaaoa knnounll hnklöll. ällö: Monkuluuruudn kk kä: dn, rlauu, ou, kuluurn välnn vuorovakuu ja ndn näkymnn omaa yöä. Maahanmuuajana uoma: ngraao, kooumnn ja koouuma ukva palvlu kä palvluohjau. Maahanmuuaja-aakayön kompn kä kuluurpf maahanmuuajayö. Kuluur känä, kuluurn ja ukonnon mrky kä ndn lmnmnn mä. Kuluur ja pomodrnn murro. Idn ja n mrky yklöll ja ryhmäll. oudn ja rlauudn kä, rlauudn kohaamnn omaa yöä. änman yöknlyornaaon haa kuluurn välä yöä. Maahanmuuaja uoma, lanäädänö, koouumnn kooum- ja palvluohjau. nvraal v. pf maahanmuuajayö. klö- ja ryhmä maahanmuuajayöä. Maahanmuuoon älyvn mlnrvykyymyn unnamnn ja palvluohjau. Maahanmuuajayön khämn haa omaa yöä. Aka: 24.1., , , ja äväopu klo op uoraan välhävn muodoa. akka: ulu na: 640 uroa äoja: la ula, Ä D K 8 9

6 lämä on plä, jo AAMI ol hallnnaa. Mlnrvy ja päh Avanoaama Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op nglmaplaaja ova uu, jakuva kavava aakaryhmä. Varnkn nrnn uoma mahdolluud raha- ja nplaamn ajaa ja pakaa rppumaa läävä plaamn lyvä rvydllä, oaala ja aloudlla haoja. longlma on nouva yhkunnallnn kyymy ja laajnva onglmaknä, johon on alu knnää huomoa nn polkan, hallnnon, ukmukn, hodon ja hkäyn prä kun kanalankn kkuuda. Mon ammaryhmä kohaava plonglmaa yöään. ryn uur arv oaamn khämn on lääkärllä, araanhoajlla ja pähdhuollon rypalvlua kun A-klnkolla yöknlvllä. Myö oaalyönkjä, pykolog, nuoroyönkjä ja dakon kohaava yöään plonglmaa. Kknä haana kaklla nällä ammaryhmllä näyää olvan plonglman unnamnn mudn onglmn auala llon, kun aaka hakuuu avun prn m. vlkaanumn, mannukn, ahdukn a pähdonglmn vuok. pkl prudo rahaplknää ja rahaplaama, op unmaan rahaplaamn lyvä uk- ja hoopalvlu ja ndn kykyymn laajmpaan palvlujärjlmään. p unnamaan rahaplonglma ja plrppuvuu kä arvomaan plrppuvuudn ao ja op hyödynämään monaanunjuua rahaplkyymykn lyvä aakkuuproa. Vrkkokur on rvydn ja hyvnvonnn laokn () uoama ja koordnoma kouluukokonauu, joa läoa :n lhaa-vuola plhaa>kouluu. Kouluu on arkou opuomn, oaal-, rvy- ja krkon alan pru- ja rypalvlua yöknlvll, joka arvva äydnnykouluua onglmaplaamn hkäyä, unnama, ukja hoopalvlua kä valmuka onglmaplaajn ja hdän lähnä ukmn. Kouluu on aanu vruaalylopon rfrarvonna 4 laauähä vdä. Dakona-ammakorkakoulu on yhdä nnauhalon kana ollu mukana ploomaa Rahaplonglmn hkäy ja hoovrkkokura vuonna 2009 ja ouanu kouluua r alojn ammalall vuonna Aka: ouaan vrkko-opukna. 3 lähopupävää. Rahaplaamnn yhkunnaa 2 op ähopupävä Rahaplonglman yny, kohaamnn ja hkäy 2 op ähopupävä varmuu myöhmmn. oo- ja kunouumnlmä rahaplonglma 2 op ähopupävä varmuu myöhmmn. akka: lnk na: 180 (varmuu myöhmmn. uk ämän vrkkokurn ouua.) äoja: hor annl ano, Ä D K Mlnrvy- ja pähdonglma kä ndn urannavakuuk varjoava monn uomalan lämää. klöaolla pyrmm hkämään onglmn pahnma ja ukmaan kunouumproja, mkä dllyää myö nhn lyvn palvludn ja hnklöön khämä. Jokalla ul olla oku hmarvon lämään hkkoukaan huolmaa. hor annl ano V, oaalyönkjä ja oolog käakann kokmu pähdalan pru-, aanunja- ja khämhävä. yöpolku on kulknu pähdyävn andn väärnkäyäjn ja rolan huolo-omoa huumdn käyäjn rvynuvona- ja jälkkunouuhankkn. Alan opuhävä vuoda ykyn Dakona-ammakorkakoulun oaalalan lhorna vauualuna huumyöhön ja plonglmn hkäy-, hoo- ja kunouukn lyvä kouluu ja aanunjaapahuma. Muu ryalu: Akuoaalyö ja aunnoomn palvlu. naayö Kaupunkköyhälö aunnoomuukrä käl pkäakaaunnoomuua ja aunnoomn aumjärjlmää pääkaupunkudulla. uava vrkoa hp://www.dak.f/fl/dak/julkauomna/b_ 39_IB_ pdf 10 11

7 nglmaplaajn ua 2011 ryohjaaja, 30 op ppopmuyyppnn äydnnykouluu! ppopmuyyppnn äydnnykouluu on arkou opuomn, oaal-,rvy- ja krkon alan pru- ja rypalvlua yöknlvll, yöuha olvll hnklöll, joka arvva äydnnykouluua onglmaplaamn hkäyä, unnama, uk- ja hoopalvlua kä valmuka onglmaplaajn ja hdän lähnä ukmn. Kouluu älää 12 op oraa ja 18 op yöäoppma. Kouluu ouuu pääon vrkoa. ällö: Monulonn rppuvuu 2 op Rahaplonglmn hkäy- ja hoo 6 op rppuvuu 2 op m- ja vrkooyö 2 op Kouluu ouaan yhyöä Dakn lngn ja orn ompakkojn kä lngn lopon kouluu- ja khämkku almnan kana. arkmma do ouuka ja hakuajoa Aka: kväällä Kouluukn hakuumnn ykyllä akka: lnk. Vrkoa. na: Kouluu on oallujll makuon äoja: annl ano, Mn auaa prhväkvallan uhra? 1 op Koko olva nuvoon kohdaa väkvallan lmöä aakaa lämää? Kouluukmm anaa ammalla aoa auaa väkvallan lmaprä lävä hnklöä. Kouluuka källään laaja ohjaukn ja hodon yövälnä. Kouluuka källään aaa na- ja mnäköalaa, unohamaa prhn pnä. Väkvallan lopamk myö väkvalaa aakaa oaaan ohjaa hodon ja un prn. odon ja ohjaukn yövälnä källään kouluuka monpuol. Kouluu ovluu kakll krkon-, rvy- ja oaalalan hnklööll, joka haluava auaa väkvallan uhan alla lävä aakkaa. ällö: Väkvallan muodo. ukupuol- ja prhnäkökulma. unnumnlmä. Auammnlmä. Aka: klo ja klo Kak rllä kura. akka: or na: 90. Kouluu ällä arjoluja äoja: hor Vuokko ola, alluu Dakn omnnan ymn muodoaa yrjäyymn vaann ja oalluua vahva omna nn kouluukn kun ukmukn aralla. aluamm olla oalamm mukana dämää ja ukmaa yhkunamm oaala hyä mm. kumppanuuka ja kanala yhkunaa vahvamalla. Ryhmä yövälnnä, 10 op Kouluukn avona on yvnää ryhmän ohjaama arvava valmuka ja ryhmän ohjaajan unmua, uuua rlan ryhmn kä oppa unnamaan ryhmn älyvä ryhmädynaama kjöä. ornn vkhy: oaalpykolognn, pykolognn ja oolognn lähymnn ryhmn, roolora ja n harjolu ryhmälana. ällö: rla ryhmä ja rlan ryhmn muodoamnn. Ryhmä yöknlmn muodo. Ryhmä auavana lmnnä, mkä ryhmää auaa? Ryhmädynamkka ja ryhmärooln unnamnn ja onn hyödynämnn. Ryhmän ohjaajan do, ado ja unmu. Ryhmän ohjaamn lyvä ohjaajala vaadava dllyyk. Aka: ykyllä arkmpaa ajankoha lvää kväällä akka: ulu na: 800 äoja: la ula, Ryhmän raknaja, 8 op p uunnlmaan, ouamaan ja arvomaan rlaa aakaryhmä omaa yöä, arkalmaan ryhmää ja n ohjaama or, ovlamaan oraa käyännön omnaan ja ovlamaan ryhmänohjauka vomavarakkä lähymapaa. Kouluu on arkou rvy- ja oaalomn, vyomn, urakunnan ja järjöjn yönkjöll, joka yöhön kuuluu rlan ryhmn ohjaamnn. ällö: Vomarakknn lähymapa ryhmän ohjauka, daloguu ja narravuu, ryhmälmö, omnnall mnlmä ryhmän ohjauka. pu koouu daloga lunnoa, yönohjauklla pnryhmä ja omnnalla harjouka. Aka: , ja äk ykyllä 3 lähopupävää, joka ovaan yhdä kouluukn alkaa. akka: lnk na: 800 äoja: Il Vog, urakunala kumppank, 5 op Krkon yö on raknunu prn vahvan yönkjäjoukon varaan ja urakunn omnaa on khy r yöalojn näkökulmaa. Mdän krkko -raga noaa ll yönkjäkkyydä luopumn ja urakunalan rooln vahvamn. ää kouluuka ään uua näkyä yönkjän ja urakunalan kknän kumppanuudn khämn, luoamuhnklödn rooln vahvamn, urakunalan arpdn karoamn ja omnnan khämn yhdä hdän kanaan. Kouluu op kakll krkon yönkjöll, kun dakonayönkjöll, lähyhrll, lapyönkjöll, nuoroyönkjöll, papll, prhyönkjöll. urakunnan khämn kannala on vahvuu jo kouluuka on mukana ua yönkjöä amaa urakunnaa. Kouluu raknuu nljää kouluuapaama ja urakunalan oalluua vahvavaan khämhankkn lyvä välhävä. Kouluukn avona on ä oalluja ymmärää yhölln yöon mrkykn ja khyy n adoa. yönkjä/yöyhö löyää knoja ja raknaa omnamallja urakunalan oalluudn vahvamn ja yhomnaan urakunalan kana. Aka: 10.2., 7.4., 6.10., akka: kämäk na: 290. Jo amaa urakunnaa ul uamp oalluja, hna nmmälä oallujala on 290 ja uraavla 240 äoja: äv hz ja Kar Ruoalann, a oaalpdagognn hvoomna oa I, 6 op Kouluukn avona on ä opklja ymmärää oaalpdagogn ajalun pru ja oaalpdagogn hvoomnnan lähökohda. pklja un rlaa ryraaukn ja oaalpdagogn hvoomnnan yömuooja ja hvon lajyyplln käyäyymn pru. pklja ymmärää hvon lnympäröön lyvä vaamuk kä hvon ruoknnan ja hodon pru kä ymmärää urvalln hvon kälyn pru. Ä D K 12 13

8 Kouluu on uunnau oaal-, rvy- ja vyomn, järjöjn ja urakunn yönkjöll, jolla on ampaa hvokokmua ja okn pruado, koka ouuu pääon vrkko-opukna.vrkko-opnona 4 op, lähopua 2 op. oaalpdagogn hvoomnnan kouluukokonauudn kokonalaajuu on 12 opnopä, muodoun a I - oaalpdagognn hvoomna (6op) ja a II oaalpdagognn hvoomna (6op) opnokokonauuka. a I ul uoraa nnn oaa II. pkljan on mahdolla uoraa plkäään oa I. a I arjoaan ykyllä 2011 ja oa II kväällä Aka: akka: kämäk na: 480 (oa I) äoja: Mar ukonn-uchn, urun, kuolman ja ua 2011 krn kohaamnn, 5 op Kouluukn avona on paranaa oallujn dolla ja adolla valmuka urua ja krjä kohdanndn auama rlan hävn, oman yön ja kokmun rflkonnn, alan krjalluudn ja oallujn kokmun kaua. Kouluu on arkou hmuhdyön ammalall urakunn dakona-, lap- a nuoroyöä. ällö: Kouluu raknuu lähopupävn lunoopuka ja rlaa yklöhävä, joka koouva oman yön ja kokmun rflkonna ja joa hyödynnään alan krjalluua. klöhävä puraan lähopupävn yhydä. Krjalluua: aloaar, upa ärkyä: Krä lämään. lnk: da. ojula, uruyö. Jyväkylä: Gummrru. ojula, ap ja kr. lnk: Krjapaja. ohjolan- rhonn, C., ouann K. & amuln,. (om.) Kryön käkrja. lnk: Krjapaja. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: Maar uala, ja Mnna Valonn, aloudlln onglmn rakau monammall, 2 op Käyännön ohja ja nuvoja ovllavk rlaa oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan aakalana. Valmuka auaa aloudlla ahdngoa a n uhaa lävä aakkaa ja hdän prhään. Käydään läp aloudlln ahdnkoon jouundn ja/a n uhan alla lävn hmn kokmuka ja una. ähpävn väln jäävänä akana uuuaan vrkkoympäröä aaan lyvään lanäädänöön ja ohjukn. Kur om myö aanunjodn kohaampakkana, joa jaaan hyvä käyänä kä yöä kvn una ja kokmuka. Kouluuka uuuaan avuuyön uun mallhn, ndn ovlamn ja hyödynämn omaa yöä. Aka: ja J akka: Järvnpää na: 240 äoja: Kr ukula-ruuunn, arnalluuda hyvnvona, 5 op Kouluukn avona on, ä oalluja un arnalln yöknlyn praa ja auaoran ja oaa ovlaa arnalla mnlmä kä oman yöhyvnvonnn dämn ä aakayöhön. Kouluu ovluu hyvn oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan ammalall kä mull aha knnounll. ällö: arnalln yöknlyn lähökohda ja auaora. arnall mnlmä ja omalämäkrrallnn yöknly. Krjoamnn, valokuva, kuva ja kuvallnn lmau oman lämän jänäjnä ja dnyön välnnä. Kouluu koouu nljää vdä 1,5 pävän maa lähjakoa ja nää yöknlyä. Aka: , , , ( klo ja la klo 9 15). akka: Järvnpää J na: 400 äoja: Anna a Karjalann, aru an -kuvalln yöknlyn konakkur 5 op uuu kuvalln yöknlyn mahdolluukn oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan ammalann! Kuvalln yöknlyn muodo unmukn ukna, oman yön rflkonknona ja aakkadn kohaamn mnlmänä. ällö: Kuvallnn yöknly -valokuva -krjoamnn -mlkuvayöknly -orakrjalluu. ähpupävä njaa. hävä äopukna, valokuva, krjoamnn ja oraan uuumnn. ynymä ja kuolma ova oa lämää. Ä D K 14 15

9 öä on olava VÄ A. Aka: ouuu uraavan krran ykyllä akka: lnk na: 400 äoja: Kr mnn, yöä hmk ua 2011 lää mln hyvnvona yöpakoll Mllaa puha llann yöyhö. hyöä yörvydnhuollon kana. Mlnrvyonglma ahuava paljon araupoaoloja ja pkynyä yökyvyömyyä. Mln araud läävä kuannuka, vähnävä uoavuua ja hknävä hyvnvona. Mlnrvydn onglmn nymn yöpakalla vodaan vakuaa yöpakalla hävn omnpn. yöä hmk - kouluu arjoaa oa mlnrvydn onglmn hkämk ja onglmn vakuun vähnämk yöyhöä. avona on arjoa oallujll välnä mlnrvydn ukmn ja yöyhön hyvnvonnn dämn. Kouluuka källään mm. yön ja mlnrvydn uhda, yöolouhdn vakuua mln hyvnvonnll, yöyhöä vallvan puhn mrkyä kä yhyöä yörvyhuollon kana. Kouluu op kakll yöyhöjn jänll yönkjöll, mhll, yöuojluorganaaoll ja luoamuhnklööll. Kouluu ouaan yhyöä Mlnrvydn kkulon kana. Kao myö: Aka: ja ja ja Kak rllä kura. akka: lnk na: 110 /pävä. Koko kolmn pävän kouluu 330 äoja: ja Kaann, ja Mara Dahlqv, yöä hmk - kouluu ouaan 2 x vuoda ua 2011 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn, 5 op ank valmuka ukonnolln ulouvuudn kohaamn ammalla yöä. ohd ja rflko krnukon rlaa ulknoja uha mudn ukonojn hmkäykn ja ukon ulknohn. Kohdryhmä: oaal-, rvy- ja kavaualan kä krkon yönkjä. älö: kon ja ukonnon mrky yklön ja yhön lämän, rvydn ja hyvnvonnn ulknnoa. konojn välnn dalog. konnoll hmkäyk ja ndn ovlamnn oaal-, rvy- ja kavaualan yöä. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: am Kvlä, hnn yry ua kouluulauud Vranoma ja yrynuvoja aava prukäykn oaala yryomnnaa kä yöllävää yhkunnalla yryomnnaa ja nuvonaällöä. Aloava ja omva oaal yryk aava uka ja oa oaaln yrykn pruamn ja omnnan khämn lyvä rykyymykä. Kouluulauud on arkou oaaln a yöllävän yhkunnalln yrykn pruama uunnlvll aholl, alan omvll yrykll kä alu - ja pakallaon vranomall (-kkuk ja -omo) kä mull yrynuvojll. ank äydnää muua yrynuvonaa arjon aanunja-apua oaaln yrykn ja yöllävn yhkunnalln yrykn lyvä rykyymykä. avona on, ä oaaln yryn ja yöllävn yhkunnalln yryn nuvona on oa olmaa olva palvlua kun hank pääyy. Kouluu koouu kakll aholl ovluvaa yhä oaa ja kohdryhmän mukaan määrlävä äydnävä moduula. älönä ova mm. lkomnauunnlu, yöllyjn pro ja ukmnn, u, vauulluudn ooamnn ja kumppanuukn raknamnn. Aka: arknnu akaaulu ja ohjlma hnn yry- hank kn vula akka: lnk na: makuon. äoja: ja uanna Kalavann, Ä D K 16 17

10 rvyala rvy on olllnn oa hmn hyvnvona ja un dllyy arjn hyväll ujumll. Daka rvy nähdäänkn holna kokonauuna, jollon koroamm hooomnpdn läk myö hmn kohaamn mrkyä ja rvydn dämn näkökulmaa. aavahoo, 5 op Kouluu op oaal- ja rvyalan ammahnklöll. Kouluukn avona on ä opklja ymmärää hon anaomaa ja fyologaa kä haavan ologaa, ymmärää haavan paranmpron ja hn vakuava kjöä, unnaa ologalaan rlaa haavoja ja ymmärää nädn haavojn hoopraa, oaa uunnlla polaan haavahodon, puhdaa haavan ja un rlaa domaraalja ja haavahoouoa, oaa vala okan domaraaln ja haavanhoouon polaall, ymmärää haavaa ympärövän hon hodon mrkykn, kvunhodon mrkykn haavahodoa ja haavan dokumnonnn mrkykn haavan arvonna. mmärää aloudlln ajalun haavahoouodn ja hookäyänöjn valnnaa, polaohjaukn ja nuvonnan mrkykn haavapolaan hodoa, oaa ohjaa polaa ja omaa haavahodon ouuka ja arvonna. ällö: hon anaoma ja fyologa, haavan paranmn bologa, haavan paranmn vakuava kjä, haavan pakallhodon praa, avomn haavan värluoku, haavahoouo, gnr nm/kauppanm, krurg haava, nfkounu haava ja n hoopraa, palovamma ja ndn hoopraa, äärhaava ja n hoo, dabnn jalkahaava, nnalahkäy ja hoo, hooyön mnlmä haavapolaan kvunhodoa kä polaan ja oman ohjau haavahodoa. ouu: 5 lähopupävää, oppmhävä Aka: kvä Akaaulu arknuu ykyn 2010 akana. Kao akaaulu akka: kämäk na: 350 äoja: arja rann, ääkhodon pru oaalalan omjoll, 2 op. aluako vahvaa mahdolluuka yönhakjana? Kouluukmm avulla vo haka lääkkn ano-okua yöä. Kouluuka källään lääkhuoloa kokva äädök, lääkmuodo ja anoava. Kouluu ovluu kakll lääkhooa ouavll oaal- ja rvyalalla omvll yönkjöll. Kouluu anaa o lääkhodon ouuka, jonka prulla oallujalla on mahdolluu haka lääkkn ano-okua yöään. Kouluuka källään lääkhuoloa kokva äädök, lääkmuodo ja anoava. ääkhodon ouamnn: lääkkdn annolu, anamnn polaall, lääkkdn dokumnon, raporon ja polaan urana. äk kouluuka källään lääkkdn vuvakuun ja ylannoukn unnamnn. Aka: ja klo ja ja klo Kak rllä kura. akka: or na: 180 äoja: rja Aonurm, urvallnn lääkhoo, 2 op rvydnhuoloalan ammalall, joka haluava una lääkhooa kokva äädök ja nä oou araanhoajan/rvydnhoajan/lähhoajan okud ja vlvolluud. avona on ä oalluja hall r lääkmuodo ja lääkmava, pyyy ouamaan urvall ja ap polaan lääkhodon, pyyy anamaan polaall/aakkaall määräyn muka vrhömä lääkannok, hall rla lääklaku, unnaa ja oaa huomoda lääkkdn vuvakuuk kä doaa nä, on prhyny r lääkanryhmn ja käyöndkaaohn, pyyy ouamaan aakalähöä lääkhodon ohjaua ja nuvonaa ja hall lääkhodon laadunarkkalun. Kouluu alkaa nljän oppunnn laajulla nfolauudlla. ll, joka ova uoran vaaavan kouluukn akammn, nfolauun oallumnn ol välämäönä, vaan h vova lmoauua uoramaan lääkhodon kouluua lln opvana ajankohana (non-op -kouluu). Aka: Infolauu klo ja ykyllä 2011: Infolauu klo akka: kämäk. Vrkko-opnno. na: 100 äoja: arja rann, urvallnn lääkhoo oaalalall, 3 op Kouluukn avona on ä opklja on lvllä lääkhuoloa kokva ohja ja äädökä, un yypllmpn rvyonglmn ja araukn hodoa käyävä lääkan, ndn vakuuk ja haavakuuk, oaa arkkalla lääkhodon haavakuuka ja lääkhodon hoa, hoovaa, ymmärää lääkkdn arkouknmukan käyön, on lvllä lääkkdn okaa ja urvalla kälyä, älyämä ja hävämä, kykn urvaamaan polaall ohjdn mukan lääkannokn, uhauuu vauununo lääkhooon. Kouluu ovluu hyvn oaal- ja kavaualan ammahnklöll (m. oonom, AMK) ällö: lääkhodon pru, lääkhuolo, lääkkdn anoava ja lääkmuodo, lääkandn vah lmöä, lääkandn vakuuk lmöä, avalla rvyonglma ja araanhodoa käyävä lääkk, lääkhodon rykyymyk ja lääklakna. ouu: lähopupävä. n ovaan rkn. Aka: 6.9., 13.9., ja klo akka: kämäk na: 240 äoja: arja rann, Ä D K 18 19

11 nko ÖIÖ ona umma? Johamnn on ana yklödn kohaama, mua ry ryhmn kana omma. Johajan hävä on urvaa ryhmän omvuu kä nnoaa, kannuaa ja uka ryhmn jänä hyvn uorukn. Johamn aralla Dakn vahvuuka ova oaalpalvludn aloudllnn arvon ja yhkunnallnn yräjyy. man ryvahvuuna yöyhöjn khämn uova Dakn yönohjaaja. aamamm kuvaa, ä myö kouluamm yönohjaaja. Johamnn ja khämnn Avanoaama oaalaloudn äydnnykouluu alluja aa välnä oaalpalvlujn vakuavuudn ja aloudlluudn arvonn ja opp arkalmaan oaalpalvlujn organona. alluja opp arvomaan oaalpalvlujn hokkuua ja vakuavuua kä arkalmaan rajalln vomavarojn ja rurn kohdnama oaalaloun ja ukmukn lähökohda. Kouluu koouu kolma kouluupävää, jodn ma ova: 1. Mä hyöyä alouä on oaalalall? (8 h/1 op) oaalaloun kk kyymyk okudnmukauu, hokkuu ja organon. aloud hyvnvonvalon omnnan ukma ja lämä. oaalpalvlujn ry pr aloudlla analyyä. yvnvonvalolln palvlujärjlmän aloudlln organonn ja hokkuun vakuava kjä. 2. Vakuavuu ja oaalpalvlujn aloudllnn arvon (8 h/1 op). Arvon ja aloudllnn arvon oaalalalla ja n haa. Vakuuk ja vakuavuu arvonna ja aloudlla arvonna. Kuannun määrly ja maamnn aloudlla arvonna. aloudlln arvonnn mnlmä ja alma. Arvonulon ulkna ja käyö. ukmujohaja, V Aja Kunn on yk oaalaloudn opaja. oaalaloudn äydnnykouluuka prhdyään mm. oaalpalvlujn vakuavuudn ja hokkuudn arvonnn haan kä organonnn kyymykn. Dak Idän oaalaloudn ukmukku, joa Aja on yöknnlly kahdkan vuoa, alo nmmän joukoa uoma oaalaloudn kouluukn. 3. oaalpalvlujn organon (8 h/1 op). oaalurvan organon alouoran näkökulmaa rahana va palvluna, rlaa uoam- ja rahouapoja. alvlu oaalurvan kokonauuda. alvlujn organon: palvluarv, palvluraknn, kuannuk ja vakuavuu, palvluarpn nnakon. Kouluu on arkou oaalalan joho-, m-, aanunja- ja uunnluhävä omvll kunakorlla kä kunn kana yhyöä kvll aholl. anop on oaalpalvlua.pnopdn uoramnn dllyää krjalln hävn uorama. hävä annaan kouluukn yhydä. Aka: , , akka: kämäk. na: 240 a 100 kouluupävä. na älää opukn, maraal, odukn oalluma kä oallujan halua uoraa opnopn, hävn arvonnn ja odukn. äoja: Aja Kunn, Ä D K 20 21

12 Avanoaama fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op lko uunnlmaa uua projka? ankuunnluapua fa-mnlmällä! Mon rahoaja vaa nykyn uunnlmaan mukaan läväk projkn uunnlmaan ogcal Framwork Approachn. fa- mnlmällä projkn avo ja omnna analyodaan. ällö: fa-mnlmän käyö hankuunnlun apuna. ankuunnlmaa varn valmaan yh uunljodn ja kouluajan kana fa. Krjou koo vodaan lää hankuunnlman lk. ankuunnlma ul lähää kouluukn vauuhnklöll prhymä varn vkkoa akammn. Aka: Kak rllä kouluua: ja akka: or na: 120 äoja: Rva, alvlupäällkkö M Rva on yöknnlly Dak ännn ora kymmnn vuoa ja uunnllu ua mnykllä hankka Dakonaammakorkakoulull. Khämyöä Rva on nnoava yhyökumppan. Mn ohjaan ulvaa kollgaan hdä oppmaa -ohjaajakouluu I, 3 op Kouluukn avona on anaa valmuka oppmn ohjaamn oaal-, rvy- ja krkonalan yöyhöjn yöharjolua vaaavll hnklöll. ällö: Mnä oppjana - mnä ohjaajana, lämää ja r lämänlana ja vaha oppmnn. Daloga oppmnn -nä ja Mnä. Kohaamnn ja yhnn kl. Rflko. hjaupro ja n mahdollamnn. ppmnn yöyhöä. hjauproa nouva kr p. yölämän ja ammakorkakoulun lähyy ja haa yhomnnall. hjaamnn yöodlluuda ja kouluukn vakuavuudn arvon omaa yöä kouluuka olldn kokmun pohjala. Aka: 3.3, 23.3, 13.4, 4.5, klo akka: lnk na: 240 äoja: Maranna Zoow, ja hor,, KM, va an, Arvolua arvoavaan palaun hdä oppmaa -ohjaajakouluu II, 2 op Kouluukn avona on vahvaa oallujan palaunanamaoja, unmua ja palaun anamn lyvn auakjödn ymmärämä. Kurn älöjä: Mnä palaun anajana ja aajana. Iunmu, unnmaalma, dalog. Ihmkäy ja arvo palaukuluurn aualla. Arvoavan palaun anamn arvava ado. Kuluurn kohaamnn. Mn ää npän: knoja yllä pää ja khää arvoavan palaupalaun anamaoja. Kollgaalnn palau. yöyhöjn lmapr. Aka: 23.3, 13.4, klo akka: lnk na: 160 äoja: Maranna Zoow, ja va an, aonhoaja - ua 2011 anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op Kouluukn fokukna on opkljan/uudn yönkjän prhdyämn ja ohjaamn kä palaun anamn mahdollava johamnn ja uoron. Kouluu ouaan omnnalln mnlmn ja pruuu omakohan kmn ja ovalamn. avona on aada yhn käyöön n. hyvä käyän joa on jo olmaa, ja luoda joan uua joa vlä ol. Kouluu on proluonnn ja muodouu vomaannuavaa lähopuka ja nnakova oppmhävä. Kouluukn älöä uunnllaan yhdä oallujn ovdn mukaan. Aka: Maal-huhkuua arkmma pävämäärä akka: lnk na: 160 äoja: Maranna Zoow, ja va an, ma oaamnn näkyväk, 5 op r alojn yönkjöll, joka haluava hdä ammn hankua oaamaan näkyväk ja khää ään yöään. ällö: pklja haluaa hdä näkyväk oman oaamna. Ammn hankun oaamn näkyväk kmnn ja oman n khämnn yöä. man porfolon yöämnn. Kouluukn älö koouu omaa ja oman yön horaa, oman nä khämä, porfoloa (oma oaamn kano) ja näyporfoloa. Aka: ykyllä arkmp ajankoha akka: ulu na: 240 äoja: äv Vuokla-kkonn, rojkomnnan johamnn ja ohjau, 5 op rojkpäällköll, projkn vauuhnklöll, projkuunnljoll ja mull projka yöknlvll, joka arvva kokonakuvan ymaan projkjohamn ja projkyöknlyn praaa, mnlmä ja yökalua oaal- ja rvyalalla. avo: alluja un projkomnnan mahdolluud ja muodo oaal- ja rvyalalla, ymmärää vrkooumn mrkykn projkomnnaa ja un knoja yhyöahojn ja kkn omjodn ouamk projkn, oaa laaa projkuunnlman ja un projkrahoukn kk praa, un projkn hnklöö- ja aloururn hallnaan kä projkomnnan avolln johamn ja ohjaukn lyvä mnlmä ja yökaluja, hall än ja ulkon vnnän ja ymmärää n mrkykn hankkn nmä ja juurruama ja un projkomnnan ällön arvonnn ja khämn välnä. ällö: rojkomnnan pru, muodo ja käynnämnn. rojkuunnlun praa ja mnlmä. rojkrahoukn praa. rojkn hnklöö- ja aloururonnn ja markknonnn pru. rojkn vnä ja doryhmäyö. rojkn nmnn, ohjau ja khämnn. rojkn arvon ja ulon juurruamnn. rojkn raporon, pääämnn ja ulon lvämnn. Aka: 21.1., 18.2., 18.3., vrkko-opua. Kur ouaan uraavan krran ykyllä: 19.8., 16.9., , akka: kämäk na: 400, ykän lähopupävän hna 100 äoja: Kr Kauppnn, Ä D K 22 23

13 undn kl on Kananvälä. ön kommunkaao Vuorovakuukn, yhn ymmärrykn ja äydn oalluudn kknn lmn on kl. Daka vuorovakuu arkoaa önä kommunkaaoa myö nll, jolla ol puhuua klä jolla kommunkoda. Vomakl 1 (Vomakln alk ja kuurojn kuluur), 6 op pklja opp uomalan vomakln alk, hall vomakln klopn alk ja ymmärää kuurojn ja kuulvn kuluurn roavauuka. Kur op kakll vomaklä knnounll. Aka: Kvä 2011, nljä vkonloppua. akka: urku na: 160 äoja: Ä D K Voma kommunkaaon ukna, alk Kurlla opkllaan pruvoma ja uuuaan voma kommunkaaon ukna -mnlmään. Kouluu op mrkk voma puhn ukna käyävn a arvvn hnklödn kana yöknlvll a muuon voma knnounll. Kurlla kouluajna omva Dakn vomaklnulkn kouluuohjlman opklja ohjaavan lhorn ulla. Aka. Marrakuu 2011, vkonloppukur akka: urku na: 40 / hlö äoja: Dakn vnnän kouluuohjlma ryy urun ammakorkakouluun kväällä Daka käynnyy uu uhuujn kln ulkkaukn kouluuohjlma vuonna äoja

14 mnaar apll kuuluu oku olla AI. mnaar ova kno arjoa r alojn aanunjoll uua näkökulma, vraoppma ja kohaama alan kollgojn kana. avomm on uoaa Dakn profln mukaa mnaarja vuoan. a mnaarmm ovakn muodoun oman alana klakok ja vuoak apaamk. A, R JA R anuojlun laaupävä anuojlun laaupävä on uunnau lan ja nuorn hyvnvonpolkaa ja uojlua vaaavll päääjll, johajll, aakayönkjöll ja khäjll, joka omva julklla ja ykyllä korlla kä järjöä ja urakunna. Kao arknnu ohjlma, lu lää dlln vuon anuojlun laaupävn ohjlma ja mnaarn aamaa palaua ooa apahuman avona on vahvaa kunn luoamuhnklödn oaama lyn lan ja nuorn hyvnvonuunnlman ouamn ja vakuun uranaan. alluja aava oa lan ja nuorn hyvnvonyön kä lan ja nuorn palvlujärjlmän uloklluudn, vakuun ja vakuavuudn urannaa, prhyvä lan ja nuorn hyvnvonnn kä palvlujärjlmän urannan ja arvonnn käyänöhn ja aava välnä oman omnana khämn. Aka: ykyllä akka: ouaan valakunnall ualla pakkakunnalla. arka paka ja ajankohda kovula na: arknuu kvään 2011 akana äoja: Il Vog, araa laaupävllä ol ovallu nnalahkävän yön ärkydä. an ja lapprhdn n on hävä yöä jo nnn kun h ova lanuojlun aakkaa AI Daloga vomaa yölämän muuokn - yönohjau johamn ja yöyhön ukna Daloguu -lapävän avona on uuua yönohjaukn, aada kokmu yönohjauka pnryhmää, ä uua mrkykä yönohjaukll ja ukalla n mahdolluuka johamn ja yöyhön ukma yölämän muuoka. Daloguu lapävä on arkou oaal-, rvy-, krkon- ja kavaualan kä rlan hyvnvonpalvluja uoavn organaaodn yönkjöll ja mhll. akka: lnk na: 50 äoja: Arja Kok, kka ja yöhyvnvon A Kannako ä kuormaa, ja knll n kuorman kanamnn kuuluu? mnaarn oalluja aa uka kuormavn yölandn pohdnnaa, unnama, puhkoama ja rakama ja opp arkalmaan kkaa yönkjää ja yöyhöä vomaannuavana aana kä oana yöhyvnvona. rvuloa luomaan yhdä foorum, joa vo rflkoda ä ajalua kä unnaa rajoja ja vahvuuka. älö: kka ja arvo vomavarana oaal-, rvyja krkon alalla. kuormavn yölandn unnamnn ja puhkoamnn kä löydyjä hyvä rakaumallja. arknnu ohjlma f/äydnnykouluu akka: lnk na: 200 äoja: Ma Mäknn, m n a a r 26 27

15 uumyölän nuvolupävä uvolupävllä jaaan kokmuka ja kuuluma huumyöä r puolla uoma kä pävään oa ja vahvaan huumyön ammalla valmuka. uvolupävllä jaaan vuodn 2011 poll knkää- unnuupalkno anounll huumyöläll, yöparll a mll. mnaar on uunnau järjöjn ja oaal-,rvy-,kavau- ja krkonalan pähd- ja huumyön ammala ja mull huumyöä knnounll. Kao arknnu ohjlma, lu lää dlln vuon uumyölän nuvolupävä ja mnaarn aamaa palaua ooa akka: lnk na: 150 /2 pävää, 80 /1 pävä äoja: annl ano, uvolupävn paraa ana olva mlän monpuolnn prhnäkökulma ja ovallu lapn kokmukn näkyväk kmn ärkydä kuaaluu 2011 arkmp ajankoha ja ohjlma Kouluua kuaaluudn huomoon oama omaa yöä. Ajauka hräävä lunoja kuaaluudn puhk oama, kuaalokuka ja ä näkökulma, ukupuoln monnauudn hräämä una, kuaaluun lyvän don ajankohaa muuoka ja kuaaln uunauumn huomoonoama. r moja kälvä yöpajoja. Kouluu on uunnau oaal- ja rvyalojn ja krkon yönkjöll kä alaa opklvll. ovoamm ry rvullk n, jolla ol ampaa kouluua kuaaluudn huomoonoama omaa yöään. Aka. maalkuua 2011 akka: Dak lä, lnk. Kouluu järjään hlngn ylopolla, ooa loponkau 3. na: arknuu ykyn 2010 akana äoja: rjo äkk, aka-hankkn A 2011 kananvälnn mnaar arkmp ohjlma hankkn vula a Kananvälä lunnojoa r an alola. adlähöä yöpajoja. mnaarn järjlyä vaaa lngn ylopon Kouluu- ja khämkku almna/aka-hank. akka: ah na: mnaar on makuon äoja: la ano, yöä ja ympaaa? A 2011 hdnvrauu yölämää klo avona on lää oa ja hräää ajauka ja kkulua yhdnvrauuda yölämää r näkökulma. mnaar koouu r aanunjodn aluuka ja yöpajayöknlyä. yöpajoa arkallaan yhdnvrauua uraava näkökulma: - roman - maahanmuuaja - vamma/oayökyky - koulupudokkaa - kuaal vähmmö. mnaar on uunnau oaal-, rvy- ja krkonalan mhll ja mull yönkjöll. akka: lnk mnaar järjään yhyöä lngn Dakonaopon kana ja ouaan lngn Dakonaopon Audoroa, Alppkau 2 A na: 110. na älää ohjlmaan mrky kahv, kouluumaraaln ja odukn. Ilmoauumnn: mnnä hp://www.hdo.f/kouluua-yopakoll/mnaar a ähköpo äoja: Jar lmnn, ja na arola, Väkvallan rypr A 2011 ja auamn kno monkuluura aakayöä mnaarn avona on jakaa oa maahanmuuajaprhn haaa uuda komaaa ja maahanmuuajanan kohduvan väkvallan ryprä ja auamnknoa kä kunnaväkvallan unnama ja hkäyä oaal- ja rvyalan yöä. mnaar on uunnau oaal-ja rvydnhuollon kä krkonalan hnklööll. akka: lnk mnaar järjään yhyöä lngn Dakonaopon kana ja ouaan lngn Dakonaopon Audoroa, Alppkau 2 A na: 110 Ilmoauumnn: mnnä ooa äoja: ja Kaann, ja anna Wlhlmon, Ö KMMIKAAI mnaar ulkn palkkauka ja yöuha 1 op mnaara kälävä aha: ulkkn dunvalvona, ujärjön palvlu, ulkkaupalvlua uoava yryk ja käyännön yöuhdaa. Vomakln ulkll ja ammaa knnounll. Aka: Kvä 2011, pävän kävä mnaar akka: urku na: 10 äoja: VAÖ äköaloja vanhukn kohaamn mnaararja A 2011 mnaararjan avona on dää krkon ja yhkunnan vuoropuhlua kä akvoda julka kkulua ajankohaa vanhun kohaamn kyymykä. Vanhuyön omjodn välllä kkululla pyrään lknnyämään ä arvopohjaa vanhun kohaama ja ukmaan vanhun palvlujn khämä knäyy ja vanhukn kohaamnn Mukana mm. ppa Wll Rkknn ja profor rkka-a Kvlä. akka: Kuopo, oll Io Valknn knologa ja vanhukn kohaamnn Mukana mm. ppa Wll Rkknn ja johaja Annl arvmäk, Ikänuu. akka: Kajaan, Kajaann ammakorkakoulu ääöknko ja vanhukn kohaamnn Mukana mm. ppa Wll Rkknn ja yljohaja ll Aalonn, Iä-uomn aluhallnovrao. akka: Jonuu, Iä-uomn ylopo Kohdryhmä: Dakonavranhalja ja vaaava olog, oaal- ja rvydnhuollon kä ykyn vanhupalvlujn hnklöö, kunn vanhunuvoo, järjöjn duaja kä muu vanhun para omva. Ilmoauumnn: Vmään kak vkkoa nnn ko. mnaarpävää Kuopon uomokapuln mo Karppll, omo.karppnn-a-vl.f, (017) Aka: 15.9., ja mnaararjan järjää Dak Iä kämäk ja Kuopon hppakuna. na: 30, älää ulokahvn ja lounaan. äoja: äv hz, a rpa Juola, m n a a r 28 29

16 RVAA Avanoaama lämä on arvokaa alua loppuun a. allavn hodon mnaar allavnn hoo on paranumaoma aradn ja kuolvn hmn akva, monammalla ja kokonavalaa hooa llon, kun arau ol nää parannava kä hodon päämäärä ol lämän pdnämnn mhn hnaan hyvänä. mnaara källään pallavn hodon, kuolman ja urun kyymykä nhmll, yväll ja kokava. mnaar uo yhn alan aanunja. llä pohdaan lämänkaarn vmä vaha mona r näkökulma alan parhadn aanunjodn avuuklla. ävn akana oalluja aava ajankohaa oa alan ukmuka, khynäkymä ja rlalla ouua käyännöä. mrkkjä akampn vuon allavn hodon mnaarn palaua: Mlnknonn, paljon anava ja ajauka hräävä ohjlma, rnomann kokonauu, hyvä doa ja monammalluu hyvää, oava ja yvällnn, ydämn nhmllyyä ja vahvaa oa, ngllyydä vau, hyvää kkulua. mnaar on uunnau oaal- rvy ja krkon alojn yönkjöll, joka yöknlvä pallavn hodon para. rvuloa mukaan kuulmaan alan ajankoha puhnah ja vrkooumaan on ammalan kana. ouaan yhyöä rhokodn ja uomn allavn hodon yhdykn kana. arknnu ohjlma akka: lnk na: 200 äoja: Ral Gohón, Ral Gohón. Don, lopaja än on omnu araalaologna ja nykyn Dakona-ammakorkakoulun ylopajana ryalona lunhoo, aaohoo, uruyöryhmä, yönohjau ja kka än on julkau ua krjoja mona lunhoo, dakona ja floofa. Kuolvan ja urun kyymykä hän on källy pkäakaaradn, oman ja vanhmpana mnändn kk-kän lan näkökulmaa. oava ja yvällnn pävä, joka arjo oallujall kä ydämn nhmllyyä ä vahvaa oa. arau ol vakuava alou m n a a r 30 31

17 yöyhöll rääälödy kur yöyhöll rääälödy kur ouaan laajan kana ovuna ajankohana joko Dakn a laajan loa. älö ja kouluukn laajuu uunnllaan yhdä yöyhön arpdn muka ja hna lakaan yhyöä kumppann kana kouluukn laajuudn ja ryhmäkoon mukaan. Kyy yöyhöll rääälöävä kouluuka ooa Avanoaama unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa Kouluukn avona on ä oalluja unnaa oman yöyyln ja hn lyvä vomavara ja mrkyk yöyhöä / yöryhmää omma, vahvaa ajankäyöään ja yöä jakamaan oman, yöyhön ja yöryhmän akaan ja krn lyvn lmödn ja omnaprdn arkalulla ja unnaa ja aa valmuka khää oma, yöyhön ja yöryhmän yönloa läävä ja ylläpävä mahdolluuka. Kouluu on uunnau kavau-, krkon-, oaal- - ja rvyalan yöyhöll ja yöryhmll. ällö: yöyyl ja roluyyl ja ndn mrky vuorovakuulana. Mkä ohjaa mlnknoa ja movo yöä? Mä halua yölä? Kunka uunaa omna? Mllaa krrä ja arvoja nulla on yöä? Kunka rla yö - ja roluyyl vakuava yöhön yöyhöä? Kunka hyödynnämm rlauua yöämm? A 2011 Vuaalnn, Audvnn, Knnn uokkjärjlmä ja n mrky rlauudn ymmärämä. Mlljärjlmä ja ndn mrkyk oppmn, yöyyln ja kknän vuorovakuukn. ma uokkmlljärjlmä yöä ja ndn vakuuk yöyhöä. mn mlljärjlmn kokonavalann hyödynämnn yöä ja yöyhöjn vuorovakuulana. Akakäy ja n lavnamnn ja rkaamnn. Kunka aka hahmouu kokmuka? Mn rla akakäyk omva parhan yöä? Kunka hyödynnä akaa? un ja jo käyöä olvn yönloa uoavn käyänöjn läämnn yöä. Ilon kokmun rkaamnn ja ankkuromnn ulvauun yöä ja yöyhöä. mojn arkaluun lyvä omnnall harjouk, yklö-, par- ja ryhmäyöknlynä. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa lngn ompakka äoja: Ral uojok, yöyhöä kakk ova vakuaja Ral uojok KM, lngn rvyvraon yönohjaajakouluu, yönohjaajakouluaja yönohjaajana opu, -oaal- ja rvyalalla. yönohjaua kä julklla ä järjökorlla. klö, -ryhmä- ja yöyhöohjaua, mvalmnnu R (kognvnn lähymapa) omnnall mnlmä: (ranr) oaal- ja rvyalan kä opajn yönohjau yönohjaajakouluaja: lngn kaupunk Dakona-ammakorkakoulu (Dak) vuona , , dlln k u r y ö y h ö l l

18 ma oaamnn näkyväk, 5 op r alojn yönkjöll, joka haluava hdä ammn hankua oaamaan näkyväk ja khää ään yöään. ällö: Ammn hankun oaamn näkyväk kmnn ja oman n khämnn yöä. man porfolon yöämnn. Kouluukn älö koouu omaa ja oman yön horaa, oman nä khämä, porfoloa (oma oaamn kano) ja näyporfoloa. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa ulun ompakka äoja: äv Vuokla-kkonn, Ryhmä yövälnnä, 10 op Kouluu on arkou aakayöä kvll yönkjöll, jodn hävn kuuluu ryhmn ohjaamnn, ja joka haluava harjaanua rlan ryhmn ohjaama. Kao ällö ja ma.13 Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa ulun ompakka äoja: la ula, yöhyvnvona adlähön MMI Kokl adlähön mnlmn käyöä ryhmäyön muoona yönkjödn ja yöyhöjn yhöllyydn ja hyvnvonnn ukma! ovluu hyvn oaal-, rvy- ja krkon alan yöyhöll. älö: adlähö yöpaja uunnllaan ja raknnaan yhdä oallujn ja yöyhön kana yöyhön avodn mukaan. arjolla arnapaja, kuvapaja kä valokuvapaja. Kuva rlaa yöpajoa löydä ooa hn yöpajaan mahuu makmaan 14 hnklöä. yöknly kää kolm a kuu una (koko pävä). Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa lngn ompakka yöpajan hna: uoln pävän hna on 600 uroa/ ryhmä ja kokopävä on 1200 uroa äoja: la ano, a Kr mnn, yöryhmn ja mn vomavarakknn khämnn rla yöryhmä ja m, joka haluava krkaaa omna- ja ajaluapojaan a luoda uudnlaa yökäyänöjä. avona on anaa yöryhmll ohjau mahdolluu arkalla omaa yöään ja khää ä yhdä ovuun uunaan pova hngä. ällö: yöryhmn ja mn khämnn ohjau, yhdä omn, avoll ja vomarakk -kokonauu koouu yhdä kokonaa pävää ( ) ja yhdä puolkkaaa pävää ( ) Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa lngn ompakka äoja: Il Vog, arnalluuda hyvnvona, 5 op Kouluukn oalluja oaa arnalln yöknlyn praa ja auaoran, oaa ovlaa arnalla mnlmä kä oman yöhyvnvonnn dämn ä aakayöä oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alolla. ällö: arnalln yöknlyn lähökohda ja auaora, arnall mnlmä ja omalämäkrrallnn yöknly, krjoamnn, valokuva, kuva ja kuvallnn lmau lämän jänäjnä ja dnyön välnnä. pu koouu 4-5:ä 1,5 pävän lähjakoa kä nää yöknlyä Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa Järvnpään ompakka J äoja: Anna a Karjalann, lvyykouluua yöyhöll, 3 op uodaan lvyyvaaavn ryhmä, joka ylläpää oman yöykkön lvyyoaamn ajanaana. pklja pävää ja ylläpää omaa lvyyoaamaan. lvyyvaaavn ryhmän luomnn. Käypä odon kk aa ja omnamall, prulvyykn harjolu monorovlla prulvyynuklla kä araalalvyy okonohjalla lvyynuklla. lvyyharjouk mulodaan mahdollmman odnunu. Kouluu on uunnau oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alojn yönkjöll na: 240 Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa ulun ompakka äoja: la ula, ja na rvlu, ääkhodon kouluua oaalalall Kouluukn avona on oaalalan yönkjödn, vanhu-, mlnrvy- ja pähd kä vammayönkjödn lääkhodon oaamn läänymnn. ällö: ääkhodon äänly ja n mrky oaalalan yöä. Käyännön lääkhodon ouu ja urana. ääkhooa ohjaava äänly ja lääkhodon uunnlma. Käyännön harjouka: lääkkdn älyy, käly ja valmk aaamnn, lääkkdn annolu, lääkkn vakuun urana, honalapon harjolu, r lääkmuoohn prhymnn. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa ulun ompakka äoja: na rvlu, oaal- ja rvyalan yöyhön laaukouluu yöyhön laaukouluu proflouu oaal- ja rvyalan ammahnklödn ja hdän yöyhöjnä khämyöhön. Kouluukn päämääränä on laauyön käynnämnn ja/a ymaomnn kä laauyökalujn khämnn yöyhöä. Kouluu raknuu lähkouluupävä ja yöyhön välhävä. ouuakaaulu ovaan yöyhön kana. Kouluu on arkou oaal- ja rvyalan yöyhöll ja ndn hnklööll. ällö: Aakalähö palvlujärjlmä ja omnamall. aau ja laadun hallna. yöyhön vomavara ja ndn khämnn. na: älää 3 kouluupävää x 6 ja 6 kouluupävää x 4. kän kouluupävän hna on 860 (6 ) ja kouluulapävän hna on 575 (4 ). Kokonahna älää kouluajan palkko, kouluula, kouluulauuka ja mnaara käyävä maraal ja yöväln. Mkäl kouluu ouaan yöyhön ooama loa kämän ulkopuollla, hnaan läään kouluajn makakuannuk. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa kämän ompakka äoja: Kr Kauppnn, ja hp://pkamak.dak.f/ukmu oaal- ja rvyalan yöyhön oaamkarou yöyhön oaamkarou on pro, joa yöyhö unnaa ja arvo oaamna nykylann ja khyarp. aamkarou proflouu oaal- ja rvyalan ammahnklödn ja hdän yöyhöjnä laauyöhön ja nä oaamn johamn ja khämn. aamkaroua vodaan hyödynää hnklökohan ja yöyhön hnklöön khymuunnlmn laama, khämkkulua, äydnnykouluu-, yönohjau-, yönkro-, yöhyvnvon- ja rkryonuunnlmn laama. aamnn ja oaamn khämnn vodaan nähdä avamna omnaympärön muuoka lvyymn. aamkarou on pro, joka n oaamn nykylann karoamvaha khyarpdn unnamn ja ulvauudn hahmoamn. ro jänyy oaamarpdn nnakonn, oaamaludn ja oaamprofln kä oaamn aojn määrlyyn, oaamn arvonn ja khyuunnlmn laamn. aamkarou älää ornovan kouluukn ja mnaaryöknlyn ohjaukn, joka uunnllaan ja ouaan yhyöä yöyhön kana. na: (älää ornovan kouluukn (6 ), mnaaryöknlyn ohjaukn (3 x 2 / yöryhmä / max 30 hnkä) ja khyuunnlman laamn ornovan kouluukn (6 ). kän kouluupävän hna on 1230 ja mnaaryöknlyn ohjaukn hna on 390 (2 ). Kokonahna älää kouluulauuka ja mnaara käyävä maraal ja yöväln. Mkäl kouluu ouaan yöyhön ooama loa kämän ulkopuollla, hnaan läään kouluajn makakuannuk. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa kämän ompakka äoja: Kr Kauppnn, k u r y ö y h ö l l

19 oaalaloudn äydnnykouluu yöyhö aa välnä oaalpalvlujn vakuavuudn ja aloudlluudn arvonn ja opp arkalmaan oaalpalvlujn organona. alluja opp arvomaan oaalpalvlujn hokkuua ja vakuavuua kä arkalmaan rajalln vomavarojn ja rurn kohdnama oaalaloun ja ukmukn lähökohda. Kouluu koouu kolma kouluupävää, jodn ällö uunnllaan yhdä yöyhön kana. (k. ma. 21) Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa kämän ompakka äoja: Aja Kunn, yöyhön MIMIvalmnnu, 3 op yöyhön monmuoouuvalmnnu on pro, joa yöyhö unnaa ja arvo monmuoouuoaamn nykylann ja khyarp. yöyhöjn monmuoouu oaamnn älää ömyydn, yönkjödn monmuoouuoaamn, monmuoouu johamn ja kummyönkjä omnnan. Kknn ydnoaamn alu on pruhävän määrly ja ä kaua monmuoouudn yhdymnn arjn omnaan yöhävn karoukn, opvn ödn ja kjödn kohaamn avulla. yöyhöjn monmuoouuvalmnnu koouu lähopuka, yöyhöyöknlyä kä - ja välhävää. Valmnnua vodaan hyödynää yöyhöjn omnaympärön a mudn omnadllyyn muuua, klpalukykyä vahvaa, magoa parannaa ja khämuunnlma laadaa. mrkk rkryonlan, yöyhöjn khämarv nllä rurlla ja/a yöyhöjn hävn uudlln järjly. alvlu on arkou pk-yryn, julkn ja kolmannn korn yöyhöll, joka ova movouna khämään yöyhönä omnakuluura ja hyvnvona monmuoon yövoman hyödynämn näkökulmaa. na: 3800 älää 5 kouluupävää x 4 ja hävä annava palau. kän kouluupävän hna on 980. Kokonahna älää kouluajn palkko, kouluula, kouluulauuka käyävä maraal ja yöväln. Mkäl kouluu ouaan yöyhön ooama loa kämän ulkopuollla, hnaan läään kouluajn makakuannuk. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa kämän ompakka äoja: rpa lönn, Vomakln a vomn opu Dakn urun ompakala vo laa vomakln ja/a vomn opua yöyhöll a mull ryhmll. ällö ja kouluukn laajuu rääälödään laajan arpn mukaan, kyä vo olla alkkouluu a yvnävä jakokouluu. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa urun ompakka äoja: llnn o oaal-, rvy- ja krkon aloll 3 op Kouluu on arkou oaal-, rvy- ja krkon alolla yöknlvll. avona on, ä opklja opp käyämään llä oa pääöknkona pohjana yöään. ällö: lln don okanna ja ndn käyö; lln nglannn kln arkkln lukmnn ja analyon; lln nglannn kln arkkln rflkon omaan yöhönä. Mnlmnä käyään opukkulua, ryhmäyöknlyä, rflkvä mnaarja ja nää yöknlyä. Aka: opmukn mukaan Kouluua ouaa uln ompakka na: 240 uroa äoja: la ula, Jokann pävä on I AK ja mahdolluu. k u r y ö y h ö l l

20 ÖJA kö uua näkökulma yöhön? Kunka jaka yöä? Mllana yöyhö pruhävä näyäyyy arja? vako yöyhönn vomavara jo käyöä? nko yöyhöänn arva yön ukaluun/arvonn/ ukmn? yönohjauka yönkjä, yöryhmä ja mh aava uka muuuva lana aaka- ja yölann, ammalln kavuun ja johajuun. yönohjau on pyähympakka, joa on mahdolluu löyää ä ja yöryhmän jänä uua vomavaroja kä rakauja omaan yöhön. yönohjau on daloga, joka uk ä valnoja omaa yöä. M, Dakn yönohjaaja, haluamm ouua kana yhn dalogn lähökohana yöyhö arvo ja pruhävä. yönohjaupalvluja koordno: Dak lä: Arja Kok, gm Dak än: Rva, gm Dak ohjonn: aula aapalann gm Dak Iä: rpa lönn, gm uuu yönohjaukn, yönohjaajmm ja hnohn ooa ÖIÖKAAI yöyhön konulaaoomnnan avona on yöhyvnvonnn vahvamnn. Kkä on hyödynää yöryhmn ja mn vomavara ja oaamnn yöä kä johamn hyvä käyännö. Konulaaopron akana yöyhön yhä yöknlyä unnaan nrgaa kuluavaomnakäyänöjä, lkyään yhyörakna ja khään ujuva yökäyänä. Mnlmnä käyään muun muaa yöhorayöknlyä, pruhäväpohdnaa ja yöpron avaama. yöknlyavoa ovaan jokan yöyhön kana rkn. hnn yöknly dokumnodaan ja ovaan apaamn välnn yöknly yöyhöä. uuu yöyhökonulaaoon ooa AMK lmmä ammakorkakouluuknno on arkou hnklöll, jolla on ammakorkakouluukno a muu ovluva korkakouluukno ja vähnään kolmn vuodn yökokmu aanomala alala uknnon uoramn jälkn. yökokmukk vodaan hyväkyä ammn uorun opoan a ammalln korka-an uknnon jälkn aanomala alala hankua yökokmua. uknnon uoramnn kää 1,5 2,5 vuoa ja apahuu jouava yön oha. pu koouu lähopuka ja nää opklua. pnojn laajuu on 90 opnopä. Dak arjoaa ylmpä ammakorkakouluuknoja ua kouluuohjlma, jodn käynymaja vahlva. arkmma ällö ja hakuaja löydä ooa rvydn dämn kouluuohjlma rhyön ja prhhooyön johamnn, Dak lä lnk. uraava haku kväällä 2011 rvydn dämnn prhnäkökulmaa, Dak än or. uraava haku kväällä 2012 Mlnrvyyö, Dak ohjonn, ulu. uraava haku ykyllä 2011 oaalalan kouluuohjlmaa ouaan vuorovuon molla äh ja yrjäyymnn, Dak lä lnk. uraava haku ykyllä 2011 Dakona ja nuoroyö, Dak lä Järvnpää. uraava haku ykyllä 2012 an, nuorn ja prhdn hyvnvon, Dak än, or uraava haku kväällä 2012 Vomaklalan ulkkomnnan kouluuohjlma Vomaklnulkk, Dak än urku. uraava haku kväällä 2011 Kouluukn haaan nn kaua ooa AMI Dakona-ammakorkakoulu vahvaa yhykään yölämään muun muaa alumnomnnan avulla. Alumnomnnan avona on alumnn yhnkuuluvuudn läämnn ja valmundn uhdn lujamnn omaan korkakouluun. Alumn muodoava ärkän vrkoon yölämäuhdn ja alukhyyön muodoa. ovoamm alumn rvullk vralmaan korkakouluumm lunnojona, kromaan r opnokokonauuka opkljoll opkluaan, yöuraaan ja yölämää ja oallumaan yölämäuuoronn (mnoron) ja ommaan käyännönharjolun ohjaajna AVI AMK Avon ammakorkakoulu arjoaa opnoja kakll ammakorkakouluopnnoa ja nä khämä knnounll. Avomn ammakorkakoulun opnno opva nll, jodn avona on myöhmmn jakaa opnoja uoraakn ammakorkakouluukno. Vo opklla knnouk kohna olvaa ammaalaa ja prhdy amalla korkakoulun oppmmnlmn ja uumpaan opuknologaan. Avoma ammakorkakoulua oppmao khyvä ja pää koklmaan, mlä korkakoulu opklu unuu. Vo myö vala opkluah. yödy myö uorama opnnoa, jo jaka opklua ammakorkakoulua llä opnno vodaan lää uknoon jo opklja myöhmmn aa opno-okudn. Avomn ammakorkakoulun opnno opva myö nll, joka haluava pävää a ylläpää ammaaoaan a hankka ylvyä knnoavala alala. Avomn ammakorkakoulun opnno ouaan yhdä uknoon johavan kouluukn opkljodn kana. pnno ouuva kur- ja ompakkakoha lan, vkonloppun, pävn kä vrkoa. Dakona-ammakorkakoulu järjää opnoja valakunnall mällä ompakalla. pklja valaan lmoauumjärjykä ja opnohn lmoauduaan ooa avonamk. ruuuk on hävä vmään kak vkkoa nnn opnojakon alkua. uuu arjonaan: Alumnrkrn vova rkröyä kakk Daka valmun. Rkrn kräään oa mllaa korkakouluyhyöomnnaa alumn ova knnouna. Alumnn do ova Dakn hnklökunnan käyävä ja mkäl alumn anaa luvan kouluuarjonapoukn, lähämm oa ajankohaa jako- ja läkouluuka. rvuloa mukaan alumnomnaan! äoja: uanna Kyllönn, k u r y ö y h ö l l

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007

Rak-54.116 Rakenteiden mekaniikka C, RM C (4 ov) Tentti 30.8.2007 Rak-54.116 Rakeneden mekankka, RM (4 ov) Ten.8.7 Krjoa jokaeen koepapern elvä - koko nme, puhuelunm allevvauna - oao, vuokur, enn pävämäärä ekä enävä opnojako koodeneen - opkeljanumero, mukaan luken arkukrjan

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen erikoistyö. Kuvien interpolaatiomenetelmien laadun vertailua

Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen erikoistyö. Kuvien interpolaatiomenetelmien laadun vertailua Foogrmmrn, kuvulknnn j kukokroukn rkoyö Kuvn nrpolomnlmn ldun vrlu Pr Rönnholm 001 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdno 1 Käyy nrpolomnlmä.1 Lähmmän npurn mnlmä. Blnrnn mnlmä.3 Kuuopolynomnnlmä 3.4 Kuuoplnmnlmä 4.5

Lisätiedot

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat

Soorrea. OUTC'KUMPU Oy.' Malminetsintä. O. POhjamies/pAL ,4 1 (3) VLF -MI'ITAUS. Periaate. Lähetysase.mat - OUTCKUMPU Oy Malmnesnä O POhames/pAL 94 (3) VLF -MTAUS Peraae Läheysasema VU (= Very M Frequency) -ruauks$sa käyeään apuna 5-0 khz aauusaueea omva asea Näden asemen anenrrl ova pysyä a nssä kulkeva vra

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HIRVENSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 6 2 VARHAISKASVATUS 7 2.1 Mä varhaskasvaus on?

Lisätiedot

HF-TAAJUISEN ANTENNIN INTEGROINTI MOBIILIIN RFID-LUKIJAAN

HF-TAAJUISEN ANTENNIN INTEGROINTI MOBIILIIN RFID-LUKIJAAN Toknkan oao Ju Numma HF-TAAJUISEN ANTENNIN INTEGROINTI MOBIILIIN RFID-LUKIJAAN Dpomyö Ah hyväkyy oknkan oaon oaonuvoon kokouka 11.9.2006 Takaaja: Pofo Pkka Loua Akuana Tämä dpomyö on hy Tampn knn yopon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Muuttuvan kokonaissensitiivisyyden mallinnus valvontaohjelman riskinarvioinnissa esimerkkinä munintaparvet

Muuttuvan kokonaissensitiivisyyden mallinnus valvontaohjelman riskinarvioinnissa esimerkkinä munintaparvet Muuuvan kokonaissnsiiivisyyn mallinnus valvonaohjlman riskinarvioinnissa simrkkinä muninaarv Tausa: Aimma salmonllarojki FooBUG rojki ja uusi malli muninaarvill 8. EFSA WG: salmonlla muninaarvissa. Samaa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Telecommunication engineering I A Exercise 3

Telecommunication engineering I A Exercise 3 Teleouao egeerg I 5359A xere 3 Proble elaodulaaor lohkokaavo o eey oppkrja kuvaa 3.63. Pulodulaaor ääuloa o aoagaal ja reeregaal erou d. Tää gaal kerroaa pulgeeraaor gaallla rajouke, el erouke erk elväe,

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä 0..013 Phjalan Opp-l www.phjalann.f Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa.

Tässä harjoituksessa käsitellään Laplace-muunnosta ja sen hyödyntämistä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisessa. DEE-00 Lneaare järjeelmä Harjou 0, rakauehdouke Tää harjoukea käellään Laplace-muunnoa ja en hyödynämä dfferenaalyhälöden rakaemea Tehävä Laplace-muunno on käevä yökalu dfferenaalyhälöryhmen rakaemea,

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67 ON TE STI 2/20 0 7 l aa ja a a väl ä m ä j vuda 19 67 SISÄLL YS m äär lm ä. 3. 4-5. 6-7. 8-10. 11-12. 13-14. 15. 16-17 2 V*uvh. 17. 18-20. 21-26. 27 ON TE STIN M ÄÄR ITELM Ä ä ä u u -lh. M ä ar aa, ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sivu Tuoteryhmä 3 Liikenteenohjaustuotteet 4-5 Kilpipussit 6-7 Yksittäiset kilvet 8 SPR Ensiapulaukut

SISÄLLYS. Sivu Tuoteryhmä 3 Liikenteenohjaustuotteet 4-5 Kilpipussit 6-7 Yksittäiset kilvet 8 SPR Ensiapulaukut a a im o k i l va n nni O v l i k o i ä n a i p k Y a ak i v r ip nt p l i m K So o ja h o n n Liik SISÄLLYS Siv Toryhmä 3 Liiknnohjao 4-5 Kilpipi 6-7 Ykiäi kilv 8 R Eniaplak Somn Trvakappa Oy on Trvallidn

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

DEE-53000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto DEE-53000 Sähkömageese järjeselme lämmösro Lueo 8 1 Sähkömageese järjeselme lämmösro Rso Mkkoe Dfferessmeeelmä Numeersa rakasua haeaa aluee dskreeesä psesä. Muodoseaa verkko ja eseää dervaaa erousosamäärä.

Lisätiedot

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon S-11435, FYSIIKKA III (ES), Syksy 00, LH 4, Loppuvkko 39 LH4-1* Käyttän Maxwll-Boltzmann-jakauman parttofunktota määrtä a) nrgan nlön kskarvo (E ) skä b) nrgan nlöllnn kskpokkama kskarvosta l nrgan varanss,

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ 1-20

F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ 1-20 F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ - 0 Oalla eieyiä kyyykiä vaauke ova huoaavai pidepiä kuin iä eierkiki kokeea vaaukela vaadiaan. Kokeea on oaava vain olennainen aia per ehävä. . Muua SI järjeelän ykiköihin

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

KUNTA KÄRÄJÄOIKEUS ULOSOTTOVIRASTO MAISTRAATTI LÄÄNI HOVI

KUNTA KÄRÄJÄOIKEUS ULOSOTTOVIRASTO MAISTRAATTI LÄÄNI HOVI EUSPAA UNA ÄÄJÄEUS MASAA ÄÄN H UNAN EUS HA.N AAA 020 682 PANMAAN Ä EPNAU 5 A 33101 AMPEE PANMAAN AEASEN SUMPAA P 38, APANAU 5 37601 AEAS FAX 029 562 3669 SSÄSUMEN MASAA JYÄSYÄN YSÖ YPSNAU 28 FAX info.sisasuomi@maistraatti.fi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Pirkko Leivo, Sytyke ry - Systeemityö 2/03 * 1

Pääkirjoitus. Pirkko Leivo, Sytyke ry - Systeemityö 2/03 * 1 Päärjou Symyö hdn nro 2/2003 m Kouunpnä orvn äärn vhä j on yyyvänn, un pään oumn ämän hdn omuunn.ahpr puhu män nn ouuj, opjo un yönnjn. Tunuu ä ä ny on v h, jon u nämä opuo päävä romn omn nnnoon n. Ardn

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

b g / / / / H G I K J =. S Fysiikka (ES) Tentti

b g / / / / H G I K J =. S Fysiikka (ES) Tentti S4.35 Fyskka (ES) Tntt 4.9. 3 6. Sälö, jonka tlavuus on,5 m, ssältää haa, jonka an on,5 Pa ja lämötla C. (a) Montako moola haa sälössä on? (b) Montako klogrammaa? (c) Mtn an muuttuu, jos lämötla kasvaa

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ.

FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. TYÖVENEET 1 FASTER -TYÖVENEET. MITTATILAUSTYÖNÄ. Vmiamme umiinisia työveneitä kokoluokassa 4-17m pela-, partiointi-, tavarajet- heilöjethtäviin. Pyymme jotavai uttamaan veneet e käyttötarkoituksiin. Veneet

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532 V 167 02122009 K 532 07122009 V 193 16122009 T- 2010-2012 2010 KHALL 532 V 02122009 168, 169, 170 171 : YLEISHALLINTO /, (H 2122009 /ö 168 ) V *,, * - S * ö, öö 2010 *, ö, * M ö * L- L T Höö M K L ; -

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ

MASSIIVIPUUTILAELEMENTEISTÄ AUINRROTALON UUNNITTLU MAIIVIPUUTILALMNTITÄ ini aarimaa ARITHTI AFA AUTUT / ARITHTUURIN LAITO TAMPRN TNILLINN YLIOPITO MODULAA -hanke TAMPRN TNILLINN YLIOPITO. ARITHTUURIN LAITO. AUNTOUUNNITTLU. JULAIU

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

ẍ(t) q(t)x(t) = f(t) 0 1 z(t) +.

ẍ(t) q(t)x(t) = f(t) 0 1 z(t) +. Diffrniaaliyhälö II, harjoius 3, 8 228, rakaisu JL, kuusi sivua a On muunnava linaarinn oisn kraluvun diffrniaaliyhälö ẍ qx f yhäpiäväksi nsimmäisn kraluvun linaarisksi kahdn skalaariyhälön sysmiksi Rak

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO

KAIDE KAIDE LUMON HYÖKKÄYSTIE PALOKUNNAN PPP LUMON AUKKO SP KUNTOILUTILA LUMON KATON RAJASSA AUKKO MONITOIMITILA LUMON PPP KATON RAJASSA AUKKO 5 5 685 5 8 6 33 585 MUITI 95 OU RAUTO OY 585 77 4 3 4 98 85 345 5 6 4 4 6 4 6 6 6 4 IVL-/45 4 757 4 757 95 585 4 476 3 39 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 IVL-/45 68 4 643 769 55 8 84 96 8 79 8 käyntiovi uunnittelutoimiston

Lisätiedot

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013 SUUNNITELM MUHOKSEN KUNNN LIIKUNTPIKKOJEN PRNTMISEKSI 2013 Tämän uunnitlman tarkoitukna on kartoittaa Muhokn kunnan liikuntapaikkojn kunto ja ittää parannukinoja. Liäki ill ottaan muutamia uuia lajja ja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki

Taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma Kuopion Saaristokaupunki Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk 2.4.2007 HL Taeen ja kuuurn yessuunnema Kuopon Saarsokaupunk Johdano Kuopon Saarsokaupungn Taeen kaava yhdsää aeen, kuuurn ja rakenamsen avan uudea avaa.

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino.

Th. Sederholm 'in lciw i/iaino. P a n n m u k a ^ s o I t u I l e 3 W h k o. -------------»e?*-,------------ To n e n panos, HELSINGISSÄ, 1 8 1 1. G.W.Edlundn kustantama. Th. Sedeholm 'n lcw /ano. Jn ta, Laulu. Htasest. - 1. Rannalla

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Nosto- ja Kiinnitysosat

Nosto- ja Kiinnitysosat Ilman miä i BETONI NOUSE. Noso- ja Kiinniysosa Valikoimasa löyyy laaja valikoima rilaisia nosoon ja kiinniyksn sovluvia boniin valavia ankkuria arvikkinn. Ankkuri on jau käyöavan mukaan kirrankkurihin,

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot