Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla"

Transkriptio

1 Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristömelumittaukset Potkunsaaressa ja Toivalansalmen rannalla Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 121/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013

2 1 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT MITTAUSPAIKAT MITTAUSMENETELMÄT JA TULOSTEN KÄSITTELY SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSTEN AIKANA MELUTASON OHJEARVOT MELUN IMPULSSIMAISUUS JA SEN TOTEAMINEN MELUMITTAUSTEN EPÄVARMUUS TULOKSET TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUSLUETTELO LIITE 1: Melun A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelut mittauspisteillä. Tämä raportti on viimeistelty

3 2 / JOHDANTO Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus mittasi ympäristömelutasoja Powerflute Oyj Savon Sellu Oy:n ympäristössä Tarkoituksena oli saada selville kuorimon yökäynnin aiheuttamat ympäristömelutasot lähimmillä häiriintyvillä kohteilla. Tutkija Mika Laita teki mittaukset, käsitteli tulokset ja kirjoitti raportin. 2. AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Mittauspaikat Mittauksia suoritettiin kolmessa pisteessä. Yksi piste sijaitsi noin 600 metrin etäisyydellä tehdasalueesta Potkunsaaressa, josta on suora näkymä tehtaalle (piste 3). Kaksi muuta pistettä olivat mantereella Koulupolulla ja Halmejoentiellä. Kaikki pisteet sijaitsivat loma-asunnon läheisyydessä, joten niihin sovelletaan vapaa-ajan asuntojen ohjearvoja. Kuva 1. Kartta melumittauspaikoista. Pohjakartta on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa, tammikuu 2013 (MML 2013).

4 3 / 11 Kuva 2. Melumittauspaikka 1. Kuva tammikuun mittauskerralta. Kuva 3. Melumittauspaikka 2. Kuva tammikuun mittauskerralta.

5 4 / 11 Kuva 4. Melumittauspaikka 3 Potkunsaaressa. Kuva tammikuun mittauskerralta. 2.2 Mittausmenetelmät ja tulosten käsittely Ympäristömelumittaukset tehtiin paikoissa 1 ja 3 Brüel & Kjærin 2238 Mediator -äänianalysaattoreilla, jotka täyttävät standardien IEC60651, IEC60804, IEC ja IEC61260 vaatimukset ja niissä määritellyt, tarkkuusluokan 1 mittalaitteelle asetetut vaatimukset. Paikassa 2 mittaukset suoritettiin tarkkuusäänianalysaattorilla Brüel & Kjær 2260 Investigator, joka täyttävä standardien IEC60651, IEC60804, IEC ja IEC61260 vaatimukset ja niissä määritellyt, tarkkuusluokan 1 mittalaitteelle asetetut vaatimukset, sekä oktaavi- ja terssisuodattimen osalta standardien IEC 61260, ANSI S tarkkuusluokan 0 (laboratorioreferenssi) vaatimukset. Mittausten aikana äänitason tunnuslukujen tallennuksessa käytettiin A-taajuuspainotusta ja fast-, slow- ja impulse-aikapainotuksia. Mittaukset tallennettiin yhden sekunnin pituisina perättäisinä jaksoina. Mittaukset olivat osittain valvottuja. Ennen mittausten aloittamista mittalaitteet kalibroitiin vakioäänilähteellä (Brüel & Kjær Sound Level Calibrator Type 4231). Melumittauksista poistettiin selvät häiriöäänet. Mittauspaikoille 1 ja 2 kantautuessaan Savon Sellun kuorimotoiminnan aiheuttama impulssimainen melu oli nähtävissä tuloksissa noin 2 sekuntia Potkunsaaren mittauspaikkaa myöhemmin (katso kuva 5.). Tähän perustuen ko. mittauspaikoilta poistettiin sellainen impulssimelu, joka ei esiintynyt 3 sekunnin aikaikkunassa Potkunsaaren tuloksissa havaittujen impulssien kanssa.

6 5 / 11 Lisäksi Potkunsaaren tuloksista eroteltiin Savon Sellun aiheuttama impulssimainen melu muusta siellä vallitsevasta impulssimelusta. Kuva 5. Katkoviivoilla merkityssä kohdassa voimakkaasti impulssimainen ääni kuorimolta (L Aeq, 1s Potkunsaaressa 59 db) on 3 sekunnin päässä havaittavissa mittauspaikalla 2 (L Aeq,1 s 36 db) juuri impulssimaisuuden havaittavuusrajalla L AImax L ASmax 5 db 2.3 Sääolosuhteet mittausten aikana Ympäristömelumittausten aikaiset säähavaintotiedot (ilman lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, ilman suhteellinen kosteus ja ilman paine) hankittiin Finavian Kuopion lentosääasemalta. Sääoloja mitattiin viiden minuutin jaksoissa. Tuulen suuntajakauma on esitetty kuvassa 6. Tuuli kävi mittausten aikana enimmäkseen lounaasta länsilounaasta; sää oli mittausten aloituspäivänä selkeä. Taulukossa 1 on ilmoitettu muut säähavaintotiedot. Taulukko 1. Säätietoja havaintojaksolla klo lämpötila [ C] tuulen nopeus [m/s] suhteellinen kosteus [%] paine [hpa] keskiarvo -5,0 2, pienin -19,4 0, suurin 3,0 7,

7 6 / 11 WNW W NW NNW 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% N NNE NE ENE E WSW ESE SW SE SSW S SSE Kuva 6. Tuulensuuntien havainnot Kuopion lentosääasemalla klo přosentteina kaikista havainnoista. Tyyniä havaintoja oli 14 %. Kaavio osoittaa, mistä suunnasta on tuullut. 2.4 Melutason ohjearvot Voimassa olevat melutasojen ohjearvot on esitetty taulukossa 2. Mittaustulokseen tulee tehdä ennen vertaamista tarvittaessa impulssimaisuus- (5 db) ja kapeakaistaisuuskorjaus (5 db). Taulukko 2. Melutasojen ohjearvot ulkona, melun A-painotettu keskiäänitaso L Aeq, enintään (VN 1992). päivällä klo 7 22 yöllä klo 22 7 asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db db * loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 db 40 db * Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 2.5 Melun impulssimaisuus ja sen toteaminen Melun äkillinen vaihtelu koetaan häiritsevämmäksi kuin voimakkuudeltaan tasainen melu. Impulssimainen melu erottuu selvästi taustaäänistä. Ympäristömelun mittausohjeen mukaan mittaustulokseen pitää lisätä 5 db, jos melu on impulssimaista.

8 7 / 11 Impulssimaiset äänet ovat tyypillisesti iskumaisia, laukaus- tai purkausääniä, ja ne sisältävät hetkellisiä, enintään yhden sekunnin kestäviä ja toisistaan selvästi erottuvia meluhuippuja (Eurasto ym. 1990). Ympäristössä näitä ääniä voi kuulla esimerkiksi ampumaratojen, louhinta- ja rakennustyömaiden ja kivenmurskaamoiden ympäristöissä. Impulssimaisille äänille on tyypillistä nopea ja suuri äänenpainetason kasvu äänen alussa (tyypillisesti 20 db/ms), jonka jälkeen on lyhyt vakio-osuus (0 100 ms). Nopean nousun ja vakio-osuuden jälkeen äänenpainetason laskuvaihe voi vaihdella kestoltaan. Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annetuissa asumisterveysohjeissa melu määritellään impulssimaiseksi, jos siinä kuulohavainnoin on erotettavissa haitallisuutta lisääviä lyhytkestoisia, voimakkaita isku-, laukaus- tai purkausääniä (STM 2003). Impulssimaisen melun tulee kuulostaa iskumaiselta, olla selvästi taustamelusta erottuvaa ja yksittäisten impulssien tai nopeasti toisiaan seuraavien impulssisarjojen L AImax L ASmax 5 db (Aurola ja Välikylä 1997). Melun impulssimaisuuden objektiiviseen toteamiseen ei ole yhtä, yleiseksi hyväksyttyä tapaa, minkä vuoksi impulssimaisuuden huomioon ottaminen ei ole yksiselitteistä. Joissakin viranomaisohjeissa todetaan, että impulssimaisuuden toteamiseen riittää kuulohavainto, toisaalta alalle on vakiintunut joitakin käytänteitä, joita myös sovelletaan. Yleisesti melun impulssimaisuuden kriteerinä on käytetty impulse- ja slow-aikapainotettujen enimmäistasojen erotusta L AImax L ASmax 5 db (YM 1995, STM 2003, Lahti 2003). Myös impulse-painotetun ja keskiäänitason erotusta L AIeq L Aeq 3 db on suositeltu käytettäväksi (STM 2003). Tasoerokriteerin L AImax L ASmax 5 db on todettu antavan väärän tulkinnan noin joka neljännessä tapauksessa ja paremmaksi impulssimaisuuden määritelmäksi on esitetty 10 ms:n enimmäisäänitason ja yhden sekunnin keskiäänitason erotusta L Aeq(10ms)max L Aeq(1s) (Aurola ja Välikylä 1997). Tätä viimeksi mainittua kriteeriä ei ole yleisesti käytetty ilmeisesti muodostuvan kookkaan mittausaineiston vuoksi. Impulssimaisuuskorjauksen edellytyksenä on, että melussa on selvästi kuultavissa sen haitallisuutta lisääviä impulssimaisia ääniä, joiden toistuvuus on pienempi kuin 30 kertaa sekunnissa. Mitä kauemmaksi impulssiäänilähteestä edetään, sitä vähemmän äänet yleensä eroavat muusta melusta. Tästä syystä tietyn melun impulssimaisuus vähenee etäännyttäessä melulähteestä (STM 2003). L AI- Nyt tehdyssä selvityksessä käytettiin impulssimaisen melun kriteerinä tasoeroa max L ASmax 5 db sekunnin tallennusjaksoilla tarkasteltuna. Tässä selvityksessä tutkittujen äänilähteiden aiheuttama melu ei ole koko ajan impulssimaista. Impulssimaisuuskorjaus on laskettu koko mittausajalle, jos impulssimaisen melun aiheuttajana mittauspaikalla on ollut kuorimon toiminta. Tämän lisäksi on myös laskettu impulssimaisuuskorjaus vain sille ajalle, jona käytetyllä tasoerokriteerillä impulsseja melussa on esiintynyt. Impulssimaisuuskorjaus keskiäänitasoon saadaan oheisella kaavalla, jossa L on laskettu keskiäänitaso mittauspaikalla (yksikkö db) ja z on se päivä- tai yöajan osuus, jona melu on impulssimaista (1 tarkoittaa 100 %:a). Kaava on johdettu keskiäänitasojen yhteenlaskukaavasta. Kaavaa voi käyttää, kun melu ei ole voimakkaasti impulssimaista., 10 lg 2, Melumittausten epävarmuus Ympäristömelumittausten epävarmuus lisääntyy etäisyyden kasvaessa. Ympäristöministeriön mittausohjeen mukaan yksittäisen mittauksen tuloksen epävarmuus on 2 db 30 metrin mittausetäisyydellä, 4 db 100 metrin mittausetäisyydellä ja 7 db 500 metrin etäisyydellä. Mikäli mittausohjeen mukaiset olosuhteet eivät toteudu tai mittausetäisyydet ovat suuremmat kuin ohjeessa

9 8 / 11 esitetyt suurimmat mittausetäisyydet, katsotaan mittausepävarmuudeksi 10 db (YM 1995). Näissä mittauksissa etäisyys paikkaan oli tehdasalueelta oli yli 500 m, joten mittausepävarmuutena YM ohjeen mukaan tulee pitää 10 db:ä. Käytännön mittausepävarmuudeksi lähimmällä mittauspaikalla arvioidaan enintään 5 db.

10 9 / TULOKSET Mittauksia jatkettiin laitteiden virran loppumiseen saakka ja kaikilta mittauspaikoilta saatiin mittaustuloksia myös yöajalta. Mittausten kesto mittauspaikoittain on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Ympäristömelumittausten tietoja. mittauspaikka sijainti mittausvuorokaudet alkoi päättyi 1 Halmejoentie :22 12:24 2 Koulupolku :03 3 Potkunsaari :56 4:45 Ympäristömelun mittaustulokset, impulssimaisen melun osuus, ja sen perusteella korjatut keskiäänitasot on esitetty mittauspaikoittain taulukoissa 4-6. Taulukko 4. Ympäristömelumittausten tuloksia mittauspaikalla 1 (Halmetjoentie). Tuloksista on poistettu selvät häiriöäänet. Keskiäänitaso impulssi-% korjattu keskiäänitaso mittausvuorokausi [db] [db] [db] [db] ,6 % 2,3 % ,6 % 1,8% ,8 % Taulukko 5. Ympäristömelumittausten tuloksia mittauspaikalla 2 (Koulupolku). Tuloksista on poistettu selvät häiriöäänet. Keskiäänitaso impulssi-% korjattu keskiäänitaso mittausvuorokausi [db] [db] [db] [db] ,1 % 8,8 % ,0 % 9,6 % ,6 % 8,8% ,3 % 42 Taulukko 6. Ympäristömelumittausten tuloksia mittauspaikalla 3 (Potkunsaari). Tuloksista on poistettu selvät häiriöäänet. Keskiäänitaso impulssi-% korjattu keskiäänitaso mittausvuorokausi [db] [db] [db] [db] ,8 % 13,8 % ,6 % 17,4 %

11 10 / TULOSTEN TARKASTELU Tehdyn työn tarkoitus oli selvittää Savon Sellun kuorimon yöajan koetoiminnan vaikutusta mittauspaikoilla vallitsevaan melutasoon. Yhteenvetona voidaan todeta, että merkittävin vaikutus on odotetusti havaittavissa Potkunsaaren mittauspaikalla, johon etäisyys kuorimolta on noin 600 metriä. Impulssimaista melua aiheuttavat pääasiassa lähimpänä rantaviivaa sijaitseva kääntöpöytä sekä katkaisusta kuljettimelle putoavat puut. Saatujen mittaustulosten perustella kauempana sijaitsevilla mittauspaikoilla kuorimotoiminnalla, eikä tehtaan muulla toiminnalla ole merkittävää vaikutusta ympäristössä vallitsevaan melutasoon myöskään ohjearvoihin verrattaessa. Tuloksista havaittiin, että melu kantautui mittausajankohtana kuorimolta Potkunsaareen oletetusti. Melun impulssimaisuus oli selkeästi havaittavissa ja sen ajallinen osuus ohjearvoon verrattavasta päivä- ja yöajasta vaihteli prosenttiin riippuen kuorimon käyntitilanteesta. Mittauspaikoille 1 ja 2 kuului yksittäisiä, vaimeita kolauksia Savon Sellun kuorimotoiminnasta. Impulssimaisen melun osuus päivä- ja yöajasta mittauspaikalla 1 oli enimmillään 6% ja mittauspaikalla 2 enimmillään 10 % Jälkimmäisellä mittauspaikalla impulssimaisen melun suhteellinen osuus ensimmäisessä päiväajan jaksossa on mittauspaikan myöhempiin tuloksiin verrattaessa poikkeuksellisen suuri (14%). Tämä johtuu siitä, että päiväajan ekvivalenttitasoa edustaa noin 2½ tunnin mittausjakso 15 tunnin sijaan ja jaksolle on ajoittunut runsaasti impulssimaisen melun tapahtumia. Katsottaessa mittausepävarmuudeksi ympäristömelun mittausohjeen (YM 1995) edellyttämä 10 db, ei melutason päivä- ja yöohjearvojen katsota mittaustulosten perusteella em. ohjeen ilmaisun mukaan ylittyvän eikä alittuvan lukuun ottamatta Potkunsaarta, jossa yöajan ohjearvot ylittyvät. YM 1995 ohjeen mukaan mittaukset voidaan katsoa toisistaan riippumattomiksi, jos ne ovat usean päivän aikana tehtyjä. Täten epävarmuustarkastelu on mahdollisuus toteuttaa myös siten, että otetaan huomioon sääolojen ja melun impulssimaisuuden aiheuttama hajonta etäisyyden funktiona. Tällöin mittausepävarmuudeksi arvioidaan enimmillään 8 db ja päiväajan ohjearvojen voidaan sanoa alittuneen mittauspaikalla 1 mittausaikoina 26.3 ja 27.3.; mittauspaikalla 2 päiväajan ohjearvot alittuivat 26. ja Potkunsaaren mittauspaikalla ohjearvojen tulkitaan ylittyvän mittausepävarmuus huomioon ottaen yöajan mittauksissa sekä ja päiväajan mittauksissa Muissa mittauksissa ohjearvojen ei voida katsoa mittausepävarmuus huomioon ottaen ylittyvän eikä alittuvan (YM 1995). Jyväskylässä Mika Laita FM, tutkija

12 11 / KIRJALLISUUSLUETTELO Aurola ja Välikylä 1997: Aurola, R. & Välikylä, T. (toim.) 1997: Asumisterveysopas - Asuntojen terveydelliset olosuhteet - Ympäristöterveyslehti. Pori Eurasto ym. 1990: Eurasto, R., Lahti, T. & Sysiö, P. 1990: Ympäristömelu lähteet leviäminen arviointi. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto. Selvitys 92. Helsinki Lahti 2003: Lahti, T. 2003: Ympäristömelun arviointi ja torjunta. Ympäristöopas 101. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Edita Oy, Helsinki MML 2013: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi - versio VN 1992: Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista /993. YM 1995: Ympäristömelun mittaaminen. Ohje 1/1995. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto.

13 Liite M24 db :00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 LAeq Cursor: :56:46-15:56:47 LAeq=47,6 db LASmax=49,0 db LAFmax=49,8 db LAImax=51,4 db Kuva 1.Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu Potkunsaaren mittauspaikan kuvaaja on sininen, mittauspaikan 1 vihreä ja mittauspaikan 2 punainen.

14 Liite M24 db :00:00 23:00:00 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 LAeq Cursor: :13:36-10:13:37 LAeq=38,6 db LASmax=39,3 db LAFmax=39,4 db LAImax=40,5 db Kuva 2.Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu Potkunsaaren mittauspaikan kuvaaja on sininen, mittauspaikan 1 vihreä ja mittauspaikan 2 punainen.

15 Liite M24 db :00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 LAeq Cursor: :59:59-22:00:00 LAeq=56,6 db LASmax=57,4 db LAFmax=59,0 db LAImax=60,9 db Kuva 3. Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu Potkunsaaren mittauspaikan kuvaaja on sininen, mittauspaikan 1 vihreä ja mittauspaikan 2 punainen.

16 Liite S1D db :00:00 23:00:00 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 LAeq Cursor: :59:59-07:00:00 LAeq=41,4 db LASmax=41,8 db LAFmax=42,1 db LAImax=42,8 db Kuva 4. Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu Potkunsaaren mittauspaikan kuvaaja on sininen, mittauspaikan 1 vihreä ja mittauspaikan 2 punainen.

17 Liite S1D db :00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 LAeq Cursor: :00:00-07:00:01 LAeq=41,0 db LASmax=41,6 db LAFmax=41,8 db LAImax=42,5 db Kuva 5. Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu Mittauspaikan 1 kuvaaja on vihreä ja mittauspaikan 2 punainen.

18 Liite S1D db :00:00 23:00:00 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 LAeq Cursor: :59:58-06:59:59 LAeq=38,3 db LASmax=38,8 db LAFmax=39,0 db LAImax=39,6 db Kuva 6. Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu mittauspaikalla 2.

19 Liite S1D db :00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 LAeq Cursor: :03:49-21:03:50 LAeq=44,0 db LASmax=43,9 db LAFmax=45,2 db LAImax=46,4 db Kuva 7. Melun sekunnin pituisten peräkkäisten mittausten A-painotetun ekvivalenttitason vaihtelu mittauspaikalla 2.

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica

Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 162 / 2011 Mika Laita Jyväskylä 2011 1 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 26/2013 Toni Keskitalo Jyväskylä 2013 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET RAPORTTI: NIEMENRANTA, YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET 2.12.2010 WSP Finland Oy 302607 2 (8) 1 Toimeksianto / Johdanto...3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...3 2.1 Melua aiheuttavat toiminnot ja laitteistot / Toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3682 Y02 Sivu 1 (7) Lahti Energia Oy Eeva Lillman Turku 7.4.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18

Lisätiedot

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1

11.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ympäristömelun arviointi ja meluohjearvot 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Melun mittaaminen 11.1.2013 UT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Melun luokittelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

Kuopion yhteismeluseuranta vuonna 2016

Kuopion yhteismeluseuranta vuonna 2016 Tutkimusraportti 100/2017 20.6.2017 Kuopion yhteismeluseuranta vuonna 2016 Nab Labs Oy Henna Toivanen Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 2.1 Laitteistot ja ohjelmistot...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Mittausaika:

Mittausaika: Raportti_1295_B /2013/OP 1(15) Tilaaja: Endomines Oy Pampalon kaivos Anne Simanainen Anne.Simanainen@endomines.com Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi ENDOMINES OY, PAMPALO:

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 28.8.2014 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu

Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 Työ 6696 MELUMITTAUSRAPORTTI Työmaa: Kalasataman keskus Tilaaja: Destia Oy Kohde: Murskaustyön aiheuttama melu 11.5.2016 MELUMITTAUSRAPORTTI 1. Yleistä Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 107/2009

Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 107/2009 Powerflute Savon Sellu Oy:n ympäristömeluselvitys Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 107/2009 Mika Laita Toni Keskitalo Jyväskylä 2009 1 / 33 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero:

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa Projektinumero: Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa 2016 15.6.2016 Projektinumero: 307852 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Mittausmenetelmä... 3 2.2 Mittauskalusto...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI

APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI APL SYSTEMS MITTAUSRAPORTTI FENNOVOIMA OY HANHIKIVI PYHÄJOKI 14.7. 11.8.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Toiminnan ja ympäristön kuvaus... 4 Mittaukset... 5 Kuvaajat...13 Mittaustulokset...16 Melumittausalueen

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset Raportti 6O6146.1.Q86-3 11.2.2 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 3.melumittaukset 6O6146.1 Päiväys 11.2.2 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet 2 2.2 Melun

Lisätiedot

Rovaniemen Energia Oy:n Mustikkamaan voimalaitoksen meluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica. Tutkimusraportti 124/2009

Rovaniemen Energia Oy:n Mustikkamaan voimalaitoksen meluselvitys. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica. Tutkimusraportti 124/2009 Rovaniemen Energia Oy:n Mustikkamaan voimalaitoksen meluselvitys Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 124/2009 Mika Laita Jyväskylä 2009 1 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 2009

VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 2009 VIRMUTJOEN AMPUMARADAN MELURAPORTTI 9 Imatran kaupunki Ympäristö- ja mittausyksikkö Riikka Litmanen 23..9 Virmutjoen ampumaradan meluraportti, syys-lokakuu 9 1 JOHDANTO...2 2 MITTAUSPISTEET JA MITTAUSTEN

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare

YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu. Jani Kankare YMPÄRISTÖSEURANNAT Ympäristömelu ja ilmanlaatu Jani Kankare 23.10.2015 Promethor Oy Muun muassa äänen, tärinän ja ilmanlaatuselvityksien asiantuntijayritys - Mittaukset ja mallinnus - Suunnittelu - Lupahakemukset

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Melumittaus Laaksolahdessa

Melumittaus Laaksolahdessa Melumittaus Laaksolahdessa 7.6 11.12.27 Mittaus siirrettävällä mittausasemalla Melumittaus Laaksolahdessa 7.6-11.12.27 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSASEMAN SIJAINTI... 3 3. LENTOREITTIEN

Lisätiedot

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005

19268 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 JUHA VIRKKI LOUHINNAN MELUSELVITYS PORNAINEN 2005 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti

TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Mittausraportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 25.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN MELUMITTAUKSET JA MALLINNUS TAMPEREEN KAUPUNKI AARIKKALAN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Motocrosspyörien melupäästömittaukset

Motocrosspyörien melupäästömittaukset Suomen Moottoriliitto ry. Juha Korhonen Jussi Kurikka-Oja Meluselvitysraportti 30.9.2014 30.9.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 MELUPÄÄSTÖMITTAUKSET... 2 2.1 Mittausteoriaa... 2 2.2 Mittaustoiminta...

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-001A 16.7.08 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 1.melumittaukset 60O60146.01 A Päiväys 16.7.08 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset Raportti 60O601.01.Q860-002 26.3.2009 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen rakennusvaiheen 2.melumittaukset 60O601.01 Päiväys 26.3.2009 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Ilkka Niskanen ja Sirpa Jokinen 1 (14)

Ilkka Niskanen ja Sirpa Jokinen 1 (14) Ilkka Niskanen ja Sirpa Jokinen 1 (14) PUHOKSEN TEOLLISUUSALUEEN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS VUONNA 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaukset...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset

TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset Raportti 60O60146.01.Q860-004 27.5.2010 TALVIVAARA PROJEKTI OY Kaivoshankkeen 4.melumittaukset 60O60146.01 Päiväys 27.5.2010 Sivu 1 (5) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 2 MELUMITTAUKSET 2 2.1 Käytetyt mittauslaitteet

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Nurmi-Sorilan osayleiskaavan meluselvitys Pvm: 5.3.2009 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Envimetria Oy 141219me 1(10)

Envimetria Oy 141219me 1(10) Envimetria Oy 141219me 1(10) Meluselvitys 141219me 27.1.15 MELUPÄÄSTÖ- JA IMISSIOMITTAUKSET 19.12.14 PORVOON VE- DEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA Kuva 1. Mittauspisteet jätevedenpuhdistamolla Mittauspisteet

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-

Vastaanottaja Petri Tuominen. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- Vastaanottaja Petri Tuominen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.4.2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY NENÄINNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 2015 JYVÄSKYLÄN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Lisätiedot