Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto"

Transkriptio

1 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy lukuvuosi Hankkeen tavoitteet Koulutuksen järjestäjän omat tavoitteet - Hankkeen 4. vaiheen (v. 2012) tavoitteena on levittää TOPLaaja hankkeessa pilotoituja laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja ja hyviä käytänteitä oman koulutuskuntayhtymän sisällä, työ- ja elinkeinoelämälle ja opiskelijoille sekä valtakunnallisena verkostoyhteistyönä koulutuksen järjestäjien välillä. Valtakunnallisen tiimin yhteisen toiminnan tavoitteena on: - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä toimii työelämän tukeminen - tiimin teamleaderinä. Hankkeella turvataan laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden tiimiverkoston toiminnan jatkuminen (RKK:n osuus kustannuksista). Tiimi on asettanut toiminnalleen tavoitteet kevään 2011 työleirillä. Em. tiimin tavoitteena on mm. - työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikan kehittäminen ja laadukas laajentaminen - hyvien käytänteiden, mallien ja työkalujen levittäminen ja siirtäminen sellaisiin oppilaitoksiin, jotka eivät olleet kokeiluhankkeessa mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on jäsenenä myös opiskelijan henkilökohtainen tukeminen - tiimissä ja sosiaalisen median hyödyntäminen - tiimissä. Tiimien tavoitteena on - kokeiluhankkeen vaikuttavuuden lisääminen - tietoisuuden lisääminen laajennetun työsäoppimisen kokeilusta valtakunnallisesti - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa kehitettyjen oppimis- ja ohjausprosessien kuvaaminen ja mallintaminen - hyvien käytänteiden, mallien ja työkalujen levittäminen, siirtäminen ja juurruttaminen kokeilussa mukana olleiden oppilaitosten sisäisenä levittämisenä - Kokeiluhankkeissa kehitettyjen hyvien käytänteiden ja työkalujen löytäminen ja tunnistaminen, niiden testaaminen ja edelleen kehittäminen

2 2 2. Hankkeen kuvaus Koulutuksen järjestäjän omat tavoitteet - syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana pilotoidaan ja edelleen kehitetään omia kokeilumalleja (3. vaiheen rahoituspäätös on käytössä saakka). - osallistutaan keväällä 2012 valtakunnalliseen RoadShow:n oppien muiden hankkeiden toimintamalleista ja hyvistä käytänteistä (osallistumisen laajuus tarkentuu syksyllä 2011) - syksyllä 2012 kootaan omista kokeilumalleista ja hyvistä käytänteistä RKK:n laajennetun työssäoppimisen malli(t)/ hyvät käytänteet, joita levitetään ja juurrutetaan käyttöön RKK:n sisällä. Järjestetään kaksi samansisältöistä opetus- ja tukipalveluhenkilöstölle suunnattua toiminnallista iltapäivää em. asian merkeissä. - LAO:n ja LAMO:n hankkeet levittävät omia toimintamallejaan ja hyviä käytäntöjään omissa opetuspisteissään, työ- ja elinkeinoelämälle ja opiskelijoille - hankkeiden toimijat osallistuvat valtakunnallisen tiimiverkoston työskentelyyn; työelämän tukemisen tiimi (teamleader), opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tiimi ja sosiaalisen median hyödyntämisen tiimi. Syksyllä 2011 rahoituspäätöksen tultua sovitaan osallistumisen laajuus - osana valtakunnallista RoadShow:ta levitetään laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä Lapin läänin alueella (RoadShow); Lappia, Itä-Lapin oppimiskeskus, Saamelaisalueen koulutuskeskus. Osallistumisen laajuus päätetään syksyllä 2011 rahoituspäätöksen savuttua. - hankkeiden toimijat osallistuvat valtakunnallisten tiimien työleireille ja seminaareihin - RKK:n oppilaitokset ovat kiinnostuneet Kainuun ammattiopiston TOP- verkkopalvelusta ja Salpauksen opetussuunnitelmien ja pedagogiikan jalkauttamismallista, joita ulkopuolisen mentoroinnin avulla voisimme juurruttaa käytäntöön myös RKK:ssa (syksy 2012) Tiimiverkoston tulevat toimenpiteet ovat; Toimenpide A: Tiimiverkoston toiminnan jatkaminen aiempien tavoitteiden mukaisesti. A3) Esiin nostettujen mallien, käytänteiden ja työkalujen edelleen kehittäminen ja niiden toimivuuden testaaminen toisessa kontekstissa, toisen koulutuksenjärjestäjän toiminnassa A4) Uusien työkalujen tai ratkaisujen yhdessä kehittämien hankkeissa esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi A6 ) Laatukriteerien luomien työssäoppimisen laajentamiseen ja ohjaamiseen. Toimenpide B) Toimenpide C) Tiimiverkoston aikataulu: Syksyn 2011:

3 3 Kevät 2012 Syksy Tiimit jatkavat kokeiluhankkeissa kehitettyjen mallien, työkalujen ja toimintatapojen kuvaamista. Työskentely tapahtuu syksyllä 2011 pidettävällä tiimien työleirillä ja toimijoiden itsenäisenä työskentelynä hankkeittain. Kukin tiimi on avannut työskentelylleen yhteisen alustan wikiin, jonne yhdessä kerätyt mallit kasautuvat. - Työkaluja mallien kuvaamiseen kehitetään yhdessä valtakunnallisen koordinaattorin ja tiimileadereiden kanssa. - Tiimit työstävät kehittämistehtäväänsä kukin tiimin valitsemalla tavalla. o Tiimien kehittämistehtävät ja työskentelyaikataulu kuvataan tiimien alasivulla o Tiimikohtaiset aikataulut kuvataan tiimin wikisivulla - Tiimien nostamia käytänteitä arvioidaan palautteen keruun, yhteisen keskustelun ja vertaisarvioinnin keinoin - Valtakunnallisesti levitettävät hyvät käytänteet, toimintatavat, prosessit, työkalut ja mallit on kuvattu ja mallinnettu niin, että niitä voidaan keväällä 2012 alkavan RoadShown aikana levittää sekä kokeilussa mukana olleiden koulutuksen järjestäjien sisällä, niiden kesken ja niiden ulkopuolelle - Elokuussa 2011 laaditaan aikataulutettu suunnitelma RoadShown toteuttamiselle - Sovitaan kullekin tilaisuudelle vastuuhenkilö, joka toimii valtakunnallisen koordinointihankkeen edustajan työparina. Kartoitetaan ja sovitaan oppilaitokset, jossa tilaisuudet pidetään. - Sovitaan ketkä lähtevät mihinkin tilaisuuteen. Huomioidaan, että kustakin tiimistä on edustus kussakin tilaisuudessa. Suunnitellaan osallistumiset siten, että maantieteelliset seikat voidaan ottaa huomioon ja turhaa matkustamista välttää. - Laaditaan RoadShowlle markkinointisuunnitelma. - Viimeistään lokakuussa käynnistetään RoadShown tiedottaminen ja markkinointi. - Vuoden 2012 alussa RoadShow osallistuvat toimijat pitävät kaksipäiväisen työleirin, jossa laaditaan yhdessä levitettävä materiaali tiimien tuotosten pohjalta. - Kevään 2012 aikana syksyllä laaditun suunnitelman ja aikataulun mukaisesti pidetään RoadShow tilaisuudet, jossa saatuja tuloksia ja kehitettyjä malleja jalkauduttaan esittelemään eri koulutuksenjärjestäjille ympäri Suomea, sekä verkostossa jo mukana oleville että sen ulkopuolelle jääneille. - RoadShow:n osallistuvilta opettajilta ja koulutuksen järjestäjiltä kerätään palaute kustakin tilaisuudesta ja kartoitetaan kiinnostukset mallien ja hyvien käytänteiden mentoroinnista syksyllä Tiimit jatkavat saadun palautteen ja kokemusten perusteella mallien edelleen kehittämistä ja kuvaamista - Syksyllä toteutetaan RoadSAhown jälkeen sovitut mentoroinnit kokeiluhankkeiden välillä tai mentoroitavaksi haluavien ulkopuolisten hankkeiden kanssa. - Mallien ja käytänteiden siirtämisessä hyödynnetään mentorointia (Apuna käytetään WBL- TOI manuaalia).

4 4 - Mentorointi toteutetaan mentorointisopimusten mukaisesti - Kokemukset raportoidaan saadun palautteen perusteella - Kokeilussa laaditut ja mentoroinnin aikana edelleen kehittyneet mallit, työkalut ja prosessit raportoidaan ja kuvataan sähköisesti siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden käytössä 3. Hankkeen kohderyhmä Mukana olevat tutkinnot; liiketalouden, matkailualan, luonto- ja ympäristöalan, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot levittäminen kaikki RKK:n oppilaitokset, Lapin läänin oppilaitokset osana valtakunnallista RoadShow:ta (osallistumisen laajuus tarkentuu syksyllä 2011) elinkeino; työelämäjaosto, näyttöjaosto, ely-keskus/ työvoimatoimisto, oppisopimustoimisto ym. koulutusta ostavat tahot, LAO-palvelualat, oman yksikön henkilöstö Tiimiverkoston yhteisen toiminnan kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien edustajat ympäri Suomea. Toiminnan välillisinä kohderyhminä ovat laajennetun työssäoppimisen parissa toimivat opiskelijat, opettajat, oppimisen tukipalvelujen edustajat, työpaikkaohjaajat sekä työn antajat 4. Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää? - Laajennetun työssäoppimisen hyvät käytänteet ja toimintamallit juurrutetaan pysyväksi käytänteeksi RKK:n oppilaitoksissa soveltaen tutkintokohtaisesti (työssäoppimisen järjestämisen mahdollisuudet). Esim. liiketalouden perustutkinnossa kauppa työsalina mallinnus on käytössä opiskelijoiden ensi lukuvuoden jaksotuksessa. Mallia käytetään räätälöidessä opiskelijalle/ oppijalle opintopolku tavoitteena tutkinnon suorittaminen työelämäpainotteisesti (liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma). Työpainotteinen malli mahdollistaa myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamisen ( esim. erityisopiskelija, joka tavoittelee vain jotakin/ joitakin tutkinnon osia tai aikuinen, joka tulee täydentämään aikaisempaa tutkintoaan, työvoimahallinnon ostamat koulutukset, oppisopimusopiskelijat ym.) - Laajennetun työssäoppimisen tavoite eli työssäoppimisen määrän/ajan laajentaminen, ohjauksen ja tuen, työssäoppimisen oppimisympäristöjen sekä työssäoppimisen sisältöjen ja pedagogiikan kehittäminen) kirjataan opetussuunnitelman yhteiseen osaan tavoitteeksi (päivitys käynnissä). Yhteiseen osaan linjataan em. asioiden toteuttamisen koulutuksen järjestäjäkohtaiset periaatteet. - TOP verkkopalvelun käyttöön otto prosessi on käynnistynyt RKK:n oppilaitoksissa (tavoiteltava tulos) - Työssäoppimiminen on pedagogisesti suunniteltua, toteutettua ja arvioitua ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa Tiimiverkoston toiminnan tuloksena syntyy

5 5 - Entisestään tiivistynyt laajennetun työssäoppimisen yhteistyö syvenee tiimiverkoston toiminnan myötä - Syventynyt yhteistyö tehostaa osaamisen ja asiantuntijuuden jakamista. - Verkostoitumisen avulla hankkeissa kehitetyt mallit, hyvät käytänteet, työkalut jne. saadaan tehokkaammin nostettua esiin ja jaettua muidenkin oppilaitosten hyödynnettäväksi. - Verkostotiimien toiminnan tuloksena syntyy kuvattuja malleja ja prosesseja laajennetun työssäoppimisen hyödyntämisestä, sen eduista, mahdollisuuksista ja haasteista sekä yhdessä testattuja työkaluja ja työmenetelmiä. - Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen pedagogiikka kehittyy yhteisen työskentelyn myötä - RoadShowlle laaditaan sähköisestikin hyödynnettävissä olevainformaatio paketti laajennetusta työssäoppimisesta - RoadShow lisää valtakunnallisesti tietoisuutta laajennetun työssäoppimisen malleista, niiden eduista, haasteista ja vaatimuksista - Mentoroinnin avulla laajennetun työssä oppimisen hyvät käytänteet voidaan siirtää koulutuksen järjestäjältä toiselle 5. Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan? - eri osapuolille tehtävät kyselyt kokeiluhankkeittain, osallistuminen valtakunnallisiin palautekyselyihin - alojen/yksiköiden kehittämispäivät, juurruttamisiltapäivät - ke 2012, palaute osallistujilta - sosiaali- ja terveysalan perustutkinto; vertaisarviointi syksyllä liiketalouden pt; kauppa työsalina mallissa seurataan suoritettujen tutkintojen määrää, tutkinnon osien suorittamista työpainotteisesti ja työpainotteisessa opiskelussa olleiden opiskelijoiden opintonsa keskeyttäneiden määrää, sidosryhmiltä ja opiskelijoilta kysytään palautetta Tiimien toiminnan tuloksia arvioidaan säännöllisellä palautteenkeruulla sekä yhteisissä tapaamisissa käytyjenkeskustelujen avulla. Palautteenkeruu toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen koordinaattorin kanssa. 6. Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? - alojen/yksiköiden kehittämispäivät, juurruttamisiltapäivät Käpyset lehti ke 2012 (Lapin ammattiopiston tiedotuslehti) - Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopiston www -sivut - sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi Helsingissä, Lapin Kansa, alakertajuttu - liiketalouden pt; hankkeen 3. vaiheen tuotoksena laaditaan opas, henkilökohtaiset tapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa, valtakunnalliset tapaamiset TOPLaaja seminaareissa ja työleireillä

6 6 Verkoston toiminnan tuloksista tiedotetaan laajennetun työssäoppimisen wikisivuilla sekä verkosto- ja sidosryhmätapaamisia. Lisäksi laajennetun työssäoppimisne tuloksista käydään kertomassa muissa ammatillisen koulutuksen seminaareissa ja tilaisuuksissa. Mm tvt:n ja sosiaalisen median hyödyntämisestä työssäoppimisen tukena, tullaan tarjoamaan esitys syksyn 2011 virtuaaliopetuksen päiville. Laajennetun työssäoppimisen verkostosta tarjotaan lisäksi esityksiä Kevään 2012 Aalloilla Ammatillista vaikuttavuutta ja vetovoimaa seminaariin. Tiimiverkostossa tunnistettujen ja kehitettyjen hyvien käytänteiden, mallien, työkalujen jne. levittämisessä hyödynnetään verkoston toimintaa ja tapaamisia itsessään. Tunnistetut ja kehitetyt mallit sekä työkalut ja niiden käyttö pyritään kuvaamaan niin, että ne olisivat muidenkin kuin verkostossa mukana olevien koulutuksenjärjestäjien hyödynnettävissä.kullekin verkoston tiimillä on omat alasivut laajennetun työssäopimisen wikisivuilla. Kehitetyt mallit, työkalut yms. kootaan ja kuvataan siellä. Verkostoseminaareissa ja RoadShown aikana tiimit esittelevät aikaansaannoksiaan. Myös vertaisarviointi ja mentorointi toimivat tulosten levittämisen kanavina. Kustannukset Henkilöstömenot: Koordinointi Suunnittelu Neuvonta ja ohjaus 5000 Arviointi 3000 Raportointi ja julkaisut 1000 Tiedotus, viestintä ja markkinointi 2000 Muut tehtävät Mitkä? RoadShow :t, mentoroinnit Henkilöstömenot yhteensä Muut menot: Kokous- ja koulutusmenot 2000 Matkustuskulut 10000

7 7 Palvelujen ostot 3000 Laitehankinnat Materiaalimenot Vuokrat Muut menot Mitkä? Muut menot yhteensä Hankkeen kokonaismenot yhteensä Lisätietoja Koordinaattori Rauni Kemppainen, Rahoitussuunnitelma Opetushallitukselta haettava avustus 70 % Oma rahoitus 30 % Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä Muu rahoitus EU-ohjelmat ei ole EUrahoitus Muu julkinen rahoitustaho ei ole Muu julkinen rahoitus Yksityiset rahoittajat ei ole Yksityinen rahoitus Hankkeen muut tulot ei ole Muut tulot Lisätietoja

8 8 Koordinaattori Rauni Kemppainen, Rovaniemellä Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Best Buddies. Hankesuunnitelma. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Best Buddies. Hankesuunnitelma. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Best Buddies Hankesuunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta... 2 2. Hankkeen päätavoite ja osatavoitteet... 4 3. Hankkeen toiminnot... 4 4. Kohderyhmä... 6 5. Yhteistyötahot...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot