Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila."

Transkriptio

1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA MIKAEL TÅNG; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN HYÖVINKYLÄ TILAT TYSKAS, SPORTPLANEN JA SORALA. MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS (19 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä LUVAN HAKIJA MAANOMISTAJAT Ottoalue Mikael Tång Koskenkyläntie MYRSKYLÄ puh Tyskas Sportplanen Sorala Kuullut naapuritilat Eskos Mellan-Gård Sandien Nybro Mejeri Nybro Trollebo Nybro-Tomt Nybro Näsjorna Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila. 1

2 ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen (sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta 2) HAKEMUKSEN LIITTEET - Suunnitelmaselostus - Sijaintikartta mk 1: Peruskarttaote mk 1: Kiinteistökartta mk 1: Karttaote Itä-Uudenmaan maakunta kaavasta (vahvistettu ) - Itä- Uudenmaan maakuntakaavan merkinnät ja määräykset - Pohjavesialuekartta mk 1: Pohjavesialueen tiedot ( ) - Havaintopistekortti pohjavesiputkesta (HP 18 = P18) - Kaivoselvitys (kartta) - Kaivoselvitys (taulukko kaivoista) - Havaintoputken HP 18 vedenkorkeudet vuosina (kuvaaja) - Havaintoputken HP 39 vedenkorkeudet vuosina (kuvaaja) - Havaintoputken HP18 vedenlaatu tiedot vuosina (kuvaaja) - Pohjaveden tarkkailuohjelma (ehdotus) - Nykytilannekartta mk 1: Lopputilannekartta mk 1: Poikkileikkaukset mk 1:500 / 1:500 A-A B-B - Poikkileikkaukset mk 1:500 / 1:500 C-C D-D - Pituusleikkaukset mk 1:500 / 1:500 E-E F-F - Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma - Maatutkaluotaus raportti TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Alueelle on myönnetty maa-ainesten ottolupa kymmeneksi vuodeksi (Myrskylän kunnanhallitus ). Mikael Tång on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamista maa-ainesten ottamiseen nyt hakemuksen kohteena olevan alueen lounaispuolella. Kyseinen alue käsittää myös noin 2 ha suuruisen alueen (luiska-alue ja kalliokiviaineksen ottoa) nyt hakemuksen kohteena olevalta alueelta. Hakemus käsittää yhteensä noin 7 ha:n suuruinen alue kiinteistön Tyskas alueella, jolta on tarkoitus ottaa soraa n m 3 ktr ja kalliokiviainesta noin m 3 ktr. Aluehallintovirasto teki päätöksen hyläten hakemuksen. Päätös on lainvoimainen. Ottoalue sijaitsee yleis- ja asemakaavoittamattomalla alueella. 2

3 Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa (vahvistettu ), ko.soranottoalue on merkitty pohjavesialueeksi. Aivan ottamisalueen viereen on merkitty viheryhteystarve ja n. 400 m ottoalueesta on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. MAA-AINESTEN OTTAMISALUE Suunnitelma koskee maa-ainesten ottoa Mikael Tång:n omistamilla tiloilla Tyskas 3:65, Sportplanen 3:22 ja Sorala 3:20. Kyseessä on vanhan ottoalueen oton jatkuminen. Ottamislupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi kokonaisottomäärän ollessa m 3. Soranottoalue sijaitsee Myrskylän kunnan Hyövinkylässä. Ottoalueen tuntumassa kulkee Koskenkylä Myrskylä maantie. Kyseessä on vanha maa-aineksenottoalue, jolta on otettu soraa jo kymmenien vuosien aikana. Voimassaoleva maa-aineksen ottolupa on myönnetty v ja nyt haetaan lupaa toiminnan jatkamiseen alueen kunnostamiseksi. Entisen alueen lisäksi suunnitelmassa on nyt mukana Sorala 3:20 tila, jolla on myös aikaisemmin ollut luvanvaraista ottoa. Alue on maisemoimatta ja nyt onkin tarkoitus ottamisen edetessä toteuttaa vanhojen luiskien viimeistely ja puuston palauttaminen alueelle. Maa-ainesesiintymää käytetään säästeliäästi ja taloudellisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Ottamisalueen pinta-ala on 9,2 ha. Soranottoalue sijaitsee Uusisillan (n:o ) I -luokan tärkeällä pohjavesialueella. Ottoalueesta n. 700 m kaakkoon sijaitsee Loviisan Seudun Vesi Oy:n vedenottamo, jolle ei ole suoja-aluepäätöstä. Vuonna 2006 julkaistussa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan POSKI-projektin loppuraportissa on mainittu Uusisillan pohjavesialue soveltumattomaksi maaaineksen ottoon. Ko. raportista ilmenee myös, että Uusisillan alue on kunnostussuunnitelman tarpeessa. Yksi hankkeen tarkoituksista on kunnostaa maaaineksenottoalue. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 200 m:n päässä ottoalueen reunasta koilliseen. Suunnitellun ottopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000-alue sijaitsee Pukkilassa n. 12,5 km maa-aineksen ottopaikalta luoteeseen (Kanteleenjärven lintuvesi). Nykytilanne ja maaperäolosuhteet Aikaisemman luvan mukaisella alueella puusto on poistettu kokonaan ja pintamaat on varastoitu alueen reunoille. Ainoastaan suunnitellun alueen luoteiskulmassa on jonkin verran pääasiassa kuitupuukokoista mäntymetsää. Alueen maaperää on selvitetty mm. maatutkaluotauksilla, joiden raportti on ottosuunnitelman liitteenä. Maalajina on pääosin hiekka, sora sekä moreeni; alueella on myös murskaukseen sopivaa kiviainesta. Suunnittelualueen länsireunassa on paikoin tullut näkyviin kallio, jota on maatutkaluotausten perusteella alueen luoteisreunassa vielä näkymättömissä soran alla. Kallion pinta on raportin mukaan korkeussuhteiltaan hyvin vaihteleva; välillä on soraa ja välillä kalliota. 3

4 Pohjavesiolosuhteet ja pohjaveden suojelu Ottamisalue sijaitsee Uusisillan ( ) I-luokan tärkeällä pohjavesialueella, joka on yksi Myrskylän pitkittäisharjun pohjavesialueista. Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma v Pohjavesialueen tiedot on esitetty ottosuunnitelman liitteenä (tuloste HERTTA-järjestelmästä). Pohjaveden kulkeutuminen maa-aineksen ottopaikalta Loviisan Veden vedenottopaikalle on hyvin hidasta. Hydraulinen gradientti maa-aineksenottopaikan ja vedenottamon välillä on heikko, joka on todettu tarkastelemalla soranottoalueen (HP18) ja vedenottamon läheisten havaintoputken (HP39) vedenpinnan korkeuksia. Veden pinnan korkeuksien erot ovat pienet. Havaintoputkien HP18 ja HP39 vedenpinnan korkeuksien kuvaajat on esitetty ottosuunnitelman liitteenä. Pohjaveden suunta on pohjoisesta etelään sekä harjumuodostelmasta Myrskylänjokea kohden (HERTTA-järjestelmän pohjavesialueen tiedot), jolloin on mahdollista että pohjaveden virtaus vedenottamolle on hitaan nopeuden lisäksi vähäistä. Uusisillan pohjavesialueella sijaitsee seitsemän (7) pohjaveden havaintoputkea, joista pohjaveden pinnan korkeutta ja vedenlaatua tarkkaillaan. Havaintoputkien sijainti on esitetty kaivoselvityksen karttaliitteessä. Vanhalle ottoalueelle asennettu pohjavesiputken (HP18) vedenpinnan taso kuvaa parhaiten ottoalueen pohjaveden pinnan tasoa. Mittaushetkellä ( ) pohjavesi oli HP18 havaintoputkessa korkeudella ja putken asennushetkellä ( ) tasolla Havaintoputkesta HP18 pohjaveden korkeudet vuosina on esitetty suunnitelman liitteissä kuvaajana. Havaintoja on kaikkiaan 75 kpl ja pohjaveden pinnan vaihtelu on seuranta-aikana ollut välillä +23,00.+23,98. Havaintoja on eri vuodenajoilta. Havaintoputkesta HP18 on tarkkailtu myös vedenlaatua vuosina Tulokset on esitetty suunnitelman liitteenä olevassa kuvaajassa. Pohjaveden maa-aineksenottamisen aikainen seuranta ja jälkiseurantaranta suoritetaan havaintoputkesta HP18. Pohjaveden tarkkailuohjelma-ehdotus on esitetty ottamissuunnitelman liitteenä. Uusisillan pohjavesialueella on tehty kaivoselvitys tammi-helmikuussa 2011 (Maveplan Oy), jossa on mitattu kiinteistöjen kaivojen vedenpinnan korkeus ja kuvattu kaivojen tilaa. Kaivoselvityksen mukaan talousvesikaivojen pinnat ovat korkeammalla kuin ottoalueen pohjavedenpinnan taso. Kaivoselvityksen kartat ja kaivotiedot (taulukko) on esitetty ottosuunnitelman liitteenä. Suunnitelman alimmaksi kaivusyvyydeksi on määritetty , joka on myös nykyisen voimassaolevan luvan alin sallittu ottotaso. Pohjaveden päälle jää siten mittausajankohtana olleen vedenpinnan tason mukaan. 11,6 m:n suojakerros ja pohjaveden ollessa korkealla n. 11,0 m suojakerros. Ottoalueen luoteisosassa, missä kallio vaikuttaa vedenpinnan korkeuteen, on alin suunniteltu ottotaso paikoissa, joissa kallion pinta jää tasoon. Kallioesiintymien kohdalla kallion päälle jätetään 1 m suojakerros maata. Maatutkaluotauksen perusteella on pohjaveden pinnan korkeus tuolla alueella n eli siellä jää suojakerrosta n. 6 m. Suunnitelmassa ei esitetä kallion louhintaa. 4

5 Suoritetut maastomittaukset Suunnitelmaa varten alue mitattiin GPS mittauksena ja Saatavat maa-ainesten määrät on laskettu Terra Modeler Field -maastomalli- / massalaskentaohjelmalla. Alueen maatutkaluotaus on tehty , jossa selvitettiin suunnittelualueen kalliopinnan tasoa, maalajeja sekä pohjavesipinnan korkeutta. Maatutkaluotauksen raportti on liitteenä. Mittauksissa käytetty korkeusjärjestelmä on N 60. MAA-AINESTEN OTTAMINEN JA RISKITEKIJÄT Suunniteltu ottomäärä, -alue, suojaetäisyydet sekä aikataulu Suunnitellun ottoalueen rajauksessa on lähdetty seuraavista suojaetäisyyksistä: tilan rajoihin on jätetty vähintään 10 m:n suojakaista ja Koskenkylän- sekä Kirjamusantien keskilinjaan ottoalueen reunasta on vähintään 30 m. Maatutkalla havaittuun kalliopintaan jätetään 1 m suojaetäisyys (maa-ainesta jää kallioalueella n m³ktr kallion päälle). Ottoalue on n. 9,20 ha:n kokoinen ja siitä on laskettu saatavan maa-ainesta (hiekka, sora moreeni) yhteensä noin m 3 ktr suunnitelmassa esitetyin ottotasoin ja suojaetäisyyksin. Ottamistoimintaa on tarkoitus tehdä 10 v:n aikana eli vuotuinen ottomäärä olisi keskimäärin n m 3 ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa n. 4,2 m. Maa-aineksen ottaminen ja riskitekijät Ottamisalue, kaivualue sekä alimman ottotason korkeus merkitään maastoon ennen ottotoiminnan alkua. Humuskerros varastoidaan ottoalueen reunoille suunnitelmakarttaan merkitylle alueille odottamaan ottotoiminnan loppumista. Pintamaat levitetään loppuvaiheessa viimeisteltyjen luiskien ja pohjan päälle. Soran ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon leikkauspiirustusten mukaisesti. Ottotasoa osoittava syvyysmerkki asennetaan siten, että siitä voidaan seurata ottamisen syvyyttä. Ottaminen suoritetaan käyttäen luiskan kaltevuutena 1:3. Kallion esiintymisalueilla maa-aineksenotto ulotetaan 1 m kalliopinnan yläpuolelle. Alue on tarkoitus ottaa ottotoiminnan loputtua metsätalouskäyttöön kun hyödynnettävissä olevat maa-ainesvarat on otettu. Käytännössä ottaminen tapahtuu kaivualueella, jolloin otto- ja kaivualueiden väliin jää viimeistelyyn tarvittava maaaines. Ottamistoiminta jatkuu entisiä ottosuuntia noudattaen ja liikenne suuntautuu Koskenkylän- sekä Kirjamusantielle. Raskaanliikenteen määrä on edellä mainituilla ottomäärillä 12 kk ottoaikana n. 8 kasettikuormaa (40 t/kuorma) / arkipäivä. Raskaanliikenteen määrästä on arvioitu suuntautuvan ¼ Koskenkyläntielle ja ¾ Kirjamusantielle. 5

6 Entisen ottoalueen pohjaa käytetään soveltuvin osin murskaus- ja varastoalueena, joka on merkitty nykytilanne karttaan. Alueella ei varastoida öljyä eikä polttonesteitä. Ottoalueella on kaivinkone, pyöräkuormain, seula, murska ja maa-aineksen kuljetuskalustoa. Ottovaiheessa pidetään jyrkän luiskan päällä hyvin erottuvaa lippusiimaa varoituksena maastossa liikkuville. Siimaa siirretään ottamisen edetessä. Mikäli ottamisessa tulee pitkiä taukoja, on rajaukseen pystytettävä tukeva teräsverkkoaita. Samoin ottamistoiminnan päätyttyä on viimeisteltyjen luiskien päälle asennettava teräsverkkoaita mikäli alueelle jää jyrkkiä yli 2 m:n korkuisia penkkoja. Luvanhakija hakee ottamisalueelle ympäristöluvan, mikäli alueelle sijoitetaan siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä 50 päivää kalenterivuodessa (ympäristönsuojeluasetus 169/ ). Kyseisellä alueella suoritetaan tilapäistä ja lyhytkestoista n. 2-4 viikkoa kerrallaan keskimäärin 3-5 vuoden välein tapahtuvaa murskausta. Ko. suunnitelmakohteen maa-aineksen ottoon liittyviä merkittävimpiä riskitekijöitä ovat pölyäminen, melu, koneiden polttoaine- ja öljyvuodot sekä ilkivalta. Riskeihin varautuminen Pölyäminen: Asutukseen on riittävät suojaetäisyydet. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se suoritettaan puhdasta vettä käyttäen. Melu: Suurin melu syntyy kivien murskaustoiminnasta. Murskauslaitteisto sijoitetaan maastossa siten, että melun vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäiseksi (alava paikka) ja koteloidaan. Lupaviranomaisen antamia murskaustoiminnan aikarajoituksia noudatetaan. Koneet: Koneissa on suhteellisen pienet määrät öljyä ja polttoainetta. Öljy- ja polttoainevuodot ehkäistään kaluston säännöllisellä huollolla ja tarkastuksilla sekä asianmukaisilla varusteilla (tippumaton öljyliitin, ylitäytönestimet yms.) Maaaineksenottopaikalle varataan imeytysturvetta. Ilkivalta: Maa-aineksen ottopaikka varustetaan varoituskylteillä ja puomilla. Maaaineksenottopaikan ollessa suljettuna puomit ovat kiinni. Lisäksi työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksilla. Toiminta ottoalueella ja pohjaveden suojelu Maa-aineksen ottamisalueella ei varastoida polttoaineita eikä öljyjä. Maa-aineksen ottamisluvan haltija varastoi ko. aineet pohjavesialueen ulkopuolella omassa pihapiirissään. Maa-aineksia otettaessa pohjavesialueella ei tule varastoida pohjavettä uhkaavia laitteita ja aineita, vaan ne tulee säilyttää pohjavesialueen ulkopuolella. Jos tämä ei ole mahdollista, pohjavesialueella ei kuitenkaan saa varastoida poltto- ja voiteluaineita, ympäristölle vaarallisia aineita eikä koneita ja autoja ilman suojarakenteita tai alustoja, jotka estävät tällaisten aineiden pääsyn maaperään ja edelleen pohjaveteen. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä tulee 6

7 olla niiden tilavuutta vastaavat, katetut suoja-altaat sekä ylitäytönestimet ja lukot. Polttoainesäiliöiden suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei koneiden ja autojen tankkausten yhteydessä öljyä pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- ja voiteluaineita eikä hydrauliikkanesteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidontaan, se on suoritettava puhdasta vettä käyttäen. Ottotoiminnan aikana on huolehdittava alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Jätteitä ei saa säilyttää siten, että siitä aiheutuu naapurikiinteistöjen talousveden pilaantumisvaaraa. Jätteet on varastoitava siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään. Jäteöljy ja talousjäte on toimitettava asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Vaikutukset ympäristön luonnonarvoihin Koko alue pyritään saattamaan sopusointuun ympäröivän maaston kanssa niin hyvin, kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Suunnitelma-alue sijaitsee Uusisillan ( ) vedenhankintaan soveltuvalla I- luokan pohjavesialueella. Ottoalueen alaosissa suojakerrosta jää ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle n 11,6 metriä ja luoteisreunassa suojakerroksen vahvuus on n. 6 m. Suunnitelman mukaisella suojakerroksella pohjavedelle ei arvioida aiheutuvan pilaantumisvaaraa. Ottoalue ei näy ympäristöön. Koskenkylän- ja Kirjamusantieltä katsottuna jätettävä suojakaista puustoineen tien reunaan estää näköyhteyden ottopaikalle, varsinkin kun maasto nousee tieltä ottoalueelle päin selvästi. Näin ollen ottotoiminta ei kovin radikaalisti muuta ympäristön ilmettä ottaen huomioon jo aiemman oton vaikutuksen maisemaan, joten suunniteltu otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisten luonnonesiintymiä, jotka voisivat tuhoutua otonseurauksena (maakuntakaava ja HERTTA-järjestelmän tietokannat). Maa-aineksen otto muuttaa luonnollisesti maisemakuvaa, mutta alue on vanhaa maa-aineistenottamisaluetta joten oton jatkuminen ei maisemankuvaa olennaisesti muuta. Pohjavesi muodostuu alueella kuten aiemmankin soranoton aikaan, jolloin soranotosta ei ole voitu katsoa olleen ympäristövaikutuksia pohjaveteen. Muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen ja laatuun ei ole odotettavissa sillä kyseessä on vanha maa-aineksenotto paikka ja alueella on hyvät suojaetäisyydet pohjaveteen. Ottamisalueen koko on 3 % pohjavesialueen koosta. Pohjaveden tarkkailuohjelmaehdotus on esitetty ottamissuunnitelman liitteenä. Huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa ei pääse tapahtumaan, eikä myöskään tärkeän tai muun vedenhankinta käyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Edellä mainittu perustuu pohjaveden heikkoon gradienttiin soranottoalueen ja vedenottamon välillä ja vahinkojen torjunnan järjestämiseen hyvien tieyhteyksien vuoksi. Kyseessä oleva soraesiintymä on tärkeä lähiseudun maanrakennustyömaiden raaka-aineen lähde. Maa-aineksen oton vaikutukset ovat lähinnä ottoalueeseen liittyviä ottamistoiminnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi. Ottamissuunnitelman mukaisten viimeistelytöiden jälkeen alue sulautuu saumattomasti lähimaastoon. 7

8 ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO Ottoalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Ottamistoiminta ja jälkihoito vaiheistetaan siten, että oton kuluessa jo otettua aluetta metsitetään luiskauksen ja humuskerroksen levittämisen jälkeen, jolloin metsitetyn alueet saadaan nopeammin luonnonmukaiseksi vedenmuodostumisalueeksi. Luontoon kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset voidaan soveltuvin osin käyttää alueen jälkihoitoon. Tiivistyneet osa-alueet, kuten tieurat, möyhennetään ja pehmennetään. Viimeistelytyötä tehdään ottamisen aikana toiminnasta poistuneilla alueilla, jolloin luiskat viimeistellään kaltevuuteen 1:3. Luiskan yläreunat pyöristetään siten, että ottopaikan reunoille ei jää teräviä luonnottoman näköisiä pinnan muotoja vaan kaikissa viimeistelytöissä pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin. Ottoalueen pohjalle tehdään ylijäämämaista 2-3 m korkeita kumpareita elävöittämään maisemaa. Luiskien ja pohjan päälle levitetään cm:n paksuinen humuskerros ja alueelle istutetaan tai kylvetään havupuusto. Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä ennen ottamisluvan umpeutumista. Pohjavedelle haitallisia aineita ei saa käyttää viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan. Arvioitu maisemointikustannus on täydennyksessä esitetyn jaotellun arvion mukaan yhteensä 5500 /ha. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu molemmilla kotimaisilla kielillä Askolan ja Myrskylän kuntien ilmoitustaululla ajalla , jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastossa osoitteessa Askolantie 28, Askola sekä Myrskylän kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5, Myrskylä. Kiinteistön naapuritilojen omistajille lupahakemuksen vireilläolosta on lähetetty tieto kirjeenä (8 kpl). Maastokäynti Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta on tutustunut hakemuksen mukaiseen alueeseen useasti alueen aiemman valvonnan yhteydessä. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksen johdosta on pyydetty maa-aineslain 7.2 :n kohdan 2) nojalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Myrskylän kunnan terveydensuojeluviranomaisen (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) lausunto ja Loviisanseudun Vesi Oy:n lausunto. Hakijan kuuleminen Hakijaa on kuultu alustavista lupamääräyksistä puhelimitse

9 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon Dnro UUDELY/731/07.01/2012 Hakemus Mikael Tång hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa mainitulle alueelle. Hakemuksen mukaan on tarkoitus kymmenen (10) vuoden aikana ottaa soraa ja hiekkaa noin m 3 ktr noin 9,2 ha:n suuruiselta alueelta. Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu +35 m. Pohjavedenpinta on mitattu alueella ja alueen lähistöllä olevista pohjaveden havaintoputkista sekä kaivoista. Itse ottamisalueella pohjaveden pinnankorkeudeksi on korkeimmillaan mitattu +23,98 m. Kyseisestä putkesta on myös tutkittu pohjaveden laatua. Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Hakemukseen on myös liitetty kaivoselvitys (Maveplan ) ja ehdotus pohjaveden tarkkailuohjelmaksi, Maveplan, Alueelle on kulkuyhteys olemassa olevan tiestön kautta Koskenkylän (maantie nro 167). Alueen jälkikäyttö on maa- ja metsätalous. Reunaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 ja ottoalueen pohjalle tehdään ylijäämämaista 2-3 m korkeita kumpareita elävöittämään maisemaa. Luiskien ja pohjan päälle levitetään cm paksuinen humuskerros ja alueelle istutetaan tai kylvetään havupuusto. Hakemuksen selostusosassa kerrotaan, että luvanhakija hakee ottamisalueelle ympäristöluvan, mikäli alueelle sijoitetaan siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä 50 päivää kalenterivuodessa. Kyseisellä alueella suoritetaan tilapäistä ja lyhytkestoista n. 2-4 viikkoa kerrallaan keskimäärin 3-5 vuoden välein tapahtuvaa murskausta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunto Lupatilanne alueella ja sen läheisyydessä Hakemuksen kohteena olevalla alueella on maa-aineslain mukainen lupa voimassa asti. Lupa on myönnetty noin m 3 ktr:lle ottotasoon +35 m kymmeneksi vuodeksi (Myrskylän kunnanhallitus ). Lupamääräyksissä on säädetty mm. että alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan siellä käytettäviä työkoneita varten. Tankkauspaikan alustan tulee olla vettä läpäisemätön ja ottamisalueella sijaitsevat öljytuotteita sisältävät säiliöt tulee suojata asianmukaisesti (suoja-allas, maan tiivistys/päällystys). Valvontaviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä öljytuotteiden käsittelystä ja varastoinnista ottamisalueella. Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa em. hakemuksesta Dnro UUS-2002-Y Myrskylän kunnanhallitus on myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Metsähallitus Morenialle alueelle Grusien RN:o 1:15 ja Eskos II RN:o 3:45, joka sijaitsee nyt hakemuksen kohteena olevan alueen luoteispuolella noin 200 metrin etäisyydellä nyt hakemuksen kohteena olevasta alueesta. Lupa on voimassa asti. Lupa on myönnetty tasolle +31,00 m. 9

10 Mikael Tångilla on vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vesilain mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen nyt hakemuksen kohteena olevan alueen lounaispuolella. Kyseinen alue käsittää myös noin 2 ha suuruisen alueen (luiska-alue ja kalliokiviaineksen ottoa) nyt hakemuksen kohteena olevalta alueelta. Hakemus käsittää yhteensä noin 7 ha:n suuruinen alue kiinteistön Tyskas alueella, jolta on tarkoitus ottaa soraa n m 3 ktr ja kalliokiviainesta noin m 3 ktr. Lisäksi Mikael Tångilla on vireillä maa-aineslain mukainen hakemus kalliokiviaineksen ottoon kiinteistön Anttes alueella. Ottamisalueen pinta-ala on 4,96 ha ja haettu kiviainesmäärä on m 3 ktr. Alimmaksi ottamistasoksi on suunniteltu +52,5 m. Kyseinen alue sijaitsee noin 600 metriä länteen nyt hakemuksen kohteena olevalta alueelta. MAL 3 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset rajoitteet Hakemus käsittää toiminnan jatkamista jo käytössä olevalla maa-ainesten ottoalueella, josta puusto on poistettu ja pintamaat jo kuorittu pois. Osa alueesta on jo maisemoitu. Uudenmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei edellä mainitulla tavalla toteutettuna ole mainittujen rajoitteiden vastainen. MAL 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset Suunniteltu maa-ainesten ottoalue sijaitsee Uusisillan pohjavesialueen I-luokan pohjavesialueella , sen varsinaisella muodostumisalueella alueen keskiosassa. Pohjavesialueen kemiallinen tila (EU) ja määrällinen tila (EU) on hyvä. Ottamisalue sijoittuu pitkittäisharjun deltamaiseen laajentumaan, jonka maa-aines on pääasiassa hiekkaa mutta ydinosassa myös kivistä hiekkaa ja soraa. Pituussuunnassa hydrauliset yhteydet ovat hyviä harjussa. Paikoitellen hydraulinen yhteys on hyvä myös Myrskylänjokeen. Loviisanseudun Vesi Oy:lle on myönnetty vedenottolupa ottaa pohjavettä m 3 /d, josta osa olisi Myrskylän joesta imeytyvää tekopohjavettä. Vuonna 2002 valmistunut Uusisillan ottamo sijaitsee pohjavesialueen eteläkärjessä noin 700 m:n etäisyydellä ottamisalueesta. Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma Suunnitelman mukaan tulee maaainesten ottamisessa ja siihen liittyvässä toiminnassa kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Suunnittelussa, ottamisessa ja jälkihoidossa tulee noudattaa uusimpia ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisemia ohjeita. Maa-ainesten ottoalueita tulee valvoa ja kaikkiin maa-ainesten ottolupiin tulee sisällyttää jälkihoitovelvoite. ELY-keskuksen käsityksen mukaan vesinäytteiden analysointi tulee suorittaa Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009 "Maa-ainesten kestävä käyttö"-oppaan mukaisesti, eli määritettäviä parametreja ovat haju, maku, sameus, väri ph, happi, permanganaattiluku/toc tai kemiallinen hapenkulutus/codmn, sähkönjohtavuus, liukoinen rauta (Fe), suodatettu mangaani (Mn), sulfaatti (SO4), nitraatti (NO3), kloridi (Cl), kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt jakeittain, koliformiset bakteerit ja E.coli-bakteerit. Tarkkailutulokset pyydetään lähettämään tiedoksi ELY-keskukselle kerran vuodessa. Hyväksytty pohjaveden tarkkailuohjelma pyydetään lähettämään tiedoksi ELYkeskukselle. 10

11 Ottamistoiminnassa on varmistuttava siitä, ettei mahdollisia pohjavettä pidättäviä kerroksia (orsivesi) rikota. Hakemuksessa esitetään, että ottoalueen pohjaa käytetään soveltuvin osin murskaus- ja varastoalueena. alueella ei varastoida öljyjä eikä polttonesteitä. Luvanhakija varastoi ko. aineet pohjavesialueen ulkopuolella omassa pihapiirissään. Ottoalueella on kaivinkone, pyöräkuormain, seula, murska ja maa-aineksen kuljetuskalustoa. Mikäli polttoaineiden ja koneiden varastointi pohjavesialueen ulkopuolella ei ole mahdollista, ne säilytetään alueella, jossa on sellaisia suojarakenteita tai alustoja, jotka estävät tällaisten aineiden pääsyn maaperään ja edelleen pohjaveteen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemuksessa esitetyt periaateratkaisut polttoaineiden ja koneiden säilytyspaikkojen toiminta-periaatteesta ja rakenteesta ei poista pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Alueelta, jolla polttoaineita varastoidaan sekä työkoneita tankataan on hakemuksessa esitetyn lisäksi johdettava alueelle muodostuvat sade- ja hulevedet siten, että mahdollisesti likaantuneet vedet eivät johdu suoraan maaperään ja siitä edelleen pohjaveteen. ELY-keskus katsoo, että hakemusasiakirjoja tulee täydentää sellaisella yksityiskohtaisella suunnitelmalla, jonka perusteella voidaan arvioida, että suunniteltu toiminta ei aiheuta vaaraa pohjavedelle. Pitempiaikaisessa toiminnassa kerättävien ja käsiteltävien valumavesien määrää voidaan pienentää esim. kattamalla öljyjen, polttoaineiden ja työkoneiden säilytyspaikat sekä koneiden tankkauspaikat. Suunniteltu ottamisalue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, joten suunnitelma ja toiminta ottamisalueella on oltava sellaiset, että niiden perusteella saadaan täysi varmuus siitä, ettei hanke aiheuta ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristön pilaantumista eikä myöskään pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa. Alueelle ei saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Alueella mahdollisesti tapahtuva murskaustoiminta vaatii ympäristön-suojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa. Alueella ei voi murskata YSL 60 :n mukaisella meluilmoituksella, koska murskaustoiminta liittyy alueella tapahtuvaan maa-ainesten ottoon eikä sitä voida katsoa olevan tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa. ELYkeskus katsoo kuitenkin, että mahdollinen murskaustoiminta tulee siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. Perustelut ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemuksen tarkoittama hanke, huomioonotettuna edellä mainittu, ei ennakkoon arvioiden aiheuta vesilain 3:2 :n tarkoittamia seurauksia. Koska ei ole olemassa muutakaan, huomioon otettuna edellä mainittu, maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettua estettä ottamishankkeen toteuttamiselle, edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Ennen luvan myöntämistä hakemusasiakirjat on kuitenkin täydennettävä edellä lausutun mukaisesti. 11

12 Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen mahdollisen MAL 16 :n mukaisen harkinnan suorittamiseksi. Tarkkailua suunniteltaessa on otettava huomioon se, että ottamisalue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 :n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 :n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää. Myös ELY-keskuksella on valitusoikeus. Lupapäätösasiakirjojen lisäksi ELY-keskus muistuttaa lupaviranomaista lähettämään MAL 23 b :n mukaisesti ottamislupaa koskevat tiedot (Ympäristöministeriön kirje Dnro YM2/501/2008) sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy Suomi.fi/asiointi-ympäristöstä osoitteesta: ja kirjaamalla hakukenttään YM011 ELY-keskus painottaa lomakkeen huolellista täyttämistä. Loviisanseudun Vesi Oy on antanut lausunnon OY Loviisanseudun Vesi Lovisanejdens Vatten AB haluaa tähdentää sitä, että kaavailtu toiminta Myrskylän kunnan Hyövinkylässä ei missään tapauksessa saa haitata tai vaarantaa vedenottoa taikka vaikuttaa veden laatuun. Yhtiöllä on Uusisillassa vedenottamo ja se sijaitsee I-luokan tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitrelma. Kuntien tukkuvesiyhtiö hankkii vettä omistajakunnilleen, joiden yhteinen asukasmäärä on noin Veden laatukriteeri on EU:n toimesta asetettu sellaiseksi, että kuntien omien ottamoiden, jotka sijaitsevat rapakivialueilla, fluoridipitoisuus ylittää annetun rajan. Vain Myrskylän alueelta löytyy raja-arvon alittavaa vettä ja siksi perustettiin hankintayhtiö. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt yhtiön panemaan vireille hakemuksen Uusisillan vedenottamon vedenottomäärän muuttamiseksi, eli käytännössä lähes puolittamiseksi. Nykyinen lupa on vuodelta Taustalla on laatuun liittyvä ongelma. Tämänlatuinen asia on hyvin herkkä. Asia on Vaasan hallinto-oikeudessa. Terveydensuojeluviranomainen / terveydensuojelujohtaja Silja Mäkeä on antanut lausunnon Lausunnon mukaan ottamisalueen sijainti yhdyskuntien vedenhankintaan liittyvällä uusisillan pohjavesialueella muodostaa merkittävän terveydensuojelullisen riskin, joten ensisijaisesti terveydensuojeluviranomainen suosittelee, ettei alueelle myönnettäisi lupaa maa-ainesten ottotoiminnan jatkamiselle. Lisäksi alueelle tulisi laatia jälkihoitosuunnitelma alueen palauttamiseksi välittömästi metsätalouskäyttöön. Mikäli lupaviranomainen kuitenkin katsoo, että maa-ainesten ottotoimintaa voidaan alueella jatkaa, tulee ennen luvan myöntämistä ehdottomasti varmistua, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa pohjaveden määrälle tai laadulle. Tulee huomioida myös ottoalueen vaikutuspiirissä olevat yksityiset talousvesikaivot. Mm. seuraavat seikat tulee huomioida lupaehdoissa: - Alin ottotaso siten, että jää riittävä suojakerros. - Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun ja korkeuteen on tarkkailtava. 12

13 - Tarkkailua varten on asennettava riittävä määrä tarkkailuputkia huomioiden sijoittuminen virtaussuuntien ja vedenottamon suhteen. - Tarkkailusuunnitelman mukaista näytteenottoa kerran vuodessa ei voida katsoa riittäväksi tiheydeksi toiminnan riskit huomioiden. - Tarkkailu ja raportointivelvoite tulee yksilöidä lupaehdoissa. - Poltto- ja voiteluaineita ei tule säilyttää ottamisalueella. - Mikäli tankkaaminen alueella on välttämätöntä, tulee alueelle rakentaa yksi kiinteä suoja-alue, jonka rakennesuunnitelma tulee esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös varautumissuunnitelma mahdollisten häiriö- ja ilkivaltatilanteiden varalle tulee esittää. - Hakija tulee velvoittaa suorittamaan maisemointitoimenpiteitä yhtä aikaa toiminnan edetessä. - Melun ohjearvojen tulee alittua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa myös mahdollisen murskaustoiminnan aikana. - Toiminnasta mukaan lukien kuljetukset ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa asutukselle. Suolausta ei saa käyttää pölyntorjunnassa. - Asutukselle aiheutuvien viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi olisi suositeltavaa lupaehdoissa asettaa toiminnalle sekä kuljetuksille vuorokautiset toiminta-ajat. Sunnuntaina ja arkipyhinä ei toimintaa tulisi sallia. - Alueelta muodostuvat pintavedet eivät saa aiheuttaa lisäkuormitusta purkuvesistöihin. Hakemuksen täydennys ja vastine Lupaviranomainen on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan sekä antamaan vastineen Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta. Hakemusta on pyydetty täydentämään yksityiskohtaisella suunnitelmalla, jonka perusteella voidaan arvioida, että suunniteltu toiminta ei aiheuta vaaraa pohjavedelle, sillä hakemuksessa esitetyt periaateratkaisut polttoaineiden ja koneiden säilytyspaikkojen toimintaperiaatteesta ja rakenteesta eivät poista pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Suunnitelmassa on mm. huomioitava polttoaineiden tankkausja varastointipaikkojen sade- ja hulevesien muodostuminen ja johtaminen. Hakija on toimittanut täydennyksen ja vastineen Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta Tilojen - Sorala RN:o 3:20, Sportplanen RN:o 3:22, Tyskas RN:o 3:65 - alueelle haetaan päivätyn suunnitelman mukaista maa-aineslupaa. Toiminnassa käytetään kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa, koneseulaa ja lisäksi kuljetuskalustoa. Maa-aineksen murskaukselle ei haeta nyt ympäristölupaa. Kiviaines viedään mahdollisesti muualle murskattavaksi. Alueella ei pestä tai huolleta koneita tai säilytetä polttoaineita muutoin kuin työkoneiden tankeissa. Tankkaukset tehdään työvuoron alkaessa, jolloin yöaikana tankit ovat vajaita. Tämä vähentää mahdollisen vuodon tai ilkivallan seurauksia sekä polttoainevarkauksien kannattavuutta ja todennäköisyyttä. Pyöräkuormaaja tankataan luvanhakijan pihapiirissä, jossa polttoaineet säilytetään lukittavissa ylitäytönestimellä varustetuissa kaksivaippasäiliöissä tai myöhemmin hakijan toisella pohjavesialueen ulkopuolella olevalla ottamisalueella. Kaivinkone ja koneseula tankataan kulloistenkin työalueiden läheisyyteen rakennettavalla suojatulla alueella. Suojattu alue on toisinaan harjun päällä ja toisinaan pohjatasolla. Kun se on lähellä työaluetta, tulee sitä todellisuudessa 13

14 käytettyä. Maaperän suojausrakenteeksi asennetaan maanpinnan alapuolelle muovikalvo noin 0,2 0,3 m syvyyteen. Kalvona käytetään esim. vähintään 0,5 mm paksua PE-kalvoa. Kalvo asennetaan huolellisesti hiekkakerroksen väliin. Kalvon koko on vähintään 5 m x 10 m. Maaperä suojataan lisäksi noin 1,5 m leveällä öljynimeytysmatolla, joka levitetään tankin ja polttoainesäiliön alle tankkauksen ajaksi. Polttoainesäiliö tuodaan ottamisalueen suojatulle alueelle vain tankkauksen ajaksi. Jos vuotoja tapahtuu, puhdistetaan öljyyntynyt alue välittömästi ja pilaantunut aines toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Vahingosta ilmoitetaan lisäksi ympäristöviranomaiselle. Työkoneet säilytetään työajan ulkopuolisina aikoina suojatulla alueella. Hakijan käsityksen mukaan toiminta on BAT-ja BEP periaatteiden mukaista toimittaessa esitetyllä tavalla. Hulevedet eivät likaannu huolellisessa toiminnassa eivätkä siten edellytä käsittelyä. Koneseulan liikkuminen laajalla ottamisalueella on hidasta. Esitetyllä tavalla toteutettuna on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista tankata ja säilyttää hidas kone suojatulla alueella. Hakija on toimittanut vastineen terveydensuojeluviranomaisen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n lausunnoista Lupahakemuksesta on annettu maalis-huhtikuussa 2013 kaksi uutta lausuntoa, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ja Loviisanseudun Vesi Oy:ltä. Uudenmaan ELY-keskus antoi lausunnon , jonka johdosta annoin vastineeseen ja täydennykseen Ko. vastineessa toin jos esiin osin samoja asioita, joita viimeisimmissä lausunnoissa on korostettu. Niiltä osin viittaan edelleen ko. vastineeseen. Alueelta on otettu maa-aineksia jo vuosikymmenien ajan. Toiminta ei ole vaikuttanut haitallisesti alueen pohjavesiin. Alue on pääosin avointa ottamisaluetta. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueen kunnostamista ja maisemointia ottamisen edetessä ja hyödyntää alueen maa-ainesvaroja säästeliäästi. Alueella ei varastoida polttoaineita erillisissä säiliöissä, vai työkoneiden tankeissa. Tankkaus tehdään aiemmin kuvatulla tavalla suojatulla alueella, jossa on huomioitu häiriö- ja ilkivaltatilanteet. Pohjaveden pinnan päälle jää vähintään 6 m suojakerros hiekkaa ja soraa. Suurelta osin suojakerroksen paksuudeksi jää yli 10 m. Häiriö ja ilkivaltatilanteiden varalta on jo aiemmin esitetty rakenteellista suojausta ja toimintatapoja, joilla riskit voidaan minimoida. Maa-ainesten oton vaikutukset pohjaveden laatuun tulevat näkyviin vähäisessä määrin vain ottamisalueella. Maisemoinnin edistyessä tila palautuu luonnontilaiseksi. Hakemuksessa ja aiemmassa vastineessa/täydennyksessä esitetyllä tavalla toimittaessa toiminnasta ei aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä toiminta vaaranna talousvesikäyttöön otettavan veden laatua. Hakemuksessa on esitetty ehdotus pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailuohjelmaksi. Ehdotettu tarkkailuun käytetty pohjavesiputki Hp18 on Loviisanseudun Vesi Oy:n hallinnassa ja seurannassa vaikka on hakijan alueella. 14

15 Tarkkailuehdotusta muutetaan siten että ottamistoiminnan tarkkailua varten asennetaan uusi tarkkailuputki putken Hp18 läheisyyteen. Sijainti on pohjaveden virtaussuuntaan nähden ottamisalueen alapuolelle. Aivan tien laitaan putkea ei sijoiteta, jotta mahdollinen tien suolauksen vaikutus ei näy tuloksissa. Tarkkailu suoritetaan tarkkailuehdotuksen mukaisesti. Loviisanseudun Vesi Oy huolehtinee edelleen pohjavesialueen yleistarkkailusta ja tienpitäjä omilta osiltaan. Maa-ainesten otosta ja seulonnasta aiheutuva melu vastaa viereisen tien liikenteen aiheuttamaa melua. Hyvien liikenneyhteyksien ja naapurietäisyyksien vuoksi toiminnalle ei ole tarpeen asettaa toiminta-aikamääräyksiä. Normaalisti alueella ei ole toimintaa yöaikaan eikä pyhäpäivinä. VIRANOMAISEN RATKAISU Ottamistoiminta ei aiheuta maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia luonnonoloissa: kauniin maisemakuvan turmeltumista luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa, kun noudatetaan lupapäätöksessä annettavia ehtoja. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Mikael Tång:lle maa-ainesten ottoluvan Myrskylän kunnan Hyövinkylän kiinteistöille Tyskas RN:o 3:65, Sportplanen 3:22 ja Sorala 3:20 alla olevin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. Perustelut Huomioon ottaen maa-ainesten määrä ja ottamissuunnitelma sekä se, että kohteesta on otettu aiemminkin maa-aineksia voidaan katsoa, ettei ottotoiminta aiheuta edellä mainittuja maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia, vesilain pohjaveden muuttamis- tai ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja haitallisia seurauksia, kun otto toteutetaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja lisäksi noudatetaan seuraavia lupaehtoja. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa (MAL 3.2 ). OTTAMISESSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA EHTOJA: 1. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ainesten ottamista ei saa ulottaa tason m alapuolelle. Tarkkailussa havaitun ylimmän pohjavedenpinnan päälle on jätettävä vähintään kuuden (6,0) metrin koskematon suojamaakerros. 2. Kallion esiintymisalueilla kalliopinnan päälle on jätettävä 1 m:n koskematon maakerros. 3. Ennen ottamisen aloittamista kaivualue sekä ottamisalue on merkittävä maastoon. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata. (Maa-aineslaki 11, asetus maaainesten ottamisesta 7.1) 15

16 4. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja niin, ettei missään toimintavaiheessa pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mahdolliset öljy- ja polttoainevahingot mukaan lukien pienet vuodot ja läikkymiset on siistittävä koko alueella välittömästi poistamalla likaantunut maa ja kuljettamalla se pohjavesialueen ulkopuolelle. 5. Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Pyöräkuormaaja tulee tankata pohjavesialueen ulkopuolella. Jos kaivinkonetta ja koneseulaa ei pystytä tankkaamaan pohjavesialueen ulkopuolella, voidaan ne tankata kulloistenkin työalueiden läheisyyteen rakennettavalla suojatulla alueella. Maaperän suojausrakenteeksi on asennettava maanpinnan alapuolelle riittävät suojarakenteet, kuten bentoniittimattto tai muovikalvo noin 0,2 0,3 m syvyyteen. Kalvona on käytettävä esim. vähintään 0,5 mm paksua PE-kalvoa. Kalvo on asennettava huolellisesti hiekkakerroksen väliin. Kalvon koon on oltava vähintään 5 m x 10 m. Maaperä on suojattava lisäksi vähintään 1,5 m leveällä öljynimeytysmatolla, joka levitetään tankin ja polttoainesäiliön alle tankkauksen ajaksi. Polttoainesäiliön saa tuoda ottamisalueen suojatulle alueelle vain tankkauksen ajaksi. Jos vuotoja tapahtuu, öljyyntynyt alue on puhdistettava välittömästi ja pilaantunut aines toimittava luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Työkoneet on säilytettävä työajan ulkopuolisina aikoina suojatulla alueella. (Maa-aineslaki 11 ). 6. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Maa-aineslaki 11 ). 7. Ottamistoiminnassa on varmistuttava siitä, ettei mahdollisia pohjavettä pidättäviä kerroksia (orsivesi) rikota. 8. Alueelle saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa eikä alueella saa suorittaa ns. massanvaihtoja. 9. Pohjaveden tarkkailussa on noudattava lupamääräysten mukaan täydennettyä pohjaveden tarkkailuohjelmaa (Maveplan ). Ennen ottotoiminnan jatkamista tulee uudesta asennettavasta havaintoputkesta selvittää pohjaveden laatu tarkkailuohjelman ja tämän lupaehdon mukaisesti. Näytteenotossa tulee huolehtia siitä, että otettu vesinäyte on edustava. Mikäli veden sameus on korkea, tulee vesinäyte suodattaa ennen analysointia. Vesinäytteestä määritettävät parametrit ovat: Haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc tai kemiallinen hapenkulutus/codmn, sähkönjohtavuus, liukoinen rauta (Fe), suodatettu mangaani (Mn), sulfaatti (SO4), nitraatti (NO3), kloridi (Cl), kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt jakeittain, koliformiset bakteerit ja E.colibakteerit. 16

17 Vesinäytteestä tulee analysoida polttoainehiilivedyt jakeisiin jaoteltuina jatkossa vähintään kahden vuoden välein. Pohjaveden korkeutta tulee tarkkailla tarkkailuohjelman mukaisesti neljä kertaa vuodessa. 10. Havaintoputkien kunto ja toimivuus on havainnoitava silmämääräisesti mittaus- ja näytteenottokerroilla. Suoritetut toimenpiteet sekä merkittävät poikkeamat ja muutokset kirjataan raportteihin. Lisäksi on havainnoitava alueella ja sen ympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja pinnankorkeuteen. Ottamisen aikana valvontaviranomainen voi määrätä muutoksia tarkkailuvelvoitteisiin. 11. Tarkkailutulokset on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä kunnan valvontaviranomaiselle (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (MAL 11, Vna 926/ ). 12. Ottamisalueen vaaralliset rinteet on merkittävä vaarasta varoittavalla tavalla, esimerkiksi aidalla ja varoitustauluin tai lippusiimalla. Luvan saajan on huolehdittava alueen turvallisuudesta. 13. Oton aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle, jotta voidaan tarvittaessa suorittaa aloituskatselmus. (Maa-aineslaki 11 ). 14. Alueella mahdollisesti tapahtuva murskaustoiminta vaatii ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan. Alueella ei voi murskata YSL 60 :n mukaisella meluilmoituksella. 15. Jälkihoitotoimet alueella tulee toteuttaa vähintään alla olevalla tasolla: Jälkihoito on tehtävä ottotoiminnan kanssa vaiheittain. Alueen luiskaus tulee toteuttaa ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluita mukaillen ja luiskien ylä- ja alaosat tulee pyöristää. Pintamaita ei tule käyttää alueen pohjan muotoiluun eikä luiskien täyttöön. Luiskien kaltevuudet eivät saa olla jyrkempiä kuin 1:3 ja lisäksi kaltevuuksien tulee olla vaihtelevia. Pintamaita ei tule käyttää alueen pohjan muotoiluun eikä luiskien täyttöön. Ottoalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi Karkea pohjasora on peitettävä cm:n paksuisella hiekkakerroksella Hiekkakerros on peitettävä pääosin alkuperäisellä pintamaalla (varastointiaika enintään 3 vuotta orgaanisen aineksen hajoamisen vuoksi) ja / tai muulla soveltuvalla pintamateriaalilla (noin cm:n kerros). Aluskasvillisuus ja puusto on palautettava joko kylvämällä ja / tai istuttamalla ellei osoiteta luontaisen taimettumisen toimiminen kohteessa hyvin. Jälkihoidon ja pohjaveden seuranta on järjestettävä vähintään 3 5 vuodeksi oton loputtua. Alue on siistittävä ja alueelle tuleva tie on suljettava oton päätyttyä puomilla soveltumattoman käytön estämiseksi. 17

18 Tiivistyneet osa-alueet, kuten tieurat, on möyhennettävä ja pehmennettävä. Maisemointiin ei saa käyttää savea eikä muitakaan sellaisia ainesmaita jotka heikentävät pohjaveden muodostumisolosuhteita tai vaikuttavat pohjaveden laatuun haitallisesti. Kaikki kunnostustoimet tulee saattaa loppuun luvan voimassaoloaikana. 16. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. (Maa-aineslaki 23 a, VnA maa-ainesten ottamisesta 9.1 ). Suositeltavaa on lähettää ottotiedot sähköisesti suoraan NOTTO- tietokantaan. 17. Maa-aineksen oton päätyttyä tai lupa-ajan kuluttua umpeen on hakijan pyydettävä loppukatselmusta maisemoinnin ja jälkitöiden tilan toteamiseksi. Uudenmaan ELY:n edustajille varataan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. 18. Ennen ottamisen aloittamista tulee jättää :n pankkitakaus jälkitöiden vakuudeksi (hakijan ilmoittama maisemointikustannus / ha) Vakuuden on oltava voimassa vähintään 6 kk luvan umpeutumisesta. (asetus maa-ainesten ottamisesta 8.2 ). Lupaehtojen perustelut Maa-aineslain 11 :n mukaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Kaivualueen merkinnän tarkoitus on turvata alueen luiskaamiseen tarvittavat massamäärät ja että toiminta pysyy suunnitellun ottamisaluerajan sisäpuolella. (lupaehto 2.) Maa-aineslain 5a :n mukaan luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a :n 1 momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Ottopaikka on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä maa-aineslain 3 :n mukaisesti niin, että vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Hakemuksen täydennyksessä esitetyt suojaustoimenpiteet voidaan hyväksyä riittävinä pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kun polttoainesäiliö tuodaan suojatulle tankkausalueelle vain tankkauksen ajaksi, ei alueen kattamista hulevesien synnyn ehkäisemiseksi tarvita. Alueella ei voi murskata YSL 60 :n mukaisella meluilmoituksella, koska murskaustoiminta liittyy alueella tapahtuvaan maa-ainesten ottoon eikä sitä voida katsoa olevan tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa. Mahdollinen murskaustoiminta tulisi siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu kuten maa-aineslain 23 a :ssä ja maa-ainesasetuksessa edellytetään. 18

19 Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä hakijan antamaan ennen ainesten ottamista hyväksyttävä vakuus. Vakuustarpeeseen ei vaikuta toiminnanharjoittajan omistussuhteet tms. Vakuus vaaditaan kaikilta maa-ainesten ottajilta myös yritysten tasapuolisen kilpailuasetelman vuoksi. VASTINE YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Lausunnonantajien lausunnoissa esittämät asiat on soveltuvin osin huomioitu lupaehdoissa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET LUVAN VOIMASSAOLO Maa-aineslaki (555/1981) 3, 4, 5a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23 ja 23 a. Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja 9. Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 8, 60 Lisäksi on huomioitu seuraavat ohjeet ja taksat: Ympäristöministeriö (2009), ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö, opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta : maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. JULKIPANO, TIEDOKSISAANTI MAKSU VALITUSOSOITUS Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen julkipano tehdään MAL 19 :n mukaisesti. Päätös lähetetään hakijalle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja lausunnonantajille. Luvan hakijan on maksettava lupahakemuksen tarkastamisesta 6147 (250 + otettava kokonaismäärä * 0, * ottoalueen pinta-ala) Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 2.2,). Luvan hakijan on maksettava ottamistoiminnan valvonnasta vuosittain 1037 (vuotuinen ottomäärä * 0,015 + ottoalueen pinta-ala * 50 ). Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 3.1 ). Valitusosoitus päätöksen liitteenä (Helsingin hallinto-oikeus 30 pv.) 19

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014.

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.9.2014 69 Askolantie 28 07500 Askola ASIA ARI SALORANTA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN SAVIJOEN KYLÄ TILA EEROLA RN:O 15:59 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää myös ratkaisun

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: l KARKKILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 6.6.2013 MAA-AINESOTON LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainestenainesten ottamiseen on myönnettävä, jos

Lisätiedot

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska Tekninen lautakunta 23 29.08.2013 Maa-ainesluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 23 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lau ta kun nalle 6.5.2013. Maa-aineslain 555/81

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

Siikajoen kunta, Pehkolan kylä tila Matinkangas RN:o 8:49, Takukangas Luohuan Ylipään ja Vihannin Kuusiradin välillä.

Siikajoen kunta, Pehkolan kylä tila Matinkangas RN:o 8:49, Takukangas Luohuan Ylipään ja Vihannin Kuusiradin välillä. Kunnanhallitus 214 03.06.2013 Maa-ainesten ottamislupa/kalle Arvio 3181/11/114/2013 KHALL 214 HAKEMUKSEN ESITTELY Hakija: Kalle Arvio, Ruukintie 210 B, 92400 Ruukki puh. 044 554 9999 Maanomistaja: hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 47 Rakennuslautakunta 02.04.2014 Aika 02.04.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN INFRA OY, MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TILA METSÄ-JAUKKARI 543-412-1-410, NURMIJÄRVI

LEMMINKÄINEN INFRA OY, MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TILA METSÄ-JAUKKARI 543-412-1-410, NURMIJÄRVI LEMMINKÄINEN INFRA OY, MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, TILA METSÄ-JAUKKARI 543-412-1-410, NURMIJÄRVI KU-YK 28/11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain (MAL, 555/1981) 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta.

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 24.09.2013 66 Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola D/2448/10.03.00.13/2013 Perusteluosa Outi

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 3/2016. Rakennuslautakunta 14.6.2016 1

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 3/2016. Rakennuslautakunta 14.6.2016 1 Rakennuslautakunta 14.6.2016 1 Kokousaika Tiistai 14.6.2016 kello 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.6.2014 48 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylä, Rantala (405-461-3-29/1). Sijainti on esitetty kuvassa 1. 1/9 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija MikonSju Oy Martinpellontie

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot