Envimetria Oy me 1(10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Envimetria Oy 141219me 1(10)"

Transkriptio

1 Envimetria Oy me 1(10) Meluselvitys me MELUPÄÄSTÖ- JA IMISSIOMITTAUKSET PORVOON VE- DEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Kuva 1. Mittauspisteet jätevedenpuhdistamolla Mittauspisteet Melulähdekokonaisuus JAKELU Porvoon Vesi, Laura Taimioja Envimetria Oy, arkisto

2 Envimetria Oy me 2(10) Sisällysluettelo MELUPÄÄSTÖ- JA IMISSIOMITTAUKSET PORVOON VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Yleistä Meluselvityksen tavoite ja kulku Melun yleiset ohjearvot Mittalaitteet ja asetukset Melulähteiden yleiskuvaus ja tuotantotilanne Ympäristöolosuhteet melumittauksien aikana Mittauspisteet Mittausmenetelmät Imissiomittaukset Emissiomittaukset Aikaedustavuus Melun häiritsevyyden arviointi Impulssimainen melu Kapeakaistainen melu Tulokset Arvio melun kapeakaistaisuudesta Arvio melun impulssimaisuudesta Yhteenveto melun erityisestä häiritsevyydestä Johtopäätökset tuloksista Meluntorjuntatoimenpiteet... 10

3 Envimetria Oy me 3(10) 1 Yleistä Envimetria Oy:n Lohjan yksikkö sai toimeksiannon meluselvityksen laatimisesta Porvoon veden jätevedenpuhdistamolle. Suoritetut emissio- ja imissiomittaukset liittyivät Haikkoontien pohjoispuolella olevaan uuteen kaava-alueeseen Haikkoonranta 2. Työn tilaajana toimi prosessiinsinööri Laura Taimioija Porvoon vedestä. Meluselvityksen suorittamisesta vastasi Envimetria Oy:stä vanhempi ympäristökonsultti/meluasiantuntija Sammy Roiha. Sammy Roihalla on 15 vuoden kokemus meluselvityksien laadinnasta. Laadun takaamiseksi käytössämme on ISO 125 mukainen laatukäsikirja, johon koko henkilöstö on sitoutunut. Koko mittaustoimintamme yleistä laatua arvioitaessa korostamme, että Envimetria on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima päästömittauslaboratorio T249, EN ISO/IEC 125 (pätevyysalueet esillä osoitteessa 2 Meluselvityksen tavoite ja kulku Meluselvityksellä haluttiin selvittää minkälaisen melukuormituksen puhdistamo aiheuttaa kyseiselle alueelle. Meluselvityksen tarkoituksena oli selvittää altistustaso häiriintyvissä kohteissa suoraan mittaamalla sekä melupäästöstä enimmäistasoa arvioimalla. Mittauksien suunnitteluvaiheessa varauduttiin Cadna A laskentamallin laatimiseen. 2.1 Melun yleiset ohjearvot Valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun yleiset ohjearvot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Melun ohjearvot Melun keskiäänitason LAeq enimmäisarvo Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä db db hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat db 45 db alueet Loma- asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnossuojelualueet 45 db db 2.2 Mittalaitteet ja asetukset Äänipainetta mitattiin Brüel & Kjær merkkisellä type 2238 tarkkuusluokan 1 melumittarilla, joka täyttää SFS 2877/(IEC 1/4) standardien äänentasomittareille asetetut vaatimukset. Kaikki mittalaitteet kalibroitiin ennen ja jälkeen mittaussarjoja Envimetria Oy:n Brüel & Kjær:n 4231 vakioäänilähteellä, joka täyttävät tarkkuusluokan 1 vaatimukset. Äänitteet kalibroitiin mittaussarjojen alussa ja lopussa 1 khz taajuudella tasolla 94,0 db ±0,2 db.

4 Envimetria Oy me 4(10) Keskiäänitasoa mitattiin mittauspisteissä A-taajuuspainotettuina 5 s ekvivalenttitasoina L eqa ja maksimitasoina L max aikavakion ollessa F Fast. Mittauksissa mitattiin myös vastaavalla integrointivälillä S Slow sekä I impulse aikavakiot melun häiritsevyyden arviointia varten. Imissiomittauksissa kaikki melunäytteet myös äänitettiin kokonaisuudessa pakkaamattomasti 2238 Brüel & Kjær tarkkuusäänitasomittarin aux lähdöstä digitaalisesti ZOOM H2 SDkorttitallentimelle 16 bittisenä 44.1 khz näytteenottotaajuudella myöhempää kuuntelua varten. Korttitallentimelta tiedostot siirrettiin PC-työasemalle kuunneltavaksi Nuendo 4.3 äänen monitorointiohjelmalla. Äänitteiden taajuusjakaumat analysoitiin jälkianalyysinä DSSF3 Realtime analysaattorilla. Taajuusanalyysien tulokset varmennettiin siten, että spektrien summan täytyi vastata vastaavalta viiteaikaväliltä melumittarilla integroitua keskiäänitasoa. Mittalaitteiden ja analysaattoreiden kokonaisepävarmuudeksi arvioimme tasaiselle melulle enintään ± 1 db taajuusalueella 12,5 khz. Envimetria Oy:n jatkuvassa sisäisessä seurannassa kolmen tarkkuusluokan 1 mittarin mikrofonien taajuusvastetta verrataan säännöllisesti ristiin taajuusalueella 19 Hz 22 khz. Vakioäänilähteessä sekä mittareissa ei ole havaittu vuosittain tehtävissä tarkistuksissa toimenpiteitä vaativia muutoksia. Nykyinen kalibrointitaso on 94,0 db ja 114,0 db ±0,2 db Mittauksien aikaisten melutapahtumien tunnistus ja arvioinnit suoritettiin vahvistamalla audioeditorin signaali Lexicon I ONIX U22 kuulokevahvistimella ja kuuntelu suoritettiin AKG 1 Reference kuulokkeilla. Säätiedot mitattiin jätevedenpuhdistamolla avoimella paikalla Envimetria Oy:n Dawis vantage pro sääasemalla. Dawis sääaseman paine, kosteus ja lämpötila-anturit kalibroitiin Envimetria Oy:n laboratoriossa mittanormaaleja vastaan. Envimetria Oy:n sääasema tallensi säähavaintojen keskiarvoja 1 minuutin välein (sademäärä, ilmankosteus, lämpötilan tuulen nopeus ja suunta). Melun etenemisen kannalta tavallisesti oleellisimmat sääolosuhteet ovat tuulen suunta ja nopeus. Etäisyydet melulähteisiin mitattiin Bushnell Yardage pro 0:n tai Bosch 75 laser- etäisyysmittarilla. 3 Melulähteiden yleiskuvaus ja tuotantotilanne Jätevedenpuhdistamolla jatkuvaa melua selkeytysaltaiden (4 kpl) kaavinmoottoreista jotka siirtävät hitaasti kaavinta altaan ympäri (liite 1 kortti E1), purkupumpuista (liite 1 kortti E2), ilmastusaltaista 2 (kpl) liite 1 kortti E4 sekä toimistorakennuksen ilmanvaihdosta (liite 1 kortti E5). Hetkellistä melua syntyy polymeerin valmistuksesta noin 25 kertaa vuorokaudessa (liite 1 kortti E3) ja raskaiden ajoneuvojen käynneistä laitoksella. Säiliöautojen käynnit tapahtuvat laitokselle päiväaikaan ja niiden määrät ovat niin pieniä, että niillä ei ole merkitystä uuteen kaavaalueeseen Haikkoonranta 2. Laitoksen melu oli ulkona lähietäisyydellä kapeakaistaista, mutta ei impulssimaista (1). Uusi kaava-alue sijaitsee noin m etäisyydellä puhdistamon melulähteistä. Mittauksien aikana puhdistamon toiminta oli normaalia.

5 Envimetria Oy me 5(10) 4 Ympäristöolosuhteet melumittauksien aikana Taulukkoon 2 on koottu mittauksien aikaiset keskimääräiset sääolosuhteet. Näytteenottomittauksien aikaiset sääolosuhteet on esitetty erikseen liitteissä 1. Taulukko 2. Keskimääräiset ympäristöolosuhteet Pvm Lämpötila Ilmankosteus Ilmanpaine Tuulensuunta ja nopeus Pilvisyys C % 982 hpa SSW klo m/s 8/8 melun kuuluvuus Erittäin heikosti Mittausohjeen 1995 mukaan melumittaukset tulee suorittaa tuulen alapuolelta ± 45 kulmassa heikon tai kohtalaisen tuulen vallitessa tai niin, että tuulta ei ole lainkaan. Tällöin mittaustulokset ovat parhaiten toistettavissa ja edustavat olettavasti keskimääräisesti häiritsevämpää melutilannetta. Tuuliolosuhteita voidaan pitää edustavina. Tuulen suunta oli mittausperiodilla melulähteestä imissiomittauspisteeseen. Envimetria Oy:n sääasema sijaitsi avoimella paikalla melulähteiden ja lähimmän asutuksen välillä. 5 Mittauspisteet Mittauspisteet on kuvattu tarkemmin liitteiden 1 mittauskorteissa. Kuvassa 2 on esitetty kaikki mittauspisteet. Mittauspisteet on paikannettu valokuvin ja etäisyysmittauksin maiseman kiintopisteisiin. Liitteissä 1 valokuvissa on esitetty äänen tulosuunta. Mittauspisteiden paikannus on tehty ETRS-TM35FIN koordinaattien avulla. Etäisyydet melulähteisiin on mitattu Bushnell Yardage pro 0:n ja Bosch DLE 75 Professional laser- etäisyysmittarilla. Uusi kaava-alue I1 Lähin asutus E5 E1 E3 E2 E3 Kuva 2. Mittauspisteet

6 Envimetria Oy me 6(10) 6 Mittausmenetelmät 6.1 Imissiomittaukset Imissiomittauksissa eli altistusmittauksissa noudatettiin Ympäristöministeriön yleisiä ohjeita (Ohje I 1995). Mittaukset suoritettiin vapaakenttämittauksena siellä, missä asuu tai tulee oleskelemaan ihmisiä. Mittauspisteiksi valittiin lähimmän asutuksen maa-alue, jossa tutkittava melu oli parhaiten kuultavissa. Mittauspisteen valinnassa ei voitu välttää taustamelua. Melulähteiden etäisyys asutukseen oli noin m. Mittaukset suoritettiin yli 1,5 metrin korkeudella maasta ja riittävän etäisyyden päässä ääntä heijastavien rakenteiden pinnoista. 6.2 Emissiomittaukset Melupäästön määritykseen sovellettiin Nordtest (NT ACOU 0) standardia. Melupäästöä mitattiin viidessä pisteessä etäisyyden vaihdellessa 1-9 m välillä. Melupäästömittauksien avulla arvioitiin kunkin yksittäisen melulähteen melun leviäminen pistemäisenä äänilähteenä. Altistustaso arvioitiin laskemalla yhteen melulähteiden yhteisvaikutus uuden kaava-alueen rajalle. Laskennassa ei huomioitu käyntiaikoja, esteitä eikä maanpinnan vaimennustekijöitä. Arvio edustaa enimmäistasoa. 6.3 Aikaedustavuus Lähtökohtaisesti keskiäänitasoa integroitiin imissiomittauksissa vähintään niin kauan, että LAeq taso ei olisi muuttunut, vaikka näytteenottoa olisi jatkettu. Koska jätevedenpuhdistamon melu on hyvin tasaista (vaihtelu lähietäisyydellä ± 1 db), imissiotason (altistustaso) määrittämiseen ei tarvittu ajallisesti edustavaa näytettä. Imissiomittauksia suoritettiin melun edetessä myötätuuleen (ympäristöministeriön mittausohjeen mukainen tuuliolosuhde). Mittausjakson pituus oli noin 10 min. 7 Melun häiritsevyyden arviointi Yleisesti ottaen häiritsevyyden arviointia tehdään siellä, missä asuu tai oleskelee ihmisiä. Melu, joka sisältää kapeakaistaisen komponentin tai on luonteeltaan impulssimaista, koetaan yleisesti muuta melua häiritsevämpänä ja se huomioidaan tuloksien käsittelyssä. Melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus on tapaus- ja paikkakohtainen ja vaatii siten aina oman häiriintyvästä kohteesta käsin tehdyn erityistarkastelun.

7 Envimetria Oy me 7(10) Ympäristömelun perusstandardissa ISO 1996 on määritelty mittaluku meluarviotaso L Ar (L Ar = L eqa + K 1 + K 2 ) joka saadaan, kun keskiäänitasoon lisätään impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjaukset ennen tuloksen vertaamista ohjearvoon. 7.1 Impulssimainen melu Esimerkkinä selkeästi impulssimaisesta melusta on paalutuskoneet, kivien rikotus hydraulisella vasaralla, raskaiden metallikappaleiden käsittely, naulaus, pyöräkuormaajan kauhan kolahtelut jne. Yksittäiset satunnaiset häiriintyvässä kohteessa havaitut kolahdukset eivät vielä tee melusta impulssimaista. Lähtökohtaisesti melun tulisi olla myös aistinvaraisesti selvästi ja toistuvasti iskumaista normaalissa tuotannossa tai tasaista melua (vrt. laajakaistainen kohina) häiritsevämpää, ennen kuin tuloksen korottamista 5 db:llä voidaan pitää perusteltuna kuvaamaan melun luonnetta. Ympäristömelun osalta häiritsevyyskorjauksena käytetään joko 0 tai 5 db. Envimetria Oy mittaa melun impulssimaisuutta ajan funktiona, jolloin voidaan saada käsitys melun impulssimaisuuden ajallisesta vaihtelusta ja sen voimakkuudesta. Kun tunnetaan melun impulssimaisuuden ajallinen edustavuus, voimakkuus melulähteen luona ja imissiopisteissä sekä tutkittavan toiminnan melua tuottavien toimintojen käyntiajat, on helpompi arvioida tutkittavan melun luonnetta häiriintyvässä kohteessa. Melun iskumaisuutta arvioidaan mittaamalla äänipaineen hetkellisesti korkeinta tehollista (RMS) arvoa kuuloa jäljittelevällä (A) taajuuspainotuksella aikapainotuksella (I, Impulse) ja (S, slow). Vasteiden LAIMax ja LASMax erotus kertoo melun impulssimaisuudesta. Mittausteknisesti näiden vasteiden erotus voi olla korkeintaan 15 db. LAIMax vasteessa melumittari reagoi nopeasti äänenpaineen nousuun ja laskee hitaasti, kun taas LASMax vasteessa mittari reagoi sekä äänenpaineen nousuun että laskuun hitaasti. Mittaustapa on jäänne aikakaudelta, jolloin melumittareissa oli vielä neulaosoitin, jolloin huippuarvon lukemiseksi osoitinta jouduttiin hidastamaan, jotta huippuarvo oli luettavissa. Vasteiden LAIMax ja LASMax erotuksen ollessa yli 5 db, voidaan melu tulkita lievästi impulssimaiseksi ja ollessaan yli 10 db voimakkaasti impulssimaiseksi. Impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa ja impulssimaisuuden kriteerin (LAIMax ja LASMax 5 db) täyttymiseen vaikuttaa paljon myös taustamelun laatu ja voimakkuus. 7.2 Kapeakaistainen melu Esimerkkeinä kapeakaistaisesta melusta on mm. hihnojen vinkuminen, keskuspölynimurien poistoilmakanavat, ääninuohous jne. Yleisesti ottaen kapeakaistaisuuden arvioinnissa on huomattava, että melun tulisi olla myös aistinvaraisesti tulkittavissa kapeakaistaiseksi esim. aistinvaraisesti vinkuvaksi, ulinaksi tai soinnilliseksi, ennen kuin tuloksen korottamista 5 db:llä voidaan pitää perusteltuna. Ympäristöministeriön mittausohjeessa on ohje taajuusjakauman tulkinnasta: jos taajuusjakaumassa yhdenkin terssikaistan äänenpaineentaso painottamattomassa spektrissä on vähintään 5 db korkeampi kuin kyseisen kaistan ylä- tai alapuolella olevan terssikaistan äänenpaineentaso, melu voidaan tulkita kapeakaistaiseksi.

8 Envimetria Oy me 8(10) Annettu ohje on yleisluonteinen ja vain fysikaalisesti tarkastelutapana puutteellinen. Se jättää mm. huomioimatta ihmisen kuulokynnyksen kasvamisen pieniin taajuuksiin mentäessä ja kuulon kyvyn erotella taajuuksia toisistaan pienillä taajuuksilla. Pieniä taajuuksia (bassoalue) ihmisen kuulo ei havaitse kuten mittausjärjestelmä ellei melussa ole paljon energiaa. Lisäksi pienillä taajuuksilla, lähekkäin sijaitsevat osaäänet kuulo pyrkii käsittelemään enemmän yhtenä kokonaisuutena. Käytännössä esim. kuljettimen hihnan vinkuminen 0 Hz terssikaistalla on kapeakaistaisuudessaan aistinvaraisesti häiritsevämpää, kun esimerkiksi tasainen dieselmoottorin ääni Hz terssikaistalla. Kapeakaistaisen melun häiritsevyyden arviointi saattaa olla myös harhaan johtavaa pitkissä melunäytteissä, koska melun taajuusjakauma voi vaihdella ajallisesti. Syynä voi olla koneiden pyörimisnopeuden muutokset, jolloin jokin äänes siirtyy terssikaistojen välillä. Tällöin voi olla tarpeen tehdä lyhyitä kertaluokkaa tarkempia (esim. 1/6 tai 1/12 oktaavianalyysejä) kapeakaistaisuuden arvioimiseksi. Tästä syystä täsmälliseen häiritsevyyden arviointiin liittyy oleellisesti melulähteisiin tutustuminen. Edellä mainituista syistä melun häiritsevyyden tulkinnassa nojaudutaan aina jossakin määrin meluasiantuntijan näkemykseen. Näin ollen pyrimme hyödyntämään mittauspaikoilla tehtyjä äänitteitä ja aistinvaraisia kuulohavaintoja ja rekonstruoimaan tarvittaessa melumittarin tallentamat kalibroidut ääninäytteet kuunteluhuoneessa uudelleen kuunneltavaksi mittaustilannetta vastaavalla äänipaineella edustavan häiritsevyyskorjauksen arvioimiseksi. 8 Tulokset Mittauskorttiliitteissä 1 on esitetty suoritettujen emissiomittauksien yksityiskohtaiset tulokset. Liitteiden 1 melupäästötiedoista on tehty yhteenveto, joka on esitetty alla olevissa taulukoissa 3. Taulukossa 4 on esitetty imissiomittauksien tulokset. Taulukko 3. Kooste liitteissä 1 esitetyistä melupäästö- ja altistusmittaustuloksista. Liite 1 Melulähde L Aeq db L WA Arvio altistustasosta Liite 1 E1 Liite 1 E2 Liite 1 E3 Liite 1 E4 Liite 1 E5 Yhteisvaikutus Haikkoontie 271, Porvoo Kaavinmoottori, 2,7 m etäisyydeltä (moottori ohittaa mittauspisteen) Purkupumput, 9,0 m hallin ikkunaan (melu kuuluu eniten ikkunan läpi) Polymeerin valmistus, 1,7 m ko. prosessihallin ikkunaan (melu kuuluu eniten ikkunan läpi) Ilmastusallas, 9,0 m altaan meluisampaan pisteeseen Toimistorakennuksen ilmanvaihtosäleikkö 8,0 m Arvio enimmäistasosta: Tuloksessa laskettu yhteen melulähteiden yhteisvaikutus (lähteiden määrä, emissio, etäisyys ja ilman absorptio) (yht. 4 kpl) 29 dba dba dba dba (yht. 2 kpl) dba 37 dba LWA Melupäästö (emissio) on yleiskielinen synonyymi täsmälliselle käsitteelle melulähteen äänitehotaso. Ääniteho on melun lähteen voimakkuuden mitta. Ääniteho kertoo, kuinka suuren akustisen tehon äänilähde säteilee 1 m2 pinta-alalle. Äänitehoa ei tule sekoittaa äänipaineen mittaustuloksiin.

9 Envimetria Oy me 9(10) Taulukko 4. Imissiomittaustulokset Liite 1 Mittauspiste L Aeq db LAFMax db Kokonaismelutaso Haikkoontie 271, Porvoo klo 14:44 14:54 sis. ohittava liikenne, murskaustoiminta ja jätevedenpuhdistamon melu Liite 1 I1 Kokonaismelu painottuu täysin ohittavan liikenteen meluun, lahden takana tapahtuva Tolkkisten sataman louhinta ja kiviaineksen murskaus kuuluu, jätevedenpuhdistamon toiminnasta voi heikosti erottaa vain toimiston ilmanvaihtosäleiköstä kantautuvan äänen. L Aeq(10`01 min) 64 db 84 Liite 1 I1-2 Murskausmelun ja jätevedenpuhdistamon yhteisvaikutus Haikkoontie 271, Porvoo klo 14:44 14:54 Tuloksesta on poistettu liikenteen äänet L Aeq(5`45 min) 44 db 56 LAeq, ekvivalentti A-äänitaso (keskiäänitaso, ekvivalenttitaso) L Aeq [db] kuvaa äänipaineen tehollisarvoa "rootmeansqeure" jossa neliöön korotus painottaa hetkellisiä voimakkaita ajanhetkiä. Keskiäänitasoa ei tule sekoittaa keskiarvoon. Keskiäänitasoa kuvaa tuloksen painottuminen korkeiden tasojen suuntaan esimerkin mukaan: jos melutaso nousisi tasaisesti db:stä db desibeliin 15 tunnin aikana, olisi keskiäänitaso kyseiseltä viiteaikaväliltä db. Asia on esitetty havainnollistaaksemme keskiäänitason käsitettä. Mittaustulosten LFMax, LSMax, LIMax- taso ilmoittaa lukuarvon, joka kuvaa äänekkyyden suurinta arvoa mittausajalta. Melun impulssimaisuutta on tulkittu LAIMax LASMax erotuksen avulla. 8.1 Arvio melun kapeakaistaisuudesta Jätevedenpuhdistamon melu oli lähietäisyydeltä mittausteknisesti lievästi kapeakaistaista terssikaistalla 630 Hz, 1 khz ja 1,6 khz. Pienillä taajuuksilla kapeakaistaisuutta esiintyi terssikaistalla Hz. Pienillä taajuuksilla energian määrä oli kuitenkin hyvin matala. Aistinvaraisesti arvioiden melu ei ole kapeakaistaista (soinnillista, vinkuvaa, ujeltavaa) asutusta vastaavalla etäisyydellä. 8.2 Arvio melun impulssimaisuudesta Jätevedenpuhdistamon melussa ei esiintynyt impulssimaisuutta. 8.3 Yhteenveto melun erityisestä häiritsevyydestä Jätevedenpuhdistamon melu ei ole luokiteltavissa erityisen häiritseväksi vaikka sen melu todettiin lähietäisyydeltä lievästi kapeakaistaiseksi. Häiritsevyyskorjausta (+5 db) ei voida pitää perusteltuna häiriintyviä kohteita vastaavilla etäisyyksillä. Laitoksen melu ei ole juurikaan erotettavissa taustamelusta 135 m etäisyydellä. Vain toimistorakennuksen ilmanvaihtosäleiköstä vapautuva melu oli heikosti kuultavissa Haikkoontie 271 kohdalla tien varressa.

10 Envimetria Oy me 10(10) 9 Johtopäätökset tuloksista Valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun yleiset päiväajanohjearvot asumiseen käytettävälle alueelle eivät meluselvityksen mukaan ylity jätevedenpuhdistamon toimesta kaava-alueella Haikkoonranta 2. Uusilla asumiseen käytettävillä alueilla sovelletaan yöajalle 45 dba:n keskiäänitasorajaa. Selvityksen perusteella yöajan meluraja ei ylity. Se sijaan Haikkoontie 271 varressa tieliikenteen äänet ovat merkittävin melun aiheuttaja. Liikenteen läheisyyden vuoksi mm. asuntojen julkisivun äänieristykseen (erityisesti ikkunat) tulee kiinnittää huomiota. Raskaanliikenteen melua vaimentaa tehokkaammin ikkunat joilla on normaalia enemmän massaa ja joissa ikkunalasien välillä on suuri ilmaväli. Mittauksien aikana Lahden takana suoritettiin Tolkkisten sataman louhintaa ja kiviaineksen murskausta. Murskaustoiminnan ja jätevedenpuhdistuslaitoksen yhteisvaikutuksesta melutaso oli Haikkoontie 271 kohdalla tien varressa 44 dba kun tuloksesta poistettiin äänitteen perustella lähiliikenteen äänet. Murskaustoiminnan melua ei voida luotettavasti poistaa em. tuloksesta. Mittaushetkellä ilmavirtaukset olivat melulähteistä kuuntelupisteeseen. Näin ollen mittausajankohta edustaa normaalia koreampaa melutasoa täyttäen mittausohjeen vaatimukset. Normaalin kivenmurskaustoiminnan melupäästö L WA on 1 db luokkaa. Näin ollen kivenmurskaustoiminta voi aiheuttaa vapaasti edetessään (esim. vesialue välissä) vielä teoriassa noin 45 - dba melutason 1 km etäisyydellä. Päästöstä lasketun enimmäistasoarvion perusteella jätevedenpuhdistuslaitos aiheuttaa 37 dba keskiäänitason suunnittelualueen rajalle. Tuloksen kokonaisepävarmuus on ± 4 db. Mittausepävarmuus huomioiden jätevedenpuhdistamon melu jää laskennallisestikin alle 45 dba tason kaava-alueella Haikkoonranta Meluntorjuntatoimenpiteet Jätevedenpuhdistuslaitoksen melutilanne ei vaadi suoritettujen mittauksien perusteella meluntorjuntatoimenpiteitä. Envimetria Oy Sammy Roiha meluasiantuntija/ vanhempi ympäristökonsultti Mika Rintala toimitusjohtaja LIITE 1 Melupäästökortit 7 kpl

11 EMISSIOMITTAUS Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Meluselvitys ms LIITE 1 - E1 Kaavinmoottori KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ Lähin osoite (MML) Hermanninsaarentie 13, Porvoo Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti Päivämäärä, mittausaikaväli :47: 13:48:25 Taustamelu ja äänen heijastuminen Ei merkittäviä heijasteita Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaatitn:66199 E: Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät Etäisyys imissiomittauspisteeseen 1 m Muu havainto MITTAUSTULOKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator) MELUN HÄIRITSEVYYSANALYYSIT Mittauksien lukumäärä M24 Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi ei Mittausaika 0:00:38 Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi ei LAeq (korjaamaton tulos) 61 db 0:00:38 Painottunut taajuusalue 0-00 Hz LAFMax db Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (näytekohtainen korj.) 61 db (imp. korjaus perustuu 5 s näytteisiin) Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (imp. Korjaus koko mittausjakso) 61 db (imp. korjaus koko jaksolle) Lähtömelun impulssitulkinta MELUMITTARIN ASETUKSET Brüel & Kjær type 2238 MELUN ÄÄNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl 38 äänitysaika (s) Tallennusväli (t:m:s) 0:05 Data ja äänitetunnus F192A04 Äänikentän tyyppi Vapaakenttä Äänitysformaatti Wave (PCM) khz /16 bit Tuulisuoja korjaus On Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 636 Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä B&K 2238 AUX1 ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 5) Kalibrointi pvm: Ennen ja jälkeen mittauksen Signaalitie melun toistamisessa Nuendo 4.0 LEXICON IONIX U22 AKG 1 reference ÄÄNITEHON MÄÄRITYS SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2 m KORKEUDELLA (Lähde: oma sääasema) Sovellettu mittausstandardi Nordtest ACOU 0 lämpötila 6 C Mikrofonin korkeus ja pistemäärä 2 1 kpl Pilvisyys Pilvistä 8/8 Mikrofonin etäisyys melulähteestä ¼ P Ilmanpaine 982 hpa Mikrofonin etäisyys melulähteestä ½ P 2,7 m Tuulen suunta Etelä-lounas Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi 46 m² puolipallo Korkein tuulennopeus 3 m/s Äänitehotaso LWA 78 db ilman suhteellinen kosteus % 88 % WSW Arvio enimmäisimissiotasosta 24 dba Ei huomioi topografiaa yms. Keskimääräinen tuulennopeus 0,9 m/s Sääaseman sijainti N:66225 E: TERSSIANALYYSI MITTAUSPINNALTA LIN (fysikaalinen mittaus) A-suodatettu (kuuloa jäljittelevä) WNW MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA W NW SW NNW SSW N NNE 0 S SSE NE ENE E ESE SE 30 31, ,25k 2k 3,15k 5k 8k 12,5k k * ÄÄNITEHOTASO LWA OKTAAVIKAISTOITTAIN Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz 16 khz Äänen aistittu tulosuunta 2,68 m Selkeytysaltaan kaavinmoottoriin Kuvan melulähteet tärkeys, käyntiaika (päivä/yö) ja etäisyys, nimi Melulähde 1 15/9 2,7 m Melulähde 2 Melulähde 3 Melulähde 4 Melulähde 5 LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ Sääsema sijaitsi melulähteen ja mittauspisteen välissä EMISSIOMITTAUS Kaavinmoottori N: m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä E: Impulssimaisuus 13:47: 13:47: 13:48:00 13:48:05 13:48:10 13:48:15 13:48: 13:48:25 4

12 EMISSIOMITTAUS Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Meluselvitys ms LIITE 1 - E2 Purkupumput KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ Lähin osoite (MML) Hermanninsaarentie 17, Porvoo Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti Päivämäärä, mittausaikaväli :19:57 14:21:57 Taustamelu ja äänen heijastuminen Ei merkittäviä heijasteita Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaatitn:66175 E: Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät Etäisyys imissiomittauspisteeseen 221 m Muu havainto MITTAUSTULOKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator) MELUN HÄIRITSEVYYSANALYYSIT Mittauksien lukumäärä M24 Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi ei Mittausaika 0:02:02 Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi ei LAeq (korjaamaton tulos) 53 db 0:02:02 Painottunut taajuusalue Hz painottunut (0-00 Hz) LAFMax 62 db Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 db 11 kertaa mittauksen aikana LAeq (näytekohtainen korj.) 56 db (imp. korjaus perustuu 5 s näytteisiin) Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 db 1 kertaa mittauksen aikana LAeq (imp. Korjaus koko mittausjakso) 53 db (imp. korjaus koko jaksolle) Lähtömelun impulssitulkinta Melun impulssimaisuus vesipisaroista rännissä MELUMITTARIN ASETUKSET Brüel & Kjær type 2238 MELUN ÄÄNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl 123 äänitysaika (s) Tallennusväli (t:m:s) 0:05 Data ja äänitetunnus F195A08 Äänikentän tyyppi Vapaakenttä Äänitysformaatti Wave (PCM) khz /16 bit Tuulisuoja korjaus On Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 636 Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä B&K 2238 AUX1 ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 5) Kalibrointi pvm: Ennen ja jälkeen mittauksen Signaalitie melun toistamisessa Nuendo 4.0 LEXICON IONIX U22 AKG 1 reference ÄÄNITEHON MÄÄRITYS SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2 m KORKEUDELLA (Lähde: oma sääasema) Sovellettu mittausstandardi Nordtest ACOU 0 lämpötila 4 C Mikrofonin korkeus ja pistemäärä 2 1 kpl Pilvisyys Pilvistä 8/8 Mikrofonin etäisyys melulähteestä ¼ P Ilmanpaine 982 hpa Mikrofonin etäisyys melulähteestä ½ P 9,0 m Tuulen suunta Etelä-lounas Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi 9 m² puolipallo Korkein tuulennopeus 1 m/s Äänitehotaso LWA db ilman suhteellinen kosteus % 97 % WSW Arvio enimmäisimissiotasosta 24 dba Ei huomioi topografiaa yms. Keskimääräinen tuulennopeus 0,2 m/s Sääaseman sijainti N:66225 E: TERSSIANALYYSI MITTAUSPINNALTA LIN (fysikaalinen mittaus) A-suodatettu (kuuloa jäljittelevä) WNW MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA W * NW SW NNW SSW N NNE 0 S SSE NE ENE E ESE SE 30 k 12,5k 8k 5k 3,15k 2k 1,25k ,5 ÄÄNITEHOTASO LWA OKTAAVIKAISTOITTAIN Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz 16 khz Äänen aistittu tulosuunta 9 m Purkupumppurakennuksen meluisampaa pisteeseen (hallin oviaukko) Kuvan melulähteet tärkeys, käyntiaika (päivä/yö) ja etäisyys, nimi Melulähde 1 15/9 9,0 m Melulähde 2 Melulähde 3 Melulähde 4 Melulähde 5 LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ Sääsema sijaitsi melulähteen ja mittauspisteen välissä EMISSIOMITTAUS Purkupumput N: m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä E: Impulssimaisuus 14:19:57 14::02 14::07 14::12 14::17 14::22 14::27 14::32 14::37 14::42 14::47 14::52 14::57 14:21:02 14:21:07 14:21:12 14:21:17 14:21:22 14:21:27 14:21:32 14:21:37 14:21:42 14:21:47 14:21:52 14:21:57 4

13 EMISSIOMITTAUS Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Meluselvitys ms LIITE 1 - E3 Polymeerin valmistus KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ Lähin osoite (MML) Hermanninsaarentie 17, Porvoo Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti Päivämäärä, mittausaikaväli :10:39 14:12:04 Taustamelu ja äänen heijastuminen Ei merkittäviä heijasteita Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaatitn:663 E: Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät Etäisyys imissiomittauspisteeseen 1 m Muu havainto MITTAUSTULOKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator) MELUN HÄIRITSEVYYSANALYYSIT Mittauksien lukumäärä M24 Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi ei Mittausaika 0:01:28 Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi ei LAeq (korjaamaton tulos) 58 db 0:01:28 Painottunut taajuusalue 1, 6 khz kapeakaistaisus ( Hz peräsisin purkupumpuista) LAFMax 61 db Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 db 1 kertaa mittauksen aikana LAeq (näytekohtainen korj.) 58 db (imp. korjaus perustuu 5 s näytteisiin) Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (imp. Korjaus koko mittausjakso) 58 db (imp. korjaus koko jaksolle) Lähtömelun impulssitulkinta Melun impulssimaisuus vesipisaroista rännissä MELUMITTARIN ASETUKSET Brüel & Kjær type 2238 MELUN ÄÄNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl äänitysaika (s) Tallennusväli (t:m:s) 0:05 Data ja äänitetunnus F194A07 Äänikentän tyyppi Vapaakenttä Äänitysformaatti Wave (PCM) khz /16 bit Tuulisuoja korjaus On Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 636 Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä B&K 2238 AUX1 ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 5) Kalibrointi pvm: Ennen ja jälkeen mittauksen Signaalitie melun toistamisessa Nuendo 4.0 LEXICON IONIX U22 AKG 1 reference ÄÄNITEHON MÄÄRITYS SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2 m KORKEUDELLA (Lähde: oma sääasema) Sovellettu mittausstandardi Nordtest ACOU 0 lämpötila 4 C Mikrofonin korkeus ja pistemäärä 2 1 kpl Pilvisyys Pilvistä 8/8 Mikrofonin etäisyys melulähteestä ¼ P 1,7 m Ilmanpaine 982 hpa Mikrofonin etäisyys melulähteestä ½ P Tuulen suunta Etelä-lounas Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi 9 m² 1/4 pallo Korkein tuulennopeus 2 m/s Äänitehotaso LWA 67 db ilman suhteellinen kosteus % 97 % WSW Arvio enimmäisimissiotasosta 17 dba Ei huomioi topografiaa yms. Keskimääräinen tuulennopeus 0,7 m/s Sääaseman sijainti N:66225 E: TERSSIANALYYSI MITTAUSPINNALTA LIN (fysikaalinen mittaus) A-suodatettu (kuuloa jäljittelevä) WNW MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA W * NW SW NNW SSW N NNE 0 S SSE NE ENE E ESE SE 30 k 12,5k 8k 5k 3,15k 2k 1,25k ,5 ÄÄNITEHOTASO LWA OKTAAVIKAISTOITTAIN Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz 16 khz Äänen aistittu tulosuunta 1,7 m Polymeerin valmistushallin oveen, meluisampaa pisteeseen (hallin oven lasi) Kuvan melulähteet tärkeys, käyntiaika (päivä/yö) ja etäisyys, nimi Melulähde 1 15/9 1,7 m Melulähde 2 Melulähde 3 Melulähde 4 Melulähde 5 LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ Sääsema sijaitsi melulähteen ja mittauspisteen välissä EMISSIOMITTAUS Polymeerin valmistus N:663 2 m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä E: Impulssimaisuus 14:10:39 14:10:44 14:10:49 14:10:54 14:10:59 14:11:04 14:11:09 14:11:14 14:11:19 14:11:24 14:11:29 14:11:34 14:11:39 14:11:44 14:11:49 14:11:54 14:11:59 14:12:04 4

14 EMISSIOMITTAUS Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Meluselvitys ms LIITE 1 - E4 Ilmastusallas KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ Lähin osoite (MML) Hermanninsaarentie 18, Porvoo Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti Päivämäärä, mittausaikaväli :27:35 14:28:35 Taustamelu ja äänen heijastuminen Ei merkittäviä heijasteita Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaatitn:66156 E: Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät Etäisyys imissiomittauspisteeseen 224 m Muu havainto MITTAUSTULOKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator) MELUN HÄIRITSEVYYSANALYYSIT Mittauksien lukumäärä M24 Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi ei Mittausaika 0:01:05 Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi ei LAeq (korjaamaton tulos) 59 db 0:01:05 Painottunut taajuusalue Hz LAFMax 62 db Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (näytekohtainen korj.) 59 db (imp. korjaus perustuu 5 s näytteisiin) Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (imp. Korjaus koko mittausjakso) 59 db (imp. korjaus koko jaksolle) Lähtömelun impulssitulkinta MELUMITTARIN ASETUKSET Brüel & Kjær type 2238 MELUN ÄÄNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl 67 äänitysaika (s) Tallennusväli (t:m:s) 0:05 Data ja äänitetunnus F196A09 Äänikentän tyyppi Vapaakenttä Äänitysformaatti Wave (PCM) khz /16 bit Tuulisuoja korjaus On Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 636 Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä B&K 2238 AUX1 ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 5) Kalibrointi pvm: Ennen ja jälkeen mittauksen Signaalitie melun toistamisessa Nuendo 4.0 LEXICON IONIX U22 AKG 1 reference ÄÄNITEHON MÄÄRITYS SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2 m KORKEUDELLA (Lähde: oma sääasema) Sovellettu mittausstandardi Nordtest ACOU 0 lämpötila 4 C Mikrofonin korkeus ja pistemäärä 2 1 kpl Pilvisyys Pilvistä 8/8 Mikrofonin etäisyys melulähteestä ¼ P Ilmanpaine 982 hpa Mikrofonin etäisyys melulähteestä ½ P 9,0 m Tuulen suunta Etelä-lounas Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi 8 m² puolipallo Korkein tuulennopeus 1 m/s Äänitehotaso LWA 68 db ilman suhteellinen kosteus % 97 % WSW Arvio enimmäisimissiotasosta 29 dba Ei huomioi topografiaa yms. Keskimääräinen tuulennopeus 0,4 m/s Sääaseman sijainti N:66225 E: TERSSIANALYYSI MITTAUSPINNALTA LIN (fysikaalinen mittaus) A-suodatettu (kuuloa jäljittelevä) WNW MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA W NW SW NNW SSW N NNE 0 S SSE NE ENE E ESE SE 30 31, ,25k 2k 3,15k 5k 8k 12,5k k * ÄÄNITEHOTASO LWA OKTAAVIKAISTOITTAIN Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz 16 khz Äänen aistittu tulosuunta 8 m Ilmastusaltaan meluisampaa pisteeseen (mittaus kompressori huoneen päältä) Kuvan melulähteet tärkeys, käyntiaika (päivä/yö) ja etäisyys, nimi Melulähde 1 15/9 8,0 m Melulähde 2 Melulähde 3 Melulähde 4 Melulähde 5 LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ Sääsema sijaitsi melulähteen ja mittauspisteen välissä EMISSIOMITTAUS Ilmastusallas N: m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä E: Impulssimaisuus 14:27:35 14:27: 14:27:45 14:27: 14:27: 14:28:00 14:28:05 14:28:10 14:28:15 14:28: 14:28:25 14:28:30 14:28:35 4

15 EMISSIOMITTAUS Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Meluselvitys ms LIITE 1 - E5 Toimistorakennuksen ilmanvaihtosäleikkö KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ Lähin osoite (MML) Hermanninsaarentie 9, Porvoo Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti Päivämäärä, mittausaikaväli :36:01 14:37:01 Taustamelu ja äänen heijastuminen Ei merkittäviä heijasteita Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaatitn:66246 E: Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät Etäisyys imissiomittauspisteeseen 139 m Muu havainto MITTAUSTULOKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator) MELUN HÄIRITSEVYYSANALYYSIT Mittauksien lukumäärä M24 Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi ei Mittausaika 0:01:02 Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi ei LAeq (korjaamaton tulos) db 0:01:02 Painottunut taajuusalue 0-00 Hz LAFMax 61 db Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (näytekohtainen korj.) db (imp. korjaus perustuu 5 s näytteisiin) Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 db 0 kertaa mittauksen aikana LAeq (imp. Korjaus koko mittausjakso) db (imp. korjaus koko jaksolle) Lähtömelun impulssitulkinta MELUMITTARIN ASETUKSET Brüel & Kjær type 2238 MELUN ÄÄNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl äänitysaika (s) Tallennusväli (t:m:s) 0:05 Data ja äänitetunnus F197A10 Äänikentän tyyppi Vapaakenttä Äänitysformaatti Wave (PCM) khz /16 bit Tuulisuoja korjaus On Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 636 Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä B&K 2238 AUX1 ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 5) Kalibrointi pvm: Ennen ja jälkeen mittauksen Signaalitie melun toistamisessa Nuendo 4.0 LEXICON IONIX U22 AKG 1 reference ÄÄNITEHON MÄÄRITYS SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2 m KORKEUDELLA (Lähde: oma sääasema) Sovellettu mittausstandardi Nordtest ACOU 0 lämpötila 4 C Mikrofonin korkeus ja pistemäärä 2 1 kpl Pilvisyys Pilvistä 8/8 Mikrofonin etäisyys melulähteestä ¼ P 8,0 m Ilmanpaine 982 hpa Mikrofonin etäisyys melulähteestä ½ P Tuulen suunta Etelä-lounas Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi 8 m² 1/4 pallo Korkein tuulennopeus 1 m/s Äänitehotaso LWA 69 db ilman suhteellinen kosteus % 98 % WSW Arvio enimmäisimissiotasosta 34 dba Ei huomioi topografiaa yms. Keskimääräinen tuulennopeus 0,4 m/s Sääaseman sijainti N:66225 E: TERSSIANALYYSI MITTAUSPINNALTA LIN (fysikaalinen mittaus) A-suodatettu (kuuloa jäljittelevä) MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA * WNW W NW SW NNW SSW N NNE 0 S SSE NE ENE E ESE SE 30 k 12,5k 8k 5k 3,15k 2k 1,25k ,5 ÄÄNITEHOTASO LWA OKTAAVIKAISTOITTAIN Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 2 Hz 0 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz 16 khz Äänen aistittu tulosuunta 8 m Ilmastusaltaan meluisampaa pisteeseen (mittaus kompressori huoneen päältä) Kuvan melulähteet tärkeys, käyntiaika (päivä/yö) ja etäisyys, nimi Melulähde 1 15/9 8,0 m Melulähde 2 Melulähde 3 Melulähde 4 Melulähde 5 LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ Sääsema sijaitsi melulähteen ja mittauspisteen välissä EMISSIOMITTAUS Toimistorakennuksen ilmanvaihtosäleikkö N: m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä E: Impulssimaisuus 14:36:01 14:36:06 14:36:11 14:36:16 14:36:21 14:36:26 14:36:31 14:36:36 14:36:41 14:36:46 14:36:51 14:36:56 14:37:01 4

16 IMISSIOMITTAUS (ilmavirtaus puhdistamolta päin) Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA Lähin osoite (MML) Haikkoontie 271, Porvoo Pvm, aloitus- ja lopetusaika :43: 14:53: ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit N: E: Etäisyys melulähteisiin (MML) 1 m Mikrofonin korkeus maanpinnasta 1,8 m Kokonaismittausaika h:mm:ss 0:10:01 MELUMITTAUS- JA ANALYYSITULOKSET (LAeq ja LAFMax) LAeq (ohjearvoon verrattava) 64 db LAeq (Taustamelu äänitteeltä) 14 db 10 min MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA Meluselvitys me LIITE 1 - Mittauspiste I1 LAeq (äänitteeltä) 64,3 db 10 min LAeq (imp. Korj. osanäytteisiin) 64,3 db 10 min Melun imp. korjaus perustuen 5 s osa-altistusnäytteisiin korjaus + 0,0 db LAeq (imp. Korj. kokojaksolle) 64,2 db 10 min Melun impulssimaisuuskorjaus koko jaksolle + 5 db Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax) LAeq (raakatulos) 64,2 db 10 min LAFMax (äänekkyyden maksimi) 84 db Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin) 31,56316kk MELUMITTARIN Brüel & Kjær type 2238 ASETUKSET ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator ja YMEC DSSF3) Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl 0 äänitysaika (s) Tallennus/integrointiväli (s) 5 Äänitysformaatti / Melun analysoinnissa käytetty ohjelma Wave (PCM) khz/16 bit / YMEC DSSF3 Realtime Analyzer Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä / toisto B&K 2238 Aux1 ZOOM H2 / Nuendo 4.0 IONIX U22 Kalibrointi pvm: ennen ja jälkeen mittausksen Dokumentointitunnus B&K F198 A011 KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN SÄÄOLOSUHTEET (Oma sääasema puhdistamon alueella) Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys, Tuulennopeus keskimäärin 1,1 m/s mittauskerrat sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1. Tuulen suunta Tyyntä Kokonaisepävarmuus 4 db Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus % 982 hpa 4 C 98 % Mittauskertojen määrä vaikuttaa merkittävästi epävarmuuteen Pilvisyys Pilvetöntä 8/8 Mittauspiste kartalla TUULIRUUSU (suuntajakauma) Merkittävin melulähde, tutkittavan äänen tulosuunta tutkittavan äänen tulosuunta 14:53: WNW W NW Mittauksen aikana mittauspsiteen ohitti 9 ajoneuvoa joista 4 kpl oli raskasta liikennettä. Puhdistamon toiminnasta ei voinut erottaa kuin toimison seinässä olevasta ilmanvaihtosäleiköstä kantautuvan melun (mittauskortti E5). Lahden toisella puolella suoritettiin kivenmurskausta. Kiven murskaus kuului hetkittäin mittauspisteeseen. Tuulen suunta oli mittauksenaikana puhdistamolta mittauspisteeseen. Normaalin kivenmurskausaseman äänitehotason perusteella murskausmelu voi avoimessa maastossa (vesialue välissä) aiheuttaa 1 km etäisyydellä arviolta vielä noin 45- -,0 db taustamelu vähennys (tehty terssianalyysin perusteella) N NNW 0 NNE NE 1,1 m/s ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE TERSSIANALYYSI min 31,56316kk Panoramakuva (etelään, puhdistamolle päin) Kokonaismelun mittausaika (s) LIN painottamaton A-suodatettu 30 kokonaismelu , k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k k LIN painottamaton A-suodatettu kokonaismelu IMISSIOMITTAUS (ilmavirtaus puhdistamolta päin) Keskiäänitason LAeq ja LAFMax-tason vaihtelu mittauksen aikana :43 Auton ohituksia 9 kpl joista 4 kpl raskasta liikennettä : : : : : Sarja2 Sarja1 Sarja : Impulssimaisuus MELUNTUOTTOVIITTEET: Muut huomiot:

17 IMISSIOMITTAUS (ilmavirtaus puhdistamolta päin) Meluselvitys me LIITE 1 - Mittauspiste I1-2 Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA Lähin osoite (MML) Haikkoontie 271, Porvoo Puhdistamon toiminnasta voi erottaa vain toimiston seinässä olevan ilmanvaihtosäleikön melun (mittauskortti E5). Lahden Pvm, aloitus- ja lopetusaika :43: 14:53: toisella puolella suoritettiin kivenmurskausta.kiven murskaus kuului hetkittäin mittauspisteeseen. Tuulen suunta oli ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit N: E: mittauksenaikana puhdistamolta mittauspisteeseen. Mittauskortin tulos edustaa puhdistamon ja murskausmelun Etäisyys melulähteisiin (MML) 1 m yhteisvaikutusta. Puhdistamon laitteet aiheuttavat jatkuvasti käydessään mittausepävarmuus huomioiden max 41 dba Mikrofonin korkeus maanpinnasta 1,8 m äänitason mittauspisteeseen. Tulos on laskettu melupäästöistä sisältäen 4 kaavin-moottoria, 2 ilmastusallasta, Kokonaismittausaika h:mm:ss 0:05:45 MELUMITTAUS- JA ANALYYSITULOKSET (LAeq ja LAFMax) LAeq (ohjearvoon verrattava) 44 db Tulos edustaa enimmäkseen taustamelua (murskaustoiminta lahden toisella puolella) LAeq (Taustamelu äänitteeltä) -6 db 4 min LAeq (äänitteeltä) 44 db 4 min LAeq (imp. Korj. osanäytteisiin) 45,1 db 6 min Melun imp. korjaus perustuen 5 s osa-altistusnäytteisiin korjaus + 0,8 db LAeq (imp. Korj. kokojaksolle) 44,2 db 6 min Melun impulssimaisuuskorjaus koko jaksolle + 5 db Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax) LAeq (raakatulos) 44,2 db 6 min LAFMax (äänekkyyden maksimi) 56 db Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin) 63 MELUMITTARIN Brüel & Kjær type 2238 ASETUKSET ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumittari Brüel & Kjær 2238 mediator ja YMEC DSSF3) Mittausalue - db Äänitteiden lukumäärä / äänitysaika sekunteina 1 kpl 2 äänitysaika (s) Tallennus/integrointiväli (s) 5 Äänitysformaatti / Melun analysoinnissa käytetty ohjelma Wave (PCM) khz/16 bit / YMEC DSSF3 Realtime Analyzer Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 db ±0,2 db Signaalitie melun äänityksessä / toisto B&K 2238 Aux1 ZOOM H2 / Nuendo 4.0 IONIX U22 Kalibrointi pvm: ennen ja jälkeen mittausksen Dokumentointitunnus B&K F198 A011 KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN SÄÄOLOSUHTEET (Oma sääasema puhdistamon alueella) Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys, Tuulennopeus keskimäärin 1,1 m/s mittauskerrat sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1. Tuulen suunta Tyyntä Kokonaisepävarmuus 4 db Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus % 982 hpa 4 C 98 % Mittauskertojen määrä vaikuttaa merkittävästi epävarmuuteen Pilvisyys Pilvetöntä 8/8 Mittauspiste kartalla TUULIRUUSU (suuntajakauma) Merkittävin melulähde, tutkittavan äänen tulosuunta tutkittavan äänen tulosuunta 14:53: WNW W NW -,0 db taustamelu vähennys (tehty terssianalyysin perusteella) N NNW 0 NNE NE 1,1 m/s ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE TERSSIANALYYSI min 63 Panoramakuva (etelään, puhdistamolle päin) Kokonaismelun mittausaika (s) LIN painottamaton A-suodatettu 30 kokonaismelu , k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k k LIN painottamaton A-suodatettu kokonaismelu IMISSIOMITTAUS (ilmavirtaus puhdistamolta päin) Keskiäänitason LAeq ja LAFMax-tason vaihtelu mittauksen aikana Sarja2 Sarja1 Sarja3 75 Mittausdatasta leikattu pois liikenteen äänet : : : : : : : : : : : : : Impulssimaisuus MELUNTUOTTOVIITTEET: Muut huomiot:

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 Työ 6696 MELUMITTAUSRAPORTTI Työmaa: Kalasataman keskus Tilaaja: Destia Oy Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 MELUMITTAUSRAPORTTI 1. Yleistä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9. Vt7 (K1) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.1 VT7 (K1) KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA; TIESUUNNITELMAN JA TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014 Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Denis Siponen luottamuksellinen 1 (11) Raportin nimi Mervento

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.2.2016 SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 5.2.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla 26. 29.3.2013 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 121/2013 Mika Laita Jyväskylä

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 25.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 26/2013 Toni Keskitalo Jyväskylä 2013 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

Ympäristömelun määrä ja laatu

Ympäristömelun määrä ja laatu Ympäristömelun määrä ja laatu Melun määrän arviointi ja laadun erityispiirteet Tapio Lahti TL akustiikka Meluntorjuntapäivät 2017, Jyväskylä 22-23.3.2017 2 Ympäristömelun laatupiirteet Piirteet impulssimaisuus

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus RAPORTTI 16ENN0083.110.Q860-001 7.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus Sotkamo 21.8. 4.9.2012 Päiväys 7.11.2012 Sivu 1 (1) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Taattola nimisellä kiinteistöllä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy Helsinki Päiväys: 22.1.2016 KP Rev. 2, 3.2.2016 1 Tikkurilan Romu Oy Tikkurila Ympäristömelumittaus, vuosi 2015 Metalliromun kierrätyskäsittelylaitos Kari Pesonen Yhteystiedot:

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-001A 16.7.08 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset 60O60146.01 A Päiväys 16.7.08 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle

Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle Tapio Lahti TL akustiikka 2 Sisältöä Melun arviointi: laskenta ja mittaus menetelmät arviointisuure Lupaehdot BAT? melupäästö/melutaso

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.10.11 Viite 82136854 KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Päivämäärä 26.10.11 Laatija

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset Raportti 6O6146.1.Q86-3 11.2.2 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset 6O6146.1 Päiväys 11.2.2 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet 2 2.2 Melun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

RASKAAN LIIKENTEEN MELUPÄÄSTÖ. Sirpa Jokinen, Erkki Björk

RASKAAN LIIKENTEEN MELUPÄÄSTÖ. Sirpa Jokinen, Erkki Björk Sirpa Jokinen, Erkki Björk Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos PL 1627, 70211 KUOPIO sjokinen@hytti.uku.fi, erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Tieliikennemelu on huomattavin ympäristömelun lähde. Suomessa

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU MATALATAA- Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu Rambøll Finland Oy Oulun Sotilasläänin Esikunta, Oulun kaupunki 3.10.2007 Oulun kaupunki, Oulun Sotilasläänin Esikunta Viite 82110340-11 Versio Pvm 3.10.2007 Hyväksynyt Tarkistanut JHs Kirjoittanut JKO,

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot