ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa."

Transkriptio

1 ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen NURMES Nro 157/2009 LUPAJ , 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. LUVAN HAKIJA JA KIINTEISTÖN HALTIJA Karjalan Konepojat Oy Porokylänkatu NURMES y-tunnus Yhteyshenkilö: Pekka Jänönen puh Tilan omistaa: Karjalan Konepojat Oy SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Ottoalue sijaitsee noin 4 km Lieksantietä Lieksan suuntaan, noin 500 metriä kantatiestä etelään, Nurmeksen kaupungin, Lipinlahden kylän, Louhimo 15:38 tilalla ( ). Alueelle on tieyhteys Lieksa-Nurmes kantatieltä. Lähimpään asutukseen on matkaa noin 300 metriä. Ottamisalue on rajattu siten, että se on melkein kokonaan avokalliota. Alueen itäosassa voi kallion päällä olla moreenia kaksikin metriä, jyrkemmällä pohjois- ja länsireunalla pintamaakerrosta ei ole lainkaan tai kalliota peittää ohut sammalkerros. Maanpinnan korkeus vaihtelee ottoalueella välillä metriä. Tilan pinta-ala on 22,47 ha. Koko louhinta-alueen pinta-ala on 3,855 ha. Ottamisaika on 20 vuotta. Alueella on aiemmin myönnetty maa-aineslupa nro 123/1999 Tielaitokselle. Lupa on siirretty Karjalan Konepojat Oy:lle. Vanha lupa on voimassa saakka. Nyt haettavan luvan ottamisalue ja ottomäärä on sama kuin aikaisemmassa luvassa. Alueelle ei ole Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa osoitettu mitään erityistä käyttötarkoitusta. Nurmeksen oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on maatalous- ja metsävaltaista aluetta. Kohden ei sijaitse pohjavesialueella. Pohjaveden tasosta ei alueella ole saatu havaintoja. Alue on Poski-hankkeessa varattu kalliokiviaineksen ottoon.

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA OTTAMISMÄÄRÄ Luvan hakemisen perusteena on maa-aineslain 4. Maa-ainesten ottomäärä on m 3. Arvioitu vuotuinen otto on m 3. Alueelta on otettu kallioainesta tähän mennessä m 3. ASIAN VIREILLETULO JA LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo Hakemus on saapunut ympäristönsuojelutoimistoon Kuulutus Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla Kuulutus on julkaistu Ylä-Karjala lehdessä Lupahakemuksesta tiedottaminen ja pyydetyt lausunnot Hakemuksen johdosta on kuultu naapurikiinteistöt lähetetyllä kirjeellä. Hakemuksen johdosta on pyydetty Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta lausunto. Muistutukset Hakemuksesta ei ole jätetty mielipiteitä tai muistutuksia. Lausunnot Ympäristökeskus on antanut päivätyn lausunnon. Lausunnossaan ympäristökeskus on todennut, että kiviainesten otto on mahdollista, ilman että siitä aiheutuu maa-aineslain tai vesilain tarkoittamaa haittaa. Lupaehdoiksi ympäristökeskus on esittänyt seuraavaa: Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, tulee säiliöt suojata niiden tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Koneiden huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti. Öljyn ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy ympäristöön on muutenkin estettävä. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on varmistuttava siitä, että lähialueella mahdollisesti sijaitsevat kaivot noin 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta on kartoitettu ja niiden vedenlaatu selvitetty. Ottamisalueeseen rajoittuviin tiloihin ja teihin on jätettävä asianmukainen suoja-alue. Louhittu alue tulee muotoilla siten, että louhoksen pohjalle ei pääse kerääntymään valumavesiä. Mahdolliset alueelta pois johdettavat valuma- ja hulevedet tulee käsitellä selkeytysaltaassa.

3 3 Louhitun alueen pohjalle ja porrastuksiin tulee levittää riittävä maakerros kasvualustaksi, jotta metsittyminen onnistuu. Vastine lausuntoihin Karjalan Konepojat Oy on pyydetty vastine annettuun lausuntoon. Karjalan Konepojat Oy Pekka Jänönen on ilmoittanut , että heillä ei ole tarvetta antaa vastinetta annettuun lausuntoon. Tarkastukset ja neuvottelut ja hakemuksen täydentäminen Ympäristönsuojelusihteeri on käynyt paikanpäällä tarkastamassa suunnitellun ottoalueen. Hakemuksesta on neuvoteltu puhelimitse hakijan kanssa Vastaukset lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin vaatimuksiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät vaatimukset on huomioitu seuraavasti lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. LUPAVIRANOMAISEN RATKAISU Lupajaosto myöntää maa-ainesten ottoluvan seuraavin lupamääräyksin: 1. Maa-ainesten ottamisessa tulee noudattaa päivättyä ottamissuunnitelmaa. Alin ottamistaso on + 137,70 alueen länsireunalla. 2. Korkotasot, alin ottamistaso ja ottamisalueen rajat on merkittävä selvästi maastoon esimerkiksi paaluilla ja merkinnät on pidettävä kunnossa. 3. Louhosalue tulee suojata ottamistoiminnan aikana riittävästi siten, ettei sivullisille aiheudu vaaraa. 4. Ennen ottamistoiminnan aloittamista alueella on pidettävä luvan valvojan ja luvan saajan kesken katselmus, jossa todetaan ottamisalueen merkinnät. 5. Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisesti ilmoituksella lupaviranomaiselle. 6. Mikäli louhimon ja murskauslaitoksen vuosittainen toiminta-aika on yli 50 vrk, tulee toiminnalle hakea ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. 7. Laitosta on käytettävä siten, että päästöt ilmaan ovat mahdollisimman pienet.

4 4 Pölyhaittojen vähentämiseksi kiviainesta tulee kastella tarpeellisessa määrin. Pölyntorjuntaan käytettävästä vedestä ei kuitenkaan saa aiheutua valumia ympäristöön louhosalueen ulkopuolelle. Mikäli valumia havaitaan, on työt keskeytettävä, kunnes valumavesien käsittely on saatu asianmukaiseksi. Mikäli ilman hiukkaspitoisuuden arvioidaan ylittävän valtioneuvoston asetuksen (711/2001) ohjearvon, tulee maa-ainesluvan haltijan järjestää viipymättä hiukkasmittaus häiriintyvissä kohteissa toiminnan aikana. Mittaussuunnitelma on toimitettava Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittauksen aloittamista. 8. Toiminnasta aiheutuva melutaso tulee pitää mahdollisimman pienenä. Mikäli melutason arvioidaan ylittävän valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) ohjearvon, tulee maa-ainesluvan haltijan järjestää viipymättä melumittaus häiriintyvissä kohteissa toiminnan aikana. Mittaussuunnitelma on toimitettava Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen mittauksen aloittamista. 9. Lähialueen, noin 500 m ottoalueesta, kaivojen paikat tulee kartoittaa ja niiden veden laatu selvittää laboratoriotutkimuksella, jossa määritettään vähintään nitraatti, nitriitti, rauta, kemiallinen hapenkulutus, väriluku, koliformiset bakteerit. Kaivojen paikat ja veden tutkimustodistukset tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle. 10. Mahdolliset öljytuotteita sisältävät säiliöt pitää varustaa säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava mahdollisten öljyvuotojen varalta. Öljytuotteita saa alueella säilyttää vain toiminta-aikana välitöntä käyttöä varten. Alueelle tulee varata öljynimeytysmateriaalia. 11. Louhittu alue tulee muotoilla siten, että louhoksen pohjalle ei pääse kerääntymään valumavesiä. Pintavedet tulee johtaa alueelta pois siten, ettei niistä aiheudu haittaa alapuolisille vesistöille eikä ojitukselle. Mahdolliset alueelta johdettavat valuma- ja hulevedet tulee käsitellä tarvittaessa selkeytysaltaassa. Louhitun alueen pohjalle tulee levittää riittävä, vähintään puolen metrin maakerros kasvualustaksi, jotta metsittyminen onnistuu. Louhosalueen reuna tulee suojata esim. lohkareilla siten, ettei se aiheuta putoamisvaaraa alueella liikkuville. 12. Jos toiminnan ottaminen ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttaa haitallisesti ympäristöön tai luonnonolosuhteisiin, voi lupaviranomainen tarvittaessa tarkistaa lupamääräyksiä vastaamaan muuttuneita olosuhteita. RATKAISUN PERUSTELUT

5 5 Lupaharkinnan perusteet Alueella ei ole osoitettu olevan erityisiä luonnonarvoja. Alue on Poski-hankkeessa varattu kalliokiviaineksen ottoalueeksi. Luvan myöntämisen edellytykset Lupaviranomainen katsoo, että noudatettaessa tässä päätöksessä annettuja määräyksiä ja ottamissuunnitelmaa toiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Ottamissuunnitelma ja kaivannaisjäteasetuksen mukainen jätehuoltosuunnitelma on esitetty lupahakemuksen yhteydessä. (MAL 3 ) Lupamääräysten perustelut Määräys 1 (Ottamissuunnitelman noudattaminen) Ottamissuunnitelmasta ilmi käyvät seikat sitovat luvan hakijaa kuten lupamääräykset. (MAL 11 ) Määräykset 2-4 (Merkintä maastoon, alueen suojaus sivullisilta, katselmus) Ennen maa-ainesten ottoon ryhtymistä on maastoon merkittävä luvan mukainen ottamisalue. Alueella on suoritettava tarkastus riittävän usein. (VNa 926/2005, 7 ) Määräys 5 (Ottomäärän ilmoittaminen) Ainesmäärät on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain. (MAL 23 a ). Määräys 6 (Toiminta-aika) Yli 50 vrk vuodessa toimiva kivenlouhimo tai murskaamo tarvitsee ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. (YsA 1 7 kohta). Määräykset 7-9 (Pöly, melu, etäisyys pohjaveteen, kaivojen vedenlaadun selvittäminen) Luvassa voidaan antaa määräyksiä ottamisesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Alueella on toimittava siten, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista tai pohjaveden käytön huonontumista. Ainetta ei saa käsitellä siten, että siitä voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Talousveden saannille ottamistoiminnasta ei saa aiheutua haittaa. Veden laadun selvittäminen ennakkoon ennen laajaa ottamistoimintaa on välttämätöntä ottamistoiminnan vaikutusten seurannan kannalta. (MAL 11, YSL 7-8 ) Määräys 10 ((Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estäminen) Luvassa voidaan antaa määräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi. Alueella on toimittava siten, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Ainetta ei saa käsitellä

6 6 siten, että siitä voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista. (MAL 11, YSL 7-8 ) Määräys 11 (Maisemointi ja muotoilu) Alue on suojattava ja siistittävä riittävästi ottamistoiminnan aikana sekä sen jälkeen ja huolehdittava siitä, että alueelle saadaan metsänkasvulle otolliset olosuhteet ottamistoiminnan loputtua. Alueen valuma- ja hulevedet voivat sisältää runsaasti hienoainesta, jolloin niiden päästäminen ympäristöön käsittelemättä selkeytysaltaassa voi aiheuttaa alapuolisen vesistön samentumista. (MAL 11 ) Määräys 12 (Luvan muuttaminen) Lupaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. (MAL 16 ) ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Sovelletut säädökset MAL maa-aineslaki 555/1981 YSL ympäristönsuojelulaki 86/2000 YSA ympäristönsuojeluasetus 169/2000 VNa 711/2001 valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 711/2001 VNa 926/2005 valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 VNa 379/2008 valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) VNp 993/1992 valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa 15 vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on Hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia maa-aineslain mukaisia erityisiä perusteita, jotta lupa voitaisiin myöntää hakemuksen mukaisesti 20 vuodeksi. Lupa myönnetään kuitenkin 15 vuodeksi, koska alue on varattu mm. Poski-selvityksessä ensisijaisesti kalliokiviaineksen ottoon. VAKUUS Maa-aineslain mukaisena vakuutena vaaditaan 7000 vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa siihen asti, kunnes luvan mukaiset maisemointitoimenpiteet on tehty. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Nurmeksen kaupungin teknisen lautakunnan :n vahvistamien maksuperusteiden mukaisesti (185 ottamissuunnitelman tarkistamisesta ja 65 /ha /m 3 ) suuruinen maksu eli käsittelymaksu on Lisäksi laskutetaan kuulutuskulut.

7 7 PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN Päätös on annettu julkipanon jälkeen Päätös lähetetään luvan saajalle ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle.

8 8 VALITUSOSOITUS Päätöksen antopäivä on Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21, PL KUOPIO Valitusoikeus Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain ja rakennuslain 124 a :n mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristölautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristölautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 ja 7 :n mukaan hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä maksun (89 ). Nurmeksen kaupungin lupajaoston osoite:

9 9 Porokylänkatu 6 D (PL 12), NURMES (75531 NURMES)

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Oulunkaaren ympäristölautakunta 20.03.2014 AIKA 20.03.2014 klo 13:05-13:23 PAIKKA Pudasjärvi, videoneuvotteluyhteys KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot