Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve"

Transkriptio

1 Maaningan kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

2 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 Maaninka Pohjavesi- ja soravarat Maaningan kunnan alueella on kolme luokiteltua pohjavesialuetta. Näistä kaksi on vedenhankinnan kannalta tärkeää (I-luokan) pohjavesialuetta. Harjamäki-Käärmelahden ja Keskisaaren pohjavesialueiden pohjaveden muodostumisalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 7,99 km 2. Osa Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärven puolella. Kaikkien kolmen pohjavesialueen arvioitu yhteenlaskettu pohjaveden antoisuus on 9263 m 3 /vrk. Vuonna 2005 Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen Keskisaaren ja Varpaniemen vedenottamoista vedenottamoilta pumpattiin yhteensä 547 m 3 /vrk. Sora- ja hiekkavarat sijaitsevat pääasiassa Tuusniemeltä Riistaveden ja Siilinjärven kautta Maaningalle kulkevalla saumamuodostumalla, josta voidaan käyttää myös nimitystä saumaharju. Viimeisen jäätiköitymisen loppuvaiheessa jäätikkö jakaantui kielekkeisiin. Järvisuomen kielekkeen ja Pohjois-Karjalan kielekkeen väliin jäi niin sanottu kuolleen jään alue, eli jäätikkö joka pysyy suurin piirtein paikallaan. Saumamuodostumat syntyivät kuolleen jään alueen ja virtaavien jäätikkökielekkeiden väliseen saumavyöhykkeeseen (Punkari 1980). Saumaharjut ovat usein massiivisempia ja sisältävät enemmän maaaineksia kuin tavalliset pitkittäisharjut. Geologian tutkimuskeskuksen maa-ainesrekisterin mukaan kunnan alueella on 35 pohjaveden pinnan Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella sijaitseva kohde Kuopan reuna on erittäin lähellä tietä. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 3

4 Repoharjun en rajalla, osittain suojeluohjelma-alueella oleva alue, jossa viimeisin maa-ainestenottolupa on päättynyt vuonna Kohde nro yläpuolista sora- ja hiekkamuodostumaa. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1500 hehtaaria. Maaningan kunnan alueella on viisi luonnon- ja maisemansuojelun kannnalta arvokasta harjualuetta, Repomäki, Repomäen eteläosa,, Keskisaaren Kaipionsaari sekä Seiväsmäki-Karhuvuori. Arvokkaista harjualueista Repomäki kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Reunamoreeni Karhuvuori-Seiväsmäki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi moreenimuodostumaksi. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita ovat Iso Kilpomäki, Kapeenmäen Vorlokso, Kellarimäki sekä Tuovilanlahden kalliot. Tulokset ja tulosten tarkastelu Maaningan kunnan alueelta tarkastelussa oli mukana 32 soran- ja hiekanottoaluetta. Alueista 15 sijaitsee pohjavesialueiden ulkopuolella ja 17 pohjavesialueilla. Kolme kohteista sijaitsee Pyssymäen Taulukko 1. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen jälkihoitoluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Maa-ainestenotto käynnissä 71,9 % 25,6 % 60,9 % Jälkihoitamaton 10,5 % 28,8 % 14,9 % Muotoiltu 16,4 % 3,9 % Osittain jälkihoidettu 17,6 % 29,6 % 20,4 % Jälkihoidettu 4 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5 Taulukko 2. Maa-ainestenottoalueiden jakautuminen kunnostustarveluokittain (pinta-ala-%) Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet Lupaehtojen mukainen (Maaaineslupa 85,9 % 36,4 % 74,2 % voimassa) vähäinen tai ei 1,7 % 24,4 % 7,1 % kunnostustarvetta kohtalainen 4,6 % 39,2 % 12,8 % suuri 7,4 % 0 % 5,9 % Taulukko 3. Ottamisalueiden jakautuminen kunnostustarveluokkiin alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa maa-ainestenottamislupaa. Taulukossa mukana olevien kohteiden toiminta on päättynyt, tai niissä käynnissä oleva otto on kotitarveottoa tai luvatonta ottoa. Pohjavesialueet Pohjavesialueiden ulkopuoliset Kaikki alueet yhteensä alueet vähäinen tai ei 12,3 % 38,4 % 27,5 % kunnostustarvetta kohtalainen 32,5 % 61,6 % 49,5 % suuri 54,4 % 22,7% vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Keskisaaren I-luokan pohjavesialueella on neljä tarkastelussa mukana ollutta kohdetta. Pinta-aloittain laskettuna suurin osa tarkastelussa mukana olleista alueista on edelleen toiminnassa olevia alueita, joilla on maa-aineslain edellyttämä ottamislupa. Maastokäynnit kunnan alueella tehtiin touko-kesäkuussa Kartoituksessa mukana olleita alueita jaettiin osiin sen mukaan, miten jälkihoitoa oli suoritettu. Saman tunnuksen omaava alue saattoi sisältää esimerkiksi sekä toiminnassa olevia osa-alueita että jo jälkihoidettuja osia. Osa-alueet näkyvät liitteenä olevissa kohdekartoissa punaisilla numeroilla. Jaottelusta johtuen kunnostustarpeen ja jälkihoidon tarpeen mukaan luokiteltujen alueiden kappalemäärä eroaa toisistaan. Jälkihoito Pohjavesialueiden ulkopuolisista kohteista viidellä oli voimassa oleva maa-ainestenottolupa, lisäksi yksi sellainen alue, jolla ei ollut maa-aineslupaa, arvioitiin toiminnassa olevaksi. Pohjavesialueista Pyssymäessä on kaksi aluetta, joilla on voimassa oleva maa-aineslupa, Keskisaaressa on yksi selkeästi toiminnassa oleva kotitarveottoalue. Harjamäki- Käärmelahden pohjavesialueella Maaningan kunnan alueella on viisi ottamisaluetta, joissa on voimassa oleva maa-aineslupa. Lisäksi yhdellä alueella lupa on päättynyt, mutta toimintaa on yhä käynnissä. Pinta-aloista laskettuna toiminnassa olevat alueet edustavat 61 % kaikista maa-aineksenottoalueista. Tämä kertoo siitä, että nykyiset toiminnassa olevat alueet ovat suuria ja ovat toiminnassa pitkään. Alueita tai osa-alueita, joilla ottamistoiminta oli päättynyt, mutta jälkihoitotoimenpiteitä ei ollut tehty lainkaan, oli 14. Nämä alueet luokiteltiin jälkihoitamattomiksi. Jälkihoitamattomista alueista kahdeksan sijaitsi pohjavesialueilla ja kuusi pohjavesialueiden ulkopuolella. Muotoiltuja alueita oli neljä, nämä kaikki sijaitsivat pohjavesialueiden ulkopuolella. Osittain jälkihoidettuja, eli sellaisia alueita joiden seinämät on muotoiltu ja kasvillisuutta istutettu, oli yhteensä 14 kpl. Näistä kolme sijaitsi pohjavesialueiden ulkopuolella ja loput 11 pohjavesialueilla. Täysin jälkihoidetuksi arvioituja, eli sellaisia alueita, joiden seinämille oli levitetty myös pintamaat, ei kunnan alueella ollut lainkaan. Alueiden jakautumista kunnostustarpeen mukaan on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukossa 2 on mukana kaikki tarkastelussa mukana olleet kohteet. Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 5

6 Taulukosta 3 on poistettu ne toiminnassa olevat alueet, joilla on voimassa oleva maa-ainestenottolupa, tällöin on selkeämmin hahmotettavissa kohteiden jakautuminen kunnostustarpeen mukaan luokkiin suuri, kohtalainen ja vähäinen. Alueita, joiden kunnostustarve luokiteltiin suureksi, oli viisi. Nämä kaikki sijaitsevat Harjamäki-Käärmelahden tärkeällä pohjavesialueella. Osa alueista on harjujensuojeluohjelma-alueella. Erityisesti nämä alueet tulisi jälkihoitaa mahdollisimman nopeasti. on kohtalainen kolmella pohjavesialueella sijaitsevalla ja neljällä pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevalla kohteella. Myös nämä alueet tulisi saada jälkihoidetuiksi, vaikka ne eivät olekaan tässä kiireellisyysluokituksessa ensimmäisenä. metsittyneiden kohteiden kohdalla on arvioitu myös sitä, että aiheutuuko kohteen uudelleen aukaisemisesta enemmän haittaa kuin hyötyä. Pohjavesialueiden ulkopuolella on kuusi kohdetta, joiden kunnostustarve on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Kohteiden, joilla on voimassa oleva maa-aineslupa, kunnostustarve arvioitiin lupaehtojen mukaiseksi. Maa-aineslaki edellyttää alueen jälkihoitamista luvan voimassaoloaikana. Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella on useita jälkihoitamattomia kohteita, joiden kunnostustarve on arvioitu suureksi. Näistä osa sijaitsee ella, osa sen ulkopuolella. on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan kahdella Keskisaaren I-luokan pohjavesialueella sijaitsevalla kohteella. Kohteista toinen on luontaisesti metsittynyt ja toinen on metsittymässä. Luontaisesti Kohde Sijaitsee Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialueella, harjujensuojeluohjelma-alueella. Kohteella ei ole koskaan ollut maa-ainestenottolupaa. 6 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

7 Liite 1 Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden jakaantuminen jälkihoidon tilan mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Harjamäki- Käärmelahti Maaningan osuus Harjamäki- Käärmelahti* Luokknais- Kokopintaala (ha) Muodostumisalueen Soranottoalueiden määrä pohjavesialueella jälkihoitoluokittain (ha) Osuus pohjaveden muodostumisalueesta (%) pinta-ala (ha) I II III IV V Yht. I II III IV V Yht kpl ha 1,1 2,2 0,1 3,5 0,0 1,2 0,0 2,4 0,1 3, kpl ha 4,5 1,7 20,9 27,0 0,0 3,6 0,0 1,3 16,7 21, kpl ha 8,6 4,6 37,0 50,2 0,0 1,8 0,0 1,0 8,0 10, kpl ha 0,6 31,5 6,3 67,8 106,2 0,1 4,5 0,0 0,9 9,6 15,0 Pohjavesialueilla 924 kpl yhteensä ha 0,0 14,2 0,0 8,5 58,0 80,7 0,0 1,5 0,0 0,9 6,3 8,7 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottolueet kpl *Osa pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärvellä. ha 7,4 4,1 7,2 6,4 25,0 Taulukossa on soranottoalueet Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden kpl koko pv-alueelta, ei sisälly Maaningan ulkopuoliset soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 0,0 21,6 4,1 15,7 64,4 105,7 kokonaislaskelmiin Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 7

8 Liite 2 Tarkastelussa mukana olleiden kohteiden jakaantuminen kunnostustarpeen mukaan pohjavesialueittain. Taulukon alareunassa on pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet. Pohjavesialueen tunnus ja nimi Harjamäki-Käärmelahti Maaningan osuus Harjamäki-Käärmelahti* Pohjavesialueilla yhteensä Luokka Kokonaispintaala (ha) Muodostu-misalueen pinta-ala (ha) Arvio muodostuvasta pohja- Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain Soranottoalueiden pinta-ala kunnostustarveluokittain %-pohjaveden muodostumisalueesta vedestä (m 3 /d) Yht Yht kpl ha 2,1 1,4 3,5 0,0 2,2 1,5 0,0 3, kpl ha 1,7 25,4 27,0 0,0 1,3 0,0 20,3 21, kpl ha 6,2 7,1 36,9 50,2 1,3 0,0 1,5 7,9 10, kpl ha 12,3 5,3 7,2 81,4 106,2 1,7 0,7 1,0 11,5 15,0 682 kpl ha 6,2 3,7 8,5 62,2 80,7 0,913 0,544 1,244 9,126 11,827 Pohjavesialueiden ulkopuoliset soranottoalueet kpl *Osa pohjavesialueesta sijaitsee Siilinjärvellä. ha 9,8 6,1 9,1 25,0 Taulukossa on soranottoalueet Pohjavesialueilla olevat sekä pohjavesialueiden ulkopuoliset kpl koko pv-alueelta, ei sisälly Maaningan soranottoalueet yhteenlaskettuna ha 6,2 13,5 14,6 71,3 105,7 kokonaislaskelmiin 8 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9 Liite 3. Kohdeluettelo Tunnus Pv-luokka X-koord. Y-koord. Voimassa oleva lupa Päättynyt lupa nro Soranottoalueen ala luokka nro , , , , , , 1664, 23, , , Harjamäki-Käärmelahti , , , , 1613, 4, , , , , , , , , ,10 1 Pohjavesialueiden ulkopuoliset kohteet , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 2 Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa 9

10 SOKKA-projekti_MAANINKA Maa-ainesten ottoalueiden tila ja kunnostustarveselvitys MAANINKA luokitus Km 00, /MS Pohjakartta-aineisto, Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09 Muut aineistot, Ympäristöhallinto PV_TUNNUS NIMI I II Harjamäki-Käärmelahti Ii Merkintöjen selitys Maa-ainesluvat Pohjavesialueet Harjujensuojeluohjelma RKY_ alueet Arvokkaat moreenimuodostumat Arvokkaat kallioalueet Natura-alueet

11 26:160 29:97 29:109 29:7 38:8 28:43 7:23 7:47 7:44 7:45 7:43 Yht. 878:2 29:95 26:71 29:11 29:11 29:80 29:103 29:76 38:4 29:98 29:101 29:20 24:83 29:99 29:96 24:82 28:37 29:104 24:73 29:57 24:72 28:39 29:102 29:52 Harjamäki - 24:15 Käärmelahti 29:100 24:37 24:24 28:36 24:16 29:107 24:26 28:38 24:35 28:24 28:26 29:59 24:69 24:55 28:28 24:95 24:36 24:56 29:55 29:108 29:84 24:87 24:68 29:111 29:92 24:88 24:94 29:78 24:45 24:46 24:93 24:44 24:91 24:92 7:51 7:43 7:50 7:48 7:46 70:0 70:1 70:5 7:10 24:6 7:49 7:52 70:8 70:0 70:4 70:6 70:7 7:54 7:53 70:3 70:2 53:5 7:35 7:7 7:24 7:32 7:33 24:88 39:13 39:14 7:39 70: :16 24:11 39:15 39:12 7: , 1 38:10 Harjamäki-Käärmelahti 24:61 24:62 24:71 24:81 24:75 24: :8 24:80 25:34 25:35 25: :37 38:4 25:20 25:32 25:27 25:26 25:24 25:30 25:45 25:25 25:42 25: : :41 25:38 25:46 25:48 7:40 53:3 7:40 36:2 32: 36:3 15:32 15:14 8:36 15:12 14:8 15:29 1:1015: :5 8:27 8:19 14:8 8:27 8:28 8:11 8:15 8:18 8:31 8:30 8:25 8:36 8:20 8:21 8:18 8:22 8:36 8:16 8:36 70:0 8: :9 53:6 66:3 66:1 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv 14:6 Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 66: , ,44211 Yk, Mkk EO EO 5 4 Toiminnassa oleva alue 8:13 60:14 15: , , Yk, Mkk EO EO 5 4 Otto laajenemassa , , Yk, Mkk MU MY 4 1 Jyrkät seinämät, osittain hso-alueella , , Yk, Mkk MU Ei ole 4 1 Jyrkät seinämät, hso-alueen rajalla , , Yk, Mkk MU Ei ole 4 1 Jyrkät seinämät, hso-alueella , ,21224 Yk, Mkk EO EO 2 4 Metsittynyt osa-alue :5 53:7 66:2 66:5 53: :29 Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassaolevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

12 25:37 25:42 25:48 25:47 32:37 31:19 34:6 7: :40 36: :41 32:42 36:3 32:56 32:57 32: :19 30:9 8 58:0 31: , 2 Harjamäki-Käärmelahti 34: :39 33:35 33: 53:7 53:6 53:5 66:2 66:5 60:1 60:2 60:3 66:3 66:1 66:6 60:9 60:10 60:14 60:12 53:5 60:13 66:6 8:29 8:13 9: : : :6 60:8 60:4 60:5 60:6 60:7 60: :11 10:10 14:3 1: :10 10:8 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust 9:1 Lisätiedot , , Mkk Ei ole 4 1 Osittain metsittyy, 10:12 jyrkät seinämät , , Yk, Mkk eo MY 5 4 Todella syvä, hso-alueen keskellä , ,44211 Yk, Mkk EO EO 5 4 Toiminnassa oleva alue , Mkk Ei ole 4 2 Osittain vielä toiminnassa, varastoja , , Mkk MY 5 1 Korkeat ja jyrkät seinämät, ei lupaa , ,21224 Yk, Mkk EO EO 2 4 Metsittynyt osa-alue , Mkk Ei ole 5 4 Yhtenäinen alueen kanssa , Mkk Ei ole 3 2 Reunaa muotoiltu Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet Harjamäki-Kasurila , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

13 3: , 3 Harjamäki-Käärmelahti 3:23 6:48 33:39 33:37 8:1 1:32 3:24 59:0 33:35 51:4 1:7 3:27 59:0 2: :9 Yht. 876:6 Yht. 876:3 Yht. 876:4 Yht. 876:4 3:37 6 6:30 :11 8:37 6: :10 11:25 35: : :10 10: :12 8:1 6: :23 10:1 Yht. Id TUNNUS Ala (ha) 10:5 pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , , Mkk Ei ole 2 3 Metsittymässä , , Mkk Ei ole 5 4 Osittain hso-alueella , , Mkk Ei ole 5 4 Toiminnassa oleva osa Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

14 Yht. 876:5 6:29 6:16 6:95 6: :76 8 6:121 6:113 6:111 6:112 6:110 6:77 6:63 6:84 6: :74 6:120 6:117 6:122 6:108 6:37 6:131 6:135 6:137 6:34 6:70 6:136 6:141 6:107 6:35 6:60 6:59 6:18 6:32 6:83 6:81 6:82 6:76 6:64 6:61 6:53 6:52 6:51 6:62 6:129 6:105 6: :93 6:123 6:92 6: :101 6:126 6:36 6:127 6:57 6:133 6:99 6:132 6:140 6:145 6:134 6:56 6:118 6:125 6:142 6:138 6:45 6:128 6:119 6:139 6:144 6:124 6:97 6:49 6:114 6:48 6:90 6:104 6:103 6:4 6:30 5:68 5:55 5:24 5:25 8:34 5:76 8:35 5:75 5:70 1: :57 43:2 8:41 8:45 8:46 8:47 8:43 8:29 8:30 8:30 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot :2 0, , Yk, Mkk RA 8:48 MA, ge 5 2 Ottoa hiljattain, lähellä asutusta , , Yk, Mkk AO, VL MA, ge 2 3 Metsittymässä , , Yk, Mkk MU-1 MA, ge 4 2 Kantoja, pusikoituu , , Yk, Mkk AO, ET MA, ge 4 3 Jyrkät seinämät, metsittynyt Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

15 Yht. 876:7 Yht. 876:9 18:23 Yht. 876:2 54:0 17:34 17:25 17:28 17:26 17:39 17:36 17:37 17:38 17:39 17:29 17:45 17:53 17:54 17:57 17:52 17:51 17:40 17:58 17:55 17:12 17:50 17:56 17:46 19: :5 48:7 Yht. 876:9 19:42 19:24 Yht. 876:12 Yht. 876:2 48:8 Yht. 876:1 19:23 19:1 19:3 19:37 4:40 19:7 Yht. 876:1 Yht. 876:13 17:33 33:28 Yht. 876:12 33:39 33:20 33:21 5:58 5:19 5:65 33:22 5:66 4:1 Yht. 876:19 Yht. 876:6 34:1 33: :1 26:2 26:3 5:58 1: :16 5:67 1:19 4:7 4:1 1:56 1:57 5:11 1:58 1:12 5:77 1:34 1:70 1:30 1:103 5:59 1:66 1: :89 1:50 1:88 1:45 1:46 1: :80 1:72 1:11 1:106 1:91 3 1:43 1:76 1:78 1:65 31:12 31:13 1:86 31:11 31:1 1:116 1:97 1:111 1:109 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 1: , Yk, Mkk MU, E-1 MA 2 2 Koneita, varastokasa 4:17 1: , :6 15, Yk, Mkk EO/MU A 5 4 Tvh:n kylttejä, törmäpääskyn pesiä , , Yk, Mkk MU 1:114 A 5 4 Osittain vanhaa aluetta , , Yk, Mkk EO/M A 4 2 Vaarallisen jyrkät seinämät , ,3591 YK, Mkk EO/M A 4 2 Metsittynyt osa , , Yk, Mkk EO/MU A 2 4 Metsittymässä , , Yk, Mkk EO/MU A 2 4 Metsittymässä 1:11 1:82 1: : : : :7 1:40 30:11 30:15 30:15 30:8 30:7 32:32 32:30 32:3 69:0 0: :39 34:2 34:5 30:15 33:38 34:3 34:9 34:11 34:4 34:25 32:51 32:9 32:29 32:52 32:20 32:48 32:28 32:5 32: :7 32: : :39 32 Yht. 878:3 Harjamäki - Käärmelahti Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty ja

16 11:15 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 10:91 11:28 11:14 11:3 11:7 9:15 1: :12 11:23 9:41 11:3 11:18 11: :45 11:5 9:56 9:57 11:28 9:57 9:46 9:72 9:71 9:56 9:72 9:75 9:72 9:48 9:36 9:57 9:56 9:74 9:74 7:47 9:57 7:22 7:36 7:16 7:6 1: :71 7:46 7:39 7:7 7:12 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust 7:34 Lisätiedot , Mkk, Yk MU MA 4 2 Kaatuneita puita, raj. ls-alueeseen 9:32 Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

17 9:45 8:13 4:9 2:6 3:7 23:22 8:13 4:10 23:22 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 7:28 7:30 3:8 3:2 Yht. 878:3 3:8 5:3 5:7 Yht. 878:1 5: :6 6:23 3:4 3:5 5:6 1: :73 17:2 5:6 0:77 4:30 Yht. 876:1 15:2 4:18 4:32 4: 4:23 4:18 1: Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk, Yk M Ei ole 4 2 Vettä pohjalla, otto epämääräistä 4:23 15:1 4:18 Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

18 1:4 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 1:16 1:34 1:28 1: :27 1:38 1:14 2:1 1:25 1: :23 Yht. 876:10:0 1:41 2:51 Yht. 876:9:0 2:43 1: :61 28:0 9:5 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk Ei ole 3 3 Varastokasoja, metsittymässä , Mkk MT 2 3 Metsittynyt, kivikkoa Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

19 9:48 9:54 9:65 9:64 12: 9:54 9:9 9:44 9:60 9:65 12:62 Pohjavesialueiden ulkopuoliset 12:61 maa-aineksenottoalueet 12:64 9:42 9:58 9:33 12:62 9:43 9:43 9:66 9:38 9:57 9:37 9:66 11:6 Yht. 876:2 9:19 11:5 Yht. 878:4 9:63 11:6 11:4 9:61 9:15 9:62 9: Yht. 876:1 9:38 9:33 9:44 11:6 11:6 11:4 11:3 9:63 9:59 9:41 11:3 63 9:15 1: :14 1:18 12:2 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk, Yk M MT 4 2 Alue ei kuulu lupa-alueeseen , Mkk, Yk M MT 5 4 Toiminnassa oleva osa, sotkuinen 12:2 11:4 1 Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

20 Yht. 876:2 31:0 31:0 18:30 4:27 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 31:0 8:48 18:31 5:21 Yht. 878:2 4:31 4:29 1:0 23: :21 18:24 18:34 4:30 Yht. 876:2 2: :15 5:6 5:6 5:4 4:31 18:34 7:15 4:16 5:21 7:15 2:9 31:0 5:9 17:30 5:21 2:41 2:21 2: :33 18:41 31:0 2:34 2:26 2:35 2:32 t. 876:2 17:39 4:25 17:41 5:11 1: :0 5: :22 17:25 17: : :28 39 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , Mkk Ei ole 17: :49 17:42 Metsittyy , Mkk Ei ole 5 4 Toiminnassa, otto 17:52 osittain alussa 17: , :50 Mkk Ei ole 3 3 Vanhan ja uuden välissä kannas , Mkk Ei ole 2 4 Lupa-aluetta, mutta jälkihoitoa tehty , Mkk Ei ole , Mkk Ei ole 5 3 Kt-ottoa viime aikoina , Mkk Ei ole 4 3 Vanha ja metsittynyt , Mkk Ei ole 4 3 Vanha ja metsittynyt 37 2:35 17:29 17:53 2:35 17:30 17:52 17:51 17:52 17:46 17:43 1:15 1 Kärängänmäki Harjamäki-Kasurila Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

21 1:61 1:61 1:41 1:18 1:41 1:55 4:46 4:31 4:44 4:60 4:59 4:32 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 4:65 4:25 5:12 4:30 4:51 4:52 4:54 1:55 7:1 4:53 4:43 5:47 4:27 7:2 5:48 5:49 5:3 5:28 5 5:22 4: :0 6:19 6:23 5:46 5:15 5:49 4:61 4:62 5:43 6:9 5:45 6 Lappvetelä 1: :27 6:17 6:13 2:55 Id TUNNUS Ala 5:41(ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot 6: , Mkk Ei ole 4 3 Metsittymässä Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

22 :45 19:39 5:7 1:61 Yht. 878:9 Pohjavesialueiden ulkopuoliset maa-aineksenottoalueet 5:1 6: 3:23 8:0 Yht. 878:1 5:4 2:52 5:7 5:3 2:18 4: :6 5:5 2:99 Yht. 878:8 3:24 3:40 3:28 2:125 3:24 4:32 3:81 3:27 2:15 1: :4 2 4:25 Id TUNNUS Ala (ha) pros_pv Kaava Yk-merk. Mkk-merk. 3:48 Jälkihoito Kunnostust Lisätiedot , :6 Mkk Ei ole 5 4 Yht. 3:44 Harjamäki - Käärmelahti Voimassa olevat maa-ainesluvat Suunnitelma-alueet , E.N. lupa nro 7/MYY/08, muu aineisto SYKE, Maastokäynnit tehty

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56.

Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. 5.5 Himanka Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet sekä arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 56. Kuva 56. Himangan kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340.

Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. 5.31 Seinäjoki Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja arvokkaat harjualueet on esitetty kartalla kuvassa 340. Kuva 340. Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI

RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI RISKIKARTOITUS 0814001 A KUUSIMÄKI SKVSY 08.05.2012 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Kuusimäen pohjavesialue 0814001A... 3 1.1 Geologia ja hydrogeologia... 3 Pohjavesi... 3 Kallioperä...

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla

Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottamisalueiden tila ja kunnostustarve Pirkanmaalla SOKKA-hanke POSKI-hanke, Kiviaineshuolto Pirkanmaalla nyt ja tulevaisuudessa kuntaseminaari Anne Lindholm, Pirkanmaan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Sidosryhmätilaisuus 12.8.2015 Esityksen sisältö Lyhyesti hankkeen tavoitteista ja sen toteutuksesta Hankkeen tämän hetkinen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23.

Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. Hämeenkangas-Soininharju/Ikaalinen, Jämijärvi,Kankaanpää; aluetunnus 23. 2330 23282329 2327 2331 2332 Maapinta-ala: 4534 ha Soranottoalueet yhteensä/hso-alueella/rajoitetunoton alueella: 91,5/36,4/11,4

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

20 Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Valkeislamminkangas 23.6.2015 Julkinen

20 Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Valkeislamminkangas 23.6.2015 Julkinen Valkeislamminkangas 08 534 07 23.6.2015 20 Kuopion kaupunki 1 (17) Sisällys KUVAT JA TAULUKOT... 3 LIITTEET... 3 ALUKSI... 4 1 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 4 1.1 Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta.

3. Osayleiskaavan lainvastaisuus Toivikkeen ja Aittoissuonmäen alueiden osalta. Asia: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 16.11.2012 nro 12/0996/5 Asian kuvaus: Karkkilan kaupungin selitys valitukseen 3741/1/12, Rudus Oy. VALITUKSEN KOHTEET 1. Toivikkeen suunnitellun maa-ainesten ottoalueen

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE

KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE V a n hojen soran ottoalueiden kunnostusprojek tin kunnostusraport ti 9 KROUVINUMMEN SORANOTTOALUE Laitila Krista Mäkelä Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojekti 2007 S I S ÄL L YS 1. JOHDAN T O...3

Lisätiedot

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km

SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km SAVONLINNAN POHJAVESIALUEET Klikkaamalla tarkentuva kohde Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659 0 4 6 8 10 km 0674001 LÄHTEELÄ 1 1:0 000 1.9.011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala

Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29 2007 Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä Janne Juvonen ja Jari Rintala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Kurkimäki 0829710 23.6.2015

Kurkimäki 0829710 23.6.2015 0829710 23.6.2015 23.6.2015 1 (14) Sisällysluettelo KUVAT JA TAULUKOT... 2 LIITTEET... 2 ALUKSI... 3 1. SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1. Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia... 3 1.2.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

Avoin paikkatieto viljelijän avuksi

Avoin paikkatieto viljelijän avuksi Avoin paikkatieto viljelijän avuksi 9.10.2014 Hämeenlinna ProAgria Etelä-Suomi 10.10.2014 Päivän ohjelma 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Huomisen hämäläinen maatila- hankkeen ympäristöosion ja päivän aiheen

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta Mellilästä, Loimaa

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta Mellilästä, Loimaa Etelä-Suomi Päätös Nro 167/2011/4 Dnro ESAVI/338/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeaminen maa-aineksen ottamiseksi Rahkiontien ottamisalueelta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Sivu 1/13. Kiinteistötietopalvelu, Karttatuloste, Tulostettu 19.03.2014

Sivu 1/13. Kiinteistötietopalvelu, Karttatuloste, Tulostettu 19.03.2014 Sivu 1/13 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 7231852 E: 449462, Tuloste ei ole mittatarkka. Maanmittauslaitos, lupa nro 1480/MML/14 NELJÄ KIINTEISTÖÄ: KALLENSORA RN:O 28:99, VÄLIPALA

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. Suomen luonnonsuojeluliiton KOMMENTTEJA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 7.4.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi p. 040 515 4557 Pirkanmaan liitto Kommentteja POSKI-hankkeen alustavista

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 17.10.2012 1/14 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 3/2016. Rakennuslautakunta 14.6.2016 1

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 3/2016. Rakennuslautakunta 14.6.2016 1 Rakennuslautakunta 14.6.2016 1 Kokousaika Tiistai 14.6.2016 kello 18:00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

Asikkalan kunta Ympltk 4.3.2014 17 Maa-ainestaksa 1(12)

Asikkalan kunta Ympltk 4.3.2014 17 Maa-ainestaksa 1(12) Maa-ainestaksa 1(12) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 24.09.2013 66 Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola D/2448/10.03.00.13/2013 Perusteluosa Outi

Lisätiedot

Maastokäynnit harju- ja kallioalueille v. 2009. Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä

Maastokäynnit harju- ja kallioalueille v. 2009. Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä Maastokäynnit harju- ja kallioalueille v. 2009 Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä 1 Johdanto Kevään ja syksyn 2009 harju- ja kallioalueille suuntautuneet maastokäynnit ovat jatkoa vuosina 2007 ja

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Vieremän kunta Marjomäki ja Lehmimäki-Karjalankangas Olli Hirsimäki Tammikuu 2009 Esipuhe Suojelusuunnitelma koskee Vieremän kunnan Marjomäen ja Lehmimäki- Karjalankankaan

Lisätiedot

PUNKAHARJUN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km

PUNKAHARJUN POHJAVESIALUEET. Klikkaamalla tarkentuva kohde. 0 2 4 6 8 10 km PUNKAHARJUN POHJAVESIALUEET Klikkaamalla tarkentuva kohde Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659 0 2 4 6 8 10 km 0661801 PUNKAHARJU 1 1:10 000

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014. jälkeen 19.8.2014. Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014. jälkeen 19.8.2014. Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT MAA-AINESLUPA 419 /2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 19.8.2014 Kokouspäivämäärä 12.8.2014 74 LIITE 2 ASIA Päätös maa-aineslain (555/1981) 4

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö

Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Liite 1 Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Pohjavesialueita koskeva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen pohjaveden pilaamiskielto (1:8) Vesilaki (587/2011); erityisesti luvanvaraiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaavanlaatijan vastineet

Kaavanlaatijan vastineet Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Kaavanlaatijan vastineet Päiväys 14.1.2014 Sivu 1 (7) Yhteyshenkilö Jorma Harju Aihe: Sotkuman osayleiskaavan laadinta:

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Kurkiharju 23.6.2015 Julkinen

Kuopion kaupunki 1 (17) Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Kurkiharju 23.6.2015 Julkinen Kurkiharju 08 297 09 23.6.2015 Kuopion kaupunki 1 (17) Sisällys KUVAT JA TAULUKOT... 3 LIITTEET... 3 ALUKSI... 4 1 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS... 4 1.1 Pohjavesialueen kallio- ja maaperä sekä hydrogeologia...

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

LASKENTA MENETELMÄ JA LASKENNASSA KÄYTET LÄHTÖARVOT

LASKENTA MENETELMÄ JA LASKENNASSA KÄYTET LÄHTÖARVOT ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun alueen rakentamistiheyttä. Aluetehokkuusluvun

Lisätiedot

Karttojen kopiointi, käyttö ja tekijänoikeudet:

Karttojen kopiointi, käyttö ja tekijänoikeudet: KARTAT 1. Kuhalahden palveluita 2. Pälkäneen julkisia palveluita (1) Pälkäneen julkisia palveluita (2) Pälkäneen yksityisiä palveluita (1) Pälkäneen yksityisiä palveluita (2) 6. Kuhalahden tiestö ja valaistut

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK)

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) 28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) Projektin taustaa - Etelä-Savossa etenkin hyvälaatuisen harjusoran saatavuus heikentynyt - Ilmeni tarve projektille, jossa tutkitaan aiempaa POSKI selvitystä tarkemmin

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015

Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 1 (12) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA HAKIJAT MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

31 22.05.2014. Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä

31 22.05.2014. Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä Oulunkaaren ympäristölautakunta 31 22.05.2014 Maa-aineslupahakemus kallion ottoon Iin kuntaan Pohjois-Iin kylään, hakijana Ranta-Veijolan yhteismetsä OULYMP 31 HAKIJA Ranta-Veijolan yhteismetsä Konintie

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

Tiistai 06.07.2010 17.00 18.00. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen Leena Savolainen

Tiistai 06.07.2010 17.00 18.00. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2010 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 06.07.2010 17.00 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI

POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI POHJAVESIEN SUOJELUSUUNNITELMA 0847651 HARJAMÄKI-KÄÄRMELAHTI Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Sisällysluettelo 1 Suojelusuunnitelma-alue... 3 1.1 Harjamäki-Käärmelahden pohjavesialue 0847651... 3

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe

Hankesuunnitelma. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe Hankesuunnitelma Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), 2. vaihe Päätoteuttaja: Lapin Liitto Osatoteuttajat: Geologian tutkimuskeskus (GTK) Luonnonvarakeskus (Luke)

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää myös ratkaisun

Lisätiedot

Hankealueen sijainti

Hankealueen sijainti PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Hankkeen taustat Ennen maa-aineslakia ei ottotoiminnalta vaadittu maisemointia

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot