Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019"

Transkriptio

1 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU Tarkastuksen sisällön määrittely Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset Valvontakohteiden tarkastustiheys Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen Valvonnasta perittävät maksut Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi MUUT SUUNNITELMASSA HUOMIOITAVAT ASIAT Resurssit Toteutettavien tarkastusten määrä Terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan sisältyvät liitteet..10

2 1 TERVEYDENSUOJELU Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan ter veel li nen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä ter vey den suoje lua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Lain ta voit teena on myös ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat ai heut taa terveyshaittaa. Terveydensuojelulain mukaan päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla. Valvonnan kohteina ovat mm. erikseen määritellyt ilmoituksenvaraiset toiminnat, koulut, päi vä ko dit, talous- ja uimavesi, asumisterveys- ja sisäilma-asiat. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman laatimista ohjaavat terveydensuojelulaki, valtioneuvoston ase tus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ja Valviran laatima ter vey den suoje lun valvontaohjelma. Terveydensuojelulain 6 n mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot 1) tarkastuksen sisällön määrittely 2) valvontakohteiden tarkastustiheys 3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen 4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely Terveydensuojelulain mukaisen valvontakohteen tarkastuksen tavoitteena on selvittää aiheuttaako toimin ta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syn tyä. Puutteiden korjaamiseksi annetaan tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset tai määräykset. Sään nöl li sel lä valvonnalla pyritään jo ennalta ehkäisemään terveyshaittojen syntyä. Tarkastukseen sisäl tyy useimmiten aistinvaraista tarkastelua ja arviointia. Lisäksi siihen voidaan liittää mittauksia ja näyt teen ot toa. Terveysvalvonnassa olevat terveydensuojelulain mukaiset kohteet ja niihin kohdistuvat val von ta toimet kuten kaikki tarkastukset, näytteenotot, toimenpidepyynnöt jne. kirjataan Digian Tarkastaja -ohjel man tiedonhallintajärjestelmään. Terveydensuojelulain mukainen valvonta alkaa, kun toiminnanharjoittaja jättää ter vey den-suo je lu viran omai sel le toimintaansa koskevan ilmoituksen. Terveydensuojelulain useimmat valvontakohteet vaa ti vat viranomaisen hyväksynnän tai ovat ilmoituksenvaraisia, jolloin ter vey den suo je lu vi ran omainen tekee ilmoitusta tai hakemusta koskevan päätöksen ennen kuin kohde tulee suunnitelmallisen valvon nan piiriin. Ilmoituksen käsittelyvaiheessa selvitetään tilan käyttö-tarkoituksen sopivuus esitettyyn toi min taan ja ympäristöön nähden. Katsotaan tilasuunnittelu, tarkastetaan vesi-, viemäri- ja il mas tointi suun ni tel mat, tarkastetaan, että suunnitelmissa on otettu huomioon millaisia vaatimuksia ter vey densuo je lu lais sa asetetaan kyseiselle toiminnalle Terveydensuojelun suunnitelmallista valvontaa on yksinkertaistettu tulevalle ohjelmakaudelle. Suunni tel mal li sen valvonnan piiristä on poistettu kohteita, koska oleskelu niissä on lyhytaikaista tai ne eivät todennäköisesti aiheuta terveyshaittaa. 1

3 Ennakolta sovituissa tai ennalta ilmoittamattomissa tarkastuksissa kiinnitetään huomiota mm. tilojen ylei seen siisteyteen ja rakenteiden kuntoon, siivousohjelmaan, sisäilman laatuun ja ilmanvaihdon toimi vuu teen, ympäristölle tai ympäristöstä aiheutuvaan häiriö-alttiuteen, valvontaohjelman to teut ta miseen, kemikaalien käyttöön ja varastointiin, jäte-huollon toteutumiseen, työntekijöiden lakisääteisiin osaa mis to dis tuk siin. Havainnot tarkastuksissa tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Tarvittaessa valvontaviran-omaisen suorit ta mien alustavien mittausten avulla voidaan arvioida tarkempien tutkimusten tarpeellisuus. Tar kastuk seen liittyy ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti näytteenottoa. Tarkastuksesta laadittavassa pöy tä kir jas sa annetaan tarpeelliset määräykset ja ohjeet tarvit-tavista jatkotoimenpiteistä. Kaikista teh dyis tä tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus eli tarkastuspöytäkirja, vaikka asiat kohteessa olisi vat kin kunnossa. Tarvittaessa tehdään uusintatarkastus. Säännölliseen ja suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä uusintatarkastus voi olla ennakolta sovittu tai en nal ta ilmoittamaton. Uusintatarkastuksella varmennetaan, että kohteen toiminta on saatettu hy väksyt tä väl le tasolle. Uusintatarkastus voi olla myös esim. tarvittavan asiakir-jan pyytäminen nähtäväksi, jos siinä on aiemmin ollut puutteita. Terveydensuojelulain mukaiset valvontakohteet on tarkastettava riittävän usein ja siten, että oleel lisim mat terveydensuojelun näkökohdat tulevat katetuiksi tarkastuksissa. Valtakunnal-lisessa ter veyden suo je lun valvontaohjelmassa määriteltyjä valvontakohdetyyppien tarkas-tusten sisältöjä käytetään hy väk si. Tarkastusten sisällöt on kuvattu taulukossa 1. Lisäksi valvonnassa hyödynnetään Valviran in ter net-si vuil la julkaistavaa terveydensuojelun valvontaohjeistoa. Taulukko 1. Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö Kohdetyypit Tarkastuksella huomioidaan TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä (työ ti lat) Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Asutuksen läheisyys, asukkaiden määrä, asukkaiden häiriöalttius Harjoitettavan toiminnan laatu, toiminnan jatkuvuus Toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) Yleinen siisteys Rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto Ilmanvaihto Tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen Käytettävän talousveden laatu Kemikaalien käsittely ja säilytys Jätehuollon järjestelyt Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito Pesu- ja pukeutumistilat Käymälät ja muut sosiaalitilat Sisäilman laatu ja ilmanvaihto Toiminnan aiheuttama melu Asiakasmäärät Tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen Harjoitettavan toiminnan laatu Käytettävän talousveden laatu Jätehuollon järjestelyt 2

4 Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala tai kylpylä uimahalli uima-allas, uimala kylpylät ja vesipuistot Yleinen uimaranta Asetuksen (177/2008) mukainen uimaranta, EU-uimaranta muu yleinen uimaranta Koulu tai oppilaitos peruskoulu lukio, yliopisto, kansalaisopisto keskiasteen eril. oppilaitokset Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen Tulosten ja poikkeamien raportointi ter vey den suo je lu vi ran omaisel le Onko poikkeamien johdosta ryhdytty toimenpiteisiin Allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta Ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä Vedenpuhdistuslaitteiden toiminta, niiden huolto ja käyt tö tarkkai lu Ilmanvaihto ja sisäilman laatu Yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt Sauna- ja pesutilat Kalusteiden ja pintojen kunto Jätehuollon järjestelyt Kemikaalien käsittely ja varastointi Asiakasmäärät ja kirjanpito niistä Vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Uimarannan siivous ja jätehuolto Yleiseen käyttöön tarkoitetut käymälät ja pukeutumistilat Ovatko vedenlaatutulokset asiakkaiden nähtävillä il moi tus taulul la Kieltotaulu, jolla kielletään koirien ja muiden kotieläinten oleske lu uimarannalla Riskit uimaveden laadulle Kävijämäärät Asetuksen (177/2008) mukaisille uimarannoille ui ma ve si luo kitus ja uimavesiprofiili Tiedottaminen Erityistilanteisiin varautuminen vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus sisäilman laatu ja ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen harjoitettavan toiminnan laatu käytettävän talousveden laatu toiminnan aiheuttama melu pöly ja haju kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt, piha-alueet oppilasmäärät ja tilojen riittävyys oppilasmäärään nähden vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät 3

5 pesu- ja pukeutumistilat vaatteiden käsittely valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto, piha- ja leikkialueet lapsimäärät ja tilojen riittävyys lapsimäärään nähden Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai -hoitopaikka Julkinen kuntosali tai liikuntatila Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu yleinen siisteys ja rakenteiden kunto ja ylläpito siivousohjelma ja -välineet käymälät pesu- ja pukeutumistilat valaistus ilmanvaihto sisäilman laatu tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu melu jätehuolto piha-alueet asiakasmäärät vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu, pöly, haju) yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt välineiden siisteys ja puhdistus käsihygienia työvaatteet pesu- ja pukeutumistilat käymälät rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihdon riittävyys tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys, jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus sekä huolto ja ylläpito ilmanvaihto siivousjärjestelyt pesu- ja pukeutumistilat käymälät jätehuolto vastaako toiminta siitä tehtyä ilmoitusta ja päätöstä onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu toiminnan luonne ja laajuus määrittelee tarkastustoimintaa (altistuvien määrä, altistava tekijä) harjoitettavan toiminnan laatu toiminnan jatkuvuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamat haitat (melu. pöly, haju) 4

6 yleinen siisteys rakenteiden ja pintojen kunto ja huolto ilmanvaihto tilojen soveltuminen käyttötarkoitukseen käytettävän talousveden laatu kemikaalien käsittely ja säilytys jätehuollon järjestelyt saako asiakas tarvitsemiaan erityistietoja ja ohjeita Talousvettä toimittavat laitokset Vähintään 5000 käyttäjää tai ta lousvet tä tuotetaan yli 1000 m3/d Talousvettä toimittavat laitokset käyttäjää tai talousvettä tuotetaan m3 päivässä Muu asetuksen (461/2000) mukainen kohde Talousvettä toimittavat laitokset Alle 50 käyttäjää tai talousvettä tuote taan alle 10 m3 päivässä Muu asetuksen (401/2001) mukainen kohde Vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tut ki mus tu losten arviointi Henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen Vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus Erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen Laitoksen suorittama käyttötarkkailu Tilojen siisteys ja kunto Vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta Saneeraaminen Kemikaalien käyttö ja varastointi Vedenlaadusta tiedottaminen Vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tut ki mus tu losten arviointi Henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen Vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus Erityistilannesuunnitelmat ja varautuminen Laitoksen suorittama käyttötarkkailu Tilojen siisteys ja kunto Vedenottamoiden rakenteiden ja verkoston kunto sekä niiden kunnon seuranta Saneeraaminen Kemikaalien käyttö ja varastointi Vedenlaadusta tiedottaminen Vastaako toiminta siitä tehtyä hakemusta ja hyväksymispäätöstä Onko aikaisemmilla tarkastuksilla havaitut epäkohdat korjattu Soveltaen samat kuin yllä Toiminnan laajuus (elintarvikealan yritykset, julkinen tai kaupallinen toiminta) 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset Kotirauhan piiriin kuuluvasta ilmoitusvelvollisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus, joka käsitellään lain mukaisesti. Toimintaa ei voida kuitenkaan tarkastaa osana suunnitelmallista valvontaa. Jos epäillään ko. toiminnan aiheuttavan terveyshaittaa, voidaan toiminta tarkastaa asukkaan luvalla. 5

7 Asuntojen terveydellisten olosuhteiden tarkastuksia tehdään, jos asukkaalla on perusteltu syy epäillä asun nos ta aiheutuvan terveyshaittaa. Asunnontarkastukset tehdään kirjallisen pyynnön perusteella. Tar kas tus suoritetaan aistinvaraisesti havainnoiden ja paikkoja rikkomatta. Tarvittaessa ter veys tar kasta ja tekee oman harkintansa mukaisia alustavia mittauksia jatkotoimenpiteitä varten kiinteistön omista jan kustannuksella. Kiinteistön omistajalle voidaan antaa jo tarkastuksen perusteella kor jaus ke hotus. Ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää apuna, mikäli heillä on tarvittava asiantuntemus ja pä te vyys. Jos epäillään kokoontumishuoneistosta aiheutuvan terveyshaittaa siellä oleskeleville, suo rite taan tarvittaessa tarkastus. Lisäksi tarvittaessa pyynnöstä tehdään laivatarkastuksia, joilla myön netään sanitettitodistus kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisesti. 1.3 Valvontakohteiden tarkastustiheys Valvontaviranomainen laatii vuosittain valvontasuunnitelman, jossa huomioidaan valtakunnallisessa val von ta oh jel mas sa esitetyt sekä aluehallintoviraston esittämät painopistealueet, mikäli ne ovat perusteltuja toteuttaa sekä valitsee lisäksi omat paikalliset painopistealueet. Taulukossa 2 on esitetty valtakunnalliset painopistealueet vuosille Taulukko 2. Terveydensuojelun valtakunnalliset painopisteet kaudella Toimintavu osi Kohde Valvonnan erityisperusteet Talousvesi Valvontatutkimusohjelmien päivittäminen - valvonnan ja näytemäärien saattaminen asetuksen mukaiseksi Oman vesihuollon erityistilannesuunnitel man laatiminen Kauneushoito lat / ihonkäsittely Terveydellist en olojen valvonta Ihoa läpäisevien toimintojen valvominen (kuppaus, tatuointi, lävistykset) Laadukkaiden sisäilmaselvitysten tekeminen - edistetään ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä sisäilmaselvityksissä - koulujen yhteistarkastukset eri tahojen kanssa, väh. joka 3. vuosi Sidosryhmät Terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa - kaavoitus - rakennushankkeet - ympäristölupa jne. Valvontakohteet on tarkastettava riittävän usein ja terveydensuojelun näkökohdat huomioiden. Tarkastustiheys on määritelty valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeessa on esitetty taulukon 1 mukaisesti valvonta- ja tarkastuskäyntien ydinasiat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Suunnitelman mukaiset tarkastukset, näytteenotto ja tutkimukset ovat maksullisia. Taulukossa 3 on esitetty erikseen Valviran arvioima tarkastustiheys/vuosi sekä terveysvalvonnan suunnittelema realistinen tarkastustiheys/vuosi valvontakohdetyypeittäin. 6

8 Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet jaetaan kolmeen riskiluokkaan, joiden perusteella määrittyy valvontakohdetyypin tarkastustiheys. Tarkastustiheyden määrittely lähtee siitä oletuksesta, että kohde on jo toimiva ja sen toimintatavat tunnetaan. Riskinarvioinnin perusteella kohdekohtaista tarkastustiheyttä voidaan lisätä tarpeen mukaan tai vähentää enintään puolella. Tarkastustiheyden tulee olla vähintään 0,2. Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa esimerkiksi altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa (keskisuuri riski). Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa (matala riski). Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika riippuu mm. kohteen koosta ja toiminnan laajuudesta. Tähän aikaan katsotaan kuuluvaksi tarkastuksen tarkoitus, siihen valmistelu, itse sisältö ja pöytäkirjan kirjoittaminen. Voimavarojen suunnittelussa on kuitenkin otattava huomioon myös matka-aika. Koko tarkastusprosessiin voi kuulua aikaa yhdestä tunnista päiviin. Kokonaistyöaika toimistotöineen tarkastettua kohdetta kohden saadaan kertomalla käytetty tarkastusaika kahdella. Taulukko 3. Terveydensuojelulain suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit, riskiluokka tarkastustiheys ja tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit Toimintaluokka Toimintatyyppi Riskiluokka Tarkastustiheys/ vuosi Tarkastukseen keskimäärin käy-tettävä aika (h) Talousveden jakelu ja käyttö Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuonei stot Opetustoiminta koulut, oppilaitokset Majoitustoiminta Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset Sosiaalihuollon palvelut Talousvettä toimittava laitos (461/2000) EU-vesilaitokset Muut vesilaitokset ( m3/d tai käyttäjää, 461/200) Talousvettä toimittava laitos, pienet vesilaitokset Lasten ja nuorten kohteet kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, sisäleikkipuistot Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset, korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, sauntolat jne. Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely ja hoito , , , , ,3 2-3 Lasten päiväkodit tms. 2 0,5-0,3 2-6 Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt tms. 2 0,5-0,3 2-6 Vanhainkodit ja vastaavat 2 0,5-0,3 2-6 Muut sosiaalialan yksiköt 2 0,5-0,

9 Liikunta ja virkistystoimi Yleiset uimarannat ( EU-rannat & pienet uimarannat) Yleiset altaat uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto tai muu yleinen allas Yleiset saunat Yleinen liikuntatila urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila 1 0, Tarkastustiheys 2 = kaksi kertaa vuodessa, 1 = kerran vuodessa, 0,5 = joka toinen vuosi, 0,3 = kerran kolmessa vuodessa, 0,25 = kerran neljässä vuodessa, 0,2 = kerran viidessä vuodessa Riskinarviointi perustuu valvottavan tilan olosuhteisiin tai toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Merkittäviä tekijöitä riskinarvioinnin kannalta ovat Altistuvien ihmisten määrä ja (erityis)ryhmä (lapset, nuoret, vanhukset, liikuntarajoitteiset, sairaat) Altistavan tekijän määrittely (taudinaiheuttaja, myrkyllisyys) Altistuksen kesto ja/tai toistuvuus (vakituinen tai tilapäinen oleskelu) Esimerkiksi ajallinen altistusaika 1 tunti 24 tuntia, kerran kuukaudessa, viisi kertaa päivässä. Erityiskohde, johon ei ole olemassa valvonnan ohjetta tai käytäntöä Aikaisemman valvonnan tulokset, onko korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty Onko toiminta ilmoitus- tai hyväksymispäätöksen mukaista Toiminnanharjoittajan asenne ja asiantuntemus, käytettävissä olevat resurssit Tiedottaminen ja varautuminen erityistilanteisiin Muut mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat tekijät 1.4 Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen Näytteenotto on osa säännöllistä valvontaa. Viranomaisnäytteet sisällytetään tähän suunnitelmaan, jossa on huomioitu valtakunnallisessa valvontaohjelmassa esitetyt sekä aluehallintoviraston organisoimat painopistealueet. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytetty omia paikallisia painopistealueita. Terveydensuojelulaki ja sen perusteella annetut säädökset määrittelevät todella tarkasti näytteenoton ja näytteistä tehtävät tutkimukset. Säädökset on annettu talous- ja uimavedelle (uimarannat ja uimahallit/kylpylät). Suunnitelmalliseen valvontaan eivät kuulu elintarvikehuoneistojen, päiväkotien tms. omaan käyttöön tarkoitetut kaivot. Kaivosta otetaan kuitenkin vesinäytteitä talousvesiasetuksen mukaisesti. Muu suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä näytteenotto voidaan kohdistaa tarpeen mukaan esim. valvontakohteen siivouksen toimivuuden tarkistamiseen puhtausnäyttein tai sisäilman laatua voidaan tarvittaessa selvittää erilaisilla näytteillä ja mittauksilla. Kullekin valvontakauden vuodelle on laadittu näytteenottosuunnitelma, jolloin suunnitelmallisesta näytteenotosta syntyneet kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajaan. Näytteenoton voi suorittaa muu kuin kunnan terveydensuojeluviranomainen. Tällöin on varmistettava näytteenottajan pätevyys esim. henkilösertifioinnilla. Valvontasuunnitelman mukaiset ja erityistilanteissa tehtävät tutkimukset suoritetaan joko Rovaniemellä sijaitsevassa Ahma ympäristö Oyn laboratoriossa tai Oulun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. molemmat ovat Eviran hyväksymiä laboratorioita. Lisäksi vesivälitteisissä 8

10 epidemioissa voidaan käyttää hyväksi paikallisten vesilaitosten (Kemi ja Tornio) käyttötarkkailulaboratorioita. 1.5 Valvonnasta perittävät maksut Kunnan tulee terveydensuojelulain 50 n mukaan periä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteentotosta ja tutkimuksista. Maksullisia ovat myös - valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, kun määräysten antaminen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen, - terveydensuojelulain 13 n mukaisten ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonta, - terveydensuojelulain 18 n mukaisen hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, - talousveden laadun valvonta ja tarkkailu sekä - uimaveden säännöllinen valvonta Muusta maksullisuudesta, kuten kohteen hyväksymisestä, on säädetty erikseen. Maksun suuruus määräytyy toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. 1.6 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Kunnan tulee seurata laatimansa valvontasuunnitelman toteutumista. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan ympäristöjaostossa vuosittain osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Ympäristöjaoston hyväksymä arvio edelliseltä vuodelta toimitetaan Lapin aluehallintovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset sekä näytteenotto ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. Erityisesti arvioidaan kuinka kattavasti säädetyt talous- ja uimavesinäytemäärät ovat toteutuneet. Arvioinnissa perustellaan syyt mahdollisesti toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta sekä esitetään toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet toteutuisivat paremmin seuraavan tarkastelujakson aikana. Lisäksi arvioidaan painopistealueiden huomioiminen valvonnassa, tarkastusten suunnittelu ja ajankäyttö. Toteutumisen arvioinnissa kiinnitetään huomio myös henkilöstövoimavarojen riittävyyteen suhteessa valvontatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan. Samalla arvioidaan henkilöstövoimavarojen kohdentumista eri ympäristöterveyshuollon toimialoille. Lisäksi tulee kuvat valvonnasta saatuja tuloja ja niiden kohdentumista. 2 MUUT SUUNNITELMASSA HUOMIOITAVAT ASIAT 2.1 Resurssit Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva terveydensuojelulain tarkoittama valvonta ja siihen verrattavat henkilöresurssit ja työaika. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat erilaiset suunnitelmaan sisältymättömät valvontatapaukset, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, epidemiaselvitykset, asiakasyhteydenotot sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä lausuntojen valmistelu muille viranomaisille. Myös toimiminen terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana 9

11 sekä toiminnan kehittäminen ja erilaiset raportointitehtävät vaativat voimavaroja. Resursseja on varattava myös kansainvälisessä laivaliikenteessä olevien alusten tarkastuksiin. Terveydensuojelulain 8 ssä määriteltyihin erityistilanteisiin varautumiseen tulee varata riittävästi aikaa ja suunnitelmia on hyvä laatia yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa. Kunnat voivat käyttää Valviran laatimaa mallia; Talousveden laadun turvaamiseksi erityistilanteissa. 2.2 Toteutettavien tarkastusten määrä Terveydensuojelun valvontakohteita on Meri-Lapin valvonta-alueella yhteensä 334. Luku pitää sisällään vain säännölliseen valvontaan kuuluvat huoneistot. Liitteessä 1 on esitetty vuoden tarkastussuunnitelma, joissa on huomioitu vuosittaiset painopistekohteet. Liitteessä 2 on esitetty terveydensuojelun mukainen näytteenottosuunnitelma. Suunnitelmat ovat suuntaa antavia ja niitä toteutetaan olemassa olevien resurssien mukaisesti. Terveydensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan on laskettu käytettäväksi noin 25 % työajasta. Terveydensuojeluun käytettävä kokonaistyöaika on arviolta 40 % terveystarkastajan tehtävistä. Luku sisältää myös asunnontarkastukset, joita on vuosittain noin Terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan sisältyvät liitteet Liite 1 ja 2. Tarkastus- ja näytteenottosuunnitelmat vuosille

12 Liite 1. Terveydensuojelulain valvontakohdetyypit, niiden tarkastustiheys, kohteiden määrä, tarkastettavien kohteiden määrä ja tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika sekä suunnitellut tarkastukset vuosille Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit Toimintaluokka Talousveden jakelu ja käyttö Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuonei stot Opetustoiminta koulut, oppilaitokset Majoitustoiminta Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset Sosiaalihuollon palvelut Liikunta ja virkistystoimi Toimintatyyppi Talousvettä toimittava laitos (461/2000) EU-vesilaitokset Muut vesilaitokset ( m3/d tai käyttäjää) Talousvettä toimittava laitos (401/200) pienet vesilaitokset Lasten ja nuorten kohteet kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot, sisäleikkipuistot Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset, korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, asuntolat jne. Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely ja hoito Tarkas-tu stiheys/ vuosi Tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika (h) Kohteiden lukumäärä 2015 (h) 2016 (h) Tarkastusvuosi , , , , , Lasten päiväkodit tms. 0,5-0, Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt tms. 0,5-0, Vanhainkodit ja vastaavat 0,5-0, Muut sosiaalialan yksiköt 0,5-0, Yleiset uimarannat (EU-rannat & pienet uimarannat) 2017 (h) 2018 (h) 2019 (h)

13 Yleiset altaat uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto tai muu yleinen allas Yleiset saunat Yleinen liikuntatila 0, urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila Yhteensä htpv

14 Liite 2. Terveydensuojelun näytteenottosuunnitelmavuosille Kohde Näyte Tutkimukset EU-vesilaitokset talousvesi määräysten mukaiset talousvesilaitos talousvesi määräysten mukaiset /2000 muut vesilaitokset talousvesi määräysten mukaiset pienet vesilaitokset talousvesi määräysten mukaiset EU-uimarannat uimarantavesi määräysten mukaiset Yleiset uimarannat uimarantavesi määräysten mukaiset Uima-altaat uimavesi määräysten mukaiset Avantouinti uimarantavesi määräysten mukaiset Uimahalli pintapuhtaus määräysten mukaiset Yleiset saunat, hotellit, pintapuhtaus kuntosalit yms. Liikuntasalit yms. pintapuhtaus

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot