DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: OMISTAJATYYPPI: 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21"

Transkriptio

1 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo Savon koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia on yhteensä 17. Koulutuskuntayhtymän organisaatio on muuttunut alkaen. Koulutuspalvelut toteutetaan kolmella toimialalla: teknologia, palvelut ja hyvinvointi sekä lukio. Osaamisalueet ammatillisen koulutuksen toimialoilla ovat biotalous, liikenne, rakentaminen, teollisuus, hyvinvointi, liiketalous, matkailu- ja ravitseminen sekä valmentava ja monikulttuurisuus. Toimipisteitä on Iisalmessa, Juankoskella, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 4800 opiskelijaa. Henkilöstömäärä oli yhteensä 944, joista opettajia yhteensä 533. Savon koulutuskuntayhtymä on aktiivinen kehittäjä ja mukana monissa koulutustoimintaa kehittävissä hankkeissa koordinaattorina sekä yhteistyökumppanina. Yhteistyötä kehittämisessä tehdään valtakunnallisesti. Kytkentä koulutuksen järjestäjän strategiaan Savon koulutuskuntayhtymän strategisissa toimenpiteissä vuosille 2015 tavoitteena on, että opetussuunnitelmien ajantasaisuus varmistetaan ja opetuksen toteutus niiden mukaisesti. Vapaasti valittavat opinnot tarjotaan työssäoppimisena, toisen tutkinnon opintoina osallistumalla olemassa oleviin opiskelijaryhmiin, lukio-opintoina tai aikaisemman osaamisen tunnustamisena. Tavoitteena on myös toteuttaa ammatillisesta peruskoulutuksesta vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena jälkeen alkavissa perustutkinnoissa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää virtuaalisten oppimisympäristöjen sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämistä. Strategisten tavoitteiden saavuttamista mitataan tuloskortin mittareiden avulla. Asiakasmittareista yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumista mittaavia asioita ovat tutkintojen määrä sekä opiskelijapalaute ja prosessimittareista läpäisyaste ja keskeyttäminen. Savon koulutuskuntayhtymässä yksi keskeinen TVT -opetuskäytön lähtökohta ja kehittämisen kohde on opetusmenetelmien ja virtuaalisten oppimisympäristöjen sekä oppimisen ja osaamisen kehittäminen. Kehittämistyössä hyödynnämme tässä hanke verkostossa syntyviä uusia oppimisratkaisuja sekä jo aikaisemmin kehitettyjä hyviä käytäntöjä sekä koordinoimme omassa toiminnassamme kehittämistyön muuhun kehittämistoimintaan. DigiOpit verraten hyvää Sakky / 5

2 Nykytilan kuvaus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppilaitoksessa TVT- strategian tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuksen järjestäjä toteuttaa vuosina opettajille koulutusta, jonka tavoitteena on, että jokainen opettaja hallitsee tieto- ja viestintätekniikan käytön perustaidot ja osaa käyttää Moodle -verkko-oppimisympäristöä opetuksessa ja ohjaamisessa. Koulutuksen järjestäjän linjaus on, että puhelimia uusittaessa opettajille hankitaan älypuhelimet. Lisäksi pöytätietokoneet vaihdetaan kannettaviin. Oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä opiskelijoilla ovat käytössä Moodleoppimisalusta, Wilma- opiskelijatietojärjestelmä, Lync sekä Ms Office 365. Ms Office 365 on myös henkilöstöllä käytössä, mutta sen hyödyntämistä verkko-opetuksessa tulee selvittää. Savon ammatti- ja aikuisopisto on uusi toimija tässä hanke verkostossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa on matkailu- ja ravitsemisalalla käytössä henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE); https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1602/?q=c074b669c2870eda1f7b106452c5f Hankkeen tavoitteet Hankkeessa kehitämme TUTKE 2- tavoitteiden ja säädösten mukaisesti laadittujen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien täytäntöönpanoa kehittämällä oppimisympäristöjä ja menetelmiä sekä opettajien osaamista näiden ympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen yhteistyössä tutkintojen sekä ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajien kesken. Kehittämistyön tavoitteet lähtevät koulutuksen järjestäjän strategisista tavoitteista, joista keskeisin on työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen. Tämän hankkeen kehittämistyössä tuotettavat ratkaisut tuottavat tietoa myös muihin koulutuksen järjestäjän kehittämistoimenpiteisiin, joilla kehitetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista esim. Työpaikalla tapahtuu ESR - hanke. Kehittämistyössä hyödynnämme verkostossa jaettavaa osaamista ja kokemuksia erilaisista virtuaalisista oppimis- ja ohjaus käytännöistä. Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteet hankkeessa 1. Savon ammatti- ja aikuisopistossa kehitettyä ja matkailu- ja ravitsemisalalla käytössä olevaa henkilökohtaista oppimisympäristömallia (PLE) https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1602/?q=c074b669c2870eda1f7b106452c5f085 levitetään hankeverkostossa sekä omassa oppilaitoksessa.ympäristön käyttöönottoa pyritään laajentamaan oppilaitoksessa. Ympäristö lisää vuorovaikutteisuutta opettajan, oppijan ja työpaikkaohjaajan välillä. 2. ICT- ja turvallisuusalan yhteistyönä kehitetään ja testataan monimuoto-opetukseen perustuvaa virtuaalista oppimisympäristöä (tavoitteena verkko-opisto) Moodleen. Ympäristön luominen aloitetaan valitsemalla tutkinnon osia, joissa ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien sekä kahden eri tutkinnon opintojen integrointia voidaan samalla kehittää hyödyntäen digitaalisia pedagogisia ratkaisuja. Oppimisympäristön luomisessa hyödynnetään verkostossa vertaiskehittämisen avulla saatava tieto tutkivaa oppimista soveltavista, opiskelijalähtöisen pedagogiikan mukaisesta, digitaalisia välineitä hyödyntävistä opetuksen ja ohjauksen malleista. Kehittämistyössä hyödynnetään opiskelijoiden sekä työpaikkaohjaajien näkemyksiä ja palautetta kokeilun aikana. DigiOpit verraten hyvää Sakky / 5

3 3. Moodlessa oleva työpaikkaohjaaja koulutusmateriaaliin tehdään digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntävän työssäoppimisen ohjaamisen ohjeet työpaikkaohjaajille. Työpaikkaohjaajien koulutukseen sisällytetyillä ohjeilla lisätään työpaikkaohjaajan osaamista opiskelijoiden ohjaamisessa silloin, kun työssäoppimisessa hyödynnetään menetelmiä digitaalisia pedagogisia ratkaisuja. Materiaalia testataan hankkeen aikana mahdollisuuksien mukaan työpaikkaohjaajakoulutuksissa. 4. Osallistumme aktiivisesti verkostossa toteutettaviin koulutus kiertueisiin (Roadshow) ja vertaiskehittämiseen. 2 Hankkeen kuvaus Syksy kootaan ICT- ja turvallisuusalan sekä yhteisten tutkinnon osien opettaja työryhmä ja tehdään suunnitelma ICT- ja turvallisuusalan Moodleen rakennettavan virtuaalisen oppimisympäristön rakentamiseksi ja aloitetaan kehitystyö. Suunnittelussa huomioidaan myös PLE henkilökohtaisen oppimisympäristö. - suunnitellaan ja aloitetaan PLE henkilökohtaisen oppimisympäristön levittäminen omassa oppilaitoksessa - osallistutaan vertaiskehittämisen suunnitteluun verkostossa - sovitaan verkostossa vertaiskehittämiseen osallistuvan oppilaitoksen/oppilaitosten kanssa yhteistyöstä ja sen sisällöstä - osallistutaan hanke verkoston aiempien tulosten levittämistä toteuttavaan Roadshow`n (PLE) Kevät - jatketaan ICT- ja turvallisuusalan virtuaalisen oppimisympäristön kehittämistä ja tiedotetaan kehittämistyöstä muita osaamisaloja - toteutetaan vertaiskehittämistä ja suunnitellaan kehittämistyön tulosten hyödyntäminen omassa oppilaitoksessa - laaditaan työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntävän työssäoppimisen ohjaamiseen - jatketaan PLE Henkilökohtaisen oppimisympäristön levittämistä omassa oppilaitoksessa - osallistutaan hankeverkoston Roadshow n toteutukseen - tiedotetaan omassa oppilaitoksessa kehittämistyöstä muita osaamisaloja Syksy - levitetään hankkeessa tuotteistettuja malleja omassa oppilaitoksessa myöhemmin sovittavilla menetelmillä - mallinnetaan ja tuotteistetaan ICT- ja turvallisuusalan pilotissa kokeillut hyviksi käytännöiksi ja vakiinnutetaan ne osaksi opetuksen toteuttamissuunnitelmaa DigiOpit verraten hyvää Sakky / 5

4 Tehtävät Tekijät Tunnit Ajankohta Kustannukset PLE Henkilökohtainen oppimisympäristö jaettu kaikille koulutusaloille ja Roadshow tilaisuuksissa 1 opettaja 60 h Syksy kevät ICT- ja turvallisuusalan virtuaalinen oppimisympäristö Moodleen 4-5 opettajaa (ammatillisten ja yhteisten opintojen opettajia) 435 h syksy syksy Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntävän työssäoppimisen ohjaamiseen 1 opettaja 10 h syksy Hankkeen oppilaitoskohtainen koordinointi ja vertaiskehittämisen sekä oppilaitoksen Roadshow työn koordinointi Hankkeen oppilaitoskohtainen taloushallinto projektipäällikkö 60 h syksy syksy projektisihteeri 50 h syksy syksy Yhteensä 615 h Hankkeen kohderyhmä Savon ammatti- ja aikuisopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat sekä työelämän edustajat. 4 Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää - ICT- ja turvallisuusalan sekä yhteisten tutkinnon osien opettajien yhteistyönä kehitetty monimuotoopetukseen perustuva virtuaalinen oppimisympäristö Moodleen, sitä on testattu ja tietoa oppimisympäristöstä ja sen kehittämistyön toteuttamisesta on jaettu muillekin osaamisalueille kehittämistyön eri vaiheissa. - PLE Henkilökohtaisen oppimisympäristö malli on jaettu omassa oppilaitoksessa kaikille osaamisaloille sekä hankeverkostossa. - Moodlessa olevaan työpaikkaohjaaja koulutuskurssiin on luotu työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntävän työssäoppimisen ohjaamiseen. DigiOpit verraten hyvää Sakky / 5

5 5 Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? Hankkeessa toimiva projektipäällikkö sekä opettajia osallistuu hankkeen verkosto kokouksiin, joissa arvioidaan hankkeen toteutusta ja tuloksia. Savon ammatti- ja aikuisopistossa toimivat kehittämistiimit, joille tiedotetaan hankkeessa tehtävästä kehittämistyöstä (oppimisympäristöjen kehittämistiimi, työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistiimi, hanketoiminnan kehittämistiimi sekä opetussuunnitelmien kehittämistiimi). Savon ammatti- ja aikuisopistossa tehdään kaikista hankkeista itsearviointi hankkeiden toteutuksen aikana. Arvioinnin avulla seurataan kehittämistyön etenemistä sovittujen tavoitteiden sekä talouden toteutumiseksi. 6 Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Savon ammatti- ja aikuisopistossa hankkeista tehdään lyhyt esittely oppilaitoksen - sivuille. Hankkeessa tehtävästä kehittämistyöstä ja sen tuloksista tiedotetaan hankkeen järjestämissä Roadshow tilaisuuksissa sekä oppilaitoksessa opetushenkilöstön kokouksissa ja työpaikkaohjaajakoulutuksessa. Hankkeen kustannusarvio Henkilöstömenot Suunnittelu: Neuvonta ja ohjaus: Arviointi: Raportointi: 900 Tiedotus, viestintä ja markkinointi: Muut tehtävät: Mitkä? Henkilöstömenot yhteensä: Muut menot Kokous- ja koulutusmenot: Matkustuskulut: Palvelujen ostot: 0 Laitehankinnat: 0 Materiaalimenot: 0 Vuokrat: 0 Muut menot yhteensä: Hankkeen kokonaismenot yhteensä: Hankkeen rahoitus Valtionavustus: ,50 Koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus: 7 462,50 DigiOpit verraten hyvää Sakky / 5

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

DigiOpit -verraten hyvää

DigiOpit -verraten hyvää DigiOpit -verraten hyvää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Jonna Kokkonen, kehittämiskoordinaattori / laatupäällikkö jonna.kokkonen@samiedu.fi puh 044 5506341 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Lisätiedot

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma Hankehakemuksen liite 1 Tutkiva oppiminen verkossa 2 Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma 1 Hankkeen tavoitteet Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH hakulomake oppimisympäristöjen kehittäminen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Raision kaupunki Postiosoite * PL 100 Postinumero * Postitoimipaikka * 21201

Lisätiedot

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA Kokeilun nimi: Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Koulutuskokeilussa mukana olevat koulutusalat: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, tekniikan

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot kehittämishankkeen arviointi Marika Koramo OPETUSHALLITUS Taitto: Ateljee Heijastus ISBN 978-952-13-3224-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot