ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 PÄIVITYS 2016"

Transkriptio

1 ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 216 1

2 YLEINEN OSA... 4 Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä... 4 Ohjelmakauden teema... 4 Valvontasuunnitelman sisältö... 4 Säädösperusta... 5 Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika... 5 Valvontakohdetyyppien riskinarviointi ja riskiluokitus sekä tarkastustiheys... 5 Näytteenotto ja valvontaprojektit... 6 Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi... 6 Raportointi... 6 Valvonnan voimavarat ja niiden käyttö eri osa-alueille vuonna Terveysvalvonnan resurssit... 7 Tietojärjestelmä... 8 Varautuminen erityistilanteisiin... 8 Viestintä... 8 Valvonnan maksullisuus... 9 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA... 9 Yleistä... 9 Tarkastusten sisällön määrittäminen... 9 Kohteen tarkastukseen kuuluu:... 1 Valvontakohteiden tarkastustiheys Hallinnollisten pakkokeinojen käyttö Näytteenotto ja näytteen tutkiminen Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Valtakunnalliseen valvontaohjelmaan sisältyvät valvontaprojektit Viestintä ja tiedotus Valvonnan voimavarat ja koulutussuunnitelma Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet Suunnittelematon elintarvikevalvonta TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA Yleistä Tarkastuksen sisältö Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö Valvontakohteiden tarkastustiheys ja riskinarviointi Tarkastukseen käytettävä aika Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto, mittaukset ja tutkimukset Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Painopisteet vuosina Valvonnan voimavarat ja koulutussuunnitelma Tietojärjestelmä Viestintä ja tiedotus Varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten maksullisuus Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Johdanto Kunnan tupakkalain mukaiset valvontatehtävät Valvonnan maksullisuus Valvonnan valtakunnalliset painopistealueet suunnitelmakaudella

3 Valvontaprojektit... 3 Tarkastukset ja pakkokeinot... 3 Valvontakohteiden riskinarviointi, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika Voimavarojen riittävyys ja koulutussuunnitelma Valvontanäytteet ja laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA LIITTEET Ympäristöterveysvalvonnan keskeiset toimenpiteet vuonna Elintarvikevalvonnan tarkastussuunnitelma vuodelle Terveydensuojelun tarkastussuunnitelma vuodelle Tupakoinnin ja tupakan myynnin valvonnan tarkastussuunnitelma vuodelle Valvontakohteet kunnittain

4 4 YLEINEN OSA Keskusvirastot (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) ohjaavat kuntia laatimaan ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma perustuu ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan ja siihen tulee olla kirjattuna ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueiden valvonta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Valvontaohjelma vuosille on laadittu koskemaan Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin muodostamaa ympäristöterveydenhuollon seudullista yksikköä, Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoa. Valvontasuunnitelman tavoitteena on se, että toimialakohtaiset valvontaohjelmat ovat keskeisten perusteiden suhteen yhtenevät ja käytössä olevat voimavarat tulevat käytetyksi mahdollisimman tehokkaasti. Valvontaohjelma on edellytys valvonnasta perittäville maksuille. Kuluttajaturvallisuuslain mukaiset kunnan tehtävät siirtyvät alkaen kokonaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin (Lakimuutos /151). Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialojen valvontaviranomaisena toimii Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyntä Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatimisessa on huomioitu eri lakien mukaiset keskusvirastojen ohjeet ja valvonnan painopistealueet, jotka sisältyvät keskusvirastojen laatimaan ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan, sekä paikalliset olosuhteet ja elinkeinorakenne. Valvontasuunnitelman hyväksyy Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta. Ohjelmakauden teema Koko ympäristöterveydenhuollon yhteisenä teemana ohjelmakaudella on Valvonnan vaikuttavuus. Valvontatoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastustoiminnan ohella lisätä tehostamalla muita valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista, tiedottamista sekä niitä toimia, jotka kannustavat toiminnanharjoittajia huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Valvontasuunnitelman sisältö Valvontasuunnitelma sisältää yhteiset periaatteet tarkastusten sisällölle, valvontakohdetyyppien riskinarvioinnille, tarkastustiheydelle, tarkastukseen keskimäärin käytettävälle ajalle, kunnan toimesta tapahtuvalle näytteenotolle ja näytteiden tutkimiselle sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnille. Eri lakien mukaisten valvontasuunnitelmien vähimmäissisällöstä ja ohjelmien toteutumisen arvioinnista säädetään toimialakohtaisissa säädöksissä

5 5 Säädösperusta Elintarvikelaki (23/26) 48 Tupakkalaki (693/1976) 14 a Terveydensuojelulaki (763/1994) 6 Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/26) Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastustoiminnalla selvitetään valvottavan kohteen tai toiminnan vaatimuksenmukaisuutta. Valtakunnallisen valvontaohjelman eri lakeja koskevissa omissa valvontasuunnitelmissa määritellään tarkemmin tarkastusten sisältö. Osassa kohteita tehdään samanaikaisesti tarkastus koskien useampaa lakia. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Tarkastus voi sisältää näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palvelujen terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkä näytteenottokäynti ei ole tarkastus. Valvontakäynnistä tehdään tarkastuskertomus, joka annetaan asianomaiselle tiedoksi. Valvontasuunnitelmassa käytetään kohteiden tarkastukseen kuluvana aikana keskusviranomaisten toimialakohtaisissa valvontaohjelmissaan määrittelemää kohdetyyppikohtaista tarkastukseen kuluvan ajan keskiarvoa. Aikaan sisältyy tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Valvontakäynnin matkaan kuluvaa aikaa ei lueta laskutettavaan aikaan kuuluvaksi, jotta valvontakustannukset olisivat kohteen maantieteellisestä sijainnista riippumatta yhtäläiset kaikille toimijoille. Valvontakohdetyyppien riskinarviointi ja riskiluokitus sekä tarkastustiheys Liitteenä oleviin toimialakohtaisiin tarkastussuunnitelmiin on kirjattu valvontakohteet ja niiden tarkastusmäärät kohdetyypeittäin. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa ei ole käytössä kohdekohtaista, riskinarviointiin perustuvaa, tarkastussuunnitelmaa. Kohdekohtaisen, riskinarviointiin perustuvan tarkastussuunnitelman laatimisesta on toistaiseksi luovuttu resurssivajeen takia. Kohdekohtainen tarkastustiheys riippuu kohteen tosiasiallisista riskeistä. Esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta, laadunvalvonta tai käyttötarkkailu ovat omiaan pienentämään riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit tai toistuvasti kuluttajilta tai toisilta elinkeinonharjoittajilta tulleet toimintaa koskevat ilmoitukset voivat olla peruste nostaa tarkastustiheyttä (= kohdekohtainen riskinarviointi). Riskinarvioinnilla on suuri merkitys ympäristöterveydenhuollon voimavarojen oikean kohdentamisen suunnittelussa. Vuonna 216 voimavaroja on kohdennettu erityisesti niihin kohdetyyppeihin, joiden valvonta on edellisten vuosien aikana ollut vähäistä ja toiminnan riskit merkittävät.

6 6 Suunniteltujen tarkastusten lisäksi tarkastuksia tehdään myös muista syistä, esimerkiksi uusia valvontakohteita hyväksyttäessä ja valitusten perusteella. Näytteenotto ja valvontaprojektit Näytteenottosuunnitelma ja vuosittaiset valvontaprojektit on huomioitu toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa. Valvontaprojektit voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai omaa seutukuntaa koskevia. Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on näytteenottosuunnitelma. Tämän näytteenoton kustannukset kohdistuvat joko toiminnanharjoittajalle tai kunnalle (viranomaisnäytteet). Tulosten perusteella voidaan valvontaa kohdentaa tehokkaammin. Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta arvioi valvontaohjelman toteutumista vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa huomioidaan tarkastusten kattavuus, tarkastusten ja näytteiden määrää valvontakohdetyypeittäin sekä valvonnasta saatujen tulojen oikeaa kohdentumista. Raportointi Ympäristöterveydenhuolto lähettää ympäristölautakunnan hyväksymän selvityksen valvontaohjelman toteutumisesta vuosittain Lapin aluehallintovirastolle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valvonnan voimavarat ja niiden käyttö eri osa-alueille vuonna 216 Ympäristöterveydenhuollon henkilöstövahvuuteen kuuluu terveysvalvonnan johtaja, seitsemän terveystarkastajaa, kahdeksan kaupungineläinlääkäriä, valvontaeläinlääkäri sekä toimistosihteeri. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin on käytettävissä yhteensä 18 htv. Osaaikaisuuksista johtuen vuonna 216 on käytettävissä 17,2 htv. Virkanimike Vastuualue henkilötyövuodet Terveysvalvonnan johtaja hallinto ja johtaminen,8 htv Terveystarkastajat, 7 kpl terveydensuojelu 4,55 htv elintarvikevalvonta 2,2 htv tupakka- ja lääkelain valvonta,1 htv Eläinlääkärit 1 kpl eläinlääkintä 7,4 htv valvontaeläinlääkäri 1, htv Toimistosihteeri hallinto 1, htv

7 7 Yhteensä käytettävissä 17,5 htv Terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastajat, valvontaeläinlääkäri sekä toimistosihteeri työskentelevät yhdessä toimipisteessä Rovaniemellä. Eläinlääkintähuollon toimipisteet sijaitsevat sen sijaan jokaisessa kunnassa. Ranualla, Pellossa ja Kolarissa työskentelee yksi kaupungineläinlääkäri, Ylitorniolla kaksi osa-aikaista ja Rovaniemellä viisi kaupungineläinlääkäriä osa-aikaisesti kolmea virkaa hoitaen. Terveysvalvonnan resurssit Terveystarkastajien työpanosta on käytettävissä yhteensä 6,85/ 7 henkilötyövuotta, josta käytetään elintarvikevalvontaan noin 32 %, terveydensuojelun valvontaan 66 % sekä tupakkalain ja lääkelain valvontaan yhteensä noin 2 %. Keskusviranomaisten ohjeiden mukaan lasketun valvonnan resurssitarpeen ja yksikön käytettävissä olevan resurssin vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Ohjeellinen resurssitarve on laskettu valtakunnallisissa valvontaohjelmissa määriteltyjen tarkastusmäärien ja tarkastukseen käytettävän keskimääräisen ajan mukaan. Elintarvikevalvonnan osalta resurssitarve on laskettu tarkastusmäärien minimivaatimuksen mukaan (ohjeellinen määrä vähennettynä 5%:lla), koska se on realistisempi kuin varsinainen ohjeellinen määrä. Lisäksi sulkuihin on merkitty Eviran valtakunnallisessa elintarvikevalvontasuunnitelmassa asettaman tarkastusten tavoitetason (13 tark/htv) mukaan laskettu resurssitarve. Terveysvalvonnan resursseissa on noin 3-4 henkilötyövuoden vaje verrattuna keskusviranomaisten vaatimustasoon. Vuonna 215 Ympäristölautakunta päätti perustaa määräaikaisen terveystarkastajan viran puoleksi vuodeksi resurssivajeen perusteella. Määräaikainen virka päättyy Viran jatkosta ei ole tehty päätöksiä mennessä. Käytettävissä oleva resurssi htv Keskusviranomaisten ohjeiden mukainen valvonnan resurssitarve htv Suunnitelmallinen Akuutti Yht. 3,5 1,1 4,6 (6,) Suunnitelmallinen Akuutti Yht. VAJE HTV Valvonnan resurssivaje Elintarvikevalvonta 1,1 1,1 2,2 2,4 (3,8) Terveydensuojelu 2,7 2,9 5,6 1,7 2,85 4,55 1,5 Tupakkavalvonta,1,1,1,1, YHTEENSÄ HTV 6,3 4, 1,3 (11,7) 2,9 3,95 6,85 3,45 (4,85)

8 8 Tietojärjestelmä Kaikki kohteet ja erilaiset toimenpiteet kirjataan kohdekohtaisesti ympäristöterveydenhuollon käytössä olevaan Tervekuu-tietojärjestelmään. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän valinnassa on huomioitu keskusviranomaisten rakentaman keskitetyn valvontatietojärjestelmän (KUTI-YHTI) käyttöönotto ja vaatimukset. Varautuminen erityistilanteisiin Rovakaaren ympäristöterveydenhuollolla on koko yhteistoiminta-aluetta koskeva valmiussuunnitelma ympäristöterveydenhuollon erityistilanteita ja poikkeusoloja varten (laadittu , päivitetty viimeksi ). Suunnitelmaan on siirretty ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelmien tiedot yhteistoiminta-alueen kuntien erillisistä valmiussuunnitelmista. Em. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelmaa ei ole käsitelty ympäristölautakunnassa. Rovaniemen ja Ranuan yhteistoiminta-aluetta koskeva suunnitelma on hyväksytty Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunnassa 28 ja Kolarin suunnitelma hyväksytty Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23. Valtioneuvoston asetuksen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/211) mukaisiin tartuntatautityöryhmiin Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntiin on Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta nimettynä terveysvalvonnan johtaja, kunnassa toimiva praktikkoeläinlääkäri ja yksi terveystarkastaja. Talousveden käyttöön liittyvissä erityistilanteissa tartuntatautityöryhmään kutsutaan vesilaitoksen edustaja. Viestintä Tiedottaminen hoidetaan paikallisesti Rovaniemen kaupungin internet-sivujen sekä Lapin Radion ja Lapin Kansa-lehden kautta. Ranualla, Pellossa, Ylitorniolla ja Kolarissa tiedotetaan vastaavasti tarvittaessa kuntien internet-sivujen sekä kuntien tiedottamiseen valittujen paikallislehtien kautta (Ylitornio ja Pello: Meän Tornionlaakso, Ranua: Kuriiri, Kolari: Lounais - Lappi ja Kuukkeli). Tarvittaessa tiedotetaan myös muiden viestimien kautta. Viestintää harjoitetaan myös jokaisella tarkastuskäynnillä huoneistokohtaisesti sekä ympäristöterveydenhuollon toimistossa tapahtuvilla asiakaskäynneillä. Tiedotusta pyritään tehostamaan luomalla kontakteja toimijoiden kanssa yhteistyössä toimiviin tahoihin sekä ympäristöterveydenhuollon toimialojen kohderyhmien erityisellä koulutuksella ja opastuksella mahdollisuuksien mukaan. Erityis- ja häiriötilanneviestintä toteutetaan valmiussuunnitelman mukaisesti.

9 9 Valvonnan maksullisuus Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on hyväksytty Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnassa ja sitä on tarkistettu Taksa kattaa kaikki ne toimenpiteet, joista kunta lainsäädännön mukaan voi periä maksun. Kertyneet tulot kohdistetaan ympäristöterveydenhuollon valvonnan voimavarojen kehittämiseen. ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Yleistä Kunnan tulee laatia elintarvikelain 23/26 48 :n mukaisesti säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Valvontasuunnitelma perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, niiden riskiluokitukseen ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Valvontasuunnitelmaan tulee kirjata suunnitelman seurantatapa. Valvontasuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: - tarkastusten sisällön määrittäminen - valvontakohteiden tarkastustiheys - kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen - valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi - hyväksytyt laboratoriot, johon valvonta tukeutuu voimaan tullut elintarvikelain muutos (352/211) on muuttanut elintarvikevalvonnan luonnetta. Uuden elintarvikealan toimijan vastuu toimintaansa koskevien säädösten tuntemuksesta ja toiminnan säädöstenmukaisesta järjestämisestä kasvaa jälkivalvontapainotteisessa valvonnassa merkittävästi. Käytäntö tullee lisäämään haastavia valvontatilanteita ja mahdollisesti myös pakkokeinojen käyttötarvetta elintarvikevalvonnassa. Tarkastusten sisällön määrittäminen Noin puolet elintarvikevalvonnasta vuosina on elintarvikehuoneistojen säännöllistä ja ennalta suunniteltua tarkastustoimintaa. Elintarvikehuoneistoissa tulisi valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman ohjeistuksien mukaan suorittaa tarkastuksia 1-5 kertaa vuodessa riskiluokituksesta riippuen. Evira on julkaissut ohjeen Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen (153/1). Ohjeen mukaiset kohdetyyppikohtaiset tarkastustiheydet ovat,35 3 kertaa vuodessa riskiluokituksesta riippuen. Ohjetta sovelletaan sen julkaisusta alkaen, ja valvontasuunnitelmien tulisi perustua ohjeeseen viimeistään 217 suunnitelmista alkaen.

10 1 Valvonnassa käydään läpi elintarvikehuoneiston toiminta, tilat ja omavalvonta kokonaisuudessaan, pienemmissä kohteissa yhdellä tarkastuksella ja suuremmissa jakaen kokonaisuus useammalle tarkastukselle. Seuranta-/jälkitarkastuksessa varmistetaan, että aikaisemmin todetut epäkohdat on poistettu ja korjauskehotuksia tai määräyksiä on noudatettu. Em. suunnitelmalliset tarkastukset tehdään Eviran Oiva-arviointiohjeiden mukaisesti ja valvontatiedot julkistetaan sivustolla. Pääsääntöisesti tarkastukset tehdään ilman ennakkovaroitusta. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen toimivuutta arvioitaessa on kuitenkin elintarvikehuoneiston omavalvonnasta vastuussa oleva henkilö oltava paikalla, joten tällainen käynti sovitaan ennakkoon. Tarkastuksen perusteella voidaan tarvittaessa järjestää toimijan kanssa neuvottelu. Säännöllisen elintarvikevalvonnan ulkopuolisia kohteita ovat erilaiset terveysvaaratilanteet kuten valitukset, ruokamyrkytysten selvitykset, lihantarkastus, torimyynnin ja tilapäismyynnin sekä kirpputorien elintarvikemyynnin valvonta. Kohteen tarkastukseen kuuluu: 1) Tarkastukseen valmistautuminen - valvontakohteen asiakirjoihin ja mahdollisiin lupaehtoihin perehtyminen - omavalvontasuunnitelmaan liittyvät ehdot ja määräykset - kohteelle mahdollisesti aikaisemmin annetut huomautukset ja määräykset - viranomaisnäytteiden ja omavalvontanäytteiden tutkimustulosten tarkastelu - kohteesta mahdollisesti edellisen käynnin jälkeen tulleiden valitusten kirjausten tarkastus yms. 2) Tarkastus - harjoitettavien toimintojen tarkastus (onko toiminta ilmoitetun/ myönnetyn luvan mukaista) - omavalvonnan toteuttamisen tarkastus (onko omavalvontasuunnitelma päivitetty, arvioidaan vastaako se huoneiston toimintojen luonnetta ja laajuutta, kontrolloidaan omavalvonnan dokumentointi) - rakenteellisen hygienian tarkastus (tilojen, laitteiden ja välineiden kunnon ja puhtauden arviointi) - toimintatapojen hygienian tarkastus (henkilökunnan työskentelyhygienia sekä mahdollisten elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvien riskien havainnointi) - henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutuminen, kun käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita (hygieniaosaamistodistukset, tartuntalain mukaiset terveystodistukset) - tuotteiden määräyksenmukaisuuden valvonta mm. pakkausmerkinnät, tuotteista tehdyt laboratoriotutkimustulokset - mahdolliset mittaukset ja näytteenotot - jäljitettävyyden toteuttamisen tarkastus 3) Tarkastuskertomuksen kirjoitus

11 11 Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksesta laaditaan aina valvontakohderekisteriin tarkastuskertomus ja tarkastetut asiat kirjataan, vaikka niissä ei tarkastuksen aikana havaittaisikaan epäkohtia. Tarkastuskertomukseen merkitään tarkastusajankohta, tarkastuksen suorittaja ja läsnäolijat, valvonnan tarkoitus, käytetyt menetelmät, tarkastuksen kohteet ja havainnot sekä tarvittaessa annetut kehotukset perusteluineen ja määräaikoineen. Elintarvikelain mukaisia määräyksiä tai kieltoja annettaessa tulee tehdä asianomaisen hallintolain mukainen kuuleminen. Oiva-tarkastuskertomus lähetetään kohteelle valtakunnallisen valvontarekisterijärjestelmän kautta. Oiva-raportin julkaiseminen sivustolle tapahtuu myös keskitetyn järjestelmän kautta. Valvontakohteiden tarkastustiheys Elintarvikehuoneistojen ja eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien laitosten tarkastusten sisältö ja tiheys riippuu arvioidusta riskistä sekä harjoitetun toiminnan laajuudesta ja laadusta. Tarkastustiheyden määrittämiseksi valvontakohteille tullaan vuoden 216 aikana tekemään tarkastustiheyden määritys ja riskiluokitus Eviran ohjeen 153/1 riskinarviointimallin mukaisesti. Tämän lisäksi kohteiden tarkastustiheydessä huomioidaan aiempien Oiva tarkastusten tulos. Tarkastus tehdään kuitenkin vähintään kerran kymmenessä vuodessa (alkutuotannon kohde) ja enimmillään kohteen toiminnassaolopäivinä (lihantarkastus teurastuspaikassa). Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisessa elintarvikevalvontaohjelmassa määrittämät tarkastustiheyssuositukset on esitetty liitteenä 1 olevassa listassa toimintatyypeittäin. Toimijakohtaisen riskinarvioinnin perusteella voidaan tarkastustiheyttä nostaa tai alentaa 5 % taulukossa esitetystä. Käytännössä kuitenkin Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on kohdemäärään nähden niin riittämättömät resurssit, että kohteiden tarkastustiheys alenee merkittävästi enemmän. Hallinnollisten pakkokeinojen käyttö Valvonnassa sovelletaan Eviran julkaistua pakkokeino-opasta (Eviran ohje 111/1). Näytteenotto ja näytteen tutkiminen Näytteenotto ja tutkiminen ovat valvontamenetelmiä, joilla voidaan selvittää omavalvonnan toimivuutta sekä tuotteiden turvallisuutta ja määräyksenmukaisuutta. Kunnan valvontaviranomaisen näytteenottoon kuuluvat omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi tarkastuskohtaisesti otetut näytteet, ruokamyrkytysten selvittämiseksi otetut näytteet, lihantarkastusnäytteet, valitusnäytteet sekä projekteihin kuuluvat näytteet. 1) Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto

12 12 Näytteenottoon vaikuttaa yrityksen omavalvonnan toimivuus, yrityksen itsensä ottamien omavalvontanäytteiden määrä ja näytetulokset. Myös yrityksen korjaavat toimenpiteet näytetulosten ollessa huonoja sekä korjaavien toimenpiteiden toimivuuden varmistus uusintanäyttein vaikuttavat kunnan toimesta otettavaan näytteenottoon. Elintarvikehuoneistoista otetaan suunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä näytteitä harkinnan perusteella tuotteista tai tuotantoympäristöstä. Näytteestä määritetään suppea mikrobiologinen laatu sekä mahdollisesti toiminnasta riippuen myös Listeria monocytogenes -bakteeri tuotteista ja tuotantoympäristöstä. Tuotantoympäristön puhtaustason arvioimiseksi voidaan tarkastuksilla tehdä myös heti luettavia pikatestejä. Viranomaisnäytteenottoon vaikuttaa merkittävästi elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmän toimivuus ja järjestelmään sisältyvän näytteenotto-ohjelman toteutuminen. Mikäli viranomaisnäytteitä otetaan korvaamaan toimijan puutteellista omavalvontanäytteenottoa, näytteenotto ja tutkimukset toteutetaan toimijan kustannuksella. Resursseja varataan valitus-, ruokamyrkytys- ja vesiepidemianäytteitä varten. Viranomaisnäytteet tutkitaan laboratoriossa, joka täyttää kansainvälisen standardin SFS 1725 vaatimukset akkreditoidulla tai arvioiduilla menetelmillä. Näytteiden tutkimisessa hyödynnetään seuraavia laboratorioita: Net-Foodlab Borealis Oy. Tyvitie 6, 9619 Rovaniemi. puh Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio Tutkijantie 4 F, 959 Oulu. puh Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, 961 Rovaniemi, puh (vesitutkimukset) Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Ympäristölautakunta arvioi valvonnan kattavuutta ja toteutumista vuosiyhteenvedosta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtakunnalliseen valvontaohjelmaan sisältyvät valvontaprojektit Vuosina osallistutaan EVIRAn ja aluehallintoviraston koordinoimiin elintarvikevalvontaprojekteihin. Eviran määrittelemät valvonnan painopistealueet on esitetty elintarvikeketjun monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa , osa X:ssä. Mahdollisuuksien mukaan suoritetaan yksikön omia valvontaprojekteja, mm: - Elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäyteprojekti - Jääpala ja vesiprojekti (vesinäytteet ja pinnat) - Päiväkotien jakelukeittiöiden ja osastojen kylmälaiteprojekti

13 13 Liite X. Elintarviketurvallisuuden toimenpiteet Elintarviketurvallisuuden prosessit Toimenpiteet / Painopisteet Viranomaiset joita toimenpide koskee AVI:t ELY:t Kunnat Kunnan eläinlääk ärit Tulli Valvira Tukes Puolustusvoimat Yhteiset KUTI-kokonai- X X X X X suuden käytön varmistaminen, tietojen käyttö ja päivitys Uuden riski- X X X luokituksen toimeenpano Elintarvikkeiden Alkutuotannon Alkutuotannon X X alkutuotanto hygieniaval- hygieniavalvonta tiloilla, vonta tiloilla, joiden raaka- joiden raakamaitoa toimite- maitoa toimitetaan kuluttajien taan kuluttajien käyttöön käyttöön Lihantarkastus X (Porot) X Elintarvikkeiden Elintarvikeval- Elintarvikeval- X X X X valmistus vonnan yhden- vonnan yhdenmukaistaminen mukaistaminen Oivan käyttöön- Oivan käyttöönoton jälkeen oton jälkeen Reseptivalvonta- Reseptivalvonta- X 217 X 217 x 217 X projekti projekti Elintarvikepato- Elintarvikepato- X X X geeniprojekti geeniprojekti (juustot) Kuljetus Elintarvikeval- Elintarvikeval- X X X vonnan yhden- vonnan yhdenmukaistaminen mukaistaminen Oivan käyttöön- Oivan käyttöönoton jälkeen oton jälkeen Elintarvikkeiden Elintarvikeval- Elintarvikeval- X X X X myynti ja tarjoilu vonnan yhden- vonnan yhdenmukaistaminen mukaistaminen Oivan käyttöön- Oivan käyttöönoton jälkeen oton jälkeen Sisämarkkinakaupat X X X Vienti Vientivalvontajär- Vientivalvontajär- X jestelmien kehit- jestelmien kehittäminen (Kiina, täminen Tulliliitto, USA) Tuonti Tuontilihan X X X vierasainevalvonta, näytteenoton järjestäminen Maitojauheen inter- X X ventio, ostoerien näytteenotto Kontaktimateriaalin toiminnat X Rehuvalvonta X X Evira

14 Keskusviranomaisen asettamat elintarviketurvallisuuden mittarit ja niiden tavoitteet 14

15 15 Viestintä ja tiedotus Tiedottaminen on kuvattu valvontaohjelman yleisessä osassa. Epidemioista tiedotetaan siten, kuin tartuntatautien johtoryhmässä/ epidemiaselvitystyöryhmässä on sovittu. Elintarvikkeen takaisinvetotilanteissa tiedottamisen laajuuden tarve arvioidaan tilanteen mukaan. Tarvittaessa käytetään kaikkia tiedotuskanavia. Lakimuutoksien aiheuttamista velvoitteista tiedotetaan toimijakohtaisesti tarkastuskäyntien yhteydessä. Valvonnan voimavarat ja koulutussuunnitelma Ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 7 terveystarkastajaa, joiden työajasta noin 32 % eli 2,2 htv käytetään elintarvikevalvontaan. Tästä noin 5% on suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinperäisten elintarvikkeiden elintarvikelain mukaista valvontaa ja praktikkoeläinlääkärit hoitavat kunnallisen lihantarkastuksen. Ammattitaidon ylläpitämiseksi henkilökunta pyrkii hankkimaan lisäkoulutusta sekä pysymään ajan tasalla uudesta lainsäädännöstä ja elintarvikevalvonnan käytännöistä osallistumalla voimavarojen mukaan alan koulutukseen. Elintarvikevalvontatehtäviin painottuvat terveystarkastajat osallistuvat vuosittain vähintään Eviran järjestämille elintarvikevalvonnan koulutuspäiville sekä suunniteltuihin projekteihin liittyviin koulutuksiin. Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet 216 Liitteissä olevassa elintarvikevalvonnan tarkastussuunnitelmassa on esitetty elintarvikevalvonnan tarve Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon alueella. Valvonnan resurssitarve ja tarkastusmäärät on laskettu keskusviranomaisen valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määrittelemien ohjeellisten tarkastusmäärien ja tarkastukseen käytettävän ohjeellisen ajan keskiarvon mukaan. Koska em. ohjeelliset tarkastusmäärät ovat käytännössä mahdottomia toteuttaa, on taulukkoon laskettu myös ohjeellisten tarkastusmäärien ehdoton minimi (ohje vähennettynä 5%:lla). Viimeisessä sarakkeessa esitetty yksikön oma suunnitelma valvonnan toteuttamisesta on laadittu käytettävissä olevien resurssien mukaan. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto pystyy toteuttamaan vain noin 15 % keskusviranomaisen ohjeellisesta tarkastusmäärästä ja ohjeellisen tarkastusmäärän minimistäkin vain noin 3 %. Eviran määrittelemien elintarviketurvallisuuden mittareiden tavoitetasojen mukaan yhden henkilötyövuoden tarkastustavoite on 13 tarkastusta / vuosi. Suunnittelematon elintarvikevalvonta Terveystarkastajien työajasta noin 32 % eli 2,2 htv käytetään elintarvikevalvontaan. Käytettävissä oleva resurssi jakaantuu 5/5 suunnittelemattomaan ja suunniteltuun säännölliseen elintarvikevalvontaan. Suunnittelematonta elintarvikevalvontaa ovat ennalta arvaamattomat tilanteet, toimijoiden ohjaus ja neuvonta, henkilökunnan kouluttautuminen ja eri-

16 16 laiset selvitykset jne. Ennalta arvaamattomat valvontatehtävät ovat uusien elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsittely ja tarkastus, elintarvikelain piiriin kuuluvan muun ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoitusten käsittely, eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten hyväksyminen, erilaiset terveysvaaratilanteet (pääasiassa ruokamyrkytykset), asiakasvalitukset ja torien elintarvikemyynnin valvonta TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA Yleistä Lain tavoitteena on myös ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulain mukaan päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittaa ehkäiseviä. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1. Tarkastusten sisällön määrittely 2. Valvontakohteiden tarkastustiheys 3. Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 4. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 5. Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Rovakaaren Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille on laadittu terveydensuojelulain (763/1994) 6 :n, valtioneuvoston asetuksen (665/26) ja Valviran laatiman valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman mukaisesti. Suunnitelmassa tulee ohjelman mukaan huomioida valvontatehtävien lisäksi muut tehtävät, kuten lausuntojen antaminen muille viranomaisille, erityistilannesuunnitelman laatiminen, toimiminen terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvonta- ja ohjaus (mm. koulutustilaisuudet) sekä toiminnan kehittäminen. On myös varauduttava siihen, että tietojärjestelmätyö vaikuttaa valvontayksiköiden toimintaan ohjelmakauden aikana. Useimmat terveydensuojelulain mukaiset valvontakohteet vaativat joko viranomaisen hyväksynnän tai ovat ilmoituksenvaraisia. Terveydensuojeluviranomainen tekee hakemusta tai ilmoitusta koskevan päätöksen, jolloin toiminta pääosin tulee suunnitelmallisen valvonnan kohteeksi. Myös ne terveydensuojelulain mukaiset toiminnot, jotka eivät ole olleet ilmoitusvelvollisuuden piirissä tai joilta ei ole edellytetty hyväksyntää (talousvettä toimittava laitos) ennen nykyistä terveydensuojelulakia, kuuluvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Näiltä kohteilta on perusteltua vaatia ilmoitus, mikäli esim. toiminnanharjoittaja vaihtuu tai tiloissa ja/tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

17 17 Terveydensuojelun suunnitelmallista valvontaa on Valviran ohjeistuksen mukaisesti yksinkertaistettu ohjelmakaudelle Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu (lasten ja nuorten kohteita lukuun ottamatta) sellaiset kohteet, joissa oleskelu on lyhytaikaista ja jotka todennäköisesti eivät aiheuta terveyshaittaa. Näitä kohteita ovat: eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella tai muulla vastaavalla alueella bingohallit, pelisalit ja -kasinot, tanssisalit ja lavat kirkot, merimieskirkot sekä muut uskonnollisten yhdistysten tilat luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen tai oppilaitosten yhteydessä teatterit, elokuvateatterit, ooppera- ja konserttisalit, sirkukset, baletti-, juhlahuoneistot sekä muut esityksiin ja tapahtumiin tarkoitetut sisätilat muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot (lukuun ottamatta lasten ja nuorten kohteita) työtilat asuinrakennuksessa tai alueella, jossa on asuinhuoneistoja parturi- ja kampaamotoiminta solarium hautausmaat, yksityiset hautapaikat ja eläinten hautausmaat muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta todennäköisesti ei aiheudu käyttäjälle terveyshaittaa Suunnitelmallisen valvonnan piiristä poistetut kohteet kuuluvat kuitenkin edelleen ilmoitusvelvollisuuden piiriin ja ilmoituksista tehdään päätös (TsL 13 ). Näiden kohteiden valvontaa tehdään yhteydenottojen perusteella. Nämä yllättävät valvontatapaukset ovat ensisijaisia suhteessa säännölliseen valvontaan, sillä yleensä niiden taustalla on terveyshaittaepäily. Tarkastuksen sisältö 1. Säännöllinen tarkastus Tarkastuksessa selvitetään, aiheutuuko toiminnasta elinympäristöön terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syntyä. Mikäli tarkastuksessa todetaan puutteita toiminnassa tai olosuhteissa, annetaan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset ja määräykset. Tarkastukseen liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä tarvittaessa mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. Talousvettä toimittavien laitosten (asetus 41/21 ja 1352/215) osalta valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen kohteena ovat vedenjakelualueet. Tarkastukseen voi sisältyä useiden vedenottamoiden tarkastuskäyntejä sekä esimerkiksi asiakirjatarkastuksia kuten näytetulosten läpikäyntiä. Tarkastuksen valmistelussa tutustutaan toimijan terveydensuojelulain 13 :n ilmoituksen ja 18 :n hakemuksen mukana toimitettuihin asiapapereihin ja aikaisempiin tarkastuskertomuksiin. Tarkastuksessa noudatetaan Valviran valvontaohjeistoa, jossa on tarkastusohjeita terveydensuojelulain valvontaan.

18 18 2. Uusintatarkastus Uusintatarkastuksessa varmistetaan, että aikaisemmin todetut epäkohdat on poistettu, ja korjauskehotuksia tai määräyksiä on noudatettu. Suunnitelmaan merkityt säännöllisen valvonnan toimenpiteet ovat maksullisia. Tarkastukseen yhdistetään mahdollisuuksien mukaan muun lainsäädännön piiriin kuuluvia tarkastuksia kuten tupakka- ja elintarvikelain mukaisia tarkastuksia. 3. Muu valvonta, ei säännöllinen valvonta; esimerkiksi: - ilmoitukseen tai hakemukseen liittyvä käyttöönottotarkastus - ennakkotarkastus, kun kohteeseen on suunnitteilla uutta toimintaa - terveyshaittaepäilyn tai valituksen perusteella tehtävä tarkastus - asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja tarveharkintaiset mittaukset - epidemiaselvitykset - asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet - lausunnot tms. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä peritään hyväksytyn maksutaksan mukainen käsittelymaksu; em. ilmoituksen ja hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta peritään käytetyn työajan mukainen maksu. Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton. Muun tahon kuin viranomaisen pyytämästä lausunnosta tai selvityksestä peritään maksu todellisten kustannusten mukaan. Muu ei säännöllinen valvonta on maksutonta. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit 1. Talousveden jakelu ja käyttö Talousvettä toimittava laitos (asetus 1352/215) o Eu-vesilaitos (vedentoimitus > 1 m³/d tai väh. 5 käyttäjää) o Muut vesilaitokset (vedentoimitus 1-1 m³/d tai 5 5 käyttäjää) Talousvettä toimittava laitos (asetus 41/21) o Pienet vesilaitokset (vedentoimitus < 1 m³/d tai alle 5 käyttäjää) 2. Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Lasten ja nuorten kohteet o kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot 3. Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset, korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus 4. Majoitustoiminta, majoitushuoneistot Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, asuntolat, vastaanottokeskukset jne. 5. Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset

19 19 kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely tai hoito 6. Sosiaalihuollon palvelut Lasten päiväkodit ja vastaavat Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat Vanhainkodit, kehitysvammalaitokset ja vastaavat, tehostettu palveluasuminen Muut sosiaalialan yksiköt 7. Liikunta ja virkistystoiminta Yleiset uimarannat, yli 1 uimaria päivässä (EU-uimarannat) Pienet yleiset uimarannat, vähemmän kuin 1 uimaria päivässä Yleiset altaat o uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto, tai muu yleinen allas Yleiset saunat Yleinen liikuntatila o urheiluhalli, kuntosali, tai muu yleinen liikuntatila Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö Kohdetyypit Tarkastuksella huomioidaan: Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot Julkinen majoitushuoneisto hotellit matkustajakodit ja muu majoitus vastaanottokeskukset Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala tai kylpylä Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito Pesu- ja pukeutumistilat Käymälät ja muut sosiaalitilat Sisäilman laatu ja ilmanvaihto Toiminnan aiheuttama melu Asiakasmäärät Tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen Harjoitettavan toiminnan laatu Käytettävän talousveden laatu Jätehuollon järjestelyt Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito Varustelutaso Majoitustilat, yleiset tilat, käymälät ja pesu- ja saunatilat Sisäilman laatu ja ilmanvaihto Toiminnan aiheuttama melu Asiakasmäärät Tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen Harjoitettavan toiminnan laatu Käytettävän talousveden laatu Jätehuollon järjestelyt Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu

20 2 uimahalli uima-allas, uimala kylpylät ja vesipuistot Yleinen uimaranta Asetuksen (177/28) mukainen uimaranta muu yleinen uimaranta Opetustoiminta Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Sosiaalihuollon palvelut lasten päiväkodit ja vastaavat lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat vanhainkodit ja vastaavat muut sosiaalialan yksiköt Henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen Tulosten ja poikkeamien raportointi terveydensuojeluviranomaiselle Onko poikkeamien johdosta ryhdytty toimenpiteisiin Allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta Ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä Vedenpuhdistuslaitteiden toiminta, niiden huolto ja käyttötarkkailu Ilmanvaihto ja sisäilman laatu Yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt Sauna- ja pesutilat Kalusteiden ja pintojen kunto Jätehuollon järjestelyt Kemikaalien käsittely ja varastointi Asiakasmäärät ja kirjanpito niistä Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Uimarannan siivous ja jätehuolto Yleiseen käyttöön tarkoitetut käymälät ja pukeutumistilat Ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä ilmoitustaululla Kieltotaulu, jolla kielletään koirien ja muiden kotieläinten oleskelu uimarannalla Riskit uimaveden laadulle Kävijämäärät Asetuksen (177/28) mukaisille uimarannoille uimavesiluokitus ja uimavesiprofiili Tiedottaminen Erityistilanteisiin varautuminen vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus sisäilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu toiminnan aiheuttama melu pöly ja haju kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt, piha-alueet oppilasmäärät ja tilojen riittävyys oppilasmäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat vaatteiden käsittely valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu

21 21 tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto, - piha- ja leikkialueet - asiakasmäärät lapsimäärät ja tilojen riittävyys lapsimäärään nähden Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely tai hoito Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila Talousvettä toimittava laitos (asetus 1352/215) vedentoimitus > 1 m³/d tai väh. 5 käyttäjää vedentoimitus 1 1 m³/d tai 5-5 käyttäjää Talousvettä toimittava laitos (asetus 41/21) vedentoimitus < 1 m³/d tai alle 5 käyttäjää vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesu- ja pukeutumistilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys, jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus sekä huolto ja ylläpito ilmanvaihto siivousjärjestelyt pesu- ja pukeutumistilat käymälät jätehuolto Vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi Henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen Vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus Erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen Laitoksen suorittama käyttötarkkailu Tilojen siisteys ja kunto Vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta Saneeraaminen Kemikaalien käyttö ja varastointi Vedenlaadusta tiedottaminen Vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Soveltaen samat kuin yllä Toiminnan laajuus (elintarvikealan yritykset, julkinen tai

22 22 kaupallinen toiminta) Valvontakohteiden tarkastustiheys ja riskinarviointi Valvira keskusviranomaisena on määritellyt terveydensuojelulain mukaisille suunnitelmallisen valvonnan kohteille riskeihin perustuvan yleisen tarkastustiheyden kohdetyyppikohtaisesti. Kohdetyyppikohtainen tarkastustiheys on esitetty liitteissä olevassa tarkastussuunnitelmassa. Riskinarviointi perustuu toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin tai valvottavan tilan olosuhteisiin, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Terveydensuojelulaissa on otettu erilaisten toimintojen ja huoneistojen osalta riskit huomioon siten, että luetellut toiminnat ja huoneistot on saatettu ilmoituksenvaraisuuden piiriin (TsL 13 ) ja talousvettä toimittavat laitokset ennakkohyväksynnän piiriin (TsL 18 ). Valvira on julkaissut terveydensuojelun valvontaohjeiston, jossa on ohjeita valvontatarpeen arvioinnista. Jatkossa ympäristöterveydenhuollossa pyritään laatimaan tarkastuskohteille valvontaohjeiston mukaiset riskiarvioinnit. Tarkastukseen käytettävä aika Valvontakohdetyypin tarkastukseen käytettävän ajan arvioimiseksi on otettu huomioon tarkastuksen tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Kohdetyyppikohtainen keskimääräinen tarkastukseen käytettävä aika tunteina on kuvattu liitteessä (liite 2). Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto, mittaukset ja tutkimukset Talousveden laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: STM:n asetus (461/2) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista STM:n asetus (41/21) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Talousvettä toimittavan laitoksen näytetulokset raportoidaan vedenjakelualueen tarkkuudella. Talousvesinäytteet otetaan terveysviranomaisen ja vesilaitoksen laatiman näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmalliseen valvontaan eivät kuulu elintarvikehuoneistojen, päiväkotien, vanhainkotien tms. omaan käyttöön tarkoitetut kaivot. Kyseessä ei ole talousvettä toimittava laitos, koska se ei toimita vettä lopulliselle kuluttajalle, vaan käyttää sitä itse. Kaivoista otetaan kuitenkin vesinäytteitä (esim. 1-3 vuoden välein) talousvesiasetusten mukaisesti. Kohteen suunnitelmallisen valvonnan tai näytteenoton yhteydessä on suositeltavaa tarkastaa kaivo ja sen rakenteet. Uimavesien laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: STM:n asetus (315/22) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

23 23 STM:n asetus (71/214) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta STM:n asetusta (711/214) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta sovelletaan EU:lle raportoitavien uimarantojen valvontaan. Yleisistä uima-altaista näytteet otetaan laitoskohtaisessa valvontatutkimusohjelmassa olevan näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Uimarantojen uimavesinäytteet otetaan ympäristöterveydenhuollon laatiman näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Talous- ja uimavesinäytteiden oton voi Valviran ohjeistuksen mukaan suorittaa muukin kuin terveydensuojeluviranomainen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on kuitenkin varmistettava näytteiden ottajan pätevyys. Näytteenottajan on tunnettava vesinäytteenottoon liittyvät yleiset periaatteet. Suositeltavinta olisi, että näytteenottajalla on ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi (erikoistumisalana talous- ja uimavedet), mutta näytteenottajan pätevyys voidaan katsoa riittäväksi myös silloin, kun toiminnanharjoittajan näytteenottajalla on voimassa oleva vesityökortti (talous- tai uimavesi) ja riittävästi kokemusta oman alansa näytteenotosta sekä mieluiten perehdytys sertifioinnin suorittaneen henkilön toimesta. Ulkopuolisen asiantuntijan (esim. laboratorio) pätevyys voidaan katsoa riittäväksi silloin, kun näytteenottajalla on ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi (erikoistumisalana talous- ja uimavedet). Sisäilmatutkimuksen voi terveydensuojeluviranomainen teettää vain terveydensuojelulain 49 :n mukaisilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Nämä henkilöt ovat STM:n nimeämän toimijan sertifioimia henkilöitä (säädetään tarkemmin uudessa asumisterveysasetuksessa). Kunnan viranomaisen ei enää tarvitse itse arvioida ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyttä. Jos näytteenoton suorittaa terveystarkastaja, laskutetaan toimijaa näytteenotosta ympäristöterveydenhuollon hyväksytyn maksutaksan mukaisesti. Terveydensuojelulain :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta ja näytteenotosta peritään kustannusten mukainen maksu maksutaksan mukaisesti. Muu suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä näytteenotto voidaan kohdistaa tarpeen mukaan esimerkiksi valvontakohteen siivoustoiminnan omavalvonnan toimivuuden ja siivouksen tehokkuuden tarkistamiseen puhtausnäyttein. Puhtausnäytteitä voidaan ottaa mm. saunoista, pesutiloista, wc-tiloista, kauneushoitoloista (esim. välineet) ja muista ihonkäsittelyhuoneistoista (välineet, tekstiilit). Myös sisäilman laatua voidaan tarvittaessa selvittää erilaisilla näytteenotoilla ja mittauksilla. Näytteenottosuunnitelma Valvontasuunnitelman mukainen näytteenotto vuodelle 216: Talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteitä n. 3 Uima-allasvesinäytteitä n. 32 Uimarantavesinäytteitä n. 65 Terveydellisten olojen valvonnan yhteydessä puhtausnäytteitä n. 5

24 24 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Ahma Ympäristö Oy, Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Ramboll Analytics, Nab Labs Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos Kemian laboratorio sekä Turun yliopiston aerobiologian laboratorio. Viranomaisvalvontaa varten otetut näytteet on tutkittava Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Vesivälitteisten epidemioiden yhteydessä voidaan käyttää myös muita kuin Eviran hyväksymiä laboratorioita, esimerkiksi tutkittaessa patogeeneja. Painopisteet vuosina Terveydensuojelun painopisteiden avulla kohdennetaan resursseja suunnitelmallisesti ja riskiperusteisesti sekä huomioidaan lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat haasteet. Valvonnan resurssit tulisi kohdistaa riskinarvioinnin perusteella erityisesti kohteisiin, joissa on toistuvasti esiintynyt ongelmia. Valviran kunnille asettamat painopisteet: Talousvesi Ohjelmakausi Talousvettä toimittavien laitosten valvontatutkimusohjelmien päivittäminen ja näytemäärien saattaminen asetuksen mukaiseksi. Valvontayksikön oman vesihuollon erityistilannesuunnitelman laatiminen. Erityistilannesuunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi on sovitettava yhteen vesihuoltolaissa tarkoitetun vesihuoltolaitoksen häiriötilannesuunnitelman sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden varautumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa. Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely Ohjelmakausi Ihon läpäisevien toimintojen valvominen (esim. tatuointi, lävistykset, kuppaus). Terveydellisten olojen valvonta Ohjelmakausi Laadukkaat sisäilmaselvitykset: edistetään ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä sisäilmaselvityksissä (mm. koulut, päiväkodit, yksityiset asunnot) koulujen yhteistarkastukset eri tahojen kanssa Sidosryhmät Ohjelmakausi Terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa (kaava, ympäristölupa jne.) Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvioinnin on sisällyttävä kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällaisia suunnitelmia ja hankkeita ovat mm.

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

o o o 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. Liite 1. Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, niiden riskiluokat, tarkastustiheys ja tarkastuksen keskimääräinen kesto Suunnitelmallisen

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 20 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa

Lisätiedot

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1

Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.2014. Sivu 1 Raportti YHTI2 toimenpiteistä ajalla *.*.24 Sivu Terveydensuojelu 37 3739,7 26 36 Ilmoituksen/hakemuksen käsittely 56 6453,25 8 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto...

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutuma 2015. Sivu 1/5 Valvontakohteita Tarkastettava Tarkastukset Näytteet Tarkastetut Tarkastukset Näytteet [kpl]

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov syyskuu Tarkastus Vastuuhenkilö(t) myynti- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h)

Tarkastusaika. Tarkastusaika (krt/vuosi) Tarkastustiheys (krt/v) Toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka (toimintatyyppi) (h) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN LIITE A Ymptervltk 17.12.2014 24 1 Elintarvikevalvonta Valtakunnallinen valvontaohjelma VALVONTASUUNNITELMA Toiminnan

Lisätiedot

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5

1. Taustaa...1. 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet vuonna 2007...3. 3. Tarkastusten sisältö...5 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 Sisällysluettelo 1. Taustaa...1 Terveydensuojelun tarkoitus ja tehtävä... 1 Kunnan terveydensuojelulain valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 29.10.07 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 1.1 KUNNAN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 2)

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2016 (liite 2) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 2)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Päivitys 2017 (liite 2) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2017 (liite 2) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2016 laatijat: Virpi Ala-Risku, Sari Ojanen, Päivi Kuismin, Risto Antikainen, Markku Rappe Versio 9.11.2015 Johtokunta 20.11.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma Päivitys vuodelle 2017 KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN Kaikki valvontayksikön kunnat yhteensä Valvontakohdetyypit valvontalajeittain KOHDEKOHTAISEN RISKINARVIOINNIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS Liite 1. Valvontakohteet ja resurssitarkastelu 2015-2019

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJE- LULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta -

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojeluvalvontasuunnitelma 2011-2014 Päivitys vuodelle 2012 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia.

Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. 1(6) TERVEKUU 5.1 VERSION MUUTTUNEET JA UUDET OMINAISUUDET Tässä luetellaan uuden 5.1 version muuttuneet ja uudet ominaisuudet sekä keskityn rekisterin muutoksia. TOIMIPAIKKA, TOIMIJA JA TOIMINTA Mahdollisuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 hdetyypit valvontalajeittain hteiden kesto Liite 1. hteet ja resurssitarkastelu 2015-2019 KAIKKI KUNNAT YHTEENSÄ VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS VALVONTAYKSIKÖN TYÖSUUNNITELMA työaika Elintarvike valvontakohdetyypit

Lisätiedot

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet

Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet Liite 3. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen laatu Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, marras-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 17.12.2014 42 Liite 2 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 1 3.1 Tarkastusten sisältö.2 3.2 Kohteiden

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ohjelmakaudella 2015-2019 3 1.1 Yleiset

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012

HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 HAMINAN KAUPUNGIN, MIEHIKKÄLÄN JA VIROLAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo 2 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2012 1.1 Johdanto 5 1.2 Tarkastuksen

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO

kohteiden lkm tark. lkm/v EVO LIITE 2 VALVONTAKOHTEET JA TARKASTUSMÄÄRÄT 2015 1. ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTA (Tarkastusmäärät perustuvat 2013 EVOon) lkm tark. lkm/v EVO aika aika yht. (h) h/tark.evo EVO Turun tark lkm /v (kaikki

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Liite II 3(8) 1 Johdanto

Liite II 3(8) 1 Johdanto Liite II Liite II 2(8) 1 Johdanto... 3 2 Säädösmuutokset... 3 3 Tarkastuksen sisällön määrittely... 4 4 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 5 5. Näytteenotto ja näytteiden

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut VALVONTASUUNNITELMAN 2014 TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Ympt ltk 26.3.2015 valvontasuunnitelman 2014 toteutuminen liite 2 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tupakkalain valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 2:2014 Dnro 7957/06.10.07.00/2014 Päiväys 8.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-32-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016

HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) YMPÄRISTÖKESKUS. Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (10) Helsingin terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2016 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (10) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4)

Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta. Tupakkalain valvontasuunnitelma Päivitys 2016 (liite 4) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvonta Tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 Päivitys 2016 (liite 4) Sisältö 1. YLEISTÄ... 1 2. PAINOPISTEET... 1 3. TARKASTUKSET... 2 3.1 Tarkastusten sisältö.2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot