Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes."

Transkriptio

1 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt / Ulla Vehkaperä SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten kiinnstavat. Lähteiden valinnan helpttamiseksi n listaan tettu kuvausta kirjasta/lähteestä. Phdi miten kirjassa esitetyt asiat näkyvät yhteiskunnassa, ssiaali- ja terveysalalla ja varsinkin malla kulutusalallasi. Millaisia asiita sinun mielestäsi pitäisi uudistaa ja millaisia innvaatiita alallasi tulisi kehittää? Vit kerta myös hyvistä j käytössä levista innvaatiista, hyvistä käytänteistä tai kehittämishankkeista. Vit myös phtia mitä luva ja innvatiivinen kehittäminen n ja mitä se vaatii työyhteisöltä. Tarkituksena ei le referida lähteitä vaan ppimistehtävän painpiste n reflektinnissa. Käytä kirjallisen työn hjeita. Tehtävän pituus 4-6 sivua. Oppimistehtävä palautetaan Mdleen man kulutushjelman laatikkn mennessä. Avain n Bks. Lukemisen ila, Ulla Vehkaperä, LÄHTEET / KIRJAT Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu Kertmuksia ssiaalisista innvaatiista. Stakes. Sumessa n melk vakiintuneet tavat kehittää innvaatiita, mutta niitä rakennetaan yhä tellisen yhteiskunnan keinin eli liian lineaarisesti. Tällöin yksi rganisaati tutkii, tinen kehittää, klmas tuttaa ja neljäs jakaa tai tutteistaa innvaatiita. Avimet, verkstmaiset innvaatiympäristöt, jissa myös asiakkaat ja käyttäjät vat aktiivisia, vat kuitenkin yhä merkittävämpiä. Näin tteavat Vappu Taipale ja Hannu Hämäläinen kirjassaan "Kertmuksia ssiaalisista innvaatiista". Hyysal Sampsa Käyttäjä tutekehityksessä. Tiet, tutkimus, menetelmät. Otava. Onnistunut tutekehitys vaatii syvällistä ymmärtämystä käyttäjien timista, tyyleistä ja haluista. Käyttäjätiedn puute n pulestaan yleisin syy tutekehityksen epännistumiselle. Tes n suunnattu käsikirjaksi tutekehityksen ammattilaisille ja ppikirjaksi insinööri-, kauppa-, mutilu- ja ihmistieteissä. Tes tarjaa: käsityksen siitä, mistä käyttäjätiet kstuu tieta siitä, mitä menetelmiä käyttäjien ja käytön selvittämiseen n lemassa ja perusteet niiden tteuttamisesta ymmärrystä eri menetelmien vahvuuksista, heikkuksista ja niissä tarvittavista panstuksista ngelmalähtöisiä case-esimerkkejä, jtka auttavat maan prjektiin spivan työtavan löytämisessä pastusta siihen, miten edetä perusteista eteenpäin.

2 2 Innsumi INNOSUOMI rhkaisee uusien keksintöjen tutteistamiseen ja kaupallistamiseen sekä kannustaa uuteen yritystimintaan. INNOSUOMI kkaa yhteistyöhön yrittäjät, keksijät, julkishallinnn, rahittajat, neuvntarganisaatit sekä alan järjestöt. INNOSUOMI krstaa erityisesti innvatiivisten pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä sekä tu esille maakunnallisia erityispiirteitä. INNOSUOMI jakaa vusittain arvstetut valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMIpalkinnt, maakunnalliset INNOSUOMI-palkinnt, INNOINT-palkinnt ja INNOKOULU-palkinnt. Innvaatiplitiikan linjaukset ja painpisteet , TEM Innvaati-sast Innvaati-käsite innvaatiplitiikan linjauksia: Innvaati n saamisesta syntynyt ja hyödynnetty kilpailuetu, jka hyödyttää liiketimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvintia. Innvaati vi lla uusi tiet, saaminen, teknlgia uusi tute, tekninen ratkaisu, tutantprsessi uusi asiantuntijapalvelu uusi mutilu tai brändi uusi liiketimintamalli, arvketju tai verkst uusi työtapa, rganisaati- tai jhtamismalli uudella tavalla tteutettu julkinen palvelu. Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innvaatiplitiikka Laaja-alainen innvaatiplitiikka nstaa teknlgian kehittämisen rinnalle innvaatiiden lähteeksi muut kuin teknlgiaan perustuvat innvaatit sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden. Avimet markkinat ja timiva kilpailu luvat yleiset edellytykset innvaatiille. Kasvava kysyntä n uusien tutteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen keskeinen kannuste. Innvinnille sutuisilla markkinilla markkinatimijat vat valistuneita, vastuullisia ja vaativia, mutta myös kkeilunhaluisia. Markkiniden innvaatimyönteisyyteen ja innvaatiiden kysyntään vidaan vaikuttaa kysyntälähtöisen innvaatiplitiikan välinein, kuten sääntelyllä, julkisilla hankinnilla ja standardisinnilla. Ojasal K., Milanen T. ja Ritalahti J Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista saamista liiketimintaan. WSOYpr. Kirjan tarkituksena n antaa piskelijille ja työelämässä j timiville uusia eväitä erilaisten käytännön kehittämistehtävien läpiviemiseen. Kirjaan kttu menetelmällinen paketti auttaa lukijaa hahmttamaan kehittämistyön kknaisuutta ja siihen liittyviä mnia mahdllisuuksia. Kirjan lähtökhta ei le puhtaasti akateeminen vaan tutkimuksellinen, jssa fkuksena n timintjen kehittäminen khderganisaatissa. Kehittämissaamista tarvitaan j pintjen

3 3 alkuvaiheesta lähtien ja ennen kaikkea pintjen jälkeen työelämässä. Tes n tarkitettu pääasiassa ammattikrkeakuluille, muille krkeakuluille ja ylipistille. Kirja sveltuu kaikkiin pintjaksihin, jissa tehdään prjekti- ja/tai kehittämistöitä, ja erityisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmien pintjaksille sekä pinnäytetöiden tekemisen tueksi. Tes n kurssikirja, jka kestää pintjen alusta työelämään.(kustantajan kuvausta kirjasta) Slatie Jim ja Mäkeläinen Mika Ideasta innvaatiksi - Luvuus hyötykäyttöön. Talentum. Kirja näyttää, miten saadaan aikaan timiva innvintiprsessi: kuinka ludaan ideita ja innvaatiita tukeva yrityskulttuuri ja muutetaan perinteinen yritys innvaatitehtaaksi; miten tehdään "tavallisista" ihmisistä lahjakkaita ideijia ja saadaan kaikki mukaan. Tutekehityksen tehstaminen ei enää riitä, vaan innvinti n kk rganisaatin ikeus - ja velvllisuus. Innvinnissa auttavat kirjaan ktut hiljaiset signaalit, jtka antavat vihjeitä siitä, miltä tulevaisuus näyttää. (Kirjan esittelytekstiä) Taatila Vesa ja Sumala Jyrki Innvaattrin työkirja. WSOY. Innvaattrin työkirja n käytännönläheinen tes innvaatiiden maailmaan. Kirja sveltuu ammattikrkeakulupintihin eri kulutusalilla. Työkirjan rakenne tukee piskelijiden mien hankkeiden tteutusta. Tes alkaa lyhyellä katsauksella, jssa valtetaan innvaatiiden merkitystä ja viitekehystä. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti kk prsessi alkaen ajasta ennen innvaatiidean keksimistä aina tilanteeseen, jssa innvaati n tteutettu. Prsessia havainnllistetaan sekä knkreettisilla tehtävillä että useilla esimerkeillä tdellisista kehityshankkeista sekä Sumesta että ulkmailta. Vesa Taatila ja Jyrki Sumala vat tutkineet innvaatiprsesseja kansainvälisissä tutkimusprjekteissa ja pettaneet niiden tekemistä ammattikrkeakuluissa eri kulutushjelmissa. Heidän mielestään kk timinnan takana n ihmisen ma plte kehittää jtain uutta. (Kirjan esittelytekstiä netistä Tuminen Saku ja Lindrs Katja Ravistettava, mskakas. Tisinajattelijan käsikirja. Tammi. Entä js kaikki mitä tiedät nkin väärin? Maailma muuttuu valtavalla vauhdilla. Muuts tarjaa ennennäkemättömän määrän haasteita mutta antaa myös mahdllisuuksia. Kyetäksemme vastaamaan haasteisiin ja pysyäksemme mukana vauhdissa meidän n pittava ravistamaan päästämään irti vanhista tavista ja tttumuksista. Ravistettava, mskakas kert, miten se tapahtuu käytännössä. (Kustantajan kuvausta kirjasta) Kpakkala Aku Prukka, jengi, tiimi. Edita. Prukka, jengi, tiimi n apuneuv kaikille, jtka haluavat vaikuttaa ryhmän tai tiimin timintaan. "Ihmisen elämän merkitys tteutuu tisten kautta." Kirjassa kuvataan aluksi vurvaikutustapahtumaa: ryhmän mudstumisen eri vaiheita, rleja jne. Sen jälkeen esitetään yleinen malli ryhmän timinnasta. Tämän mallin avulla n mahdllista ennakida tulevaa ja arviida timiemme vaikutusta. Seuraavaksi tarkastellaan eri ryhmätilanteisiin vaikuttavia keinja ja menetelmiä. Lpuksi kirjassa phditaan ryhmään vaikuttamista knsultin näkökulmasta; kuinka hän arvii tilanteen ja valitsee ikean menetelmän. Kirjittajan viesti n,

4 4 että ihmisten käyttäytyminen ryhmissä n helpsti ymmärrettävää, ennakitavaa ja lainalaista. (kirjan esittelytekstiä netistä) Kski Jussi T. Tuminen Saku Luvan ajattelun käsikirja. Kuinka ideat syntyvät. Tes haastaa phtimaan mtivaatin merkitystä, ajankäytön järkeistämistä, ngelmien määrittelykyä sekä erilaisia ideintitekniikita. Miksi yksi ihminen saa ideita ja tinen ei? Mistä ihmeestä ideinnissa nkaan kysymys? Onk kyseessä perinnöllinen lahja vaik tait, jnka vi ppia? Kuinka ideat syntyvät? n luvan ajattelun käytännöllinen käsikirja, jka riisuu mystiikan turhan verhn vain kvaa työtä vaativan luvuuden yltä. Kirjan tekijöiden mukaan luntainen lahjakkuus jalstuu luvuudeksi ainastaan inthima plttaineenaan käyttävän sitkeyden avulla. He myös kehttavat kuuntelemaan muita, mutta rhkaisevat luttamaan man intuitin ja alitajunnan vimaan. Luvuuden kehittäminen n kuitenkin elinikäinen prsessi, jssa ei le ikteitä. Sen suurin este n kiire tu tunnettu laadun tappaja. (Kirjan esittelytekstiä) Seppänen- Järvelä R. ja Vataja K. (2009) Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen saksi arjen työtä. Kirjassa esitelty työyhteisölähtöinen prsessikehittäminen spii lähtökhdaksi käytännön työtehtävien ja -menetelmien kehittämiseen ja siten esimerkiksi palvelun laadun lisäämiseen. Jkaisella työyhteisön jäsenellä n masta kulutuksestaan ja kkemuksestaan kumpuavaa tieta, jta tarvitaan jatkuvassa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Parhaimmillaan kehittäminen n lennainen ja lunteva sa jkaisen työntekijän ammatillisuutta ja työyhteisön timivuutta. Selkeä jhtaminen ja töiden järjestely, yhteiset pelisäännöt, avin vurvaikutus sekä mahdllisuus vaikuttaa maan työhön saattavat lla yksilön työkyvyn kannalta jpa kaikkein merkittävimpiä tekijöitä. Kirjassa esitelty työyhteisölähtöinen prsessikehittäminen spii lähtökhdaksi käytännön työtehtävien ja -menetelmien kehittämiseen ja siten esimerkiksi palvelun laadun lisäämiseen. Kehittämiste tarjaa työyhteisöille keinja hallita arkea, vahvistaa yksilön ja yhteisön identiteettiä sekä khdata epävarmuutta. Menetelmän esittelyn lisäksi kirjassa käydään läpi neljä kehittämismenetelmää ja hjataan niiden käyttööntssa ja sveltamisessa. Menetelmiä tarkastellaan erityisesti ssiaalialan rganisaatiiden näkökulmasta, mutta niitä vi sveltaa myös muissa työyhteisöissä, jissa halutaan mudstaa sirpaleisesta, yksilön maisuudeksi jäävästä tiedsta yhteisöllistä tieta, jta jkainen vi hyödyntää massa työssään. (Kirjan kuvausta netistä) Ruuska Kai Pidä prjekti hallinnassa. Talentum Media Oy Prjektin hallinnan ja prjektiviestinnän perusperiaatteet vat samat lipa sitten kyseessä pyramidin pystyttäminen, perhepäivähidn kehittämishanke tai tietjärjestelmän uusiminen. Kirja antaa lukijalle kknaisnäkemyksen prjektimutisesta työskentelystä ja vastaa keskeisimpiin käytännön prjektityössä eteen tuleviin kysymyksiin. Kirjassa käsitellään prjektin hallintaa ja työtapja erityisesti myös viestinnän ja vurvaikutuksen näkökulmasta. Kirjaa tukevaa kulutusta "Kirja spii hulellisesti jäsennellyn rakenteensa vuksi erinmaisesti käsikirjaksi sekä alittelevalle että kkeneelle prjektityötä tekevälle. Kirjaa vi käyttää sekä tarkistuslistan maisesti prjektia tehdessä että prjektin jälkeen prjektin analysintiin ja pitun phdiskeluun. Myös linjarganisaatissa prjektien kanssa ajittain työskentelevä tai isja prjekteja tilaava hyötyy prjektityön timintatapihin perehtymisestä. Kirjittajan teknisen

5 5 taustan ansista erityisesti kirjan prjektisuunnittelua kskeva si sveltuu hyvin teknisiin prjekteihin, vaikka suurin sa peista nkin hyödynnettävissä missä tahansa prjektissa." (Kirjan esittelytekstiä netistä) Virtanen Petri Prjekti strategian tteuttajana. Tietsanma Prjekti strategian tteuttajana käsittelee prjekteja ttaen humin niiden ainutlaatuisuuden. Tes kuvaa, kuinka rganisaatikulttuurin ymmärtäminen, epävarmuuden sietäminen, luvuus ja rganisaatin muiden prjektien eli prjektisalkun hahmttaminen kknaisvaltaisesti mahdllistavat prjektien menestymisen. Prjektien jhtamista tarkastellaan myös muun muassa prjektisalkun arvn kehittämisen ja prjektippimisen näkökulmasta. Tes antaa työkalut hjata prjekteja rganisaatin strategian kannalta tarkituksenmukaisesti ja tulksekkaasti. Se n tarpeellinen apuväline paitsi prjektijhtajille myös rganisaatiiden jhdlle ja muille, jille kknaiskuvan saaminen prjektityöstä n välttämätöntä. Kirjan kirjittaja, dsentti, VTT, FK Petri Virtanen n julkishallinnn knsultintiin erikistuneen Net Effect Oy:n timitusjhtaja. Virtasen erityissaamisen alueita vat mm. rganisaatiiden prjektien hallintaan ja jhtamiseen liittyvät kysymykset, ja hän n knsultinut, arviinut ja kuluttanut yli kymmenen vuden ajan yrityksiä ja julkisia rganisaatiita näissä kysymyksissä. Virtanen n kirjittanut yksin ja työryhmissä lukuisia kirjja erilaisista rganisaatiiden timinnan kehittämiseen liittyvistä teemista, mm. Prjektityö-teksen vunna (Kirjan esittelytekstiä netistä)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat Kestävän mutilun tehtäväpaketti kululaisille Tähän tehtäväpakettiin n kttu 4 erilaista tutteisiin ja mutiluun liittyvää tehtävää. Tehtävien avulla vidaan käydä läpi kestävän kehityksen teemaa tutesuunnittelun

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot