Hankehakemuksen liite Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Hankehakemuksen liite 1 Tutkiva oppiminen verkossa 2 Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma 1 Hankkeen tavoitteet Koulutuskeskus Salpaus on perustettu ja se muodostaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa oman tulosalueen. Salpaus toimii kuudella eri paikkakunnalla ja 11:ssa eri toimipisteessä järjestäen ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille. Vuosittain Salpauksessa opiskelee noin nuorta ja aikuista opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin 790. Salpauksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja ja ylioppilastutkinnon sekä aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi kaikilla koulutusaloilla on lukuisia lyhytkursseja, erilaisia kortti-, sertifiointi- ja passikoulutuksia sekä asiantuntijapalveluita. Tämä hanke toteuttaa erityisesti seuraavia Salpauksen strategisia tavoitteita: Hanke tukee toiminnan keskeistä periaatetta, yhdessä oppimista ja kehittämistä, sekä asiantuntijuuden uudistamista ja jakamista. Yhdessä tekeminen organisaation sisällä ja verkottuminen kumppaneiden kanssa mahdollistavat haastavien tavoitteiden saavuttamisen ja uusien innovaatioiden syntymisen. Hanke edistää henkilöstön pedagogista uudistumista ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle ja erinomaisten oppimistulosten saavuttamiselle. Opetushenkilöstön taitoja yksilöllisessä ohjauksessa ja opetuksessa vahvistetaan. Monipuolisia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä kehitetään yhä enemmän yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Tutkiva-hanketta voi pitää edelläkävijänä erityisesti mobiililaitteiden käytön ja ohjauksen kehittämisessä Salpauksessa. Opettajat ovat jakaneet siinä saatuja kokemuksiaan tablettitietokoneiden opetuskäytöstä hankeblogeissa ja wikissä. Tietohallintopalveluiden kanssa on tehty onnistuneesti yhteistyötä mm. laitteiden käyttöönotossa ja luokkien AV-laitteiden varustelussa. Jo vuodesta 2001 alkaen Salpaus on tarjonnut opettajille digitaalisten oppimisratkaisujen ohjausta ja tukea. Tällä hetkellä aloilla toimii verkkoopetuksen mentoreiksi nimettyjä opettajia (15) ja kolme päätoimista suunnittelijaa. Yksi suunnittelijoista on toiminut edellisen TutKIVAhankkeen vetäjänä. Hän on kehittänyt hankkeessa tapoja verkon tehokkaaseen hyödyntämiseen hanketoiminnassa yleensä, ks. hankewiki bit.ly/tutkivasalpaus, bit.ly/someopaste ja MobiiliTOP Facebook. Jatkohankkeen tavoitteena on hyödyntää edellisessä TutKIVAhankkeessa kehitettyä mallia tutkivan oppimisen pedagogiikan soveltamisesta digitaalisia oppimisratkaisuja ja mobiiliohjausta hyödyntävään opetukseen ja oppimiseen. Kevään 2014 piloteista

2 Hankehakemuksen liite 2 saadut kokemukset ovat lupaavia innostaen sekä opettajia, että opiskelijoita. Malli perustuu opiskelijalähtöiseen yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja toteutuu parhaimmillaan verkkoa, mobiiliohjausta ja erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisesti hyödynnettäessä. Saatu kokemus on osoittanut, että tutkivan oppimisen menetelmä käyttöönotto vaatii aikaa. Toisaalta halutaan jatkaa pitkäjänteistä kehittämistyötä pitämällä mukana edellisessä hankkeessa olleita opettajia ja opiskeluaan jatkavia opiskelijoita. Toisaalta halutaan laajentaa henkilökunnan osaamista, opiskelijalähtöistä oppimista ja oppimisympäristöjä. Tämä tehdään mahdollisten henkilövaihdosten kautta, sekä suuntaamalla kokeiluja myös alkaville ryhmille, jolloin mobiilioppimisesta ja uusista oppimisympäristöistä tulee olennainen osa opiskelua opintojen alusta alkaen. Tavoitteena on innostaa ja saada mukaan aiemman hankkeen pilottiopettajien lisäksi alojen muut opettajat. Hankkeessa jatkaa sosiaali- ja terveysala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), humanistinen ja kasvatusala (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto) ja luonnontieteiden ala (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto). Tavoitteena on juurruttaa aloille mallin keskeiset opetusmenetelmät sisällyttäen ne soveltuvin osin pilottialojen toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Mallia viedään vähitellen myös muille aloille. Uutena mukaan lähtee matkailu-, ravitsemis- ja talousala (matkailualan perustutkinto) ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalouden perustutkinto). Atto-integroinnin tarvelähtöisiä kokeiluja jatketaan englannissa ja/tai ruotsissa sosiaali- ja terveysalalla, tavoitteena laajentaa kokeiluja myös joillekin muille hankkeen pilottialoista. Hankeverkoston yhteistyötä on tarkoitus lisätä ja monipuolistaa. Tavoitteena on rakentaa yhteisten alojen opiskelijoista vertaisverkostoja suunnittelemalla verkossa toteutettavia, yhteistyötä tukevia ja edellyttäviä oppimistehtäviä kuten blogien vertaiskommentointi ja ACverkkoluento. Oppimisympäristöjen kehittämistyötä Salpauksen pilottialoilla aiotaan jatkaa ja vahvistaa. Esimiehet ovat jo parantaneet edellytyksiä digitaalisten oppimisratkaisujen ja mobiiliohjauksen käytölle hankkimalla tablettitietokoneita opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on pitää alat edelläkävijöiden joukossa, tutkivan oppimisen mallin varmistaessa osaamisen jakamisen muille verkossa. 2 Hankkeen kuvaus Hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa suunnittelija, kehittämistyön keskeisiä toimijoita ovat aiemman hankkeen tavoin pilottialojen ammattiaineiden opettajat, yksi yhteisten aineiden (englanti/ruotsi) opettaja ja opiskelijat pilottitutkinnoissa. Malleja kehitetään opetuksessa ja työssäoppimisen ohjauksessa sosiaali- ja terveysalalla (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), humanistinen ja

3 Hankehakemuksen liite 3 kasvatusalalla (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto) ja luonnontieteiden alalla (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto). Uusina aloina mukaan tulevat matkailu-, ravitsemis- ja talousala (matkailualan perustutkinto) ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalouden perustutkinto). Hanke alkaa pilottialojen muiden opettajien perehdytyksen suunnittelulla. Mallit esitellään opettajille käytännön esimerkkien avulla sekä verkossa, että lähitapaamisissa työpajoissa. Mallin soveltamiseen opetuksessa ja ohjauksessa perehdytään ensisijaisesti omakohtaisen kokemuksen eli tutkivan oppimisen mallin vaiheittaisen jaetun oppimisprosessin kautta. Opettajien lähtötilanne kartoitetaan alussa ja opettajat asettavat sekä omat, että yhteiset alakohtaiset kehittämistavoitteet tutkivan mallin, digitaalisten oppimisratkaisujen ja mobiiliohjauksen suhteen. Työpajojen ohella osaamisen jakaminen ja vertaistuki verkossa ovat olennainen osa hankkeen toteutusta. Opettajat soveltavat oppimaansa mahdollisimman pian käytäntöön; kehittämistä jatketaan yhdessä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävissä kokeiluissa hankkeessa ja omaehtoisesti. Hankekokeiluja dokumentoidaan blogeihin ja wikiin, sekä jaetaan yhteisöpalveluissa (xtune, Facebook-ryhmät, Twitter). Hankkeen lopussa aloilla arvioidaan mallin alakohtaista sovellettavuutta ja viedään se soveltuvin osin alakohtaisiin toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Koko hankeverkoston lähitapaamisia on vain kolme, joten alakohtainen yhteistyö tehdään pääasiassa verkossa. Opiskelijoille suunnitellaan oppimistehtäviä, joissa rakennetaan alakohtaista vertaisverkostoa ja opitaan tutkivan oppimisen mallin mukaista yhteistoiminnallista työskentelyä verkossa. Atto-integroinnin kokeiluja suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan, esimerkiksi opiskelijoiden lähtiessä ulkomaille työssäoppimisjaksolle.

4 Hankehakemuksen liite 4 Tavoite ja toiminta Toimijat Tulokset Alkusyksy 8-9/2014 Kartoitetaan pilottialojen opettajien lähtötilanne mallin* edellyttämän osaamisen suhteen. Suunnitellaan TutKIVA-hankkeessa kehitetyn mallin* alakohtaiset perehdyttämistavat ja aikataulu pilottialojen opettajille hyödyntäen tehtyä lähtötilannekartoitusta. Suunnitellaan pilottialojen vertaisverkostojen työskentelytavat hankeverkoston yhteisten alojen ja alueellisesti Lahden diakonian instituutin kanssa (SOTE, NUVA). Jatketaan hankkeessa tehdyn dokumentointia ja toimijoiden oppimisprosessien näkyväksi tekemistä blogeissa ja wikissä. Pilottialojen opettajat, perehdyttäjinä: sosiaali- ja terveysala SOTE (2), humanistinen ja kasvatusala NUVA (1-2), tieto- ja viestintätekniikka ICT (1), englanti/ruotsi ATTO (1), alojen esimiehet, hankevastaava. Hankeverkosto; hankkeen yhteisten alojen opettajat Opettajien osaamisen lähtötilanne selvillä suunnittelun pohjaksi. Alakohtaiset mallin perehdytysmateriaalit ja työskentelyn aikataulu katsottavissa hankewikissä. Verkkokeskustelu käynnistetty alojen vertaisverkostoissa Salpauksessa (xtune parvityökalu). Verkkokeskustelu käynnistetty hankeverkoston yhteisten alojen (SOTE, NUVA) opettajien kanssa (esim. Facebook). Syksy 10-12/2014 Perehdytetään pilottialojen (SOTE, NUVA) muut opettajat malliin*. Perehdytetään uusien alojen (MATKAILU ja LIIKETALOUS, perehdyttäjänä ICT) opettajat malliin*. Hyödynnetään Salpauksen vertaisverkostoja verkossa (xtune). Suunnitellaan hankeverkoston yhteisten alojen (SOTE, NUVA) opiskelijoille toteutettavia verkostoitumisen ja vertaisoppimisen kokeiluja. Suunnitellaan toteutetaan SOTE/ATTOintegroinnin kokeiluja. Oppimisprosessi näkyväksi ja osaaminen jaetaan verkossa hankeblogeissa, yhteisöpalveluiden keskusteluissa sekä Pilottialojen opettajat, perehdyttäjinä (SOTE, NUVA, ICT, ATTO), hankevastaava Hankeverkosto yhteisten alojen opettajat (SOTE, NUVA) TutKIVA hankewiki ja opettajablogit katsottavissa täydennettyinä bit.ly/tutkivasalpaus Alakohtaiset työpajat toteutettu ja dokumentoitu hankewikissä. Alojen vertaisoppimista tukevaa verkkokeskustelua käydään Salpauksessa (esim. xtune). Hankeverkoston yhteisten oppimistehtävien suunnittelua tehty yhteisten alojen (SOTE, NUVA) opettajien kanssa (Facebook, AC, Elgg). ATTO-integroinnin suunnitelma hankeblogissa ja wikissä. TutKIVA hankewiki ja opettajablogit katsottavissa

5 Hankehakemuksen liite 5 työpajoissa lähitapaamisissa. täydennettyinä bit.ly/tutkivasalpaus. Kevät 1-6/2015 syksy 8-9/2015 Alakohtaisia malleja* hyödynnetään aktiivisesti pilottialoilla opiskelijoiden kanssa sekä koululla tapahtuvassa opetuksessa, että työssäoppimisen ohjauksessa. Vertaisverkoston tukea hyödynnetään verkossa Salpauksessa (xtune). Hankeverkoston yhteisten alojen opettajien (SOTE, NUVA) ja opiskelijaryhmien kanssa suunnitellaan (Facebook, AC) ja toteutetaan kokeilu(ja) yhteisestä oppimistehtävästä verkossa. Alakohtaisia malleja* esitellään työpaikkaohjaajille työssäoppimisen ohjaamisen näkökulmasta. Työpaikkaohjaajia innostetaan mukaan mm. verkkokeskusteluun /2015 Arvioidaan mallin hyödynnettävyyttä ja suunnitellaan mallin* käyttö aloilla jatkossa; sisällyttäminen alojen toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Pilottialojen opettajat ja opiskelijaryhmät (SOTE, NUVA, ICT, ATTO), hankevastaava Hankeverkoston yhteisten alojen opettajat (SOTE, NUVA) ja opiskelijaryhmät Työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat Pilottialojen esimiehet, opettajat ja opiskelijat, hankevastaava Mallien* käyttö dokumentoitu opettaja- ja opiskelijablogeihin. Alakohtaiset soveltuvat käytännöt esitelty wikissä. Yhteisten alojen oppimistehtävien suunnittelua tehty ja toteutumista esitelty blogeissa ja hankewikissä. Työpaikkaohjaajien vierailijakynä-blogipostauksia / työpaikkaohjaajia mukana verkkokeskustelussa Hankeverkoston vertaisarviointi. Palautekyselyt laajasti hanketoimijoille. Arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta, mm. opettajien osaamista suhteessa lähtötilanteeseen. *) malli = tutkivan oppimisen pedagogiikan soveltaminen mobiiliohjausta ja digitaalisia oppimisratkaisuja hyödyntävässä opetuksessa ja oppimisessa 3 Hankkeen kohderyhmä Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pilottialojen opettajat, heidän opiskelijansa/opiskelijaryhmänsä sekä työssäoppimisen ohjaajat. 4 Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää? Hankkeen tuloksena syntyy pilottialoille opettajien itse testaamat, heti käytäntöön sovellettavat alakohtaiset mallit tutkivan oppimisen pedagogiikan soveltamisesta digitaalisia oppimisratkaisuja ja mobiiliohjausta hyödyntävään opetukseen ja oppimiseen. Mallit on kattavasti esitelty ja muiden alojen opettajien omaksuttavissa

6 Hankehakemuksen liite 6 5 Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? hankewikissä ja/tai muilla verkkosivuilla. Mallit on sisällytetty soveltuvin osin pilottialojen toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan vertaamalla niitä alussa asetettuihin henkilö- ja alakohtaisiin tavoitteisiin digitaalisten oppimisratkaisujen, mobiiliohjauksen ja uusien oppimisympäristöjen pedagogisesta käytöstä. Itsearviointia ja vertaisarviointia tehdään keskeisten hanketoimijoiden osalta koko hankkeen ajan. Lopussa arviointiin osallistuvat kaikki hankkeessa mukana olleet toimijat. 6 Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Hankkeen kustannusarvio Tiedotusta tehdään aktiivisesti koko hankkeen ajan verkkosivuilla, blogeissa ja wikissä. Keskustelua käydään ja osaamista jaetaan Salpauksessa (xtune) ja valtakunnallisesti yhteisöpalveluissa (Facebook, Twitter). Hankkeen tuloksia esitellään OPH:n Hyvät käytännöt -palvelussa. Henkilöstömenot Suunnittelu (kartoitus, perehdytys, työpajat, verkostoyhteistyö): e Neuvonta ja ohjaus (ohjaus työpajoissa ja verkossa): e Arviointi (itse- ja vertaisarviointi, mallien soveltuvuus): e Raportointi (hankewiki, blogit): e Tiedotus, viestintä ja markkinointi (mallien esittely verkossa): e Henkilöstömenot yhteensä: e Muut menot Kokous- ja koulutusmenot: 500 e Matkustuskulut (verkostotapaamiset): e Palvelujen ostot (sovelluslisenssit, asiantuntijaluento työpajassa): 500 e Laitehankinnat (mobiililaitteet): e Muut, projektitalous/projektinhallintaohjelmisto lisenssi, ylläpito: e Muut menot yhteensä: e Hankkeen kokonaismenot yhteensä: e Hankkeen rahoitus: Valtionavustus e Koulutuskeskus Salpauksen omarahoitusosuus e

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

DigiOpit -verraten hyvää

DigiOpit -verraten hyvää DigiOpit -verraten hyvää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Jonna Kokkonen, kehittämiskoordinaattori / laatupäällikkö jonna.kokkonen@samiedu.fi puh 044 5506341 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH hakulomake oppimisympäristöjen kehittäminen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Raision kaupunki Postiosoite * PL 100 Postinumero * Postitoimipaikka * 21201

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot