Kemiönsaaren kunta Malmintie TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, PAIMIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO"

Transkriptio

1 Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/ VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie TAALINTEHDAS Paimion kaupunki PL 50, PAIMIO Salon kaupunki PL 77, SALO Sauvon kunta Vahtistentie SAUVO HANKINTAYKSIKÖIDEN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VALITTAJA Asianajaja, OTL Jouni Alanen Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1A, Helsinki puh. (09) , telekopio (09) sähköposti: Salon Hyötykäyttö Oy Y-tunnus: VALITTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Lakimies Eero Kokkonen, OTK, LLM Linnankatu 1, huoneisto TURKU

2 VAATIMUKSET Hankintayksiköt vaativat, että markkinaoikeus 1. jättää valittajan valituksen tutkimatta; 2. hylkää valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta; sekä 3. velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksiköiden oikeudenkäyntikulut asiassa myöhemmin esitettävän erittelyn mukaan korkolain 4 :n mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona markkinaoikeuden päätös on ollut asianosaisten saatavissa. PERUSTELUT 1 Yhteenveto 2 Rouskis Oy:n sidosyksikköasema 2.1 Rouskis Oy:n asema ja tehtävät yleisesti Valittaja jätti valituksen markkinaoikeudelle Rouskis Oy:n yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevasta hankintapäätöksestä. Valituksessaan valittaja esitti myös Rouskis Oy:n sidosyksikköasemaa koskevia väitteitä. Nyt markkinaoikeus, noin kaksi vuotta valituksen tekemisen jälkeen, on pyytänyt Rouskis Oy:n omistajakunnilta vastinetta em. väitteistä. Hankintayksiköiden näkemyksen mukaan valittajan valitus tulee jättää tutkimatta. Ensiksi, kyseessä ei ole hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta vaan jätelain mukaisten palvelutehtävien siirto tarkoitusta varten perustetulle ja ko. kuntien täysin omistamalle yhtiölle. Toiseksi, kyseiset tehtävät on siirretty Rouskikselle jo vuonna 1992, joten valittajan vaatimukset ovat vanhentuneet. Kolmanneksi, Rouskis Oy on omistajakuntiensa sidosyksikkö. Rouskis Oy:n sidosyksikköasema on kiistaton. Yhtiön toiminta on lähes kokonaisuudessaan osakaskuntien lakisääteisten jätehuoltopalvelujen toteuttamista palveluja, jotka ovat jätelain mukaan kunnan ensisijaisen tai toissijaisen jätehuoltovastuun mukaisia. Muille kuin omistajille tai omistajien puolesta tuotettuja palveluja Rouskis Oy:llä on vain noin kaksi prosenttia yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Salon kaupunki ja alueen muut kunnat perustivat vuonna 1992 Rouskis Oy:n hoitamaan erityisesti yhdyskuntajätteen käsittelyyn ja muuhun siihen liittyvään jätehuoltoon liittyviä tehtäviä. Yhtiön perustaminen oli

3 seurausta valmisteilla olleen jätelain (1072/93) kunnille säätämistä jätehuoltovelvoitteista. Tuolloin solmittu osakassopimus korvattiin uudella osakassopimuksella vuonna Tällöin osakkaiden keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Rouskis Oy:n toimintaperiaatteita täsmennettiin, mutta yhtiön tehtävät eivät olennaisesti muuttuneet. Edelleen kuntaliitosten seurauksena osakassopimus uudistettiin vuonna 2010 silloin solmitulla uudella, edelleen voimassa olevalla, osakassopimuksella. Rouskiksen tehtävät säilyivät tuolloin ennallaan. Osakassopimukset ovat tämän vastineen liitteenä (liite 1). Nykyisin Rouskis Oy:n omistajia ovat Salon ja Paimion kaupungit sekä Kemiönsaaren ja Sauvon kunnat. Salon kaupungilla on osake-enemmistö yhtiöstä, eli noin 72 % yhtiön osakekannasta. Paimion kaupungin omistusosuus yhtiöstä on noin 14 %, Kemiönsaaren kunnan noin 10 % ja Sauvon kunnan noin 4 %. Rouskis Oy:ssä ei ole yksityisiä omistajia. Rouskis Oy vastaa yhtiön osakassopimuksen mukaisesti osakaskuntien vastuulla olevien lakisääteisten jätehuollon palvelutehtävien järjestämisestä. Kyseisiä jätehuollon palvelutehtäviä ovat muun muassa jätteiden kuljetus, vastaanotto, hyödyntäminen ja käsittely sekä jäteneuvonta ja kunnan jätehuoltorekisterin ylläpitäminen. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Jätelain mukaisia viranomaistehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, kunnat eivät voi antaa hankintayksikön tehtäväksi. Näitä tehtäviä hoitamaan on perustettu osakaskuntien yhteinen jätehuoltolautakunta. Rouskis Oy:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa eikä jaa osinkoja. Palveluiden tuottamiseen ei käytetä verovaroja vaan jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltolautakunnan päättämillä jätemaksuilla. Jätemaksuja ovat Rouskis Oy:n jätteen vastaanotossa perimät jätteenkäsittelymaksut, jäteastioiden tyhjennysmaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja vuoden 2013 syyskuussa käyttöönotettu jätehuollon perusmaksu. Jätehuoltolautakunnan päättämät jätetaksan mukaiset maksut määrätään maksettavaksi yhtiölle. Maksut perustuvat jätehuollon toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja ne pyritään määräämään sellaisiksi, että ne kannustavat ensisijaisesti jätteiden määrän vähentämiseen ja hyödyntämiseen. Rouskis Oy toteuttaa ja kehittää lakisääteisten tehtäviensä ohella vähäisessä määrin jätehuoltoon ja mahdollisesti muuhunkin toimintaan liittyvää liiketoimintaa. Toiminnasta saatavilla tuloilla voidaan tukea lakisääteistä perustoimintaa. Lisätietoa Rouskis Oy:n toiminnasta löytyy Rouskis Oy:n vuoden 2013 vuosikatsauksesta (ks. liite 2).

4 2.2 Rouskis Oy:n sidosyksikköasema Oikeusohjeista Sidosyksikköaseman edellytykset on vahvistettu EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Hankintalain 10 :ssä säädetään myös sidosyksikköaseman edellytyksistä, mutta siinä ainoastaan toistetaan EU:n tuomioistuimen vahvistamat sidosyksikköaseman kaksi perusedellytystä: Tätä lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikköaseman edellytykset voidaan siten jakaa kahteen osaan: 1. Hankintayksiköllä on yksikössä vastaava määräysvalta kuin sen omissa yksiköissä (vastaava määräysvalta); ja 2. kyseinen yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan siinä määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden kanssa (toiminnan kohdistuminen). Huomioon on otettava myös voimaan tulleet EU:n uudet hankintadirektiivit, sillä EU:n perustamissopimuksen ja tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiiveillä on hyväksymisestään alkaen ns. tulkintavaikutus. Tulkintavaikutus tarkoittaa, että kansallisilla tuomioistuimilla ja viranomaisilla on vaikka direktiiviä ei olisi pantu vielä täytäntöön eikä täytäntöönpanolle asetettu määräaikakaan olisi vielä päättynyt kansallisia säännöksiä soveltaessaan ja tulkitessaan velvollisuus pyrkiä direktiivin mukaiseen lopputulokseen. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei ole asetettu mitään enimmäismäärää muille kuin omistajille tuotettujen palvelujen määrälle. Kuten hankintalain 10 :ssä todetaan, omistajille tuotettujen palvelujen on muodostettava pääosa sidosyksikön koko toiminnasta. Asiassa C-295/05 tuomioistuin totesi, että 10 prosentin osuus ko. yksikön koko liikevaihdosta ei ollut liian suuri. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että muille kuin omistajille tuotettujen palvelujen enimmäismäärä on joka tapauksessa vähintään 10 prosenttia. Koska EU:n tuomioistuin ei kuitenkaan ole asettanut mitään nimenomaista enimmäisrajaa ulkopuolisille tuotettujen palvelujen määrälle, korkeampikin out house -osuus voi olla sallittu. Uuden hankintadirektiivin sidosyksikköasemaa koskevaa 12 artiklaa voidaan pitää merkittävänä oikeusohjeena asiassa. Artiklan mukaan muille kuin omistajille tuotettujen palvelujen määrä saa olla enintään 20 prosenttia sidosyksikön palvelujen myynnistä. Artiklan mukaan in

5 Rouskis Oy:n sidosyksikköaseman arviointi house - ja out house -osuudet määritellään lähtökohtaisesti kolmen viimeisen vuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella. Vielä on oikeusohjeista todettava, että oikeuskäytännön mukaan sidosyksikön omistajilleen tuottamien palvelujen osuuteen luetaan mukaan sekä omistajille tuotetut palvelut että niiden puolesta tuotetut palvelut. Kysymyksessä on molemmissa tapauksissa omistajien kanssa harjoitettu toiminta. Kuten seuraavassa esitetään, Rouskis Oy:n sidosyksikköasema on juuri esitettyjen oikeusohjeiden perusteella täysin kiistaton. Valittaja on katsonut, ettei Rouskis Oy ole omistajakuntiensa sidosyksikkö erityisesti sen seurauksena, että sen markkinaehtoisten palvelujen osuus Rouskis Oy:n kaikesta toiminnasta olisi liian korkea. Väite on virheellinen. Ensiksi on todettava, että ensimmäinen sidosyksikköaseman edellytys, omistajien määräysvalta sidosyksikössä, täyttyy kiistatta. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että kyseinen määräysvalta tarkoittaa omistajien mahdollisuutta vaikuttaa ratkaisevasti sekä sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin että sen tärkeisiin päätöksiin ja että tämä määräysvalta on silloin poissuljettu, jos sidosyksikölle on sitä koskevissa säännöissä tai sopimuksissa erikseen taattu laaja itsenäinen toimivalta toteuttaa omia kaupallisia päämääriään. Tältä osin on syytä korostaa, että Rouskiksen tehtävänä on hoitaa sen omistajakuntien lakisääteisiä jätehuoltovelvoitteita. Yhtiö tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa eikä jaa osinkoja. Rouskiksella ei ole kaupallisia tavoitteita, joihin sillä olisi oikeus omilla päätöksillään pyrkiä. Yhtiön osakkaat ovat osakassopimuksessa määränneet Rouskiksen tehtävistä, ja osakkailla on osakeyhtiölakiin ja yhtiötä koskevaan osakassopimukseen perustuva tavanomainen valta päättää ja vaikuttaa yhtiön keskeisiin strategisiin päätöksiin eikä tätä määräysvaltaa ole rajoitettu millään tavalla yhtiön hallintoelinten hyväksi. Toisen sidosyksikköaseman edellytyksen, omistajiin kohdistuvan toiminnan osuuden ( pääosan ) osalta, on todettava puolestaan seuraavaa. Rouskis Oy:n toiminta on lähes kokonaisuudessaan osakaskuntien lakisääteisten jätehuoltopalvelujen toteuttamista palveluja, jotka ovat nykyisen jätelain mukaan kunnan ensisijaisen tai toissijaisen jätehuoltovastuun mukaisia. Omaa markkinaehtoista toimintaa hankintayksiköllä on ollut viime vuosina vain parin prosentin verran liikevaihdosta. Rouskis Oy:ssä toteutettiin vuonna 2013 talousuudistus, jonka tarkoituksena oli täyttää uuden, voimaan tulleen jätelain

6 ( /646) vaatimus markkinaehtoisen toiminnan eriyttämisestä kunnan vastuulle kuuluvasta toiminnasta sekä selkeyttää kirjanpidollista työtä ja sen tuloksena saatavaa raportointia. Markkinaehtoisen toiminnan kirjapidollisen eriyttämisen vaatimus tuli toisin sanoen voimaan vasta vuotta 2013 koskevalle tilikaudelle. Uudistetun kirjanpidon mukaan vuonna 2013 markkinaehtoisen toiminnan osuus Rouskis Oy:n liikevaihdosta oli 2 prosenttia. Näin ollen kunnan vastuulle kuuluvien eli omistajakunnille tuotettujen palvelujen osuus liikevaihdosta oli 98 prosenttia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 6,5 miljoonaa euroa, sisältäen valtiolle tilitettävän jäteveron (vuoden 2012 liikevaihto oli 5,9 miljoonaa). Liikevaihtoa kasvatti muun muassa sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen aloittaminen Kemiönsaaressa kunnan järjestämänä ja kilpailuttamana jätteenkuljetuksena. Alla on eritelty Rouskiksen kirjanpidon mukainen lakisääteisen toiminnan ja markkinaehtoisen toiminnan liikevaihto ja taloudellinen tulos. Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta Tulot Tulot Menot Menot Tulos Tulos Valittaja on esittänyt kirjelmissään erilaisia lukuja ja väitteitä Rouskis Oy:n yrityksille tuotettujen palvelujen osuudesta Rouskiksen koko toiminnasta vuosina Rouksiksen osakaskunnat kiistävät ensinnäkin valittajan esittämien lukujen oikeellisuuden. Tämän tarkemmin ne eivät kuitenkaan katso tarpeelliseksi lausua valittajan yrityspalvelujen osuutta koskevista väitteistä. Väitteet ovat ylipäätään merkityksettömiä, koska uudella jätelailla osa yrityksille tuotettavista palveluista tuli kunnan vastuulle uuden jätelain 33 :ssä säädetty kunnan toissijainen vastuu, mihin valittajakin selityksessään viittaa. Valittajan esittämät luvut ovat näin ollen vanhentuneita ja merkityksettömiä. Rouskiksen osakaskunnat toteavat lopuksi, että Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskunnat ovat päättäneet kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden fuusioitumisesta. Yhdistymisen on tarkoitus toteutua vuoden 2015 aikana. Näin ollen tilanne Rouskis Oy:n sidosyksikköaseman arvioinnin kannalta on muuttumassa olennaisesti jo aivan lähiaikoina. Helsingissä x. päivänä joulukuuta 2014

7 KEMIÖNSAAREN KUNTA PAIMION KAUPUNKI SALON KAUPUNKI SAUVON KUNTA LAATI Jouni Alanen asianajaja, OTL, Espoo LIITTEET 2) Rouskis 1) Rouskis Oy:tä koskevat osakassopimukset

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01)

Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01) 1(15) Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta X Oy:n osakkeenomistajiin ja hallituksen jäseniin. Annettu Palvelutyönantajat ry:n

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.)

(KHT A ja KHT B eivät hakeneet valittamalla muutosta TILAn päätökseen.) TILA 1/2012 Säätiö kanteli KHT-yhteisö Tilkkarit Oy:n sekä sen palveluksessa olevien tilintarkastajien KHT A:n ja KHT B:n toiminnasta TILAlle. Tilkkarit Oy oli suorittanut erityistarkastuksen Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.12.2010 10/0995/2 1 (5) Diaarinumero 00785/10/1203 Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Valittaja Teemu Välimäki, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07

Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Vuosikirjanumero KHO:2010:55 Antopäivä 9.9.2010 Taltionumero 2119 Diaarinumero 177/2/07 Viestintämarkkinalaki - Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY - Puitedirektiivi 2002/21/EY - Neuvotteluvelvollisuus -

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot