Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve"

Transkriptio

1 Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

2 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Maaninka Pohjavesi- ja soravarat Maaningan kunnan alueella on kolme luokiteltua pohjavesialuetta. Näistä kaksi on vedenhankinnan kannalta tärkeää (I-luokan) pohjavesialuetta. Harjamäki-Käärmelahden ja Keskisaaren pohjavesialueiden pohjaveden muodostumisalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7,99 km 2. Osa Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärven puolella. Kaikkien kolmen pohjavesialueen arvioitu yhteenlaskettu pohjaveden antoisuus on 9263 m 3 /vrk. Vuonna 2005 Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen Keskisaaren ja Varpaniemen vedenottamoista vedenottamoilta pumpattiin yhteensä 547 m 3 /vrk. Sora- ja hiekkavarat sijaitsevat pääasiassa Tuusniemeltä Riistaveden ja Siilinjärven kautta Maaningalle kulkevalla saumamuodostumalla, josta voidaan käyttää myös nimitystä saumaharju. Viimeisen jäätiköitymisen loppuvaiheessa jäätikkö jakaantui kielekkeisiin. Järvisuomen kielekkeen ja Pohjois-Karjalan kielekkeen väliin jäi niin sanottu kuolleen jään alue, eli jäätikkö joka pysyy suurin piirtein paikallaan. Saumamuodostumat syntyivät kuolleen jään alueen ja virtaavien jäätikkökielekkeiden väliseen saumavyöhykkeeseen (Punkari 1980). Saumaharjut ovat usein massiivisempia ja sisältävät enemmän maaaineksia kuin tavalliset pitkittäisharjut. Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainesrekisterin mukaan kunnan alueella on 35 pohjaveden pinnan Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella sijaitseva kohde Kuopan reuna on erittäin lähellä tietä. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 3

4 Repoharjun en rajalla, osittain suojeluohjelma-alueella oleva alue, jossa viimeisin maa-ainestenottolupa on päättynyt vuonna Kohde nro yläpuolista sora- ja hiekkamuodostumaa. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1500 hehtaaria. Maaningan kunnan alueella on viisi luonnon- ja maisemansuojelun kannnalta arvokasta harjualuetta, Repomäki, Repomäen eteläosa,, Keskisaaren Kaipionsaari sekä Seiväsmäki-Karhuvuori. Arvokkaista harjualueista Repomäki kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Reunamoreeni Karhuvuori-Seiväsmäki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi moreenimuodostumaksi. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita ovat Iso Kilpomäki, Kapeenmäen Vorlokso, Kellarimäki sekä Tuovilanlahden kalliot. Tulokset ja tulosten tarkastelu Maaningan kunnan alueelta tarkastelussa oli mukana 32 soran- ja hiekanottoaluetta. Alueista 15 sijaitsee pohjavesialueiden ulkopuolella ja 17 pohjavesialueilla. Kolme kohteista sijaitsee Pyssymäen Taulukko 1. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen jälkihoitoluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Maa-ainestenotto käynnissä 71,9 % 25,6 % 60,9 % Jälkihoitamaton 10,5 % 28,8 % 14,9 % Muotoiltu 16,4 % 3,9 % Osittain jälkihoidettu 17,6 % 29,6 % 20,4 % Jälkihoidettu 4 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5 Taulukko 2. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen kunnostustarveluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Lupaehtojen mukainen (Maaaineslupa 85,9 % 36,4 % 74,2 % voimassa) vähäinen tai ei 1,7 % 24,4 % 7,1 % kunnostustarvetta kohtalainen 4,6 % 39,2 % 12,8 % suuri 7,4 % 0 % 5,9 % Taulukko 3. Ottamisalueiden jakautuminen kunnostustarveluokkiin alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa maa-ainestenottamislupaa. Taulukossa mukana olevien kohteiden toiminta on päättynyt, tai niissä käynnissä oleva otto on kotitarveottoa tai luvatonta ottoa. Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet vähäinen tai ei 12,3 % 38,4 % 27,5 % kunnostustarvetta kohtalainen 32,5 % 61,6 % 49,5 % suuri 54,4 % 22,7% vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Keskisaaren I-luokan pohjavesialueella on neljä tarkastelussa mukana ollutta kohdetta. Pinta-aloittain laskettuna suurin osa tarkastelussa mukana olleista alueista on edelleen toiminnassa olevia alueita, joilla on maa-aineslain edellyttämä ottamislupa. Maastokäynnit kunnan alueella tehtiin touko-kesäkuussa Kartoituksessa mukana olleita alueita jaettiin osiin sen mukaan, miten jälkihoitoa oli suoritettu. Saman tunnuksen omaava alue saattoi sisältää esimerkiksi sekä toiminnassa olevia osa-alueita että jo jälkihoidettuja osia. Osa-alueet näkyvät liitteenä olevissa kohdekartoissa punaisilla numeroilla. Jaottelusta johtuen kunnostustarpeen ja jälkihoidon tarpeen mukaan luokiteltujen alueiden kappalemäärä eroaa toisistaan. Jälkihoito Pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista viidellä oli voimassa oleva maa-ainestenottolupa, lisäksi yksi sellainen alue, jolla ei ollut maa-aineslupaa, arvioitiin toiminnassa olevaksi. Pohjavesialueista Pyssymäessä on kaksi aluetta, joilla on voimassa oleva maa-aineslupa, Keskisaaressa on yksi selkeästi toiminnassa oleva kotitarveottoalue. Harjamäki- Käärmelahden pohjavesialueella Maaningan kunnan alueella on viisi ottamisaluetta, joissa on voimassa oleva maa-aineslupa. Lisäksi yhdellä alueella lupa on päättynyt, mutta toimintaa on yhä käynnissä. Pinta-aloista laskettuna toiminnassa olevat alueet edustavat 61 % kaikista maa-aineksenottoalueista. Tämä kertoo siitä, että nykyiset toiminnassa olevat alueet ovat suuria ja ovat toiminnassa pitkään. Alueita tai osa-alueita, joilla ottamistoiminta oli päättynyt, mutta jälkihoitotoimenpiteitä ei ollut tehty lainkaan, oli 14. Nämä alueet luokiteltiin jälkihoitamattomiksi. Jälkihoitamattomista alueista kahdeksan sijaitsi pohjavesialueilla ja kuusi pohjavesialueiden ulkopuolella. Muotoiltuja alueita oli neljä, nämä kaikki sijaitsivat pohjavesialueiden ulkopuolella. Osittain jälkihoidettuja, eli sellaisia alueita joiden seinämät on muotoiltu ja kasvillisuutta istutettu, oli yhteensä 14 kpl. Näistä kolme sijaitsi pohjavesialueiden ulkopuolella ja loput 11 pohjavesialueilla. Täysin jälkihoidetuksi arvioituja, eli sellaisia alueita, joiden seinämille oli levitetty myös pintamaat, ei kunnan alueella ollut lainkaan. Alueiden jakautumista kunnostustarpeen mukaan on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 2 on mukana kaikki tarkastelussa mukana olleet kohteet. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 5

6 Taulukosta 3 on poistettu ne toiminnassa olevat alueet, joilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, tällöin on selkeämmin hahmotettavissa kohteiden jakautuminen kunnostustarpeen mukaan luokkiin suuri, kohtalainen ja vähäinen. Alueita, joiden kunnostustarve luokiteltiin suureksi, oli viisi. Nämä kaikki sijaitsevat Harjamäki-Käärmelahden tärkeällä pohjavesialueella. Osa alueista on harjujensuojeluohjelma-alueella. Erityisesti nämä alueet tulisi jälkihoitaa mahdollisimman nopeasti. on kohtalainen kolmella pohjavesialueella sijaitsevalla ja neljällä pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevalla kohteella. Myös nämä alueet tulisi saada jälkihoidetuiksi, vaikka ne eivät olekaan tässä kiireellisyysluokituksessa ensimmäisenä. metsittyneiden kohteiden kohdalla on arvioitu myös sitä, että aiheutuuko kohteen uudelleen aukaisemisesta enemmän haittaa kuin hyötyä. Pohjavesialueiden ulkopuolella on kuusi kohdetta, joiden kunnostustarve on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Kohteiden, joilla on voimassa oleva maa-aineslupa, kunnostustarve arvioitiin lupaehtojen mukaiseksi. Maa-aineslaki edellyttää alueen jälkihoitamista luvan voimassaoloaikana. Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella on useita jälkihoitamattomia kohteita, joiden kunnostustarve on arvioitu suureksi. Näistä osa sijaitsee ella, osa sen ulkopuolella. on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan kahdella Keskisaaren I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalla kohteella. Kohteista toinen on luontaisesti metsittynyt ja toinen on metsittymässä. Luontaisesti Kohde Sijaitsee Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella, harjujensuojeluohjelma-alueella. Kohteella ei ole koskaan ollut maa-ainestenottolupaa. 6 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

7 Liite 1 Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden jakaantuminen jälkihoidon tilan mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Harjamäki- Käärmelahti Maaningan osuus Harjamäki- Käärmelahti* Luokknais- Kokopintaala (ha) Muodostumisalueen Soranottoalueiden määrä pohjavesialueella jälkihoitoluokittain (ha) Osuus pohjaveden muodostumisalueesta (%) pinta-ala (ha) I II III IV V Yht. I II III IV V Yht kpl ha 1,1 2,2 0,1 3,5 0,0 1,2 0,0 2,4 0,1 3, kpl ha 4,5 1,7 20,9 27,0 0,0 3,6 0,0 1,3 16,7 21, kpl ha 8,6 4,6 37,0 50,2 0,0 1,8 0,0 1,0 8,0 10, kpl ha 0,6 31,5 6,3 67,8 106,2 0,1 4,5 0,0 0,9 9,6 15,0 Pohjavesialueilla 924 kpl yhteensä ha 0,0 14,2 0,0 8,5 58,0 80,7 0,0 1,5 0,0 0,9 6,3 8,7 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottolueet kpl *Osa pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärvellä. ha 7,4 4,1 7,2 6,4 25,0 Taulukossa on soranottoalueet Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden kpl koko pv-alueelta, ei sisälly Maaningan ulkopuoliset soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 0,0 21,6 4,1 15,7 64,4 105,7 kokonaislaskelmiin Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 7

8 Liite 2 Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden jakaantuminen kunnostustarpeen mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Harjamäki-Käärmelahti Maaningan osuus Harjamäki-Käärmelahti* Pohjavesialueilla yhteensä Luokka Kokonaispintaala (ha) Muodostu-misalueen pinta-ala (ha) Arvio muodostuvasta pohja- Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain %-pohjaveden muodostumisalueesta vedestä (m 3 /d) Yht Yht kpl ha 2,1 1,4 3,5 0,0 2,2 1,5 0,0 3, kpl ha 1,7 25,4 27,0 0,0 1,3 0,0 20,3 21, kpl ha 6,2 7,1 36,9 50,2 1,3 0,0 1,5 7,9 10, kpl ha 12,3 5,3 7,2 81,4 106,2 1,7 0,7 1,0 11,5 15,0 682 kpl ha 6,2 3,7 8,5 62,2 80,7 0,913 0,544 1,244 9,126 11,827 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl *Osa pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärvellä. ha 9,8 6,1 9,1 25,0 Taulukossa on soranottoalueet Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden ulkopuoliset kpl koko pv-alueelta, ei sisälly Maaningan soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 6,2 13,5 14,6 71,3 105,7 kokonaislaskelmiin 8 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9 Liite 3. Kohdeluettelo Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa Päättynyt lupa nro Soranottoalueen ala luokka nro , , , , , , 1664, 23, , , Harjamäki-Käärmelahti , , , , 1613, 4, , , , , , , , , ,10 1 Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 2 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 9

10 SOKKA-projekti_MAANINKA Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys MAANINKA luokitus Km 00, /MS Pohjakartta-aineisto, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09 Muut aineistot, Ympäristöhallinto PV_TUNNUS NIMI I II Harjamäki-Käärmelahti Ii Merkintöjen selitys Maa-ainesluvat Pohjavesialueet Harjujensuojeluohjelma RKY_ alueet Arvokkaat moreenimuodostumat Arvokkaat kallioalueet Natura-alueet

11 26:160 29:97 29:109 29:7 38:8 28:43 7:23 7:47 7:44 7:45 7:43 Yht. 878:2 29:95 26:71 29:11 29:11 29:80 29:103 29:76 38:4 29:98 29:101 29:20 24:83 29:99 29:96 24:82 28:37 29:104 24:73 29:57 24:72 28:39 29:102 29:52 Harjamäki - 24:15 Käärmelahti 29:100 24:37 24:24 28:36 24:16 29:107 24:26 28:38 24:35 28:24 28:26 29:59 24:69 24:55 28:28 24:95 24:36 24:56 29:55 29:108 29:84 24:87 24:68 29:111 29:92 24:88 24:94 29:78 24:45 24:46 24:93 24:44 24:91 24:92 7:51 7:43 7:50 7:48 7:46 70:0 70:1 70:5 7:10 24:6 7:49 7:52 70:8 70:0 70:4 70:6 70:7 7:54 7:53 70:3 70:2 53:5 7:35 7:7 7:24 7:32 7:33 24:88 39:13 39:14 7:39 70: :16 24:11 39:15 39:12 7: , 1 38:10 Harjamäki-Käärmelahti 24:61 24:62 24:71 24:81 24:75 24: :8 24:80 25:34 25:35 25: :37 38:4 25:20 25:32 25:27 25:26 25:24 25:30 25:45 25:25 25:42 25: : :41 25:38 25:46 25:48 7:40 53:3 7:40 36:2 32: 36:3 15:32 15:14 8:36 15:12 14:8 15:29 1:1015: :5 8:27 8:19 14:8 8:27 8:28 8:11 8:15 8:18 8:31 8:30 8:25 8:36 8:20 8:21 8:18 8:22 8:36 8:16 8:36 70:0 8: :9 53:6 66:3 66:1 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv 14:6 Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 66: , ,44211 Yk, Mkk EO EO 5 4 Toiminnassa oleva alue 8:13 60:14 15: , , Yk, Mkk EO EO 5 4 Otto laajenemassa , , Yk, Mkk MU MY 4 1 Jyrkät seinämät, osittain hso-alueella , , Yk, Mkk MU Ei ole 4 1 Jyrkät seinämät, hso-alueen rajalla , , Yk, Mkk MU Ei ole 4 1 Jyrkät seinämät, hso-alueella , ,21224 Yk, Mkk EO EO 2 4 Metsittynyt osa-alue :5 53:7 66:2 66:5 53: :29 Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassaolevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

12 25:37 25:42 25:48 25:47 32:37 31:19 34:6 7: :40 36: :41 32:42 36:3 32:56 32:57 32: :19 30:9 8 58:0 31: , 2 Harjamäki-Käärmelahti 34: :39 33:35 33: 53:7 53:6 53:5 66:2 66:5 60:1 60:2 60:3 66:3 66:1 66:6 60:9 60:10 60:14 60:12 53:5 60:13 66:6 8:29 8:13 9: : : :6 60:8 60:4 60:5 60:6 60:7 60: :11 10:10 14:3 1: :10 10:8 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust 9:1 Lisätiedot , , Mkk Ei ole 4 1 Osittain metsittyy, 10:12 jyrkät seinämät , , Yk, Mkk eo MY 5 4 Todella syvä, hso-alueen keskellä , ,44211 Yk, Mkk EO EO 5 4 Toiminnassa oleva alue , Mkk Ei ole 4 2 Osittain vielä toiminnassa, varastoja , , Mkk MY 5 1 Korkeat ja jyrkät seinämät, ei lupaa , ,21224 Yk, Mkk EO EO 2 4 Metsittynyt osa-alue , Mkk Ei ole 5 4 Yhtenäinen alueen kanssa , Mkk Ei ole 3 2 Reunaa muotoiltu Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet Harjamäki-Kasurila , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

13 3: , 3 Harjamäki-Käärmelahti 3:23 6:48 33:39 33:37 8:1 1:32 3:24 59:0 33:35 51:4 1:7 3:27 59:0 2: :9 Yht. 876:6 Yht. 876:3 Yht. 876:4 Yht. 876:4 3:37 6 6:30 :11 8:37 6: :10 11:25 35: : :10 10: :12 8:1 6: :23 10:1 Yht. Id TUNNUS Ala (ha) 10:5 pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , , Mkk Ei ole 2 3 Metsittymässä , , Mkk Ei ole 5 4 Osittain hso-alueella , , Mkk Ei ole 5 4 Toiminnassa oleva osa Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

14 Yht. 876:5 6:29 6:16 6:95 6: :76 8 6:121 6:113 6:111 6:112 6:110 6:77 6:63 6:84 6: :74 6:120 6:117 6:122 6:108 6:37 6:131 6:135 6:137 6:34 6:70 6:136 6:141 6:107 6:35 6:60 6:59 6:18 6:32 6:83 6:81 6:82 6:76 6:64 6:61 6:53 6:52 6:51 6:62 6:129 6:105 6: :93 6:123 6:92 6: :101 6:126 6:36 6:127 6:57 6:133 6:99 6:132 6:140 6:145 6:134 6:56 6:118 6:125 6:142 6:138 6:45 6:128 6:119 6:139 6:144 6:124 6:97 6:49 6:114 6:48 6:90 6:104 6:103 6:4 6:30 5:68 5:55 5:24 5:25 8:34 5:76 8:35 5:75 5:70 1: :57 43:2 8:41 8:45 8:46 8:47 8:43 8:29 8:30 8:30 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot :2 0, , Yk, Mkk RA 8:48 MA, ge 5 2 Ottoa hiljattain, lähellä asutusta , , Yk, Mkk AO, VL MA, ge 2 3 Metsittymässä , , Yk, Mkk MU-1 MA, ge 4 2 Kantoja, pusikoituu , , Yk, Mkk AO, ET MA, ge 4 3 Jyrkät seinämät, metsittynyt Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

15 Yht. 876:7 Yht. 876:9 18:23 Yht. 876:2 54:0 17:34 17:25 17:28 17:26 17:39 17:36 17:37 17:38 17:39 17:29 17:45 17:53 17:54 17:57 17:52 17:51 17:40 17:58 17:55 17:12 17:50 17:56 17:46 19: :5 48:7 Yht. 876:9 19:42 19:24 Yht. 876:12 Yht. 876:2 48:8 Yht. 876:1 19:23 19:1 19:3 19:37 4:40 19:7 Yht. 876:1 Yht. 876:13 17:33 33:28 Yht. 876:12 33:39 33:20 33:21 5:58 5:19 5:65 33:22 5:66 4:1 Yht. 876:19 Yht. 876:6 34:1 33: :1 26:2 26:3 5:58 1: :16 5:67 1:19 4:7 4:1 1:56 1:57 5:11 1:58 1:12 5:77 1:34 1:70 1:30 1:103 5:59 1:66 1: :89 1:50 1:88 1:45 1:46 1: :80 1:72 1:11 1:106 1:91 3 1:43 1:76 1:78 1:65 31:12 31:13 1:86 31:11 31:1 1:116 1:97 1:111 1:109 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 1: , Yk, Mkk MU, E-1 MA 2 2 Koneita, varastokasa 4:17 1: , :6 15, Yk, Mkk EO/MU A 5 4 Tvh:n kylttejä, törmäpääskyn pesiä , , Yk, Mkk MU 1:114 A 5 4 Osittain vanhaa aluetta , , Yk, Mkk EO/M A 4 2 Vaarallisen jyrkät seinämät , ,3591 YK, Mkk EO/M A 4 2 Metsittynyt osa , , Yk, Mkk EO/MU A 2 4 Metsittymässä , , Yk, Mkk EO/MU A 2 4 Metsittymässä 1:11 1:82 1: : : : :7 1:40 30:11 30:15 30:15 30:8 30:7 32:32 32:30 32:3 69:0 0: :39 34:2 34:5 30:15 33:38 34:3 34:9 34:11 34:4 34:25 32:51 32:9 32:29 32:52 32:20 32:48 32:28 32:5 32: :7 32: : :39 32 Yht. 878:3 Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty ja

16 11:15 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 10:91 11:28 11:14 11:3 11:7 9:15 1: :12 11:23 9:41 11:3 11:18 11: :45 11:5 9:56 9:57 11:28 9:57 9:46 9:72 9:71 9:56 9:72 9:75 9:72 9:48 9:36 9:57 9:56 9:74 9:74 7:47 9:57 7:22 7:36 7:16 7:6 1: :71 7:46 7:39 7:7 7:12 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust 7:34 Lisätiedot , Mkk, Yk MU MA 4 2 Kaatuneita puita, raj. ls-alueeseen 9:32 Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

17 9:45 8:13 4:9 2:6 3:7 23:22 8:13 4:10 23:22 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 7:28 7:30 3:8 3:2 Yht. 878:3 3:8 5:3 5:7 Yht. 878:1 5: :6 6:23 3:4 3:5 5:6 1: :73 17:2 5:6 0:77 4:30 Yht. 876:1 15:2 4:18 4:32 4: 4:23 4:18 1: Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk, Yk M Ei ole 4 2 Vettä pohjalla, otto epämääräistä 4:23 15:1 4:18 Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

18 1:4 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 1:16 1:34 1:28 1: :27 1:38 1:14 2:1 1:25 1: :23 Yht. 876:10:0 1:41 2:51 Yht. 876:9:0 2:43 1: :61 28:0 9:5 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk Ei ole 3 3 Varastokasoja, metsittymässä , Mkk MT 2 3 Metsittynyt, kivikkoa Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

19 9:48 9:54 9:65 9:64 12: 9:54 9:9 9:44 9:60 9:65 12:62 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 12:61 maa-aineksenottoalueet 12:64 9:42 9:58 9:33 12:62 9:43 9:43 9:66 9:38 9:57 9:37 9:66 11:6 Yht. 876:2 9:19 11:5 Yht. 878:4 9:63 11:6 11:4 9:61 9:15 9:62 9: Yht. 876:1 9:38 9:33 9:44 11:6 11:6 11:4 11:3 9:63 9:59 9:41 11:3 63 9:15 1: :14 1:18 12:2 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk, Yk M MT 4 2 Alue ei kuulu lupa-alueeseen , Mkk, Yk M MT 5 4 Toiminnassa oleva osa, sotkuinen 12:2 11:4 1 Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

20 Yht. 876:2 31:0 31:0 18:30 4:27 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 31:0 8:48 18:31 5:21 Yht. 878:2 4:31 4:29 1:0 23: :21 18:24 18:34 4:30 Yht. 876:2 2: :15 5:6 5:6 5:4 4:31 18:34 7:15 4:16 5:21 7:15 2:9 31:0 5:9 17:30 5:21 2:41 2:21 2: :33 18:41 31:0 2:34 2:26 2:35 2:32 t. 876:2 17:39 4:25 17:41 5:11 1: :0 5: :22 17:25 17: : :28 39 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk Ei ole 17: :49 17:42 Metsittyy , Mkk Ei ole 5 4 Toiminnassa, otto 17:52 osittain alussa 17: , :50 Mkk Ei ole 3 3 Vanhan ja uuden välissä kannas , Mkk Ei ole 2 4 Lupa-aluetta, mutta jälkihoitoa tehty , Mkk Ei ole , Mkk Ei ole 5 3 Kt-ottoa viime aikoina , Mkk Ei ole 4 3 Vanha ja metsittynyt , Mkk Ei ole 4 3 Vanha ja metsittynyt 37 2:35 17:29 17:53 2:35 17:30 17:52 17:51 17:52 17:46 17:43 1:15 1 Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

21 1:61 1:61 1:41 1:18 1:41 1:55 4:46 4:31 4:44 4:60 4:59 4:32 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 4:65 4:25 5:12 4:30 4:51 4:52 4:54 1:55 7:1 4:53 4:43 5:47 4:27 7:2 5:48 5:49 5:3 5:28 5 5:22 4: :0 6:19 6:23 5:46 5:15 5:49 4:61 4:62 5:43 6:9 5:45 6 Lappvetelä 1: :27 6:17 6:13 2:55 Id TUNNUS Ala 5:41(ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 6: , Mkk Ei ole 4 3 Metsittymässä Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

22 :45 19:39 5:7 1:61 Yht. 878:9 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 5:1 6: 3:23 8:0 Yht. 878:1 5:4 2:52 5:7 5:3 2:18 4: :6 5:5 2:99 Yht. 878:8 3:24 3:40 3:28 2:125 3:24 4:32 3:81 3:27 2:15 1: :4 2 4:25 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. 3:48 Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , :6 Mkk Ei ole 5 4 Yht. 3:44 Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Keiteleen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve en kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varkauden kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Vesannon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Varpaisjärven kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Karttulan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve n kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Leppävirran kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Rautalammin kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Suonenjoen kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tervon kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Juankosken kaupungin alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56.

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. 5.5 Himanka Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. Kuva 56. Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet

Lisätiedot

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< )

Tammela. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue C A. Voimassa (> ) Päättyneet (< ) 5.8 0421054 0421056 0483405 Voimassa (> 30.6.2006) Päättyneet (< 1.7.2006) 0406151 0421055 Pohjavesialue 0483419 0483406 0408255 0483451 0483403 0483412 0416952 04834 0483414 0483413 0443351 C 0483415

Lisätiedot

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Hattula. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.2 0408253 0408207 04082 04082 0408254 0408252 04082 0421051 0408206 0408251 0408204 0421052 0408205 0469254 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0408255 0469253 0469253 0 2,5

Lisätiedot

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km

Humppila. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 0 2,5 5 Km 5.3 04151 04152 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 041 041 041 0 2,5 5 Km Kuva 42. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat. 58 Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Forssa. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.1 0406152 0406103 0406151 0406106 0416951 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416954 B 04061 0483451 0 2,5 5 10 Km Kuva 9. n pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten

Lisätiedot

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Renko. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue B. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.7 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 69254 69255 692 692 69253 69205 69252 43351 B 69251 0 1,25 2,5 5 Km Kuva 92. Rengon pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6.

Jokioinen A B A. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> 30.6. 5.5 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue 0416951 0416954 A 0416954 B 0416953 A 0416952 0 2,5 5 Km Kuva 62. Jokioisten pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat maa-ainesten ottamisluvat.

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340.

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. 5.31 Seinäjoki Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. Kuva 340. Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja

Lisätiedot

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> )

Kalvola. Maa-ainesten ottamislupa. Pohjavesialue. Päättyneet (< ) Voimassa (> ) 5.6 0421008 0421002 0421001 0421004 0408252 0421005 0421054 0421010 0421009 0421006 0421051 0421056 0421052 0 2,5 5 10 Km 0421055 Päättyneet (< 1.7.2006) Voimassa (> 30.6.2006) Pohjavesialue Kuva 74. n

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha)

Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Soranottoalueen numero Jälkihoidon tila Kunnost us-tarve Lisämääre Huomioitavaa Tarkastus pvm Digitoija Pinta-ala (ha) Pohjavesialueen nimi Hirvikangas 1 4 1 lampi vedenottamon läheisyys 10.10.2007/28.6.2011

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187.

Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. 5.14 Kokkola Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 187. Kuva 187. Kokkolan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. 2330 23282329 2327 2331 2332 Maapinta-ala: 4534 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetunoton alueella: 91,5/36,4/11,4

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella KUULUTUS VARELY/544/2017 8.6.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella Kustavin pohjavesialueen luokkamuutos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö 1 ympäl7stökeskus KU U L U T U S HAMELY/405/2017 Häme Luonnonvarayksikkö Tammelan pohjavesialueiden luokka ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt Lausunto POSELY/145/07.01/2012 Pohjois-Savo 26.7.2012 Nilsiän kaupunki Ympäristöosasto PL 32 73301 Nilsiä Viite Lausuntopyyntö 7.5.2012 Asia Lausunto Pohjois-Savon Ely-keskuksen/Maanhankinta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67.

Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. Ahvenjärven harju/vieremä, Pyhäntä; aluetunnus 67. 12/-92 6706 Maapinta-ala: 1355 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/ rajoitetunoton alueella: 3,0/1,9/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 70 ha

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145.

Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. 5.12 Kauhava Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 145. Kuva 145. Kauhavan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

20 Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Valkeislamminkangas 23.6.2015 Julkinen

20 Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Valkeislamminkangas 23.6.2015 Julkinen Valkeislamminkangas 08 534 07 23.6.2015 20 Kuopion kaupunki 1 (17) Sisällys KUVAT JA TAULUKOT... 3 LIITTEET... 3 ALUKSI... 4 1 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 4 1.1 Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa

Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa Sokka -projekti Pohjois-Savossa 2007-2009 Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247.

Kurikka. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. 5.19 Kurikka Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 247. Kuva 247. Kurikan kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat

Lisätiedot

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101.

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Maapinta-ala: 4453 ha yhteensä/ella/ rajoitetunoton alueella: 6,5/5,5/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 117 ha Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:

Lisätiedot

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta.

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta. Asia: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.11.2012 nro 12/0996/5 Asian kuvaus: Karkkilan kaupungin selitys valitukseen 3741/1/12, Rudus Oy. VALITUKSEN KOHTEET 1. Toivikkeen suunnitellun maa-ainesten ottoalueen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET Klikkaamalla tarkentuva kohde Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659 0 4 6 8 10 km 0674001 LÄHTEELÄ 1 1:0 000 1.9.011

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

11 617 001 Täperänkangas

11 617 001 Täperänkangas LIITE 26 11 617 001 Täperänkangas Täperä P4 P12 w +78,87 P9 w +77,56 PSVEO P1 w +78,24 P10 w +78,30 P4.a w +79,72 Önkkyrinkangas 22/10 TÄPERÄNKANKAAN POHJAVESIALUEEN Vedenottamon suoja-alue (Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta Mellilästä, Loimaa

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta Mellilästä, Loimaa Etelä-Suomi Päätös Nro 167/2011/4 Dnro ESAVI/338/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE

KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE V a n hojen soran ottoalueiden kunnostusprojek tin kunnostusraport ti 9 KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE Laitila Krista Mäkelä Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti 2007 S I S ÄL L YS 1. JOHDAN T O...3

Lisätiedot

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29 2007 Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Kurkimäki 0829710 23.6.2015

Kurkimäki 0829710 23.6.2015 0829710 23.6.2015 23.6.2015 1 (14) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Maakuntainsinööri Satu Appelqvist Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Avoin paikkatieto viljelijän avuksi

Avoin paikkatieto viljelijän avuksi Avoin paikkatieto viljelijän avuksi 9.10.2014 Hämeenlinna ProAgria Etelä-Suomi 10.10.2014 Päivän ohjelma 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Huomisen hämäläinen maatila- hankkeen ympäristöosion ja päivän aiheen

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa

Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa RAPORTTEJA 127 2015 Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve Kainuussa SOKKA-hanke JANITA PELTONEN RAPORTTEJA 127 2015 MAA-AINESALUEIDEN

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot