RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer"

Transkriptio

1 RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava Offshore-kilpavene, jossa kaksi sähkömoottoria RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyret Offshore racerbåd med dobbelte el-motorer RED BULLET OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer 2-kanals radio (27 MHz) med spakstyrning. Radio med 8 st. 1,5 V AA batterier (ingår ej). Fartreglage med driv framåt, styrning höger/ vänster. AC 230 V laddare (230 V). Uppladdningsbart drivbatteri: 7,2 V 2200 mah NiMh (ingår). Dubbla, kraftfulla elmotorer. Propellrar med stor vridkraft. Längd: 800 mm. Bredd: 280 mm. Höjd: 190 mm. Vikt: 1360 g. INSTALLATION AV BATTERI Börja med att ladda batteriet i 4 timmar. Koppla samman det uppladdningsbara drivbatteriets kontakt med motsvarande kontakt i båtens batteriutrymme. Propellrarna slutar rotera när båten lyfts upp ur vattnet. Placera det uppladdningsbara batteriet i hållaren som finns i bakre delen av båtens batteriutrymme och se till att batteriet blir ordentligt fastsatt

2 Ta bort batteriluckan på radiosändaren och placera 8 st. 1,5 V AA - batterier (ingår ej) i facket. Var noga så att batterierna vänds åt rätt håll (polaritet). Sätt tillbaka batteriluckan. LADDNING Endast den batteriladdare som medföljer förpackningen får användas vid uppladdning av batteripacket. Normal laddningstid är ca. 5 timmar. Behandla batteripacket varsamt. Innan laddning sker, se till att batteripacket är helt urladdat. Ladda batteripacket enligt angiven laddningstid för att förlänga livslängden. används. Alger och dylikt fastnar lätt i propellrarna och kan då orsaka skada. 3. Om båten inte ska används under en längre period, plocka ur batterierna från både radion och båten. Rengör och smörj in kopparrören för senare användning. * 4. Radions räckvidd är ca. 40 m. Se till att båten inte hamnar utanför radions räckvidd. 5. Båtens propellrar stannar när båten lyfts upp ur vattnet * VARNING Batteribyte skall alltid uföras av vuxen person. Återuppladda inte batterierna direkt efter användning. Vänta tills de svalnat. Använd endast rekommenderade batterier. Batterierna skall installeras med rätt polaritet. Blanda aldrig olika typer av batterier, eller nya och begagnade. Försök aldrig ladda upp ej uppladdningsbara batterier. Plocka alltid bort uppladdningsbara batterier från produkten före laddning. Uppladdningsbara batterier skall alltid laddas under uppsikt av vuxen person. Förbrukade batterier skall omedelbart plockas bort från båt resp. radiostyrning och ersättas med nya av samma typ. Förbrukade batterier skall lämnas till återvinningscentral. Kortslut inte batterikontakterna. Vid laddning, se till att batteri och laddare hålls utom räckhåll för barn. Ladda aldrig batterier nära öppen eld, på varma ytor eller i våta utrymmen. Rör inte propellrarna. Som bilden visar, montera skjutluckan bakifrån och skjut den framåt så att den låser fast. ON/OFF-STRÖMBRYTARE Starta radiosändaren först. Båtens strömbrytare är placerad på båtens däck. När båten skall användas, skjut ON/OFFströmbrytaren till läge ON. Håll händer och fingrar borta från propellrarna och försäkra dig om att det inte finns några hinder i närheten av propellrarna, för att undvika skador. HANDHAVANDE 1. Placera båten i vattnet. När radiosändarens vänstra manöverspak trycks framåt, så kommer båda propellrarna att rotera samtidigt och båten kommer att förflyttas framåt. När radiosändarens högra manöverspak trycks åt vänster, så kommer endast den högra propellern (sett bakifrån) att rotera, vilket medför att båten svänger åt vänster. När radiosändarens högra manöverspak trycks åt höger, så kommer endast den vänstra propellern (sett bakifrån) att rotera, vilket medför att båten svänger åt höger. 2. Försäkra dig om att ingen annan radiokontrollerad anordning i närheten arbetar på samma frekvens, för att undvika störningar. Användare under 14 år skall endast använda den radiostyrda båten tillsammans med vuxen person. Lek inte med båten i swimmingpool eller andra platser där folk badar. Kontrollera att vattnet är rent där båten För att testa båten när den inte befinner sig i vattnet, placera en ledande pinne mellan de båda propelleraxlarnas kopparrör inne i båten (1). Tryck sedan radiosändarens vänstra manöverspak framåt (2). Om propellrarna roterar så fungerar båten normalt. Om propellrarna inte roterar (3), ladda eller byt ut batterierna. AKTA FINGRARNA! 7. Vid förvaring, skydda båten från direkt solljus och oljeföroreningar. Rengör båten försiktigt i ljummet vatten. FCC Statement Modifieringar som ej auktoriserats av tillverkaren kan komma att upphäva användarens rätt att använda denna produkt. Denna utrustning har testats och funnits efterkomma kraven för Klass B digital utrustning, i enlighet med avsnitt 15 hos FCC reglerna. Dessa krav har satts för att sörja för ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder sig utav och kan utstråla radiofrekvensenergi och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Emellertid, det finns dock ingen garanti att störningar ej kommer att inträffa vid en speciell installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- och TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att stänga av resp. på utrustningen, så rekommenderas användaren att försöka rätta till störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder: 3 4

3 Justera om eller placera om TV-antennen. Öka separationen mellan utrustningen och radio/tv-mottagaren. Anslut utrustningen till ett eluttag på en annan krets än den som radio/tv-mottagaren är ansluten till. Konsultera handlaren eller en erfaren radio/ TV-tekniker för hjälp. Allmänt kring radiofrekvenser och användning av R/C-båtar Om en annan R/C båt samtidigt använder sig utav samma radiofrekvens i närheten, så kan den radiostyrda funktionen påverkas radikalt. Flytta till en annan plats för körningen eller välj en annan tidpunkt för att komma till rätta med problemet. Ibland, när radion påverkas av andra sändares radiofrekvenser, så kan radiosändaren komma helt i olag eller gå sönder. Båten lämpar sig bäst för körning på stora, lugna vattenytor. VIKTIGT: Använd ej R/C båten på farliga platser. Placera ej R/C båten eller radion nära värmekällor. Undvik om möjligt kollisioner med andra R/C båtar. Kontrollera platsen där båten ska köras i förväg och se upp för ev. hinder. Undvik att båten och radions antenn vidrör varandra. Laddaren får endast användas tillsammans med det medföljande laddningsbara batteriet. Använd inte R/C båten i samma område som en annan R/C båt. Lämna ej R/C båten eller radion utomhus under natten. Plocka bort batteriet från båten resp. radion när du inte ska använda R/C båten mer den dagen. Plocka ej isär laddare och batteripack. Ladda ej batteriet om det fortfarande är varmt från användningen. Vänta tills det svalnat. Ändringar eller modifieringar får ej utföras på produkten. Uppladdningsbara batterier måste handhas under vuxens uppsikt. Batterier måste alltid monteras med korrekt polaritet. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Barn under 14 år skall endast använda denna radiostyrda båt tillsammans med en vuxen person. För att försäkra sig om att barnens lek blir både säker och skoj, förklara noga säkerhetsinstruktionerna för ditt barn. inte används. badande människor eller djur. OBS Laddare och transformator som används tillsammans med R/C båten måste regelbundet kontrolleras avseende skador på elkabel, stickkontakt eller andra synliga skador. Laddare och transformator får ej användas igen förrän korrekt reparation utförts. VARNING: Risk för kvävning, innehåller små delar. R/C båten är EJ avsedd för barn under 3 år. AKTSAMHET OCH UNDERHÅLL Rengör båten försiktigt med hjälp av en ren, fuktig trasa. Håll båten borta från direkt solljus och/eller värmekälla. För att undvika skada på båtens invändiga elektronikdetaljer, se till att de ej utsätts för vatten. 2-kanals radio (27 MHz) med spakstyring. Radio med 8 stk. 1,5 V AA -batterier (medfølger ikke). Fartsregulator for kjøring forover, styring til høyre/venstre. AC 230 V-lader (230 V). Oppladbart batteri: 7,2 V 2200 mah NiMh (medfølger). To kraftige elmotorer. Propeller med stor vrikraft. Lengde: 800 mm. Bredde: 280 mm. Høyde: 190 mm. Vekt: g. Propellene slutter å rotere når båten løftes opp av vannet. RED BULLET OFFSHORE RACER Radiostyrt racerbåt med to elmotorer INSTALLASJON AV BATTERIER Begynn med å lade batteriet i 4 timer. Koble kontakten på det oppladbare batteriet til tilsvarende kontakt i båtens batterirom. Plasser det oppladbare batteriet i holderen i den bakre delen av båtens batterirom. Pass på at batteriet blir satt ordentlig på plass. 5 6

4 Ta av batteriluken på radiosenderen og sett inn 8 stk. 1,5 V AA -batterier (medfølger ikke). Pass på at batteriene vender riktig vei (polaritet). Sett batteriluken tilbake på plass. Skyveluken skal monteres bakfra, slik som vist på bildet. Skyv luken forover slik at den låses på plass. ON/OFF-STRØMBRYTER Slå på radiosenderen først. Strømbryteren til båten er plassert på båtdekket. Når du skal bruke båten, skyver du ON/ OFF-strømbryteren til stillingen ON. Hold hender og fingre borte fra propellene og forsikre deg om at det ikke finnes noen hindringer i nærheten av propellene for å unngå skader. LADING Bruk bare batteriladeren som følger med i forpakningen til å lade batteriet. Normal ladetid er ca. 5 timer. Behandle batteriet forsiktig. Pass på at batteriet er helt utladet før det lades opp på nytt. Lad opp batteriet i henhold til angitt ladetid. Det forlenger levetiden til batteriet. HÅNDTERING 1. Sett båten på vannet. Når du skyver radiosenderens venstre manøvreringsspak forover, roterer begge propellene samtidig, og båten beveger seg forover. Når du skyver radiosenderens høyre manøvreringsspak mot venstre, roterer bare den høyre propellen (sett bakfra), og det fører til at båten svinger til venstre. Når du skyver radiosenderens høyre manøvreringsspak mot høyre, roterer bare den venstre propellen (sett bakfra), og det fører til at båten svinger til høyre. 2. Forsikre deg om at ingen annen radiostyrt anordning i nærheten bruker samme frekvens, da det vil kunne forårsake forstyrrelser. radiostyrte båten sammen med en voksen person. andre steder der folk bader. brukes. Alger og liknende fester seg lett i propellene og kan da forårsake skade. 3. Hvis båten ikke skal brukes over lengre tid, skal batteriene tas ut av både radioen og båten. Rengjør og smør inn kobberrørene for senere bruk. * 4. Rekkevidden til radiosenderen er ca. 40 m. Pass på at båten ikke havner utenfor radioens rekkevidde. 5. Båtens propeller stanser når båten løftes opp av vannet For å teste båten når den ikke befinner seg i vann, kan du plassere en ledende metallpinne mellom kobberrørene til propellakslene inne i båten. (1) Skyv deretter radiosenderens venstre manøvreringsspak forover. (2) Hvis propellene roterer, fungerer båten som den skal. Hvis propellerne ikke roterer (3), må batteriene lades eller skiftes ut. HUSK Å PASSE FINGRENE! 7. Ved oppbevaring bør båten beskyttes mot direkte sollys og oljesøl. Rengjør båten forsiktig i lunkent vann. * ADVARSLER Utskifting av batterier skal alltid utføres av en voksen person. Lad ikke batteriene rett etter bruk. Vent til de er avkjølt. Bruk bare anbefalte batterier. Batteriene må installeres med riktig polaritet. Bland aldri forskjellige typer batterier, eller nye og brukte. Prøv aldri å lade opp batterier som ikke er oppladbare batterier. Ta alltid oppladbare batterier ut av produktet før lading. Oppladbare batterier skal alltid lades under oppsikt av voksen person. Brukte batterier skal tas ut av båt og radiosender med en gang, og erstattes med nye av samme type. Brukte batterier skal leveres til gjenvinning. Batterikontaktene må ikke kortsluttes. Pass på at at batterier og lader holdes utenfor barns rekkevidde under lading. Lad aldri batteriene nær åpen ild, på varme overflater eller i våte omgivelser. Berør ikke propellene. FCC-erklæring Modifiseringer som ikke er autorisert av produsenten, kan oppheve brukerens rett til å bruke dette produktet. Dette utstyret er testet og funnet å etterkomme kravene for Klasse B digitalt utstyr, i samsvar med avsnitt 15 i FCCs regler. Disse kravene er satt for å sikre en rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, gjør bruk av og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil inntreffe ved en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- og TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å rette på dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller omplassere TV-antennen. Øke avstanden mellom utstyret og radio/tvapparatet. 7 8

5 Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den radio/tv-apparatet er koblet til. Rådføre seg med forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjelp. Generelt om radiofrekvenser og bruk av radiostyrte båter Dersom en annen radiostyrt båt samtidig gjør bruk av samme radiofrekvens i nærheten, kan den radiostyrte funksjonen påvirkes radikalt. Flytt til et annet sted for kjøring, eller velg et annet tidspunkt. Iblant, når radioen påvirkes av andre senderes radiofrekvenser, kan radiosenderen få problemer eller gå i stykker. Båten egner seg best for kjøring på store, rolige vannflater. VIKTIG Bruk ikke den radiostyrte båten på farlige steder. Plasser ikke båten eller radioen nær varmekilder. Unngå om mulig kollisjoner med andre radiostyrte båter. Kontroller på forhånd området der båten skal kjøres, og se opp for eventuelle hindre. Unngå at båten og radioens antenne berører hverandre. Laderen skal brukes kun sammen med det medfølgende oppladbare batteriet. Bruk ikke båten i samme område som en annen radiostyrt båt. La ikke båten eller radioen stå utendørs om natten. Glem ikke å ta ut batteriene fra båt og radio når du ikke skal bruke båten mer den dagen. Ta ikke fra hverandre lader og batteripakke. Lad ikke batteriet dersom det fortsatt er varmt fra bruk. Vent til det er avkjølt. Endringer eller modifiseringer må ikke utføres på produktet. Oppladbare batterier må håndteres under tilsyn av en voksen. Batterier må alltid monteres med korrekt polaritet. bruk. mennersker eller dyr som bader. Lader og transformator som brukes sammen med den radiostyrte båten, må regelmessig kontrolleres med henblikk på skader på ledning eller støpsel, og andre synlige skader. Lader og transformator med skade må ikke brukes før korrekt reparasjon er utført. ADVARSLER Risiko for kvelning, inneholder små deler. Den radiostyrte båten er IKKE beregnet for barn under 3 år. AKTSOMHET OG VEDLIKEHOLD Rengjør båten forsiktig ved hjelp av en ren, fuktig klut. Hold båten borte fra direkte sollys og/eller varmekilde. For å unngå skade på de elektroniske delene inni båten, må du passe på at de ikke kommer i kontakt med vann. RED BULLET OFFSHORE RACER Radio-ohjattava 1:10 kilpavene, jossa kaksi sähkömoottoria 2-kanavainen radio-ohjain, jossa vipuohjaus. Radio toimii kahdeksalla 1,5 V AA paristolla (eivät kuulu toimitukseen). Nopeudensäädin eteenpäin ajettaessa, ohjaus oikealle ja vasemmalle. AC 230 V latauslaite (230 V). Ladattava akku: 7,2 V 2200 mah NiMh (kuuluu toimitukseen). Kaksi tehokasta sähkömoottoria. Tehokkaat potkurit. Pituus: 800 mm. Leveys: 280 mm. Korkeus: 190 mm. Paino: 1360 g. Potkurit lakkaavat pyörimästä, kun nostat veneen ylös vedestä. VAKUN JA PARISTOJEN ASENNUS Lataa akkua ensin 4 tuntia Liitä ladattavan akun liitin veneen akkutilassa olevaan liitäntään. Aseta akku akkutilan takaosassa olevaan pidikkeeseen ja varmista, että se tulee kunnolla kiinni. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Barn under 14 år skal bare bruke den radiostyrte båten sammen med en voksen person. For å sikre at barnas lek blir både trygg og morsom, forklar nøye sikkerhetsinstruksjonene for barnet ditt. 9 10

6 Avaa radio-ohjaimen paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kahdeksan 1,5 V AA paristoa (eivät kuulu toimitukseen). Katso, että asetat paristot oikein päin (napaisuus). Sulje kansi. Asenna työntöluukku kuvan osoittamalla tavalla, eli työnnä sitä paikalleen takaa päin, kunnes se lukkiutuu. ON/OFF-VIRTAKYTKIN Kytke ensin radio-ohjain päälle. Veneen virtakytkin sijaitsee sen kannella. Kun alat käyttää venett, työnnä ON/OFF-virtakytkin asentoon ON. Pidä kätesi ja sormesi loitolla potkureista ja varmista, ettei potkurien läheisyydessä ole mitään, niin vältät turhat vahingot. LATAUS Käytä veneen akun lataamiseen vain veneen mukana toimitettua latauslaitetta. Yleensä latausaika on noin 5 tuntia. HUOMAA! Käsittele akkua varoen. Lataa akku vasta, kun se on kokonaan purkautunut. Lataa akku aina kerralla täyteen, niin sen käyttöikä pitenee. KÄSITTELY 1. Aseta vene veteen. Kun painat radioohjaimen vasemmanpuoleista ohjausvipua eteenpäin, molemmat potkurit alkavat pyöriä samanaikaisesti ja vene liikkuu eteenpäin. Kun painat radio-ohjaimen oikeanpuoleista ohjausvipua vasemmalle, vain oikeanpuoleinen (takaa päin katsottuna) potkuri alkaa pyöriä, jolloin vene kääntyy vasemmalle. Kun painat radio-ohjaimen vasemmanpuoleista ohjausvipua oikealle, vain vasemmanpuoleinen (takaa päin katsottuna) potkuri alkaa pyöriä, jolloin vene kääntyy oikealle. 2. Häiriöiden välttämiseksi kannattaa varmistaa, ettei kukaan muu käytä samalla alueella muita, samalla taajuudella toimivia radioohjattavia laitteita. HUOMAA! Alle 14-vuotiaat saavat käyttää radio-ohjattavaa venettä vain yhdessä aikuisen kanssa. Älä leiki radio-ohjattavalla veneellä uimaaltaissa tai muualla uimarien seassa. Käytä venettä vain puhtaissa vesissä. Levä ja muut vesikasvit takertuvat helposti potkureihin ja voivat vaurioittaa venettä. 3. Ellet aio käyttää venettä pitkään aikaan irrota akku ja radio-ohjaimen paristot. Puhdista ja voitele kupariputket. * 4. Radio-ohjaimen toimintasäde on n. 40 m. Ole varovainen, ettei vene joudu radion toimintasäteen ulkopuolelle. 5. Veneen potkurit pysähtyvät, kun nostat veneen ylös vedestä Jos haluat testata venettä sen ollessa pois vedestä, aseta sähköä johtava puikko potkurinakselien kupariputkien väliin veneen sisään. (1) Paina sitten radio-ohjaimen vasemmanpuoleista ohjainvipua eteenpäin. (2) Jos potkurit pyörivät, vene toimii normaalisti. Elleivät potkurit pyöri (3), lataa akku tai vaihda paristot. VARO, ETTET LOUKKAA SORMIASI! 7. Säilytä venettä paikassa, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle tai öljylle. Puhdista vene käytön jälkeen huolellisesti haalealla vedellä. * VAROITUS Akun ja paristojen vaihto on aikuisen tehtävä. Älä lataa akkua tai ladattavia paristoja heti käytön jälkeen. Anna niiden jäähtyä ensin. Käytä vain suositeltavia paristoja ja laitteen mukana toimitettua akkua. Varmista aina, että varmasti asensit paristot oikein päin. Älä käytä yhtä aikaa erityyppisiä paristoja tai käytettyjä ja uusia paristoja. Älä missään tapauksessa yritä ladata tavallisia paristoja. Ota ladattavat paristot irti veneestä ennen niiden lataamista. Lataus on aikuisen tehtävä. Ota tyhjenneet paristot heti pois radio-ohjaimesta ja vaihda tilalle uudet. Vie käytetyt paristot asianmukaiseen paristojen keräyspisteeseen. Älä kytke paristoliitäntöjä oikosulkuun. Pidä akku ja latauslaite lasten ulottumattomissa. Älä lataa akkua tai ladattavia paristoja avotulen läheisyydessä, lämpimässä paikassa tai kosteissa tiloissa. Älä koske potkureihin. FCC-lausuma Muutosten tekeminen tähän laitteeseen ilman valmistajan valtuutusta voi viedä käyttäjältä oikeuden käyttää tuotetta. HUOMAA! Tämä laite on testattu Luokan B digitaalisista laitteista annettujen vaatimusten perusteella FCC-määräysten kohdan 15 mukaisesti ja todettu vaatimukset täyttäviksi. Nämä vaatimukset on asetettu ehkäisemään haitalliset häiriöt kotitalouksien asennuksissa. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja ellei laitetta asenneta ja käytetä käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Mitään takeita ei kuitenkaan ole, etteikö laite voisi myös oikein käytettynä aiheuttaa häiriöitä. Jos radio- ja tv-vastaanotto häiriintyvät tämän laitteen käytöstä, kokeile poistaa ongelma jollakin seuraavista tavoista: Säädä tv-antennia tai vaihda antennin paikkaa. Vie laite kauemmaksi radio-/tv-vastaanottimesta

7 Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin radion/television. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai radio-/televisioteknikolta. Yleistä radiotaajuuksista ja R/C-veneiden käytöstä Samalla radiotaajuudella lähistöllä käytettävä toinen R/C-vene voi häiritä radio-ohjausta huomattavasti. Siirry toiseen paikkaan tai valitse toinen ajankohta. Joskus radio-ohjain voi lakata kokonaan toimimasta tai mennä rikki, jos toisen lähettimen taajuudet pääsevät vaikuttamaan siihen. Vene soveltuu parhaiten käytettäväksi avarilla, tyynillä vesillä. TÄRKEÄÄ: Älä käytä R/C-venettä vaarallisissa paikoissa. Älä pidä R/C-venettä tai radio-ohjainta lämmönlähteiden läheisyydessä. Vältä mahdollisuuksien mukaan törmäyksiä muiden veneiden tai muiden esteiden kanssa. Tarkasta ajopaikka ja varmista, ettei siellä ole mitään karikkoja tai muita esteitä. Älä anna radio-ohjaimen ja veneen antennien koskettaa toisiaan. Käytä veneen mukana toimitettua latauslaitetta vain veneen mukana toimitetun akun lataukseen. Älä käytä R/C-venettä alueella, jolla käytetään samanaikaisesti toista R/C-venettä. Älä jätä R/C-venettä tai radio-ohjainta yöksi ulos. Ota akku irti veneestä ja paristot radio-ohjaimesta, kun et enää sinä päivänä aio käyttää venettä. Älä pura latauslaitetta ja akkua osiin. Älä lataa akkua heti käytön jälkeen sen ollessa vielä lämmin. Odota, kunnes se on jäähtynyt. Älä tee tähän tuotteeseen mitään muutoksia. Lapset eivät saa käsitellä akkua ja paristoja ilman aikuisen valvontaa. Varmista, että asennat akun ja paristot oikein päin (napaisuus). TURVALLISUUSOHJEET Alle 14-vuotiaat saavat käyttää tätä venettä vain yhdessä aikuisen kanssa. Neuvo lasta veneen käytössä ja opasta häntä turvallisuusasioissa, niin veneen kanssa puuhastelu sujuu mukavasti ja turvallisesti. estä. ei käytetä. olevien ihmisten tai eläinten joukossa. HUOMAA Tarkista latauslaitteen ja muuntimen sekä sen liitäntäjohdon ja pistotulpan kunto säännöllisin väliajoin. Älä käytä latauslaitetta, jos siinä näyttää olevan jotain vikaa. VAROITUS: Tukehtumisvaara, sisältää pieniä osia. R/C-vene EI sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. HUOLELLISUUS JA HOITO Puhdista vene huolellisesti puhtaan, kostean rievun avulla. Älä pidä sitä suorassa auringonvalossa ja/tai muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. Huolehdi siitä, etteivät veneen sisällä olevat elektroniikkaosat altistu vedelle. 2 kanals radio (27 MHz) med styring med håndtag. Radio med 8 stk. 1,5 V AA batterier (medfølger ikke). Fartregulering med fart fremad, styring til højre/venstre. AC 230 V oplader (230 V). Opladeligt sejlbatteri: 7,2 V 2200 mah NiMh (medfølger). Dobbelte, kraftige el-motorer. Propeller med stor drejekraft. Længde: 800 mm. Bredde: 280 mm. Højde: 190 mm. Vægt: 1360 g. Propellerne ophører med at rotere, når båden løftes op af vandet. RED BULLET OFFSHORE RACER Radiostyret racerbåd 1:10 med dobbelte el-motorer INSTALLATION AF BATTERI Start med at oplade batteriet i 4 timer. Tilslut det opladelige batteris kontakt til den modsvarende kontakt i bådens batterirum. Anbring det opladelige batteri i holderen, der findes i den bageste del af bådens batterirum, og sørg for, at batteriet bliver sat ordentligt fast

8 Fjern batteridækslet på radiosenderen, og anbring 8 stk. 1,5 V AA -batterier (medfølger ikke) i rummet. Vær omhyggelig med at vende batterierne korrekt (polaritet). Sæt batteridækslet tilbage. Som billedet viser, skal du montere skydelåget bagfra og skyde det fremad, så det låser sig fast. ON/OFF-STRØMAFBRYDER Start radiosenderen først. Bådens strømafbryder er anbragt på bådens dæk. Når båden skal anvendes, skal du skyde ON/OFF-strømafbryderen til stilling ON. Hold hænder og fingre borte fra propellerne, og kontroller, for at undgå skader, at der ikke findes forhindringer i nærheden af propellerne. 15 OPLADNING Kun den batterioplader, der følger med i emballagen, må anvendes til opladning af batteriet. Normal opladningstid er ca. 5 timer. Behandl batteriet forsigtigt. Inden det oplades, skal du kontrollere, at batteriet er helt afladet. Oplad batteriet iht. den angivne opladningstid for at forlænge levetiden. BETJENING 1. Sæt båden i vandet. Når radiosenderens venstre manøvrehåndtag trykkes fremad, begynder begge propeller at rotere samtidigt, og båden sejler fremad. Når radiosenderens højre manøvrehåndtag trykkes til venstre, roterer kun den højre propel (set bagfra), hvilket betyder, at båden svinger til venstre. Når radiosenderens højre manøvrehåndtag trykkes til højre, roterer kun den venstre propel (set bagfra), hvilket betyder, at båden svinger til højre. 2. Kontroller, for at undgå forstyrrelser, at ingen andre radiostyrede anordninger i nærheden arbejder på samme frekvens. Brugere under 14 år må kun anvende den radiostyrede båd sammen med en voksen person. Leg ikke med båden i swimmingpoolen eller andre steder, hvor personer bader. Kontroller, at vandet er rent, hvor båden anvendes. Alger og lignende sætter sig let fast i propellerne og kan da medføre skade. 3. Hvis båden ikke skal anvendes i længere tid, skal du fjerne batterierne fra både radio og båd. Rengør og indsmør kobberrørene til senere brug. * 4. Radioens rækkevidde er ca. 40 m. Sørg for, at båden ikke havner uden for radioens rækkevidde. 5. Bådens propeller standser, når båden løftes op af vandet For at teste båden når den ikke befinder sig i vandet, skal du anbringe en ledende pind mellem de to propelakslers kobberrør inde i båden. (1) Tryk derefter radiosenderens venstre manøvrehåndtag fremad. (2) Hvis propellerne roterer, fungerer båden normalt. Hvis propellerne ikke roterer (3), skal du oplade eller udskifte batterierne. PAS PÅ FINGRENE! 7. Ved opbevaring skal du beskytte båden mod direkte sollys og olieforureninger. Rengør båden forsigtigt i lunkent vand. 16 * ADVARSEL Batteriskift skal altid udføres af en voksen person. Genoplad ikke batterierne lige efter brugen. Vent til de er kølet af. Brug kun anbefalede batterier. Batterierne skal installeres med korrekt polaritet. Bland aldrig forskellige typer af batterier, eller nye og brugte. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Fjern altid genopladelige batterier fra produktet inden opladning. Opladelige batterier skal altid oplades under opsyn af en voksen person. Brugte batterier skal umiddelbart fjernes fra båd/radiostyring og erstattes med nye af samme type. Brugte batterier skal bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Kortslut ikke batterikontakterne. Ved opladning skal du sørge for, at batteri og oplader holdes uden for børns rækkevidde. Oplad aldrig batterier tæt på åben ild, på varme overflader eller i våde omgivelser. Rør ikke ved propellerne. FCC-erklæring Ændringer, der ikke er autoriseret af producenten, kan ophæve brugerens ret til at anvende dette produkt. Dette udstyr er testet og fundet at overholde kravene for Klasse B Digitalt udstyr, i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse krav findes for at sørge for en rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i manualen, kan det forårsage skadelige forstyrrelser på radiokommunikation. Men der er dog ingen garanti for, at forstyrrelser ikke vil kunne forekomme i en konkret installation. Hvis denne enhed forårsager skadelige forstyrrelser på radio- og tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke/tænde for enheden, så anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe forstyrrelserne med en eller flere af følgende muligheder:

9 Justér eller flyt tv-antennen. Øg afstanden mellem enheden og radio/tvmodtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt fra en anden gruppe, end den radio/tv-modtageren er tilsluttet til. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/ tv-tekniker for hjælp. Generelt vedr. radiofrekvenser og anvendelse af R/C-både Hvis en anden R/C-båd samtidigt anvender samme radiofrekvens i nærheden, så kan den radiostyrede funktion påvirkes radikalt. Sejl et andet sted, eller vælg et andet tidspunkt for at løse problemet. Nogle gange, når radioen påvirkes af andre senderes radiofrekvenser, kan radiosenderen fungere helt forkert eller gå i stykker. Båden er mest velegnet til brug på store, rolige vandområder. VIGTIGT: Anvend ikke R/C-båden på farlige steder. Anbring ikke R/C-båden eller radioen tæt på varmekilder. Undgå om muligt sammenstød med andre R/C-både. Kontrollér stedet, hvor båden skal sejle, i forvejen, og hold øje med eventuelle forhindringer. Undgå, at båden og radioens antenne rører ved hinanden. Opladeren må kun anvendes sammen med det medfølgende opladelige batteri. Anvend ikke R/C-båden i samme område som en anden R/C-båd. Efterlad ikke R/C-båden eller radioen udendørs om natten. Fjern batteriet fra båden og radioen, hvis du ikke skal anvende R/C-båden mere den dag. Adskil ikke oplader og batteripakke. Oplad ikke batteriet, hvis det endnu er varmt fra anvendelsen. Vent til det er kølet af. Der må ikke udføres ændringer eller modificeringer på produktet. Opladelige batterier skal håndteres under en voksen persons opsyn. Batterier skal altid monteres med korrekt polaritet. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Børn under 14 år må kun anvende denne radiostyrede båd sammen med en voksen person. For at sikre at barnets leg bliver både sikker og sjov, skal du omhyggeligt forklare sikkerhedsinstruktionerne for dit barn. den ikke er i brug. badende mennesker og dyr. OBS Oplader og transformator, der anvendes sammen med R/C-båden, skal regelmæssigt kontrolleres mht. skader på el-ledning, stik eller andre synlige skader. Oplader og transformator må ikke anvendes igen, før der er udført en korrekt reparation. ADVARSEL: Risiko for kvælning, indeholder små dele. R/C-båden er IKKE beregnet til børn under 3 år. AGTPÅGIVENHED OG VEDLIGEHOLD Rengør båden forsigtigt med en ren, fugtig klud. Hold båden borte fra direkte sollys og/eller varmekilde. For at undgå skader på bådens indvendige elektronikdele skal du sørge for, at disse ikke udsættes for vand. 17

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

RC HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI

RC HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI RC HELIKOPTER med kamera RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI jossa on kamera Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Age Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

RC IR HELIKOPTER. 2 kanal RC IR-HELIKOPTER. 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 2 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 2 kanal RC IR-HELIKOPTER. 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 2 kanaler RC IR HELIKOPTER 2 kanal RC IR-HELIKOPTER 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER 2 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36

2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 2010_IDV_UVN_0515.indd 1 2015-05-13 12:35:36 Brugsanvisning dansk... side 3-4 Bruksanvisning svenska...sida 5-6 Bruksanvisning norsk... side 7-8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9-10 Instruction manual english...page

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 127/129 04.NE127A/129A vol. 1 Solo Pro 127/129 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6521 1 Dansk 6 Suomi 13 Norsk 20 Svenska 27 HP6521 6 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function 4771_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 5:21:43 PM

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP S N DK FIN Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas LabelManager Wireless PnP Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHCF100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHCF100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use SAFETY INSTRUCTIONS EN By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI

Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Manual Wecamp E-Bike Manuaalinen Wecamp E-pyörä SE / NO / FI Hopfällbar Wecamp E-Bike Information Grattis till din nya elcykel från Wecamp! Läs bruksanvisningen noga. Den innehåller information om hur

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14. M.-Nr. 10 202 090 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS14 M.-Nr. 10 202 090 da... 4 no... 25 sv... 46 fi... 67 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot