Koulutusta koko Suomelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusta koko Suomelle"

Transkriptio

1 aamn vnavau 2011 Kouluua koko uomll Dakona-ammakorkakoulu

2 KIJA ärkää oa Avaa ämän uudn, valakunnalln Dak-kouluuoppaamm, ol jo avannu nmmän ovn nnoavalla löyörkllä ulvauudn yölämän äydnnykouluukn. Kokomm r puollla uoma arjolla olva, monpuol Dak-kouluupalvlumm ny ykn kann, joa nun on hlpomp hahmoaa koko palvlukrjomm ja löyää lä oma oaamn ov. Maanll kouluukmm jakauuva nljään r lmanuunaan ja mään ompakkaan, joa opnoja vo uoraa. ompakolla on oma värunnukna, jodn avulla löydä hlpo, mä r kouluumahdolluud ova arjolla. Dak-kouluupalvlua vo lähyä hlpo mona r uunna: Vo aada äydnnykouluua uk yölämään a uunnlla kanamm oman oppm- ja khymkokmukn kokonall yöyhöll. Vo oallua lyhyakampn kurhn, aanunjaapahumn ja mnaarhn, jo arv van vahvua oaamll ja vrauka kollgola jolan rkoalala. Vo myö ähdää ylmpään ammakorkakouluuknoon a muun panoaa pdmpakan opkluun avoma ammakorkakouluamm. I Dak lä lnk J Järvnpää K Kaunann Dak än urku or Dak ohjonn ulu lmoauuma: Ilmoauumnn äydnnykouluukn on kuukaua nnn kouluukn käynnymä ooa äydnnykouluukn käynnymnn dllyää vähnään 15 oallujaa. Kouluuk äyään lmoauumjärjykä. Kouluukn ouumnn vahvaan lmoauunll nnn kurn alkua. IMIAMI RkA: Ilmoauumnn on ova. äydnnykouluukn vo pruuaa kuannuka kuukaua nnn kouluukn käynnymä. Mkäl oallumnn pruaan all kuukau nnn kouluukn alkampävää, Dakonaammakorkakoulu vloaa 50 % kouluukn hnnaa. Valkomaamm löydä änäkn vuonna mona uouja AVAIAAMI-kurja ja odouja KIA. Dak Iä kämäk ämän vrkkä anavan kouluuoppaan ohlla nun kannaaa knnouk hräyä uuua kouluukmm lähmmn Inrn-vullamm rvuloa löyämään avam oman ulvauu ovn! 2 3

3 ällylulo ÄDK 6-25 A, R JA R ryä uka arvva lap ja nuor krkon kavauyöä, 5 op 7 Monammallnn lapprhyö, 8 op 7 lunhoo varhanuoro-, rppkoulu- ja nuoroyöä, 5 op. 7 Vanhmmuudn roolkara, 7 op 7 MIKRI Maahanmuuajaauan nan yräjävalmnnu, 8 op 9 Välnä maahanmuuajayöhön, 10 op 9 MIRV JA ÄI Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op 11 nglmaplaajn ryohjaaja, 30 op 12 Mn auaa prhväkvallan uhra? 1 op 12 AI Ryhmä yövälnnä, 10 op 13 Ryhmän raknaja, 8 op 13 urakunala kumppank, 5 op 13 oaalpdagognn hvoomna oa I, 6 op 13 urun, kuolman ja krn kohaamnn, 5 op 14 aloudlln onglmn rakau monammall, 2 op 14 arnalluuda hyvnvona, 5 op 14 aru an -konakkur, 5 op 14 yöä hmk lää mln hyvnvona yöpakoll 17 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn 17 hnn yry -kouluulauud 17 rvyala aavahoo, 5 op 18 ääkhodon pru oaalalan omjoll, 2 op 19 urvallnn lääkhoo, 2 op 19 urvallnn lääkhoo oaalalall, 3 op 19 Johamnn ja khämnn oaalaloudn äydnnykouluu 21 fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op 22 Mn ohjaan ulvaa kollgaan hdä oppmaa -ohjaajakouluu I, 3 op 22 Arvolua arvoavaan palaun hdä oppmaa -ohjaajakouluu II, 2 op 22 aonhoaja - anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op 23 ma oaamnn näkyväk, 5 op 23 rojkomnnan johamnn ja ohjau, 5 op 23 ön kommunkaao Vomakl 1 (Vomakln alk ja kuurojn kuluur), 6 op 25 Voma kommunkaaon ukna, alk 25 MIAARI A, R JA R anuojlun laaupävä 27 AI Daloga vomaa yölämän muuokn - yönohjau johamn ja yöyhön ukna 27 kka ja yöhyvnvon 27 uumyölän nuvolupävä 28 kuaaluu aka-hankkn kananvälnn mnaar 28 yöä ja ympaaa? hdnvrauu yölämää 28 Väkvallan rypr ja auamn kno monkuluura aakayöä 29 Ö KMMIKAAI mnaar ulkn palkkauka ja yöuha 1 op 29 VAÖ äköaloja vanhukn kohaamn mnaararja 29 rvyala allavn hodon mnaar 30 yöyhöll rääälödy kur unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa 33 ma oaamnn näkyväk, 5 op 34 Ryhmä yövälnnä, 10 op 34 yöhyvnvona adlähön -mnlmn 34 yöryhmn ja mn vomavara-kknn khämnn 34 arnalluuda hyvnvona, 5 op 34 lvyykouluua yöyhöll, 3 op 34 oaal- ja rvyalan yöyhön laaukouluu 35 oaal- ja rvyalan yöyhön oaamkarou 35 oaalaloudn äydnnykouluu 35 yöyhön monmuoouu-valmnnu, 3 op 36 Vnnän rakauja urakunnall -laukouluu 36 Vomakln a vomn opu 36 llnn o oaal-, rvy- ja krkon aloll 3 op 36 ÖJA 38 ÖIÖKAAI 38 AMK 39 AMI 39 AVI AMK 39 A 2011 Vuodn 2011 uuud ja Avanoaamn-kur löydä hlpo ää nglmaplaajn ryohjaaja, 30 op 12 urun, kuolman ja krn kohaamnn, 5 op 14 yöä hmk lää mln hyvnvona yöpakoll 17 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn 17 hnn yry -kouluulauud 17 aonhoaja - anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op 23 kka ja yöhyvnvon 27 aka-hankkn kananvälnn mnaar 28 yöä ja ympaaa? hdnvrauu yölämää 28 Väkvallan rypr ja auamn kno monkuluura aakayöä 29 äköaloja vanhukn kohaamn mnaararja 29 unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa 33 ärkää oa lmoauuma. 3 Avanoaama Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op 11 oaalaloudn äydnnykouluu 21 fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op 22 allavn hodon mnaar 30 unna yöyyl vomaannu vuorovakuuadoa

4 MI. dän käään, mdän vauullamm. ap, nuor ja prh rhllä on yhkunnaa kknn rool. Vanhmmuua ukmalla Dak dää lan ja nuorn urvalla kavua. lmm myö vahva khämää palvlujärjlmää ällä alulla (k. ryä uka arvva lap ja nuor krkon kavauyöä, 5 op ämäkouluua ryä uka arvvn lan ja nuorn kana yöknlvll urakunn ja krlln järjöjn lap- ja nuorokjöll. Kouluukn kuuluu nnakkohävä ja välhävä, joka lnkyvä omaan kavauyöhön. Krjalluua: Kuu, R. & orkka, J.(om.) hä paljon kakll ol yhä paljon kakll. lnk: Krkkohallu. Broman, A. & Maon, B & Öjrmo C Rppkoulu kakll kärvällyyä, lkyä, raknna. lnk: K-Krja. Koulula aamu- ja lapäväomnnan pru. puhallu. hp://www02.oph.f/op/app/ app_ pru.pdf. ämä, A-. (om.) Mun on paha olla. äkökulma lan ja nuorn pyykkn hyvnvonn. Jyväkylä: -Kuannu. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: Mnna Valonn, Monammallnn lapprhyö, 8 op p khämään ja ouamaan aakalähöä ja monammalla lapprhyöä ja ouamaan vomavarakkä lähymapaa prhyöä. p käyämään omnnalla yömnlmä prhyöä ja hyödynnä kouluukn akana aamaa vrauka. oaal-, rvy- ja kavaualan ja urakunn kä kolmannn korn omja, joka yöknlvä lapprhdn kana. ällö: Muuuva prhyö, monammalluu, aaka lähöyy ja prhkkyy, vomavarakknn lähymapa, daloguu ja narravuu kä omnnall mnlmä. Aka: , , , kä äk oppmhävä ja vrkko-oppmalua. akka: lnk na: 800 äoja: Il Vog, lunhoo varhanuoro-, rppkoulu- ja nuoroyöä, 5 op ul mukaan khämään ja vahvamaan valmuka lunhooyöä ry varhanuorn ja nuorn para. ällö: Mä lunhoo on? (uhd rapaan, hnglln ohjaukn, yönohjaukn), oma dn oman lunhooajalun jänly ja yvnämnn, oman nuoruudn rflkon ja auuk ulmn pohdna, nuorn khyvahll yypll kr, kryö, prhyön ulouvuu, ryä rakkaua arvvn nuorn kohaamnn, ouoja, vaolovlvolluu, lmouvlvolluu, lanäädänö, rpp ja rukou, hngllnn ohjau, hooon ohjau, auamn raja ja urvalluu, lunhodon kka, krjall hävä, apaukromun hyödynämnn kä yklö- ja ryhmäohjaukn mahdolluud. Aka: ja akka: Järvnpää J na: 450 äoja: Jouko orkka, Vanhmmuudn roolkara, 7 op Kouluukn avona on yvnää prhyön oaama lan ja nuorn khykn lyvä kjöä, yvnää näkmyä vanhmmuuda vaadava adoa ja hn lyvä rlaa roola ja oppa hyödynämään mornolaa roolajalua prhyöä ja vanhmmuudn ukma. ällö: Vanhmmuudn roolkara-ajalun or lähökohda. yy aaka- ja prhyöä ja yöknlymnlmä. Vanhmmudn roolkara prhyön mnlmänä. Mornolann vkhy vanhmmuudn roolajalun aualla. Vanhmmuu ja vanhmmuuda arvava rool lapn r khyvaha. Vanhmmuudn aapanon rooln käyämn ukmnn ja haa. Vuorovakuu, kohaamnn ja daloguu vanhmmuudn rooln ukma. 2 op uoraan opkljodn omaa yöä uorun välhävän kaua. Kouluu on uunnau oaal- rvy- kavau- ja krkon alojn prhdn ja lan kana yöknlvll hnklöll. Aka: , ja äväopu klo akka: ulu na: 400 uroa äoja: la ula, Ä D K 6 7

5 Mä on ahoa ja RIÄ, llä on ulvauu. Monkuluuruu uoma, ry mropolalulla, maahanmuuajn ouu väöä kavaa myö ulvna vuona. Ammala arvva yhä nmmän kuluurn kohaamn aoa. Maahanmuuaja puolaan arvva aoja, jolla dää omaa opuumaan. Daklla on vahva prn r kuluurauan hmn kouluama ja yölämän khämä. Maahanmuuajaauan nan yräjävalmnnu, 5 op Kouluu on arkou yryomnnaa knnounll ja yryomnaa uunnlvll maahanmuuajaauall nall. Kouluukn jälkn oallujlla on rävä doll, adoll ja hnk valmud yryomnnan aloamn ja jakamn. alluja prhyvä yryomnnan prun ja kannaavaan lkomnaan uoma kä kvä omaa yryomnaana varn lkomnauunnlman, aakaanalyyn, markknonuunnlman ja nvon- kä kuannulaklma. Valmnnu älää yhdkän lähopupävää maanana-lan a lauanan ja kuu mnoronapaama lan. räjävalmnnukn oallumnn dllyä akampaa kouluua a kokmua yryomnnaa. u lää kouluukn ällöä ooa Aka: oukokuu akka: lnk na: 140. Kouluu ouaan hankrahoukn varmuua. K. äoja äoja: lna onn, Välnä maahanmuuajayöhön, 10 op Kouluukn avona on lää yönkjödn ammalla ja ohjauklla vuorovakuuaoja maahanmuuajayöä, yvnää yönkjödn kykyä huomoda rlauun, kuluurn auaan ja oun lyvä kyymykä, lää maahanmuuajayön ja palvlujärjlmän ryyydn unnama kä kykyä käyää maahanmuuajayöhön älyvä mnlmä ja arvoda nä omaa yöä. Kouluu on arkou maahanmuuoyöä kvll oaal-, rvy- ja krkon alojn yönkjöll, urvapakanhakjodn vaaanookkun yönkjöll kä mull monkuluura yöornaaoa knnounll hnklöll. ällö: Monkuluuruudn kk kä: dn, rlauu, ou, kuluurn välnn vuorovakuu ja ndn näkymnn omaa yöä. Maahanmuuajana uoma: ngraao, kooumnn ja koouuma ukva palvlu kä palvluohjau. Maahanmuuaja-aakayön kompn kä kuluurpf maahanmuuajayö. Kuluur känä, kuluurn ja ukonnon mrky kä ndn lmnmnn mä. Kuluur ja pomodrnn murro. Idn ja n mrky yklöll ja ryhmäll. oudn ja rlauudn kä, rlauudn kohaamnn omaa yöä. änman yöknlyornaaon haa kuluurn välä yöä. Maahanmuuaja uoma, lanäädänö, koouumnn kooum- ja palvluohjau. nvraal v. pf maahanmuuajayö. klö- ja ryhmä maahanmuuajayöä. Maahanmuuoon älyvn mlnrvykyymyn unnamnn ja palvluohjau. Maahanmuuajayön khämn haa omaa yöä. Aka: 24.1., , , ja äväopu klo op uoraan välhävn muodoa. akka: ulu na: 640 uroa äoja: la ula, Ä D K 8 9

6 lämä on plä, jo AAMI ol hallnnaa. Mlnrvy ja päh Avanoaama Rahaplonglmn hkäy ja hoo - vrkkokur, 6 op nglmaplaaja ova uu, jakuva kavava aakaryhmä. Varnkn nrnn uoma mahdolluud raha- ja nplaamn ajaa ja pakaa rppumaa läävä plaamn lyvä rvydllä, oaala ja aloudlla haoja. longlma on nouva yhkunnallnn kyymy ja laajnva onglmaknä, johon on alu knnää huomoa nn polkan, hallnnon, ukmukn, hodon ja hkäyn prä kun kanalankn kkuuda. Mon ammaryhmä kohaava plonglmaa yöään. ryn uur arv oaamn khämn on lääkärllä, araanhoajlla ja pähdhuollon rypalvlua kun A-klnkolla yöknlvllä. Myö oaalyönkjä, pykolog, nuoroyönkjä ja dakon kohaava yöään plonglmaa. Kknä haana kaklla nällä ammaryhmllä näyää olvan plonglman unnamnn mudn onglmn auala llon, kun aaka hakuuu avun prn m. vlkaanumn, mannukn, ahdukn a pähdonglmn vuok. pkl prudo rahaplknää ja rahaplaama, op unmaan rahaplaamn lyvä uk- ja hoopalvlu ja ndn kykyymn laajmpaan palvlujärjlmään. p unnamaan rahaplonglma ja plrppuvuu kä arvomaan plrppuvuudn ao ja op hyödynämään monaanunjuua rahaplkyymykn lyvä aakkuuproa. Vrkkokur on rvydn ja hyvnvonnn laokn () uoama ja koordnoma kouluukokonauu, joa läoa :n lhaa-vuola plhaa>kouluu. Kouluu on arkou opuomn, oaal-, rvy- ja krkon alan pru- ja rypalvlua yöknlvll, joka arvva äydnnykouluua onglmaplaamn hkäyä, unnama, ukja hoopalvlua kä valmuka onglmaplaajn ja hdän lähnä ukmn. Kouluu on aanu vruaalylopon rfrarvonna 4 laauähä vdä. Dakona-ammakorkakoulu on yhdä nnauhalon kana ollu mukana ploomaa Rahaplonglmn hkäy ja hoovrkkokura vuonna 2009 ja ouanu kouluua r alojn ammalall vuonna Aka: ouaan vrkko-opukna. 3 lähopupävää. Rahaplaamnn yhkunnaa 2 op ähopupävä Rahaplonglman yny, kohaamnn ja hkäy 2 op ähopupävä varmuu myöhmmn. oo- ja kunouumnlmä rahaplonglma 2 op ähopupävä varmuu myöhmmn. akka: lnk na: 180 (varmuu myöhmmn. uk ämän vrkkokurn ouua.) äoja: hor annl ano, Ä D K Mlnrvy- ja pähdonglma kä ndn urannavakuuk varjoava monn uomalan lämää. klöaolla pyrmm hkämään onglmn pahnma ja ukmaan kunouumproja, mkä dllyää myö nhn lyvn palvludn ja hnklöön khämä. Jokalla ul olla oku hmarvon lämään hkkoukaan huolmaa. hor annl ano V, oaalyönkjä ja oolog käakann kokmu pähdalan pru-, aanunja- ja khämhävä. yöpolku on kulknu pähdyävn andn väärnkäyäjn ja rolan huolo-omoa huumdn käyäjn rvynuvona- ja jälkkunouuhankkn. Alan opuhävä vuoda ykyn Dakona-ammakorkakoulun oaalalan lhorna vauualuna huumyöhön ja plonglmn hkäy-, hoo- ja kunouukn lyvä kouluu ja aanunjaapahuma. Muu ryalu: Akuoaalyö ja aunnoomn palvlu. naayö Kaupunkköyhälö aunnoomuukrä käl pkäakaaunnoomuua ja aunnoomn aumjärjlmää pääkaupunkudulla. uava vrkoa hp://www.dak.f/fl/dak/julkauomna/b_ 39_IB_ pdf 10 11

7 nglmaplaajn ua 2011 ryohjaaja, 30 op ppopmuyyppnn äydnnykouluu! ppopmuyyppnn äydnnykouluu on arkou opuomn, oaal-,rvy- ja krkon alan pru- ja rypalvlua yöknlvll, yöuha olvll hnklöll, joka arvva äydnnykouluua onglmaplaamn hkäyä, unnama, uk- ja hoopalvlua kä valmuka onglmaplaajn ja hdän lähnä ukmn. Kouluu älää 12 op oraa ja 18 op yöäoppma. Kouluu ouuu pääon vrkoa. ällö: Monulonn rppuvuu 2 op Rahaplonglmn hkäy- ja hoo 6 op rppuvuu 2 op m- ja vrkooyö 2 op Kouluu ouaan yhyöä Dakn lngn ja orn ompakkojn kä lngn lopon kouluu- ja khämkku almnan kana. arkmma do ouuka ja hakuajoa Aka: kväällä Kouluukn hakuumnn ykyllä akka: lnk. Vrkoa. na: Kouluu on oallujll makuon äoja: annl ano, Mn auaa prhväkvallan uhra? 1 op Koko olva nuvoon kohdaa väkvallan lmöä aakaa lämää? Kouluukmm anaa ammalla aoa auaa väkvallan lmaprä lävä hnklöä. Kouluuka källään laaja ohjaukn ja hodon yövälnä. Kouluuka källään aaa na- ja mnäköalaa, unohamaa prhn pnä. Väkvallan lopamk myö väkvalaa aakaa oaaan ohjaa hodon ja un prn. odon ja ohjaukn yövälnä källään kouluuka monpuol. Kouluu ovluu kakll krkon-, rvy- ja oaalalan hnklööll, joka haluava auaa väkvallan uhan alla lävä aakkaa. ällö: Väkvallan muodo. ukupuol- ja prhnäkökulma. unnumnlmä. Auammnlmä. Aka: klo ja klo Kak rllä kura. akka: or na: 90. Kouluu ällä arjoluja äoja: hor Vuokko ola, alluu Dakn omnnan ymn muodoaa yrjäyymn vaann ja oalluua vahva omna nn kouluukn kun ukmukn aralla. aluamm olla oalamm mukana dämää ja ukmaa yhkunamm oaala hyä mm. kumppanuuka ja kanala yhkunaa vahvamalla. Ryhmä yövälnnä, 10 op Kouluukn avona on yvnää ryhmän ohjaama arvava valmuka ja ryhmän ohjaajan unmua, uuua rlan ryhmn kä oppa unnamaan ryhmn älyvä ryhmädynaama kjöä. ornn vkhy: oaalpykolognn, pykolognn ja oolognn lähymnn ryhmn, roolora ja n harjolu ryhmälana. ällö: rla ryhmä ja rlan ryhmn muodoamnn. Ryhmä yöknlmn muodo. Ryhmä auavana lmnnä, mkä ryhmää auaa? Ryhmädynamkka ja ryhmärooln unnamnn ja onn hyödynämnn. Ryhmän ohjaajan do, ado ja unmu. Ryhmän ohjaamn lyvä ohjaajala vaadava dllyyk. Aka: ykyllä arkmpaa ajankoha lvää kväällä akka: ulu na: 800 äoja: la ula, Ryhmän raknaja, 8 op p uunnlmaan, ouamaan ja arvomaan rlaa aakaryhmä omaa yöä, arkalmaan ryhmää ja n ohjaama or, ovlamaan oraa käyännön omnaan ja ovlamaan ryhmänohjauka vomavarakkä lähymapaa. Kouluu on arkou rvy- ja oaalomn, vyomn, urakunnan ja järjöjn yönkjöll, joka yöhön kuuluu rlan ryhmn ohjaamnn. ällö: Vomarakknn lähymapa ryhmän ohjauka, daloguu ja narravuu, ryhmälmö, omnnall mnlmä ryhmän ohjauka. pu koouu daloga lunnoa, yönohjauklla pnryhmä ja omnnalla harjouka. Aka: , ja äk ykyllä 3 lähopupävää, joka ovaan yhdä kouluukn alkaa. akka: lnk na: 800 äoja: Il Vog, urakunala kumppank, 5 op Krkon yö on raknunu prn vahvan yönkjäjoukon varaan ja urakunn omnaa on khy r yöalojn näkökulmaa. Mdän krkko -raga noaa ll yönkjäkkyydä luopumn ja urakunalan rooln vahvamn. ää kouluuka ään uua näkyä yönkjän ja urakunalan kknän kumppanuudn khämn, luoamuhnklödn rooln vahvamn, urakunalan arpdn karoamn ja omnnan khämn yhdä hdän kanaan. Kouluu op kakll krkon yönkjöll, kun dakonayönkjöll, lähyhrll, lapyönkjöll, nuoroyönkjöll, papll, prhyönkjöll. urakunnan khämn kannala on vahvuu jo kouluuka on mukana ua yönkjöä amaa urakunnaa. Kouluu raknuu nljää kouluuapaama ja urakunalan oalluua vahvavaan khämhankkn lyvä välhävä. Kouluukn avona on ä oalluja ymmärää yhölln yöon mrkykn ja khyy n adoa. yönkjä/yöyhö löyää knoja ja raknaa omnamallja urakunalan oalluudn vahvamn ja yhomnaan urakunalan kana. Aka: 10.2., 7.4., 6.10., akka: kämäk na: 290. Jo amaa urakunnaa ul uamp oalluja, hna nmmälä oallujala on 290 ja uraavla 240 äoja: äv hz ja Kar Ruoalann, a oaalpdagognn hvoomna oa I, 6 op Kouluukn avona on ä opklja ymmärää oaalpdagogn ajalun pru ja oaalpdagogn hvoomnnan lähökohda. pklja un rlaa ryraaukn ja oaalpdagogn hvoomnnan yömuooja ja hvon lajyyplln käyäyymn pru. pklja ymmärää hvon lnympäröön lyvä vaamuk kä hvon ruoknnan ja hodon pru kä ymmärää urvalln hvon kälyn pru. Ä D K 12 13

8 Kouluu on uunnau oaal-, rvy- ja vyomn, järjöjn ja urakunn yönkjöll, jolla on ampaa hvokokmua ja okn pruado, koka ouuu pääon vrkko-opukna.vrkko-opnona 4 op, lähopua 2 op. oaalpdagogn hvoomnnan kouluukokonauudn kokonalaajuu on 12 opnopä, muodoun a I - oaalpdagognn hvoomna (6op) ja a II oaalpdagognn hvoomna (6op) opnokokonauuka. a I ul uoraa nnn oaa II. pkljan on mahdolla uoraa plkäään oa I. a I arjoaan ykyllä 2011 ja oa II kväällä Aka: akka: kämäk na: 480 (oa I) äoja: Mar ukonn-uchn, urun, kuolman ja ua 2011 krn kohaamnn, 5 op Kouluukn avona on paranaa oallujn dolla ja adolla valmuka urua ja krjä kohdanndn auama rlan hävn, oman yön ja kokmun rflkonnn, alan krjalluudn ja oallujn kokmun kaua. Kouluu on arkou hmuhdyön ammalall urakunn dakona-, lap- a nuoroyöä. ällö: Kouluu raknuu lähopupävn lunoopuka ja rlaa yklöhävä, joka koouva oman yön ja kokmun rflkonna ja joa hyödynnään alan krjalluua. klöhävä puraan lähopupävn yhydä. Krjalluua: aloaar, upa ärkyä: Krä lämään. lnk: da. ojula, uruyö. Jyväkylä: Gummrru. ojula, ap ja kr. lnk: Krjapaja. ohjolan- rhonn, C., ouann K. & amuln,. (om.) Kryön käkrja. lnk: Krjapaja. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: Maar uala, ja Mnna Valonn, aloudlln onglmn rakau monammall, 2 op Käyännön ohja ja nuvoja ovllavk rlaa oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan aakalana. Valmuka auaa aloudlla ahdngoa a n uhaa lävä aakkaa ja hdän prhään. Käydään läp aloudlln ahdnkoon jouundn ja/a n uhan alla lävn hmn kokmuka ja una. ähpävn väln jäävänä akana uuuaan vrkkoympäröä aaan lyvään lanäädänöön ja ohjukn. Kur om myö aanunjodn kohaampakkana, joa jaaan hyvä käyänä kä yöä kvn una ja kokmuka. Kouluuka uuuaan avuuyön uun mallhn, ndn ovlamn ja hyödynämn omaa yöä. Aka: ja J akka: Järvnpää na: 240 äoja: Kr ukula-ruuunn, arnalluuda hyvnvona, 5 op Kouluukn avona on, ä oalluja un arnalln yöknlyn praa ja auaoran ja oaa ovlaa arnalla mnlmä kä oman yöhyvnvonnn dämn ä aakayöhön. Kouluu ovluu hyvn oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan ammalall kä mull aha knnounll. ällö: arnalln yöknlyn lähökohda ja auaora. arnall mnlmä ja omalämäkrrallnn yöknly. Krjoamnn, valokuva, kuva ja kuvallnn lmau oman lämän jänäjnä ja dnyön välnnä. Kouluu koouu nljää vdä 1,5 pävän maa lähjakoa ja nää yöknlyä. Aka: , , , ( klo ja la klo 9 15). akka: Järvnpää J na: 400 äoja: Anna a Karjalann, aru an -kuvalln yöknlyn konakkur 5 op uuu kuvalln yöknlyn mahdolluukn oaal-, rvy-, kavau- ja krkon alan ammalann! Kuvalln yöknlyn muodo unmukn ukna, oman yön rflkonknona ja aakkadn kohaamn mnlmänä. ällö: Kuvallnn yöknly -valokuva -krjoamnn -mlkuvayöknly -orakrjalluu. ähpupävä njaa. hävä äopukna, valokuva, krjoamnn ja oraan uuumnn. ynymä ja kuolma ova oa lämää. Ä D K 14 15

9 öä on olava VÄ A. Aka: ouuu uraavan krran ykyllä akka: lnk na: 400 äoja: Kr mnn, yöä hmk ua 2011 lää mln hyvnvona yöpakoll Mllaa puha llann yöyhö. hyöä yörvydnhuollon kana. Mlnrvyonglma ahuava paljon araupoaoloja ja pkynyä yökyvyömyyä. Mln araud läävä kuannuka, vähnävä uoavuua ja hknävä hyvnvona. Mlnrvydn onglmn nymn yöpakalla vodaan vakuaa yöpakalla hävn omnpn. yöä hmk - kouluu arjoaa oa mlnrvydn onglmn hkämk ja onglmn vakuun vähnämk yöyhöä. avona on arjoa oallujll välnä mlnrvydn ukmn ja yöyhön hyvnvonnn dämn. Kouluuka källään mm. yön ja mlnrvydn uhda, yöolouhdn vakuua mln hyvnvonnll, yöyhöä vallvan puhn mrkyä kä yhyöä yörvyhuollon kana. Kouluu op kakll yöyhöjn jänll yönkjöll, mhll, yöuojluorganaaoll ja luoamuhnklööll. Kouluu ouaan yhyöä Mlnrvydn kkulon kana. Kao myö: Aka: ja ja ja Kak rllä kura. akka: lnk na: 110 /pävä. Koko kolmn pävän kouluu 330 äoja: ja Kaann, ja Mara Dahlqv, yöä hmk - kouluu ouaan 2 x vuoda ua 2011 konnolln ja hnglln kyymyn ammallnn kohaamnn, 5 op ank valmuka ukonnolln ulouvuudn kohaamn ammalla yöä. ohd ja rflko krnukon rlaa ulknoja uha mudn ukonojn hmkäykn ja ukon ulknohn. Kohdryhmä: oaal-, rvy- ja kavaualan kä krkon yönkjä. älö: kon ja ukonnon mrky yklön ja yhön lämän, rvydn ja hyvnvonnn ulknnoa. konojn välnn dalog. konnoll hmkäyk ja ndn ovlamnn oaal-, rvy- ja kavaualan yöä. Aka: ja akka: lnk na: 400 äoja: am Kvlä, hnn yry ua kouluulauud Vranoma ja yrynuvoja aava prukäykn oaala yryomnnaa kä yöllävää yhkunnalla yryomnnaa ja nuvonaällöä. Aloava ja omva oaal yryk aava uka ja oa oaaln yrykn pruamn ja omnnan khämn lyvä rykyymykä. Kouluulauud on arkou oaaln a yöllävän yhkunnalln yrykn pruama uunnlvll aholl, alan omvll yrykll kä alu - ja pakallaon vranomall (-kkuk ja -omo) kä mull yrynuvojll. ank äydnää muua yrynuvonaa arjon aanunja-apua oaaln yrykn ja yöllävn yhkunnalln yrykn lyvä rykyymykä. avona on, ä oaaln yryn ja yöllävn yhkunnalln yryn nuvona on oa olmaa olva palvlua kun hank pääyy. Kouluu koouu kakll aholl ovluvaa yhä oaa ja kohdryhmän mukaan määrlävä äydnävä moduula. älönä ova mm. lkomnauunnlu, yöllyjn pro ja ukmnn, u, vauulluudn ooamnn ja kumppanuukn raknamnn. Aka: arknnu akaaulu ja ohjlma hnn yry- hank kn vula akka: lnk na: makuon. äoja: ja uanna Kalavann, Ä D K 16 17

10 rvyala rvy on olllnn oa hmn hyvnvona ja un dllyy arjn hyväll ujumll. Daka rvy nähdäänkn holna kokonauuna, jollon koroamm hooomnpdn läk myö hmn kohaamn mrkyä ja rvydn dämn näkökulmaa. aavahoo, 5 op Kouluu op oaal- ja rvyalan ammahnklöll. Kouluukn avona on ä opklja ymmärää hon anaomaa ja fyologaa kä haavan ologaa, ymmärää haavan paranmpron ja hn vakuava kjöä, unnaa ologalaan rlaa haavoja ja ymmärää nädn haavojn hoopraa, oaa uunnlla polaan haavahodon, puhdaa haavan ja un rlaa domaraalja ja haavahoouoa, oaa vala okan domaraaln ja haavanhoouon polaall, ymmärää haavaa ympärövän hon hodon mrkykn, kvunhodon mrkykn haavahodoa ja haavan dokumnonnn mrkykn haavan arvonna. mmärää aloudlln ajalun haavahoouodn ja hookäyänöjn valnnaa, polaohjaukn ja nuvonnan mrkykn haavapolaan hodoa, oaa ohjaa polaa ja omaa haavahodon ouuka ja arvonna. ällö: hon anaoma ja fyologa, haavan paranmn bologa, haavan paranmn vakuava kjä, haavan pakallhodon praa, avomn haavan värluoku, haavahoouo, gnr nm/kauppanm, krurg haava, nfkounu haava ja n hoopraa, palovamma ja ndn hoopraa, äärhaava ja n hoo, dabnn jalkahaava, nnalahkäy ja hoo, hooyön mnlmä haavapolaan kvunhodoa kä polaan ja oman ohjau haavahodoa. ouu: 5 lähopupävää, oppmhävä Aka: kvä Akaaulu arknuu ykyn 2010 akana. Kao akaaulu akka: kämäk na: 350 äoja: arja rann, ääkhodon pru oaalalan omjoll, 2 op. aluako vahvaa mahdolluuka yönhakjana? Kouluukmm avulla vo haka lääkkn ano-okua yöä. Kouluuka källään lääkhuoloa kokva äädök, lääkmuodo ja anoava. Kouluu ovluu kakll lääkhooa ouavll oaal- ja rvyalalla omvll yönkjöll. Kouluu anaa o lääkhodon ouuka, jonka prulla oallujalla on mahdolluu haka lääkkn ano-okua yöään. Kouluuka källään lääkhuoloa kokva äädök, lääkmuodo ja anoava. ääkhodon ouamnn: lääkkdn annolu, anamnn polaall, lääkkdn dokumnon, raporon ja polaan urana. äk kouluuka källään lääkkdn vuvakuun ja ylannoukn unnamnn. Aka: ja klo ja ja klo Kak rllä kura. akka: or na: 180 äoja: rja Aonurm, urvallnn lääkhoo, 2 op rvydnhuoloalan ammalall, joka haluava una lääkhooa kokva äädök ja nä oou araanhoajan/rvydnhoajan/lähhoajan okud ja vlvolluud. avona on ä oalluja hall r lääkmuodo ja lääkmava, pyyy ouamaan urvall ja ap polaan lääkhodon, pyyy anamaan polaall/aakkaall määräyn muka vrhömä lääkannok, hall rla lääklaku, unnaa ja oaa huomoda lääkkdn vuvakuuk kä doaa nä, on prhyny r lääkanryhmn ja käyöndkaaohn, pyyy ouamaan aakalähöä lääkhodon ohjaua ja nuvonaa ja hall lääkhodon laadunarkkalun. Kouluu alkaa nljän oppunnn laajulla nfolauudlla. ll, joka ova uoran vaaavan kouluukn akammn, nfolauun oallumnn ol välämäönä, vaan h vova lmoauua uoramaan lääkhodon kouluua lln opvana ajankohana (non-op -kouluu). Aka: Infolauu klo ja ykyllä 2011: Infolauu klo akka: kämäk. Vrkko-opnno. na: 100 äoja: arja rann, urvallnn lääkhoo oaalalall, 3 op Kouluukn avona on ä opklja on lvllä lääkhuoloa kokva ohja ja äädökä, un yypllmpn rvyonglmn ja araukn hodoa käyävä lääkan, ndn vakuuk ja haavakuuk, oaa arkkalla lääkhodon haavakuuka ja lääkhodon hoa, hoovaa, ymmärää lääkkdn arkouknmukan käyön, on lvllä lääkkdn okaa ja urvalla kälyä, älyämä ja hävämä, kykn urvaamaan polaall ohjdn mukan lääkannokn, uhauuu vauununo lääkhooon. Kouluu ovluu hyvn oaal- ja kavaualan ammahnklöll (m. oonom, AMK) ällö: lääkhodon pru, lääkhuolo, lääkkdn anoava ja lääkmuodo, lääkandn vah lmöä, lääkandn vakuuk lmöä, avalla rvyonglma ja araanhodoa käyävä lääkk, lääkhodon rykyymyk ja lääklakna. ouu: lähopupävä. n ovaan rkn. Aka: 6.9., 13.9., ja klo akka: kämäk na: 240 äoja: arja rann, Ä D K 18 19

11 nko ÖIÖ ona umma? Johamnn on ana yklödn kohaama, mua ry ryhmn kana omma. Johajan hävä on urvaa ryhmän omvuu kä nnoaa, kannuaa ja uka ryhmn jänä hyvn uorukn. Johamn aralla Dakn vahvuuka ova oaalpalvludn aloudllnn arvon ja yhkunnallnn yräjyy. man ryvahvuuna yöyhöjn khämn uova Dakn yönohjaaja. aamamm kuvaa, ä myö kouluamm yönohjaaja. Johamnn ja khämnn Avanoaama oaalaloudn äydnnykouluu alluja aa välnä oaalpalvlujn vakuavuudn ja aloudlluudn arvonn ja opp arkalmaan oaalpalvlujn organona. alluja opp arvomaan oaalpalvlujn hokkuua ja vakuavuua kä arkalmaan rajalln vomavarojn ja rurn kohdnama oaalaloun ja ukmukn lähökohda. Kouluu koouu kolma kouluupävää, jodn ma ova: 1. Mä hyöyä alouä on oaalalall? (8 h/1 op) oaalaloun kk kyymyk okudnmukauu, hokkuu ja organon. aloud hyvnvonvalon omnnan ukma ja lämä. oaalpalvlujn ry pr aloudlla analyyä. yvnvonvalolln palvlujärjlmän aloudlln organonn ja hokkuun vakuava kjä. 2. Vakuavuu ja oaalpalvlujn aloudllnn arvon (8 h/1 op). Arvon ja aloudllnn arvon oaalalalla ja n haa. Vakuuk ja vakuavuu arvonna ja aloudlla arvonna. Kuannun määrly ja maamnn aloudlla arvonna. aloudlln arvonnn mnlmä ja alma. Arvonulon ulkna ja käyö. ukmujohaja, V Aja Kunn on yk oaalaloudn opaja. oaalaloudn äydnnykouluuka prhdyään mm. oaalpalvlujn vakuavuudn ja hokkuudn arvonnn haan kä organonnn kyymykn. Dak Idän oaalaloudn ukmukku, joa Aja on yöknnlly kahdkan vuoa, alo nmmän joukoa uoma oaalaloudn kouluukn. 3. oaalpalvlujn organon (8 h/1 op). oaalurvan organon alouoran näkökulmaa rahana va palvluna, rlaa uoam- ja rahouapoja. alvlu oaalurvan kokonauuda. alvlujn organon: palvluarv, palvluraknn, kuannuk ja vakuavuu, palvluarpn nnakon. Kouluu on arkou oaalalan joho-, m-, aanunja- ja uunnluhävä omvll kunakorlla kä kunn kana yhyöä kvll aholl. anop on oaalpalvlua.pnopdn uoramnn dllyää krjalln hävn uorama. hävä annaan kouluukn yhydä. Aka: , , akka: kämäk. na: 240 a 100 kouluupävä. na älää opukn, maraal, odukn oalluma kä oallujan halua uoraa opnopn, hävn arvonnn ja odukn. äoja: Aja Kunn, Ä D K 20 21

12 Avanoaama fa-kouluu hankuunnlun apuna, 1op lko uunnlmaa uua projka? ankuunnluapua fa-mnlmällä! Mon rahoaja vaa nykyn uunnlmaan mukaan läväk projkn uunnlmaan ogcal Framwork Approachn. fa- mnlmällä projkn avo ja omnna analyodaan. ällö: fa-mnlmän käyö hankuunnlun apuna. ankuunnlmaa varn valmaan yh uunljodn ja kouluajan kana fa. Krjou koo vodaan lää hankuunnlman lk. ankuunnlma ul lähää kouluukn vauuhnklöll prhymä varn vkkoa akammn. Aka: Kak rllä kouluua: ja akka: or na: 120 äoja: Rva, alvlupäällkkö M Rva on yöknnlly Dak ännn ora kymmnn vuoa ja uunnllu ua mnykllä hankka Dakonaammakorkakoulull. Khämyöä Rva on nnoava yhyökumppan. Mn ohjaan ulvaa kollgaan hdä oppmaa -ohjaajakouluu I, 3 op Kouluukn avona on anaa valmuka oppmn ohjaamn oaal-, rvy- ja krkonalan yöyhöjn yöharjolua vaaavll hnklöll. ällö: Mnä oppjana - mnä ohjaajana, lämää ja r lämänlana ja vaha oppmnn. Daloga oppmnn -nä ja Mnä. Kohaamnn ja yhnn kl. Rflko. hjaupro ja n mahdollamnn. ppmnn yöyhöä. hjauproa nouva kr p. yölämän ja ammakorkakoulun lähyy ja haa yhomnnall. hjaamnn yöodlluuda ja kouluukn vakuavuudn arvon omaa yöä kouluuka olldn kokmun pohjala. Aka: 3.3, 23.3, 13.4, 4.5, klo akka: lnk na: 240 äoja: Maranna Zoow, ja hor,, KM, va an, Arvolua arvoavaan palaun hdä oppmaa -ohjaajakouluu II, 2 op Kouluukn avona on vahvaa oallujan palaunanamaoja, unmua ja palaun anamn lyvn auakjödn ymmärämä. Kurn älöjä: Mnä palaun anajana ja aajana. Iunmu, unnmaalma, dalog. Ihmkäy ja arvo palaukuluurn aualla. Arvoavan palaun anamn arvava ado. Kuluurn kohaamnn. Mn ää npän: knoja yllä pää ja khää arvoavan palaupalaun anamaoja. Kollgaalnn palau. yöyhöjn lmapr. Aka: 23.3, 13.4, klo akka: lnk na: 160 äoja: Maranna Zoow, ja va an, aonhoaja - ua 2011 anoaanko oaolla opkljaohjaukn? opkljaohjau rkryonnn välnnä, 2 op Kouluukn fokukna on opkljan/uudn yönkjän prhdyämn ja ohjaamn kä palaun anamn mahdollava johamnn ja uoron. Kouluu ouaan omnnalln mnlmn ja pruuu omakohan kmn ja ovalamn. avona on aada yhn käyöön n. hyvä käyän joa on jo olmaa, ja luoda joan uua joa vlä ol. Kouluu on proluonnn ja muodouu vomaannuavaa lähopuka ja nnakova oppmhävä. Kouluukn älöä uunnllaan yhdä oallujn ovdn mukaan. Aka: Maal-huhkuua arkmma pävämäärä akka: lnk na: 160 äoja: Maranna Zoow, ja va an, ma oaamnn näkyväk, 5 op r alojn yönkjöll, joka haluava hdä ammn hankua oaamaan näkyväk ja khää ään yöään. ällö: pklja haluaa hdä näkyväk oman oaamna. Ammn hankun oaamn näkyväk kmnn ja oman n khämnn yöä. man porfolon yöämnn. Kouluukn älö koouu omaa ja oman yön horaa, oman nä khämä, porfoloa (oma oaamn kano) ja näyporfoloa. Aka: ykyllä arkmp ajankoha akka: ulu na: 240 äoja: äv Vuokla-kkonn, rojkomnnan johamnn ja ohjau, 5 op rojkpäällköll, projkn vauuhnklöll, projkuunnljoll ja mull projka yöknlvll, joka arvva kokonakuvan ymaan projkjohamn ja projkyöknlyn praaa, mnlmä ja yökalua oaal- ja rvyalalla. avo: alluja un projkomnnan mahdolluud ja muodo oaal- ja rvyalalla, ymmärää vrkooumn mrkykn projkomnnaa ja un knoja yhyöahojn ja kkn omjodn ouamk projkn, oaa laaa projkuunnlman ja un projkrahoukn kk praa, un projkn hnklöö- ja aloururn hallnaan kä projkomnnan avolln johamn ja ohjaukn lyvä mnlmä ja yökaluja, hall än ja ulkon vnnän ja ymmärää n mrkykn hankkn nmä ja juurruama ja un projkomnnan ällön arvonnn ja khämn välnä. ällö: rojkomnnan pru, muodo ja käynnämnn. rojkuunnlun praa ja mnlmä. rojkrahoukn praa. rojkn hnklöö- ja aloururonnn ja markknonnn pru. rojkn vnä ja doryhmäyö. rojkn nmnn, ohjau ja khämnn. rojkn arvon ja ulon juurruamnn. rojkn raporon, pääämnn ja ulon lvämnn. Aka: 21.1., 18.2., 18.3., vrkko-opua. Kur ouaan uraavan krran ykyllä: 19.8., 16.9., , akka: kämäk na: 400, ykän lähopupävän hna 100 äoja: Kr Kauppnn, Ä D K 22 23

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNIINEN KORKEAKOUU Elekroniikan, ieoliikeneen ja auomaaion iedekuna Suanna Pöyhönen IIKKUVAAN MATERIAAIIN SYNKRONOITUVA EIKKAUS TAAJUUSMUUTTAJASOVEUKSENA Diplomiyö, joka on jäey opinnäyeenä arkaeavaki

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

Todennäköisyyspohjainen käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnittelu

Todennäköisyyspohjainen käyttövarmuuden ja kunnossapidon suunnittelu Tonnäköisyyspojainn käyövarmuun ja kunnossapion suunnilu Hikki Prnu Tamprn knillinn yliopiso, Korkakoulunkau 6, Bo 589, 33 Tampr Pu. (3) 352628, la (3) 35237, ikki.prnu@u.i AVAINSANAT käyövarmuus, kunnossapio,

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 MENETELMÄSELOSTE 11.6.2013 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Ssällyslueelo 1 TAUSTAA... 3 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 5 3 MAATALOUDEN HINTAINDEKSIN RAKENNE JA HINTASEURANTA NIMIKKEITTÄIN...

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja.

Hyväksyttiin edslliasn, 19,12.-47 pidetyn kokouksen pii MUcirja. 1. TOMTSTBLU J1 URHinnilTTTO L okiin nan k»kcu«2.1.-48, Pöytäkirja, laadittu 3uoa«n Voinipt*lu ja TJrhailuliiton työvaliolnjfcnan kokukaessa, joka jpidettiin taatikuun 2 päivänä 1948 Suemtalaiaellu nuhilla.

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 24.9.2014 17:30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot