NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys, loppuraportti Päivämäärä NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS

2 Vastaanottaja Naantalin satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys, loppuraportti Päivämäärä NAANTALIN SATAMA SATAMATOIMINTOJEN MELUSELVITYS

3 NAANTALIN SATAMA Pvm Laatija Timo Korkee Tarkastaja Hans Westman Hyväksyjä Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. SATAMATOIMINNAN KUVAUS Nykytila Kaavoitus Sataman tulevaisuuden visio 4 3. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT 5 4. MELUMITTAUKSET Melupäästömittaukset Ympäristömelumittaukset 7 5. MELUMALLINNUS Yleistä Maastomalli Toiminta-ajat ja lähtöarvot Laivaliikenne Ajoneuvoliikenne Keularamppi Melualuelaskennat MELULASKENTOJEN TULOKSET YMPÄRISTÖMELUMITTAUSTEN TULOKSET MITTAUS- JA MALLILASKENTATULOSTEN VERTAUS TULOSTEN TULKINTA MELUNTORJUNTA 14 LÄHTEET 16 LIITTEET 16 MELUALUEKUVAT 16 Naantalin Satama Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

5 1 1. JOHDANTO Naantalin Satama ympäristöluvasta on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös (pvm , dnro. 1862/1/09), jossa on melua koskevia lupamääräyksiä. Lupamääräysten mukaan satamatoimintojen aiheuttama melutaso L Aeq ei saa olemassa olevien asuinrakennusten tai rakennuspaikkojen ulko-oleskelualueilla ylittää päivällä klo 7-22 melutasoa 55 db eikä yöllä klo 22-7 melutasoa 50 db. Melutasoja määriteltäessä on tarvittaessa huomioita melun mahdollinen kapeakaistaisuus tai iskumaisuus eli impulssimaisuus. Lupamääräysten mukaan luvan saajan on tehtävä meluselvitys, jossa melun leviämistä tarkastellaan laskentamallilla ohjearvojen mukaisille melutasoille sekä maksimiäänitasoille. Selvityksen yhteydessä tulee sataman osalta tarkastella mahdollisuuksia sataman toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi Humaliston yleiskaavan läntisillä AK-alueilla ja eteläisimmällä AKalueella siten, että alueella alitetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot. Melumittauksilla voidaan selvittää vain mittaushetken tai -ajanjakson aikainen melutaso tietyssä paikassa kyseisenä ajankohtana vallitsevissa olosuhteissa. Humaliston kaavaan liittyneillä aiemmilla meluselvityk-sillä mitattiin melua, jota satamassa syntyy nykyisillä liikennemäärillä, alustyypeillä ja käytettäessä ny-kyisiä linjaliikenteelle vakiintuneita laituripaikkoja ja kenttäalueita. Satamassa olosuhteet voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi liikennemäärien (sekä rahti- että myös mahdollisen matkustajaliikenteen) kasvusta johtuen sekä tästä syntyvästä tarpeesta ohjata ja sijoittaa liikennettä uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla kaupallisista lähtökohdista ja operatiivisista syistä toiminnallisesti sataman eri osiin kenttäalueille ja laitureihin. Ainut mahdollisuus arvioida kyseisten muutosten vaikutuksia melutasoon on mallintaa kyseinen tilanne etukäteen tietokoneavusteisesti. Satama ei luonnollisesti toivo, että sen käyttöön osoitetulta varsin pieneltä alueelta viedään viimeisetkin jatkokehittämismahdollisuudet vaan, että satama voidaan säilyttää elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Satama haluaa omalta osaltaan varmistaa muun muassa tällä meluselvityksellä, että suunnitellut kaavoi-tusratkaisut sataman viereen läheiselle Humaliston alueelle eivät hankaloita ja kavenna ja rajoita sataman toimintaa nykyistä enempää sekä saattaa tähän liittyvät näkökohdat päättäjien tietoon. Satama toivoo myös, että investoinnit eivät menisi hukkaan vaan aiemmilla päätöksillä tehtyjä satamarakenteita kuten Sahanrannan roro-laituria 26/27 kenttäalueineen voitaisiin hyödyntää jatkossa optimaalisesti eikä vain rajoitetusti. Lupamääräysten antamisen jälkeen sataman toimintoja ollaan kehittämässä ja Naantalin Satama on suunnittelemassa mm. Sahanrantaan roro-laituripaikkaan nro 27 uutta keulayläramppia. Tässä meluselvityksessä on tutkittu sataman nykytoimintojen aiheuttamia melutasoja ympäristössä sekä melualuemallinnuksella että melumittauksin. Laajennetun toiminnan aikainen tilanne on mallinnettu suunnittelun tämän hetkisellä tarkkuudella. Meluselvityksen on tilannut Naantalin Satama, jossa yhdyshenkilönä on toiminut satamajohtaja Yrjö Vainiala. Ramboll Finland Oy:ssä meluselvityksen projektipäällikkönä on toiminut Ins. (amk) Timo Korkee. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

6 2 2. SATAMATOIMINNAN KUVAUS 2.1 Nykytila Naantalin Sataman vakituinen reittiliikenne muodostuu Finnlines Oyj:n kolmesta päivittäisestä Naantali - Kapellskär laivavuorosta sekä Rederi AB Lillgaard Oy:n yhdestä päivittäisestä Naantali- Långnäs laivavuorosta. Vuonna 2010 satamassa oli laivakäyntejä yhteensä 1977 kpl. Vakituisen reittiliikenteen osuus koko vuoden aluskäynneistä oli noin 70%. Sataman säännöllinen reittiliikenne on esitetty taulukossa Taulukko 2.1 reittiliikenteen aikataulu, tilanne syyskuu Tulo Finnlines Oyj Naantali Lähtö Rederi AB Lillgaard (ma-la) Reittiliikenteen laivat ovat tyypiltään roro- ja ropax-aluksia. Finnlines Oy:n laivat kuljettavat rahdin lisäksi myös matkustajia, joita vuonna 2010 oli yhteensä n Finnlinesin alukset käyttävät kantasatamassa laituria nro. 20 ja rederi AB Lillgaard Oy:n alukset Sahanrannassa laituria nro 27. Laiturien sijainti on esitetty kuvassa Sahanranta kantasatama laituri Nro.27 laituri Nro.20 Kuva sataman laiturit Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

7 3 2.2 Kaavoitus Humaliston ajantasa-asemakaavassa satama on merkitty satama-alueeksi (LS). Sataman, Satamatien ja meren rajaama alue on kaavassa merkitty LS ja LV -alueeksi (venesatama-alue) sekä K-3 alueeksi. Kopenkadun eteläpuoliset alueet ovat kaavassa K2 ja LPA-aluetta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Humaliston alueen osayleiskaavan Kaavassa Kopenkadun ja Satamatien väli on esitetty AK- ja AL-alueeksi sekä Satamatien ja Vanha Satamatien välinen alue osittain AL- ja VL alueeksi. Lisäksi satamaan johtavan Järveläntien varteen on kaavoitettu AKR-alue. Kaavassa AK-, AKR- ja AL-alueilla on annettu kaavamääräys alueen melutasoista. Kuvassa on ote osayleiskaavasta. Humaliston alueella on käynnissä asemakaavatyö (tilanne ). Viimeisimmän asemakaavaluonnoksen ( ) mukaisesti Kopenkadun eteläpuoleiset alueet on esitetty AK-alueiksi. Ote asemakaavaluonnoksesta on esitetty kuvassa Kaavan suunnittelu on aloitettu alusta uudelleen. Kantasatama Sahanranta Kuva Ote Humaliston Osayleiskaavasta Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

8 4 Kuva Ote Humalisto I:n alueen asemakaavamuutosehdotuksesta Sataman tulevaisuuden visio Naantalin Satamalla on käynnissä suunnittelutyö uuden keulaylärampin rakentamisesta Sahanrannan roro-laituripaikkaan nro 27. Rampin sijoittuminen on esitetty kuvassa Hankkeen tarkoituksena on lisätä sataman laiturikapasiteettia roro-liikenteen tarpeisiin sekä ensisijassa varmistaa nykyisen roro/ropax -liikenteen häiriöttömyys ja kilpailukykyisyys. Samalla luodaan olosuhteet rekka- ja trailerliikenteen kasvulle nostamalla Sahanrannan roro-laiturin nro 26/27 käyttöastetta ja hyödyntämällä tehokkaammin ko. laiturin kenttäaluetta. Siirtämällä liikennettä Sahanrannan roro-laituriin nro 26/27 ja sen taustalla olevalle kenttäalueelle vapautetaan kapasiteettia roro-laiturilla 20, jota voidaan sen jälkeen yhdessä viereisen matkustajaterminaalin kanssa jatkossa markkinoida ja hyödyntää esimerkiksi mahdollisessa varsinaisessa matkustajaliikenteessä nykyisen ropax-liikennekonseptin (rekka- ja trailer -liikennettä sekä ajoneuvo mukanaan matkustavia) lisäksi. Sahanrantaan, uudella keulaylärampilla varustettua roro-laituripaikkaa 27 ja sen tausta-aluetta käyttämään, voitaisiin siirtää vähitellen sataman nykyinen Finnlines Oyj:n (Finnlink) reittiliikenne (Naantali-Kapellskär) osittain tai kokonaan, jolloin kantasataman matkustajaterminaalin viereinen laituri nro 20 vapautuisi mahdollisten henkilöliikennelaivojen käyttöön. Varsinainen matkustajaliikenne (jalan laivaan siirtyviä matkustajia) edellyttää satamassa matkustajaterminaalin käyttöä ja sen hyödyntämistä. Laiturin nro 20 ja terminaalin väliin voidaan varsin helposti asentaa kävelyputki (kuten Viking Linen aikaan) ja satamassa jo käyttövalmiina oleva aluksen kyljen kulkuaukon kohdalle ohjattava hissi ja kävelyramppi voidaan kunnostuksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön suhteellisen pienin investointikustannuksin. Yhtenä sataman visiona on saada kantasataman laituriin nro. 20 aikaa myöten kaksi uutta matkustajia ja autoja kuljettavaa matkustaja-autolauttaa. Rakentamalla nykyisen laituripaikan 20 ylärampin lisäksi toinen yläkeularamppi rorolaituripaikkaan 27 saavutettaisiin useita muitakin etuja mitkä lisäisivät sataman kilpailukykyä. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

9 5 Sahanranta Kuva Sahanrannan uusi keulayläramppi 3. YMPÄRISTÖMELUN OHJEARVOT Korkein Hallinto-oikeus on antanut päätöksen sataman ympäristöluvasta. Päätöksen mukaan melun päivä- ja yöajan ohjearvot olemassa olevilla asuinrakennusten ja rakennuspaikkojen osalta on päivällä 55 db ja yöllä 50 db. Äänen mahdollinen impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus pitää huomioida Vnp 993/1992 mukaisesti. 4. MELUMITTAUKSET Työn suorittamiseksi tehtiin kahdenlaisia melumittauksia; melupäästömittauksia sekä ympäristömelumittauksia. Melupäästömittausten tarkoituksena on mittaamalla määrittää äänilähteen melupäästö (L W ), eli selvittää äänilähteen ympäristöön säteilevän äänienergian määrä niin, että lähtötietoa voidaan käyttää laskentamallissa melun lähtöarvona. Ympäristömelumittauksessa mitattiin ympäristössä esiintyvän äänen tasoa sekä äänen luonnetta (impulssimaisuutta ja kapeakaistaisuutta) mittauspisteessä. 4.1 Melupäästömittaukset Äänilähteiden melupäästömittaukset suoritettiin samalla käyntikerralla ympäristömelumittausten kanssa. Mittaajan toimi Timo Korkee. Melupäästömittaukset suoritettiin soveltuvin osin Nordtestin julkaisemalla menetelmällä Nordtest method NT ACOU 080 "sphere", jossa mittauspisteet sijaitsevat melulähdettä ympäröivällä kuvitellulla puolipallon pinnalla. Mittauskalustona käytettiin luokan 1 mukaista äänitasomittaria (Norsonic 118) varustettuna mikrofonin jatkojohdolla. Mittaukset suoritettiin 1/3 oktaavikaistoittain taajuuskaistoille 6,3 Hz 20 khz./1/ Saadut mittaustulokset vastasivat Insinööritoimisto Akukon Oy:n satamasta laaditun meluselvityksen aikaisempia mittaustuloksia /2/. Ympäristömelun kannalta merkittävimmät äänilähteet ovat laivojen apukoneet, lastausrampin (ylä- ja alarampin) kolina ja sataman rekkaliikenne. Hetkellisesti jonkin verran melua aiheuttaa myös satama-alueella irtoperävaunuja lastaava terminaalitraktori. Laskennassa käytetyt äänitehotasot on esitetty tämän raportin liitteessä 1. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

10 6 Kuvat ja Valokuvat M/s Finnclipperin ylä- ja alakeularampin äänitason mittaustilanteesta. Melupäästömittausten aikana kiinnitettiin huomiota äänilähteiden melun impulssimaisuuteen ja kapeakaistaisuuteen. Äänilähdettä pidetään impulssimaisena, jos mitattujen 1 s ajanjaksojen L AImax - LA Smax - tasojen erotus oli 5 db tai enemmän ja kapeakaistaisena, jos yhden terssikaistan painetaso oli enemmän kuin 5dB suurempi kuin välittömästi kyseisen kaistan ala- tai yläpuolella olevien kaistojen äänen painetasot. Selvästi impulssimainen äänilähde on laivan keula-alaramppi raskaan ajoneuvon ylittäessä sen. Keula-alaramppin mittaustulokseen on mallinnuksessa tehty 5 db impulssimaisuuskorjaus. Muita impulssimaisia äänilähteitä ei havaittu. Arvioitaessa melun impulssimaisuutta on muistettava, että melun impulssimaisuus samoin kuin kapeakaistaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa ja lopulta häviää kokonaan. Melumallinnus ei huomioi impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden vähenemistä etäisyyden kasvaessa, vaan tehty impulssi- /kapeakaistakorjaus vaikuttaa melutasoon saman suuruisena koko laskennassa etäisyydestä riippumatta. Tämän takia impulssi- ja kapeakaistakorjatut melulaskentakuvat antavat etäällä melulähteestä todellisuutta suurempia melutasoja. Laivojen apukoneiden käyntiääni on kapeakaistaista äänilähteen läheisyydessä. Ympäristömelumittausten perusteella laivan apumoottorin ääni erottui kapeakaistaisena vielä lähimpään mittauspisteen (pisteeseen 3, etäisyys noin 260 m). Tämän takia laivojen apukoneiden melupäästön lähtöarvoon on tehty kapeakaistakorjaus +5 db. Muita kapeakaistaisia äänilähteitä ei havaittu. Kuvaajassa on esitetty M/s Finnclipperin apukoneiden mitattu äänen taajuusjakauma ympäristömelumittauspisteessä 3. Kapeakaistaisuus näkyy taajuuskaistoilla 63 Hz ja 125 Hz. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

11 7 M/s Finnclipper, äänen taajuusjakauma db(a) 50 MP3, etäisyyslaivaan n. 260m Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1.0 khz 1.25 khz 1.6 khz 2.0 khz 2.5 khz 3.15 khz 4.0 khz 5.0 khz 6.3 khz 8.0 khz 10 Taajuus Kuvaaja M/s Finnclipperin äänitaso mittauspisteessä MP Ympäristömelumittaukset Melutasoja sataman ympäristössä mitattiin neljästä eri mittauspisteestä Mittaajana toimi Timo Korkee. Mittauspisteet sijaitsivat kartan mukaisissa pisteissä. Mittaukset toteutettiin valvomattomina mittauksina, jossa mittari tallensi 1 s resoluutiolla keskiäänitasoa muistiin. Mittausjakson pituus vaihteli 4-17 tuntiin per piste. Mittauskalustona käytettiin luokan 1 mukaisia äänitasomittareita (Norsonic 118, Norsonic 140 sekä 2kpl Rion NL 32). Mittareista Norsonic 140 tallensi mittausjakson ajan äänen taajuusjakaumaa 1/3 oktaaveittain muistiin ja yksi Rion-mittareista tallensi mittausjakson myös äänitiedostona. Mittauksissa noudatettiin ympäristöministeriön mittausohjetta 1/1995./3/ Mittausjakson aikainen säätila tallennettiin alueelle tuodulla siirrettävällä sääasemalla (Davis Vantage Pro II). Mittausten aikainen sää oli lämmin. Vallitseva tuuli oli kaakosta ja tuulen voimakkuus 1-3 m/s. Tuulen suunta täytti kaikkiin mittauspisteisiin ympäristöministeriön mittausohjeen mukaiset vaatimukset. Mp4 Mp1 Mp3 Mp2 Kuva ympäristömelumittauspisteiden sijainti Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselv itys

12 8 5. MELUMALLINNUS 5.1 Yleistä Sataman toimintojen melumallinnus on tehty SoundPLAN 7.0- ohjelmistolla käyttäen pohjoismaisia tie- ja teollisuusmelun laskentamalleja. Tieliikenteen ajoneuvojen melupäästöt ovat yleisti tunnettuja. Muille (teollisuuden) melulähteille on luonteenomaista se, että ne ovat yksilöllisiä ja niiden melupäästöt on syötettävä laskentaohjelmaan suoritettujen melupäästömittausten pohjalta. Teollisuuden melulähteen melupäästöarvo ilmoitetaan mallissa oktaavikaistoittain välillä Hz suuntaavuus ja käyttöaikatieto huomioiden./4/,/5/ Melulähteet sijoitetaan pistemäisiksi-, viivamaisiksi- tai aluelähteiksi riippuen lähteen tyypistä. Malli laskee melutasot ympäristössä ottaen huomioon mm. etäisyysvaimennuksen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä pintojen absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis todellisuudessa esiinny kaikkialla yhtä laajoina samanaikaisesti, vaan Laskentatulos kuvaa äänen etenemistä laskentaoletuksen mukaisessa lievässä myötätuuliolosuhteessa. 5.2 Maastomalli Melulaskennan maastomalli on laadittu Naantalin kaupungin numeerisesta kartta-aineistosta. Sahanrantaan suunniteltu keulayläramppi on mallinnettu Rambollin päivätyn suunnitelman mukaisesti. Melualuelaskentakuvissa on esitetty kaupunginvaltuuston hyväksymä Humaliston alueen osayleiskaavan mukaiset alueiden kaava-aluerajat. Humaliston alueen asemakaavan laadinta on käynnissä eikä siitä ollut esittää meluselvitystä laadittaessa uutta luonnosta. Mallinnuksessa on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaista rakennusten käyttötapaluokitusta. Melulaskentakuvissa rakennusten päälle on tulostettu väri käyttötapaluokittain. Mallinnuksessa vesipinta ja sataman asfalttikenttä on mallinnettu akustisesti kovana pintana. 5.3 Toiminta-ajat ja lähtöarvot Laivaliikenne Finnlines Oyj:n säännöllinen liikennöinti on nykytilassa mallinnettu alusten aikataulun mukaisesti kantasataman laituriin nro. 20. Ennustetilanteessa liikenne on siirretty Sahanrannan uuteen keulayläramppiin. Rederi AB Lillgaard Oy:n alus on mallinnettu nykytilassa ja ennustetilanteessa käyttämään Sahanrannan laituria. Ennustetilanteessa Kantasataman laituriin nro.20 on mallinnettu kaksi uutta laivaa, joista toinen liikennöi päiväaikaan ja toinen yöaikaan. Tarkemman lähtötiedon puuttuessa konsultti on mallintanut alukset M/s Viking XPRS aluksen kokoiseksi automäärältään. Äänitehotasona uusille aluksille on käytetty mitattua M/s Finnfellow lähtöarvoa. Naantalin Sataman muuta laivaliikennettä ei meluselvityksessä ole huomioitu. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

13 9 Nykyinen tilanne Laiva Lauturi Tuloaika Lähtöaika Satamassa oloaika (apumoottori Mallinnuksessa käytetty äänitehotaso, L WA käynnissä) Finnclipper kantasatama,laituri 06:45 09:30 2h 45min 107 db * Finneagle nro.20 10:00 17:00 7h 107 db * Finnfellow 18:15 22:30 4h 15min 108 db* Fjärdvägen Sahanranta, laituri 20:00 22:30 2 h 30min 108 db* nro. 27 Ennuste Laiva Lauturi Tuloaika Lähtöaika Satamassa oloaika (apumoottori Mallinnuksessa käytetty äänitehotaso, LWA käynnissä) Finnclipper Sahanranta laituri 06:45 09:30 2h 45min 107 db * Finneagle nro.27 10:00 17:00 7h 107 db * Finnfellow 18:15 22:30 4h 15min 108 db* Fjärdvägen Sahanranta, laituri 20:00 22:30 2 h 30min 108 db* nro. 26 Uusi alus 1 Kantasatama, laituri 03:30 06:30 3h 108 db* Uusi alus 2 nro.20 12:00 15:00 3h 108 db* *= Kapeakaistakorjaus + 5 db huomioitu. Taulukko Laivaliikenteen lähtötiedot Finnfellow-laivalla on laiturissa oloajalle apumoottorien käyntiäänen lisäksi mallinnettu aluksen kyljessä olevan kompressorihuoneen säleikön aiheuttama ääni (L WA = 107 db) Ajoneuvoliikenne Nykyisten laivojen ajoneuvomäärät on mallinnettu satamalta saatujen vuoden 2010 tietojen perusteella. Liikennemäärät on esitetty taulukossa Nykytila KVL Päiväajan liikenne yöajan liikenne henkilöautoja raskasliikenne henkilöautoja raskasliikenne Finnlines, Kantasatama Fjärdvägen, Sahanranta Ennuste KVL Päiväajan liikenne yöajan liikenne henkilöautoja raskasliikenne henkilöautoja raskasliikenne Finnlines, Sahanranta Fjärdvägen, Sahanranta Uusi laivayhtiö, Kantasatama Taulukko Sataman ajoneuvoliikenne Satama-alueella raskasliikenne kerääntyy odottamaan laivaan sisään ajoa sataman odotuskentälle. Satama-alueella on autojen tyhjäkäynti kielletty. Tiettyä tyhjäkäyttöä ilmenee kuitenkin luonnostaa laivan lastauksen aikana, kun raskaanliikenteen autot yksikerrallaan ajaa laivaan sisään. Ramboll on aikaisemmin mitannut raskaanliikenteen keskimääräiseksi tyhjäkäynnin äänitehotasoksi L WA =88 db. Melumallinnuksessa on oletettu, että puolen tunnin ajan ennen laivan lähtöä n. 20 % raskaanliikenteen autoista käy tyhjäkäyntiä terminaalialueella. Satama-alueen koneista on mallinnuksessa huomioitu perävaunuja vetävä terminaalitraktori. Kone on mallinnettu toimimaan ajoreitillään 30 minuutin ajan ennen laivojen lähtöä lähtöarvolla L WA =110 db. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

14 Keularamppi Ylä-/alakeularamppi kolahtaa raskaanliikenteen ylittäessä rampin. Henkilöauton aiheuttama kolahdus on huomattavasti raskasta liikennettä alhaisempi, mallinnuksen kannalta merkityksetön. Kolahdus on erisuuri laivaan ajettaessa kuin laivasta pois ajettaessa erilaisesta ajonopeudesta riippuen. Kolahduksen äänitasoon vaikuttaa lisäksi mm. auton akselimäärä ja telin rakenne. Moniakselisen auton ylittäessä keularampin se kolahtaa jokaisen pyörän ylityksen kohdalla. Kolahdus muodostuu suurelta osin ajorampin ja laivan rakenteiden yhteen osumisesta. Osittain kolahdusta aiheutuu kuitenkin myös raskaasta autosta itsestään (jousitus, lasti) sen ylittäessä rampin aiheuttama epätasaisuus. Melumallinnuksessa kolahdus on mallinnettu samalla yhdellä äänitehotasoarvolla riippumatta ajoneuvon ajosuunnasta tai akselimäärästä. Kolahdus on mallinnettu vain raskaan liikenteen autoille seuraavilla oletuksilla: - Kolahduksen kesto on 5 s / raskasauto. - kolahduksen lähtötehotasoon on tehty 5 db impulssimaisuuskorjaus. Melupäästöarvona rampille on käytetty seuraavaa mitattua keskimääräistä arvoa Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz 8 khz L WA (db) Sahanrantaan rakennettava uusi keularamppi on kolahduksen osalta mallinnettu samalla lähtöarvolla. Kolahduksen lisäksi rampista aiheutuu ääntä myös raskaanliikenteen ajaessa ramppia ylöspäin (kiindytys pienellä vaihteella ) tai alaspäin (moottorijarrutus). Rampin 8-10% noususta aiheutuva äänitason lisäys huomioituu tieliikennemallissa kaltevuusgradienttinä. Lisäksi laskennassa on rampin osalla käytetty tavallista suurempaa ajonopeutta (60 km/h). 5.4 Melualuelaskennat Melun leviämislaskenta on suoritettu 15 x 15 m suuruisia laskentaruutuja käyttäen ja laskentakorkeutena on vakiintuneeseen tapaan käytetty maanpinta +2 m korkeutta. Kaikissa laskennoissa on huomioitu keularampin impulssimaisuus. Melulaskentakuvissa 1-6 keskiäänitasot on esitetty ilman erillistä kapeakaistaisuuskorjausta. Kuvissa 7-13 kapeakaistaisuuskorjaus on huomioitu. Mallinnetuilla tilanteilla on esitetty sataman nykyisen toiminnan melualueet sekä Sahanrannan uuden keulayläramppin melualueet, kun uudet laivat käyttävät Kantasatamaa. Laskentakuvissa on esitetty OYK:n mukaiset yleiskaavamerkinnät. Laskentasuureena on käytetty päivä- (klo 07-22) ja yöajan ( klo 22-07) keskiäänitasoa, LAeq7-22/22-7 sekä yhden tunnin keskiäänitasoa, L Aeq1h. Yhden tunnin keskiäänitaso kuvaa sataman vilkkaimman tunnin aikaista keskiäänitasoa. Nykytilassa sataman vilkkaimmaksi tunniksi on valittu klo välinen aika, jolloin satamassa tapahtuu laivojen Finnfellow ja Fjärdvägen lastaus, osittain autoliikenteen saapuminen laivoihin ja laivan lähtö. Ennustetilanteessa yhden tunnin keskiäänitasolaskenta kuvaa tilannetta kun Kantasataman laiturissa nro. 20 on uuden laivan lastaus käynnissä ja Sahanrannassa lastataan uudella keulaylärampilla Finnfellow-laivaa. Yhden tunnin keskiäänitasolle ei ympäristöluvassa ole annettu raja-arvoa. Luvassa on kuitenkin maininta, että laskennallisesti tulisi esittää toiminnan aiheuttamat maksimiäänitasot. Maksimiäänitasojen laskennallisen esittämisen esteenä on, että enimmäismelutasoille ei ole olemassa laskentamalleja. Enimmäismelutasojen tarkastelu liittyy hyvin lyhytaikaisiin ääniin, lähinnä yksittäisiin kolahduksiin tai vastaaviin ääniin, jotka hetkellisesti muodostavat sataman suurimman melualueen. Laskentamallit käsittelevät keskiäänitason leviämisen laskentaa. Lyhyen ajan keski- Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

15 11 äänitasoja laskentamalleilla voidaan kuitenkin esittää (esimerkiksi vilkkaan yhden tunnin keskiäänitaso, LAeq1h). Tällä laskentatuloksella saadaan käsitys sataman toiminnan aiheuttamista hetkellisestä melualueesta. Kuvissa melun leviäminen on esitetty 5 db välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi db melualue on laskentakuvissa esitetty oranssilla värillä. 6. MELULASKENTOJEN TULOKSET MELUALUEKUVAT 1-6: Nykytilanne: Kuvissa 1 ja 2 on esitetty sataman nykyisen toiminnan aiheuttama päivä- ja yöajan impulssikorjattu keskiäänitaso ilman kapeakaistakorjausta. Päiväajan 55 db melualue rajoittuu maalla satama-alueelle ja sitä ympäröiville lähimmille teollisuusalueille. Luonnonmaalla olevat lähimmät lomarakennukset ovat noin 45 db melutasossa. Yöajan 50 db melualueelle ei jää asuin- tai lomarakennuksia. Laskennallisesti tulos ei ylitä melun päivä- ja yöajan raja-arvoja. Kuvassa 3 on esitetty laskennallinen yhden tunnin keskiäänitaso sataman vilkkaaseen ajanhetkeen klo Laskennan mukaan OYK:n meren rannan AK-alueet ja Satamatien pohjoispuoliset AL- alueet ovat tunnin aikana osittain 45 db keskiäänitasossa. Satamatien ja Vanhan Satamatien välinen lähivirkistysalue VL on db melualueella. Luonnonmaalla olevat lomaasunnot ovat enimmillään db keskiäänitasossa. Ennustetilanne Kuvissa 4 ja 5 on esitetty laskennalliset päivä- ja yöajan impulssikorjatut keskiäänitasot, kun Sahanrannassa on uusi keulayläramppi, Finnlines Oy:n laivaliikenne on siirtynyt uuteen ramppiin ja Kantasataman laiturissa nro. 20 käy kaksi uutta laivaa vuorokaudessa. OYK:n meren rannan AKalueet ovat db päiväajan keskiäänitasossa. Luonnonmaalla olevat loma-asunnot ovat enimmillään db päiväajan keskiäänitasossa. Ennustetilanteen laskennalliset melutasot eivät ylitä päivä- ja yöajan raja-arvoja. Luonnonmaan lähimmät loma-asunnot ovat enimmillään 50 db päiväajan keskiäänitasossa. Kuvassa 6 on esitetty ennustetilanteen laskennallinen yhden tunnin keskiäänitaso, kun Kantasatamassa ja Sahanrannassa on laivan lastaus käynnissä. Tulosten mukaan Luonnonmaan lähimmät loma-asunnot ovat db yhden tunnin keskiäänitasossa. OYK:n meren rannan lähellä olevat AK-alueet ovat db keskiäänitasossa. Riippuen uusien laivojen aikataulutuksesta laskentatuloksen mukaiset melualueet voivat esiintyä yhtälailla päivä- kuin yöaikaan. MELUALUEKUVAT 7-12: Melulaskentakuvat 7-12 vastaavat muutoin kuvia 1-6, mutta nyt laskennassa on huomioitu laivojen äänen mahdollinen kapeakaistaisuus. Nykytilanne: Kuvissa 7 ja 8 on esitetty sataman nykyisen toiminnan päivä- ja yöajan impulssi- ja kapeakaistakorjattu päivä- ja yöajan keskiäänitaso. Humaliston AK-alueilla päiväajan keskiäänitaso on enimmillään noin 45 db ja yöllä alle 45 db. Laskennallisesti tulos ei ylitä melun päivä- ja yöajan raja-arvoja. Luonnonmaalla melutaso loma-asuntojen pihamailla on päivällä noin db. Kuvassa 9 on esitetty laskennallinen yhden tunnin keskiäänitaso sataman vilkkaaseen ajanhetkeen impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioituna. OYK:n rannan AK-alueet ovat tunnin aikana noin db keskiäänitasossa. Luonnonmaan lähimmät loma-asunnot ovat noin db yhden tunnin keskiäänitasossa. Ennustetilanne: Kuvissa 10 ja 11 on esitetty ennustetilanteeen päivä- ja yöajan keskiäänitaso, kun impulssi- ja kapeakaistakorjaus on huomioitu. Päiväajan keskiäänitaso OYK:n AK alueilla on noin 47 db ja Luonnonmaalla noin 53 db. Laskennallisesti tulos ei ylitä AK-alueella 55 db päiväajan melurajaa tai yöajan 50 db rajaa. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

16 12 Kuvassa 12 on esitetty ennustetilanteen yhden vilkkaan tunnin keskiäänitaso. OYK:n AK-alueilla keskiäänitaso on db yhden tunnin keskiäänitasossa. Luonnonmaalla satamaa vastapäätä tunnin keskiäänitaso on noin 55-57dB. Riippuen uusien laivojen aikataulutuksesta laskentatuloksen mukaiset melualueet voivat esiintyä yhtälailla päivä- kuin yöaikaan. 7. YMPÄRISTÖMELUMITTAUSTEN TULOKSET Ympäristömelumittaukset suoritettiin ns. valvomattomina mittauksina ja mittausten tulokset on esitetty tiivistetysti taulukossa 7.1. Mittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 2. Tuloksen epävarmuus on esitetty ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaista menettelyä noudattaen. Mittausohjeen mukaan mittausetäisyydellä on merkittävä vaikutus tuloksen tarkkuuteen. Mittauspiste MP1 MP2 MP3 MP4 Ajankohta 25.8 klo 16: klo10: klo 17:51-26:8 klo 09: klo 19: klo 00:44, sekä klo 7:45-10: klo klo 8:03 mittausjakson pituus Mittaustulos, db(a) Säätila huomautettavaa päiväaika Yöaika 17h 7min 49 ± 5,5 51 ± 5,5 15h 55 min 51 ± 5,5 50± 5,5 yhteensä 6 h 45 min 50 ± 4,5 50 ± 4,5 10h 3min 54 ± 5 57 ± 5,5 Sää ok. Kaakosta 2,3m/s Sää ok. Kaakosta 2,3m/s Sää ok. Kaakosta 2,3m/s Sää ok. Kaakosta 2,3m/s - - Mittari pysähtynyt kesken mittauksen. Tulos muodostuu kahdesta mittauksesta Taulukko 7.1. Ympäristömelumittauspisteiden tulokset Ympäristömelumittausten perusteella voidaan todeta, että sataman ympäristössä päivä- ja yöajan keskiäänitasossa tapahtui vain vähän ajallista vaihtelua. Mittaushetkellä yöajan keskiäänitaso oli päiväaikaa korkeampi mittauspisteissä MP1 ja MP4. Pisteessä MP4 yöajan suurempi keskiäänitaso muodostuu raskaasta liikenteestä, kun rekat ajoivat mittauspisteen läheltä alkuyöstä ja aikaisin aamulla. Pisteessä MP1 päiväajan keskiäänitaso mittausepävarmuus huomioituna alittaa raja-arvon 55 db. Yöajan mittaustulos 51 db ± 5,5 db on yöajan raja-arvon 50 db tasalla mittausepävarmuus huomioituna. Tuloksesta, joka on raja-arvon tasalla, ei voida sanoa ylittääkö tai alittaako se rajaarvon. Pisteessä MP2 päiväajan ja yöajan mittaustulokset ovat mittausepävarmuus huomioituna päiväja yöajan raja-arvon tasalla. Pisteessä MP3 päiväajan mittaustulos alittaa päiväajan ohjearvon 55 db. Yöaikaan mittaustulos on yöajan ohjearvon 50 db tasalla. Pisteessä MP4 päiväajan mittaustulos on päiväajan ohjearvon tasalla. Yöaikainen mittaustulos ylittää lievästi yöajan ohjearvon 50 db. Mittauspisteessä 1 3 esiintyi yöaikaan äänitasossa nousua, jonka alkuperää ei saatu selville. Pisteissä 1 nousu ajoittui klo väliseen aikaan ja pisteissä 2 ja 3 Klo :15 väliseen aikaan. Mittausjakson äänitason vaihtelut pisteissä 1 ja 2 on esitetty kuvaajissa 7.2 ja 7.3. Mitattu äänitason nousu on esitetty kuvaajassa sinisen ja punaisen viivan välisenä alueena. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

17 13 Kuvaaja 7.2. Äänitason vaihtelu mittauspisteessä MP1. Kuvaaja 7.3. Äänitason vaihtelu mittauspisteessä MP2. Äänitason nousun aiheuttaja voi olla Sahanrannan laiturissa ollut kuivarahtialus M/s Fingard. 8. MITTAUS- JA MALLILASKENTATULOSTEN VERTAUS Mittaustuloksia on verrattu mallilaskennan tuloksiin 1 ja 2 taulukossa 8.1. Mallinnuksen tarkkuus on yleisesti noin ±2 db. Melupäästömittauksiin sisältyy myös oma epävarmuus, joten mallilaskennan kokonaistarkkuutena tässä työssä voidaan pitää noin ±3 db. Piste Mallinnustulos, db(a) mittaustulos, db(a) Päiväaika Yöaika Päiväaika Yöaika MP1 40±3 alle 40 49±5,5 51±5,5 MP2 43±3 alle 40 51±5,5 50±5,5 MP3 43±3 alle 40 50±4,5 50±4,5 MP4 53±3 53±3 54±5 57±5,5 Taulukon tuloksista nähdään, että mallinnuksen tulokset ovat mitattuja arvoja alempia pisteissä 1-3. Päiväaikaan tulokset ovat epävarmuudet huomioituna suunnilleen vertailukelpoisia, mutta yöaikaan mallinnetuissa ja mitatuissa tuloksissa on selvä ero. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

18 14 Tuloksia verrattaessa on muistettava, että ympäristömelumittauksissa äänitasomittari on rekisteröinyt kaiken mittausjakson äänen huomioimatta sen lähdettä. Mallinnus sisältää vain sataman äänilähteet, eli ei esimerkiksi kaupungin, liikenteen ja luonnonääniä, jotka äänitasomittari on rekisteröinyt. Eroa yöaikaisiin tuloksiin aiheuttaa ympäristömelumittauspisteissä 1-3 esiintynyt yöaikainen äänilähde, joka mallinnuksesta puuttui. Lähde aiheutti yöaikaisissa mittauksissa äänitason nousua. Äänilähde on voinut olla Sahanrannan M/s Fingard tai esimerkiksi muualta kuulunut teollisuuden äänilähde. 9. TULOSTEN TULKINTA Mallinnuksen mukaan sataman melutaso nykyisellään ei ylitä sille asetettuja raja-arvoja. Melutasot humaliston AK-kortteleilla kasvat noin 4-6 db, kun toimintaa siirretään Sahanrantaan. Muutos on suuruudeltaan sellainen, että ihminen sen todennäköisesti havaitsee. Laivojen moottorimelu on matalataajuista ja yleisesti sellaisella taajuusalueella, että sitä voidaan pitää normaalia melua häiritsevämpänä. Tämän takia ihmisen kokema äänen häiritsevyys voi olla suurempaa kuin pelkän äänitasossa tapahtuneen muutoksen perusteella voisi olettaa. Ympäristömelumittausten perusteella voidaan sanoa, että melutaso satama-alueen ympäristössä on nykyisellään raja-arvojen tuntumassa ja että yöaikaan äänitaso on saman suuruista kuin päiväaikaan. Laivan apumoottorin äänen havaittiin mittausten perusteella olevan kapeakaistaista vielä noin 300 m etäisyydellä laivasta. Ennustetilanteessa sataman päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat Humaliston alueella laskennallisesti yhä raja-arvojen sallimissa tasoissa. Luonnonmaalla, satamaa vastapäätä, olevat lomaasunnot voitaneen tulkita taajamissa tai sen läheisyydessä oleviksi loma-asunnoiksi, jolloin niihin voidaan soveltaa samoja raja-arvoja kuin asuinrakennuksiin. Tällöin nekin ovat ohjearvot alittavassa melutasossa. Sataman melulle on yleisesti tyypillistä, että melutaso vaihtelee laivojen kulun mukaisesti. Hetkellinen 1 tunnin keskiäänitaso on nykytilassa Luonnonmaalla päiväajan ohjearvon tasalla ja yöajan ohjearvon 50 db ylittyy lähimmillä lomarakennuksilla. Ennustetilanteessa ylitys Luonnonmaalla suurenee. Jos ennustetilanteessa huomioidaan impulssi- ja kapeakaistakorjaukset äänitaso OYK:n rannan AK-alueella alkaa olemaan päiväajan 55 db tasalla ja yöajan raja-arvon 50 db ylitse. Huipputunti voi ajoittua päivä- tai yöaikaan. Huipputunnin aikana todennäköisyys melun häiritseväksi kokemiselle AK-alueella on mahdollista. 10. MELUNTORJUNTA Humaliston alueelle eniten ympäristömelua aiheuttavien äänilähteiden selvittämiseksi sijoitettiin laskentamalliin kolme laskentapistettä, joihin laskettiin eniten melua aiheuttavien äänilähteiden päivä- ja yöajan keskiäänitasojen osuudet. Laskenta tehtiin tilanteesta, jossa laivojen apumoottorin kapeakaistaisuus huomioitiin. Laskennan tarkoituksena on tuoda esille ne äänilähteet, joihin meluntorjunta tulisi kohdentaa, jotta satamatoimintojen melutaso voisi alentua. Laskentapisteet ja tulokset on esitetty kuvassa Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

19 15 MP1. Nykytila Ennustetilanne kolme eniten ääntä päiväaika yöaika MP1. päiväaika yöaika aiheuttavaa kolme eniten ääntä aiheuttavaa 1. Laivat satamassa 39,5 db 33,0 db 1. Uusi keulaylä- 42,3 db 41 db (=apumoottorit) ramppi (*) 2. Sahanrannan 21,7 db 21,9 db 2 Sahanrannan 40,1 db 40,4 db liikenne liikenne 3. Kantasataman 12,8 db 9 db 3. Sahanranta laivat 40,5 db 31,6 db keularamppi (=apum.) Keskiäänitaso 39,7 db 33,2 db Keskiäänitaso 44,9 db 44 db MP2. Nykytila Ennustetilanne kolme eniten ääntä päiväaika yöaika MP2. päiväaika yöaika aiheuttavaa kolme eniten ääntä aiheuttavaa 1.Laivat satamassa 36,6 db 29,3 db 1. Sahanrannan 38,1 db 31,8dB (=apumoottorit) laivat (=apum.) 2.Kantasatama liikenne 20,4 db 13,6 db 2. Uusi keulayläramppi 31,4 db 27,6 db (*) 3.Kantasataman keula- 14,8 db 14,9 db 3. Kantasataman 27,2 db 29,4 db ramppi laivat (=apum.*) Keskiäänitaso 36,9 db 29,5 db Keskiäänitaso 39,2 db 34,7 db MP3. kolme eniten ääntä aiheuttavaa 1.Laivat satamassa (=apumoottorit) 2.Sahanrannan liikenne 3.Kantasataman keularamppi Nykytila Ennustetilanne päiväaika yöaika MP3 kolme eniten ääntä aiheuttavaa päiväaika yöaika 40,9 db 34,8 db 1. Uusi keulaylä- 44,0 db 40,2 db ramppi (*) 23,7 db 23,1 db 2. Sahanrannan 41,9 db 42,2 db liikenne 19 db 15 db 3. Sahanrannan 42,0 db 32 db laivat (=apum.) Keskiäänitaso 41,0 db 35,1 db Keskiäänitaso 47,7 db 44,8 db Kuva Pistelaskennan tulokset (*= impulssimaisuus huomioitu). Pistelaskentatulosten perusteella nykytilassa kaikkiin pisteisiin suurimman päivä- ja yöajan keskiäänitason aiheuttaa laivojen (Finnlines Oy:n laivat ja M/s Fjärdvägen) apumoottorit (36,6-40,9 db). Ennustetilanteessa uusi keulayläramppi on rakennettu ja Finnlinesin laivat ovat siirtyneet käyttämään Sahanrantaa. Pistelaskennan perusteella pisteissä MP1 ja MP3 suurimman päiväajan keskiäänitason aiheuttaa uusi keulayläramppi (tulos impulssikorjattu) (42,3 db ja 44 db), toiseksi eniten melua aiheutuu Sahanrantaan tuleva ajoneuvoliikenne (40,1 db ja 41,9 db) ja kolmanneksi eniten Sahanrantaan siirtynyt Finnlines Oy:n laivaliikenne (40,5 db ja 42 db). Piste MP2 sijaitsi satamaa ylempänä Satamatien kallioleikkauksen päällä. Pisteeseen eniten päiväajan keskiäänitasoa aiheuttaa Sahanrannan laivojen apumoottorit (38,1 db). Erot eri lähteiden välillä ovat kuitenkin pieniä. Meluntorjuntaratkaisuja mietittäessä meluntorjunta tulee aina kohdistaa häiritsevimpään, suurimman keskiäänitason aiheuttavaan lähteeseen, jotta kokonaisäänitasoa pystytään alentamaan merkittävästi. Nykytilassa se tarkoittaisi laivojen apumoottorien (laivan pakoäänen) parempaa vaimentamista, mikä pitäisi tehdä kaikille sataman säännöllisen reittiliikenteen laivoille. Äänenvaimentimien lisääminen nykyisten alusten pakokanaviin on todennäköisesti hyvin hankalaa. Laivojen apumoottorien melun vaimentamiseen ei todennäköisesti ole teknistaloudellisia edellytyksiä. Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

20 16 Melusuojauksen (aidat, vallit) rakentamisella satama-alueen rajoille ei saavuteta melutason alentumaa ympäristössä, koska laivojen pakoäänet purkautuvat ylhäältä ja ääni kulkeutuisi meluesteiden yli. Ennustetilanteessa keulaylärampin ja Sahanrannan lisääntyvän liikenteen meluhaittoihin voidaan suunnitteluvaiheessa vaikuttaa. Hyvällä suunnittelulla rampin kolinan impulssimaisuutta on mahdollista alentaa. Saharannan satama-alueen reunalle on mahdollista rakentaa melueste, jolla tulevan autoliikenteen ääniä jossakin määrin voidaan alentaa. Keulayläramppia ylös nousevien autojen ääniin satamakentälle sijoitettu melueste ei kuitenkaan juurikaan vaikuta rampin korkeuden takia. Satamaa ympäröivien alueiden maakäyttö on merkittävässä roolissa sataman tulevaisuuden meluntorjuntaa suunniteltaessa. Uusia asuinrakennuksia ei pitäisi suunnitella sataman melualueelle tai meluntorjunta tulee huolella huomioida rakentamisen kaavoitus- ja lupavaiheessa. Uusien pihojen oleskelualueilla tulee melun ohjearvoihin pääseminen varmistaa hankekohtaisesti asemakaavavaiheessa sekä rakennuslupavaiheessa. Laivojen apumoottorien ääni on matalataajuista ja mahdollisesti ympäristössä kapeakaistaista ja häiritsevämpää kuin tavanomainen laajakaistaisempi melu, mikä pitää huomioida meluntorjunnassa. Apumoottorien päätaajuudet osuvat 63 Hz ja 125 Hz kaistoille, mikä tarkoittaa aallonpituuksina n. 5,4 m ja 2,7 m. Pitkällä aallonpituudella on merkitystä ääniaallon heijastuessa ja taipuessa mm. esteiden vaikutuksesta. Vain vähintään aallonpituuden suuruusluokkaa olevat esteet vaikuttavat äänen etenemiseen. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi meluaidoin tapahtuvalle melusuojaukselle ja tukee ajatusta, että esimerkiksi pihan oleskelualueet tulisi suojata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi rakennusmassoittelulla. Satamatoimintojen äänen erityispiirteen johdosta piha- ja oleskelualueille sekä parvekkeille tulisi kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa esittää kaavamääräys meluselvityksestä, jossa ohjearvona päivällä on 55 db ja yöllä 45 db impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioituna. Rakenteellinen ääneneristävyyden mitoitus tulisi tehdä rakennuslupavaiheessa. Ennen kohteen lopullista käyttöönottoa tulisi ohjearvot alittaviin melutasoihin pääseminen varmistaa käyttöönottomittauksin. LÄHTEET /1/ Nordtest method, NT ACOU Industrial Plants: Noise Emission /2/ Akukon Naantalin kantasatama. Ympäristömeluselvitys. 11/2007 /3/ Ympäristöministeriö ohje 1/1995. Ympäristömelun mittaaminen /4/ Road Traffic Noise - Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:525, Nordic council of ministers 1996 /5/ Environmental noise from industrial plants General prediction method. Danish acoustical laboratory, Report 32. Lyngby LIITTEET 1. Laskennassa käytetyt äänitehotasot 2. Melumittauspöytäkirjat MELUALUEKUVAT Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Nykytila. Päiväajan keskiäänitaso (impulssimaisuus huomioitu). Nykytila. Yöajan keskiäänitaso (impulssimaisuus huomioitu). Nykytila. Yhden tunnin keskiäänitaso, L Aeq1h (impulssimaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Päiväajan keskiäänitaso (impulssimaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Yöajan keskiäänitaso (impulssimaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Yhden tunnin kesskiäänitaso, L Aeq1h (impulssimaisuus huomioitu) Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

21 17 Kuva 7 Kuva 8 Kuva 9 Kuva 10 Kuva 11 Kuva 12 Nykytila. Päiväajan keskiäänitaso (impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Nykytila. Yöajan keskiäänitaso (Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Nykytila. Yhden tunnin keskiäänitaso, L Aeq1h. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Päiväajan keskiäänitaso (impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Yöajan keskiäänitaso (impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Ennustetilanne. Yhden tunnin keskiäänitaso, L Aeq1h (impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus huomioitu). Naantalin Satama. Satamatoimintojen muutoksen meluselvitys

22 Liite 1 LASKENNASSA KÄYTETYT ÄÄNITEHOTASOT Lähde Äänitehotaso, LWA 31 Hz 63 Hz 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz L W(A) M/s Finnfellow (1 Uusi laiva 1 ja ,3 M/s Finnfellow, säleikkö ,1 M/s Finneagle ( ,0 M/s Finnclipper ( ,2 M/s Fjärdvägen ( ,6 Rekka, tyhjäkäyttö ( ,8 Terminaalitraktori ,0 Kantasatama, keularamppi ( ,3 1) Kapeakaistakorjaus huomioitu 2) Yhden rekan tyhjäkäynnin lähtötaso 3) Impulssimaisuus huomioitu

23 Naantalin Satama Ympäristömelumittauspöytäkirja TKk Ajankohta: klo 16:51: klo 10:38:45Mittaaja: Timo Korkee Mitattava kohde: Naantalin Satama Laitteisto: Rion NL 32 Mittauspaikka: MP 1 Kalibrointi: 114 db -kalibraattorilla (113,9 db) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Etäisyys kohteeseen: n. 440 m laituriin nro 27, 880m laituri nro 20 Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste 1 Naantalin Satama Tuulen suunta Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspiste rinteen päällä. Pisteesätä näköyhteys sataman laitureihin nro 27 ja 20. Mittausten alussa Finneagle teki lähtöä (kuvassa). Laivan moottorien ääni mittauspisteessä vaimeasti korvin kuultavissa. Fjärdvägen -aluksen ääni erottuu mittauspisteeseen Finnlinesin laivoja selvemmin. Mittauksen aikana vallinnut säätila täyttää mittausohjeen vaatimukset. Syy kuvaajassa esiintyvälle äänitason nousulle klo 20:30-04:45 on epäselvä. Mittausten aikana Kanta 26 laiturissa m/s Fingard. Säätila: Sääasema: Ramboll, Davis Vantage Pro II Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] +18,6 C 1028,3 80, ,3 8/8 Mittaustulokset: Päiväajan keskiäänitaso, LAeq Yöajan keskiäänitaso, Laeq 49 db 51 db Mittauksen epävarmuustaso: ± 5,5 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s MP1, päiväajan kesikäänitaso LAeq1s MP1, yöajan keskiäänitaso Finnfellow Finnclipper :51:10 17:11:28 17:31:46 17:52:04 18:12:22 18:32:40 18:52:58 19:13:16 19:33:34 19:53:52 20:14:10 20:34:28 20:54:46 21:15:04 21:35:22 21:55:40 7:15:58 7:36:16 7:56:34 8:16:52 8:37:10 8:57:28 9:17:46 9:38:04 9:58:22 10:18: finnfellow Fjärdvägen Fjärdvägen Finnclipper :00:00 22:20:31 22:41:02 23:01:33 23:22:04 23:42:35 0:03:06 0:23:37 0:44:08 1:04:39 1:25:10 1:45:41 2:06:12 2:26:43 2:47:14 3:07:45 3:28:16 3:48:47 4:09:18 4:29:49 4:50:20 5:10:51 5:31:22 5:51:53 6:12:24 6:32:55

24 Naantalin Satama Ympäristömelumittauspöytäkirja TKk Ajankohta: klo 17: klo 9:46 Mittaaja: Timo Korkee Mitattava kohde: Naantalin Satama Laitteisto: Rion NL 32 Mittauspaikka: MP 2 Kalibrointi: 114 db -kalibraattorilla (113,9 db) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Etäisyys kohteeseen: n. 440 m laituriin nro 27, 780m laituri nro 20 Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste 2 Naantalin Satama Tuulen suunta Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspiste Satamatien kallioleikkauksen päällä. Pisteestä näköyhteys laituriin nro 27 sekä Luonnonmaan telakalle. Mittauspisteeseen erottaa Luonnonmaan sillan liikuntasaumasta peräisin olevan äänen autojen ylittäessä sauman. Tausta ääntä myös alueen muusta teollisuudesta ja mm. lentoliikenteestä. Mittauksen aikana vallinnut säätila täyttää mittausohjeen vaatimukset. Syy kuvaajassa esiintyvälle äänitason nousulle klo 20:30-00:15 on epäselvä. Mittausten aikana Kanta 26 laiturissa m/s Fingard. Säätila: Sääasema: Ramboll, Davis Vantage Pro II Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] +18,6 C 1028,3 80, ,3 8/8 Mittaustulokset: Päiväajan keskiäänitaso, LAeq Yöajan keskiäänitaso, Laeq 51 db 50 db Mittauksen epävarmuustaso: ± 5,5 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s MP2, päiväajan keskiäänitaso Finnfellow Finnclipper :51:52 18:09:10 18:26:28 18:43:46 19:01:04 19:18:22 19:35:40 19:52:58 20:10:16 20:27:34 20:44:52 21:02:10 21:19:28 21:36:46 21:54:04 7:11:22 7:28:40 7:45:58 8:03:16 8:20:34 8:37:52 8:55:10 9:12:28 9:29: LAeq1s finnfellow Fjärdvägen MP2, yöajan keskiäänitaso Fjärdvägen Finnclipper :00:00 22:19:46 22:39:32 22:59:18 23:19:04 23:38:50 23:58:36 0:18:22 0:38:08 0:57:54 1:17:40 1:37:26 1:57:12 2:16:58 2:36:44 2:56:30 3:16:16 3:36:02 3:55:48 4:15:34 4:35:20 4:55:06 5:14:52 5:34:38 5:54:24 6:14:10 6:33:56

25 Naantalin Satama Ympäristömelumittauspöytäkirja TKk Ajankohta: klo 19: klo 00:44 ja 26. Mittaaja: Timo Korkee Mitattava kohde: Naantalin Satama Laitteisto: Norsnonic 140 Mittauspaikka: MP 3 Kalibrointi: 114 db -kalibraattorilla (113,9 db) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s Etäisyys kohteeseen: n. 260 m laituriin nro 27, 650m laituri nro 20 Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste 3 Naantalin Satama Tuulen suunta Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspiste rannan joutomaa alueella. Pisteestä suora näkyvyys satamaan. Taustaääniä Luonnonmaan telakalta sekä muuta kaupungin ääntä. Satamasta kuultavissa laivan moottorin käyntiääni ja rekkojen satunnainen liikkuminen. Mittauksen aikana vallinnut säätila täyttää mittausohjeen vaatimukset. Syy kuvaajassa esiintyvälle äänitason nousulle klo 20:30-00:15 on epäselvä. Mittausten aikana Kanta 26 laiturissa m/s Fingard. Säätila: Sääasema: Ramboll, Davis Vantage Pro II Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] +18,6 C 1028,3 80, ,3 8/8 Mittaustulokset: Päiväajan keskiäänitaso, LAeq Ylöajan keskiäänitaso, Laeq 50 db 50 db Mittauksen epävarmuustaso: ± 4,5 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s MP3, Päiväajan keskiäänitaso LAeq1s MP3, yöajan keskiäänitaso Fjärdvägen Finnfellow Finnclipper finnfellow Fjärdvägen :03:35 19:17:57 19:32:19 19:46:41 20:01:03 20:15:25 20:29:47 20:44:09 20:58:31 21:12:53 21:27:15 21:41:37 21:55:59 7:55:21 8:09:43 8:24:05 8:38:27 8:52:49 9:07:11 9:21:33 9:35:55 9:50:17 10:04:39 10:19:01 22:00:00 22:07:29 22:14:58 22:22:27 22:29:56 22:37:25 22:44:54 22:52:23 22:59:52 23:07:21 23:14:50 23:22:19 23:29:48 23:37:17 23:44:46 23:52:15 23:59:44 0:07:13 0:14:42 0:22:11 0:29:40 0:37:09

26 Naantalin Satama Ympäristömelumittauspöytäkirja TKk Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: klo klo 8:03 Mittaaja: Timo Korkee Naantalin Satama Laitteisto: Norsonic 118 MP 4 Kalibrointi: 114 db -kalibraattorilla (113,9 db) Menettely: Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s n. 340 m laituriin nro 20 Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste 4 Naantalin Satama Mittausolosuhteiden kuvaus: Mittauspiste satamaan johtavan tien kallioleikkauksen päällä. Laivan käyntiääni kuultavissa mittauspisteeseen, mutta myös muualta tulevaa teollisuusmelua. Mittausjakson aikainen säätil täyttää mittausohjeen vaatimukset. Mittausjakson aikainen äänitaso ei impulssimaista LAImax-LASmax tasojen erotuksen mukaan tai kapeakaistaista kuulohavainnon perusteella. Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] +18,3 C 1027, ,3 8/8 Tuulen suunta Mittaustulokset: Yöajan keskiäänitaso, db: Päiväajan keskiäänitaso, db: Mittauksen epävarmuustaso: ± 5 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq1s Finnfellow Fjärdvägen MP4, yöajan keskiäänitaso 22:00:00 22:19:03 22:38:06 22:57:09 23:16:12 23:35:15 23:54:18 0:13:21 0:32:24 0:51:27 1:10:30 1:29:33 1:48:36 2:07:39 2:26:42 2:45:45 3:04:48 3:23:51 3:42:54 4:01:57 4:21:00 4:40:03 4:59:06 5:18:09 5:37:12 5:56:15 6:15:18 6:34: LAeq1s Finnclipper MP4, päiväajan keskiäänitaso 7:00:00 7:02:47 7:05:34 7:08:21 7:11:08 7:13:55 7:16:42 7:19:29 7:22:16 7:25:03 7:27:50 7:30:37 7:33:24 7:36:11 7:38:58 7:41:45 7:44:32 7:47:19 7:50:06 7:52:53 7:55:40 7:58:27 8:01:14

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset

NAANTALIN SATAMA Laiturin 26/27 melumittaukset Vastaanottaja Naantalin Satama Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.5.2014 NAANTALIN SATAMA NAANTALIN SATAMA Pvm. 6.5.2014 Laatija Timo Korkee Jari Hosiokangas Tarkastaja Hyväksyjä Viite 1510010955

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys

Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI. Varissaaren asemakaavan meluselvitys Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.5.2014 KEURUUN KAUPUNKI Varissaaren asemakaavan meluselvitys KEURUUN KAUPUNKI Päivämäärä 20.5.2014 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Timo

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Päätös 27.8.2014. Naantalin sataman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 15/2007/2, 13.4.2007 lupamääräyksessä 6 edellytetty meluselvitys.

Päätös 27.8.2014. Naantalin sataman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 15/2007/2, 13.4.2007 lupamääräyksessä 6 edellytetty meluselvitys. Päätös Etelä-Suomi Nro 156/2014/1 Dnro ESAVI/345/04.08/2011 27.8.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Naantalin sataman toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 15/2007/2, 13.4.2007 lupamääräyksessä

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 25.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula

073040-09.1. Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys. Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula 073040-09.1 Naantalin voimalaitos ja satama-alue Ympäristömeluselvitys Benoit Gouatarbes Tapio Lahti Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 8/2007 073040-09.1 1 (5)+liitteet DI Benoit Gouatarbes,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS

KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.10.11 Viite 82136854 KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS KUKONKANKAAN ASEMAKAAVA-ALUE MELUSELVITYS Päivämäärä 26.10.11 Laatija

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä Meluselvitys Tiina Kumpula KAU42262 3.10.2016 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Metsävainio I, Sodankylä 2 (8) 3.10.2016 SISÄLTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 122 Ympäristömelu Raportti PR-Y1801-1 Naantalin kaupunki Turku 7.12.2011 Kirsti Junttila Käsityöläiskatu 2 Sivu 1(22) 21100 Naantali YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Humaliston I:n alueen asemakaavan muutos, Naantali

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.1.2013 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 13.2.2012 PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE SUONSIVUNKADUN MELU, PEAB OY Päivämäärä 13.12.2012 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Pirkkalan kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 26.1.2017 LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET

Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Vastaanottaja Hattulan kunta, Janne Teeriaho Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 27.10.2010 HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET HATTULAN OYK KAAVAKOHTEIDEN MELUSELVITYKSET Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot