Asia on tullut vireille saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014."

Transkriptio

1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA ARI SALORANTA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN SAVIJOEN KYLÄ TILA EEROLA RN:O 15:59 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS (13 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä LUVAN HAKIJA MAANOMISTAJAT Ottoalue Ari Saloranta Kolisevantie 24 A PUKKILA puh Eerola Ari Saloranta Naapuritilat Riihioja Peltola Laurila Hyökälä Tupala Lähteenmäki M Vesipauni Pirjonmäki Keskikallio Timonperä ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty

2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen (sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta 2) HAKEMUKSEN LIITTEET - Ottamissuunnitelmaselostus Lämpökaivon porausraportti Pukkila, Kolisevantien soranottoalueen luontoarvojen perustilanselvitys 2014, Naapurin suostumus soranottoon / Koskinen - Yleiskartta 1:2000 nykyinen tilanne korkeuskäyrät, Yleiskartta 1:2000 leikkaus A-A, B-B, Yleiskartta 1:2000 nykyinen tilanne korot, Yleiskartta 1:2000 luiskat 1:3, Yleiskartta 1:2000 maisemointi, Yleiskartta 1:2000 ottamissuunnat Leikkaukset A-A, B-B 50/200 1: Maisemointi leikkaus A-A, B-B 50/200 1: TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Alueella ei ole aiempia maa-ainesten ottolupia. Toiminta sijaitsee yleis- ja asemakaavoittamattomalla alueella. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ), alueella on merkintä MY (Maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla on erityisiä ympäristöarvoja) ja pv (pohjavesialue). OTTAMISALUE JA POHJAVESIOLOSUHTEET Soranottoalue sijaitsee Pukkilan kunnan Savijoen kylässä. Ottamisalueen pinta-ala on n. 1,70 ha. Ottoalueen itäpuolella kulkee maantie 1633 (Hautjärventie). Soranottoalue sijaitsee Uudentalonkulman ( ) vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, sen muodostumisalueella. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 50 m:n päässä ottoalueesta länteen (Koskinen). Luonnonsuojelualueita ei ole suunnitellun ottoalueen välittömässä läheisyydessä. Ottamisalue on hakattua metsämaata. Ottamisalueen suuruus on n. 1,7 ha. Soraa otetaan m 3 kymmenen vuoden aikana, näin vuotuinen ottamismäärä on m 3. Alueelle on jätetty muutama siemenpuu. Siemenpuut kaadetaan ennen ottamisen alkua. Alueen läheisyyteen on asennettu kolme pohjaveden tarkkailuputkea. Pohjavesiputket on merkitty suunnitelmiin korkotietoineen. Yksi putkista on asennettu lupaviranomaisen täydennyspyynnön perusteella. Aiemmin asennetuista pohjavesiputkista ei ole saatu luotettavasti selvitettyä pohjaveden pinnan tasoa, mutta putket ovat ulottuneet korkoihin +69,56 ja +68,81 ollen kuivia. Pohjaveden korkeus myöhemmin asennetussa putkessa on ollut

3 Suunnitelman alimmaksi kaivusyvyydeksi on määritetty Pohjaveden pinnan päälle jää saadun pohjavedenpinnan mittaustiedon perusteella siis vähintään 14 m:n suojakerros ottamatonta maa-ainesta. Ottoalueen lähimmät kaivot ovat porakaivoja. Lähin rengaskaivo sijaitsee kiinteistöllä Laurila ( ) ja sen etäisyys ottoalueelta on yli 300 m. Kaivo sijaitsee Hautjärventien toisella puolella. Vaikutukset ympäristön luonnonarvoihin Soranottaminen ei turmele olemassa olevaa maisemaa eikä alueella ole harvinaisia kasveja. Hakemuksen liitteenä on luontoarvojen perustilanselvitys (Janne Immonen ). Inventointialueelta selvitettiin luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (LSL 29 ), metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (10 ) ja vesilain suojelemat kohteet. Inventointi toteutettiin luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Suunnittelualueelle tehtiin maastokäynti , jolloin soranottoalueelle tehtiin kasvillisuusselvitys. Soranottoalueen metsä oli kaadettu, sekä kannot poistettu. Alueelle on jätetty muutama siemenpuu. Siemenpuut kaadetaan ennen ottamisen alkua. Alueella ei ollut sanottavaa kasvillisuutta, maanpinta koostui lähinnä hakkuutähteistä. Alueella havaittiin maitohorsman (Chamerion angustifolium) taimia. Liito-oravaselvitys Suunnitellulle tielinjauralle ja sen lähiympäristöön tehty liito-oravasetvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin alueelle tehdyn kohdekäynnin yhteydessä. Alueelta ei havaittu liito-oravan jätöksiä, eikä merkkejä liito-oravista. Yhteenveto Suunnitellulla soranottoalueella ei ole luonnonsuojelulain 29 mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä metsälain 10 tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ei alueelle osu, alueella ole lähteitä tai muita puroja. Soran ottaminen Soran ottaminen alkaa Kolisevantien puolelta ja etenee Koivuniementien suuntaan saavuttaen syvyyden Suojavyöhykkeen leveys maantiehen on 50 metriä. Luiskat kaivetaan kaltevuuteen 1:3 alueen etenemissuunnan mukaan. Sora irrotetaan penkasta kaivinkoneella ja kuormataan pyöräkuormaajalla auton lavalle. Mahdollinen seulonta ja läjitys suoritetaan montun pohjalla. Murskausta suoritetaan enintään 5 päivää vuodessa. Melu ja pölyhaitat minimoidaan suorittamalla murskaus montun pohjalla alueen sisällä. Naapurina olevalle asuinrakennukselle pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän haittaa. Soranottaminen suoritetaan klo 6-22 välisenä aikana. Lähimmältä naapurilta on saatu kirjallinen suostumus soran ottamiseen. Ehtona että ottaminen tapahtuu välisenä aikana. Alueelle tulevalle tielle rakennetaan lukittava portti. Koneita ja polttoaineita ei säilytä eikä varastoida alueelle. 3

4 Pohjaveden tarkkailu Pohjavettä tarkkaillaan ohjeistuksen mukaan alueelle rakennetusta pohjaveden tarkkailupisteestä. Pohjavesiputki on siiviläputkea. Havaittu pohjaveden taso on +60,46. ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO Pintamaat läjitetään kasaan suojavyöhykkeen reunaan maantien puolelle. Ottamisen jälkeen pintamaat käytetään alueen maisemointiin. Maisemointia suoritetaan soranottamisen etenemisen mukaan ja alueelle istutaan tarvittaessa n männyntainta /ha. Alueelle ei ajeta eikä säilytetä ulkopuolisia maamassoja. Kannot on poistettuja haketettu hakkeeksi. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu molemmilla kotimaisilla kielillä Askolan ja Pukkilan kuntien ilmoitustaululla ajalla , jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastossa osoitteessa Askolantie 28, Askola. Kiinteistön naapuritilojen omistajille lupahakemuksen vireilläolosta on lähetetty tieto kirjeenä (14 kpl). Maastokäynti Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta on tutustunut hakemuksen mukaiseen alueeseen. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Hakemuksen johdosta on pyydetty maa-aineslain 7.2 :n kohdan 2) nojalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusympäristökeskus on antanut lausunnon Dnro UUDELY/424/07.01/2013 Hakemus Ari Saloranta hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa mainitulle alueelle. Hakemuksen mukaan on tarkoitus kymmenen (10) vuoden aikana ottaa hiekkaa ja soraa noin m 3 ktr noin 1,7 ha:n suuruiselta alueelta. Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu + 74,81 m. Hakemuksessa ilmoitetaan pohjaveden keskimääräiseksi korkeusasemaksi +68,50 m. Pohjavedenpinnan korkeudesta itse ottamisalueella ei ole tietoa, mutta alueen eteläpuolella, noin 200 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsevan kaivon vesipinta on tasolla +68,32 m (korkeusjärjestelmässä N2000). Ottamisalueen reunoille on asennettu kaksi pohjaveden tarkkailupistettä. Syvyys molemmissa putkissa on 6 metriä ja putket ovat kuivia. Hakemuksessa on esitetty, että pohjavettä tarkkaillaan parinsadan metrin päässä olevasta kaivosta. Varsinaista tarkkailuohjelmaa ei ole esitetty. Hakemukseen ei ole liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. 4

5 Alueen kulkuyhteys on suunniteltu Kolisevantietä pitkin olemassa olevan liittymän kautta maantielle nro Mahdollinen seulonta ja varastointi suoritetaan montun pohjalla. Murskausta suoritetaan enintään 5 päivää vuodessa. Koneita ja polttoaineita ei säilytetä eikä varastoida alueella. Alueen jälkikäyttö on maa- ja metsätalous. Reunaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2. Pintamaat käytetään alueen maisemointiin. Maisemointia suoritetaan soranottamisen etenemisen mukaan ja alueelle istutetaan tarvittaessa n männyntainta/ha. Alueelle ei ajeta eikä säilytetä ulkopuolisia massoja. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunto Lupatilanne lähialueella ja annetut lausunnot Hakemuksen kohteena olevan alueen eteläpuolella, noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsevalla alueella (Anttila RN:o 13:9) on maa-aineslain mukainen lupa voimassa asti. Lupa on myönnetty noin m 3 ktr:lle ottotasoon m kymmeneksi vuodeksi, noin 4,3 ha:n suuruiselle alueelle (Pukkilan kunnanhallitus ). Lupamääräysten mukaan kaivua ei ole saanut ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä pohjavedenpintaa. Hakemuksessa esitetyistä havaintopisteistä on tullut suorittaa pohjaveden pinnan tarkkailua neljä kertaa vuodessa ja pohjaveden laatua vähintään kerran vuodessa ja tulokset on tullut ilmoittaa kerran vuodessa Pukkilan kunnan valvontaviranomaiselle. Alueen jälkihoito maisemointeineen on toteutettava luvan voimassaoloaikana. Lopputilanteessa luiskien tulee olla kaltevuudeltaan 1:3. Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa em. hakemuksesta Dnro UUS-2002-Y Lausunnossaan ympäristökeskus on mm. edellyttänyt pohjaveden luotettavan ylimmän korkeuden selvittämistä. Lisäksi lausunnossa on painotettu alueen maisemoinnin tärkeyttä, aikataulua ja laatua. Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :ssä säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Saman lain 5 :n 1 momentissa säädetään ottamissuunnitelmasta. 2 momentissa säädetään, että suunnitelmaa laadittaessa on mm. selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet. Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella /468, joka on astunut voimaan Asetuksen 2 :n 5 momentin mukaan suunnitelmasta on käytävä ilmi, mihin selvitykseen tai aineistoon taikka arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Maa-aineslakiin on /347 tehty muutos koskien kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ( 5a). 5

6 Valtioneuvoston asetusta /468 on muutettu /382 ( 2a, Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma). ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemusasiakirjat eivät ole lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaiset ja niitä tulee täydentää ennen luvan myöntämistä seuraavilta osin: 1) lain 5 :n 2 momentin mukaisesti asiantuntijan laatimalla luontoselvityksellä; luontoselvitys puuttuu kokonaan, ainoastaan selostuksessa maininta, että alueella ei ole harvinaisia kasveja. Hakemuksessa ei selviä, mihin tämä väite perustuu. 2) asetuksen 1 3 momentin 5) kohta; pohjaveden pinnan ylin korkeustaso; hakemukseen ei ole liitetty tietoa ottamisalueen pohjaveden pinnan korkeudesta. 3) asetuksen 2 3 momentin 2) kohta; selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista sekä tiedot alueen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista. Hakemuksessa esitetään, että alueella olevat pohjaveden tarkkailupisteet ovat 6 metriä syviä eikä niissä esiinny vettä. Noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsevasta kaivosta on mitattu vesipinnan korkeus, mutta ei laatua. Kaivon sijaintia ei ole merkitty suunnitelmakarttoihin. Alueella suoritetun maastotarkastuksen yhteydessä todettiin, että alueelle asennetut tarkkailupisteet eivät täytä pohjaveden tarkkailuputkille asennettuja vaatimuksia (Ympäristöministeriön opas Maa-ainesten kestävä käyttö, opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten. Oppaan sivuilla 101 ja 102 (liitteet 6/5 ja 6/6) on esitetty tarkkailupisteisiin liittyvää ohjeistusta. Varsinaiselle ottamisalueelle, pohjaveden virtaussuunnassa lähimpään häiriintyvään kohteeseen (kiinteistö Laurila 17:5) päin mahdollisimman lähellä ottamistoimintaa tulee asentaa pohjaveden tarkkailuputki em. oppaan ohjeiden mukaisesti. Havaintoputken tulee olla siiviläosalla varustettu ja soveltua myös näytteiden ottoon. Havaintoputkesta tulee tehdä ns. putkikortti, josta selviää putken rakenne, materiaali, siiviläosa, koordinaatti- ja korkeustiedot sekä selkeästi ilmaistu myös käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä. Havaintoputkesta tulee mitata pohjaveden pinnan korkeus sekä laatu. Hakemusasiakirjat tulee täydentää em. pohjaveden tarkkailuputkella putkikortteineen sekä kiinteistön Laurila RN:o 17:5 alueella tarkkailtavaksi esitetyn kaivon tiedoilla, ns. kaivokortilla. Alueen lähistöllä on yksityisiä kiinteistöjä joiden vesihuollosta ei ole esitetty tarkempaa tietoa. Hakemusasiakirjat tulee täydentää ainakin kiinteistöjen 15:8, 15:50, 15:51, 15:52, 15:53, 15:65 ja 17:5 kaivotiedoilla (porakaivo / rengaskaivo). Mikäli käytössä rengaskaivo, tulee kaivon perustila esittää ja kaivosta tehtävä kaivokortti. 4) asetuksen 2 3 momentin 4) kohta; suunnitelma ympäristövaikutusten tarkkailusta. Hakemus tulee täydentää pohjaveden tarkkailuohjelmalla. 5) asetuksen 2 5 momentti; suunnitelmasta on käytävä ilmi, mihin selvitykseen tai aineistoon taikka arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Hakemuksessa on selkeästi käytävä ilmi suunnitelmassa käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä sekä luontoarvojen selvittämisessä käytetty menetelmä/asiantuntija. 6

7 6) asetuksen 2 a - kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma puuttuu ja se on liitettävä hakemukseen, ainakin tulee arvioida syntyvän kaivannaisjätteen määrää sekä varastointi alueella ja merkitä karttaan varastointipaikat. - Ilmoitusmenettelyn nopeuttamiseksi ja suunnitelmien laatimisen yhtenäistämiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään tätä varten laaditulla lomakkeella. Lomake on saatavissa Internet-osoitteessa: tai MAL 3 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset rajoitteet Uudenmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei hakemuksessa esitetyllä tavalla toteutettuna ole mainittujen rajoitteiden vastainen. Mikäli luontoselvityksessä ilmenee jotakin muuta, ELY-keskus varaa itselleen tilaisuuden esittää siitä kannanottonsa. MAL 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset Suunniteltu maa-ainesten ottoalue sijaitsee Uudentalonkulman II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella nro Alueen määrällinen (EU) ja kemiallinen (EU) tila on hyvä. Aluetta ei käytetä yhteiseen vedenhankintaan, mutta sillä sijaitsee yksityisten kiinteistöjen talousvesikaivoja. ELY-keskus katsoo, että pohjaveden tarkkailu on suoritettava varsinaisella ottamisalueella asennettavasta havaintoputkesta. Pohjavettä on tarkkailtava ennen luvan myöntämistä ja ensimmäiset tarkkailutulokset pyydetään välittömästi toimittamaan tiedoksi ELY-keskukselle kerran vuodessa. Hyväksytty pohjaveden tarkkailuohjelma pyydetään myös lähettämään tiedoksi ELY-keskukselle. Tarkkailuohjelmaan on myös liitettävä uuden havaintoputken putkikortti sekä kartta, josta putken sijainti ilmenee. Ottamistoiminnassa on varmistuttava siitä, ettei mahdollisia pohjavettä pidättäviä kerroksia (orsivesi) rikota. Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa. Jälkihoito ELY-keskus katsoo, että esitetty luiskakaltevuus on liian jyrkkä. Maisemoinnissa pyrittävä luiskakaltevuuteen 1:3. Alueen istuttamisesta tulee luvassa antaa määräykset. Tieyhteys Koska alueelle johtava tieliittymän käyttötarkoitus saattaa muuttua, tulee liittymälle hakea uusi liittymälupa tai ainakin selvittää luvan tarve Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja Infrastruktuuri-vastuualueelta. Murskaus Hakemuksen selostusosassa ilmoitetaan, että alueella tullaan myös suorittamaan murskausta. ELY-keskus muistuttaa ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta ympäristöluvan tarpeesta. ELY-keskus muistuttaa vielä Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010, ) 3 :ässä toiminnan sijoittumisesta säädetystä. Mainitun asetuksen 3 :n mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon 7

8 etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Kyseisen pykälän 3 momentin mukaan voidaan kivenmurskaamo sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä 7 :ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa 5 :ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen. Perustelut ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemuksen tarkoittama hanke, huomioonotettuna edellä mainittu, ei ennakkoon arvioiden aiheuta vesilain 3:2 :n tarkoittamia seurauksia. Koska ei ole olemassa muutakaan, huomioon otettuna edellä mainittu, maaaineslain 3 :ssä tarkoitettua estettä ottamishankkeen toteuttamiselle, edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Hakemusasiakirjat on kuitenkin täydennettävä tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti ennen luvan myöntämistä. Mikäli täydennysten jälkeen ilmenee jotakin uutta ratkaisevaa tietoa, ELY-keskus varaa itselleen tilaisuuden kannanottonsa esittämiseen. Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen mahdollisen MAL 16 :n mukaisen harkinnan suorittamiseksi. Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 :n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat, myös täydennetyt, jota MAL 20 :n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää. Myös ELY-keskuksella on valitusoikeus. Lupapäätösasiakirjojen lisäksi ELY-keskus muistuttaa lupaviranomaista lähettämään MAL 23 b :n mukaisesti ottamislupaa koskevat tiedot (Ympäristöministeriön kirje Dnro YM2/501/2008) sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy Suomi.fi/asiointi-ympäristöstä osoitteesta: ja kirjaamalla hakukenttään YM011 ELY-keskus painottaa lomakkeen huolellista täyttämistä. Hakemuksen täydennys ja vastine Lupaviranomainen on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. VIRANOMAISEN RATKAISU Ottamistoiminta ei aiheuta maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia luonnonoloissa: kauniin maisemakuvan turmeltumista luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista 8

9 huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa, kun noudatetaan lupapäätöksessä annettavia ehtoja. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Ari Salorannalle maa-ainesten ottoluvan Pukkilan kunnan Savijoen kylän kiinteistölle Eerola RN:o 15:59 alla olevin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. Perustelut Huomioon ottaen maa-ainesten määrä ja ottamissuunnitelma, voidaan katsoa, ettei ottotoiminta aiheuta edellä mainittuja maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia, vesilain pohjaveden muuttamis- tai ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja haitallisia seurauksia, kun otto toteutetaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja lisäksi noudatetaan seuraavia lupaehtoja. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa (MAL 3.2 ). OTTAMISESSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA EHTOJA: 1. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ainesten ottamista ei saa ulottaa tason m alapuolelle. Tarkkailussa havaitun ylimmän pohjavedenpinnan päälle on jätettävä vähintään kuuden (6,0) metrin koskematon suojamaakerros. 2. Ennen ottamisen aloittamista kaivualue sekä ottamisalue on merkittävä maastoon. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata. (Maa-aineslaki 11, asetus maaainesten ottamisesta 7.1). 3. Soran ja hiekan ottaminen sekä muu työskentely alueella on sallittua välisenä aikana. 4. Pohjaveden korkeutta ja laatua on tarkkailtava. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee uudesta havaintoputkesta selvittää pohjaveden korkeustaso ja laatu. Pohjaveden korkeustaso on mitattava neljä kertaa vuodessa: tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Vesinäytteestä on analysoitava seuraavat parametrit: lämpötila, ph-arvo, sähkönjohtavuus, E.coli, nitraattityppi NO 3 -N, nitriittityppi NO 2 -N, NO 3 + NO 2 typpi, kovuus, happi O 2, kloridi Cl, sulfaatti SO 4, mangaani Mn, rauta Fe, kemiallinen hapenkulutus COD Mn, sameus, väriluku, haju, maku, ulkonäkö, alkaliteetti, mineraaliöljyt ja hiilidioksidi CO 2 Pohjaveden laatua on tarkkailtava vuosittain. Näytteenotossa tulee huolehtia siitä, että otettu vesinäyte on edustava. Mikäli veden sameus on korkea, tulee vesinäyte suodattaa ennen analysointia. Vesinäytteestä tulee analysoida mineraaliöljyt jakeisiin jaoteltuina jatkossa kahden vuoden välein, muut parametrit vuosittain. 5. Havaintoputkien kunto ja toimivuus on havainnoitava silmämääräisesti mittaus- ja näytteenottokerroilla. Suoritetut toimenpiteet sekä merkittävät poikkeamat ja muutokset kirjataan raportteihin. Lisäksi on havainnoitava 9

10 alueella ja sen ympäristössä tapahtuvaa toimintaa, joka saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja pinnankorkeuteen. Ottamisen aikana valvontaviranomainen voi määrätä muutoksia tarkkailuvelvoitteisiin. 6. Tarkkailutulokset on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä kunnan valvontaviranomaiselle (Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta) ja tarvittaessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (MAL 11, Vna 926/ ). 7. Alueelta Hautjärventielle yhtyvän yksityistien liittymän käyttötarkoituksen muutoksen luvan tarve tulee selvittää ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueelta ennen ottamisen aloittamista. 8. Alueella ei saa suorittaa ns. massanvaihtoja 9. Ottamisalueen vaaralliset rinteet on merkittävä vaarasta varoittavalla tavalla, esimerkiksi aidalla ja varoitustauluin tai lippusiimalla. Luvan saajan on huolehdittava alueen turvallisuudesta. 10. Oton aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle, jotta voidaan tarvittaessa suorittaa aloituskatselmus. (Maa-aineslaki 11 ). 11. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja niin, ettei missään toimintavaiheessa pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mahdolliset öljy- ja polttoainevahingot mukaan lukien pienet vuodot ja läikkymiset on siistittävä koko alueella välittömästi poistamalla likaantunut maa ja kuljettamalla se pohjavesialueen ulkopuolelle. 12. Ottoalueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Kaluston seisotus, tankkaus ja huolto sekä poltto- että voiteluaineiden säilytys tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueen rajojen ulkopuolella. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kaluston säilytys- ja tankkauspaikan pohja tiivistää vettä läpäisemättömäksi ja kattaa asianmukaisella tavalla sekä varmistaa, ettei öljyisiä vesiä pääse ympäristöön. (Maa-aineslaki 11 ). 13. Pölynsidonnassa ei saa käyttää suolaa eikä alue ei sovi ylijäämämaiden läjitys- taikka varastoalueeksi. Ottoalueella käytettävän kaluston ja kuljetuskaluston tulee olla hyväkuntoista. (Maa-aineslaki 11 ). 14. Öljyvahingon tapahtuessa tulee välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi asiasta ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Maa-aineslaki 11 ). 15. Alueella mahdollisesti tehtävistä murskauksista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 118 ). Jos alueen murskausaika ylittää 50 päivää, on toiminnalle haettava ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. 16. Jälkihoitotoimet alueella tulee toteuttaa vähintään alla olevalla tasolla: 10

11 Jälkihoito on tehtävä ottotoiminnan kanssa vaiheittain. Alueen luiskaus tulee toteuttaa ympäröivän maaston luonnollisia korkeusvaihteluita mukaillen ja luiskien ylä- ja alaosat tulee pyöristää. Pintamaita ei tule käyttää alueen pohjan muotoiluun eikä luiskien täyttöön. Luiskien kaltevuudet eivät saa olla jyrkempiä kuin 1:3 ja lisäksi kaltevuuksien tulee olla vaihtelevia. Pintamaita ei tule käyttää alueen pohjan muotoiluun eikä luiskien täyttöön. Ottoalueen pohja tulee muotoilla pinnaltaan vaihtelevaksi Karkea pohjasora on peitettävä cm:n paksuisella hiekkakerroksella Hiekkakerros on peitettävä pääosin alkuperäisellä pintamaalla (varastointiaika enintään 3 vuotta orgaanisen aineksen hajoamisen vuoksi) ja / tai muulla soveltuvalla pintamateriaalilla (noin cm:n kerros). Aluskasvillisuus ja puusto on palautettava joko kylvämällä ja / tai istuttamalla ellei osoiteta luontaisen taimettumisen toimiminen kohteessa hyvin. Jälkihoidon ja pohjaveden seuranta on järjestettävä vähintään 3 5 vuodeksi oton loputtua. Alue on siistittävä ja alueelle tuleva tie on suljettava oton päätyttyä puomilla soveltumattoman käytön estämiseksi. Tiivistyneet osa-alueet, kuten tieurat, on möyhennettävä ja pehmennettävä. Kaikki kunnostustoimet tulee saattaa loppuun luvan voimassaoloaikana. 17. Maisemointiin ei saa käyttää savea eikä muitakaan sellaisia ainesmaita jotka heikentävät pohjaveden muodostumisolosuhteita tai vaikuttavat pohjaveden laatuun haitallisesti. 18. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle. (Maa-aineslaki 23 a, VnA maa-ainesten ottamisesta 9.1 ). Suositeltavaa on lähettää ottotiedot sähköisesti suoraan NOTTO- tietokantaan. 19. Maa-aineksen oton päätyttyä tai lupa-ajan kuluttua umpeen on hakijan pyydettävä loppukatselmusta maisemoinnin ja jälkitöiden tilan toteamiseksi. Uudenmaan ELY:n edustajille varataan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. 20. Ennen ottamisen aloittamista tulee jättää :n pankkitakaus jälkitöiden vakuudeksi (arvioitu maisemointikustannus / ha) Vakuuden on oltava voimassa vähintään 6 kk luvan umpeutumisesta. (asetus maa-ainesten ottamisesta 8.2 ). Lupaehtojen perustelut Maa-aineslain 11 :n mukaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Kaivualueen merkinnän tarkoitus on turvata alueen luiskaamiseen tarvittavat massamäärät ja että toiminta pysyy suunnitellun ottamisaluerajan sisäpuolella. (lupaehto 2.) 11

12 Maa-aineslain 5a :n mukaan luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 112 :ssä tarkoitettua kaivannaisjätettä. Ottosuunnitelmaan ei ole liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa, sillä kaivannaisjätettä ei synny. Alueen pintamaat käytetään kokonaisuudessaan alueen maisemointiin. Maisemointia tehdään soranottamisen etenemisen mukaan. Ottoalueen kannot on poistettu ja haketettu. Ottopaikka on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä maa-aineslain 3 :n mukaisesti niin, että vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu kuten maa-aineslain 23 a :ssä ja maa-ainesasetuksessa edellytetään. Maa-aineslain 12 :n mukaan lupaviranomainen voi määrätä hakijan antamaan ennen ainesten ottamista hyväksyttävä vakuus. Vakuustarpeeseen ei vaikuta toiminnanharjoittajan omistussuhteet tms. Vakuus vaaditaan kaikilta maa-ainesten ottajilta myös yritysten tasapuolisen kilpailuasetelman vuoksi. VASTINE YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa esittämät asiat on soveltuvin osin huomioitu lupaehdoissa. VnA 800/2010 ei koske murskausta joka ei edellytä ympäristölupaa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET LUVAN VOIMASSAOLO Maa-aineslaki (555/1981) 3, 4, 5a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23 ja 23 a. Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja 9. Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 Lisäksi on huomioitu seuraavat ohjeet ja taksat: Ympäristöministeriö (2009), ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö, opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten. Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta : maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. JULKIPANO, TIEDOKSISAANTI Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksen julkipano tehdään MAL 19 :n mukaisesti. 12

13 Päätös lähetetään hakijalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle. MAKSU VALITUSOSOITUS Luvan hakijan on maksettava lupahakemuksen tarkastamisesta 1755 (250 + otettava kokonaismäärä * 0, * ottoalueen pinta-ala) Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 2.2 ). Luvan hakijan on maksettava ottamistoiminnan valvonnasta vuosittain 247 (vuotuinen ottomäärä * 0,015 + ottoalueen pinta-ala * 50 ). Ottamissuunnitelman tarkastamisesta suoritettavat maksut 3.1 ). Valitusosoitus päätöksen liitteenä (Helsingin hallinto-oikeus 30 pv.) 13

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.4.2017 24 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 5 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia.

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia. 2/YMPLA 22.03.2017 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M1/2017 Ympla 22.3.2017 28 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2017 HAKIJA: OTTOALUE: Reijo Kuosa

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.6.2014 48 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila.

Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.9.2013 88 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MIKAEL TÅNG; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN HYÖVINKYLÄ TILAT TYSKAS, SPORTPLANEN JA SORALA. MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 37 01.06.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy OULYMP 37 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 6 02.02.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy OULYMP 6 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210 Jakkukylä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli,

Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 101 24.11.2016 Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli, 444-498-4-25 384/10.03.00/2016 YMRAKLK 24.11.2016 101 Karjalohjan ympäristölautakunta myönsi 11.10.2011 ( 77) Reijo Hillnerille

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: l KARKKILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 6.6.2013 MAA-AINESOTON LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainestenainesten ottamiseen on myönnettävä, jos

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 70 Asianro 9141/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten Ympäristölautakunnalle Ympäristökeskukselle Hakemus jätetään kahtena kappaleena 1 HAKIJA 2 KIINTEISTÖN OMISTAJA 3 OTTAMISALUEEN SISÄLTÄVÄN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta.

Toiminta, jolle lupaa haetaan: Lupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta. Kunnanhallitus 100 31.03.2014 Maa-ainesten ottamislupa/arto Kangas 3403/11.114/2014 KHALL 100 Hakija: Arto Kangas, Hautakankaantie 66 B, 92450 Luohua puh. 040 7156 823 Maanomistaja: hakija Toiminta, jolle

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2015 1/9 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen NURMES Nro 156/2009 LUPAJ

NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen NURMES Nro 156/2009 LUPAJ NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 156/2009 LUPAJ 20.10.2009, 36 ASIA Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta,

Lisätiedot

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila

Muuttuva Murausasetus. ajankohtaista. INFRA ry Juha Laurila Muuttuva Murausasetus ja muuta ajankohtaista 2.5.2017 Juha Laurila Vna 800/2010 Valtioneuvoston asetuskivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 300 metrin sääntö 3

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle Ympäristölautakunta 50 13.08.2015 Ympäristölautakunta 82 12.11.2015 Ympäristölautakunta 18 03.03.2016 Ympäristölautakunta 36 12.05.2016 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219 TAMMELAN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemuksesta Hakkapeliitantie 2 (Maa-aineslaki 5/81) 31300 TAMMELA Annettu julkipanon jälkeen puh. 41201 Antopäivä Kokouspäivä/ 10.9.2007 29.8.2007

Lisätiedot

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla. JUVAN KUNTA PÄÄTÖS Kunnanhallitus Maa-aineslupa PL 28 51901 JUVA Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2012 ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Ympäristölautakunta 46 10.04.2012 Ympäristölautakunta 75 11.06.2012 Maa-aineslupa V.P. Airaksinen Oy, Kangasharju 3:40, Reittiö 118/10.03.00/2010 Ympltk 46 Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Antopäivä: Dnro: KARP 3783/2010

Antopäivä: Dnro: KARP 3783/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 27.12.2011 Dnro: KARP 3783/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Jeulonen Jarmo / Vehmersalmi, Varsanmäki 5:118 (297-469-5-118) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS 1/2017 Ympäristölautakunta maa-aineslupa Poikkitie 2 Ympäristölautakunta 31.5.2017 XX 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 ASIA Maa-ainesten ottaminen Rantasalmen

Lisätiedot

Sotkamon Murskeosuuskunta hakee lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen muutoksenhausta huolimatta.

Sotkamon Murskeosuuskunta hakee lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 199 11.12.2013 Maa-aineslupapäätös; Sotkamon Murskeosuuskunta 249/10.03/2013 YMPTEKLT 199 Ympäristötarkastaja Hakija Sotkamon Murskeosuuskunta Ratatie 1 88600 Sotkamo

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot