Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15

2 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon kaivoksen ympäristömelumittaukset syys-lokakuussa 15 Viite Ramboll Kirjastokatu Kuopio T F

3 SISÄLTÖ 1. Yleistä 1 2. Vertailuarvot Lupamääräykset 1 3. Melumittaukset Mittauslaitteisto Mittauspisteet Sääolosuhteet 2 4. Tulokset ja havainnot Lyhytaikaiset melumittaukset Pitkäaikainen melumittaus 3 5. Johtopäätökset Lyhytaikaiset melumittaukset Pitkäaikainen melumittaus 5 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Lyhytaikaisten ympäristömelumittausten pöytäkirjat Pitkäaikaisen ympäristömelumittauksen pöytäkirja

4 1 1. YLEISTÄ Terrafame Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on mitannut Sotkamossa sijaitsevan Terrafamen kaivoksen toiminnan aiheuttamia ympäristömelutasoja osana ympäristövaikutusten velvoitetarkkailua syys-lokakuussa 15. Lyhytaikaiset päivä- ja yöajan ympäristömelumittaukset neljässä mittauspisteessä suoritettiin , joiden lisäksi yhdessä mittauspisteessä mitattiin kaksi viikkoa kestänyt mittausjakso Tässä raportissa on esitetty mittaustulokset johtopäätöksineen. 2. VERTAILUARVOT 2.1 Lupamääräykset Melumittausten tuloksia verrataan Terrafamen kaivoksen lainvoimaisen ympäristöluvan (Pohjois- Suomen ympäristölupavirasto, lupapäätös Nro 33/07/1, myönnetty ) lupamääräyksessä 21 annettuihin melutasojen raja-arvoihin. Lupamääräyksen melutasoja koskeva osuus kuuluu seuraavasti: Kaivostoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-alueella päiväaikaista (klo 07 22) 55 db(a), eikä yöaikaista (klo 22 07) A-painotettua ekvivalenttitasoa db(a). 3. MELUMITTAUKSET Päivä- ja yöajan lyhytaikaiset ympäristömelumittaukset suoritettiin voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti neljästä mittauspisteestä. Yhdessä mittauspisteessä mitattiin lisäksi kahden viikon mittainen mittausjakso Melumittaukset ja mittausepävarmuuden määritykset tehtiin ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen (1995) mukaisesti. 3.1 Mittauslaitteisto Lyhytaikaiset melumittaukset tehtiin 1-luokan Norsonic Nor118 ja Nor131 äänianalysaattoreilla. Pitkäaikaismelumittaus tehtiin käyttäen APL Systems Oy:n 2-luokan AURES 2.0 äänianalysaattoria. Mittauksissa keskiäänitasot tallennettiin mittarin muistiin viiden sekunnin välein. Keskiäänitason (L Aeq ) mittaukset suoritettiin käyttäen Fast-aikapainotusta ja A- taajuuspainotusta. Mittausjaksoilta tallennettiin myös taajuudet terssikaistoittain ja A-painotetut maksimi- ja minimiäänitasot (L Amax ja L Amin ). AURES 2.0 mittarilla tallennettiin myös ääntä koko mittausjakson ajan. 3.2 Mittauspisteet Tiedot tehdyistä mittausjaksoista on esitetty taulukossa 3.1. Ympäristömelumittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 3.1.

5 2 Taulukko 3.1. Ympäristömelumittauspisteet ja mittausjaksot. Mp Nro Aika (kesto) Kuvaus Etäisyys* (km) Päivä :13-18:53 (1 h min) Yö Ahoranta (Taattola) :-23:41 Loma-asunto (27 min) Pitkäaikainen : : (13 d 23 h min) Päivä :08-21: (22 min) Myllyniemi 2 Yö Asuinkiinteistö :10-23:21 (11 min) Päivä :17-:55 (1 h 38 min) Sorsala 3 Yö Asuinkiinteistö :54-23:04 (10 min) Päivä :58-22:00 (2 h 2 min) Kalliojärvi 4 Yö Loma-asunto :00-22: ( min) *Likimääräinen etäisyys lähimpiin melulähteisiin 2,2 1,9 2,8 2,8 Mp4 Kalliojärvi Mp3 Sorsala Mp1 Ahoranta Mp2 Myllyniemi Kuva 3.1. Ympäristömelumittauspisteiden sijainnit. 3.3 Sääolosuhteet Melumittaukset suoritettiin pääosin pilvisessä syyssäässä. Mittausaikana puissa oli vielä jonkin verran lehtiä, mutta maassa ei ollut lunta. Lyhytaikaisten mittausten aikana vallinneet sääolosuhteet selvitettiin Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon Kuolaniemen säähavaintoasemalta ja mittausten aikana kirjattiin ylös aistinvaraiset havainnot tuulen suunnasta ja nopeudesta. Lyhytaikaisia mittauksia tehtäessä vallitseva tuulen suunta oli koillisesta ja tuulen nopeus 2-3 m/s. Mittauspäivän

6 3 aikana esiintyi ajoittaista tihkusadetta, mutta mittaukset pyrittiin ajoittamaan sateettomiin ajankohtiin. Tarkemmat säätiedot on esitetty liitteen 1 mittauspöytäkirjoissa. Ympäristömelun mittausohjeen mukaan melumittauksia tulisi tehdä, kun tuuli on heikkoa ja suunta melulähteestä mittauspisteeseen päin (± sektorissa) tai kun tuulta ei ole ollenkaan. Lyhytaikaiset mittaukset suoritettiin sääolosuhteiden kannalta suotuisissa olosuhteissa mittauspisteessä 4. Pitkäaikaisen mittauksen säätiedot saatiin Kajaanin Petäisenniskan ja kaivoksen omalta säähavaintoasemalta. Kahden viikon mittaisen mittausjakson aikana tuulen suunta vaihteli suuresti. Tuulen keskimääräiset nopeudet olivat 5 m/s tai tämän alle. Mittausohjeen mukainen keskimääräinen tuulen suunta suhteessa mittauspisteeseen vallitsi yhteensä 10 mittauspäivänä. Miltei jokaisena mittauspäivänä kaivoksen sadantaseurannan mukaan alueella esiintyi vähäistä sadetta (0,3 0,9 mm). Runsassateisia (sadanta yli 4,5 mm) päiviä mittausjakson aikana oli 6 kpl. Tarkemmat säätiedot on esitetty pitkäaikaisen mittauksen pöytäkirjassa liitteessä TULOKSET JA HAVAINNOT 4.1 Lyhytaikaiset melumittaukset Lyhytaikaisten ympäristömelumittausten keskiäänitasot on esitetty taulukossa 4.1. Tarkemmat tiedot mittausjaksoista on esitetty mittauspöytäkirjoissa liitteessä 1. Mittauksiin aiheutui häiriöääniä mm. yleisestä tieliikenteestä ja mittaajasta. Häiriöäänet on tarvittaessa poistettu mittausaineistosta toiminnasta aiheutuvan melun erittelemiseksi. Kaikkien mittausten epävarmuudeksi arvioitiin joko etäisyydestä tai tuulen suunnasta johtuen ±10 db ympäristömelun mittausohjeen mukaisesti. Kaivoksen aiheuttaman melun ei todettu olevan impulssimaista. Kapeakaistaisuutta todettiin kahdessa mittauspisteessä. Taulukko 4.1. Yhteenveto lyhytaikaisten ympäristömelumittausten tuloksista. Mp 1 Ahoranta 2 Myllyniemi 3 Sorsala Aika L Aeq db Korjattu* L Aeq Luparaja L Aeq Kapeakaistaisuus Liite db db Päivä 29 ei Yö 37 ei Päivä 38 ei Yö 39 ei Päivä 41 ei Yö 38 kyllä (0 Hz) Päivä 44 kyllä (0 Hz) Kalliojärvi Yö 42 kyllä (0 Hz) * Lisätty + 5 db mahdollisen kapeakaistaisuuden vuoksi Kaivoksen äänet kuuluivat mittauspisteisiin pääasiassa vaimeana huminana sekä vaimeina kiihdytyksinä, äänimerkkeinä ja kumahduksina. Mittauspisteen 3 yöajan mittauksessa kaivoksen melussa oli aistinvaraisesti havaittavissa kapeakaistaisuutta satunnaisesti. Mittauspisteessä 4 kaivoksen äänet olivat kuultavissa erittäin selvästi ja melussa oli myös aistinvaraisesti havaittavissa selkeää jatkuvaa kapeakaistaisuutta. 4.2 Pitkäaikainen melumittaus Mittauspisteen 1 (Ahoranta) pitkäaikaisen melumittauksen keskiäänitasot päivä- ja yöaikoina on esitetty taulukossa 4.2. Taulukossa on myös esitetty keskimääräisten vuorokausituulitietojen perusteella tehty arvio tuulen suunnan suotuisuudesta kaivosmelun leviämiselle mittauspisteeseen

7 4 sekä runsassateiset päivät. Tarkemmat tiedot mittausjaksosta on esitetty mittauspöytäkirjassa liitteessä 2. Mittaustulosten epävarmuudeksi arvioitiin jo pelkästä etäisyydestä johtuen ±10 db ympäristömelun mittausohjeen mukaisesti. Taulukko 4.2. Yhteenveto mittauspisteen 1 pitkäaikaisten ympäristömelumittausten tuloksista. Pvm L Aeq db L Aeq_22-07 db Suotuisa tuulen suunta kaivosmelun leviämiselle Runsasta sadetta ei kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä ei ei ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei ei kyllä kyllä ei kyllä ei kyllä ei Taulukon 4.2. keskiäänitasoihin ei ole tehty häiriöäänikorjauksia eli keskiäänitasot ovat muodostuneet kaivosmelun lisäksi kaikista mittauspisteen ympäristön äänistä, kuten tieliikenteestä ja luonnonäänistä. Näin ollen pelkästä kaivostoiminnasta aiheutuneet päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat usein selvästi esitettyjä alhaisempia. Epäsuotuisissa tuuliolosuhteissa kaivosmelu ei kuunneltujen äänitallenteiden perusteella ollut mittauspisteessä selkeästi kuultavissa. Suotuisissa tuuliolosuhteissa kaivokselta kantautuu kuunneltujen äänitallenteiden perusteella kapeakaistaista ujeltavaa ääntä, joka on vallitseva verrattuna ympäristön muihin ääniin. Koko mittausjakson taajuuksien terssikaistaspektrissä näkyy selvä piikki taajuudella 0 Hz (liite 2). Työkoneiden ja murskauksen äänet kuuluvat äänitallenteissa vaimeampina, lähinnä äänimerkkeinä ja kiihdytyksinä. Impulssimaista ääntä ei kuunneltujen äänitallenteiden perusteella kaivosmelussa havaittu. Äänitallenteista paikallistettiin yksi räjäytys (sekundääriliuotuskenttä, maanrakennustyö) klo 7.39., joka kuului mittauspisteeseen hyvin selvästi ja melutaso oli räjäytyshetkellä yli db. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Lyhytaikaiset melumittaukset Terrafamen kaivoksen lähiympäristössä mitattujen lyhytaikaisten ympäristömelumittausten keskiäänitasot eri mittauspisteissä päiväaikaan olivat db ja yöaikaan db. Kaikkien mittausjaksojen keskiäänitasot alittavat ympäristöluvan mukaiset päiväajan (55 db) ja yöajan ( db) raja-arvot myös mahdollinen kapeakaistaisuuskorjaus +5 db huomioituna.

8 5 Mittauspisteissä 3 ja 4 todettiin kapeakaistaisuutta sekä aistinvaraisesti arvioituna sekä taajuuskaistavertailun perusteella taajuudella 0 Hz. Impulssimaista melua ei mittausten aikana kaivosmelussa todettu. 5.2 Pitkäaikainen melumittaus Mittauspisteessä 1 pitkäaikaisen mitatun ympäristömelumittauksen päiväajan keskiäänitasot vaihtelivat välillä db ja yöajan keskiäänitasot samoin välillä db. Kaikki mitatut sekä päivä- että yöajan keskiäänitasot alittavat ympäristöluvan mukaiset rajaarvot. Koko pitkäaikaisen mittausjakson taajuusjakauma näyttää selvää kapeakaistaisuutta taajuudella 0 Hz eli samalla taajuudella, kuin lyhytaikaisissa melumittauksissa. Myös kuunneltujen äänitallenteiden perusteella mittauspisteeseen kantautuu kaivokselta suotuisissa tuuliolosuhteissa selvästi kapeakaistaista ääntä. Ramboll Finland Oy Sakari Ruokolainen Suunnittelija Niko Karjalainen Yksikön päällikkö

9 LIITE 1.1 Projekti Ajankohta: :13-18:53 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 1 h min Laitteisto: Norsonic 118, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 17:10, 113,8 db Mittauspaikka: Mp1 Ahoranta (Taattola) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,2 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Pilvisyys Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 29 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) - Maksimiäänitaso (LAFmax, db) Minimiäänitaso (LAFmin, db) Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: :13:32 17:14:47 17:16:02 17:17:17 17:18:32 17:19:47 17:21:02 17:22:17 17:23:32 17:24:47 17:26:02 17:27:17 17:28:32 17:29:47 17:31:02 17:32:17 17:33:32 17:34:47 17:36:02 17:37:17 17:38:32 17:39:47 17:41:02 17:42:17 17:43:32 17:44:47 17:46:02 17:47:17 17:48:32 17:49:47 17:51:02 17:52:17 17:53:32 17:54:47 17:56:02 17:57:17 17:58:32 17:59:47 18:01:02 18:02:17 18:03:32 18:04:47 18:06:02 18:07:17 18:08:32 18:09:47 18:11:02 18:12:17 18:13:33 18:14:48 18:16:03 18:17:18 18:18:33 18:19:48 18:21:03 18:22:18 18:23:33 18:24:48 18:26:03 18:27:18 18:28:33 18:29:48 18:31:03 18:32:18 18:33:33 18:34:48 18:36:03 18:37:18 18:38:33 18:39:48 18:41:03 18:42:18 18:43:33 18:44:48 18:46:03 18:47:18 18:48:33 18:49:48 18:51:03 18:52:18 18:53:33 LAeq_5 s Havainnot: Pääosin valvomaton mittaus. Kaivokselta kuuluu erittäin vaimea tasainen humina selvästi alle db. Louhoksessa ei toimintaa mittausjakson aikana. Melutasot pääosin yleisen liikenteen ja luonnon äänistä. Kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

10 LIITE 1.1 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp1 - päivä , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k 12.5 k 16 k khz Painottamaton A-painotus 2/2

11 LIITE 1.2 Projekti Ajankohta: :-23:41 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 11 min Laitteisto: Norsonic 131, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 23:25, 113,8 db Mittauspaikka: Mp1 Ahoranta (Taattola) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,2 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Pilvisyys Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 39 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) 37 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 51 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Minimiäänitaso (LAFmin, db) 28 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 23::18 23:31:08 23:31:58 23:32:48 23:33:38 23:34:28 23::18 23:36:08 23:36:58 23:37:48 23:38:38 23:39:28 23::18 23:41:08 23:41:58 Häiriöäänet LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu tasainen vaimea humina ja satunnaisia työkoneen kiihdytyksiä. Suurimmat melutasot Tuhkalantien liikenteen äänistä. Mittajasta ja tuulen puuskasta aiheutuneet häiriöäänet poistettu datasta. Kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

12 LIITE 1.2 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp1 - yö khz 10 12, , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k k k Painottamaton A-painotus 2/2

13 LIITE 1.3 Projekti Ajankohta: :08-21: Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 22 min Laitteisto: Norsonic 118, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 21:05, 113,8 db Mittauspaikka: Mp2 Myllyniemi Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 1,9 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] Pilvisyys /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 44 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) 38 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 56 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Minimiäänitaso (LAFmin, db) 33 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 21:08:17 21:09:07 21:09:57 21:10:47 21:11:37 21:12:27 21:13:17 21:14:07 21:14:57 21:15:47 21:16:37 21:17:27 21:18:17 21:19:07 21:19:57 21::47 21:21:37 21:22:27 21:23:17 21:24:07 21:24:57 21:25:47 21:26:37 21:27:27 21:28:17 21:29:07 21:29:57 Häiriöäänet LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu tasainen vaimea humina, satunnaisia työkoneen kiihdytyksiä ja kumahduksia. Suurimmat melutasot Talvivaarantien liikenteen äänistä. Mittajasta aiheutuneet häiriöäänet poistettu datasta. Kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

14 LIITE 1.3 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp2 - päivä , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k 12.5 k 16 k khz Painottamaton A-painotus 2/2

15 LIITE 1.4 Projekti Ajankohta: :10-23:21 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 11 min Laitteisto: Norsonic 131, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 23:05, 113,8 db Mittauspaikka: Mp2 Myllyniemi Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 Etäisyys kohteeseen: n. 1,9 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Pilvisyys Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 39 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) - Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 48 Minimiäänitaso (LAFmin, db) 34 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 23:10: 23:11:15 23:11:55 23:12: 23:13:15 23:13:55 23:14: 23:15:15 23:15:55 23:16: 23:17:15 23:17:55 23:18: 23:19:15 23:19:55 23:: 23:21:15 LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu tasainen vaimea humina ja satunnaisia työkoneen kiihdytyksiä sekä kumahduksia. Ei merkittäviä häiriöääniä. Kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

16 LIITE 1.4 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp2 - yö khz 10 12, , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k k k Painottamaton A-painotus 2/2

17 LIITE 1.5 Projekti Ajankohta: :17-:55 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 1 h 38 min Laitteisto: Norsonic 118, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 19:15, 113,8 db Mittauspaikka: Mp3 Sorsala Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,8 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] Pilvisyys /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 41 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) - Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 59 Minimiäänitaso (LAFmin, db) 25 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 19:17:33 19:18:48 19::03 19:21:18 19:22:33 19:23:48 19:25:03 19:26:18 19:27:33 19:28:48 19::03 19:31:18 19:32:33 19:33:48 19::03 19:36:18 19:37:33 19:38:48 19::03 19:41:18 19:42:33 19:43:48 19::03 19:46:18 19:47:33 19:48:48 19::03 19:51:18 19:52:33 19:53:48 19:55:03 19:56:18 19:57:33 19:58:48 :00:03 :01:18 :02:33 :03:48 :05:03 :06:18 :07:33 :08:48 :10:03 :11:18 :12:33 :13:48 :15:03 :16:18 :17:33 :18:48 ::03 :21:18 :22:33 :23:48 :25:03 :26:18 :27:33 :28:48 ::03 :31:18 :32:33 :33:48 ::03 :36:18 :37:33 :38:48 ::03 :41:18 :42:33 :43:48 ::03 :46:18 :47:33 :48:48 ::03 :51:18 :52:33 :53:48 :55:03 LAeq_5 s Havainnot: Pääosin valvomaton mittaus. Kaivokselta kuuluu tasainen vaimea humina, satunnaisia työkoneen kiihdytyksiä, kumahduksia ja murskauksen ääntä. Kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

18 LIITE 1.5 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp3 - päivä , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k 12.5 k 16 k khz Painottamaton A-painotus 2/2

19 LIITE 1.6 Projekti Ajankohta: :54-23:04 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 10 min Laitteisto: Norsonic 131, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 22:52, 113,8 db Mittauspaikka: Mp3 Sorsala Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,8 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] Pilvisyys /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 38 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) - Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 52 Minimiäänitaso (LAFmin, db) 31 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Tuulen suunnasta johtuva mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 22:54:24 22:54:49 22:55:14 22:55:39 22:56:04 22:56:29 22:56:54 22:57:19 22:57:44 22:58:09 22:58:34 22:58:59 22:59:24 22:59:49 23:00:14 23:00:39 23:01:04 23:01:29 23:01:54 23:02:19 23:02:44 23:03:09 23:03:34 23:03:59 23:04:24 LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu tasainen vaimea humina/kohina ja satunnaisia työkoneen kiihdytyksiä sekä kumahduksia. Ei merkittäviä häiriöääniä. Melu aistinvaraisesti arvioituna kapeakaistaista satunnaisesti. Laskennallisesti tarkasteltuna melussa kapeakaistaisuutta taajuudella 0 Hz. Impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

20 LIITE 1.6 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp3 - yö , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k 12.5 k 16 k khz Painottamaton A-painotus 2/2

21 LIITE 1.7 Projekti Ajankohta: :58-22:00 Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 2 h Laitteisto: Norsonic 131, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 19:56, 113,8 db Mittauspaikka: Mp4 Kalliojärvi Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,8 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Pilvisyys Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 44 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) 44 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 67 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu Minimiäänitaso (LAFmin, db) 34 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Etäisyysperusteinen mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 19:58:24 19:59:39 :00:54 :02:09 :03:24 :04:39 :05:54 :07:09 :08:24 :09:39 :10:54 :12:09 :13:24 :14:39 :15:54 :17:09 :18:24 :19:39 ::54 :22:09 :23:24 :24:39 :25:54 :27:09 :28:24 :29:39 ::54 :32:09 :33:24 :34:39 ::54 :37:09 :38:24 :39:39 ::54 :42:09 :43:24 :44:39 ::54 :47:09 :48:24 :49:39 ::54 :52:09 :53:24 :54:39 :55:54 :57:09 :58:25 :59: 21:00:55 21:02:10 21:03:25 21:04: 21:05:55 21:07:10 21:08:25 21:09: 21:10:55 21:12:10 21:13:25 21:14: 21:15:55 21:17:10 21:18:25 21:19: 21::55 21:22:10 21:23:25 21:24: 21:25:55 21:27:10 21:28:25 21:29: 21::55 21:32:10 21:33:25 21:34: 21::55 21:37:10 21:38:25 21:39: 21::55 21:42:10 21:43:25 21:44: 21::55 21:47:10 21:48:25 21:49: 21::55 21:52:10 21:53:25 21:54: 21:55:55 21:57:10 Häiriöäänet LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu erittäin selkeä kohina/ujellus, äänimerkkejä, kiihdytyksiä ja kumahduksia. Mittaajasta aiheutuneet häiriöäänet poistettu datasta. Melu aistinvaraisesti arvioiden selvästi kapeakaistaista. Laskennallisesti tarkasteltuna melussa kapeakaistaisuutta taajuudella 0 Hz. Impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

22 LIITE 1.7 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp4 - päivä k khz 10 12, , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k k k k Painottamaton A-painotus 2/2

23 LIITE 1.8 Projekti Ajankohta: :00-22: Mittaaja: Sakari Ruokolainen Mittausjakson pituus: 37 min Laitteisto: Norsonic 131, tuulisuoja, jalusta Mitattava kohde: Terrafamen kaivos Kalibrointi: , 19:56, 113,8 db Mittauspaikka: Mp4 Kalliojärvi Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 5 s Etäisyys kohteeseen: n. 2,8 km Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Ilma Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] Pilvisyys /8 Säätiedot Ilmatieteenlaitoksen Sotkamon säähavaintoasemalta ja mittaajan havaintojen perusteella Mittausohjeen mukaiset sääolot ± Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) 42 Koko mittausjakson keskiäänitaso Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) - Maksimiäänitaso (LAFmax, db) 56 Minimiäänitaso (LAFmin, db) 32 Mittauksen epävarmuustaso (db) ±10 Etäisyysperusteinen mittausepävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: 22:00:00 22:01:15 22:02: 22:03: 22:05:00 22:06:15 22:07: 22:08: 22:10:00 22:11:15 22:12: 22:13: 22:15:00 22:16:15 22:17: 22:18: 22::00 22:21:15 22:22: 22:23: 22:25:00 22:26:15 22:27: 22:28: 22::00 22:31:15 22:32: 22:33: 22::00 Häiriöäänet LAeq_5 s Havainnot: Kaivokselta kuuluu erittäin selkeä kohina/ujellus, äänimerkkejä, kiihdytyksiä ja kumahduksia. Ei merkittäviä häiriöääniä. Melu aistinvaraisesti arvioiden selvästi kapeakaistaista. Laskennallisesti tarkasteltuna melussa kapeakaistaisuutta taajuudella 0 Hz. Impulssimaisuutta ei havaittavissa. 1/2

24 LIITE 1.8 Projekti Melun taajuusjakauma terssikaisoittain Mp4 - yö , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 k 10 k 12.5 k 16 k khz Painottamaton A-painotus 2/2

25 1/2 Terrafame Oy LIITE 2 Projekti Ympäristömelun pitkäaikaismittaus Ajankohta: Mittausjakson pituus: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Valokuva mittauspaikalta: : : Mittaaja: Sakari Ruokolainen 13 d 23 h min Laitteisto: APL Systems Oy AURES 2.0 Terrafamen kaivos Mp1 Ahoranta (Taattola) n. 2,2 km Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Säätila: Päivä Suunta Nopeus Lämpötila Sadanta mm m/s C , , , , , , , , , , , , , , ,0 Säätiedot vuorokausikeskiarvoja Ilmatieteenlaitoksen Kajaanin säähavaintoasemalta ja Kevitsan kaivoksen sadantaseurannasta. Mittaustulokset: Keskiäänitasot L Aeq_07-22 L Aeq_22-07 Keskiäänitasot Päivä Päivä L Aeq_07-22 db L Aeq_22-07 db db db Havainnot: Mittauksen aloituspäivänä kaivokselta kuultavissa erittäin vaimea humina ja vaimeita työkoneiden ääniä(tuuli koillisesta). Mittausta lopetettaessa kaivokselta kuultavissa kapeakaistaista ujelluksen tapaista ääntä (tuuli lännestä). Koko mittaujakson aikaisessa melun taajuusjakaumassa selvää kapeakaistaisuutta taajuudella 0 Hz.

26 2/2 Terrafame Oy LIITE 2 Projekti Ympäristömelun pitkäaikaismittaus Kuvaajat melutasojen vaihteluista: Mp1 pitkäaikaismittaus Tuntikohtaiset keskiäänitasot 55 db : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Tuntikohtaiset keskiäänitasot LAeq_1h Mp1 pitkäaikaismittaus Keskiäänitasot, päivä db Päiväajan keskiäänitasot LAeq_07-22 Mp1 pitkäaikaismittaus Keskiäänitasot, yö db Yöajan keskiäänitasot LAeq_22-07 Melun taajuusjakauma terssikaistoittain: db Mp1 - Koko mittausjakso , , k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 4 k 5 k 6.3 k 8 khz Painottamaton A-painotus

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 Työ 6696 MELUMITTAUSRAPORTTI Työmaa: Kalasataman keskus Tilaaja: Destia Oy Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 MELUMITTAUSRAPORTTI 1. Yleistä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 25.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.10.11 Viite 82136854 KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Päivämäärä 26.10.11 Laatija

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus

RAPORTTI 16ENN Q TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus RAPORTTI 16ENN0083.110.Q860-001 7.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Taattolan melumittaus Sotkamo 21.8. 4.9.2012 Päiväys 7.11.2012 Sivu 1 (1) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Taattola nimisellä kiinteistöllä

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset Raportti 6O6146.1.Q86-3 11.2.2 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset 6O6146.1 Päiväys 11.2.2 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet 2 2.2 Melun

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI 14.7. 11.8.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Toiminnan ja ympäristön kuvaus... 4 Mittaukset... 5 Kuvaajat...13 Mittaustulokset...16 Melumittausalueen

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-001A 16.7.08 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset 60O60146.01 A Päiväys 16.7.08 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 19.12.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9. Vt7 (K1) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.1 VT7 (K1) KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA; TIESUUNNITELMAN JA TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla

Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla 26. 29.3.2013 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 121/2013 Mika Laita Jyväskylä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu Jani Kankare 23.10.2015 Promethor Oy Muun muassa äänen, tärinän ja ilmanlaatuselvityksien asiantuntijayritys - Mittaukset ja mallinnus - Suunnittelu - Lupahakemukset

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.2.2016 SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 5.2.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-004 27.5.2010 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O60146.01 Viite 60O60146.01.Q860-004 Päiväys 27.5.2010 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2

Lisätiedot

2740 PEAB SEICON OY ATRIA OYJ:N KONTTORI HÖYRYVOIMALANKATU, SEINÄJOKI MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 12.6.2008 SUUNNITTELUTOIMISTO 2740 ALUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSELOSTUS MJK 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-004 27.5.2010 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O60146.01 Päiväys 27.5.2010 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero:

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero: Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa 2016 15.6.2016 Projektinumero: 307852 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Mittausmenetelmä... 3 2.2 Mittauskalusto...

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset Raportti 60O601.01.Q860-002 26.3.2009 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset 60O601.01 Päiväys 26.3.2009 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta.

Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset ja laskentamallin laadinta. Liite 5 Järjestelyratapihan melumittaukset 14-15.2011 Viinikka-Rautaharkon ratapihan melumittaukset 14-15.6.2011 ja laskentamallin laadinta. 1 Toimeksianto / Johdanto Viinikan ja Rautaharkon ratapihat

Lisätiedot

Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset

Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset Donna ID 1 798 627 Jussi Kurikka-Oja 3.7.2017 Tarkistanut: Tiina Kumpula 3.7.2017 YKK62161 2 (5) 3.7.2017 Raitiotien ennen- ympäristömelumittaukset SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS

NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys, loppuraportti Päivämäärä 15.12.2011 NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Naantalin satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys,

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 25.9.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.2.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI MARRASKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Raportti. Vartinoja I tuulivoimalapuiston (Siikajoki) melumittaukset talvella

Raportti. Vartinoja I tuulivoimalapuiston (Siikajoki) melumittaukset talvella Raportti Vartinoja I tuulivoimalapuiston (Siikajoki) melumittaukset talvella 2016-2017 31.3.2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä tuulivoimamelusta... 3 1.2. Vartinoja 1 tuulivoimalapuisto... 3 1.3.

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.2015 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2015 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862 RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862 Viite 16X19988810.Q860-002 Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi sisätilamelua

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014. Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-01064-14 21.2.2014 Mervento 3.6-118 tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Denis Siponen luottamuksellinen 1 (11) Raportin nimi Mervento

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA OHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA Denis Siponen 1, Hannu Nykänen 2, Vesa Viljanen 3, Tapio Lahti 4 1 AkustiikkaSiponen 2 Rantamäentie 14 Kivirannantie 19 37550 LEMPÄÄLÄ 40270 PALOKKA hannu.j.nykanen@outlook.com

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.12.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI LOKAKUU 2016 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI Varissaaren asemakaavan meluselvitys KEURUUN KAUPUNKI Päivämäärä 20.5.2014 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Timo

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.9.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HUHTIKUU 2017 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu Rambøll Finland Oy Oulun Sotilasläänin Esikunta, Oulun kaupunki 3.10.2007 Oulun kaupunki, Oulun Sotilasläänin Esikunta Viite 82110340-11 Versio Pvm 3.10.2007 Hyväksynyt Tarkistanut JHs Kirjoittanut JKO,

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Envimetria Oy 141219me 1(10)

Envimetria Oy 141219me 1(10) Envimetria Oy 141219me 1(10) Meluselvitys 141219me 27.1.15 MELUPÄÄSTÖ- JA IMISSIOMITTAUKSET 19.12.14 PORVOON VE- DEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Kuva 1. Mittauspisteet jätevedenpuhdistamolla Mittauspisteet

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.11.2017 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI SYYSKUU 2017 KEKKILÄ OY JA

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI. Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta. Raportti Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.4.217 Viite 82116477-1 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HELMIKUU 217 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016

KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 Vastaanottaja Kekkilä Oy ja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.10.2016 Viite 82116477-001 KEKKILÄ OY JA NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN YMPÄRISTÖPANEELI HEINÄKUU 2016 KEKKILÄ OY

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä Lemminkäisenkatu B Turku

Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä Lemminkäisenkatu B Turku Valtteri Hongisto 1, Jukka Keränen 1 1 Turun ammattikorkeakoulu, sisäympäristön tutkimusryhmä Lemminkäisenkatu 14-18 B 20520 Turku etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Tiivistelmä Tuulivoimamelun äänenpainetason

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot