VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä Viite VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUS- KIERROS

2 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUSKIERROS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Veli-Matti Yli-Kätkä Janne Ristolainen Valtatien 6 parantamisen jälkeiset melun seurantamittaukset, 3. mittauskierroksen väliraportti Viite Ramboll Niemankatu LAHTI T F

3 VÄLIRAPORTTI, 3. MITTAUSKIERROS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. MELUN OHJEARVOT 1 3. MITTAUSTEN SUORITTAMINEN Sääolosuhteet Mittalaitteet ja kalibrointi Mittauspisteet Mittaustapa 2 4. MITTAUSTULOKSET 3 5. YHTEENVETO JA TULOSTEN TULKINTA 3 LIITTEET 1. Melumittauspöytäkirjat (59 sivua) 2. Keskiäänitasojen yhteenveto 3. Mittauspisteiden osoitetiedot sekä koordinaatit PIIRUSTUKSET 1. Mittauspisteiden sijainti kartalla

4 1 1. JOHDANTO Valtatie 6 on parannettu Lappeenrannan ja Imatran välillä nelikaistaiseksi vuosina Tässä työssä mitataan melua neljä kertaa vuoden 13 na valtatien 6 varrella välillä Lappeenranta-Imatra. Mittauksista on tehty suunnitelma (Ramboll ), jossa on esitetty mittauspisteet ja mittausten suunniteltu toteutustapa. Työstä tullaan laatimaan loppuraportti, mutta tässä raportissa on esitetty kolmannen mittauskierroksen tulokset. Mittaukset tehtiin ja Työn teettäjä on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja melumittaukset on Pöyry CM Oy:n alikonsulttina laatinut Ramboll Finland Oy. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa yhteyshenkilönä on Hannu Moilanen, Pöyry CM Oy:ssä Pasi Hukkanen ja Ramboll Finlandissa Janne Ristolainen. Melumittaukset ja raportin on tehnyt DI Veli-Matti Yli-Kätkä. 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet 3), leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet L Aeq, enintään Päivällä Yöllä (07 22) (22 07) 55 db db 1) 55 db 45 db 1) 45 db db 2) Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

5 2 3. MITTAUSTEN SUORITTAMINEN Mittaukset tehtiin ja Sääolosuhteet Ympäristöministeriön vuonna 1996 julkaiseman tieliikennemelun mittausohjeen mukaan melumittauksia voidaan tehdä 1 metrin mittausetäisyyksillä, kun tuulen suunta on melulähteestä mittauspisteeseen päin (±45 sektorissa) nopeudella 1-5 m/s. Jos mittausetäisyys on alle m, mittaukset suositellaan tehtäväksi tyynellä säällä tai kun tuulen nopeus 2 m korkeudella on korkeintaan 5 m/s. Mittausajan sääolosuhteet saatiin Lappeenrannassa sijaitsevalta tiesääasemalta, tieteen laitoksen Lappeenrannan lentoaseman sekä Lepolan havaintoasemien tiedoista. Sääolosuhdetiedot on esitetty liitteenä olevissa mittauspöytäkirjoissa. Kolmannen mittauskierroksen na olosuhteet olivat myöhäissyksyiset. Tie oli mittausten an märkä tai kostea ja suurimmassa osassa autoista oli jo talvirenkaat. Ensilumi oli satanut, mutta pysyvää lumikerrosta ei vielä mittausten an maassa ollut. Mittaukset pyrittiin ajoittamaan sääennusteen mukaan siten, että tieliikennemelun mittausohjeessa mainitut olosuhdevaatimukset täyttyvät. Tuulensuunta mittausajankohtana vaihteli hieman ennustetuista tuulensuunnista ja näin ollen kaikissa mittauspisteissä tuuliolosuhteet eivät olleet mittausohjeen mukaiset. 3.2 Mittalaitteet ja kalibrointi Melumittauksissa käytettiin Rion NL-32 ja Norsonic Nor1 tarkkuusäänitasomittareita. Taulukko 2. Melumittareiden ominaisuudet Rion NL-32 Norsonic Nor1 Luokka 1 (tarkkuusäänitasomittari) 1 (tarkkuusäänitasomittari) Standardit - IEC JIS C15 - IEC IEC IEC 4 - IEC 612 Lämpötila-alue C C Tallennusväli 1 s 1 s Melumittarit kalibroitiin Ono Sokki SC-21 -vakioäänilähteellä, joka antaa 94 db vakioäänitason 1000 Hz taajuudella. Mittareissa käytettiin mikrofonissa tuulisuojaa. Kynnysarvon ylittävät melutapahtumat tallennettiin myöhempää tunnistusta varten. 3.3 Mittauspisteet Melumittauksia tehtiin yhteensä 59 mittauspisteessä. Mittauspisteiden sijainnit kartalla on esitetty piirustuksessa 1 ja osoitetiedot sekä koordinaatit ovat liitteessä 3. Mittauspistekartassa on esitetty myös ennen tien parantamista tehtyjen mittausten mittauspisteet sekä vuoden 12 na kerättyjen melupalautteiden sijainnit palautteissa ilmoitettujen osoitetietojen mukaisesti. 3.4 Mittaustapa Melumittaukset tehtiin Ympäristöministeriön julkaiseman Tieliikennemelun mittaaminen oppaan (Ympäristöopas 15/96) mukaisesti. Mittauksen ajalta tallennettiin 1 sekunnin perättäisiä ekvivalenttimelutasoja mittarin muistiin. Mittausjakson pituus määritettiin siten, että mittauspn ohitse kulki vähintään 100 ajoneuvoa. Melumittaukset ja liikennelaskennan teki Veli-Matti Yli-Kätkä Rambollista. Osassa mittauspisteistä pystyttiin tekemään liikennelaskenta mittauspisteen lähistöltä, jolloin mahdolliset häiriöäänet voitiin tunnistaa kuulohavainnoin. Suurin osa mittauksista tehtiin valvomattomina ja tällöin

6 3 melumittareihin tallennettiin ääninäytteet tietyn kynnysarvon ylittävistä melutapahtumista, jolloin merkittävimpien häiriöäänten osuus pystyttiin jälkikäteen poistamaan mittaustuloksista. 4. MITTAUSTULOKSET Melumittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 1. Mittaamalla saatu keskiäänitaso edustaa vain mittausajankohdan liikenteen aiheuttamaa keskiäänitasoa mittausplla. Mittaustuloksen perusteella ja liikennetietojen avulla arvioitiin laskennallisesti mittauspisteessä vallitsevia päivä- ja yöisia keskiäänitasoja nyky- ja ennusteliikenteellä. Liitteessä 2 on esitetty mittaustulokset sekä Ympäristöministeriön oppaan "Tieliikennemelun mittaaminen" mukaisesti ajallisesti laajennetut keskiäänitasot. Laskennallisissa keskiäänitasoissa oletettiin, että % liikennesuoritteista tapahtuu päiväan (klo 7-22). Ajalliseen laajentamiseen on käytetty nykytilanteessa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennemääräkarttojen tietoja vuodelta 11 ( sekä ennustetilanteessa vuonna 03 valmistuneen yleissuunnitelman liikennemääräennustetta vuodelle 35. Yleissuunnitelmassa on mainittu, että raskaiden ajoneuvojen osuus kokonaisliikenteestä ennustetilanteessa on %. Tässä selvityksessä ennustetilanteen raskaan liikenteen osuutena käytettiin 15 %. Mittausepävarmuudet määritettiin Ympäristömelun mittausohjeen 1/1995 mukaan. Taulukossa 3 on esitetty mittauspisteiden lukumäärät mittaustulokset tai laskennalliset keskiäänitasot ovat päivällä yli 55 db ja yöllä yli db. Taulukko 3. Kooste mittauksista Verrattava taso n mittausepävarmuuden huomioimista Mittausepävarmuus huomioiden Mittaustulos yli 55 db 49 kpl 29 kpl Laskennallinen päiväajan keskiäänitaso nykytilanteessa (11) yli 55 db Laskennallinen yöajan keskiäänitaso nykytilanteessa (11) yli db Laskennallinen päiväajan keskiäänitaso ennustetilanteessa (35) yli 55 db Laskennallinen yöajan keskiäänitaso ennustetilanteessa (35) yli db 43 kpl 24 kpl 24 kpl 10 kpl 41 kpl 24 kpl 27 kpl 10 kpl 5. YHTEENVETO JA TULOSTEN TULKINTA Ramboll on tehnyt melumittauksia ja valtatiellä 6 välillä Lappeenranta Imatra. Mittauskerta oli kolmas neljästä vuodelle 13 suunnitellusta mittauskierroksesta. Sääolosuhteet eivät olleet kaikissa mittauspisteissä mittausohjeen mukaiset. Tuulensuunta poikkesi tieliikennemelun mittausohjeen mukaisista myötätuuliolosuhteista. Mittausajankohtana puut olivat lehdettömiä ja tie oli märkä tai kostea. Mittausten na tieosuudella oli käytössä Talvinopeusrajoitukset. Toisen mittauskierroksen tulosten perusteella 59 mittauspisteestä 49 mittaustuloksen lukema on suurempi kuin ohjearvon mukainen päiväajan keskiäänitaso 55 db. Laskennallinen melutaso ny-

7 4 kyliikenteellä ylittää päiväohjearvon 43 mittauspisteessä ja yöohjearvon 24 pisteessä. Ennusteliikenteellä vastaavat määrät ovat 41 ja 27. Kun huomioidaan mittauspistekohtainen epävarmuustaso, on ohjearvojen ylityksiä nykyliikenteellä päivällä 24 ja yöllä 10. Ennusteliikenteellä vastaavat lukemat ovat niin ikään 24 ja kymmenen. Usealla tieosuudella nykytilanteen liikennemäärä vuodelta 11 on suurempi tai samaa tasoa kuin vuonna 03 valmistuneen yleissuunnitelman vuoden 35 ennusteliikennemäärä. Ennusteliikenteen osalta voidaankin todeta, että tässä raportissa esitetyt laskennalliset keskiäänitasot todennäköisesti aliarvioivat ennustetilannetta. Karjalantien osalta laskennoissa käytetty raskaan liikenteen osuus (RAS-% 15) yliarvioi ennustetilanteen Karjalantien raskasta liikennettä, joten ennustetilanteessa keskiäänitasot todennäköisesti yliarvioituja. Kaikissa mittauspisteissä tieliikennemelu oli hallitsevin melulähde. Mittauspisteissä L1 ja L2 mittauskohteena oli Karjalantie ja muissa valtatie 6. Espoossa 19. päivänä joulukuuta 13 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä nuorempi suunnittelija

8 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (1/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP02 Kuutostie 9 Mittauspäivä: Kellon: 13:31-13:45 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Piste asuinrakennuksen valtatien puoleisella seinustalla. Meluntorjunta Mittauspisteen ja valtatien välissä ei meluntorjuntaa. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman sääasemalta. Kevyet ajon. Kevyet Raskaat Raskaat ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. km/h KVL ajon./vrk Nopeus km/h Mitattu LAeq (db) 65,6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 62,6 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 13:31: 13:32: 13:33: 13:34: 13:35: 13:36: 13:37: 13:38: 13:39: 13:: 13:41: 13:42: 13:43: 13:44:

9 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (2/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP04 Kuutostie 622 Mittauspäivä: Kellon: 9:46-9:56 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Kahden tontin välissä. Piste samalla etäisyydellä tiestä kuin talojen oleskelupihat. Meluntorjunta Mittauspisteen ja valtatien välissä ei meluntorjuntaa. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman sääasemalta. Kevyet 78 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 22 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. km/h KVL ajon./vrk Nopeus km/h Mitattu LAeq (db) 68,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 68,4 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 9:45: 9:46: 9:47: 9:48: 9:49: 9:: 9:51: 9:52: 9:53: 9:54:

10 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (3/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP08 Alarinteenkatu 8 Mittauspäivä: Kellon: 10:11-10: Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä melukaide. Rajoittaa länteen menevän liikenteen melua, idän suuntaan ei. Häiriöäänet Ei merkittäviä häiriöääniä Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman sääasemalta. Kevyet 71 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 63,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 63,4 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:11:13 10:12:13 10:13:13 10:14:13 10:15:13 10:16:13 10:17:13 10:18:13 10:19:13 10::13

11 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (4/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP13 Kotipellonkatu 1 Mittauspäivä: Kellon: 10:36-10:45 Etäisyys tiehen: 2 m valtatielle Valokuva mittausplta: 75 m Salpausselänkadulle Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Meluntorjunta Mittauspisteen kohdalla valtatien varrella meluaita. Häiriöäänet Salpausseläntiellä 24 kevyttä ja 1 raskas ajoneuvo. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Kevyet 75 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 35 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,1 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,1 Sisältää Salpausselänkadun liikenteen. Mittauksen epävarmuustaso (± db) 5 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:36:32 10:37:32 10:38:32 10:39:32 10::32 10:41:32 10:42:32 10:43:32 10:44:32 10:45:32

12 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (5/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP15 Loitsukatu 37 Mittauspäivä: Kellon: 11:13-11: Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon takapihalla, lasitetun terassin seinustalla. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluaita. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman sääasemalta. Kevyet ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 21 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 61,0 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,0 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 11:13:45 11:14:45 11:15:45 11:16:45 11:17:45 11:18:45 11:19:45 11::45

13 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (6/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP18 Huuhkajantie 17 Mittauspäivä: Kellon: 13:10-13:15 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Meluvallissa aukko alikulun kohdalla. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan tiesääasemalta paitsi ilmanpaine, tuulennopeus ja pilvisyys Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 81 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 24 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 56,2 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 56,2 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 13:09:57 13:10:57 13:11:57 13:12:57 13:13:57 13:14:57

14 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (7/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP19 Ristikankaankatu 39 Mittauspäivä: Kellon: 11:13-11: Etäisyys tiehen: 100 m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon tontin laidalla. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli liittymään asti. Häiriöäänet Ei merkittäviä häiriöääniä Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 21 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 56,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 56,4 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 11:13:45 11:14:45 11:15:45 11:16:45 11:17:45 11:18:45 11:19:45 11::45

15 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (8/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP24 Linjakatu 9 Mittauspäivä: Kellon: 11:48-11:55 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Rion NC-74 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon pihassa, pihakeinun luona. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Kevyet 86 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 28 ajon. KVL 11 1 ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 62,2 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 62,2 Ei seinäheijastusta Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 11:48:10 11:49:10 11::10 11:51:10 11:52:10 11:53:10 11:54:10 11:55:10

16 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (9/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP25 Päiväläisenkatu 1 Mittauspäivä: Kellon: 13:16-13:22 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon pihassa, tien puoleisella seinustalla. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 95 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 16 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db),5 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,5 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 13:16: 13:17: 13:18: 13:19: 13:: 13:21:

17 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (10/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP26 Tirilänkatu 61 Mittauspäivä: Kellon: 13:16-13:22 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon pihassa, ulkovaraston seinustalla. Asuintalo tiehen nähden mäen päällä. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 95 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 16 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 61,6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,6 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 13:16: 13:17: 13:18: 13:19: 13:: 13:21:

18 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (11/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP28 Vihtakatu Mittauspäivä: Kellon: 13:37-13:42 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Meluvalli rajautuu asuintalon tonttiin. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 114 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,8 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,8 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 13:37:45 13:38:45 13:39:45 13::45 13:41:45 13:42:45

19 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (12/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP29 Eteläkatu, hiekkakenttä Mittauspäivä: Kellon: 12:47-12:52 Etäisyys tiehen: 110 m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste hiekkakentällä ulkoilupolun alkupäässä Eteläkadun ja Karhuvuorenkadun risteyksessä. Meluntorjunta Valtatien eteläpuolella meluvalli, joka päättyy mittauspisteen kohdalla. Häiriöäänet Eteläkatu (27 kevyttä ja 2 raskasta ajoneuvoa) ja Karhuvuorenkatu merkittäviä melulähteitä valtatien ohella. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta paitsi ilmanpaine, tuulennopeus ja pilvisyys lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 81 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 23 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 58,8 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,8 Ei korjauksia. Tulos sisältää myös Eteläkadun ja Karhuvuorenkadun melun. Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:47:28 12:48:28 12:49:28 12::28 12:51:28 12:52:28

20 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (13/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP31 Pekonpellonkatu Mittauspäivä: Kellon: 12:33-12:38 Etäisyys tiehen: 1 m Valokuva mittausplta: Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Mittauspaikka Mittauspiste Pekonpellonkadun varrella. Etäisyys asuinrakennuksiin n. 25 m. VT6 ja pisteen välissä kulkee Eteläkatu. Meluntorjunta Valtatien varrella ei meluntorjuntaa. Tie kulkee mittauspisteeseen nähden leikkauksessa. Häiriöäänet Eteläkadun liikenne aiheutti jonkin verran häiriöääniä. Kadulla mittausjaksolla 25 kevyttä ajoneuvoa. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta paitsi ilmanpaine, tuulennopeus ja pilvisyys lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 115 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 19 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 52,7 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 52,7 Tulos sisältää myös Eteläkadun melun. Mittauksen epävarmuustaso (± db) 4 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:33:05 12:34:05 12:35:05 12:36:05 12:37:05 12:38:05

21 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (14/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP32 Kujansuu Mittauspäivä: Kellon: 15:02-15:07 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman säähavaintoasemalta. Kevyet 114 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 16 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 53,1 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 53,1 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 15:02: 15:03: 15:04: 15:05: 15:06: 15:07:

22 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (15/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP33 Vapunkaari 17 Mittauspäivä: Kellon: 14:06-14:11 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säätiedot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 101 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 14 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 53,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 53,4 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 14:06: 14:07: 14:08: 14:09: 14:10: 14:11:

23 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (16/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP34 Tuhkasenkatu 19 Mittauspäivä: Kellon: 15:22-15:27 Etäisyys tiehen: 110 m Valokuva mittausplta: 75 m ramppiin Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Kevyet 115 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 15 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 56,9 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 56,9 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 15:22: 15:23: 15:24: 15:25: 15:26: 15:27:

24 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (17/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP36 Päivärinne 7 Mittauspäivä: Kellon: 12:12-12:17 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä melukaide. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta paitsi ilmanpaine, tuulennopeus ja pilvisyys lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 93 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 12 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 55,9 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 55,9 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:12:03 12:13:03 12:14:03 12:15:03 12:16:03 12:17:03

25 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (18/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP37 Mustikkarinne 8 Mittauspäivä: Kellon: 15:54-15:59 Etäisyys tiehen: 1 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Mittauspisteen ja valtatien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 1 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 17 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,7 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,7 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 4 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 15:54:10 15:55:10 15:56:10 15:57:10 15:58:10 15:59:10

26 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (19/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra ###### Mittauspisteen nro: MP38 Sollinpellonkatu Mittauspäivä: Kellon: 15:54-15:59 Etäisyys tiehen: 65 m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Mittauspisteen ja valtatien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 1 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 17 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db),6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db),6 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 15:54:10 15:55:10 15:56:10 15:57:10 15:58:10 15:59:10

27 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP39 Takamaankatu 11 Mittauspäivä: Kellon: 14:22-14:27 Etäisyys tiehen: 115 m VT6 ajoradalle, m ramppiin Valokuva mittausplta: 1 m Karjalantielle Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Kuva mittauspisteestä mittauskierrokselta 2. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Valli on rampin vieressä. Häiriöäänet Myös Karjalantien liikenne kuuluu mittauspisteeseen, muttei vaikuta merkittävästi. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 107 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 12 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,6 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 14:22: 14:23: 14:24: 14:25: 14:26:

28 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (21/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP Uutelankatu 9 Mittauspäivä: Kellon: 14:22-14:27 Etäisyys tiehen: 1 m VT6 ajoradalle, 75 m ramppiin Valokuva mittausplta: 1 m Karjalantielle Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Valli on rampin vieressä. Häiriöäänet Myös Karjalantien liikenne kuuluu mittauspisteeseen, muttei vaikuta merkittävästi. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 107 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 12 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 58,5 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,5 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 14:22: 14:23: 14:24: 14:25: 14:26: 14:27:

29 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (22/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP41 Särkijärvenkatu 3 Mittauspäivä: Kellon: 13:49-13:54 Etäisyys tiehen: 1 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä melukaide. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 98 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 13 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,5 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,5 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 13:49:25 13::25 13:51:25 13:52:25 13:53:25 13:54:25

30 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (23/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP42 Linnansalmenkatu 7 Mittauspäivä: Kellon: 13:49-13:54 Etäisyys tiehen: 110 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä melukaide. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 98 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 13 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 55,0 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 55,0 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 13:49:25 13::25 13:51:25 13:52:25 13:53:25 13:54:25

31 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (24/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP44 Pajutie 5 Mittauspäivä: Kellon: 12:56-13:02 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspiste siirretty talon toiselle puolelle asukkaan toiveiden mukaan. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä melukaide. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 93 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 14 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 61,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 61,4 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:56: 12:57: 12:58: 12:59: 13:00: 13:01:

32 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (25/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP46 Kenttäkatu 29 Mittauspäivä: Kellon: 12:31-12:38 Etäisyys tiehen: 110 m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 1 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 14 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 59,6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 59,6 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:31:45 12:32:45 12:33:45 12:34:45 12:35:45 12:36:45 12:37:45

33 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (26/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP47 Juusteninkatu 25 Mittauspäivä: Kellon: 12:31-12:38 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon seinustalla, oleskeluterassin edessä. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 1 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 14 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 62,0 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 59,0 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 12:31:45 12:32:45 12:33:45 12:34:45 12:35:45 12:36:45 12:37:45 12:38:45

34 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (27/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP48 Alasuonkatu 3 Mittauspäivä: Kellon: 12:03-12:08 Etäisyys tiehen: 110 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Häiriöäänet Ei merkittäviä häiriöääniä Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 94 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 10 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,9 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 57,9 Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:03:10 12:04:10 12:05:10 12:06:10 12:07:10 12:08:10

35 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (28/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP49 Juusteninkatu 33 Mittauspäivä: Kellon: 12:03-12:08 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Kevyet 94 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 10 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 59,7 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 59,7 Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 12:03:10 12:04:10 12:05:10 12:06:10 12:07:10 12:08:10

36 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (29/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP Kalliokatu 10 Mittauspäivä: Kellon: 11:39-11:44 Etäisyys tiehen: 100 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli, alikulun kohdalla melukaide. Häiriöäänet Utrasaarentiellä 4 kevyttä ajoneuvoa. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Kevyet 85 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 16 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 58,7 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,7 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 11:39:00 11::00 11:41:00 11:42:00 11:43:00 11:44:00

37 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP51 Saikkolantie 6 Mittauspäivä: Kellon: 10:54-11:00 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Meluvallissa aukko alikulun kohdalla. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Kevyet 83 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 18 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 59,0 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 59,0 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:54: 10:55: 10:56: 10:57: 10:58: 10:59: 11:00:

38 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (31/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP53 Muukonkankaantie 35 Mittauspäivä: Kellon: 9:33-9:39 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Häiriöäänet Muukonkankaantiellä kaksi raskasta ajoneuvoa mittauksen na. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 86 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 55,4 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 55,1 Muukonkankaantien ajoneuvojen aiheuttamat häiriöäänet poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 9:33: 9:34: 9:35: 9:36: 9:37: 9:38: 9:39:

39 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (32/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: MP54 Muukonkuja 16 Mittauspäivä: Kellon: 9:12-9: Etäisyys tiehen: 55 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluaita, joka jatkuu idässä vallina. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 93 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 15 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 55,3 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 55,3 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 9:12:18 9:13:18 9:14:18 9:15:18 9:16:18 9:17:18 9:18:18 9:19:18

40 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (33/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: T1 Hanuritie 2 Mittauspäivä: Kellon: 10:06-10:15 Etäisyys tiehen: 65 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspaikka Mittauspiste asuintalon takapihalla autotallin seinustalla. Pisteen ja tien välissä junarata. Meluntorjunta Pisteen ja radan välissä meluaita. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lappeenrannan lentoaseman havaintoasemalta. Kevyet 83 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 24 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 57,1 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 54,1 Seinäheijastuksen vaikutus poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 10 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: kuvaajassa esitetyissä tasoissa seinäheijastus +3dB 10:06: 10:07: 10:08: 10:09: 10:10: 10:11: 10:12: 10:13: 10:14: 10:15:

41 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (34/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: T2 Karjalaisentie 3 Mittauspäivä: Kellon: 10:29-10:35 Etäisyys tiehen: 100 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Ei meluntorjuntaa pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lepolan havaintoasemalta. Kevyet 95 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 17 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 61,5 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 61,5 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 3 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:29:25 10::25 10:31:25 10:32:25 10:33:25 10:34:25 10:35:25

42 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (35/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: T6 Taimitarhantie 19 Mittauspäivä: Kellon: 10:55-11:02 Etäisyys tiehen: m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lepolan havaintoasemalta. Kevyet 81 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 21 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 59,3 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 59,3 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:55: 10:56: 10:57: 10:58: 10:59: 11:00: 11:01:

43 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (36/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra mittauskierros VYLI Mittauspisteen nro: T7 Kuokkatie 21 B Mittauspäivä: Kellon: 10:55-11:02 Etäisyys tiehen: 1 m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lepolan havaintoasemalta. Kevyet 81 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 21 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 56,6 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 56,6 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 4 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:55: 10:56: 10:57: 10:58: 10:59: 11:00: 11:01:

44 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (37/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: T9 Väinöntie 39 Mittauspäivä: Kellon: 11:29-11:38 Etäisyys tiehen: 65 m Laitteisto: Norsonic Nor1, tuulisuoja, jalusta Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus /8 Säähavainnot Lepolan havaintoasemalta. Kevyet 89 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 17 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 58,2 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 58,2 Ei korjauksia Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 11:29: 11:: 11:31: 11:32: 11:33: 11:34: 11:35: 11:36: 11:37: 11:38:

45 Kaakkois-Suomen ELY-keskus LIITE 1 (38/59) Valtatien 6 melumittaukset välillä Lpr-Imatra Mittauspisteen nro: T10 Asemansuora 18 Mittauspäivä: Kellon: 10:35-10:45 Etäisyys tiehen: m Kalibrointi: 94 db (Ono Sokki SC-21 kalibraattorilla) Valokuva mittausplta: Mittauspistekuva mittauskierrokselta 2. Meluntorjunta Pisteen ja tien välissä meluvalli. Häiriöäänet Joutsenon asemalla tavarajuna. Lisäksi Asemansuoralla 6 kevyttä ja 2 raskasta ajoneuvoa. Lämpötila npaine nkosteus Suunta Nopeus Säähavainnot Lappeenrannan tiesääasemalta. Kevyet 84 ajon. Kevyet Raskaat Raskaat 16 ajon. KVL ajon./vrk Nopeusraj. 100 km/h KVL ajon./vrk Nopeus 100 km/h Mitattu LAeq (db) 56,3 Mittausjakson keskiäänitaso Laskennassa käytettävä LAeq (db) 56,1 Tavarajunan häiriöäänet poistettu Mittauksen epävarmuustaso (± db) 2 Sääolojen ja mittarivirheen aiheuttama epävarmuus Nykytilanne KVL v. 11 Ennustetilanne KVL v. 35 L Aeq db L Aeq db L Aeq db L Aeq db Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausna: 10:35:00 10:36:00 10:37:00 10:38:00 10:39:00 10::00 10:41:00 10:42:00 10:43:00 10:44:00 10:45:00

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 25.9.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 2. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti

HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Melumittausraportti Vastaanottaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 23.2.2017 Viite 1510018805 HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELY- KESKUKSEN MELUMITTAUS HSY, ESPOO ÄMMÄSSUON

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Siitolanranta 3:n melumittaus

Siitolanranta 3:n melumittaus Siitolanranta 3:n melumittaus 27. 28.9.2016 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 6.10.2016 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus... 3 3 Mittausten aikainen sää... 3 4 Mittauslaitteisto...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.

Vt7 (K18) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9. Vt7 (K1) Koskenkylä Loviisa - Kotka Tiesuunnitelman ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelman laatiminen Täydennysmelumittaukset 15.9.1 VT7 (K1) KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA; TIESUUNNITELMAN JA TIESUUNNITELMAN

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Alavuden kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2010 TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS TERVASMÄKI III -ALUE, ALAVUS Tarkastus Päivämäärä 31.5.2010 Laatija Arttu Ruhanen Tarkastaja Jari

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja

Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti ja Mansikkalaan suunnitteilla olevan koulukeskusalueen meluraportti 28.4.2017 ja 3. 4.5.2017 Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi Riikka Litmanen 18.5.2017 1 Johdanto... 3 2 Mittausten suoritus...

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110

Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 PAIMION KAUPUNKI Meluselvitys Iso-Iivarintielle välillä Vt 1 St 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (7) Eskelinen Erja Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

Vastaanottaja Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.4.16 TERRAFAMEN KAIVOS, SOTKAMO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET SYYS-LOKAKUU 15 Laatija Sakari Ruokolainen Tarkastaja Niko Karjalainen Kuvaus Sotkamon

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma. Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy

Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further sikkalan kunta Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy 12.2.2007 sikkalan kunta Vt 24 Meluselvitys Pasolanharju, Vääksy 12.2.2007 Viite arkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Valtatien 6 melusuojauksen parantaminen

Valtatien 6 melusuojauksen parantaminen Erillistarkastelu liittyen yleissuunnitelmaan valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa Tiina Kumpula 3.0 15.5.2016 15.5.2016 1 (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot