VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139"

Transkriptio

1 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Askolantie Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS (16 sivua) Annetaan julkipanon jälkeen Antopäivä LUVAN HAKIJA MAANOMISTAJAT Ottoalue VIRÉN-Yhtiöt Ky Syväjärventie MYRSKYLÄ puh Mäntylä om. VIRÉN-Yhtiöt Ky Kuullut naapuritilat Harjurinne Näkinkulma Rapukoski Paavola ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen (sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta 2) HAKEMUKSEN LIITTEET 1. Ottohakemuksen selostusosa Kiinteistötiedot 1

2 3. Tiedot pohjavesialueesta 4. Rajanaapureiden yhteystiedot 5. Ottosuunnitelmapiirustukset - Nykytilanne 1: Lopputilanne 1: Leikkauspiirustukset 1: Polttoainesäiliön suojaus, suunnitelmapiirustus 7. Pohjaveden tarkkailusuunnitelma Tuhkauuninmäen luontoarvotarkistus Lämpökaivon porauskortti Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Ottoalueen nykytilannekartan muutokset TOIMINTAA KOSKEVAT MUUT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ KAAVOITUSTILANNE Alueella on aiemmin ollut voimassa maa-ainesten ottolupa asti (Myrskylän kunnanhallitus ). Ottoalue sijaitsee yleis- ja asemakaavoittamattomalla alueella. Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa (vahvistettu ) ottoalueella on merkintä pv (pohjavesialue). Muita merkintöjä alueella ei ole. Alue rajoittuu luoteissyrjältään maakuntakaavan MY-metsäalueeseen (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). MAA-AINESTEN OTTAMISALUE Suunnitelma koskee maa-ainesten ottoa VIRÉN-Yhtiöt Ky:n omistamalla tilalla Mäntylä RN:o 4:139. Kyseessä on vanhan ottoalueen oton jatkuminen. Ottamislupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi (hakemuksen muutos ) kokonaisottomäärän ollessa m 3. Tuhkauuninmäen kiviainesten ottoalue sijaitsee noin neljä kilometriä Myrskylän keskustaajamasta luoteeseen. Käynti alueelle on Kylmäsuontien kautta. Kiinteistön pinta-ala on 4,675 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-ala on 4,4 hehtaaria. Alue on kiviainesten ottokäytössä. Lähimmät asuin- tai vapaa-ajan rakennukset ja alueen rajanaapurit; lähialueen muut kiviainesten ottoalueet Lähimpään asuttuun pihapiiriin on ottamisalueen rajalta noin metriä. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee ottamisalueen länsipuolella. Toiminnan vaikutusalueella ei ole erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, kouluja, vanhainkoteja tai päiväkoteja. Pohja- ja pintavesi Alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (I-luokka, B Tuhkauuninmäki), sen muodostumisalueella. Tuhkauuninmäki on luode-kaakkosuuntainen sivuhaara pitkittäisharjulle. Tuhkauuninmäellä sijaitsee kalliokohoumien muodostama vedenjakaja, mistä pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Rauhalan ottamoa. Harjun lounaispuoli rajoittuu savikoihin, koillispuolella tavataan hienoa hiekkaa ja silttiä. Pohjavesimuodostuman aines on lajittunutta hiekkaa, kerrospaksuudet ovat metrin luokkaa. Suurin osa Tuhkauuninmäen pohjavesistä purkautuu kaakkoon, Lähdeojaan suuntaan Rauhalan ottamoalueelle, mutta osa pohjavesistä purkautuu Karsojaan. 2

3 On arvioitu, että Lähdeojaan purkautuu yhteensä noin 1000 m 3 /vrk niin Tuhkauuninmäen vedenjakajalta luoteesta kuin Kentänmäen vedenjakaja-alueelta kaakosta, osa-alueelta A. Osa-alueella B ei ole vedenottamoa. Lähin ottamo (Rauhala) sijaitsee n. 1,5 km etäisyydellä ottoalueesta kaakkoon. Hakijan alueelle asentama ensimmäinen pohjavesiputki oli kuiva. Putken alapää on kalliopinnassa tasolla Uusi putki asennettiin ja ensimmäinen vesinäyte putkesta otettiin Vesipinnan syvyydeksi mitattiin +48,35, mutta 1 m osuus putkesta on porattu kallioon ja putken pohjalla mitattiin 30 cm vettä. Pohjaveden päälle jää mittausajankohtana olleen vedenpinnan tason mukaan n. 6,6 m:n suojakerros. Lähimmän naapurin (Syrjälä 4:163) kaivo oli syksyllä 2013 kuiva. Kaivon kansi on tasolla +47. Vesi kyseiselle kiinteistölle tulee Karsojan rannassa olevasta kaivosta, jonka korkeustaso on n Alueella ei kerry pintavettä, koska sade- ja sulamisvedet imeytyvät alueen maaperään. Etäisyys lähimpään vesistöön, Karsojaan, on noin 450 metriä ottoalueen rajalta. Suuri osa Karsojasta on luonnonsuojelualuetta. Maa- ja kallioperä Ottoalueen maaperä on pääasiassa soraa ja hiekkaa (hiekkamoreenia, HkM), mutta alueella on myös kalliota. Kalliopinta on noin tasolla Hankealueen kiviaines soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin ja monipuolisesti erilaiseen rakentamiseen. Luonto- ja maisema-arvot Ottoalue ei sijaitse maiseman kannalta valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi arvioidulla alueella, eikä ottamisen voi katsoa turmelevan kaunista maisemakuvaa. Ottoalueella ei ole todettu harvinaisia tai uhanalaisia kasveja tai eläimiä, eikä erityisiä kauneusarvoja. Alue maisemoidaan ottotoiminnan yhteydessä, jolloin alue palautuu metsätalouskäyttöön. Ottoalueesta on tehty luontoarvotarkistus (ympäristötutkimus Yrjölä). Alueelta ei löytynyt arvokkaita luontotyyppejä tai erityistä putkilokasvilajistoa. Alueella ei myöskään havaittu liito-oravalle soveltuvaa metsää eikä ilmakuvatarkastelun perusteella alueella ei myöskään ole erityistä arvoa mahdollisena yhteytenä liitooravalle. Alueella ei havaittu muille direktiivilajeille erityisesti soveltuvia elinympäristöjä. Luontoarvotarkastelussa ei alueelta ilmennyt suojeltavia lajeja tai lain mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joilla olisi vaikutusta alueen käyttöön. SUUNNITELTU OTTOTOIMINTA Suunnittelun lähtötietoina on käytetty maanmittauslaitoksen sähköistä karttaaineistoa ja aiempia ottosuunnitelmia. Hankkeen suunnittelussa käytetty koordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000. Otettavan kiviaineksen käyttötarkoitus Alueen maaperä on hiekkaa ja soraa. Kiviaines tullaan hyödyntämään monipuolisesti rakentamisen raaka-aineena. Alueen vielä kuorimattomat pintamaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä. 3

4 Ottoalueen pinta-ala ja otettava määrä Ottoalueen pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria. Ottoalueen rajat on esitetty hakemuksen liitteenä olevissa suunnitelmapiirustuksissa. Alueelta otettavien massojen kokonaismäärä on m 3 ktr, josta pintamaita arvioidaan olevan noin m 3 ktr ja soraa sekä hiekkaa m 3 ktr. Pintamaat hyödynnetään alueen viimeistelyn yhteydessä kasvukerroksen luomisessa. Hiekka- sora- ja kalliomassat myydään ja ne hyödynnetään rakentamisen raaka-aineina. Toiminnassa ei synny sivukiveä. Ottamisen kesto ja vuosittainen otto Lupaa maa-ainesten ottamiseksi haetaan 10 vuodeksi lupapäätöksen täytäntöönpanosta. Vuosittain hyödynnetään keskimäärin m 3 ktr. Viikoittaiset ja vuosittaiset toiminta-ajat Alueella toimitaan jaksoittain ympäri vuoden. Toiminta keskittyy rakentamisen tarpeista johtuen pääasiassa aikajaksolle keväästä syksyyn, mutta alueelle toimitaan myös ajoittain talvisin. Alueella ei toimita kansallisina juhlapäivinä, eikä arkipyhinä. Toiminta-aika on arkisin maanantaista lauantaihin kello 6:00 22:00. Toimintojen sijoittuminen ja vaiheistus Alueella on vanha sorakuoppa, jolta pintamaat on poistettu ja jolta on toimitettu kiviainesta jo aiemmin. Ottotoiminnan edetessä koneiden ja toimintojen sijainnit alueella vaihtelevat. Ottamista ei ole vaiheistettu alueen pienialaisuudesta ja tilan muodosta johtuen. Otto aloitetaan ottoalueen jo avatulta osasta, Kylmäsuontien puolelta ja otto etenee kohti alueen rajoja. Ottoalueen viimeistely ja jälkikäyttö Ottaminen päättyy, kun koko suunnittelualueen pohjataso on saavutettu ja alueen reunat viimeistelty suunnitelman mukaisesti. Ottaminen rajataan alimmillaan tasoon Ottotoiminnan päätyttyä alueelta toimitetaan kiviainesta hyödynnettäväksi niin kauan kuin sitä varastokasoissa riittää. Muutoin alue tyhjennetään ottotoiminnassa käytetystä kalustosta ja laitteistosta toiminnan päätyttyä. Ottoalueen reunat luiskataan loiviksi noin kaltevuuteen 1:2.5, jolloin ottoalueen viimeistely kasvukerroksella onnistuu vielä hyvin. Viimeistelytoimenpiteinä pintamaat siirretään luiskiin kaivinkonetta käyttäen kiviaineksen oton edistyessä. Kasvualustaksi pohjatasolle ja luiskiin levitetään vähintään 30 cm vahvuinen kerros pintamaata ja alueen karkeampaa kiviainesta. Kasvualustalle kylvetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. Alue annetaan metsittyä luonnollisesti. Alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alue katselmoidaan ottotoiminnan päätyttyä ja viimeistelytoimenpiteiden valmistuttua yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. 4

5 KUVAUS KIVIAINESTEN OTOSTA JA JALOSTUKSESTA Vielä kaatamaton puusto kaadetaan ja loput pintamaat siirretään pyöräkuormaajilla ja kaivinkoneilla ottoalueen reunoille. Ylijäämämaat hyödynnetään ottoalueen viimeistelyssä. Sora ja hiekka irrotetaan muodostumasta kaivamalla ja se lastataan maansiirtoautoihin tai siirretään alueella jatkojalostettavaksi. Osa sorasta ja hiekasta (n. 90 %) seulotaan hiekka- tai soraseulalla tai käytetään sellaisenaan rakentamisen raaka-aineina. Osa (n. 10 %) sorasta murskataan. Kiviaines sijoitetaan lajitteittain varastokasoihin, joista murske toimitetaan asiakkaille. Kiviaines kuljetetaan pois alueelta maansiirtoon tarkoitetuilla täysperävaunullisilla kuorma- ja vetoautoilla. Kuljetuksessa käytettävien maansiirtoautojen vuorokautinen lukumäärä vaihtelee muun muassa kuljetettavan kiviaineksen määrästä ja hyödyntämiskohteiden etäisyydestä johtuen. Tuotannossa käytettävät raaka- ja polttoaineet ja niiden varastointi Työkoneiden käyttöenergia tuotetaan koneiden turboahdetuilla dieselmoottoreilla, joiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Työkoneiden polttoöljysäiliöiden tilavuus on litraa. Kuljetuskalustona käytettävät maansiirtoautot toimivat dieselöljyllä. Alueelle ei ole tarkoitus viedä polttoainesäiliöitä, mutta jos niitä jossain vaiheessa ottoa sinne viedään, tehdään suojaustoimenpiteet hakemuksen liitteenä olevan suunnitelmapiirustuksen mukaisesti. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN, VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SEKÄ TOIMINTATAVAN SOVELTAMINEN Alue on jo avattu soranottoalue, joten vaikutukset alueen luontoarvoihin ovat merkityksettömät. Ottamisella ei ole vaikutusta ottoalueen ja sen lähialueen pohjaveden antoisuudelle tai laadulle. Hankkeelle ei ole maa-aineslain 3 :n mukaisia esteitä, joten maa-aineslain mukainen lupa kiviaineksen ottamiselle voidaan myöntää. Melu- ja pölyhaitat ja keinot niiden vähentämiseksi Toiminnan ympäristövaikutuksista tärkeimpiä ovat melu ja leijuva pöly. Kiviainesten aiheuttamien haittojen leviämisen pienentämiseksi ja estämiseksi on vakiintuneita keinoja, muun muassa 1. Kiviaineskasoista voidaan rakentaa meluesteitä ja tuulisuojia. 2. Kiviainesta, prosesseja ja aluetta voidaan kastella. Melu- ja pölysuojauksia voidaan teknisesti ja rakenteellisesti parantaa, jos siihen toiminnan aikana katsotaan olevan tarvetta. Toiminta ei ennakolta aiheuta lähimmissä pihapiireissä ohjearvoja ylittäviä melu- tai hiukkaspäästöjä keskinäisten etäisyyksien perusteella (valtioneuvoston asetus 800/2010). Toiminnalla ei ole lähialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia vähentävää vaikutusta. Työmaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy kielletty työn ollessa käynnissä. 5

6 Maaperä ja pohja- sekä pintavesi Toiminnalla ei ole vaikutusta lähialueen kaivojen veden laatuun tai määrään etäisyyksistä ja alueen pohjavesioloista johtuen. Ottoalueen alimman ottotason ja alueen kalliopinnan tason väliin jätetään noin neljän metrin koskematon kiviaineskerros, minkä voidaan katsoa olevan riittävä turvaamaan pohjaveden määrä ja laatu toiminnan aikana ja sen päätyttyä. Ottotoiminnalla ei ole vaikutusta alueen valumaan, koska alueen maaperä on hyvin vettä läpäisevää soraa ja hiekkaa. Alueella ei ole vedenjakajina toimivia kalliokynnyksiä. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu maaperävahinkoja. Koneiden rikkoutumisja maaperän pilaantumisriskin pienentämiseksi alueella käytetään ainoastaan hyväkuntoisia ja huollettuja koneita ja laitteita. Lisäksi koneiden ja laitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan jatkuvasti. Ottamissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota pohjaveden suojeluun ja ainestenoton maisemallisiin vaikutuksiin käyttämällä riittäviä suojakerroksia ja vyöhykkeitä, suunnittelemalla lopulliset muodot loivapiirteisiksi ja maisemoimalla alue metsätalouskäyttöä ajatellen. Jätehuolto Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Jätteet kuljetetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti käsittelyyn. Alueella ei synny kaivannaisjätettä tai sivukiveä, koska kuorittavat pintamaat hyödynnetään suunnitelmallisesti alueen viimeistelyssä. Liikenne Toiminta aiheuttaa raskasta liikennettä arviolta enintään käyntiä vuorokaudessa silloin, kun kiviainesta ajetaan pois alueelta. Kiviaines käytetään pääasiassa lähiseudulla. Toiminnan liikennemäärät ja liikenteen ohjautumisen suunta ovat arvioita ja ne vaihtelevat toiminnan aikana. Ajokertojen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ajokertoja suunnittelemalla ja käyttämällä ajoissa perävaunukalustoa. Kiviainesten kuljetuksista ei aiheudu tavanomaisesta, yleisen tien käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä suurempaa haittaa tai vaaraa. Kuljetukset ja kuljetuksiin käytettävä kalusto täyttävät alan säädösten vaatimukset. Toimivaltainen viranomainen liikennevalvonnassa on poliisi. Turvallisuus Alue merkitään asianmukaisin suojamerkinnöin ja varoitustauluin. Työmaa-alue pidetään lukittuna työajan ja toimintakauden ulkopuolella. Polttoainetta säilytetään alueella ainoastaan silloin, kun alueella työskennellään. Alue varustetaan valvontakameroilla. Työkoneet tarkastetaan päivittäin ennen töiden aloittamista ja töiden päätyttyä. Lisäksi koneiden toimintaa tarkkaillaan työn aikana. Kiviaines otetaan ja jalostetaan noudattaen alan työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. 6

7 Kemikaaliturvallisuus otetaan hakemuksen mukaisesti toiminnassa huomioon, eikä polttoaineiden säilytyksestä ja käytöstä aiheudu erityistä vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Menettely kemikaalivahinkotilanteessa Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Henkilökunta ohjeistetaan mahdollisten vuotojen tai ylitäyttöjen varalta toimimaan välittömästi ja oikein vahingon laajenemisen estämiseksi. Alueella on kaivureita ja maansiirtoautoja, joita voidaan käyttää maaperän kunnostamiseen ja vahinkojen laajenemisen torjumiseen. Maahan päässeet poltto-, hydrauliikka- tai moottoriöljyt tai jäähdytysnesteet ensisijaisesti kaivetaan ylös tai toissijaisesti imeytetään imeytysturpeeseen, kunnes maaperä on aistinvaraisesti arvioiden puhdas. Pilaantunutta maata ei varastoida alueella, vaan se toimitetaan maansiirtoautoilla välittömästi asianomaisen luvan saaneeseen pilaantuneen maan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Vahinkopaikka merkitään selvästi ja vahinkoalueen puhtaus tarkastetaan kenttäanalyysein, esimerkiksi polttoainevahingon valvontaan ja näytteidenottoon perehtyneen alan konsultin toimesta. Toimenpiteiden onnistuminen voidaan todeta myös laboratoriokokeilla. Poikkeustilanteista ja tehdyistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Polttoainevahingosta ilmoitetaan välittömästi alueelliselle pelastuslaitokselle, joka toimii asiassa viranomaisena. Lisäksi ilmoitus tehdään lupaviranomaiselle, jolle asia raportoidaan myös vuosiraportoinnin yhteydessä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu molemmilla kotimaisilla kielillä Askolan ja Myrskylän kuntien ilmoitustaululla ajalla , jonka ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävänä Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastossa osoitteessa Askolantie 28, Askola sekä Myrskylän kunnanvirastossa osoitteessa Virastotie 5, Myrskylä. Kiinteistön naapuritilojen omistajille lupahakemuksen vireilläolosta on lähetetty tieto kirjeenä (8 kpl). Maastokäynti Ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta on tutustunut hakemuksen mukaiseen alueeseen useasti alueen aiemman valvonnan yhteydessä. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksen johdosta on pyydetty maa-aineslain 7.2 :n kohdan 2) nojalla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Hakijan kuuleminen Hakijaa on kuultu alustavista lupamääräyksistä puhelimitse Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon Dnro UUDELY/202/07.01/2013 7

8 Hakemus VIREN-Yhtiöt Ky hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa mainitulle alueelle. Hakemuksen mukaan on tarkoitus viidentoista (15) vuoden aikana ottaa hiekkaa ja soraa noin m 3 ktr noin 4,4 ha:n suuruiselta alueelta. Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu + 55 m. Pohjavedenpinnan korkeudesta ei ole tietoa, mutta alueelle asennetun pohjavesiputken alapää on kalliossa, tasolla +51,00 m. Hakemukseen on liitetty ehdotus pohjaveden tarkkailusuunnitelmaksi, Insinööritoimisto Matti Jokinen Pohjaveden tarkkailua varten tullaan asentamaan noin 200 metrin etäisyydelle ottamisalueesta etelään. Hakemukseen on myös liitetty suunnitelmapiirustus polttoainesäiliön suojauksesta. Hakemukseen ei ole liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Alueelle on kulkuyhteys olemassa olevan liittymän kautta Kylmäsuontielle josta edelleen maantielle nro 167. Alueen jälkikäyttö on maa- ja metsätalous. Reunaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2,5. Pintamaat siirretään takaisin kasvualustaksi ja alueelle kylvetään kasvilajeja tai nurmikkoa. Alue annetaan metsittyä luontaisesti. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lausunto Lupatilanne alueella ja annetut lausunnot Hakemuksen kohteena olevalla alueella on maa-aineslain mukainen lupa voimassa asti. Lupa on myönnetty noin m 3 ktr:lle ottotasoon +57 m kymmeneksi vuodeksi, noin 2,37 ha:n suuruiselle alueelle (Myrskylän kunnanhallitus ). Lupamääräysten mukaan kaivua ei ole saanut ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä pohjavedenpintaa. Kaivuu ei kuitenkaan ole saanut alittaa suunnitelman mukaisia kaivuutasoja. Soranottoalueella olevasta havaintoputkesta on tullut suorittaa pohjaveden pinnan tarkkailua neljä kertaa vuodessa eri vuodenaikoina ja tulokset on tullut ilmoittaa kerran vuodessa Myrskylän kunnan tekniselle toimistolle. Jälkihoito- ja maisemointityöt on tullut tehdä siten, että vuosittain kunnostetaan kaikki loppuun kaivetut osat. Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa em. hakemuksesta Dnro 0195Y Lausunnossaan ympäristökeskus on edellyttänyt ennen luvan myöntämistä pohjaveden ylimmän korkeuden selvittämistä. Kaivulla ei saa rikkoa mahdollisesti esiintyviä tiiviitä, vettä pidättäviä kerroksia. Luiskankaltevuuksien tulee olla vähintään 1:3:een. Alueen pohjaveden korkeutta tulee tarkkailla neljä kertaa vuodessa ja veden laatua vuosittain ympäristöministeriön oppaan mukaisesti. Lisäksi lausunnossa on edellytetty, että mikäli työkoneita säilytetään alueella, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan polttoainetta läpäisemätön. Polttoaineiden ja tankkauspaikan alustan tulee olla polttoainetta läpäisemätön. Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :ssä säädetään luvan myöntämisen edellytyksistä. Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Saman lain 5 :n 1 momentissa säädetään ottamissuunnitelmasta. 2 momentissa säädetään, että suunnitelmaa laadittaessa on mm. selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet. 8

9 Ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella /468, joka on astunut voimaan Asetuksen 2 :n 5 momentin mukaan suunnitelmasta on käytävä ilmi, mihin selvitykseen tai aineistoon taikka arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Maa-aineslakiin on /347 tehty muutos koskien kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa ( 5a). Valtioneuvoston asetusta /468 on muutettu /382 ( 2a, Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma). ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemusasiakirjat eivät ole lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaiset ja niitä tulee täydentää ennen luvan myöntämistä seuraavilta osin: 1) lain 5 :n 2 momentin mukaisesti luontoselvityksellä; aiempi lupa oli myönnetty paljon pienemmälle alueelle. Aiemman luvan mukaisesti pintamaita on kuorittu ainoastaan luvan tarkoittamalta alueelta. Nyt hakemuksen tarkoittamalla alueella on myös luonnontilaista aluetta, jonka luonnonolosuhteita ei ole selvitetty. 2) asetuksen 1 3 momentin 5) kohta; pohjaveden pinnan ylin korkeustaso; hakemukseen ei ole liitetty tietoa pohjaveden pinnan korkeudesta. Alueelle suoritetun maastotarkastuksen yhteydessä todettiin, että alueella olevassa pohjavesiputkessa on vettä. 3) asetuksen 2 3 momentin 2) kohta; selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista. Hakemuksessa esitetään, että alueella oleva pohjavesiputki on asennettu kaivinkoneella kallioon asti, eikä siinä ole vettä. Alueelle suoritetun maastotarkastuksen yhteydessä todettiin, että alueella olevassa pohjavesiputkessa on vettä. Hakemusasiakirjat tulee täydentää pohjavedenpinnan korkeuden tasolla sekä ko. putkesta otetulla vesinäytetuloksilla. Lisäksi tulee havaintoputken tiedot (X,Y,Z, putken laatu, syvyys, siiviläosan osuus) ns. putkikortilla. ELY-keskus katsoo, että hakemukseen ei ole liitetty luotettavaa selvitystä alueen pohjavesiolosuhteista. 4) asetuksen 2 4 momentti; nykytilannekartta ei ole ympäristöministeriön ohjeiden mukainen. Nykytilannekartasta puuttuu kiinteistötiedot (myys naapurikiinteistöjen), ottamisalueen raja, otto(kaivu)alueen raja. Nykytilannekartassa on esitetty tilanne korkeuskäyrin, joka tarkoittaa, että alue on jälkihoidettu. Näinhän asian laita ei ole, vaan jälkihoitamattomat luiskat tulee merkitä luiskamerkinnöin ja korkeussuhteet korkeuslukuina. Nykytilannekarttaan tulee myös merkitä alueella olevan pohjavesiputken sijainti, alueelle varastoitujen pintamaiden sijainti, jo pintamaista kuoritun alueen osa sekä luonnontilainen osa ja polttoaineiden varastointipaikka. Myös leikkauspiirustuksiin tulee lisätä otto(kaivu)alueen sekä ottamisalueen kohdat. Suunnitelmakartat on tehtävä Ympäristöministeriön ympäristöoppaan (Maa-ainesten kestävä käyttö) mukaisesti. 5) asetuksen 2 a - kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma puuttuu ja se on liitettävä hakemukseen, ainakin tulee arvioida syntyvän kaivannaisjätteen määrää sekä varastointi alueella ja merkitä karttaan varastointipaikat. 9

10 - Ilmoitusmenettelyn nopeuttamiseksi ja suunnitelmien laatimisen yhtenäistämiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään tätä varten laaditulla lomakkeella. Lomake on saatavissa Internet-osoitteessa: - tai Ennen luvan myöntämistä on asiakirjat korjattava siten, että asetuksen vaatimukset täyttyvät. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistöillä Harjurinne ja Näkinkaula on oikeus soran ottamiseen nyt hakemuksen kohteena olevalta kiinteistöltä Mäntylä Ennen luvan myöntämistä tulee em. soranottooikeudet selvittää ja tarvittaessa pyytää em. kiinteistöiltä suostumukset. Hakemuksen selostusosan kohdassa 5.1, kappaleet 3 ja 4 kerrotaan mm. räjäytysmelusta ja kiinteistökatselmuksista. ELY-keskus katsoo, että kyseisten kappaleiden sisällyttämistä selostusosaan pitää tarkistaa. MAL 3 :n 1 momentin 1-3 kohdan mukaiset rajoitteet Hakemuksen kohteena oleva alue sijaitsee Valtakunnallisen harjututkimusohjelman 1985 Tuhkauuninmäki-Koskelanmäki-alueella nro Alue on maaseudun kulttuurimaisemaan ja osin seudullisen maantien maisema-alueeseen selvästi erottuvana, lähes hallitsevana elementtinä liittyvä, geologisesti jokseenkin merkittävä, maisemallisesti merkittävä ja monikäytön kannalta jokseenkin merkittävä harjualue. Harjujaksoon kuluva alue käsittää kumpuilevia, osin laajentuneita selänteitä, harjulaajentuman johon liittyy sivuharju, sivukumpuja ja harjanteita, muinaisrantoja joissa on huuhtoutuneita kivikoita ja paikoin pienehkö terassi. Alue edustaa kaunista maisemakuvaa ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja sillä on erikoisia luonnonesiintymiä. Arvoluokka III-IV, MaL-luokka 3, toimenpideluokka 3. Hoidetaan maisemansuojelualueena lievähköin, luoteiskärjestään tiukahkoin määräyksin. Hakemuksen kohteena oleva alue rajoittuu Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä alueeseen, joka on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Hakemus käsittää toiminnan jatkamista osittain jo käytössä olevalla maa-ainesten ottoalueella, josta puusto on suuremmalta osin poistettu ja pintamaat osin jo kuorittu pois. Uudenmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan hanke ei hakemuksessa esitetyllä tavalla toteutettuna ole mainittujen rajoitteiden vastainen. MAL 3 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset Suunniteltu maa-ainesten ottoalue sijaitsee Tuhkauuninmäen I-luokan tärkeällä pohjavesialueella nro B. Alueen määrällinen (EU) ja kemiallinen (EU) tila on hyvä. Rauhalan vedenottamo sijaitsee etelässä noin 700 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Hakemuksen mukaan pohjavettä tarkkaillaan kiinteistön alueelle asennettavasta pohjaveden havaintoputkesta. ELY-keskus katsoo, että edellisen luvan lupamääräyksiä on laiminlyöty taikka jätetty noudattamatta. Ottamisalueelle ei ole asennettu vaadittua havaintoputkea eikä tarkkailua ole tehty luvan mukaisesti. 10

11 ELY-keskus viittaa edelliseen lupaan ja antamaansa lausuntoon sekä katsoo, että pohjaveden tarkkailu on suoritettava varsinaisella ottamisalueella sijaitsevasta havaintoputkesta. Pohjavettä on tarkkailtava ennen luvan myöntämistä ja ensimmäiset tarkkailutulokset pyydetään välittömästi toimittamaan tiedoksi ELYkeskukselle kerran vuodessa. Ennen luvan myöntämistä tulee myös mineraaliöljyt analysoida jakeisiin eroteltuina. Hyväksytty pohjaveden tarkkailuohjelma pyydetään myös lähettämään tiedoksi ELY-keskukselle. Tarkkailuohjelmaan on myös liitettävä uuden havaintoputken putkikortti sekä kartta, josta putken sijainti ilmenee. ELYkeskus ei pidä tärkeänä pohjavesiputken asentamista hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Ottamistoiminnassa on varmistuttava siitä, ettei mahdollisia pohjavettä pidättäviä kerroksia (orsivesi) rikota. Pölyntorjuntaan ei saa käyttää suolaa. Ottoaika ja jälkihoito Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty mitään erityistä syytä haetulle 15 vuoden ottamisajalle. ELY-keskus katsoo, että esitetty ottamisaika alueella olevan massamäärän suhteen on liian pitkä. Alueelle ei saa tuoda ulkopuolelta materiaalia ilman asianmukaista lupaa. Maisemoinnissa pyrittävä luiskakaltevuuteen 1:3. Alueen istuttamisesta tulee luvassa antaa määräykset. Nyt esitetty lopputilanne ei ELY-keskuksen käsityksen mukaan ole metsänhoidollisesti paras mahdollinen vaihtoehto. Perustelut ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemuksen tarkoittama hanke, huomioonotettuna edellä mainittu, ei ennakkoon arvioiden aiheuta vesilain 3:2 :n tarkoittamia seurauksia. Koska ei ole olemassa muutakaan, huomioon otettuna edellä mainittu, maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettua estettä ottamishankkeen toteuttamiselle, edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen mahdollisen MAL 16 :n mukaisen harkinnan suorittamiseksi. Tarkkailua suunniteltaessa on otettava huomioon se, että ottamisalue sijaitsee I-luokan tärkeällä pohjavesialueella. Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 :n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat, jota MAL 20 :n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää. Myös ELY-keskuksella on valitusoikeus. Lupapäätösasiakirjojen lisäksi ELY-keskus muistuttaa lupaviranomaista lähettämään MAL 23 b :n mukaisesti ottamislupaa koskevat tiedot (Ympäristöministeriön kirje Dnro YM2/501/2008) sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy Suomi.fi/asiointi-ympäristöstä osoitteesta: ja kirjaamalla hakukenttään YM011 ELY-keskus painottaa lomakkeen huolellista täyttämistä. Hakemuksen täydennys ja vastine Lupaviranomainen on pyytänyt hakijaa täydentämään hakemustaan sekä antamaan vastineen Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta. 11

12 Hakija on toimittanut täydennyksiä hakemukseen 17.9., ja sekä suullisesti Hakija ei antanut vastinetta Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta. VIRANOMAISEN RATKAISU Ottamistoiminta ei aiheuta maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia luonnonoloissa: kauniin maisemakuvan turmeltumista luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa, kun noudatetaan lupapäätöksessä annettavia ehtoja. Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää VIRÉN-Yhtiöt Ky:lle maa-ainesten ottoluvan Myrskylän kunnan Myrskylän kylän kiinteistöille Mäntylä RN:o 4:139 alla olevin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä. Perustelut Huomioon ottaen maa-ainesten määrä ja ottamissuunnitelma sekä se, että kohteesta on otettu aiemminkin maa-aineksia voidaan katsoa, ettei ottotoiminta aiheuta edellä mainittuja maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seurauksia, vesilain pohjaveden muuttamis- tai ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja haitallisia seurauksia, kun otto toteutetaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja lisäksi noudatetaan seuraavia lupaehtoja. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa (MAL 3.2 ). Lupa voidaan myöntää hakemuksesta huolimatta vain 10 vuodeksi, sillä pidempään ottoon ei ole maa-aineslain 10.2 :n mukaisia erityisiä syitä. OTTAMISESSA ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA EHTOJA: 1. Ottamisessa on noudatettava ottamissuunnitelmaa. Ainesten ottamista ei saa ulottaa tason m alapuolelle. Tarkkailussa havaitun ylimmän pohjavedenpinnan päälle on jätettävä vähintään kuuden (6,0) metrin koskematon suojamaakerros. 2. Kallion esiintymisalueilla kalliopinnan päälle on jätettävä vähintään 1 m:n koskematon maakerros. 3. Ennen ottamisen aloittamista kaivualue sekä ottamisalue on merkittävä maastoon. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata. (Maa-aineslaki 11, asetus maaainesten ottamisesta 7.1) 4. Maa-ainesten otto tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja niin, ettei missään toimintavaiheessa pääse syntymään maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mahdolliset öljy- ja polttoainevahingot mukaan lukien 12

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 1 / 13 TUHKAUUNINMÄEN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Myrskylä / 405 Mäntylä RN:o 4:139 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 10.03.2013 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.4.2017 24 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPIN KYLÄ TILAT LAKEHISTO, MAISALA JA METSÄTUPA MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014.

Asia on tullut vireille 7.5.2013 saapuneella maa-ainesten ottolupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty 6.6.2014. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.9.2014 69 Askolantie 28 07500 Askola ASIA ARI SALORANTA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN SAVIJOEN KYLÄ TILA EEROLA RN:O 15:59 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA

TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 26.03.2013 1 / 14 TAKAMAAN KIVIAINESTEN OTTOALUE Myrskylä / 504 Pakila / 406 Takamaa RN:o 18:5 MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS LIITE 1 HAKEMUKSEN SELOSTUSOSA 26.03.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakija, kiinteistöomistaja

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4

ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 5 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MAATALOUSYHTYMÄ ALMIALA; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN KANTELEEN KYLÄ TILA MUURAHAINEN RN:O 36:4 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5

TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.5.2014 32 Askolantie 28 07500 Askola ASIA TAKAMAA YHTYMÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN PAKILAN KYLÄ TILA TAKAMAA RN:O 18:5 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Lappeenranta Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki 2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilä Pataonsi 4:47 (405-461-4-47) 3. Asian vireille tulo Alkuperäinen maa-aineslupahakemus on kirjattu

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30

MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.6.2014 48 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MATTI JÄPPILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / ASKOLAN NALKKILAN KYLÄ TILA JÄPPILÄ RN:O 2:30 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 70 Asianro 9141/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 37 01.06.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy OULYMP 37 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 6 02.02.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy OULYMP 6 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210 Jakkukylä

Lisätiedot

Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila.

Tila rajoittuu yleisiin tiealueisiin. Teiden takana jatkuu hakijan omistama Tyskas 3:65 tila. Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.9.2013 88 Askolantie 28 07500 Askola ASIA MIKAEL TÅNG; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN HYÖVINKYLÄ TILAT TYSKAS, SPORTPLANEN JA SORALA. MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia.

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia. 2/YMPLA 22.03.2017 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M1/2017 Ympla 22.3.2017 28 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2017 HAKIJA: OTTOALUE: Reijo Kuosa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA

MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA MAA-AINEKSEN OTTOSUUNNITELMA Toimitusnumero: 308 157 Kunta: MYRSKYLÄ Tila: TYSKAS 504-402-3-65 SPORTPLANEN 504-402-3-22 SORALA 504-402-3-20 Hakija: TÅNG MIKAEL Osoite: KOSKENKYLÄNTIE 741 07600 MYRSKYLÄ

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla. JUVAN KUNTA PÄÄTÖS Kunnanhallitus Maa-aineslupa PL 28 51901 JUVA Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2012 ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. Ympäristölautakunta 46 10.04.2012 Ympäristölautakunta 75 11.06.2012 Maa-aineslupa V.P. Airaksinen Oy, Kangasharju 3:40, Reittiö 118/10.03.00/2010 Ympltk 46 Asia Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle Ympäristölautakunta 50 13.08.2015 Ympäristölautakunta 82 12.11.2015 Ympäristölautakunta 18 03.03.2016 Ympäristölautakunta 36 12.05.2016 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / MH-Kivi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä.

Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin kunnan Liperin kylässä. LIPERIN KUNTA Maa-aineslupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslupa kiviainesten ottamiseen tilan Hiekkala RN:o 71:17 alueelta Liperin

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

Maa-aineslain 3 :n 1 momentin mukaan laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: l KARKKILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 6.6.2013 MAA-AINESOTON LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainestenainesten ottamiseen on myönnettävä, jos

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Jeulonen Jarmo / Vehmersalmi, Varsanmäki 5:118 (297-469-5-118) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017

Ympäristölautakunta XX RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS 1/2017 Ympäristölautakunta maa-aineslupa Poikkitie 2 Ympäristölautakunta 31.5.2017 XX 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2017 ASIA Maa-ainesten ottaminen Rantasalmen

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1

Teknisten palveluiden lautakunta. 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta 17.01.2013 liite nro 1 Teknisten palveluiden lautakunta Kannuksen kaupunki Asematie 1 69100 KANNUS MAA-AINESLUPA / Kannuksen Kuljetus Oy Asia: Valmistelija: Päättäjä: Päätöspäivä:

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli,

Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli, Ympäristö- ja rakennuslautakunta 101 24.11.2016 Maa-ainesluvan jatkaminen: Pyöli, 444-498-4-25 384/10.03.00/2016 YMRAKLK 24.11.2016 101 Karjalohjan ympäristölautakunta myönsi 11.10.2011 ( 77) Reijo Hillnerille

Lisätiedot

MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle

MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle Ympäristölautakunta 50 13.08.2015 Ympäristölautakunta 82 12.11.2015 Ympäristölautakunta 18 03.03.2016 MH-Kivi Oy:n muutoshakemus voimassa olevaan maa-aineslupaan Muslamminnummelle 182/10.03.00.07/2014

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 23 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4904/11.01.00/2015

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Loviisan kaupunki, Malmgårdin kylä Tila Kallio-Malmgård RN:o 1:115 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2017 Loviisan kunnan Malmgårdin kylässä 2 (9) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219 TAMMELAN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemuksesta Hakkapeliitantie 2 (Maa-aineslaki 5/81) 31300 TAMMELA Annettu julkipanon jälkeen puh. 41201 Antopäivä Kokouspäivä/ 10.9.2007 29.8.2007

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN:

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN: Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 15.08.2017 MAA-AINESLUPA N:O 8/2016 1798/05.056.0566/2016 RAKYMP 15.08.2017 75 Hakija Maanrakennus K. Viitaharju Oy Riuttankatu 7 39700 Parkano Maanomistaja Maanrakennus

Lisätiedot