Keskustan valtuustoryhmän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytoinnin edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustan valtuustoryhmän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytoinnin edistäminen"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Keskustan valtuustoryhmän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite Lääkärien ja hammaslääkärien rekrytoinnin edistäminen 535/ /2014 KVALT Keskustan valtuustoryhmä ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti vät seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuuston päätös: "Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivätyssä kir jees sä esittänyt kaupunginhallitukselle selvityspyynnön suun tervey den huol lon hoitotakuun toteutumisesta. Asian kuntoon saaminen on vienyt paljon aikaa ja riskinä on edelleen, että resurssit vä he ne vät tilanteen vuoksi jos asian tilaa ei saada pikaisesti kuntoon. Äänekosken kaupungissa on merkittävä vajaus hammaslääkäreistä. Myös perusterveydenhuollon lääkäreistä on vajausta. Esitämme, että Äänekoski selvittää ja ottaa käyttöön pikaisesti kaikki mah dol li set keinot rekrytointien edistämiseksi. Keinoina voisivat olla esi mer kik si: 1. Rekrytointipalkkio henkilöstölle jos ovat pystyneet saamaan rek ry toin nin aikaiseksi. 2. Rekrytoitaville lääkäreille maksettava avustus muut to kus tannuk siin Äänekoskelle. 3. Tontti ja asuntoasioiden järjestämiseen etuisuus. 4. Muut mahdollisuudet edistää rekrytointia?" Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedokseen ja päätti lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KH Valtuustoaloite jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Keskustan ja Perussuomalaisten valtuus to aloit teen tiedokseen ja päättää pyytää siitä pe rus tur va lau ta-

2 kun nan lausunnon. Päätös: Hyväksyttiin. PETUR Keskustan valtuustoryhmän ja perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnin edistämiseksi viitataan erityisesti Äänekosken suun terveydenhuollon vaikeuksiin vastata hoitotakuun toteuttamista koskeviin lain vaatimuksiin. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Äänekoski selvittää ja ottaa käyttöön pikaisesti kaikki mahdolliset keinot rekrytoinnin edistämiseksi. Keinoina voisivat aloitteen mukaan olla esimerkiksi: 1. rekrytointipalkkio henkilöstölle jos he ovat pystyneet saamaan rekrytoinnin aikaiseksi. 2. rekrytoitaville lääkäreille maksettava avustus muuttokustannuksiin Äänekoskelle 3. tontti- ja asuntoasioiden järjestämisen etuisuus 4. muut mahdollisuudet edistää rekrytointia? Syys-lokakuussa 2014 terveyskeskuksen hammaslääkäreiden yhdeksästä vakanssista on täytettynä neljä. Lisäksi suun terveydenhuollossa työskentelee erilaisin sopimuksin, mm. ulkoistetussa päiväpäivystyksessä, jononpurkusopimuksella ja sijaispalvelujen ostosopimuksilla hammaslääkäreitä siten, että koko yksikössä hammaslääkärityövoimaa on käytössä n. 7-8 henkilötyöpanosta vastaava määrä. Terveyskeskuslääkärin virkoja on yhteensä 15. Näistä täytettynä ja työssä on yhdeksän lääkäriä, kaksi lääkäriä on pitkillä virkavapailla ja neljä vakanssia on avoinna. Terveyskeskuslääkärityövoimaa on kuitenkin tällä hetkellä käytössä erilaisin lyhytaikaisin sijais- ja ostopalvelusopimuksin siten, että 15 vakanssia vastaava henkilötyöpanos on käytössä. Toimialan tavoitteena on saada kaikki hammaslääkäreiden toimet ja terveyskeskuslääkäreiden virat täytettyä suoraan työ- tai virkasuhteeseen Äänekosken kaupungille. Kaupunkiin palvelussuhteessa olevat lääkärit ja hammaslääkärit ovat selkeästi ostopalvelua taloudellisempi tapa tuottaa palvelut ja lisäksi sitoutuneen henkilökunnan parempi asiakastuntemus, verkostotuntemus ja palvelujärjestelmän tuntemus edistää työn vaikuttavuutta. Aloite sisältää sekä varsinaista työ- tai virkasuhteeseen rekrytointia koskevia asioita, mutta myös paikkakuntaan sitoutumista ja paikkakunnalla asumista koskevia asioita.

3 Kun tarkastelun keskiössä on ensisijaisesti henkilöstön rekrytointi lääkärin tai hammaslääkärin tehtävään asuinpaikkakunnasta riippumatta, kaikkein oleellisimmat rekrytointia edistävät asiat liittyvät itse työhön. Ne sisältävät ylilääkärin mukaan mm seuraavaa: kohtuullisia ja ammatillisin voimavaroin hallittavissa olevia työnkuvia ja työmääriä joihin liittyvät luontevat ammatilliset konsultaatio-, yhteistyö ja jatkokoulutusmahdollisuudet työyhteisössä työpaikka sinänsä on työterveydellisesti puhdas ja ilmapiiriltään hyvähenkinen työ on toimintaympäristöltään nykyaikaisen toimintamallin mahdollistava seudullisesti ja maakunnallisesti kilpailukykyinen palkkaus Kilpailukykyinen palkkaus on ko. ammattiryhmän erittäin kilpailluilla työmarkkinoilla yksi onnistuneen rekrytoinnin keskeinen edellytys. Palkkauksellisilla elementeillä on mahdollisuus rekrytoida nuoria lääkäreitä kannustavasti ja sitouttavasti. Samanaikaisesti tulee kuitenkin huomioida myös ammattikunnan keskinäiset palkkaussuhteet ja kokeneen ammattikunnan kannustaminen ja työhön sitoutumisesta palkitseminen. Yllä olevia, työolosuhteita ja työn sisältöä ja hallittavuutta koskevia rekrytointia edistäviä toimenpiteitä on Äänekoskella valmisteltu ja toteutettu viimeisen vuoden aikana mittavilla muutosprojekteilla. Uuden terveyskeskuksen ja tilaratkaisujen mahdollistaman uuden toimintamallin käyttöönotto syksyllä 2014 on merkittävästi parantanut työn hallittavuutta. Vastaanottopalvelujen keskittäminen yhdelle terveysasemalle on vähentänyt yksin työskentelyä ja parantanut nuorten lääkäreiden tuen ja konsultaation saatavuutta. Lisäksi lääkärityöhön valmisteltu ns. perustyöohjelma on edistänyt työkuormituksen hallittavuutta. Lisäksi syksyllä 2014 on valmisteltu uutta kannustavaa, sitouttavaa ja työn vaativuuden huomioivaa palkkausjärjestelmää, mutta järjestelmän käyttöönottoa koskeva päätöksenteko on vielä kesken. Rekrytoinnin yleisiin elementteihin sisältyvät myös paikkakunnan vetovoimatekijät, kuten tunnettuisuus ja maine, puolison työmahdollisuudet, päivähoito-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut, asumismahdollisuudet, liikenneyhteydet jne. Näillä tekijöillä on merkitystä ennen kaikkea silloin, kun rekrytointiin liittyy myös työhön tulevan henkilön tai perheen mahdollisuus asettua paikkakunnalle asumaan. Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet kilpailla muiden paikkakuntien kanssa useimpien yllä mainittujen vetovoimatekijöiden osalta.

4 Rekrytoinnin käytännön toteutus tapahtuu monella foorumilla ja useilla toimintatavoilla yhtä aikaa. Perinteinen tapa, avointen vakanssien ilmoittaminen haettavaksi mm. ammatillisia informaatiokanavia ja sähköisiä rekrytointikanavia hyödyntäen on edelleen käytössä. Lisäksi tehdään ns. suorarekrytointia lääkäripäivillä, hammaslääkäripäivillä ja yliopistojen tilaisuuksissa. Syksyllä 2015 on lisäksi tehty määräaikainen sopimus rekrytointifirman kanssa tavoitteena saada solmittua lääkäreiden suoria työsopimuksia Äänekosken kaupungin palvelukseen. Rekrytoinnin tueksi on valmisteltu rekrytointiesite, jota jaetaan mm. yllä mainituissa tilaisuuksissa sekä paperiversiona että sähköisesti, ja lisäksi se on kaupungin www- sivuilla jatkuvasti nähtävillä. Lisäksi on valmistumassa panoraamaesite uudesta terveyskeskuksesta. Käytössä on myös useita erilaisia, sekä sähköisinä että paperiversioina jaettavia esitteitä Äänekoskesta asuinkuntana. Käytännön rekrytointia toteutettaessa on todettu, että aivan oleellinen vaihe asian etenemiseksi on päästä henkilökohtaiseen kontaktiin ja vuorovaikutukseen rekrytoitavien ammattilaisten kanssa. Tällöin keskiöön nousevat erityisesti työhön liittyvät, yllä luetellut asiat. Lisäksi aikaisempi, onnistunut työskentely joko sijaisena tai ostopalveluna Äänekosken terveyspalveluissa on useissa tapauksissa osoittautunut hyväksi rekrytointikanavaksi. Aloitteessa on esitetty mm. rekrytointipalkkion maksamista henkilöstölle, jos he ovat pystyneet saamaan rekrytoinnin aikaiseksi. Palkkion maksaminen on käytössä joillakin työnantajilla erilaisina sovelluksina. Haasteellista mallin valmistelussa on mm. se, miltä osin rekrytoinnin voidaan arvioida onnistuneen henkilöstön panoksen, ja miltä osin esim. työnantajan toimenpiteidenansiosta. Lisäksi tulee voida osoittaa, kuka/ketkä ovat edesauttaneet rekrytoinnin edistämistä ja millä tavoin ja minkälainen palkitseminen kannustaa henkilöstöä tähän tehtävään. Kaupungilla on valmisteltavana lääkäreiden uusi kannustava palkkausjärjestelmä, jonka jatkoksi voidaan ryhtyä valmistelemaan myös rekrytointikannusten käyttöönottoa. Rekrytointia edistävinä keinoina aloitteessa on mainittu rekrytoitavalle lääkärille maksettava avustus muuttokustannuksiin Äänekoskelle ja tontti- ja asuntoasioiden järjestämisen etuisuus. Rekrytointia käytännössä suorittavien ylilääkärin ja apulaisylilääkärin arvion mukaan muuttoavustuksen tyyppiset asiat eivät yleensä nouse keskusteluissa esiin. Asuntoasian järjestyminen sinänsä on paikkakunnalle muuttavalle lääkärille tärkeä ensiaskel paikkakuntaan sitoutumiseksi. Kaupungin vuokra-asuntotilanne on hyvä ja paikkakunnalle työhön tulevalle henkilölle tai perheelle voidaan

5 Perusturvajohtajan ehdotus: yleensä järjestää perheen kokoa vastaava vuokra-asunto suhteellisen nopeasti. Kaupungilla on myös käytössä yksi valmiiksi kalustettu ja varusteltu kolmio, joka on varattu vuokrattavaksi lääkäreille nopeaa tarvetta varten ja helpottamaan esim. lyhyen sijaisuuden vastaanottamista. Asuntomarkkinoilla on myös runsaasti myytäviä asuntoja kaikissa eri asumisvaihtoehdoissa ja asuntojen hintataso Äänekoskella on hyvin kohtuullinen. Äänekosken kaupungilla on jatkuvasti tarjolla n. 150 erilaista tonttia, jotka soveltuvat niin omakotitaloille kuin myös esim. paritaloille. Tällä hetkellä on myös rantatontteja myytävänä kahdessa taajamassa. Tonttiasioissa asiakas saa joustavaa palvelua sekä maankäytön että rakennusvalvonnan henkilökunnalta. Nuorten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnissa on osoittautunut, että on rekrytointi on hyvin kokonaisvaltainen prosessi, missä vaikuttimena on kiinnostus itse työhön ja työolosuhteisiin, kiinnostus paikkakuntaan ja sen tarjoamia vapaa-ajan- ja asumisen vaihtoehtoja kohtaan, mutta myös mm. mahdollisuus työaikajoustoihin, lomajärjestelyihin ja mahdollisuus myös muuhun, työn ulkopuoliseen elämään. Rekrytoinnin onnistumiseksi tarvitaankin paitsi esimiesten aktiivista rekrytointiotetta, myös henkilöstöpolitiikan keinoja ja kaupungin yleisiin vetovoimatekijöihin liittyvää panostamista laajalta toimijajoukolta. (Valmistelu: perusturvajohtaja Raija Kolehmainen p , ylilääkäri Tapio Tammela p , apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen p ja vastaava hammaslääkäri Tuula Juutistenaho p ) Annetaan Keskustan valtuustoryhmän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen johdosta yllä oleva lausunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH 100 Keväällä 2015 on täytettynä 12 vakinaista terveyskeskuslääkärin virkaa 15 virasta ( 80 % ) ja 4 vakinaista hammaslääkäriä virkaa/ tointa 9 virasta/ toimesta ( 44 % ). Vakinaisista terveyskeskuslääkäreistä muutama on pidemmällä virkavapaalla. Rekrytointitilanne on kuitenkin helpottunut hieman uuden terveyskeskuksen valmistumisen myötä. Vuoden 2015 alussa on rekrytoitu kaksi vakinaista terveyskeskuslääkäriä ja syksyllä 2014 yksi vakinainen hammaslääkäri. Lisäksi määräaikaisia terveyskeskuslääkäreitä on saatu rekrytoitua aiempaa paremmin. Keväällä 2015 määräaikaisessa virkasuhteessa on kaksi

6 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen terveyskeskuslääkäri. Hammaslääkäreiden rekrytointi on valtakunnallisesti edelleen vaikeaa. Vakinaisten hammaslääkäreiden lisäksi on määräaikaisessa työssä yksi osa-aikainen hammaslääkäri. Kilpailukykyistä palkkausta on edistetty uudistamalla hammaslääkärien palkkausjärjestelmä alkaen ( tehtäväkohtainen palkkaus, henkilökohtainen lisä, rekrytointilisä ja sitoutuneisuudesta maksettava ns. Äänekoski - lisä ). Terveyskeskuslääkäreille on otettu käyttöön vastaanottopalveluiden uutta toimintamallia tukeva kannustava palkkaus alkaen. Uusia terveyskeskuslääkäreitä rekrytoitaessa on käytetty rekrytoinnin mahdollistamiseksi palkkauksessa sekä henkilökohtaista lisää että määräaikaista rekrytointilisää. Terveyskeskuslääkärien osalta valmistelussa on edelleen palkkausjärjestelmän kehittäminen niiden tehtävien osalta, joissa suoriteperusteinen kannustava palkkaus ei ole mahdollista. Rekrytointi tällaisiin terveyskeskuslääkärin tehtäviin on ollut vaikeaa. Palveluiden toimivuuden kannalta on uusien lääkärien rekrytoinnin ohella tärkeää myös terveyskeskuslääkäreiden sitouttaminen Äänekosken terveyskeskukseen pidempiaikaisesti. Valtuustoaloitteessa esille tuotu rekrytointipalkkion käyttöönotto rekrytoinnin tueksi on tarkoituksenmukaista. Rekrytointipalkkio maksettaisiin kertapalkkiona kaupungin palveluksessa olevalla viranhaltijalle/ työntekijälle, jonka voidaan osoittaa rekrytoineen terveyskeskuslääkärin tai hammaslääkärin kaupungin palvelukseen vähintään 6 kuukauden ajaksi. Rekrytointipalkkiota ei makseta sellaisille viranhaltijoille, joiden työtehtäviin rekrytoinnin katsotaan kuuluvan ( lääkäreiden esimiehet, toimialajohto ja kaupungin ylin johto ). Rekrytointipalkkion suuruus olisi 400 euroa. Rekrytoinnin onnistumiseen vaikuttaa myös käsitys Äänekosken kaupungista ja uudesta terveyskeskuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on helmikuussa 2015 myöntänyt valtakunnallisen tunnuksen 19 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle. Tunnustuksen saaneet työpaikat ovat luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Tunnustuksen vetovoimaisuuden aktiivisesta lisäämisestä sai mm. Äänekosken kaupungin uusi terveyskeskus. Edellä mainittua valtakunnallista tunnustusta tulee hyödyntää rekrytoinnissa, samoin mahdollista päätöstä biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle. (valmistelu henkilöstöjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki, puh )

7 Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitun selvityksen ja toimenpiteet terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on saada kaikki hammaslääkäreiden ja terveyskeskuslääkäreiden virat ja toimet täytettyä Äänekosken kaupungin suoraan työ- tai virkasuhteeseen. Rekrytointipalkkio otetaan käyttöön jälkeen tapahtuvissa uusissa terveyskeskuslääkärien ja hammaslääkärien rekrytoinneissa. Rekrytointipalkkion maksamisessa sovelletaan edellä mainittuja periaatteita ja sen suuruus on 400 euroa. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 23 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA Sosiaalilautakunta 23 25.04.2007 Kaupunginhallitus 537 03.12.2007 Sosiaalilautakunta 29 16.04.2008 VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007 Sosiaalilautakunta 26 25.04.2007 Kaupunginhallitus 254 07.05.2007 Kaupunginhallitus 338 18.06.2007 Kaupunginhallitus 351 13.08.2007 Kaupunginhallitus 483 29.10.2007 Kaupunginhallitus 502 05.11.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot