DigiOpit -verraten hyvää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DigiOpit -verraten hyvää"

Transkriptio

1 DigiOpit -verraten hyvää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Jonna Kokkonen, kehittämiskoordinaattori / laatupäällikkö puh Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) pitää yllä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoa (SAMI). Noin 2000 opiskelijasta huolehtii kolmensadan opettajan, ohjaajan ja muun henkilöstön joukko. Koulutuskuntayhtymä perustettiin alun perin Savonlinnan ammattikoulun ylläpitäjäksi. Perustamisvuosi oli SAMIedun/SAMIn toimintaa ja kehitystä ohjaa yhtymävaltuuston vuoden 2012 lopulla hyväksymä Ammattiopisto strategia SAMIedun/SAMIn nykyinen klusterirakenteeseen perustuva organisaatiomalli on ollut käytössä lukuvuoden alusta lähtien. Klusterimalli mahdollistaa opiskelijalle aiempaa laajemmat mahdollisuudet valita opintoja toisista tutkinnoista. Kytkentä koulutuksen järjestäjän strategiaan Savonlinnan ammatti- ja aikuiskoulutuksen strategiset linjaukset ja laatukortin painopisteet mm. osaamisen suuntaaminen yksilöllisten opintopolkujen kautta klusterirakenteen mahdollisuudet hyödyntäen (SAMIn strategia 2013 ) ja SAMIn prosessimittarit 2015 > laadunvarmistuskäytäntöjen kehittäminen tuloksellisuusarviointiin. Opiskelijaa ohjataan: Suunnitelmallisuuteen, tietoiseksi omista koulutuksen mahdollisuuksista, vastuun ottamiseen omasta koulutuksesta. SAMIedun ammattiopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti vaihtoehtoisia opiskelumuotoja ja opintopolkujen toteutumista tuetaan ja kehitetään ehkäisemään keskeyttämistä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näkyvät henkilökohtaisen tutkinnon suorittamisen opintopolussa. Jatkuva muutos vaatii henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tässä muutoksessa uusi opettajuus vaatii erilaista osaamista ja asennetta. Opettajien asiantuntemusta kehitetään vastaamaan erilaisten oppijoiden, elinikäisen oppimisen, monimuotoisten oppimisympäristöjen ja osaamisperusteisuuden tuomiin haasteisiin. (Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän ammattiopistostrategia 2013, osa 1: Koulutuksen järjestäjän strategiset linjaukset.) SAMIssa on tietoisesti kehitetty TVT:n opetuskäyttöä vuodesta 2006 lähtien, jolloin oppilaitoksessa otettiin käyttöön Moodle-oppimisalusta, nimettiin TVT-koordinaattori ja koulutusalakohtaiset TVTmentorit sekä aloitettiin henkilöstön järjestelmällinen täydennyskoulutus TVT:n eri osa-alueille. SAMI liittyi Isoverkostoon (nykyisin ISOverstas) vuonna SAMI toimii TVT:n kehittämisyhteistyössä Etelä- Savon maakunnan muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Aducaten sekä muiden Itä-Suomen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Pääasiallinen yhteistyömuoto ovat erilaiset TVT:n kehittämishankkeet. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa edellyttää uutta ajattelua pedagogisissa toimintatavoissa. Johdon, tietohallinnon ja opettajien suhtautuminen ja osaaminen ovat avainasemassa. SAMIn tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen avainsanat ovat opiskelijalähtöisyys, tarkoituksenmukaisuus, tulevaisuuden kansalaistaidot sekä uudet tavat opettaa ja motivoida oppimaan uutta. Strategiassa painotetaan myös opettajuuden uusiutumiskyvyn, asiantuntijuuden ja verkostomaisuuden vahvistamista. (SAMIn TVT-toimintasuunnitelma 2014-) DigiOpit verraten hyvää SamiEdu 1 / 5

2 Nykytilan kuvaus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä Sähköisistä ympäristöistä käytössä on Moodle2 verkko-oppimisympäristö, O365 (uutena vuonna 2015 käyttöön otettu) ja alakohtaisia ostettuja ympäristöjä. Lisäksi käytetään alakohtaisesti valittujen pilvipalveluiden tallennus- ja jakamismahdollisuuksia. IPadien applikaatioita käytetään yhteisen tiedonkeruun, esittämisen, tutkimisen ja pohtimisen välineenä. Kuvaamista ja videointia käytetään osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemisen välineenä. Tavoitteena on joustava, opiskelijan omien tarpeiden mukainen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö, jossa TVT välineitä ja ohjelmia käytetään oppimisen tukena. TVT:n käytön johtaminen on organisoitu siten, kehitystyötä johtaa apulaisrehtori ja koulutuspäällikkö. Opetuskäytön kehittämisestä pedagogiikan tarpeiden mukaiseksi vastaavat apulaisrehtori, TVTkoordinaattori sekä koulutusaloittain koulutuspäälliköt apunaan TVT-mentorit. Henkilöstö- ja tietohallintopäällikkö johtaa TVT:n tarvitseman teknisen ympäristön ja teknisen tuen kehittämistä. Opettajilla tulee SAMIn TVT-toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti olla riittävät valmiudet ajanmukaisten ja oppilaitokseen hankittujen laitteiden, ohjelmistojen ja ympäristöjen oppimiseen. Olennaista on opettajan kyky hyödyntää tekniikkaa pedagogisesti oppimista tukevalla tavalla. Opettajien valmiuksia kehitetään siten, että he kykenevät opettamaan verkko-oppimisympäristössä, käyttämään Wilmaa ja tuntevat omalla alalla oleelliset ohjelmistot, sovellukset ja laitteet. Opiskelijalla tulee olla riittävät valmiudet ajanmukaisten ja oppilaitokseen hankittujen laitteiden, ohjelmistojen ja ympäristöjen oppimiseen. Olennaista on opiskelijan kyky hyödyntää tekniikkaa oppimista tukevalla tavalla. Opiskelijoiden valmiuksia kehitetään siten, että he kykenevät opiskelemaan verkkooppimisympäristössä, käyttämään Wilmaa ja osaavat käyttää perustyövälineohjelmia sekä laitteita. Tavoitteena on, että opiskelija osaa valmistuttuaan toimia oman alan työtehtävissä ja käyttää omalla alalla oleellisia ohjelmistoja, sovelluksia ja laitteita. 1 Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on tukea yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamista virtuaalisten oppimis- ja ohjauskäytänteiden avulla. Toteutamme digitaalisia oppimisratkaisuja opiskelijoiden osaamisen kehittämisen ja ammattitaidon saavuttamisen dokumentoinnissa sekä ohjauksessa uusilla aloilla oppilaitoksessa. Hankkeessa tuetaan myös työpaikkaohjaajia Office 365 tai blogien käyttöönotossa osana opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta. Osallistuminen hankeverkoston yhteisen roadshow'n suunnitteluun ja toteutukseen. Hyvien käytäntöjen jakaminen hankeverkostossa ja jo kehitettyjen mallien hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä. 2 Hankkeen kuvaus Hankkeen koordinoinnista vastaa kehittämiskoordinaattori yhteistyössä tvt-koordinaattorin, koulutuspäälliköiden ja ammatinopettajien kanssa. Hankkeessa hyödynnetään aiempien kehittämishankkeiden tuloksia, kuten osaamisperusteinen blogimalli sekä tutkivan oppimisen mallin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeessa osallistutaan hankeverkoston yhteisen roadshow'n suunnitteluun ja toteuttamiseen osana hyvien käytäntöjen levittämistä ja hyödyntämistä. DigiOpit verraten hyvää SamiEdu 2 / 5

3 Toteutusaikataulu: SYKSY 2015 Määritetään opettajakohtaiset tavoitteet Kartoitetaan tutkinnon osat pilottitutkinnoista, joissa digitaalisia oppimisratkaisuja lähdetään toteuttamaan. Laaditaan suunnitelma sekä opiskelijoiden, että työelämän osallisuuden osalta; keskiössä ovat opiskelijan oman oppimisen reflektointi sekä osaamisen näkyväksi tekemisen menetelmät. Kaikessa korostuu vahva kytkentä työelämälähtöisyyteen ja ajantasaisiin tietoihin sekä taitoihin tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen huomioiden. Jaetaan aiempien kehittämishankkeiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä hankeverkostossa. VUOSI Viedään suunnitelmallisesti eteenpäin digitaalisen oppimateriaalin tuottamista pilottien myötä opiskelijat ovat vahvasti mukana toteutuksessa Arvioidaan hyödynnettyjä digitaalisia oppimisratkaisuja, tuotettuja materiaaleja, tiedotetaan sekä ulkoisesti, että oppilaitoksessa sisäisesti Kerätään palautetta opettajilta ja opiskelijoilta Konkreettinen tavoitetila / tulos: opettajat ovat ottaneet käyttöön virtuaalisia tutkivan oppimisen viitekehyksen mukaisia menetelmiä osaksi opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Opetusta tuotteistetaan, niin että tutkinnon osan tai osan osan oppimisympäristö on virtuaalisessa muodossa ja mahdollistaa oppimisen eri oppimisympäristöissä. Tehtävät Tekijät Tunnit Ajankohta Kustannukset Opettaja /liiketalouden ptt sosiaali ja terveysalan pt logistiikanpt DigiOpit verraten hyvää SamiEdu 3 / 5

4 hyödyntäminen työssäoppimisen ohjauksessa, top- ohjaajan perehdyttäminen opiskelijan ohjaukseen 365 / blogin avulla liiketalouden pt hyödyntäminen työssäoppimisen ohjauksessa, top- ohjaajan perehdyttäminen opiskelijan ohjaukseen 365 / blogin avulla logistiikanpt Aiemmin kehitettyjen oppimisratkaisujen levittäminen Horaca pt 2400 Aiemmin kehitettyjen oppimisratkaisujen levittäminen rakennus pt 53 syksy Arviointi ja raportointi kehittämiskoordina attori /hankkeessa toimivat henkilöt 60 - syksy 2200 Opettajien mentorointi tvt-koordinaattori 100 syksy Tiedottaminen hankkeen vastuuhenkilö, opettajat 40 syksy syksy 1400 Yhteensä 553 h e 3 Hankkeen kohderyhmä Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat. 4 Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää Opiskelijan osaamisen kehittämisessä ja työelämän edellyttämän hyödynnetään digitaalisia oppimisratkaisuja. Pilottialoilla on otettu käyttöön uusia digitaalisia DigiOpit verraten hyvää SamiEdu 4 / 5

5 oppimisympäristöjä, kuten Office 365, osaamisperusteinen blogi. Työpaikoilla pilottialojen opiskelijoita ohjaavat työpaikkaohjaajat perehdytetään opiskelijan digitaaliseen top-ohjaukseen. hankkeessa 3 uutta pilottialaa on ottanut käyttöön digitaalisia oppimisratkaisuja O365/ blogi opiskelijoiden ohjauksen ja oppimisen kehittämisen välineenä. Pilottialojen top-ohjaajat on perehdytetty uusien virtuaalisten ohjausalustojen käyttöön O365/ blogi aiempien kehittämishankkeiden tuloksia on levitetty hankeverkostossa. 5 Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? Vertaismentorointi, hankeverkostossa. Opiskelijoiden haastattelut, OPIX-palautteet: OPIX-palautteiden avulla saamme työssäoppimista koskevia palautetietoja opiskelijoilta, opettajilta ja työpaikkaohjaajilta, nämä ovat yksi osa arviointia. Hankefoorumi SAMI vertaisoppimista sekä tuloksien arviointia eri sidosryhmien kesken. 6 Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Hankkeesta tiedotetaan oppilaitoksen www-sivuilla sekä sisäisessä intrassa. Vertaismentorointi, hankeverkosto, OPH hyvien käytäntöjen alusta Raportoidaan oppilaitoksessa sisäisesti; Henkilöstön koulutuspäivät, Hankefoorumi SAMI Hankkeen kustannusarvio Henkilöstömenot Suunnittelu: Neuvonta ja ohjaus: Arviointi: Raportointi: Tiedotus, viestintä ja markkinointi: 1400 Muut tehtävät: Mitkä? Henkilöstömenot yhteensä: Muut menot Kokous- ja koulutusmenot: Matkustuskulut: Palvelujen ostot: Laitehankinnat: Materiaalimenot: Vuokrat: Muut menot yhteensä: Hankkeen kokonaismenot yhteensä: Lisätietoja: Laitehankintojen erittely (laite, määrä) ja perustelu: Ipad mini 9 kpl Hankkeen rahoitus Valtionavustus Koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus DigiOpit verraten hyvää SamiEdu 5 / 5

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA Kokeilun nimi: Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Koulutuskokeilussa mukana olevat koulutusalat: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, tekniikan

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS

AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS AUTENTTINEN OPPIMINEN JA OSAAMISPERUSTEISUUS Oppimisratkaisujen päällikkö Leena Vainio, Omnia ja Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo, Omnia Osaamisperusteisuus käytännössä Joustavuus MUUTTUVA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot