Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä Liitteet 2-11: Lupahakemukset, tiedonkeruu, tutkimustiedote- ja suostumuskaavakkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä Liitteet 2-11: Lupahakemukset, tiedonkeruu, tutkimustiedote- ja suostumuskaavakkeet"

Transkriptio

1 Työssä jatkamisen tuki pitkittyvässä työkyvyttömyydessä Liitteet 2-11: Lupahakemukset, tiedonkeruu, tutkimustiedote- ja suostumuskaavakkeet Liite 2. Rekisteritietojen käyttölupahakemus Kansaneläkelaitokselta Liite 3. Tiedonkeruu A-todistuksista ja B-lausunnoista toteutetaan sähköisesti Digium-kyselynä Liite 4. Haastatteluteemat Liite 5. Kansaneläkelaitoksen kirje haastateltaviksi valituille henkilöille Liite 6. Tiedote tutkimuksesta haastatteluun valituille työntekijöille Liite 7. Tiedote tutkimuksesta haastatellun työntekijän esimiehelle Liite 8. Tiedote tutkimuksesta haastatellulle työntekijälle lausunnon laatineelle työterveyslääkärille Liite 9. Suostumus tutkimushaastatteluun (työntekijä) Liite 10. Suostumus tutkimushaastatteluun (esimies, työterveyslääkäri) Liite 11. Kansaneläkelaitoksen kirje työntekijälle, kun 90 sairauspäivärahapäivää on täyttymässä

2 2/16 LIITE 2. Rekisteritietojen käyttölupahakemus Kansaneläkelaitokselta Kansaneläkelaitos Tietojen käyttölupahakemus Toimistopalvelupäällikkö Nina Kasurinen KELA Palveluosasto PL Helsinki Tietojen käyttötarkoitus ja Kansaneläkelaitos käynnistävät yhteishankkeena arviointitutkimuksen, joka selvittää työssä jatkamisen tukemista pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa. Tavoitteena on arvioida uuden lainsäädännön implementaatio-vaihetta ja mahdollisia ohjeistuksen ja koulutuksen tarkentamis- ja tehostamistarpeita. Tutkimus kuuluu Työterveyslaitoksella Vaikuttava työterveyshuolto teemaan (tutkimusohjelmaan) ja on osa Vaikuttavuuden lisääminen työterveystoiminnassa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa , jonka toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön osittaisella rahoituksella. Hanke linkittyy Kelassa mm. Varhainen kuntoutustarpeen tunnistaminen tutkimushankkeeseen. Se on myös osa SOTERKO:n edellyttämää yhteistyötä. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. mitkä työssä jatkamisen mahdollisuudet ovat olleet käytössä ja mitkä niistä voisivat olla vaikuttavia työurien jatkamisen näkökulmasta ja voidaanko työtä muokata siten, että osatyökykyinen pystyy jatkamaan tuottavasti työssä ilman, että terveydentila heikkenisi työn kuormituksen takia. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan sairasvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutosten tultua voimaan alkaen. Tutkimusasetelma on pitkittäisseuranta. Tutkimuksessa kootaan kolme rinnakkaista aineistoa, joita ei missään tutkimuksen vaiheessa yhdistetä. Tietopyynnöt päivän säännön mukaisten ilmoitusten kertymät Tämä tutkimusjoukko poimitaan Kelan hallinnoimasta sairauspäivärahaetuus rekisteristä ajalta Aineiston muodostavat henkilöt, joista on 90 päivän säännöstä merkintä Kelan rekisterissä em. ajalta. Heidän rekisteritiedoistaan poimitaan Syntymävuosi Sukupuoli Kotipaikkakunta Poimintahetki: päivämäärä, jolloin 90 päivän kertymä sairausvakuutuspäivärahasta täyttyi ja Kela järjestelmässä tulee automaattisesti maksukieltomerkintä päivälle 91. Diagnoosi jaksolta, jolloin 90 pv kertymä on täyttynyt Sairausvakuutuspäivien kertymäjaksojen lukumäärä ja jaksojen alku- ja loppupäivämäärät alkaen (jatkossa kahden vuoden ajalta) Merkintä siitä, onko 90 päivän kohtaan ajoittuva jakso kirjattu A- vai B-todistuksella. Työterveyslaitokselle toimitettava sähköinen aineisto ei sisällä henkilön tunnistetietoja. Poiminta tehdään siten, että jokaiselle henkilölle luodaan tunniste, jonka avulla pystytään yhdistämään erilliset sairauspäivärahojen jaksot samaan henkilöön. Rekisteritietoja ei yhdistetä tutkimuksen muihin aineistoihin.

3 3/16 2. A-todistuksista ja B-lausunnoista kerättävät tiedot Pyydetään, että Kelan atk-osasto poimii tiedot 100:sta perättäistä henkilöstä, joille on kirjautunut 90 kertymäpäivän maksukieltomerkintä ja jotka ovat alkaen toimittaneet Kelaan työssäjatkamislausunnon (A-todistus tai B-lausunto). Näiden henkilöiden tunnistetiedot pyydetään toimittamaan hankkeeseen osallistuville Kelan asiantuntijalääkäreille Timo Hannu ja Anna-Katriina Himanen. Asiantuntijalääkärit kokoavat lausunnoissa kuvatuissa työssä jatkamisen suunnitelmista tiedot tutkimuksen tiedonkeruulomakkeen (ks. liite). Lomakkeella kootaan tietoja siitä, mitä on suunniteltu, mitä ovat työkyvyn tukitoimenpiteet ja miten työnantajan osallistuminen on kuvattu. Asiantuntijalääkärit pääsevät tunnistetiedoin varustettuun Kelan dokumenttiaineistoon, mutta Työterveyslaitoksen tutkijat saavat käyttöönsä vain lomakkeilla kerätyn aineiston, jossa ei ole henkilöiden tunnistamista mahdollistavia tietoja. 3. Haastateltavien henkilöiden yhteystiedot Edellä mainitut asiantuntijalääkärit valikoivat A-todistusten ja B-lausuntojen tietojen perusteella henkilöitä mahdollista haastattelua varten. Diagnoosin perusteella valitaan 10 kpl ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksien, 10 kpl mielenterveyden sairauksien ja 10 kpl muiden sairauksien vuoksi työstä poissaolleita henkilöitä. Lääkärit lähettävät heille Kelan saatekirjeen ja Työterveyslaitoksessa valmistellut tiedote- ja suostumusasiakirjat, joissa kerrotaan mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. Tähän suostuvat henkilöt lähettävät yhteystietonsa Työterveyslaitoksen tutkijalle, joka ottaa sitten henkilöön yhteyttä. Tavoitteena on saada kokoon 5-7 tapauksesta moninäkökulmainen haastatteluaineisto. Puhelimitse haastatellaan työntekijä, ja hänen luvallaan esimies ja työterveyslääkäri. Haastattelun teemoina kysytään seuraavia asioita: Millainen oli työssä jatkamismahdollisuuksien arviointiprosessi käytännössä? Mistä työssä jatkamisen esteistä ja sitä edistävistä asioista prosessissa oli keskusteltu? Minkälaiseksi työssä jatkamislausuntoa edellyttävä prosessi koettiin eri osapuolten näkökulmasta? Tietojen käyttö ja tietojen käyttäjät Tutkimusryhmä: Pirjo Juvonen-Posti, vanhempi asiantuntija, LL,, tutkimuksen vastuuhenkilö, Esa-Pekka Takala, tiimipäällikkö, ylilääkäri, dos.,,, ylilääkäri, dos.,, Sanna Pesonen, tutkija,, Pauliina Toivio, erityisasiantuntija,, Markku Sallmén, erikoistutkija, Ilona Autti-Rämö, tutkimusjohtaja, Kela, Katariina Hinkka, johtava tutkijalääkäri, dos.,timo Hannu, asiantuntijalääkäri, dos., Kela, Anna-Katriina Himanen, asiantuntijalääkäri, LT, Kela Henkilötunnuksettomia rekisteritietoja käsittelevät Työterveyslaitoksella Pirjo Juvonen-Posti (tutkimuksen vastuuhenkilö), erityisasiantuntija Pauliina Toivio, tutkija Sanna Pesonen ja erikoistutkija Markku Sallmen. Muodostetut henkilötunnuksettomat tutkimusaineistot analysoidaan Työterveyslaitoksella, jossa aineisto säilytetään sähköisessä muodossa suojatuissa tiloissa. Tutkimuksen rahoittavat STM, Kela ja. Tietosuojavaltuutetun toimistoon tehdään ilmoitus tutkimuksesta 30 päivää ennen tiedonkeruun aloittamista. Pyydämme kohteliaimmin edellä kuvatun kohdan 1. tutkimusaineiston poimintaa ja tietojen toimittamista henkilötunnistamattomassa muodossa, kuitenkin niin että jokaista henkilöä kohti on yksi rivi tuottamallanne henkilön tutkimusnumerolla Työterveys-laitokselle. Lisäksi pyydämme lupaa kohdassa 2 lomakkeilla kerättävän tiedon luovutukseen Työterveyslaitokselle ja kohdassa 3 mainittuun menettelyyn haastatteluun osallistuvien henkilöiden suostumuksen ja yhteystietojen hankkimiseksi. Helsingissä Harri Vainio Pääjohtaja Pirjo Juvonen-Posti Vanhempi asiantuntija

4 4/16 LIITE 3. Tiedonkeruu A-todistuksista ja B-lausunnoista toteutetaan sähköisesti Digiumkyselynä. JATU kysely 1. Tiedonkeruulähde ( ) a-todistus ( ) b-lausunto 2. Sukupuoli ( ) mies ( ) nainen 3. Syntymävuosi (vvvv) 4. Kotikunta 5. Nykyinen päätoimen työnantaja Ammatti Työtehtävät 6. Diagnoosi 1 Diagnoosi 2 Diagnoosi 3

5 5/16 7. Minkä kalenteriajan kuluessa poissaolot ovat kertyneet? (pp.kk.vvvv) 1. jakson alku 2. jakson alku 3. jakson alku 4. jakson alku 5. jakson alku 6. jakson alku 7. jakson alku 1. jakson loppu 2. jakson loppu 3. jakson loppu 4. jakson loppu 5. jakson loppu 6. jakson loppu 7. jakson loppu pv lausunnon toimittamispvm Kelaan (pp.kk.vvvv) 9. Montako sairausvakuutuspäivärahapäivää hakijalle on kertynyt todistuksen toimittamisvaiheessa? 10. Onko arvio työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista tehty yhteistyössä työnantajan kanssa? [ ] ei [ ] kyllä, työterveysneuvottelussa (asiakas, tth, ta) [ ] kyllä, puhelinneuvottelussa [ ] kyllä, työantajan kirjallinen selvitys [ ] ei käy ilmi [ ] kyllä, jollain muulla tavalla, millä? 11. Onko arvio työkyvystä ja työssäjatkamismahdollisuuksista laadittu yhteistyössä työntekijän kanssa? ( ) ei ( ) ei käy ilmi ( ) kyllä, miten?

6 6/ Onko nykyistä työkykyä arvioitu? ( ) ei ( ) kyllä ( ) ei käy ilmi 13. Nykyisen työkyvyn arvio ( ) työkykyinen nykyiseen työhönsä ( ) työkykyinen muuhun työhön ( ) osatyökykyinen nykyiseen työhön ( ) osatyökykyinen muuhun työhön ( ) työkyvytön nykyiseen työhön ( ) työkyvytön muuhun työhön ( ) työkykyä ei voida arvioida 14. Onko arvioitu työntekijän jäljellä olevaa työkykyä? ( ) ei (siirry kysymykseen 17.) ( ) kyllä ( ) arvioidaan myöhemmin (siirry kysymykseen 16.) 15. Arvio jäljellä olevasta työkyvystä [ ] työkykyinen nykyiseen työhönsä [ ] työkykyinen muuhun työhön [ ] osatyökykyinen nykyiseen työhön [ ] osatyökykyinen muuhun työhön [ ] työkyvytön nykyiseen työhön [ ] työkyvytön muuhun työhön [ ] jäljellä olevaa työkykyä ei voida arvioida 16. Jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan myöhemmin, kun [ ] tutkimukset on viety loppuun [ ] hoito on tehonnut/onnistunut [ ] kuntoutus on päättynyt [ ] oireet ovat hallinnassa/vointi on riittävän hyvä [ ] muu ehto, mikä

7 7/ Onko työssäjatkamismahdollisuuksia arvioitu? ( ) ei ( ) kyllä ( ) arvioidaan myöhemmin 18. Työssäjatkamisen mahdollisuuksien myöhemmälle arvioinnille on esitetty lääkinnällisen hoidon ja diagnostiikan ehtoja ( ) ei ( ) kyllä, mitä 19. Mitä työssäjatkamismahdollisuuksien työnmuokkauskeinoja on käytetty? [ ] työaikamuokkausta (osa-aikatyö, osasairauspäiväraha) [ ] työolosuhdemuutoksia [ ] ergonomiaparannuksia [ ] henkilökohtaisten apuvälineiden hankkimista [ ] työn muutoksia (esim. osa tehtävistä pois, toisia tehtäviä, työn jakamista tiimin/vuoron kesken toisin) [ ] työnmuokkauskeinoja ei ole kuvattu [ ] jotain muuta tapaa, mikä 20. Onko työssäjatkamiskeinoiksi kuvattu kuntoutuksen lääkinnällisiä toimenpiteitä? (terapiat terveydenhuollossa, itse maksettuna tai Kelan toteuttamana myös kurssit, Aslak-?) ( ) ei ( ) kyllä, mitä? 21. Onko työssäjatkamiskeinoiksi kuvattu kuntoutuksen ammatillisia toimenpiteitä? ( ) ei ( ) kyllä, mitä? 22. Mikä on arvioinnissa esitetty ammatillinen tavoite? [ ] työhön paluu [ ] eläköityminen [ ] hakeutuminen muuhun työhön [ ] hakeutuminen työttömäksi työnhakijaksi [ ] muu, mikä

8 8/ Lausunnon on kirjoittanut työterveyslääkäri ( ) ei ( ) kyllä ( ) ei käy ilmi 24. Onko lausunnon kirjoittaja työterveyshuollon erikoislääkäri? (Valviran Terveydenhuollon ammattilaiset- rekisteri) ( ) ei ( ) kyllä 25. Suoraa lainausta lausunnosta

9 9/16 Liite 4. Haastatteluteemat Lausunnon toimittaneen työntekijän haastattelu: 1. Millainen oli työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvioinnin käytäntö kohdallanne? Mitä tapahtui käytännössä? Mistä saitte tietoa toimintaa varten? 2. Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? 3. Millaisena koitte todistuksen toimittamiseen liittyneen suunnittelun ja valmistelun työpaikallanne ja työterveyshuollossanne? 4. Miten tärkeänä näette työssä jatkamisen suunnittelun? Lausunnon toimittaneen työntekijän esimiesten haastattelu: 1. Mitä ratkaisuja tehtiin kyseisen työntekijän kohdalla? 2. Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? 3. Miten yhteistyö työterveyshuollon lääkärin kanssa toimi? 4. Miten tärkeänä näette työssä jatkamisen suunnitelmat? Lausunnon laatineen työterveyslääkärin haastattelu: 1. Mitä mielestänne on työssä jatkamismahdollisuuksien arviointi? 2. Minkälainen oli työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvioinnin käytäntö kyseisen potilaan kohdalla? 3. Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? 4. Mitä ratkaisuja tehtiin kyseisen potilaan kohdalla? 5. Miten yhteistyö työnantajan edustajan/esimiehen kanssa toimi? 6. Miten tärkeänä näette työssä jatkamisen suunnittelun?

10 10/16 Liite 5. Kansaneläkelaitoksen kirje haastateltaviksi valituille henkilöille Hyvä vastaanottaja ja Kelan tutkimusosasto tekevät tutkimusta, jossa selvitetään sairausvakuutuslakiin säädettyjen muutosten toteutumista. haastattelee henkilöitä, jotka ovat toimittaneet sairauspäivärahan 90-päivän lausunnon Kelaan. Haastateltavat henkilöt on poimittu Kelassa henkilöistä, jotka ovat toimittaneet lausunnon jälkeen. Poimintaan on otettu järjestyksessä a.o. ajankohdan jälkeen ensimmäiset sata(100)lausunnon toimittanutta henkilöä. Te olette valikoitunut tutkittavaan ryhmään ja pyydämme Teitä ystävällisesti tutustumaan tutkijoiden tiedotteeseen, suostumuslomakkeeseen ja harkitsemaan osallistumistanne tähän tutkimukseen. Jos haluatte osallistua tutkimukseen, täyttäkää ja lähettäkää suostumusasiakirja mukana olevassa kirjekuoressa. Postimaksu on jo maksettu. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Se ei vaikuta nykyisiin tai tuleviin etuuksiinne Kelassa. Työterveyslaitoksen tutkija ottaa teihin yhteyden vain, jos annatte suostumuksen postittamalla oheisen suostumuslomakkeen. Haastattelutiedot jäävät pelkästään tutkimuskäyttöön eikä niitä ei luovuteta Kelalle. Lisätietoja tutkimuksesta saatte tutkimuksen tekijöiltä. Heidän yhteystietonsa ovat tutkimustiedotteessa. Toimistopalvelupäällikkö Niina Kasurinen

11 11/16 Liite 6. Tiedote tutkimuksesta haastatteluun valituille työntekijöille Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa lakimuutosten jälkeen tulee pitkällä sairauslomalla oleville henkilöille laatia työssä jatkamisen suunnitelma. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida näiden suunnitelmien tekoa. Tutkimuksen toteuttavat (TTL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) alkuvuodesta 2013 ja sitä rahoittaa myös Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksessa kootaan työhön paluuta tai työssä jatkamista koskevia tietoja lausunnoista, jotka on lähetetty Kelaan 90 sairauspäivän täyttyessä. Lisäksi haastatellaan 5-7 henkilöä, jolle on laadittu lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Kelan asiantuntijalääkäri poimii mahdolliset haastateltavat niistä henkilöistä, jotka ovat toimittaneet Kelaan A-todistuksen ja B-lausunnon työssä jatkamisesta. Tämä pyyntö osallistua haastatteluun on lähetetty Kelasta eikä henkilötietojanne ole annettu tutkijoille. Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä osallistuminen tai osallistumatta jättäminen vaikuta millään tavalla Kelan myöntämiin etuuksiin tai asiointiin jatkossa Kelassa. Haastattelu toteutetaan ensisijaisesti puhelinhaastatteluna. Haastattelijana toimii Työterveyslaitoksen tutkija Sanna Pesonen tai vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti. Haastattelu kestää minuuttia. Haastattelussa käsitellään seuraavia asioita: Millainen oli työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvioinnin käytäntö kohdallanne? Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? Millaisena koitte todistuksen toimittamiseen liittyneen suunnittelun ja valmistelun työpaikallanne ja työterveyshuollossanne? Tutkimuksessa haastatellaan luvallanne myös esimiehenne ja työterveyslääkärinne, mutta voitte osallistua tutkimukseen vaikka heitä ei haastateltaisikaan. Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa mainittuun tarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Todistuksista koottuja tietoja ei yhdistetä haastatteluaineistoon. Tutkimustiedon käyttö myöhempää tarkoitusta tapahtuu vain, jos annatte siihen erillisen suostumuksen. Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojassa annetut määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää se syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Osallistumalla tutkimukseen voitte vaikuttaa työhön paluun tukemiseen liittyvien toimenpiteiden kehittämiseen. Työterveyslaitoksen osuudesta tutkimuksessa vastaa Pirjo Juvonen-Posti, puhelin: , s-posti Kelan vastuuhenkilö on Katariina Hinkka, Kelan tutkimusosasto, puhelin: s-posti: Pyydämme Teitä täyttämään oheisen suostumuslomakkeen ja palauttamaan sen allekirjoitettuna oheisessa kirjekuoressa (postimaksu maksettu) tutkijoiden yhteydenottoa varten.

12 12/16 Liite 7. Tiedote tutkimuksesta haastatellun työntekijän esimiehelle Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa lakimuutosten jälkeen tulee pitkällä sairauslomalla oleville henkilöille laatia työssä jatkamisen suunnitelma. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida näiden suunnitelmien tekoa. Tutkimuksen toteuttavat (TTL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) ja sitä rahoittaa myös Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksessa kootaan työhön paluuta tai työssä jatkamista koskevia tietoja lausunnoista, jotka on lähetetty Kelaan 90 sairauspäivän täyttyessä. Tutkimushankkeessa haastatellaan 5-7 henkilöä, joille on laadittu lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Kelan asiantuntijalääkäri poimii mahdolliset haastateltavat niistä henkilöistä, jotka ovat toimittaneet Kelaan A-todistuksen ja B- lausunnon työssä jatkamisesta. Lisäksi tutkimushankkeessa haastatellaan lausunnon saaneiden henkilöiden esimies ja työterveyslääkäri. Haastatteluun osallistunut henkilö on antanut meille yhteystietonne mahdollista haastattelua varten. Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelu toteutetaan ensisijaisesti puhelinhaastatteluna. Haastattelijana toimii Työterveyslaitoksen tutkija Sanna Pesonen tai vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti. Haastattelu kestää minuuttia. Haastattelussa käsitellään seuraavia asioita: Miten tärkeänä näette työssä jatkamisen suunnitelmat? Mitä ratkaisuja tehtiin kyseisen työntekijän kohdalla? Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? Miten yhteistyö työterveyshuollon lääkärin kanssa toimi? Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa mainittuun tarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Todistuksista koottuja tietoja ei yhdistetä haastatteluaineistoon. Tutkimustiedon käyttö myöhempää tarkoitusta varten tapahtuu vain, jos annatte siihen erillisen suostumuksen. Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojassa annetut määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää se syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Osallistumalla tutkimukseen voitte vaikuttaa työhön paluun tukemiseen liittyvien toimenpiteiden kehittämiseen. Otamme Teihin lähiaikoina yhteyttä ja kysymme halukkuuttanne osallistua tutkimukseen. Työterveyslaitoksen osuudesta tutkimuksessa vastaa Pirjo Juvonen-Posti puhelin: , s-posti Kelan vastuuhenkilö Katariina Hinkka, Kelan tutkimusosasto, puhelin: s-posti:

13 13/16 Liite 8. Tiedote tutkimuksesta haastatellulle työntekijälle lausunnon laatineelle työterveyslääkärille Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa lakimuutosten jälkeen tulee pitkällä sairauslomalla oleville henkilöille laatia työssä jatkamisen suunnitelma. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida näiden suunnitelmien tekoa. Tutkimuksen toteuttavat (TTL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) ja sitä rahoittaa myös Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksessa kootaan työhön paluuta tai työssä jatkamista koskevia tietoja lausunnoista, jotka on lähetetty Kelaan 90 sairauspäivän täyttyessä. Tutkimushankkeessa haastatellaan 5-7 henkilöä, joille on laadittu lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Kelan asiantuntijalääkäri poimii mahdolliset haastateltavat niistä henkilöistä, jotka ovat toimittaneet Kelaan A-todistuksen ja B- lausunnon työssä jatkamisesta. Lisäksi tutkimushankkeessa haastatellaan lausunnon saaneiden henkilöiden esimies ja työterveyslääkäri. Haastatteluun osallistunut henkilö on antanut meille yhteystietonne mahdollista haastattelua varten. Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelu toteutetaan ensisijaisesti puhelinhaastatteluna. Haastattelijana toimii Työterveyslaitoksen tutkija Sanna Pesonen tai vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti. Haastattelu kestää minuuttia. Haastattelussa käsitellään seuraavia asioita: Mitä mielestänne on työssä jatkamismahdollisuuksien arviointi? Minkälainen oli työssä jatkamisen mahdollisuuksien arvioinnin käytäntö kyseisen potilaan kohdalla? Mistä työssä jatkamisen esteistä ja työhön paluuta edistävistä asioista keskusteltiin? Mitä ratkaisuja tehtiin kyseisen potilaan kohdalla? Miten yhteistyö työnantajan edustajan/esimiehen kanssa toimi? Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa mainittuun tarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Todistuksista koottuja tietoja ei yhdistetä haastatteluaineistoon. Tutkimustiedon käyttö myöhempää tarkoitusta tapahtuu vain, jos annatte siihen erillisen suostumuksen. Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojassa annetut määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Teillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää se syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Osallistumalla tutkimukseen voitte vaikuttaa työhön paluun tukemiseen liittyvien toimenpiteiden kehittämiseen. Otamme Teihin lähiaikoina yhteyttä ja kysymme halukkuuttanne osallistua tutkimukseen. Työterveyslaitoksen osuudesta tutkimuksessa vastaa Pirjo Juvonen-Posti puhelin: , s-posti Kelan vastuuhenkilö Katariina Hinkka, Kelan tutkimusosasto, puhelin: s-posti:

14 14/16 Liite 9. Suostumus tutkimushaastatteluun (työntekijä) Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyys-tilanteissa. Tutkimuksen toteuttavat (TTL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) ja sitä rahoittaa myös Sosiaali- ja terveysministeriö. Olen saanut riittävästi kirjallista ja suullista tietoa tähän tutkimukseen liittyvästä haastattelusta. Haluan vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen. Ymmärrän, että minulla on oikeus peruuttaa antamani suostumus tutkimuksen julkaisemiseen saakka syytä ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan. Allekirjoittamalla tämän asiakirjan annan suostumukseni haastatteluun. Lisäksi (rasti sopiva ruutu) - Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen: Kyllä / Ei - Annan luvan, että minuun voidaan ottaa yhteyttä, jos haastattelu-aineistoa halutaan käyttää mahdolliseen uuteen tutkimukseen: Kyllä / Ei - Annan suostumukseni haastatella esimiestäni:kyllä/ Ei Esimiehen yhteystiedot: Nmi: Lähiosoite: Postinumero ja toimipaikka: Puhelinnumero: - Annan suostumukseni haastatella työterveyslääkäriäni: Kyllä/Ei Työterveyslääkärin yhteystiedot: Nmi: Lähiosoite: Postinumero ja toimipakika: Puhelinnumero: Jos olette antaneet luvan, otamme yhteyttä esimieheesi ja työterveyslääkäriisi sopiaksemme haastattelun aikataulusta. Haastattelussa kysymme todistuksen tekemiseen liittyneistä järjestelyistä ja kokemuksista, emme sairauksista. Paikka Aika / 2013 Tutkittavan Syntymäaika allekirjoitus Nimenselvennys Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Puhelinnumero Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennys

15 15/16 Liite 10. Suostumus tutkimushaastatteluun (esimies, työterveyslääkäri) Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvissä työkyvyttömyystilanteissa. Tutkimuksen toteuttavat (TTL) ja Kansaneläkelaitos (Kela) ja sitä rahoittaa myös Sosiaali- ja terveysministeriö. Olen saanut riittävästi kirjallista ja suullista tietoa tähän tutkimukseen liittyvästä haastattelusta. Haluan vapaaehtoisesti osallistua tutkimukseen. Ymmärrän, että minulla on oikeus peruuttaa antamani suostumus tutkimuksen julkaisemiseen saakka syytä ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan. Allekirjoittamalla tämän asiakirjan annan suostumukseni haastatteluun. Lisäksi (rasti sopiva ruutu) - Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen: Kyllä / Ei - Annan luvan että minuun voidaan ottaa yhteyttä, jos haastattelu-aineistoa halutaan käyttää mahdolliseen uuteen tutkimukseen: Kyllä /Ei Paikka Aika / 20 Tutkittavan Syntymäaika allekirjoitus Nimenselvennys Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Puhelinnumero Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennys

16 16/16 Liite 11. Kansaneläkelaitoksen kirje työntekijälle kun 90 sairauspäivärahapäivää on täyttymässä

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta KUTSUKIRJE [Kaupunki] [Päivämäärä] [Etunimi] [Sukunimi] [Osoite] [Postinumero] [Postitoimipaikka] KUTSU TERVEYSTUTKIMUKSEEN Hyvä [Etunimi Sukunimi], Kutsumme teidät osallistumaan Helsingin yliopiston ja

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TIEDOTE TUTKITTAVALLE

TIEDOTE TUTKITTAVALLE GeneRISK TIEDOTE TUTKITTAVALLE Mikä on GeneRISK -tutkimus? GeneRISK-tutkimuksen tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3

1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 SISÄLLYS 1. LASTEN TERVEYSSEURANNAN KEHITTÄMINEN HANKKEEN (LATE) TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2. TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄT... 4 2.1 Kohderyhmät lastenneuvolassa... 4 2.2 Kohderyhmät kouluterveydenhuollossa...

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet

ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA. Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet 06/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Työkyvyttömyyseläkettä edeltävät vaiheet Asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus Raija Gould, Mikko Laaksonen, Jukka Kivekäs, Tapio Ropponen, Seppo Kettunen, Timo

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot