VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu"

Transkriptio

1 KALAJOEN TURVETARKKAILUT X VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu

2

3 Kalajoen turvetarkkailujen kalataloustarkkailut vuonna Sisältö 1 JOHDANTO TUPPURANEVAN TARKKAILUALUE KALATALOUDELLISET TARKKAILUMENETELMÄT Kalastustiedustelu KALASTUSTIEDUSTELUN TULOKSET Tuppuranevan kalastustiedustelu Kalastusta haittaavat tekijät Muutokset kalakannoissa ja veden tilassa KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO VIITTEET... 7 Liitteet Liite 1. Kalastustiedustelukaavake Liite 2. Kalastustiedustelun perustulostus Pöyry Finland Oy Jorma Keränen, FM limnologi Yhteystiedot Paristotie Kokkola puh sähköposti Copyright Pöyry Finland Oy

4 1 JOHDANTO 2 Vuosien Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuun kuuluvat Vapo Oy:n Kalajoen alueen turvetuotantoalueet. Tarkkailuohjelman piiriin kuuluvista tuotantoalueista Lonkerinneva, Osmalamminneva, Päällysneva ja Tuppuraneva siirtyivät vuoden 2012 toukokuussa Kanteleen Voima Oy:n omistukseen. Tarkkailuohjelmaan lisättiin myös Kokkola Power Oy:n Puronnevan tarkkailu, koska sijainti on hyvin lähekkäinen Kanteleen Voima Oy:n Päällysnevan kanssa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (POPELY/405/07.00/2012, ) ja Kainuun ELY-keskus (838/ , ) ovat hyväksyneet ohjelman tietyin muutoksin ja tarkennuksin. Puronnevan tarkkailusta on sovittu jälkeenpäin ( ) erikseen ELY-keskusten kanssa. Tässä raportin osassa käsitellään vuoden 2014 Tuppuranevan tarkkailuun kuuluvan kalastustiedustelun tulokset koskien vuotta 2014 (Taulukko 1). Tarkkailuun kuuluu myös Pirttijärven kalojen makuvirhehavainnointi, jonka on tehnyt Nablabs Oy ja toimittanut viranomaisille. Taulukko 1. Tuotantoaluekohtaiset kalataloustarkkailut Tarkkailut Vesistö Tarkkailuvuodet Sähkökoekalastukset Osmalamminneva Vääräjoki 2017 Päällysneva Syväoja, Pahaoja 2017 Puronneva Syväoja 2017 Tuppuranneva Lähteenoja, Petäjäoja 2013, 2017 Vasamanneva Pylväsoja 2013, 2017 Koeravustukset Osmalamminneva Vääräjoki 2013, 2017 Päällysneva Syväoja, Pahaoja 2017 Puronneva Syväoja 2017 Tuppuranneva Petäjäoja 2013, 2017 Kalastustiedustelut Hankilanneva ja Nurmesneva Kuusaanjärvi 2013, 2017 tiedoista Jouttenisenneva ja Vittouvenneva Kuonanjärvi, Kuonanjoki, 2013, 2017 tiedoista Tuppuranneva Välioja Petäistö, Petäjäoja ja Vääräjoki 2014 tiedoista Kalojen makuvirhetarkkailu Rautamullansuo Pirttijärvi vuosittain 2 TUPPURANEVAN TARKKAILUALUE Tuppuranevan (tuotannossa 68 ha v. 2014) sijaitsee Kalajoen vesistöalueen Vääräjoen valuma-alueen Petäjäojan valuma-alueella (53.098). Tuppuranevan ojitus aloitettiin jo vuonna 1980 ja tuotanto Tuppuranevan lähistöllä ei ole asutusta tai viljelymaita. Tuppuranevan käsitellyt kuivatusvedet johdetaan laskuojalla Lähteenojaan ja siitä Petäjäojan kautta Petäistö järveen (myös nimellä Ryhmäjärvi) ja sieltä Petäjäojan kautta Vääräjokeen. Vääräjoki sijaitsee noin 10 km päässä Tuppuranevalta. Petäjäojan valuma-alue on pääasiassa ojitettua suota ja metsää, joten sen vesistökuormitus tulee lähinnä turvetuotannon lisäksi hajakuormituksesta. Valumaalueella sijaitsee myös yksi luonnonravintolammikko. Kanteleen Voiman Tuppuranevan vieressä on toiminnassa oleva Valtosen Tuppuraneva-Valkianevan 38 ha tuotantoalue, josta kuivatusvedet menevät samalle reitille kuin Kanteleen Voiman Tuppuranevan. Copyright Pöyry Finland Oy

5 3 KALATALOUDELLISET TARKKAILUMENETELMÄT Kalastustiedustelu Tuppuranevan tarkkailuun liittyvä Petäjäojan ja Vääräjoen kalastustiedustelu koskien vuotta 2014, tehtiin tammi-helmikuussa 2015 kolmen kontaktikerran postitiedusteluna maarekisteristä saatujen rantatilojen osoitetietojen perusteella. Tiedustelualueeseen kuului Vääräjoki välillä Petäjäoja-Typpö ja Petäjäoja. Kalastustiedustelujen vastausten perusteella laskettiin keskivertokalastajan käyttämä pyydysmäärä ja saama saalis, jotka on sitten kerrottu kaikkien kalastajien luvulla selvitysalueen kokonaismääriksi. Vastaavalla tavalla ja samalla alueella tehtiin vuoden 2009 kalastusta koskeva kalastustiedustelu (Pöyry Finland Oy 2011), jonka tuloksia on käytetty vertailukohtana. Vuoden 2009 tiedustelussa esitetyt suorat saalis- ja pyydysmäärät on muutettu vastamaan koko tiedustelualueen kokonaissaaliita, jolloin molempien kyselyjen vertailupohja on sama. Petäjäojalla oli vain yksi talous kalastanut, joten tuloksissa on mukana suorat vastaustulokset. 4 KALASTUSTIEDUSTELUN TULOKSET 4.1 Tuppuranevan kalastustiedustelu Tiedustelussa kysyttiin erikseen Vääräjoen ja Petäjäojan kalastustietoja. Selvitysalueella oli yhteensä 308 tilaa, joista poistettiin päällekkäisyydet ja yhteisöt. Tällöin kehikkoperusjoukoksi jäi 287 tilaa, josta tehtiin 150 tilan otos, joille lähetettiin tiedustelu. Posti palautti kaksi kyselyä, joiden kohdehenkilöä ei tavoitettu. Kahden uusinnan jälkeen vastaus saatiin 104 talouden osalta (70 %). Kalastaneita talouksia oli 31 (21 % vastanneista) ja niissä henkilöitä yhteensä 107. Kalastukseen osallistui joissain muodossa yhteensä 63 henkilöä eli keskimäärin 2,0 henkilöä taloutta kohden. Selvitysalueen talouksista kalasti v Vääräjoella yhteensä 30 taloutta ja Petäistöllä yksi talous. Tiedustelukaavake on esitetty liitteessä 1 ja tiedustelun perustulostus liitteessä 2. Vääräjoen kalastus oli pääasiassa katiska- ja vapakalastusta (Taulukko 2). Verkkokalastus oli vähäistä. Katiskoja oli käytössä 35 kpl, heittouistimia 68 kpl ja mato-onkia 60 kpl. Näiden lisäksi oli käytössä madekoukkuja, perhovapoja sekä pilkkionkia. Vuoden 2009 vastaavaan tiedusteluun nähden perhovapoja lukuun ottamatta käytettyjen vapavälineiden määrät laskivat vuoden 2014 tasosta. Rapumertoja oli vuonna 2014 käytetty vain koeravustuksessa. Petäjäojan Petäistö järvellä oli pyydetty yhdellä katiskalla 60 vuorokautta ja uistimella 20 kertaa. Taulukko 2. Käytössä olleet pyydykset (kpl) Vääräjoella v ja Vääräjoki 2014 Vääräjoki 2009 Pyydys kpl kpl Katiska Verkko 4 4 Koukku 2 20 Merta 10 - Uistin Onki Pilkki 8 13 Perho Copyright Pöyry Finland Oy

6 Verkoilla kalastettiin keskimäärin 10 päivänä ja katiskoilla 26 päivää. Vapavälineistä heittouistelua harjoitettiin noin 7 kertaa kesän aikana keskimäärin vain noin 42 minuuttia kertaa kohden (Taulukko 3). Mato-ongintaa harjoitettiin keskimäärin 4 kertaa kesässä noin 50 minuuttia kertaa kohden. Taulukko 3. Käytössä olleiden pyydykset keskimääräiset pyyntiajat Vääräjoella v Kiinteät pyydykset Katiska Verkko Koukut Merta pyydyksiä, yhteensä kpl pyyntivuorokausia, keskimäärin Vapavälineet Uistin Onki Pilkki Perho pyydyksiä, yhteensä kpl pyyntikertoja, keskimäärin 6,7 4,1 0,3 6,3 pyyntiaika/kerta, minuuttia Kokonaissaalis v oli Vääräjoella noin 650 kg, josta haukea oli 42 % ja ahventa 26 % sekä kirjolohta 22 % (Taulukko 4). Niiden lisäksi saatiin vähän lahnaa, särkeä, madetta ja säynettä. Talouskohtainen kokonaissaalis oli keskimäärin 10,8 kg. Kokonaissaalis v oli pienempi kuin vuonna 2009, Suurin ero oli särkisaaliin selvä vähentyminen, sillä vuonna 2014 särki saatiin vain 38 kg, kun vuonna 2009 särkiä saatiin 274 kg. Tiedustelun mukaan kalastus on vähentynyt alueella, sillä kalastavia talouksia oli vuonna 2009 noin 74 ja vuonna 2014 noin 60. Pyyntitavat eivät ole juuri muuttuneet viidessä vuodessa. Kesä 2014 on ajoittain hyvin vähävetinen, millä on saattanut olla jonkin verran vaikutusta kalastuksen vähentymiseen. Talouskohtaisen saaliin vähentyminen noin 5 kilolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2009 kuvaa hyvin saaliin selvää vähentymistä ja siten kalakantojen heikentymistä. Istutetun kirjolohen saalis oli kuitenkin vuonna 2014 suurempi kuin vuonna Taimenta oli vuonna 2009 saatu noin 44 kg, mutta vuonna 2014 ei enää yhtään. Rapuja tiedustelualueella esiintyy, sillä yksi henkilö oli koeravustanut v Vääräjoella 10 merralla saaden saaliiksi 70 rapua ja koeravustanut myös Petäjäojalla 10 merralla saaden 120 rapua. Petäistö- järven katiskasaalis vuonna 2014 oli 3 kg ahventa ja 4 kg haukea. Uistimella ei ollut ilmoitettu saalista saadun lainkaan. Taulukko 4. Tiedustelun mukainen kokonaissaalis Vääräjoella v ja Vääräjoki 2014 Vääräjoki 2009 kg % kg % Kalastajia 60 kpl 74 kpl Hauki , ,6 Ahven , ,5 Särki 38 5, ,7 Lahna 17 2,6 9 0,8 Kirjolohi ,8 98 8,8 Made 3 0,5 13 1,2 Säyne 2 0,3 - - Taimen ,0 Kiiski ,3 Salakka - - 0,2 0,02 Kuha ,1 Yhteensä , ,0 kg/talous 10,8-15,0-4 Copyright Pöyry Finland Oy

7 4.2 Kalastusta haittaavat tekijät Kalastustiedustelun yhteydessä kysyttiin v kalastajien mielipidettä kalastusta haittaavista tekijöistä. Merkittävimpinä kalastusta haittaavina tekijöinä pidettiin Vääräjoella veden sameutta, vesikasvien runsautta, arvo- ja saaliskalojen vähyyttä (Taulukko 5). Vääräjoen kalastus on pääosin vapakalastusta, joten pyydysten likaantumisesta noin 30 % vastanneista ei tiennyt. Särkikaloja Vääräjoessa lienee vähän, sillä suurta osaa vastanneista ei niiden runsaus haitannut tai niiden runsaudesta ei ollut lainkaan tietoa. Vääräjoen kalastushaittojen alkuperät jakaantuivat vastanneiden mielestä maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon päästöjen kesken. Petäjäojalla kalastaneen talouden mielestä eniten kalastusta haittaavia tekijät olivat pyydysten likaantuminen ja heikko vedenlaatu sekä saaliskalojen vähyys ja pieni koko. Petäjäojan kalastushaittojen syynä nähtiin turvetuotanto ja metsäojitukset. Taulukko 5. Kalastajien kommentit kalastusta haittaavista tekijöistä Vääräjoella v (% kalastajista ilmoittanut ko. haitan, n = kommentin esittäneiden kalastajien määrä). Vääräjoki ei lainkaan vähän jonkun verran paljon en osaa sanoa n= 30 taloutta (%-osuus) (%-osuus) (%-osuus) (%-osuus) (%-osuus) Pyydysten likaantuminen Veden vähyys Veden sameus Heikko veden laatu Särkikalojen runsaus Saaliskalojen pieni koko Saaliskalojen vähyys Arvokalojen vähyys Kalojen makuvirheet Jätevesivaikutukset Turvetuotannon vesistövaikutukset Maatalouden vesistövaikutukset Metsätalouden vesistövaikutukset Vesistön liettyminen Vesikasvillisuus Saukot 3 Levät 3 Vapaamuotoisissa kommenteissa todettiin rapukannan olevan elpymässä. Veden vähyys ja sen suuret vaihtelut haittaavat kalastusta. Kirjolohi-istutukset ja saukot saivat runsaasti kommentteja. 5 Copyright Pöyry Finland Oy

8 Kalastustiedustelun kommentit; Ravut; Ravut kuolleet alajuoksulta, Ravut loppuneet Kukonkylältä, Pari rapua katiskassa, Jyringin kanavien kaivuu tuhosi alapuolisen rapukannan, nyt kanta elpymässä, 20 rapua nähty, Sievin uusjaon kuivatuksen jälkeen ravut loppu, Ravut katosivat 8 vuotta sitten, nyt elvytystä istuttamalla rapuja Kiiskilästä Rautioon, Ennen tosi paljon rapuja, nyt ei yhtään, Kaksi rapua havaittiin Vääräjoessa, Pieni rapukanta Rautiossa, Ennen pyysimme rapuja 3000 kpl vuosittain Kalat; Kirjolohet liian kookkaita, Kirjolohen istutukset tuhoavat kalakannat syömällä poikaset, Kirjolohet kaikkoavat johonkin heti istutuksien jälkeen, Loppukesällä kirjoloheen tuli ällöttävä maku, Sievin Kukonkylässä tehdyt ojitukset romahduttivat kalakannan, viime kesänä havaittavissa elpymistä, Ahven ja hauki vähentynyt, lahna ja särki lisääntyneet pitkällä viiveellä, Noin 10 vuotta sitten tuli haukia lähes rajattomasti Saukot; Saukot syövät kalat katiskasta, Saukkokanta liian runsas ja verottavat lohia enemmän kuin kylän virvelimiehet, Saukot vähentyneet Vedenlaatu; Kovien sateiden jälkeen vesi nousi ja oli sameaa, Vedenlaatu näyttää heikolta, Veden vähyys koskipaikoissa estää kalastuksen heinä-elokuussa, Suuret vedenvaihtelut, sateella vesi nousee heti ja laskee myös nopeasti. Sateella vesi on erittäin sameaa ja ruskeaa. Muut; Rantojen pusikkojen raivaus tarpeen Muutokset kalakannoissa ja veden tilassa Viime vuosina tapahtuneita muutoksia Vääräjoen kalakannoissa tai veden tilassa kommentoi 27 taloutta. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että Vääräjoella kalastus oli vähentynyt viime vuosina (Taulukko 6). Kalakantojen osalta suurimat muutokset koskivat mateen ja ahvenen vähentymistä. Myös hauen todettiin vähentyneen. Sen sijaan särkikalakannat ovat pysyneet ennallaan. Vähiten tietoja oli kalastajilla harjus- ja taimenkantojen tiloista. Rapukanta oli vastaajien mielestä heikentynyt tai kannan tilasta ei ollut tietoa. Liettymisen, vesikasvillisuuden ja veden sameuden suhteen vastanneiden mielipiteet jakaantuivat pääosin lisääntyneen ja ennallaan olevien vaihtoehtojen kesken. Taulukko 6. Kalastajien kommentit viime vuosina tapahtuneista muutoksista Vääräjoella (% kalastajista ilmoittanut ko. muutoksen, n = kommentin esittäneiden kalastajien määrä). Vääräjoki lisääntynyt pysynyt vähentynyt en osaa n=27 (%-osuus) ennallaan (%-osuus) (%-osuus) sanoa (%-osuus) Liettyminen Veden sameus Vesikasvillisuus Kalastus Hauki Ahven Särki Taimen Made Kirjolohi Harjus Rapu Copyright Pöyry Finland Oy

9 5 KALATALOUSTARKKAILUN YHTEENVETO Kalastustiedustelun mukaan Vääräjoella Petäjäojan ja Typön välillä kalasti v noin 60 taloutta pääasiassa katiskoilla ja vapavälineillä. Verkkokalastus oli vähäistä. Laskennallinen kokonaissaalis oli Vääräjoella noin 650 kg, josta haukea oli 42 % ja ahventa 26 % sekä kirjolohta 22 %. Niiden lisäksi saatiin vähän lahnaa, särkeä, madetta ja säynettä. Talouskohtainen kokonaissaalis oli keskimäärin 10,5 kg. Kokonaissaalis v oli huomattavasti pienempi kuin vuoden 2009 vastaavassa tiedustelussa. Saaliin vähentyminen johtui osin vähentyneestä kalastuksesta, mutta talouskohtaisen saaliin selvästä vähentymisestä päätellen myös heikentyneistä kalakannoista. Alueella on istutettu rapuja ja niitä koeravustuksessa esiintyi kohtalaisen hyvin sekä Vääräjoessa että Petäjäojassa. Petäjäojalla ei sinänsä kukaan vastanneista ollut kalastanut, mutta Petäistö- järvellä yksi talous katiskalla ja uistimella saaden vähän haukea ja ahventa. Tiedustelun mukaan Vääräjoen kalastusta haittaavat eniten veden sameus, vesikasvien runsaus ja arvo- sekä saaliskalojen vähyys. Vääräjoen kalastushaittojen alkuperät jakaantuivat vastanneiden mielestä maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon päästöjen kesken. 7 6 VIITTEET Böhling, P & Rahikainen, M Kalataloustarkkailu. Periaatteet ja menetelmät. Riistan ja kalantutkimus. Helsinki. Nablabs Oy Rautamullansuon (Reisjärvi) alapuolisen Pirttiveden (Sievi) kalojen aistinvarainen arviointi vuonna Pöyry Finland Oy Tuppuranevan (Sievi) kalataloudellinen tarkkailu vuonna Pöyry Finland Oy Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon tarkkailu. Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma Copyright Pöyry Finland Oy

10 TUPPURANEVAN KALASTUSTIEDUSTELU KOSKIEN VUOTTA Arvoisa vastaanottaja Sievissä sijaitsevan Tuppuranevan turvetuotantoalueen kalatalousvelvoitteeseen liittyen tehdään alapuolisilla vesialueilla vuoden 2014 kalastusta koskeva tiedustelu, jolla pyritään selvittämään kalastajamääriä, pyydysmääriä ja saatua saalista. Tuppuranevan turvetuotantoalueen kuivatusvesiä johdetaan laskuojan kautta Lähteenojan kautta Petäjäojaan, joka laskee Vääräjokeen Sievin Jyrängissä. Tiedustelu tehdään ranta-asukkaille Petäistössä (Ryhmäjärvi) ja Petäjäojan alaosalla sekä Vääräjoella Petäjäojan purkukohdasta alajuoksulle Typpöön saakka. Tiedustelu tehdään maarekisteritietojen pohjalta. Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain kokonaistulosten laskemiseen. Pyydän täyttämään tiedustelukaavakkeen ja palauttamaan sen oheisessa postitusvalmiissa kuoressa mennessä. Vaikka ette olisi kalastaneet lainkaan, vastatkaa silti kohtaan 1 ja palauttakaa kaavake. Sekin tieto on tärkeä tällaisessa kyselytutkimuksessa. Kalastusterveisin Pöyry Finland Oy Jorma Keränen p Tiedustelu on ruokakuntakohtainen 1. Kalastitteko Petäjäojalla. Petäistöllä, Vääräjoella v. 2014? (rastita ja alleviivaa kalastuskohde). kyllä ei 2. Kalastukseen osallistui jossakin muodossa taloudestani henkilöä. Taloudessani on yhteensä henkilöä.

11 3. Arvioikaa ruokakuntanne kalansaalis pyyntipaikastanne vuonna S aalista (rastita) ei kyllä Arvioikaa myös: Sarake A; monenako päivänä kukin pyydystyyppi oli pyynnissä tai käytössä vuonna 2014 Sarake B; montako pyydystä keskimäärin oli yhtäaikaa käytössä pyyntikertaa kohti Sarake C; Vapakalastuksen kalastuskertojen lukumäärä vuonna 2014 Sarake D; Vapakalastuksen kalastuskertojen keskimääärinen kesto tunteina A. Pyyntipäivien B. Pyydyksiä Ruokakuntanne saalis kg pyydystyypeittäin vuonna 2014 Pyydykset lukumäärä pyyntikertaa Ahven Hauki Särki Kirjolohi Taimen Harjus Rapu muut, mitkä pyydyksittäin kohti kg kg kg kg kg kg kpl kg Verkko mm Katiska Rapumerta Rysä Muu mikä? Uistin Onki Perho Pilkki Vapavälineet Muu, mikä C. Kertojen D. Tuntia määrä kertaa kohti 4. Havainnot ravuista v. 2014, montako kpl, mistä? 5. Mitkä tekijät haittaavat kalastustanne pyyntipaikallanne? (rastita mielestäsi sopivin/sopivimmat vaihtoehdot) Haittatekijä ei jonkun en osaa lainkaan vähän verran paljon sanoa Pyydysten likaantuminen Veden vähyys Veden sameus Heikko veden laatu Särkikalojen runsaus Saaliskalojen pieni koko Saaliskalojen vähyys Arvokalojen vähyys Kalojen makuvirheet Jätevesivaikutukset Turvetuotannon vesistövaikutukset Maatalouden vesistövaikutukset Metsätalouden vesistövaikutukset Vesistön liettyminen Vesikasvillisuus Muu, mikä? Käännä

12 6. Onko mielestänne kalastuspaikkanne olosuhteissa tai kalakannoissa tapahtunut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana? Rastita taulukkoon. lisääntynyt pysynyt vähentynyt en osaa ennallaan sanoa Vesikasvillisuus Veden sameus Liettyminen Kalastus Hauki Ahven Särki Taimen Made Kirjolohi Harjus Rapu Muu, mikä? 7. Lisätietoja, kommentteja. Vaikka ette olisikaan kalastanut alueella v. 2014, niin vanhemmatkin tiedot tiedustelualueen kalakannoista ovat hyödyllisiä.

13 KALASTUSTIEDUSTELUN TULOSTUS v VÄÄRÄJOKI, Petäjäoja-Typpö Liite 2 Sarakeotsikoiden selitykset: frekvenssi kalastaja-kerroin x yhteensä = tulostettavan esiintymisosuus tiedusteluaineistossa = tulostettavaa käyttäneet/saaneet kalastajat selvitysalueella = tulostettavan keskimääräinen määrä tulostettavaa käyttänyttä/ saanutta kalastajaa kohti tiedusteluaineistossa = kalastaneiden määrä x tulostettavan keskiarvo = tulostettavan kokonaismäärä selvitysalueella tulostettava frekvenssi kalastaja- x yhteensä kerroin Yhteensä kalastajia 1, ,0 58 verkot kpl 0,067 3,9 1,0 4 katiskat kpl 0,467 27,1 1,3 35 *merta kpl 10 uistin kpl 0,633 36,7 1,8 68 mato-onget kpl 0,467 27,1 2,2 60 pilkkionget kpl 0,100 5,8 1,3 8 perho kpl 0,167 9,7 2,0 19 koukut kpl 0,033 1,9 1,0 2 hauki kg 0,733 42,5 6,4 274 ahven kg 0,633 36,7 4,7 173 lahna kg 0,100 5,8 3,0 17 särki kg 0,300 17,4 2,2 38 made kg 0,033 1,9 1,5 3 kirjolohi kg 0,467 27,1 5,2 142 säyne kg 0,033 1,9 1,2 2 *rapu kpl 70 *koeravustus, ei laskennallista tulosta

14 Pöyry Finland Oy PL 32, Paristotie KOKKOLA Puh Vapo Oy:n ja Kanteleen Voima Oy:n Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2014 Toimitamme ohessa Tuppuranevan kalataloudellisen tarkkailuraportin vuodelta Kokkola Pöyry Finland Oy FM Jorma Keränen JAKELU: Vapo Oy, Oulu Kanteleen Voima Oy Sievin kunnan ympäristöviranomainen Kainuun ELY-keskus, kalatalousyksikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 223/2011 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy B 5193.100 Anne Simanainen (email) Henna Mutanen (email) 18.12.2012 Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ely-keskus (email) Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY

FORTUM POWER AND HEAT OY KALATALOUSTARKKAILU 16X147918 2.4.215 FORTUM POWER AND HEAT OY Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu v. 212-214 Kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu ja kalakantanäytteet Sotkamon ja Hyrynsalmen

Lisätiedot

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA VESISTÖN KÄYTTÖSELVITYS Tiedustelu osakaskunnille 1. Yhteystiedot Osakaskunta Puheenjohtaja Osoite Puhelin Sähköposti 2. Tiedustelualue Tämä tiedustelu koskee Peuraojan, Koivuojan ja Livojen alaosan vesialueita.

Lisätiedot

Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012

Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012 Kalasto ja kalastus Etelä - Saimaalla vuonna 2012 Vesa Tiitinen ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Lappeenranta 2014 ETELÄ - SAIMAAN KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2012 Tarkkailun toimeksiantajat: UPM -

Lisätiedot

LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 LAVIASSUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 176/2008 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Laviassuon alapuolisen

Lisätiedot

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy 16.6.211 Fortum Power and Heat Oy Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta 27-21 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa???

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? 24.3.2015 KOKEMÄKI Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä Heikki Holsti Selvityksen tavoitteet Kalastajille kohdistetun

Lisätiedot

POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2014

POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2014 POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 182 PVO-VESIVOIMA OY POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 214 8.6.215 Simo Paksuniemi, iktyonomi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 150/2006 Jani Kirsi ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kymijoen vesi

Lisätiedot

Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010

Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 16 - ROVANIEMI 2012 Jyrki Autti ja Erkki Huttula Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 16- ROVANIEMI 2012 Jyrki Autti ja Erkki Huttula

Lisätiedot

Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-2012

Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-2012 Tuusulanjärven kalakantojen kehitys järven kunnostuksen vuosina 1996-212 Jukka Ruuhijärvi, Sami Vesala ja Martti Rask Riistan- ja kalantutkimus, Evo Tuusulanjärven tila paremmaksi seminaari Gustavelund,

Lisätiedot

KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA

KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 165/2008 Janne Raunio & Jussi Mäntynen

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 26-28 Markku Nieminen 29 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Menetelmät 2 1.2 Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 2 1.3 Kalastus 2-5 2. Yksikkösaaliit 6 2.1 Siika

Lisätiedot

Kalastus Karjalan Pyhäjärvellä vuonna 1999

Kalastus Karjalan Pyhäjärvellä vuonna 1999 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 239 Heikki Auvinen Tauno Nurmio Kalastus Karjalan Pyhäjärvellä vuonna 1999 Enonkoski 2001 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Joulukuu

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 KALATALOUSTARKKAILU 2015 16X269928 2.5.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2015 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Kalastustiedustelu 11.11.2008 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Kalastustiedustelu

Lisätiedot

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien Nab Labs Oy Pekka Sundell Sisällys 1 TARKKAILUVELVOITE... 1 2 TUTKIMUSALUE... 1 2.1 Valumavedet... 1 2.2 Vesistöt

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

SIMPELEJÄRVEN KALASTOTUTKIMUKSET VUODELTA 2004 JA 2005 SEKÄ YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA VUOSILTA

SIMPELEJÄRVEN KALASTOTUTKIMUKSET VUODELTA 2004 JA 2005 SEKÄ YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA VUOSILTA 1 SIMPELEJÄRVEN KALASTOTUTKIMUKSET VUODELTA 2004 JA 2005 SEKÄ YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA VUOSILTA 1997-2005 1. JOHDANTO Parikkalan Simpelejärveä kuormittaa Parikkalan kunnan jätevedenpuhdistamo. Jätevedet

Lisätiedot

Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013

Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013 TUTKIMUSRAPORTTI 20 - ROVANIEMI 2014 Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013 Raportin toteutti kanssamme Ahma Ympäristö Oy proj 10816/2014 KEMIJOKI OY SELVITYS KALASTUKSESTA KITISELLÄ VUONNA 2013

Lisätiedot

Kala- ja vesimonisteita nro 83. Sauli Vatanen & Ari Haikonen

Kala- ja vesimonisteita nro 83. Sauli Vatanen & Ari Haikonen Kala- ja vesimonisteita nro 83 Sauli Vatanen & Ari Haikonen Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Pyhäjoen ja Raahen edustan merialueella vuonna 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija: Kala- ja vesitutkimus Oy Julkaisuaika:

Lisätiedot

Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella vuonna 2009. Mika Tolonen ja Tapio Keskinen

Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella vuonna 2009. Mika Tolonen ja Tapio Keskinen Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella vuonna 29 Mika Tolonen ja Tapio Keskinen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 4/211 Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella

Lisätiedot

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13 Markku Nieminen iktyonomi 31.1.215 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13. 1. Johdanto ja menetelmät Näsijärven kalastusalue

Lisätiedot

ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011

ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011 ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011 Aarno Karels Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry Troolikalastus Saimaalla Puumala 5.11.2012 ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inarin kalantutkimus ja vesiviljely Ahti Mutenia Lokan ja Porttipahdan ominaisuuksia Rakennettu

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 6.10.2010 Vapo Oy Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 1 Sisältö

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 222/2012 Jarkko Pönkä ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Kala- ja vesijulkaisuja nro 171. Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen

Kala- ja vesijulkaisuja nro 171. Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen Kala- ja vesijulkaisuja nro 171 Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen Fennovoiman ydinvoimahankkeen rakentamisen aikainen kalataloustarkkailu --- Ennakkotarkkailu

Lisätiedot

Kalataloudelliset velvoitetarkkailut kalakantojen tilan arvioinnissa

Kalataloudelliset velvoitetarkkailut kalakantojen tilan arvioinnissa Kalataloudelliset velvoitetarkkailut kalakantojen tilan arvioinnissa Esimerkkinä: Kulo- ja Rautavesi sekä Kokemäenjoki ja sen suualue 15.3.2012 Nakkila Heikki Holsti Tarkkailualue Pihlavanlahti ja Ahlaisten

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 2 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 25.5.-28.6

Lisätiedot

RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012. Anna Väisänen ja Heikki Holsti. Julkaisu 696 ISSN 0781-8645

RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012. Anna Väisänen ja Heikki Holsti. Julkaisu 696 ISSN 0781-8645 RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012 Anna Väisänen ja Heikki Holsti ISSN 0781-8645 Julkaisu 696 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TARKKAILUALUE... 2 3. KUORMITUS

Lisätiedot

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Aarno Karels Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Valtakunnalliset XXIV Kalastusaluepäivät 16.-18.2.2012 Haapajärven

Lisätiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Lapissa Poroeno 2001 5.12.2007 SVK / Petter Nissén 25.10.2007 2 Vapaa-ajankalastajat Suomessa n. 1,93 milj. vapaa-ajankalastajaa

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014 KALATALOUSTARKKAILU 2014 16WWE1933 16.3.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2014 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUOSINA 2008-2010 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010 Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 222/2011 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 2014_10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU OSA III KALATALOUSTARKKAILU 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 OSA III: KALATALOUSTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 26.5.2014

Lisätiedot

Kala- ja rapukannan kehitta missuunnitelma Paimionjoen Kosken Tl kunnan alueelle

Kala- ja rapukannan kehitta missuunnitelma Paimionjoen Kosken Tl kunnan alueelle 0 Kala- ja rapukannan kehitta missuunnitelma Paimionjoen Kosken Tl kunnan alueelle Paimionjoen Kosken Tl alueen kalat ja ravut hanke, joka on saanut tukea Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastuksenhoitomaksuvaroista

Lisätiedot

Kalastustiedustelu 2015

Kalastustiedustelu 2015 Heinolan kalastusalue Kalastustiedustelu 05 Marko Puranen ja Tomi Ranta Hämeen kalatalouskeskuksen raportti nro 6/06 Sisällys. Johdanto... 4. Tiedustelu... 4.. Otanta ja postitus... 4.. Aineiston käsittely...

Lisätiedot

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014 Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana Kohderyhmänä olivat aktiiviset vapakalastuksen harrastajat Metsähallituksen

Lisätiedot

Päijänteen kalastuskysely 2011

Päijänteen kalastuskysely 2011 5.3.2012 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS ry PL 112, Kauppakatu 19 B 40101 JYVÄSKYLÄ Timo Meronen 040 0735 286 Matti Havumäki 040 1626 400 etunimi.sukunimi@ahven.net Päijänteen kalastuskysely 2011 Hyvä kalastaja!

Lisätiedot

Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 2006 huhtikuu 2007

Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 2006 huhtikuu 2007 Etelä-Kallaveden kalastusalue Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 26 huhtikuu 27 Vapaa-ajan kalastajien saalis pyydyksittäin ja lajeittain omistajan luvalla 1.5.26-3.4.27 Etelä- Kallavedellä,

Lisätiedot

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä ISTUTETAANKO TURHAAN? Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä Jorma Piironen RKTL Joensuu Lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa.

Lisätiedot

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen tarkkailu 2002-2007

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen tarkkailu 2002-2007 Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien kalataloudellinen tarkkailu 22-27 Jorma Valjus Ralf Holmberg Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 28/21 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 2012 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2012

Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 2012 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2012 Lopen Pääjärven koekalastukset vuonna 212 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 212 Johdanto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Hämeenlinnassa, Tammelassa

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula)

Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula) KUULUTUS POSELY/1909/5723/2017 15.1.2018 Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula) Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001

TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 1 TARKENNUS RUOKOLAHDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 2 TAUSTAA Ruokolahden kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin, minkä toimintaa

Lisätiedot

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE KIRJANPITOKALASTUSRAPORTTI VUODET 21-27 Sanna Ojalammi/ Jussi Siivari Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ISBN 952-9856-48-2 ISSN 789-975 25

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 189/2009 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään Sorsajoen sähkö- ja katiskakoekalastusten,

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU 16WWE1931 12.5.2014 FORTUM POWER AND HEAT OY, OULUN ENERGIA, VAPO OY ENERGIA, TURVERUUKKI OY, PETÄJÄKOS- KEN KALA OY, MONTAN LOHI OY, VAALAN KUNTA, ARTO

Lisätiedot

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv.

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv. 1 KIRJANPITOKALASTUS 1.1. Menetelmät 1.2. Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 1.3. Kalastus 1.4. Yksikkösaaliit 1.4.1. Siika 1.4.2. Taimen 1.4.3. Hauki 1.4.4. Made 1.4.5. Lahna 1.4.6. Kuha 1.4.7. Muikku

Lisätiedot

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville!

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Vesijärven kalat Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Kalat ovat myös tärkeä osa Vesijärven elämää. Ne kuuluvat järven ravintoketjuun ja kertovat omalla tavallaan Vesijärvestä

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 250/2015 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Konniveden

Lisätiedot

IMATRA - FINLAND. Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI. Kalastajan opas KALASTAJAN OPAS

IMATRA - FINLAND. Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI. Kalastajan opas KALASTAJAN OPAS IMATRA - FINLAND Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI Kalastajan opas VUOKSI KALASTAJAN OPAS Kalapaikkana Vuoksi Vuoksen kalastusmatkailulla on pitkät perinteet. Ensimmäiset tarinat

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ Lievestuoreenjärven kalastustiedustelu 2013 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Yleistä

Lisätiedot

2 TIEDUSTELUN TOTEUTUS 1 3 TULOKSET 3

2 TIEDUSTELUN TOTEUTUS 1 3 TULOKSET 3 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Konniveden kalataloudellisen tarkkailun kalastustiedustelun tuloksia vuodelta 2008. Tiedustelu suoritettiin väestörekisteriin perustuvana satunnaisotantana.

Lisätiedot

- tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä

- tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä www.puula.fi - tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011-14 Mikkeli 2014 Tekijä: Projektipäällikkö Teemu

Lisätiedot

TURUN-NAANTALIN EDUSTAN AMMATTI- JA KIRJANPITOKALASTUS VUONNA 2008. V-S Kalavesien Hoito Oy 28.2.2010. Jani Peltonen

TURUN-NAANTALIN EDUSTAN AMMATTI- JA KIRJANPITOKALASTUS VUONNA 2008. V-S Kalavesien Hoito Oy 28.2.2010. Jani Peltonen TURUN-NAANTALIN EDUSTAN AMMATTI- JA KIRJANPITOKALASTUS VUONNA 2008 V-S Kalavesien Hoito Oy 28.2.2010 Jani Peltonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Tarkkailumenetelmät 2 2.1 Ammattimainen kalastus 2 2.2

Lisätiedot

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE. Päijänteen kalastustiedustelu 2011

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE. Päijänteen kalastustiedustelu 2011 POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE Päijänteen kalastustiedustelu 2011 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Hämeen Kalatalouskeskus Tomi Ranta Sisältö 1.

Lisätiedot

Kakskerranjärven koekalastukset vuonna 2013 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2013

Kakskerranjärven koekalastukset vuonna 2013 Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu 2013 Kakskerranjärven koekalastukset vuonna Samuli Sairanen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Joulukuu Johdanto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koekalasti Turun Kakskerranjärven kesällä.

Lisätiedot

Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004

Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 359 Heikki Auvinen Toivo Korhonen Tauno Nurmio Maija Hyttinen Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia KUULUTUS POSELY/942/5723/2017 26.6.2017 Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KALASTUSALUE. Hanke on osittain rahoitettu Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalastuksenhoitomaksuvaroilla.

MERIKARVIAN KALASTUSALUE. Hanke on osittain rahoitettu Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalastuksenhoitomaksuvaroilla. Hanke on osittain rahoitettu Varsinais-Suomen ELYkeskuksen kalastuksenhoitomaksuvaroilla. 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustietoa Nordic-koeverkkokalastuksesta... 4 3. Kalan iän- ja kasvunmäärityksen

Lisätiedot

OY METSÄ-BOTNIA AB & KEMIART LINERS OY STORA ENSO OYJ KEMIN VESI OY KEMIJOKI OY

OY METSÄ-BOTNIA AB & KEMIART LINERS OY STORA ENSO OYJ KEMIN VESI OY KEMIJOKI OY KALATALOUSTARKKAILU 2012 16WWE1803 16X143113 8.5.2013 OY METSÄ-BOTNIA AB & KEMIART LINERS OY STORA ENSO OYJ KEMIN VESI OY KEMIJOKI OY Kemin edustan merialueen ja Kemijokisuun kalataloustarkkailu v. 2012

Lisätiedot

Esitys Kummunsuon kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi (Keuruu/Multia)

Esitys Kummunsuon kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi (Keuruu/Multia) KUULUTUS POSELY/1711/5723/2017 3.1.2018 Esitys Kummunsuon kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuohjelmaksi (Keuruu/Multia) Asia Turvetuote Peat Bog Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007 LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) UUDENKAUPUNGIN HAAVAISTEN LAHTIEN KOEKALASTUS 2007 Haavaisten vesialue on n. 10 km 2 suuruinen merenlahti Uudessakaupungissa. Koekelastus on osa Haavaisten

Lisätiedot

13.7.2011 Puula-forum Kalevi Puukko

13.7.2011 Puula-forum Kalevi Puukko Puulavesi sijaitsee Etelä-Savossa, Hirvensalmen ja Kangasniemen kuntien ja Mikkelin kaupungin alueella. Sen pinta-ala on 330 km², ja se on Suomen 13. suurin järvi. Vesistön keskisyvyys on 9,2 metriä ja

Lisätiedot

28.2.2002 Drno --/---/2002

28.2.2002 Drno --/---/2002 28.2.2002 Drno --/---/2002 Puulan kalastusalue Isännöitsijä Harri Liikanen Mikkelin kalatalouskeskus Viite puhelu 21.2.2002 Lausunto verkkokalastuksen järjestämisestä Puulalla Puulan kalastusalue on käyttö-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014. Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012. Jyrki Autti

TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014. Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012. Jyrki Autti TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014 Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012 Jyrki Autti TUTKIMUSRAPORTTI 6- ROVANIEMI 2004TUTKIMUSRAPORTTI 6- ROVANIEMI TUTKIMUSRAPORTTI 19- ROVANIEMI 2014 Jyrki

Lisätiedot

proj 20479/2013 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 2009-2012

proj 20479/2013 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 2009-2012 proj 2479/213 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 29-212 PVO-VESIVOIMA OY POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 29-212 Copyright Ahma ympäristö Oy 31.1.213

Lisätiedot

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011

Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 16WWE1356 1.9.2011 Lietejoen vesistöalueen purojen sähkökoekalastukset v. 2011 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 1 2.1 Aineisto

Lisätiedot

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia?

Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Luku 8 Miten järvessä voi elää monta kalalajia? 8. Miten järvessä voi elää monta kalalajia? Sisällysluettelo Eri kalalajit viihtyvät järven erilaisissa ympäristöissä. (54A) Suun muoto ja rakenne paljastavat

Lisätiedot

1. Johdanto TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 2009. Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 2009

1. Johdanto TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 2009. Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 2009 TURUN MAARIAN ALTAAN KOEKALASTUS JA RAVUSTUS VUONNA 29 Aurajokisäätiö/ Maarian allas -hanke 29 Olli Ylönen, Perttu Louhesto Lounais-Suomen kalastusalue 1. Johdanto Maarian allas sijaitsee Turussa. Se on

Lisätiedot

Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi

Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi Mika Oraluoma & Kimmo Sivonen Osuuskunta kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio Opettajantie 7-9 B15 40900 SÄYNÄTSALO Y 2381704-8 www.vesi-visio.net 8.12.2015

Lisätiedot

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Tapio Sutela, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Joensuu 6.6. 2013 1. Taustatietoa Pielisjoesta ja järvilohesta Pielisjoki oli ennen

Lisätiedot

2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014. 1. Taustaa

2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014. 1. Taustaa 2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014 1. Taustaa Torsa on toinen keskusjärvi Hiitolanjoen vesistössä Simpelejärven ohella. Torsan pinta-ala on 1375 ha, järven suurin syvyys on 53 m ja keskisyvyys

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA TARKENNUS PARIKKALAN SAAREN UUKUNIEMEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Etelä-Karjalan kalatalouskeskus Lappeenranta 2001 TAUSTAA Parikkalan Saaren Uukuniemen kalastusalue on kalatalouden yhteistoimintaelin,

Lisätiedot

Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi

Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi KUULUTUS POSELY/1490/5723/2017 30.11.2017 Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi Asia Turvetuote Peat Bog Oy on konsultin välityksellä

Lisätiedot

ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja

ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja PUULAN YHTENÄISLUPA ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja Tiina Asp Maria Laaksonen Joni Tiainen Mikko Vihtakari Ohjaajat: Harri Liikanen & Timo J. Marjomäki HUOM. Tietoja lainattaessa mainittava

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY KALATALOUSTARKKAILU 16X170583 10.4.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVc Kalataloustarkkailu Talvivaaran kaivoksen kalataloustarkkailu v. 2013 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta

Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta PÖYTÄKIRJA OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Paikka: Levannon VPK-talo Aika: 25.3.2006 klo 12:00 1. Puheenjohtaja Teppo Rautavesi avasi kokouksen 2. Valittiin

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 66/2016. Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot Pirkko Söderkultalahti

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 66/2016. Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot Pirkko Söderkultalahti Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 66/2016 Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 2015 Pirkko Söderkultalahti Hylkeiden kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot

Lisätiedot

Täsmäpyydyskalastajan

Täsmäpyydyskalastajan Täsmäpyydyskalastajan RISTO JUSSILA aakkoset Millaisia pyydyksiä kannattaisi hankkia? Vastaus muodostuu summaamalla yhteen kalastuspaikan mahdollisuudet sekä henkilökohtaiset valmiudet ja näkökulmat. Täsmäkalastus

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006

SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 SUMMANJOEN YLÄOSAN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2006 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 157/2007 Jussi Mäntynen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tässä julkaisussa käsitellään Summanjoen yläosan

Lisätiedot

Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013

Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013 Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013 Jyväskylän kaupunki Tommi Rautiainen & Olli Saari Maaliskuu 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 3 2.1. Edellinen kysely... 3 2.2.

Lisätiedot

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY Mikkeli 16.11.2010 Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Yleistä Kyyvesi kuntoon hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Suur Saimaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020

Suur Saimaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 Suur Saimaan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 VESA TIITINEN ETELÄ KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 4 2. KALASTUSALUEEN

Lisätiedot