TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA- SUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta

2 2(12) Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU Terveydensuojelu Tarkastuksen sisällön määrittely Valvontakohteiden tarkastustiheys (riskiluokitus, tarkastukseen käytettävä aika Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen Valvonnasta perittävät maksut Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvontakohteet ja toteutettavien tarkastusten määrä (voimavarat). 7

3 3(12) LUKU Terveydensuojelu Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Terveydensuojelun tavoitteena on ihmisten terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Valvonnan tavoitteena on ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Valvonnan kohteina ovat mm. erikseen määritellyt ilmoituksenvaraiset toiminnat, talous- ja uimavesi, asumisterveys- ja sisäilma-asiat. Terveydensuojelulain 6 :n mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1) tarkastuksen sisällön määrittely 2) valvontakohteiden tarkastustiheys 3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen 4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Keskeisimmät säädökset, jotka koskevat terveydensuojelua: - Terveydensuojelulaki (763/1994, muutos 285/2006) - Terveydensuojeluasetus (1280/1994) - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje 2003:1 Sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Sosiaali- ja terveysministeriön päätös (292/1996, muutos 41/1999) uimarantaveden valvonnasta 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely Terveydensuojelulain mukainen valvonta alkaa, kun toiminnanharjoittaja jättää terveydensuojeluviranomaiselle toimintaansa koskevan ilmoituksen. Ilmoituksen käsittelyvaiheessa selvitetään tilan käyttötarkoituksen sopivuus esitettyyn toimintaan ja ympäristöön nähden. Katsotaan tilasuunnittelu, tarkastetaan vesi-, viemäri- ja ilmastointisuunnitelmat, tarkastetaan, että suunnitelmissa on otettu huomioon millaisia vaatimuksia terveydensuojelulaissa asetetaan kyseiselle toiminnalle. Terveydensuojelulain mukaisen valvontakohteen tarkastuksen tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai haitan esiintyminen, eli aiheutuuko toiminnasta

4 4(12) terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syntyä ja antaa haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset määräykset ja ohjeet. Säännöllisellä valvonnalla pyritään jo ennalta ehkäisemään terveyshaittojen syntyä. Ennakolta sovituissa tai ennalta ilmoittamattomissa tarkastuksissa kiinnitetään huomiota mm. tilojen yleiseen siisteyteen ja rakenteiden kuntoon, siivousohjelmaan, sisäilman laatuun ja ilmanvaihdon toimivuuteen, ympäristölle tai ympäristöstä aiheutuvaan häiriöalttiuteen, valvontaohjelman toteuttamiseen, kemikaalien käyttöön ja varastointiin, jätehuollon toteutumiseen, työntekijöiden lakisääteisiin osaamistodistuksiin. Havainnot tarkastuksissa tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Tarvittaessa valvontaviranomaisen suorittamien alustavien mittausten avulla voidaan arvioida tarkempien tutkimusten tarpeellisuus. Tarkastukseen liittyy ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti näytteenottoa. Tarkastuksesta laadittavassa pöytäkirjassa annetaan tarpeelliset määräykset ja ohjeet tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa määriteltyjä valvontakohdetyyppien tarkastusten sisältöjä käytetään hyväksi. Tarkastusten sisällöt on kuvattu liitteessä 1. Säännölliseen valvontaa liittyvä uusintatarkastus voi olla ennakolta sovittu tai ennalta ilmoittamaton. Uusintatarkastuksella varmennetaan, että kohteen toiminta on saatettu hyväksyttävälle tasolle. Uusintatarkastus voi olla myös esim. tarvittavan asiakirjan pyytäminen nähtäväksi, jos siinä on aiemmin ollut puutteita. Kaikista tehdyistä tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus eli tarkastuspöytäkirja, vaikka asiat kohteessa olisivatkin kunnossa. Terveysvalvonnassa olevat terveydensuojelulain mukaiset kohteet ja niihin kohdistuvat valvontatoimet kuten kaikki tarkastukset, näytteenotot, toimenpidepyynnöt jne. kirjataan YtBOSS tiedonhallintajärjestelmään. Vuoden 2008 eräänä yleisenä painopisteenä on terveydensuojelun valvontakohteiden selvittäminen ja suunnitelmallisen valvonnan käynnistäminen koko laajuudessaan. Uudistuvia, EU-uimarantoja koskevia säädöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2008 uimakaudella. Vuonna 2009 talousveden valvontaa kohdennetaan suurten vesilaitosten valmiuksiin varautua erityistilanteisiin. Vuonna 2010 EU-uimarantojen osalta on uimarannoille laadittava ns. uimarantaprofiili ennen 2011 uimakauden alkua. Pienempien vesilaitosten osalta valvontaa kohdennetaan erityistilanne valmiuksiin.

5 5(12) Ohjelmakauden loppupuolella terveydellisten olojen valvonnan painotus siirtyisi enemmän kohteisiin, jotka ovat tarkoitettuja vanhusten palveluihin. Terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteet ohjelmakaudella Toimintavuosi Valvonnan aihe Valvonnan kohde Valvonnan kohde Valvonnan kohde erityisperusteet ja ohjeet erityisperusteet ja ohjeet erityisperusteet ja ohjeet Uimavesi Talousvedet Ilmoituksenvarai nen toiminta tai huoneisto Uimarantavedet STM:n EU-uimarantoja koskevan asetuksen ensimmäinen soveltamisvuosi on vuoden 2008 uimakausi Päiväkodit, lastenkodit ja muut vastaavat lapsille tarkoitetut hoitopaikat STTV:n ohje sosiaalialan laitosten ilmoitusvelvollisuudesta 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys Muut kuin EUuimarannat STM:n uusi uimarantoja koskevan suppea asetus Erityistilannevalmiudet: talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) STTV:n ohjelma talousveden laadun turvaamisesta erityistilanteissa Päiväkodit, lastenkodit ja muut vastaavat lapsille tarkoitetut hoitopaikat Koulut ja oppilaitokset Uimarantaprofiilit STM:n uuden EU-uimarantoja koskevan asetuksen mukaan EUuimarannoille on laadittava uimarantaprofiili ennen vuoden 2011 uimakautta Erityistilannevalmiudet: talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde) STTV:n ohjelma talousveden laadun turvaamisesta erityistilanteissa Koulut ja oppilaitokset Vanhainkodit, palvelutalot ja vastaavat muut asumispalvelut STTV:n ohje sosiaalialan laitosten ilmoitusvelvollisuudesta Valvontaviranomainen laatii vuosittain valvontasuunnitelman, jossa huomioidaan valtakunnallisessa valvontaohjelmassa esitetyt sekä aluehallintoviraston esittämät painopistealueet, mikäli ne ovat perusteltuja toteuttaa sekä valitsee lisäksi omat paikalliset painopistealueet. Terveydensuojelulain mukaisia säännöllisen valvonnan kohteita ovat terveydensuojelulain 13 :n mukaiset ilmoitusvelvolliset kohteet, uimavesi sekä terveydensuojelulain 18 :n mukaisen hyväksynnän tarvitsemat talousvettä toimittavat laitokset. Laivoja tarkastetaan saniteettitoimenpiteistä annettavaa todistusta varten. Myös muita kohteita voidaan ottaa valvonnan piiriin riskinarvioinnin perusteella. Osa terveysvalvonnan kohteista on myös tuoteturvallisuusvalvonnan kohteita. Asuntojen terveydellisten olosuhteiden tarkastuksia tehdään, jos asukkaalla on perusteltu syy epäillä asunnosta aiheutuvan terveyshaittaa.

6 6(12) Tarkastustiheys on määritelty valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeessa on esitetty valvonta- ja tarkastuskäyntien ydinasiat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Suunnitelman mukaiset tarkastukset, näytteenotto ja tutkimukset ovat maksullisia. Liitetaulukossa 2 on esitetty erikseen Valviran arvioima tarkastustiheys/vuosi sekä terveysvalvonnan suunnittelema realistinen tarkastustiheys/vuosi valvontakohdetyypeittäin. Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet jaetaan kolmeen riskiluokkaan, joiden perusteella määrittyy valvontakohdetyypin tarkastustiheys. Tarkastustiheyden määrittely lähtee siitä oletuksesta, että kohde on jo toimiva ja sen toimintatavat tunnetaan. Riskinarviointi perustuu valvottavan tilan olosuhteisiin tai toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, esim. altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa (keskisuuri riski). Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai viihtyvyyshaittaa, esim. toimintoja on vähän, ne on rajoitettuja, altistuvien määrä on pieni, terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä, toiminta ei ole herkkä häiriölle, altistusaika on lyhyt. Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika riippuu mm. kohteen koosta ja toiminnan laajuudesta. Koko tarkastusprosessin (tarkastuksen sopiminen, valmistelu, matkat, tarkastus, tarkastuskertomuksen kirjoittaminen, mahdollisesti mittaukset ja näytteenotto) kuuluu aikaa yhdestä tunnista useisiin tunteihin. Kokonaistyöaika toimistotöineen tarkastettua kohdetta kohden saadaan kertomalla käytetty tarkastusaika kahdella. 1.3 Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen Valvontaviranomainen laatii vuosittain näytteenottosuunnitelman, johon otetaan mukaan myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviraston painopistealueita. (Lääninhallitukset lakkautetaan vuoden 2010 alusta ja lääninhallitusten ympäristöterveydenhuollon toimintaa jatkavat aluehallintovirastot.) Terveysvalvonta on mukana suurten vesilaitosten; Tornion Vesi Oy:n, Hartwall Lapin Kullan ja Outokumpu Tornio Worksin valvontatutkimusohjelman mukaisten näytteiden otossa. Terveysvalvonta ottaa pienten vesilaitosten / vedenottamoiden valvontasuunnitelman mukaiset vesinäytteet. Lisäksi vesinäytteitä otetaan asiakkaan pyynnöstä ja valitusten perusteella.

7 7(12) Terveysvalvonta valvoo yleisten uimarantojen veden laatua STM:n päätösten mukaisesti ja uimahallia sekä palvelukodin, hotellin ja koululaitoksen uima-altaiden veden laatua STM:n asetuksen mukaisesti ottamalla valvontasuunnitelman mukaiset näytteet uima-altaista. Näytteenottotiheys on riippuvainen uima-altaiden vuosittaisesta kävijämäärästä. Koulujen, päiväkotien ja vastaavien tilojen tarkastusten yhteydessä otetaan sisäilma-, materiaali- ja pintanäytteitä tarpeen mukaan. Näytteitä otetaan sekä kemiallisista että mikrobiologista tutkimusta varten. Asuntojen sisäilma-, materiaali- ja pintanäytteitä otetaan, jos siihen on perusteltu syy ja ne katsotaan tarpeellisiksi. Näytteenotto edellyttää yleensä ensin tarkastuksen. Jos epäillään asunnosta tai kokoontumishuoneistosta aiheutuvan terveyshaittaa siellä oleskeleville, tehdään tarvittavia tutkimuksia tai pyydetään ulkopuolista asiantuntijaa suorittamaan tutkimuksia terveydellisen haitan selvittämistä tai jatkotoimenpiteitä varten. Viranomaiselle tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä asiantuntijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja pätevyys. Ulkopuolisen asiantuntijan on osoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle käyttämiensä tutkimusmenetelmiensä luotettavuus. 1.4 Valvonnasta perittävät maksut Kunnan tulee terveydensuojelulain 50 :n mukaan periä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteentotosta ja tutkimuksista. Maksullisia ovat myös: valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, kun määräysten antaminen perustuu terveydensuojelulain säännösten noudattamatta jättämiseen, terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonta, terveydensuojelulain 18 :n mukaisen hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, talousveden laadun valvonta ja tarkkailu sekä uimaveden säännöllinen valvonta. Muusta maksullisuudesta, kuten kohteen hyväksymisestä, on säädetty erikseen. Maksun suuruus määräytyy toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. 1.5 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Kunnan tulee seurata laatimansa valvontasuunnitelman toteutumista. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan ympäristölautakunnassa vuosittain osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Ympäristölautakunnan hyväksymä arvio edelliseltä vuodelta toimitetaan Lapin aluehallintovirastolle tammikuun loppuun mennessä.

8 8(12) Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset sekä näytteenotto ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. Erityisesti arvioidaan kuinka kattavasti säädetyt talous- ja uimavesinäytemäärät ovat toteutuneet. Arvioinnissa perustellaan syyt mahdollisesti toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta sekä esitetään toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet toteutuisivat paremmin seuraavan tarkastelujakson aikana. Toteutumisen arvioinnissa kiinnitetään huomio myös henkilöstövoimavarojen riittävyyteen suhteessa valvontatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan. 1.6 Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteet tutkitaan pääsääntöisesti Rovaniemen kaupungin elintarvikelaboratoriossa ja Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Käytettävät laboratoriot ovat akkreditoineet tutkimusmenetelmänsä. Laboratorioiden valinnassa on otettu huomioon tutkimuskustannusten lisäksi kuljetuskustannukset, kuljetusajat ja palveluiden saatavuus. 2. Valvontakohteet ja toteutettavien tarkastusten määrä (voimavarat) Terveydensuojelun valvontakohteita on Tornion kaupungissa yhteensä n Luku pitää sisällään vain luvanvaraiset huoneistot. Muita huoneistoja, jotka tarkastetaan ennen toiminnan aloittamista tai valitusten perusteella ovat esim. hierojien työtilat. Liitteessä 2 on esitetty vuoden 2010 tarkastus- ja näytteenottosuunnitelma, joissa on huomioitu vuosittaiset painopistekohteet. Tarkastussuunnitelma on suuntaa antava ja sitä toteutetaan olemassa olevien resurssien mukaan. Terveydensuojeluun käytettävä kokonaistyöaika on n. 29,1 % terveystarkastajan tehtävistä. Luku sisältää myös asunnontarkastukset, joita on vuosittain n. 50. Terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan sisältyvät liitteet: Liite 1. Valvontakohdetyyppien tarkastusten sisältö Liite 2. Tarkastus- ja näytteenottosuunnitelma vuodelle 2010

9 9(12) Liite 1. Valvontakohdetyypin tarkastusten sisältö Kohdetyypit ja tarkastusten sisältö sekä (riskinarviointiin liittyviä tekijöitä) TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet asutuksen läheisyys, asukkaiden määrä, asukkaiden häiriöalttius, toiminnan jatkuvuus, melu ja muut päästöt, kemikaalien käsittely ja säilytys, jätehuollon järjestelyt Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot yleinen siisteys, käymälät ja muut sosiaalitilat, sisäilman laatu, ilmanvaihto, toiminnan aiheuttama melu (asiakasmäärät, harjoitettavan toiminnan laatu) Julkinen majoitushuoneisto * hotellit * matkustajakodit ja muu majoitus * leirikeskukset tai vastaavat majoituskohteet varustelutaso, majoitustilat, yleiset tilat, käymälät ja pesuja saunatilat, yleinen siisteys, siivousjärjestelyt, sisäilman laatu, ilmanvaihto (asiakasmäärät) Yleinen sauna saunatilat, pesu- ja pukeutumistilat, käymälät, ilmanvaihto, pintojen ja kalusteiden kunto, yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt (asiakasmäärät) Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä * uimahalli * uima-allas, uimala * kylpylät ja vesipuistot * EU- uimarannat * muut yleiset uimarannat Uimahallit, kylpylät ym: henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen, valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuminen, allasveden laatuvaatimusten täyttymisen seuranta, tulokset asiakkaiden nähtävillä, puhdistuslaitteiden toiminta niiden huolto ja käyttötarkkailu, ilmanvaihto, yleinen siisteys ja siivousjärjestelyt, sauna- ja pesutilat, kalusteiden ja pintojen kunto, jätehuolto (asiakasmäärät) Uimarannat: rannan siivous ja jätehuolto, yleiseen käyttöön tarkoitettu käymälät ja pukeutumistilat, valvontaviranomaisen ottamien valvontanäytteiden tutkimustulokset niitä varten varatulla ilmoitustaululla, kieltotaulu päästää koiria ja muita kotieläimiä uimarannalle (riskit uimaveden laadulle, kävijämäärät) Eläinsuojat ja -aitaukset asemakaava alueella tai vastaava eläinsuojan, jaloittelupaikan ja ympäristön siisteys, lannan, virtsan ja rehujen käsittely (eläinten laji ja lukumäärä, etäisyys rajanaapureihin, lähialueen muu käyttötarkoitus ja häiriöalttius)

10 10(12) Koulu tai oppilaitos * peruskoulu * lukio, yliopisto, kansalaisopisto * keskiasteen eril. oppilaitokset yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja -välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha-alueet (oppilasmäärät) Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja -välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, vaatteiden käsittely, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha- ja leikkialueet (lapsimäärät) Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, siivousohjelma ja -välineet, käymälät, pesu- ja pukeutumistilat, valaistus, sisäilman laatu, melu, jätehuolto, piha-alueet (asiakasmäärät, omatoimisuus/hoidettavuus) Parturi, kampaamo tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus, ilmanvaihto, siivousjärjestelyt, pesutilat, käymälät Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai -hoitopaikka, solarium tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus, ilmanvaihto, siivousjärjestelyt, pesu- ja pukeutumistilat, käymälät Julkinen kuntosali tai liikuntatila tilojen ja välineiden siisteys ja puhdistus, ilmanvaihto, siivousjärjestelyt, pesu- ja pukeutumistilat, käymälät Hautausmaat ruumiiden säilytys, hautojen peittäminen, yleisökäymälät, puhtaanapito (pohjavesitilanne alueella) Muut laitokset ja huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa toiminnan luonne ja laajuus määrittelee tarkastustoimintaa, (altistuvien määrä, altistava tekijä) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m 3 /d) valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50, mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10, mutta alle 1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m 3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde soveltaen samat kuin yllä toiminnan laajuus (elintarvikealan yritykset, julkinen tai kaupallinen toiminta)

11 11(12)

12 12(12) Liite 2. Taulukko. Terveydensuojelulain mukaiset kohteet, toiminnan luonteeseen ja laajuuteen perustuva riskiluokka v Työtila Riski-luokka Koh-teiden luku-määrä STTV:N määrittelemä tarkastustiheys / vuosi Tarkastuksee n käy tettävä aika (h) TsL 13 1 mom. 1 kohdan kohteet 2-1 0,3-0,2 Julkinen huvi- ja kokoontumishuoneisto ,25 2 Julkinen majoitushuoneisto, joista * hotelli, motelli 2 1 0,2 3 * matkustajakoti ja muu majoitus 1 2 0,3 2 * leirikeskus tai vastaava majoitus ,5 2 Yleinen sauna Yleinen uimahalli, uima-allas, kuntoutusallas Uimaranta EU-rannat Eläinsuojat ja -aitaukset asemakaava-alueella Koulu tai oppilaitos, joista * peruskoulu ,3 3 * lukio, kansalaisopisto 2 1 0,3 0,25 3 * keskiasteen erilaiset oppilaitokset 3 1 0,25 3 Päivähoitopaikat, lasten päivähoito, esiopetus ,3 0,5 3 Vanhainkodit, palvelutalot ja muut asumispalvelut ,3 0,5 3 (sosiaaliset asumismuodot) Parturi, kampaamo ,2 1 Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely tai ,3 0,5 1 -hoitopaikka, solarium, tatuointipaikka (1) Julkinen kuntosali tai liikuntatila ,3 0,25 2 Hautausmaa tai hautapaikka 3 1 0,2 2

13 13(12) Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m³/d) Vesilaitokset tai muu asetuksen mukainen kohde (461/2000) Talousvettä toimittava laitos (pieni) tai muu vastaava (401/2001) , ,5 3 Laivatarkastukset (TsL 6 5mom., tod. saniteettitoimenpit.) 15 3 Tarkastustiheys: 2 = kaksi kertaa vuodessa, 1 = kerran vuodessa, 0,5 = joka toinen vuosi, 0,3 = kerran kolmessa vuodessa, 0,25 kerran = kerran neljässä vuodessa, 0,2 = kerran viidessä vuodessa, 0,1 = kerran kymmenessä vuodessa

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot