Mika Nyberg Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa"

Transkriptio

1 Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto ja työikäisten terveys - tiimi Ajat ja paikat Vantaa, Sokos Hotel Vantaa Hertaksentie 2, Vantaa Tampere, Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44, Tampere Kouvola, Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola Oulu, Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3, Oulu

2 Ohjelma Lounas Tilaisuuden avaus Asiantuntija Erkki Heinonen, Työturvallisuuskeskus TTK Miksi ergonomiaan kannattaa panostaa? Koulutussuunnittelija, TtM Mika Nyberg, Työterveyslaitos Ergonomiaan liittyviä hyviä ratkaisuja Michel Hagman, Finnlift Oy Kehittämistoiminnan aloittaminen Erikoistutkija, TtT Minna Savinainen, Työterveyslaitos Kahvitauko Kehittämistä, ideointia, ratkaisuja? (ryhmä) Purku Loppuyhteenveto Kotiin Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Ala työllistää henkeä 1900 toimipaikassa. Yrityksistä 65 prosenttia työllistää 1-5 henkeä Elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvo on 11,6 miljardia euroa. Elintarviketeollisuuden viennin arvo on 1,6 miljardia euroa Viennin kärkituotteet ovat juusto, alkoholijuomat, voi ja maitorasvat sekä muut maitovalmisteet, erilaiset elintarvikevalmisteet, sianliha, kaura, sokerikemian tuotteet (mm. ksylitoli), maitojauhe ja suklaa Koko elintarvikeketju maataloudesta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan työllistää Suomessa noin henkeä eli noin 12 prosenttia työllisestä työvoimasta

3

4

5 Pienet yritykset/yrittäjät & Työterveyshuolto Pieni yritys/yrittäjä Ei tiedä Työterveyshuollon tarkoituksesta Työterveyshuollon palveluista Työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvelvollisuudesta/-mahdollisuudesta Työterveyshuollon hyödyistä Mitä työterveyshuoltoon kuuluu (ns. lakisääteinen) Ei ehditä/ muisteta/ osata/ haluta järjestää palveluja (esim. hinta) Koetaan, että järjestetyistä työterveyshuollon palveluista ei ole hyötyä! (Suomen Yrittäjät 2012) Pelkkää lakisääteistä työterveyshuoltopalvelua ei ole saatavilla Työterveyshuoltopalveluita ei tarjota pienille yrityksille tai yrittäjille (alueelliset erot saatavuudessa) Työterveysyhteistyön haasteet Riskinarvioinnit Työpaikkaselvitykset Yhteistyön lisääminen 5

6 Elintarviketeollisuuden erityispiirteitä Esiintyy runsaasti ammattitauteja ja tapaturmia luovat jatkuvaa tarvetta työolojen tarkkailuun ja tutkimiseen sekä kehittämiseen Erityinen huomio ongelmallisiin työtehtäviin löytää niihin hyviä ratkaisuja ja levittää koko alalle Työtehtävät ovat moninaisia tuki- ja liikuntaelimistön kannalta Käsin tehtävät nostot ja siirrot Staattiset työasennot, selkä etukumarassa & yläraajat koholla Toistotyö Lämpö, kosteus ja melu Elintarviketeollisuudessa on käytössä runsaasti erilaisia koneita ja laitteita sekä kuljettimia työmenetelmät, työvälineet Toimialakohtaiset erityispiirteet Teurastus, lihan ja lihatuotteiden jalostus Kalan ja kalatuotteiden jalostus Hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus Maitotaloustuotteiden valmistus Myllytuotteiden, tärkkelystuotteiden valmistus Leipomot Makeisten valmistus Teen ja kahvin valmistus Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus Juomien valmistus Työturvallisuuskeskus

7 Sairauspoissaolopäivät suhteutettuna työllisten määrään (esimerkkejä) (Työolot Suomessa 2011)

8 Ergonomia Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa Ergonomia-sana tulee kreikankielen sanoista ergo = työ ja nomos = luonnonlait. Ergonomian perusperiaatteet Ergonomia käsitetään nykyään laajana, enemmänkin ajattelutapana, soveltavana tutkimusalueena (yhdistää erilaisia tieteitä, tekniikkaa, fysiologiaa ja psykologiaa) Lähtökohtana ovat suunnittelun periaatteet ja ohjeet sekä erilaiset suunnittelun menetelmät sekä kehittämistavat Suunnittelun avulla on tarkoitus muokata järjestelmiä, laitteita, työtehtäviä, työjärjestelyjä ja työympäristöjä käyttäjilleen sopivaksi Lyhyt ergonomian määritelmä on tekniikan ja toiminnan sovittaminen ihmiselle

9 Ergonomia Mika Nyberg 2013 (julkaisematon) Ergonomia Työturvallisuuslaissa (738/2002) 10 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 12 Työympäristön suunnittelu 13 Työn suunnittelu 14 Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 24 Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet 25 Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen 26 Näyttöpäätetyö 31 Työn tauottaminen 57 Suunnittelijan velvollisuudet 9

10 12 Työympäristön suunnittelu "Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. Vaarojen ja haittojen selvittämisessä ja arvioinnissa on noudatettava soveltuvin osin 10 :n 1 momentin säännöksiä N:o 738 Suunnittelun yhteydessä on varmistettava, että suunniteltavana olevat olosuhteet tulevat vastaamaan tässä laissa asetettuja vaatimuksia. Järjestelyissä on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Jos 1 momentissa tarkoitettu suunnittelu annetaan ulkopuolisen suunnittelijan tehtäväksi, työnantajan tulee antaa suunnittelijalle riittävät suunnittelun kohteena olevaa työpaikkaa koskevat tiedot." 13 Työn suunnittelu "Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää." 10

11 14 Opetuksen ja ohjauksen sisältö Opetuksen ja ohjauksen tulee sisältää erityisesti seuraavia asioita: työntekijä perehdytetään riittävästi työhön työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta ja Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että: 1. työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa; 2. työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein; 3. terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein; 4. toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen 11

12 57 Suunnittelijan velvollisuudet "Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan suunnitelman, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain säännökset" 12

13 Tilantarve ja ulottuminen RT-kortit Kulkutila esteiden välissä RT-kortit

14 Työn suunnittelu Työympäristö layout rakenteet, materiaalit valaistus melu lämpöolot huollettavuus Työvälineiden suunnittelu koneet ja laitteet toiminta tiedon esitystapa muut apuvälineet Työskentelypaikan suunnittelu mitoitus kalusteet kulkuväylät huollettavuus Työprosessin suunnittelu työn organisointi työn sisältö ja vaatimukset henkinen kuormittuminen ruumiillinen kuormittuminen Työn fyysiset kuormitustekijät Työasennot staattinen lihastyö, kiertyneet ja kumarat selän asennot, yläraajojen kannattelu Työliikkeet yksipuoliset työliikkeet, toistotyö Fyysinen voiman käyttö taakkojen käsittely, nostaminen, kantaminen, siirtäminen Ympäristötekijät lämpöolot (kuumatyö & kylmätyö), melu, huono valaistus 14

15 Nostotyön riskien poistaminen (Vnp 1409/1993 eli ns."nostopäätös ) Opetus Apuvälineet Työn suunnittelu Nostovapaa tuotanto Riskitekijät ja ehkäisy Vaikka selkäsairauksissa on useita epäiltyjä riskitekijöitä, minkään tekijän syysuhteesta ei ole vahvaa näyttöä. Riskitekijöihin kohdistuvien interventioiden tehosta selkäsairauksien ehkäisyssä ei ole luotettavaa tietoa. Kuormittava työ etenkin toistuva nostaminen, hankalat työasennot ja tärinä on yhteydessä selkäongelmien yleisyyteen «Fyysisesti selkää kuormittava työ (erityisesti jos paljon nostamista, hankalia työasentoja tai vartalon tärinää) on ilmeisesti yhteydessä selkäkipujen, iskiaksen ja lannerangan rappeuman ilmaantuvuuteen.»b. Ergonomisten toimenpiteiden ehkäisevästä tehosta ei ole kuitenkaan luotettavaa satunnaistettuihin vertailututkimuksiin perustuvaa näyttöä «Burton AK, Balague F, Cardon G ym. COST B13 Working Group on Guidelines for Prevention in Low Back Pain. Chapter 2. European guidelines for prevention in low back pain: November Eur Spine J 2006»5. Myös istumatyöhön liittyy lisääntynyt selän kuormitus, mutta tällä ei ole osoitettu olevan suoraa yhteyttä alaselkäkipujen ilmaantuvuuteen «Hartvigsen J, Leboeuf-Yde C, Lings S ym. Is sitting-while-at-work associated with low back pain? A systematic, critical literature review. Scand J Public Health 2000;28:230-9»6. Fyysisellä harjoittelulla voidaan jossain määrin ehkäistä selkävaivoja «Burton AK, Balague F, Cardon G ym. COST B13 Working Group on Guidelines for Prevention in Low Back Pain. Chapter 2. European guidelines for prevention in low back pain: November Eur Spine J 2006»

16 Selkäkivut ja työn kuormitustekijät Mitä on toistotyö? Työ, jossa lyhyet, samanlaiset työliikkeettoistuvat tavan takaa Jokaisen samanlaiseksi tulkittavan työvaiheen tulisi muistuttaa toistaan keston voimankäytön työliikkeen osalta Työ, jossa yksi vaihe kestää vähemmän kuin 30 sekuntia tai työvaihe sisältää samojen liikkeiden toistoa yli puolet työvaiheajasta, riippumatta työvaiheen pituudesta (Silverstein B, 1986) Työ, joka koostuu peräkkäisistä usein toistuvista liikkeistä (Työsuojelusanasto 2006) 16

17 Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslain (738/2002) 24 :n 1 momentin kohta 4 mukaan toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta tulisi välttää tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan tulee tunnistaa toistotyöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Tarvittaessa on käytettävä toistotyön vaarojen ja haittojen selvittämisessä ulkopuolisia asiantuntijoita kuten työterveyshuoltoa. Työnantajan tulee suunnitella torjuntatoimenpiteet, jotka voivat liittyä työn opastukseen, työpisteen käyttöominaisuuksiin, työasentoihin, työliikkeisiin ja työvälineisiin sekä työjärjestelyihin. Yläraajojen työasentokuormitus suunnittelun lähtökohtana 17

18 Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet (päivitetty 2013) 35 Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Työhön paluun tukemiseen tähtäävillä interventioilla (liikuntaharjoitteet, käyttäytymisterapia, työjärjestelyt) voidaan nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää sairauspoissaoloja «Työhön paluun tukemiseen tähtäävillä toimenpiteillä (liikuntaharjoitteet, käyttäytymisterapia ja työpaikalla tehtävät järjestelyt) voidaan ilmeisesti vähän nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä sairauspoissaoloja.»b. Osasairausvapaan avulla voidaan nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää sairauspoissaoloja tuki- ja liikuntaelinsairauksissa «Osasairausvapaan avulla voidaan ilmeisesti nopeuttaa työhön paluuta ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä sairauspoissaoloja.»b

19 Yläraajojen rasitussairauksien ehkäisy Työliikkeiden suuri toistuvuus Voiman käyttö työliikkeissä Ranteen keskiasennosta poikkeavat asennot Olkavarren kohoasennot Terävien reunojen paine vaikutus käteen Työympäristön lämpötila (tuotteet, työkalut) Yläraajoihin kohdistuva tärinä Alaraajavaivojen ehkäisy Seisomatyön tauottaminen seisomistuki, istuminen, joitakin työvaiheita istuen Työnkierto seisomatyöstä istumatyöhön, kävely Seisoma-alusta työpistematot, seisoma-alustat Jalkineet hyvät kävellä vs. turvakengät Runsaan kävelyn ja portaiden kiipeilyn vähentäminen varsinkin taakan kanssa Käsin tehtävät nostot ja siirrot tarpeeton selän kumarien ja kiertyneiden asentojen välttäminen 19

20 Työn tauotuksesta (Rest breaks) Säännöllinen tauotus liukuhihnalla työskenneltäessä (lihajalostustehtaan pakkaustyössä): 1. malli: 3 min tauko / 27 min työ 2. malli: 9 min / 51 min; Molempiin sisältyi "normaalit" tauot 2 krt 15 min + 30 min ruokatauko molemmat tauotusmallit vähensivät väsymystä ja siten työn tuottavuus parani verrattuna kontrollitilanteeseen, jossa 2 krt 15 min tauko + ruokatauko 2 malli koettiin mielekkäämpänä, ja mm. epämukavuustuntemukset jaloissa olivat vähäisempiä verrattuna 1 malliin Vertailuksi Mikrotauot tietokonetyössä; 30 s tauko 20 min tai 40 min välein, vähentävät epämiellyttävyyden tuntemusta yläraajoissa (etenkin mikrotauot 20 min välein), eikä niillä ole merkitsevää vaikutusta työn tuottavuuden laskuun pitkällä tähtäimellä vaikutus työn tuottavuuteen voi olettaa olevan juuri myönteinen kun yläraajan rasitustuntemukset vähenevät Erja Sormunen, TTL Verenkierto säätelee lämpöä Kylmässä Lämpimässä Kylmä aiheuttaa lihasten toimintakyky heikkenee heikentää kestävyyttä, voimaa, tehoa, nopeutta ja voi muuttaa koordinaatiota erityisongelma yläraajat kuva S Rissanen TTL 20

21 Kylmätyön hallinta elintarviketeollisuudessa Yksilö Työmatka Tauot Liikunta Ruokailu Terveys Työnantaja Työantajan vastuut (laki, työympäristö ym.) Työsuojelu Riskienarviointi Tapaturmat Työterveyshuolto Terveystarkastukset Ohjaus ja neuvonta Työn aiheuttaman kuormituksen arviointi Työtehtävä Mikä kuormittaa Ratkaisu "Suodatetaan" ei kuormitusta aiheuttavat työtehtävät/työvaiheet Yläraajojen kohoasento Etukumara selän asento Työmenetelmän muutos Uusi työkalu Uusi työtaso Kuormitusta aiheuttavien työtehtävien sisältö & kesto Tehtävän suorittamiseen ei ole aikaa Työtehtäviä joutuu tekemään samanaikaisesti Vähennetään työtehtäviä Lisätään tehtävään liittyvää osaamista

22 22

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI

Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Janne Sinisammal (toim.) TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISMALLI Työtieteen hankeraportteja Project Reports of Work Science Department of Industrial Engineering and Management University of Oulu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44. Työsuojeluhallinto. Näkyvä varoitusvaatetus

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44. Työsuojeluhallinto. Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44 Työsuojeluhallinto Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44 Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-071-0 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot