LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto AIKA klo 17:00-20:25 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 30 KIVIAHON LUOTEISKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU JA MYYNTI 31 RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ KAAVOITUSKATSAUS MAAPOLIITTINEN OHJELMA NIITTYLAHTI JARKKO POIKKEAMISLUPA TANNER ANJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU VÄHÄTALO TARU POIKKEAMISLUPA OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUVASTA NRO R, PARITALO ILMOITUSASIAT 31

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Juhani 17:00-20:25 puheenjohtaja Rautkivi Jouko 17:00-20:25 varapuheenjohtaja Haapasalmi Anita 17:00-20:25 jäsen Halme Riitta 17:00-20:25 jäsen Jakovuori Reijo 17:00-20:25 jäsen Kiehelä Silja 17:00-20:25 jäsen Kotiranta Jouni 17:00-20:25 jäsen Kuisma Tapio 17:00-20:25 jäsen Tolvanen Matti 17:00-19:05 jäsen POISSA Harjumäki Maria jäsen Seppänen Tuija jäsen Mikkola Markku tekn.ltk:n puh.joht. Levonmaa Tiia vs tekninen johtaja MUU Söderström Päivi 17:00-20:25 khall edustaja Rasimus Ilari 17:00-20:25 kaav.pääll./esittelijä Hämäläinen Risto 17:00-20:25 joht.rak.tarkastaja/esittelijä Villanen Maija 17:00-17:56 kaav.arkkitehti Peura Olli 17:00-20:25 nuor.valt.ed. Tolvanen Topi 17:00-20:25 hallintopäällikkö Mikama Marika 17:00-20:25 palvelusihteeri ALLEKIRJOITUKSET Juhani Ojala Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jouni Kotiranta Tapio Kuisma PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Marika Mikama, palvelusihteeri

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kaavoitus- ja rakennusjaoston päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenistä. TEKN Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenet Maria Harjumäki ja Tuija Seppänen eivät olleet kokouksessa läsnä, eikä heidän tilalleen ollut asettaa varajäsentä. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä kaavoitusarkkitehti Maija Villanen ja palvelusihteeri Marika Mikama. TEKN TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KAAVRAKJ KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Kotirannan ja Tapio Kuisman. TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Kotirannan ja Tapio Kuisman. TEKN /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KIVIAHON LUOTEISKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU JA MYYNTI KAAVRAKJ Kiviahon luoteiskulman asemakaava-alueen kadut ja muu kun nal lis tek niikka valmistuvat kuluvan kevään aikana, jonka jälkeen alueen tontit ovat luovutettavissa. Alueella on kunnan omistamia tontteja yhteensä 26 kpl, joista esitetään luovutettavaksi vuoden 2016 aikana kortteleissa 301 ja 302 sijaitsevat tontit. Kunnan omistamia tontteja näistä on yh teen sä 10 kpl. Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti kaavoitus- ja rakennusjaosto päät tää omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalotonttien hinnoittelusta, va raa mises ta, myymisestä ja vuokraamisesta valtuuston vahvistamien yleisiä perus tei ta noudattaen. Lempäälän kunnanvaltuusto on päätöksellään hin noi tel lut tonttien maapohjan 16 /m2. Tähän lisätään rakennusoikeuden hin ta, joka on omakotitonteilla 145 /k-m2. Näin muodostuvasta hin nas ta voidaan poiketa + 50 % harkinnan mukaan (tontin ulkoiset tekijät esim. etäisyys palveluihin, tontin sisäiset tekijät esim. maaperä, pin nan muo dos tus, ilmansuunnat, puusto, ympäristöhäiriöt jne.) Tontit esitetään luovutettavaksi kiinteällä hinnalla hakumenettelyn pe rusteel la. Hakuaikana tulleet kirjalliset hakemukset huomioidaan. Mikäli yhtä tonttia kohden saadaan useampi hakemus, suoritetaan näi den kesken arvonta. Tontteja voivat hakea yksityishenkilöt. Hakuvaiheessa ei huomioida ra kennus liik kei den tai rakennuttajien hakemuksia. Tontteja ei voi hakea, mi kä li Lempäälän kunta on luovuttanut hakijalle AO-tontin viimeisen kym me nen vuoden aikana. Mikäli hakuajan jälkeen tontteja jää va raa mat ta, asetetaan tontit jatkuvaan myyntiin, ja ne ovat kaikkien va rat ta vis sa. Tontit voidaan myös vuokrata, jolloin vuosivuokran suuruus on 8,5 % ton tin myyntihinnasta laskettuna. Vuokra sidotaan elin kus tan nus in dek siin. Tontti voidaan varata enintään kuudeksi kuukaudeksi. Varauksesta pe ritään 500 euron suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kaup pahin nas sa tai ensimmäisen vuokran maksun yhteydessä. Mikäli kauppa/vuok ra us ei toteudu, varausmaksua ei palauteta. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää asettaa haettavaksi Ki viahon luoteiskulman korttelien 301 ja 302 tontit liitteen mukaisilla kiin teil lä hinnoilla. Tontit voidaan myös vuokrata, jolloin vuosivuokran suuruus on 8,5 % ton tin myyntihinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuok ra-ai ka on 50 vuotta. Tontteja voivat hakea yksityishenkilöt. Tontinvaraajilta peritään 500 eu ron suuruisen varausmaksun. Varausmaksusta lähetetään erillinen las ku, joka on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös on lain voi mainen. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa tai en sim mäi sen

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto vuokranmaksun yhteydessä. Mikäli kauppa/vuokraus ei toteudu, mak settua summaa ei palauteta. Tonttivarauksesta tehdään kiin teis tö in si nöö rin viranhaltijapäätös. Mikäli hakuajan jälkeen tontteja jää varaamatta, asetetaan tontit jat ku vaan myyntiin. Kiviahon luoteiskulman korttelien 297, 298 ja 299 tontit hinnoitellaan liittees sä esitetyin kiinteiden hintojen mukaisesti. Tonttien myynti tapahtuu vuo den 2017 aikana. Muilta osin tonttiluovutuksissa noudatetaan kunnanhallituksen hy väk sy miä yleisiä perusteita. Täytäntöönpano: Ote palvelupiste Ote Hannele Lehikoinen Ote Tuija Hakala Ote Harri Järvenpää TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. TEKN /TT/tt Liitteet KIVIAHON LUOTEISKULMAN TONTTIEN SIJAINTI- JA HINNOITTELUKARTTA

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/ / /2015 KAAVRAKJ Asemakaavan muutos laaditaan Lempäälän kunnan aloitteesta. Hanke poh jau tuu Lempäälän keskustan osayleiskaavaan ja Lempäälän kes kustan kehittämisvisioon (Silta tulevaisuuteen). Keskustan kaa va hank keet ovat sisältyneet kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttyyn kaa voi tusoh jel man A- sekä B-ryhmiin vuodesta 2012 alkaen. Lempäälän kun nan valtuus to on hyväksynyt taloussuunnitelman Taloussuunnitelman mukaan Lempäälän ydinkeskustan muut asemakaavakohteet ovat kaavoitusohjelman ryhmässä A. Kaavamuutosalueen radan itäpuolella sijaitseva Lemponkadun, Puis to kadun ja Valkeakoskentien rajaama alue on kuulutettu vireille kaa voi tus katsauk ses sa Koska kaavamuutosalue sijoittuu myös radan län si puolel le, on kaavamuutos tarpeen kuuluttaa vireille. Ryynikän ja Lempoisten asemakaavan muutoksesta on laadittu osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma, joka jaetaan jaoston jäsenille listan mu ka na. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää kuuluttaa vireille Ryy ni kän ja Lem pois ten asemakaavan muutoksen suunnittelun ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va luon nos vaih to eh dot, jotka perustuvat keskustan osa yleis kaa vaan sekä Aihio Arkkitehdit Oy:n laatimaan keskustan yleis suun ni tel maan. Alueelle sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka vii te suun nit te lus ta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Asemakaavan luonnosvaihtoehdossa 1 alueelle on osoitettu asuin-, lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen kort te lialuet ta (C), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi misto ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13), puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), kaavakatualuetta sekä to ri aluet ta ja uusi kevyen liikenteen silta.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin kerrosneliömetriä. Kerros lu vut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py sä köin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, lähes 400 py sä köin ti paik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Luonnosvaihtoehdossa 2 alueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toi mis to raken nus ten korttelialuetta (AL), keskustatoimintojen korttelialuetta (C), lii keja toimistorakennusten korttelialuetta (K), liike- ja toi mis to ra ken nus ten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa julkisia palveluita (K-13), puistoa (VP), rautatiealuetta (LR), suojaviheraluetta (EV), kaavakatualuetta se kä torialuetta ja uusi kevyen liikenteen silta. Tässä kokonaisuudessa on rakennusoikeutta noin ker ros ne liö metriä. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 3 5 kerrokseen. Py säköin ti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 340 py sä köin tipaik kaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Kaavaluonnoksen valmistelutyön yhteydessä tuli tarpeelliseksi muuttaa kaa va muu tos alu een rajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päi vi tetään rajauksen mukaiseksi. Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen kartat, havainnekuvat ja kaa va se lostus liitteineen, mutta ilman suurikokoisia selvityksiä jaetaan jaoston jä se nille listan mukana. Lisätietoja: Maija Villanen KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO asettaa kaa va luon nos vaih to eh dot nähtäville ja pyytää niistä alustavat lausunnot. Täytäntöönpano: TEKN / Rasimus ja Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /EH/eh Ryynikän ja Lempoisten ydinkeskustakortteleiden alueelle on laadittu asema kaa va eh do tus, joka perustuu keskustan osayleiskaavaan sekä huo mioi Aihio Arkkitehdit Oy:n laatiman keskustan yleissuunnitelman. Alu eel le sijoittuu kirjasto-virasto-toimitilahanke, jonka viitesuunnittelusta on vastannut BST-Arkkitehdit Oy. Asemakaavaluonnosvaihtoehdoista kaavavalmistelua on jatkettu. Itä puolen keskustatoimintojen korttelissa (C) on päädytty vaihtoehdon 1 mu kaiseen ratkaisutapaan, jossa rakentaminen rajaa uutta Erik Ednerin puis toa. Asuin- ja liikerakentamisen kortteleissa (AL) rakentaminen on pää piir teissään luonnosvaihtoehtojen mukaisia, mutta kortteliin on muo dos tet tu tontit

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kaavoitus- ja rakennusjaosto ja 2. Radan länsipuolella pääosin Tampereentie 8 ja 10 koh dal la sijainnut liikekortteli on jätetty vielä tarkemmin tutkittavaksi ja pois tästä asemakaavamuutoksesta. Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma on päivitetty rajauksen mukaiseksi. Asemakaavaehdotuksessa Mai nie men eteläisen kunnanvirastorakennuksen, Tampereentie 6:n koh dal le on osoitettu torialuetta eikä rakennukselle ole osoitettu säilyttävää ra ken nusalaa. Ehdotuksessa osoitettu torialue avaa näkymää vanhan ase man ja kirkon välille sekä johdattaa uudelle kevyen liikenteen sillalle ja yhteydelle. Ehdotuksessa kahdelle kahdelle rakennukselle: Vanhalle ase mal le sekä Tenkasen myllylle on osoitettu suojelumerkintä. Luonnosvaihetta pienemmäksi rajatussa kokonaisuudessa on osoitettu raken nus oi keut ta kerrosneliömetriä, josta asumiselle noin kerrosneliömetriä. Tämä tarkoittaisi hieman yli 200 asuntoa ja noin 350 asukasta. Kerrosluvut vaihtelevat uusissa rakennuksissa 2 6 ker rok seen. Pysäköinti alueella on pääosin rakenteellista pysäköintiä, noin 250 pysäköintipaikkaa sekä kadunvarsipysäköintiä. Asemakaavaehdotuksen kartta, kaavaselostus sekä liitteet 1 5 jaetaan jaos ton jäsenille listan mukana. Liitteet 6 9 löytyvät kunnan verk ko si vuil ta. Liitteet saa pyytämällä. Lisätietoja: Maija Villanen , KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle kaa vaeh do tuk sen nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyy tä mis tä. Täytäntöönpano: tmp Rasimus, Villanen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoitusarkkitehti Maija Villanen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo TEKN /TT/tt

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto KAAVOITUSKATSAUS 2016 KAAVRAKJ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakun nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaa va-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Sii nä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sel lai set päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaa voi tuk sen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa voi tus kat sauk sen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asu mi seen varattujen tonttien riittävyydestä (MRL 7 ). Kaavoituskatsaus asetetaan kunnan palvelupisteeseen nähtäville 30 päivän ajaksi. Katsausta pidetään myös kuntalaisten saatavilla pal ve lu pistees sä. Kaa voi tus kat sauk sen voi myös lukea ja tulostaa kunnan In ternet-si vuil ta. Kaavoituskatsaus jaetaan jaoston jäsenille esityslistan mukana. Lisäksi arvio kaavavarannon ja kaavoituskatsauksen 2016 kaa voi tus koh tei den vaiku tuk sis ta kunnan päivähoito-, koulu- ym pal ve lui hin sekä elin kei noi hin esitellään ja jaetaan jäsenille kokouksessa. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 2016, asettaa sen julkisesti nähtäville ja antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle. TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. TEKN /TT/tt

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto MAAPOLIITTINEN OHJELMA 266/ /2013 KHAL Kunnanvaltuuston hyväksymä Lempäälän kuntastrategia sisältää useita kunnan harjoittamaan maapolitiikkaan kytkeytyviä tavoitteita ja niitä tukevia toimenpiteitä. Strategiassa määriteltyjen maapoliittisten linjausten jalkauttamisesta maapoliittisen ohjelman muotoon on käyty keskustelua järjestetyssä valtuuston maapolitiikkaseminaarissa. KUNNANHALLITUS päättää käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen. Kunnanhallitus antaa kaavoituspäällikölle tehtäväksi maapoliittisen ohjelman valmistelun kunnanhallituksen toimiessa työn ohjausryhmänä. Tavoiteaikatauluksi maapoliittisen ohjelman valmistumiselle asetetaan kevät TEKN /IR Keskustelun jälkeen esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, teki muutetun päätösehdotuksen: KUNNANHALLITUS päättää 1) käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen, 2) antaa kaavoituspäällikölle tehtäväksi maapoliittisen ohjelman valmistelun, 3), että ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus täydennettynä niillä valtuustoryhmien puheenjohtajilla, jotka eivät ole kunnanhallituksen jäseniä, ja 4), että maapoliittisen ohjelman valmistumisen tavoiteaikatauluksi asetetaan toukokuun loppu Täytäntöönpano: ote asianosaiset KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KHAL Maapoliittisen ohjelman valmistelu on edennyt ohjausryhmän ohjeistamana. Maapolitiikan hoitaminen on maankäyttö- ja rakennuslain 5a :n mukaisesti säädetty kunnan tehtäväksi. Kunnan maapolitiikalla

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto tarkoitetaan kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Maapolitiikan pitkäjänteisyyden ja linjakkuuden varmistamiseksi kunta laatii maapoliittisen ohjelman, jonka valtuusto hyväksyy. Tämä maapoliittinen ohjelma on Lempäälässä laatuaan ensimmäinen, ja sen laatiminen käynnistettiin vuonna 2014 osana uuden kuntastrategian jalkauttamista. Työtä on ohjannut kunnanhallitus täydennettynä niillä valtuustoryhmien puheenjohtajilla, jotka eivät ole kunnanhallituksen jäseniä. Käytännön kirjoittamistyöstä ovat vastanneet kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus ja kiinteistöinsinööri Harri Järvenpää. Työn kuluessa on kunnan luottamushenkilöille (valtuusto, kunnanhallitus, tekninen lautakunta, kaavoitus- ja rakennusjaosto ja maanostotoimikunta) järjestetty kaksi seminaaria (8/2014 ja 9/2015), joiden tulosten perusteella maapolitiikan tavoitteita ja toteutustapoja on työssä linjattu. Lempäälän kunnan maapoliittisessa ohjelmassa esitetään kunnan maapolitiikan tavoitteet, joiden mukaan kunnan maapolitiikka 1) on aktiivista ja määrätietoista, 2) edistää kuntastrategian päämäärien toteutumista, 3) tukee kunnansuunnitelmanmukaista kehittymistä edistämällä maankäytön suunnitelmien (maakuntakaava, yleiskaavat, asemakaavat sekä seudun rakennesuunnitelma) toteutumista, 4) tukee kunnan hallittua kasvua, 5) tukee kunnan elinkeinopolitiikkaa, 6) tukee korkealuokkaisen elinympäristön muodostumista, 7) edistää maan ja asumisen hintatason vakautta, 8) huomioi kuntatalouden näkökulman ja 9) on avointa ja yhdenvertaista. Maapolitiikan keinot voidaan yleisesti jakaa kahteen pääryhmään, maanhankintaan liittyviin ja kaavojen toteuttamiseen liittyviin keinoihin. Maanhankintaan liittyvät keinot käsittävät vapaaehtoisen kaupan, etuoston ja lunastukset. Kaavojen toteuttamiseen liittyvät keinot voidaan edelleen jakaa yksityisen maan kaavoittamista koskeviin, kaavojen toteutumisen edistämiseen liittyviin ja tontinluovutusta käsitteleviin keinoihin. Lempäälän kunnan maapoliittisessa ohjelmassa linjataan kunnan maapoliittiset toimintatavat. Kunta käyttää maapolitiikassaan lievimmän keinon ensisijaisuuden periaatetta, mutta on valmis käyttämään kaikkia lain suomia maapolitiikan keinoja maapoliittisessa ohjelmassa esitetyillä

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto tavoilla. Kunnan kaavoitus perustuu aktiiviselle maanhankinnalle, kunnan omien maiden kaavoittamiselle ja kaavojen oikea-aikaisen toteutumisen varmistamiselle. Kunta kaavoittaa uusia asuinalueita pääsääntöisesti vain omille mailleen, joten maankäyttösopimukset eivät ole vaihtoehto raakamaan hankinnalle. Maanhankinnassa kunta noudattaa seuraavia periaatteita: 1) Kunta hankkii raakamaata aktiivisesti ja määrätietoisesti, 2) Erityisen tärkeiden maa-alueiden hankkimiseksi omistukseensa kunta voi käyttää kaikkia maapoliittisia keinoja, mukaan lukien lunastus, 3) Raakamaavarannon kartuttamisessa kunta pyrkii tilanteeseen, jossa sillä on vaihtoehtoja maanhankinnan kohteille. Kaikkien neuvotteluiden ei siis tarvitse johtaa toteutuneeseen kauppaan, 4) Kunta hankkii raakamaan lisäksi myös muuta, esim. metsätalousmaata, mikäli hinta ja ehdot ovat edulliset. Maata voidaan tällä tavoin hankkia vaihtomaaksi tai virkistys- ja suojelutarkoituksiin ja 5) Kunta hankkii omistukseensa asemakaavassa kunnan tarpeisiin varatut yleiset alueet ja yleisten rakennusten tontit. Maapoliittisen ohjelman luonnos on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan maapoliittisen ohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. TEKN /IR Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmän kokousta varten. Kokouksen jälleen jatkuttua kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Hakala esitti jäsen Veijo Niemen ja 2. varapuheenjohtaja Mikko Kärjen kannattamana, että kunnanhallitus lähettää Maapoliittisen ohjelman tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja kaavoitus- ja rakennusjaostolle ennen kuin se esittää kunnanvaltuustolle Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi kunnanhallituksen olevan yksimielinen otsikkoasian pöydälle jättämisestä, ja että Maapoliittisen ohjelman luonnos lähetetään yksimielisesti tiedoksi tekniselle lautakunnalle ja kaavoitus- ja rakennusjaostolle. Kunnanhallitus käsittelee Maapoliittista ohjelmaa uudelleen tammikuussa 2016.

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto KUNNANHALLITUS päätti jättää otsikkoasian pöydälle. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt KHAL Tekninen lautakunta ( ) ja kaavoitus- ja rakennusjaosto ( ) ovat saaneet Maapoliittisen ohjelman luonnoksen tiedoksi. KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan Maapoliittisen ohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena. Täytäntöönpano: ed. kvalt TEKN /IR Maapoliittisen ohjelman luonnos on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Maapoliittisen ohjelman luonnos on lähetetty valtuutetuille esityslistan mukana. Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Mäkelä esitti valtuutettu Hannu Kopolan kannattamana, että otsikkoasia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Kun keskustelu palauttamisesta oli päättynyt, puheenjohtaja Juha Kuisma totesi, ettei siitä olla yksimielisiä, ja että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat otsikkoasian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat palauttamisen kannalla äänestävät ei. Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 jaa- ääntä ja 27 ei- ääntä. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että otsikkoasia palautetaan kunnanhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Nimenhuutoluettelo liitteenä. KUNNANVALTUUSTO päätti äänestyksen jälkeen palauttaa otsikkoasian uudelleenvalmisteltavaksi.

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto KHAL Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt KUNNANHALLITUS päättää siirtää asian Maapoliittisen ohjelman ohjausryhmän valmisteltavaksi. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KHAL Kunnanhallitus käsittelee maapoliittisen ohjelman ja lähettää sen sitä ennen käsiteltäväksi kaavoitus- ja rakennusjaostolle sekä tekniselle lautakunnalle. KUNNANHALLITUS päättää lähettää maapoliittisen ohjelman luonnoksen kaavoitus- ja rakennusjaostolle sekä tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus selosti otsikkoasiaa kokouksessa. HALL /TT/tt KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenille jaetaan esityslistan mukana luon nos Lempäälän kunnan maapoliittiseksi ohjelmaksi. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan maapoliittisen ohjelman hyväk sy mis tä esitetyssä muodossaan.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto TEKN /IR Otsikkoasiasta käydyssä keskustelussa kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsenet tekivät useita muutosehdotuksia. Kohta 1 Keskustelun kuluessa jäsen Tapio Kuisma esitti jäsen Jouko Rautkiven kannattamana, että maapoliittisen ohjelman sivulla 10 sijaitsevan sinisen huomiolaatikon toisesta momentista poistetaan kohta: ", mukaan lukien lunastus". Kohta 2 Keskustelun edelleen jatkuttua jäsen Rautkivi esitti jäsenten Kuisma ja Silja Kiehelä kannattamana, että maapoliittisen ohjelman sivulla 10 sijaitsevan sinisen huomiolaatikon toinen momentti kirjoitetaan seuraavasti "Tärkeiden maa-alueiden hankkimiseksi omistukseensa kunta voi käyttää kaikkia lain sallimia maapoliittisia keinoja." Kuisma täydensi tämän jälkeen kohdan 1 esitystään Rautkiven esityksen mukaiseksi. Kohta 3 Keskustelun edelleen jatkuttua jäsen Riitta Halme esitti jäsen Kuisman kannattamana, että maapoliittisen ohjelman sivulla 8 luvun 5. toinen kappale kirjoitetaan seuraavasti: "Kunta hankkii uusia asuinalueita varten tarkoitetut maa-alueet omistukseensa ennen asemakaavoittamista. Sellaisissa tilanteissa, jossa maanhankinta asuntotuotantoa varten ei vapaaehtoisin kaupoin etene, kunta voi joissain tilanteissa käyttää yhtenä vaihtoehtona raakamaan hankinnalle maankäyttösopimusta. Kunta voi myös vähäisissä määrin asemakaavoittaa asuntotuotantoa yksityiselle maalle ilman maankäyttösopimustakin, mikäli kaavaratkaisusta ei aiheudu maanomistajalle MRL 91 a.n tarkoittamaa merkittävää hyötyä." Kohta 4 Keskustelun edelleen jatkuttua jäsen Halme esitti jäsen Kuisman kannattamana, että sivulla 9 luvun 5.1. kohdan Vapaaehtoinen kauppa kolmannen kappaleen viimeinen lause kirjoitetaan seuraavasti: "Maan myyjän tulee voida luottaa siihen, että kaupan hinta ja muut ehdot ovat tasapuolisia muihin kunnan alueella tehtyihin kauppoihin nähden, ja että maan arvon nousu jakaantuu oikeudenmukaisesti myyjän ja ostajan välillä." Kohta 5 Keskustelun edelleen jatkuttua jäsen Kuisma esitti, että maapoliittisen ohjelman sivulla 3 sijaitsevan jälkimmäisen sinisen huomiolaatikon kohdasta Maan odotusarvo poistetaan sana: "selvästi". Merkittiin, että kaavoitus- ja rakennusjaoston jäsen Matti Tolvanen poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn aikana klo ennen keskustelun päättymistä.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennusjaosto Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Juhani Ojala totesi, että kaavoitus- ja rakennusjaosto hyväksyi yksimielisesti kohdissa 1 ja 2 tehdyt kannatetut muutosehdotukset. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että jaosto ei ollut yksimielinen kohdissa 3 ja 4 tehdyistä kannatetuista muutosehdotuksista, joten niistä on äänestettävä. Äänestys: Kohta 3 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka ovat esittelijän päätösehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka ovat Riitta Halmeen tekemän esityksen hyväksymisen kannalla äänestävät ei. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa" -ääntä (Haapasalmi, Kiehelä ja Ojala) ja 5 "ei" -ääntä (Halme, Jakovuori, Kotiranta, Kuisma ja Rautkivi), kolmen ollessa poissa (Harjumäki, Seppänen ja Tolvanen). Puheenjohtaja totesi, että kohdassa 3 on Riitta Halmeen esitys tullut kaavoitus- ja rakennusjaoston päätökseksi. Äänestys: Kohta 4 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka ovat esittelijän päätösehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka ovat Riitta Halmeen tekemän esityksen hyväksymisen kannalla äänestävät ei. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 1 "jaa" -ääni (Ojala) ja 7 "ei" -ääntä (Haapasalmi, Halme, Jakovuori, Kiehelä, Kotiranta, Kuisma ja Rautkivi), kolmen ollessa poissa (Harjumäki, Seppänen ja Tolvanen). Puheenjohtaja totesi, että kohdassa 4 on Riitta Halmeen esitys tullut kaavoitus- ja rakennusjaoston päätökseksi. Käsittelyn lopuksi puheenjohtaja totesi, että kohdassa 5 Kuisman esitys on rauennut kannattamattomana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lempäälän kunnan maapoliittisen ohjelman hyväk sy mis tä selostusosan mukaisesti. TEKN /TT/tt

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto NIITTYLAHTI JARKKO POIKKEAMISLUPA 2500/ /2016 KAAVRAKJ Lupaa haetaan 1-2 asuntoisen pientalon ja kahden talousrakennuksen raken ta mi seen tilalle Korteranta Hemminkilän kylässä, osoi te Myllyvainiontie 61, Lempäälä. Rakennuspaikan pinta-ala on 3810 m 2 (rantarajaa ei ole käyty eli vesijättöä ei ole liitetty tilaan) Rakentamisen kerrosala on: 1-2 asuntoinen pientalo 270 kem 2, kerrosluku 2 ( siipi 1-ker rok si nen), asuntojen lkm 1-2 talousrakennus 80 kem 2, kerrosluku 1 talousrakennus, sauna 20 (-30) kem2. Tähän mennessä käytetty kerrosala haetun rakennuspaikan alueella on - 1 omakotitalo, joka puretaan - 7 talousrakennusta, jotka puretaan - 1 sauna, joka esitetään jätettäväksi. Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet, Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL): MRL 171 ja 172 MRL 171 :n 1 mom:n nojalla poikkeus 72.1 :n säännöksistä (ran tavyö hyk keel le rakentaminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan sel lai sen kaavamerkinnän alueella, jossa ei ole lain tarkoittamaa erityistä määräys tä rakennusoikeudesta/-paikoista) Sovellettuna periaatteita: Lempäälän kunnan hajarakentamisen pe riaat teet 2010 Pirkanmaan maakuntakaava - ei kaavamerkintää Yleiskaava: Rantaosayleiskaava AP =Pientalovaltainen asuntoalue Maakuntakaavaluonnos ei kaavamerkintää Asemakaava: - ei ole Kunnallistekniikka: on olemassa Etäisyydet palveluihin: - Lempoisten koululle noin 1,6 km - Hakkarin koululle noin 4,2 km kuntakeskukseen noin 2,5 km Liikenteellinen sijainti: yksityistiekunnan tien vieressä Maantielle 0,6 km

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Naapurien ja viranomaisten lausunnot: Hakija on kuullut naapuria Naapurilla ei ole huo mau tet ta vaa. Kahta muuta naapuria kunta on kuullut kirjeillä men nes sä. Naapuri 1:76 huomauttaa seuraavaa: "Rantaan johtavaa tietä ei saa sulkea vaikka kartassa se on tehty. Tämä on suostumuksen ehto" Hakijan perusteluja: Hakemuksessa mainittu 1-2 asuntoa tarkoittaa ensisijaisesti oma ko ti taloa, jossa on yksi asunto. Toissijaisesti on kuitenkin ajateltu pit käl lä tähtäimellä ratkaisua, jossa omakotitalossa on pieni ns. pal ve li janasun to erotettuna omalla sisäänkäynnillä. Tällaisen muutoksen asuntoon voisi tehdä vaikka jälkikäteen, ellei se ole alun perin to teu tet tu na. Apuasuntovaraus ei ole kuitenkaan ehdoton vaatimus. Tarkoitus on purkaa näistä nykyisistä saunoista kaksi heti ja kolmas sitten, kun uudet valmistuvat. Näin kiinteistöllä olisi käytännössä yhtä aikaa 1-2 saunaa, joista toinen asunnossa ja toinen erillinen sau na raken nus (rantasauna). Jos kiinteistölle kuitenkin joskus myöhemmin halut tai siin kolmas sauna, se olisi savusauna. Savusauna ja ran ta sau na olisivat kaksi erillistä saunaa, mikä on vähemmän kuin nykyiset kol me erillistä saunaa. Savusaunan ei tarvitsisi välttämättä sijaita täs mäl leen vanhan saunan paikalla, mikäli se paloturvallisuuden tai mui den syiden vuoksi ei olisi mahdollista. Varaus kolmelle saunalle ei ole ehdoton vaatimus, mutta toivomus on, ettei suun nit te lu tar ve rat kai sul la suljettaisi pois savusaunan mahdollisuutta. Tavanomaisia eril li siä saunoja tarvitaan kuitenkin vain yksi kerrallaan. Muita huomioita: - Pohjakartan korkeuskäyristä ei saa käsitystä rakennuspaikan ny kyi sistä korkeuseroista. Järven ranta aivan korkeuskäyrän 80 kohdalle as ti on tasaista matalaa vain hieman järvenpinnan yläpuolella ole vaa aluetta. Korkeuskäyrän 80 kohdalla on jyrkkä melkein kolme met riä korkea töyränne, jonka jälkeen pihamaa nousee vähitellen koh ti rakennuspaikan pohjoisosaa. Asemapiirustuksessa lukee, että ranta-alueen maanpintaa nos te taan 0,2-0,6 metriä. Täyttöaluetta ei kuitenkaan ole merkitty. Län si puo lel la olevalla yhteisellä alueella on tehty huomattava maanpinnan nos to. Hakijalla on vireillä ruoppaushakemus. Alueen rantaviiva on varsin epä mää räi nen ja sen kohdalla on n. 50x50 m kokoinen kas vil li suuslaut ta järvessä. - Saunan lattia on merkitty rakennettavaksi +79,20 (N2000) kor keu teen (+79,10 N2000 minimi). Saadaanko esitetyllä täytöllä ko koh das sa sauna tarpeeksi korkealle, jos sauna ei ole vaatimaton? - Rantasaunaa ei ole esitetty liitettäväksi vesihuoltoon. Mikäli saunaa ei liitetä, se tarkoittaa hyvin vaatimattomasti varustettua (pientä) sau naa kantovedellä. Mikäli saunaa ei liitetä vesihuoltoon, niin sen si joit ta mises sa kannattaisi ottaa huomioon, että liittäminen voidaan teh dä myöhemmin. Saunarakennuksen kokona Lempäälässä pidetään yleensä 20 kem2. Hakemuksessa on päärakennuksen saunan lisäksi esitetty van haa ja uutta saunaa. Rakennuspaikalle voidaan rakentaa ta van omai nen uusi sauna, kun vanha sauna on purettu. Jätettävä sauna to sin on pieni ja vaatimaton. Savusaunaa kolmantena saunana voi daan harkita rakennusluvassa erikseen, jos sen katsotaan alueelle so pi vak si ja täyttävän turvallisuusmääräykset.

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Havainnejulkisivukuvien mukaan rakennus on suunniteltu yhdeksi koko nai suu dek si. Rakennuksen korkeustaso julkisivupiirustusten mu kaan on maanpintaan nähden normaali noin +0,5 m. Ase ma pii rus tuk sen korkeusaseman mukaan terassin puoleinen maanpinta jäi si kuitenkin alemmaksi. Tärkeää on, että rakennuksen kor keus ase ma on sopusuhtainen maastoon nähden eikä näy järvelle kol mi ker rok si se na. Aiotun päärakennuksen korkeustaso on n. 8 metriä järven pinnan yläpuo lel la. Koska varsinaisia julkisivukuvia ei ole rakennuksen tark kaa korkeutta ei ole tiedossa, mutta se lienee n. +7,5 m. Tila kuuluu maanhankintalainnojalla lohottuihin ra ken nus paikkoi hin. Tilaa ei ole jaettu sen jälkeen. Tie kulkee rasitteena tämän rakennuspaikan läpi rantaan kuten ennenkin Liitteet Sijaintia osoittava kartta / osayleiskaava / havainnejulkisivukuvat Asemapiirroksen pienennös Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö p KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO suostuu hakemukseen ottaen huomi oon seuraavat ehdot: 1. Rakennuspaikka-alueesta (ruoppauksesta, täytöistä, laiturista, sau nasta, vesihuollosta, kasvillisuudesta, rakennusten kor keus ase mas ta jne.) tulee esittää erillissuunnitelma tai tarkka asemapiirustus ra ken nus lupaan. Lisäksi on tarpeen vaatiessa laadittava nä ky mä luon nos järveltä päin katsottuna tai valokuva, johon uusi rakentaminen on sommiteltu. Suunnitelmista voidaan tarkemmin varmistua hank keen sopimisesta ympäristöön ja rantamaisemaan. Tärkeää on, että ra ken nuk sen korkeusasema on sopusuhtainen maastoon nähden ja nä kyy järvelle korkeintaan kaksikerroksisena. 2. Saunan paikkaa, korkeusasemaa ja liittämistä tai mahdollista liit tä mis tä vesihuoltoon kannattaa vielä pohtia. Savusauna-asiaa voi daan harkita rakennusluvassa erikseen. 3. Ottaen huomioon suunniteltu kokonaisuus/julkisivukuvat ja hakijan perus te lut voidaan rakennus rakentaa 1-2 asuntoisena. Apu asun non koko voi olla enintään 75 kem2 tai enintään 1/3 rakennuksesta, jos rakennus rakennetaan pienemmäksi. Talomalli soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Tar kem min rakentamista ja korkeusasemaa ohjataan rakennuslupaa haet taes sa, kun on saatu tarkemmat suunnitelmat. Ottaen huomioon hakijan perustelut, muita huomioita kohdassa esitetyt asiat, annetut ehdot rakentamiselle ja koska kyseessä on korvaava ra kenta mi nen, on hakemuksen tueksi erityisiä syitä. Näin ollen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut tami sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luon non suoje lun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ym pä ris tö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta sii tä, kun

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto tämä päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupa on haet ta va em. voimassaoloaikana. Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija ote ja kartat ELY-keskus (ympäristö) ote Pentti Jokinen TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. TEKN /TT/tt Liitteet SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, OSAYLEISKAAVA, HAVAINNEJULKISIVUKUVAT / NIITTYLAHTI JARKKO ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS / NIITTYLAHTI JARKKO

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto TANNER ANJA SUUNNITTELUTARVERATKAISU 2405/ /2015 KAAVRAKJ Lupaa haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen tilalle Män ty mä ki Hahkalan kylässä, osoite Säijän Yhdystie (65), Lempäälä. Rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2 Rakentamisen kerrosala on: omakotitalo 250 kem 2, kerrosluku ½1½, asuntojen lkm 1 (julkisivukuva 1 kerroksisesta) talousrakennus 100 kem 2, kerrosluku 1 Tähän mennessä käytetty - 0 kem 2 Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet, Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL): Sovellettuna periaatteita: Lempäälän kunnan hajarakentamisen pe riaat teet 2010 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu 16.1 mukaisella suunnit te lu tar ve rat kai su alu eel la Osayleiskaavatyöhön liittyvä selvityskartta vesihuollosta. Pirkanmaan maakuntakaava - ei kaavamerkintää Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ei kaavamerkintää Yleiskaava: Lempäälän yleiskaava (oikeusvaikutukseton) M = Maa- ja metsätalousvaltainen alue Asemakaava: - ei Kunnallistekniikka: ei Etäisyydet palveluihin: - Säijän koululle noin 1,5 km - Hakkarin koululle noin 11,0 km kuntakeskukseen noin 12,4 km Liikenteellinen sijainti: Rakennuspaikalle on rakennettu tie, joka menee tilan 3:13 alueella. Tien käyttötarkoitus muuttuu rakennuspaikan tieksi. Maantielle 0,8 km Naapurien ja viranomaisten lausunnot: Kunta kuulee naapureita/omistajia 7 kpl mennessä. Yksi naapu ri on kuultu hakijan toimesta.

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Hakijan perusteluja ei ole Muita huomioita: Emätilalla ( , v , 14 ha) on kaksi rakennuspaikkaa. Mo lem mis sa on vanhat omakotitalot, joista toisessa asutaan. Emä ti lan pinta-alasta suurin osa on kalliota tai peltoa. Mahdollista rakentamista on kysytty vuonna 2011 ennen kuin tila oli jaet tu. Aikaisemmin oli erotettu v vain 0,2 ha rakennuspaikka 3:12. Silloin on todettu, että pinta-alan mukaan sinne voisi ehkä ra kentaa. Vuonna 2012 tila on jaettu kolmeen osaan, josta yksi on ta louskes kus 3:13. Kaksi muuta tilaa ovat 6,5 ha ja 6,9 ha suuruiset. Nykyiselle suunnittelijalle on annettu ohjeeksi, että luvan voisi mah dol lises ti saada jopa nyt ennen yleiskaavoitusta, jos suunnittelija sel vit täi si löytyykö tilan / (emätilan) alueelta järkeviä mahdollisia paik ko ja ottaen huomioon kallio. Selvitystä ei ole tehty. Haettu omakotitalo sijaitsee n. 60 metriä päässä pellonreunasta. Pel lon reunasta noustaan ensin jyrkästi kallioalueelle, jonka jälkeen on tasaisempi alue. Koko tämä Välimetsän kukkula on GTK:n tietojen mukaan kal lio aluet ta n. alle metrin syvyydeltä. Paljas kallio näkyy parissa pai kas sa. Tilan alueella on ollut metsä, joka on hakattu melkein kokonaan. Kallioalueille ei ole rakennettu uusia rakennuspaikkoja. Korvaavia tai vanhoja on, mutta nekin on yleensä sijoitettu kallioalueiden reuna-alueil le. Kallioalueet on merkattu liitteenä olevaan ase ma piir rok seen tummalla. Tämän suuren ja eteläisempien kallioiden alueella ei ole ollenkaan rakentamista. Jos porakaivosta ei saada vettä niin vesijohdon vieminen alueelle on todella kallista nyt ja tulevaisuudessa. Vesijohdot on Säijässä ra kennet tu ja tullaan rakentamaan kallioalueita kiertäen. Nykyistä ra ken tamis ta on suunniteltava siitä lähtökohdasta käsin, että ra ken nus pai kat tultaneen joskus liittämään vesihuoltoon. Palaverissa Lempäälän Veden kanssa todettiin, että ra ken nuspaik kaa ei tulisi myöntää ko paikkaan ja että yleiskaavoitus on kes ken. Asuinpaikkana alue on sinänsä hieno sen sijaitessa tasanteella ete lärin tees sä. Hakemuksen mukaan kiinteistön vesihuolto on tarkoitus ratkaista kiinteis tö koh tai ses ti. Lempäälän kunta kuuluu Pirkanmaalla alu ee seen, jossa talousvesikaivojen vedessä on todettu korkeita ar see ni pi toi suuksia. Talousveden korkea arseenipitoisuus lisää syöpäriskiä ja siksi kaivon perustajan kannattaa tutkituttaa veden laatu ennen käyt töä. Muutoinkin kaivoveden laatu on suositeltavaa tutkia kolmen vuo den välein. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä on rakennettava talous jä te ve si ase tuk sen ja ympäristönsuojelumääräysten mu kai ses ti. Järjestelmää on käytettävä käyttöohjeiden mukaan sekä huol let ta va säännöllisesti. Puhdistetut jätevedet on pyrittävä imeyttämään omal le kiinteistölle ja käsittelyjärjestelmä on sijoitet tava sekä suun ni tel ta va siten, että se ei aiheuta haittaa lähialueen ve den han kin nal le. Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä ra ken nus lu pa ha ke muksen liitteenä. Liite Sijaintia osoittava kartta / asemapiirroksen pienennös / julkisivukuvat

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö p KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO ei suostu hakemukseen. Rakennuspaikan sijainti ja ympäristön olosuhteet huomioiden tulee alu een rakentaminen ratkaista kokonaisvaltaisella suunnittelulla yleis kaa vas sa. Tulevalle kaavoitukselle pitää jättää suunnitteluvara erilaisiin maan käy töl lisiin vaihtoehtoihin. Rakentaminen kallioalueelle aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle, sekä aiheuttaa haitallista yh dys kun ta ke hi tystä rakennuspaikkojen sijoittuessa huoltojärjestelmien kannalta huo nol le paikalle. Vesihuollon rakentaminen kallioalueelle sijoittuville ra ken nuk sil le tulee jatkossa kalliiksi. Rakentaminen saattaa johtaa vaikutuksiltaan rakentamisen si joit tu mi seen haitallisesti kallioalueille. Hakija ei ole esittänyt sellaisia MRL 137 :n mukaisia erityisiä edel ly tyk siä (syitä ja suunnitelmia), joiden avulla suunnittelutarveratkaisun eri tyi set edellytykset täyttyisivät. Rakentaminen ei täytä kunnanvaltuuston hyväksymien ha ja ra ken ta mi sen periaatteiden kohtia neljä ja viisi. Täytäntöönpano: päätöksen julkipano ote ja asiakirjat hakija ote ja kartat ELY-keskus (ympäristö) ote mahd. muistutuksen jättäjille ote Lempäälän Vesi TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. TEKN /TT/tt L i i t t e e t SIJAINTIA OSOITTAVA KARTTA, ASEMAPIIRROKSEN PIENENNÖS, JULKISIVUKUVAT / TANNER ARJA

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto VÄHÄTALO TARU POIKKEAMISLUPA 2243/ /2015 KAAVRAKJ Lupaa haetaan loma-asunnon ja rakentamiseen määräalalle ti las ta Saksansaari 1:48 Lumialan kylässä, osoite Hiivalahdentie, Lempäälä. Tila jakautuu kahdeksi rakennuspaikaksi RP m 2 ; rakentaminen ei kohdistu RP m 2 ; rakentaminen kohdistuu Rakentamisen kerrosala on asemapiirustuksen mukaan: RP2 loma-asunto 90 kem 2 Lisäksi asemapiirustukseen on esitetty varaus molemmille ra ken nuspai koil le 40 m2 autokatos. Tähän mennessä käytetty kerrosala RP1 saunallinen loma-asunto 216 kem 2 RP2 talousrakennus 100 kem 2 (konehalli 1.ker./aitta 2.ker.) (Ra kennuk ses sa ei ole varusteita (vesi, keittiö, piippu, wc)) RP2 talousrakennus, vanha sauna Saksansaaressa 9,5 kem 2 pu retaan RP2 talousrakennus, vanha sauna Saksansaaressa 34,3 kem 2 pu retaan Tilan 2:9 alueella on tenniskentän sauna-/varastorakennus 25 m2. Sovellettu lainsäädäntö ja ohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL): MRL 171 MRL 171 :n 1 mom:n nojalla poikkeus14 :n säännöksistä (ra ken nusjär jes tyk sen vastaisuus, etäisyys rantaviivasta etelään ja länteen (maise man luonnonmukaisuus), rakennusoikeuden jakautuminen, sau na raken nuk sen yhdistäminen loma-asuntoon) MRL 171 :n 1 mom:n nojalla poikkeus 43 :n säännöksistä (yleis kaavan vastaisuus, vesikäymälöiden rakentaminen ran ta osa yleis kaa van mukaisella loma-asuntoalueella on kielletty) Rakennusjärjestys Ranta-alueille saa rakennuspaikalle rakentaa yhden kerrosalaltaan enin tään 130 m 2 :n suuruisen lomarakennuksen sekä erillisen sau na raken nuk sen, jonka kerrosala saa olla enintään 20 m 2 ja siinä saa olla 10 m 2 :n kuisti. Lisäksi voidaan rakentaa yksi ta lous ra ken nus, jonka kerrosala saa olla enintään 40 m 2. Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on suurempi kuin 5000 m 2, ra ken nuspai kal le saa rakentaa lisäksi tulisijattoman vierasmajan, jonka ker rosala saa olla enintään 20 m 2. Rakennusten etäisyys rantaviivasta ja sijainti rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden kes ki ve den korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edel lä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 20 metriä. Pirkanmaan maakuntakaava

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto akm = maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos 2040 Mav = Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää luon non- ja kulttuurimaiseman arvojen säilymistä. Valtakunnallisesti arvok kai siin maisemiin kohdistuvissa toimenpiteissä noudatetaan val tioneu vos ton periaatepäätöstä 1/500/95. Rantaosayleiskaava RA = Loma-asuntoalue Asemakaava: - ei ole Kunnallistekniikka: on olemassa, liitytään Etäisyydet palveluihin: - kuntakeskukseen noin 7,8 km Liikenteellinen sijainti: Rakennuspaikoille1 ja 2 on eri tieyhteydet. Uudelle ra ken nus pai kal le on yhteys Hiivalahdentieltä kääntyvältä vielä nimeämättömältä tiel tä. Hiivalahden tielle on loma-asunnolta 0,4 km. Maantielle 2,1 km Naapurien ja viranomaisten lausunnot: Naapuri 1:37 on kuultu uudestaan. Lempäälän Vesi lausuu seuraavaa: Vesihuollon puolesta tuo on mahdol li nen. Kiinteistö sijaitsee vedenjakelun ja jä te ve si vie mä röin nin toiminta-alueella. Liittymismaksut vesi- ja jätevesimaksun mu kaan. Liittymiskohta on olemassa olevissa linjoissa (niistä eteenpäin liit ty jä rakentaa tonttijohdot) ja liittyjän täytyy hankkia kiin teis tö koh tai nen jätevedenpumppaamo, jonka käyttö ja kunnossapito kuuluu myös liittyjälle. Rakentamisvaiheessa on huomioitava tien alla sijaitsevat vesihuoltoputket. Vesihuoltoputket saattavat vaurioitua ajettaessa tiellä isoilla kuormilla, koska tietä ei ole perustettu nykyohjeiden mukaisesti. Hakijan on korvattava vesihuoltoputkille mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Historiaa tiivistetysti: Loma-asuinrakennukselle (RP1) on myönnetty rakennuslupa 1971 ja sitä on laajennettu kaksi kerroksiseksi lääninhallituksen poik kea mis luval la 1980-luvulla. Saaressa on kaksi saunaa, jotka on ra ken net tu ilmeisesti 60-luvulla (ei lupia) Viereiselle pohjoiselle tilalle, ei ny kyi nen RA alue, on myönnetty tenniskentälle va ras to-/sau na ra ken nus 1982 ja se on yhä hakijan omistuksessa. Käsiteltävänä olevalle tilalle kaavoitusjaosto myönsi poik kea mis lu van kem2 talousrakennuksen rakentamiseen vanhan 50 kem2 rakennuksen tilalle. Rakentamista ko tilalla käsiteltiin yhtenä RA rakennuspaikkana. Saaren mahdollisesta rakentamisesta oli keskusteltu aiemmin ja jätettiin lupahakemus suuren 43,8 m2 saunan ra ken ta misek si. Kaavasuunnittelija pyysi tarkennuksia olemassa olevaan ja tu le-

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto vaan rakentamiseen ja totesi, että ko sauna on käytännössä loma-asun to. Koska tilan rakennusluvissa ja kunnan lupakartoissa oli risti rii tai suuk sia ja rantaosayleiskaavakaan ei ollut selvästi tulkittava, tehtiin ko tilalta lupaselvitys ja selvitys rantaosayleiskaavan ra ken nus paikois ta. Selvityksen mukaan voitiin todeta hakijalle, että ko ti lal le onkin 2 RA rakennuspaikkaa. Saaressa oleva sauna oli ran ta osa yleis kaa van mitoituslaskelmassa laskettu loma-asunnoksi hakijan suunnittelija teki esityksen rakennusoikeuden käytös tä ja tilan jakamisesta kahdeksi rakennuspaikaksi. Vas tauk sek si annettiin huomioita ja ohjeita hakemusta/suunnittelua varten jätettiin muutettu hakemus. Muita huomioita: Rakentaminen ei ole mahdollista rakennusjärjestyksen ilmoittamien raken nus oi keuk sien suhteen aikaisempien lupakäsittelyjen takia. Tilan alue oli ennen saarella ja manterella, jotka vesijätön lu nas tukses sa on yhdistetty toisiinsa. Nyt tuleva rakennuspaikka 2 koos tuu talousrakennuksesta 100 kem2, jossa 50 m2 aittamajoitus ja hae tus ta loma-asunnosta, jotka ovat n. 100 m päässä toisistaan ja joi ta yhdistää kapeimmillaan 7 m leveä kaistale. Haettu yhteenlaskettu rakennusoikeus RP2:selle on sama kuin ra kennus jär jes tyk sen eri rakennuksien rakennusoikeusmaksimit yh teen sä eli 190 kem2. Vanha loma-asunto yksistään ylittää yksinään RP1:sen rakennusoikeuden. Lisäksi tilan 2:9 alueella on va ras to-/sau na ra kennus (tenniskentän rakennus) Oleellista ko rakennuspaikassa on rakentamisen sopeuttaminen ym päris töön suunnittelun keinoin pitkulaisella 180 m rantaviivaa kä sit tä väl lä alueella ja Saksansaaren kallioisella/kivikkoisella mäen nyp py läl lä kulttuuriympäristössä ja arvokkaalla maisema-alueella. Tä ten on pohdittava onko saari ylipäänsä loma-asuinrakennukselle mah dol li nen ja jos on, niin minkälainen rakentaminen on mah dol lis ta? Toinen vaihtoehto on, että Saksansaareen tulee vain sau na ra ken nus ja mahdollinen lisärakentaminen mantereen puolelle. Niemi tällä tilalla on haetun lomarakennuksen ja siihen liittyvän te ras sin ulkopuolella suurelta osin kivikkoa. Saksansaaren luon non mu kai suuden säilyminen on kyseenalaista. Mikäli rakennuspaikka jaetaan kahdeksi rakennuspaikaksi, tulee määrä alat jakaa kiinteistönmuodostuksellisestikin kahdeksi. Liitteet Sijaintia osoittava kartta / kuva nykyisestä rakennuksesta / osa yleis kaa vaote Asemapiirroksen pienennös Julkisivukuvat / pohjapiirros Ohjeita suunnittelijalle Esittelijä: Johtava rakennustarkastaja Risto Hämäläinen Lisätietoja: Johtava rakennustarkastaja p KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO suostuu hakemukseen seu raa vil la ehdoilla. 1) Rakennuksen lattiakorkeus tulee olla max normaali 0,5 maan pin nas ta 2) Rakennuksen harjakorkeutta on mataloitettava puoli metriä mah dol lises ti harjakatoksi muuttamalla, jos muu ei onnistu (Jos lattia on + 80,0

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041

RYYNIKÄN JA LEMPOISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YDINKESKUSTAKORTTELIT, KAAVANUMERO 5022/4041 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 61 07.05.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 113 01.10.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 31 07.04.2016 Kunnanhallitus 127 18.04.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 54 02.06.2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KIVIAHON LUOTEISKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU JA MYYNTI

KIVIAHON LUOTEISKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU JA MYYNTI Kaavoitus- ja rakennusjaosto 30 07.04.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 57 02.06.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 39 06.04.2017 KIVIAHON LUOTEISKULMAN ASEMAKAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU JA MYYNTI

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 23.09.2015 Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula 642/10/03/00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg, p.044-7809

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti Rakennus- ja ympäristölautakunta 37 02.03.2016 Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti 1051/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 02.03.2016 37 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096

SÄÄKSJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLA KORTTELEITA 52 JA 54 SEKÄ LÄHIALUEELLA, VIKKINIITTY, KAAVA NRO 1096 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 22 03.03.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 42 12.05.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 06.10.2016 Kunnanhallitus 247 17.10.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 114 08.12.2016

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari Rakennus- ja ympäristölautakunta 222 25.11.2015 Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari 794/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.11.2015 222 Valmistelijat: kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

HAATAJA IIRO-VALTTERI JA PIA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA

HAATAJA IIRO-VALTTERI JA PIA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA Kaavoitus- ja rakennusjaosto 58 02.06.2016 HAATAJA IIRO-VALTTERI JA PIA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 2741/10.03.00.02/2016 KAAVRAKJ 02.06.2016 58 Lupaa haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lupaa haetaan korjaamohallin rakentamiseen , osoite Vanha rantatie 585, Lempäälä.

Lupaa haetaan korjaamohallin rakentamiseen , osoite Vanha rantatie 585, Lempäälä. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 99 03.11.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 117 08.12.2016 SALMENOJA JOHANNA POIKKEAMISLUPA 2888/10.03.00.02/2016 KAAVRAKJ 03.11.2016 99 Lupaa haetaan korjaamohallin rakentamiseen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

HATTULANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 561/ /2013 KAAVRAKJ

HATTULANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 561/ /2013 KAAVRAKJ Kaavoitus- ja rakennusjaosto 62 05.06.2014 Kunnanhallitus 197 23.06.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 82 04.09.2014 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 22 05.02.2015 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 77 01.09.2016

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAKKARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, URHEILUALUE YMPÄRISTÖINEEN / KAAVANRO. 2091

HAKKARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, URHEILUALUE YMPÄRISTÖINEEN / KAAVANRO. 2091 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 69 04.08.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 98 03.11.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 112 08.12.2016 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 44 04.05.2017 Kunnanhallitus 152 15.05.2017

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 45 25.04.2017 Tilan 543-406-9-42 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 213/10.03.00.02/2017 KUNLA 45 Arvo Laurila hakee rakentamista koskevaa suun

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

TURPPA LEO JA HUHTIKANGAS ANINA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA

TURPPA LEO JA HUHTIKANGAS ANINA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA Kaavoitus- ja rakennusjaosto 36 06.04.2017 TURPPA LEO JA HUHTIKANGAS ANINA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / POIKKEAMISLUPA 3174/10.03.00.02/2017 KAAVRAKJ 06.04.2017 36 Toimenpide Lupaa haetaan omakotitalon ja

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 26 19.02.2015 Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 131/10.1000.100002/2015 TELA 26 Tonttien hinnoittelu Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

KAAVRAKJ Toimenpide Lupaa haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen.

KAAVRAKJ Toimenpide Lupaa haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen. Kaavoitus- ja rakennusjaosto 57 31.05.2017 HYVÄRINEN TEEMU (VALTAKIRJALLA) SUUNNITTELUTARVERATKAISU 3315/10.03.00.02/2017 KAAVRAKJ 31.05.2017 57 Toimenpide Lupaa haetaan omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 513 12.12.2016 Poikkeamislupa/Ruona Oy 1416/10.1003.100300/2016 KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot