Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen"

Transkriptio

1 UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 1 AJONEUVOJEN SEURANTA, ASEIDEN SEURANTA Airport Cluster Finland pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle hankittavista RFID-sovelluksista. Hankinnasta vastaa Airport Cluster Finland / Vantaan Innovaatioinstituutti Oy. Edellistä kutsutaan jatkossa nimellä Tilaaja. Yrityksiä, joille tarjouspyyntö lähetetään, kutsutaan nimellä Tarjoaja. YLEISTÄ Helsinki-Vantaan lentoasema on suurin Finavian ylläpitämistä sekä yksi Euroopan arvostetuimmista lentoasemista. Vuosittain lentoaseman läpi kulkee yli 12,6 miljoonaa ihmistä ja määrän ennustetaan kasvavan tasaisesti myös tulevaisuudessa. Terminaalilaajennuksista huolimatta yhä useampi lento joudutaan pysäköimään seisontapaikoille asematason reunoilla, joka tarkoittaa mm. entistä suurempaa tarvetta kaluston käyttöön asematasoalueella. Ubiikki-Helsinki Vantaa on toukokuussa 2010 käynnistynyt palvelukehitysprojekti, jossa pyritään tutkimaan RFID-teknologian hyödyntämistä lentoaseman alueella. Projektin tarkoituksena on selvittää Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajavirtojen hallintaan liittyviä ongelmakohtia, kehittää yksilöityjä matkustajapalveluja sekä tehostaa lentokentän asematasojen toimintoja ja niiden turvallisuutta uusimpia teknologioita hyödyntämällä. Langattomaan tiedonsiirtoon, havainnointiin ja tunnistamiseen sekä tiedon keräämiseen käytettävät teknologiat ovat kehittyneet valtavasti lähivuosina. Tämä on mahdollistanut ns. ubiikin tietotekniikan yleistymisen. Ubiikki eli jokapaikan tietotekniikka toimii huomaamattomasti ja ympäristöönsä sulautuen ja käyttäjäänsä häiritsemättä. Lentokenttäympäristössä se voi tarkoittaa lentotietojen toimittamista suoraan matkustajalle, asematasolla liikkuvien kulkuneuvojen merkitsemistä ja havainnointia vaaratilanteiden välttämiseksi tai henkilöstön liikkumisen helpottamista ja turvallisuuden parantamista. Pilotti 1:ssä testataan teknologian toimivuutta lentoaseman asematasolla seuraavissa toiminnoissa: - ajoneuvojen seuranta asematasolla (linja-autot, hälytysajoneuvot, muut potentiaaliset kohteet) - kunnossapidon aseiden seuranta Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa. Kysymyksessä on avoimella hankintamenettelyllä suoritettava hankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu Airport Cluster Finlandin Internet-sivuilla. Tarjousten vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

2 Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos a. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, b. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, c. tarjottu tuote tai palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteen laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. HANKINNAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS SEKÄ LAATUKRITEERIT Toiminnot: 1) Ajoneuvojen seuranta 2) Aseiden seuranta Pyydämme tarjoustanne lentoasemalle hankittavasta kokonaisjärjestelmästä toiminnoittain pitäen sisällään: - tunnisteet - lukijat - tietojärjestelmän - asennuksen soveltuvin osin Tarjoaja voi halutessaan tarjota sovellusta yhteen tai useampaan toimintoon. (1-2) Sopimustoimittajaksi valitaan yksi tai useampi yritys. 1) Ajoneuvojen seuranta (kesto n. 3-4 kk) Suurin osa Helsinki-Vantaan asematason toiminnoista suoritetaan lentoyhtiöiden maahuolintayhtiöiden toimesta. Finavian vastuulla asematasolla ovat kuitenkin mm. kunnossapidon, marshaller- ja matkustajien kuljettamiseen liittyvät palvelut. Lentokoneiden ollessa pysäköitynä seisontapaikoille asematason reunoilla kuljetetaan matkustajat koneelle bussilla, joka noutaa matkustajat tähän tarkoitukseen sopivilta porteilta. Asematasopalveluiden tehokkaan järjestämisen kannalta olisi tärkeää tietää, kuinka monta bussia alueella kunakin ajankohtana on käytettävissä. Pilotissa tarkoituksena on seurata: - Yhtä sisäänajoporttia asematasolle - Yhtä ulosajoporttia asematasolta - Yhtä sisäänajoväylää matkustajaoville terminaalin alla - Yhtä ulosajoväylää ko. ovilta asematasolle Tarjotun järjestelmän tulee pitää sisällään: - Ajoneuvojen seurantaan tarkoitettu lukuportti kulkuneuvojen käyttämille porteille (erilliset sisään- ja ulostuloportit), sekä erilliset lukuportit terminaalin ajoväylien suulle. - Tarvittava määrä RFID lukijoita, antenneja sekä tunnisteita kattavan tiedonkeruun mahdollistamiseksi, sekä korkean lukuvarmuuden saavuttamiseksi. - RFID-lukijoiden ja tunnisteiden tulee olla yhteensopivia yleisten standardien kanssa, järjestelmän laajentamisen mahdollistamiseksi.

3 TARJOUKSEN SISÄLTÖ - Tiedonkeruu määrätyltä ajalta joko Stand Alone - tyyppisesti tai esimerkiksi GPRS yhteyden välityksellä. (Tilaajalla täysi oikeus kerätyn tiedon käyttöön.) - Lukioiden, antennien ja tunnisteiden asennus paikanpäälle. - Laitteiden vuokraus pilotoinnin ajaksi. Mahdolliset lisätoiminnallisuudet (optio): - ajoneuvojen status-tilan tarjoaminen (esim. busseilla täynnä/tyhjänä) - karkea paikkaseuranta asematasolla (esim. sektoreittain) 2) Aseiden seuranta: Lentoaseman aseita säilytetään kunnossapidon tiloissa. Aseiden pääasiallinen käyttötarkoitus on eläinten karkottaminen lentoaseman liikennealueelta ja käytössä niitä on 15 kappaletta. Käytössä olevat asetyypit ovat karkotuspistooli, merkinantopistooli ja haulikko. Tarjotun järjestelmän tulee pitää sisällään: - aseiden säilytykseen soveltuvan metallisen kaapin, jossa on tarkoituksenmukaiset paikat kullekin aseelle - kaapin oveen sähkötoiminen lukko - lähikentässä toimiva RFID lukija, joka käyttää sähköistä lukkoa - aseisiin kiinnitettävät kaukokentän UHF-tunnisteet - kaapin sisälle RFID -lukija, joka lukee aseisiin kiinnitetyt tunnisteet - RFID -lukija kunnossapidon ulko-ovelle, aseiden seuraamiseksi (optio) - tietojärjestelmä aseiden seuraamiseen (esim. kannettava) Tarjoukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot vastaavin otsikoin ja tietosisällöin: 1. Yleistä - tarjoajan haluamat saatesanat - tarjouksen vastuuhenkilöt tehtävineen ja yhteystietoineen 2. Tarjouslomake - Tarjouspyynnön tarjouslomake täytettynä pyydetyillä tiedoilla tuotteista ja kappalemääristä 3. Tekninen erittely käytettävistä teknologioista ja järjestelmistä 4. Tarjottujen tuotteiden ja toimituksen sekä toimittajan esittely 5. Tuki-, huolto-, ja asennuspalvelut - Selvitys tuki-, huolto-, ja asennuspalvelujen sisällöstä. TUOTTEIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS Pyydämme selvittämään, kuinka ympäristöystävällisyys on otettu huomioon tuotteiden valmistuksessa ja pakkauksissa.

4 HINTA Eri toiminnoista pyydetään tekemään oma hintaliite. Tarjoushinnan tulee sisältää kunkin toiminnon osalta kokonaishinta laitteet paikoilleen ja käyttökuntoon asennettuna. Ajoneuvojen seurannan osalta tulee ilmoittaa kiinteä kuukausihinta (kuukausivuokra) järjestelmälle, asekaapin osalta tulee ilmoittaa kiinteä hinta. Hankinta tehdään määrärahojen puitteissa. Tarjoushinta on esitettävä eriteltynä kiinteänä euromääräisenä nettohintana (alv 0 %), josta kaikki myönnettävät vähennykset on vähennetty. Hinnan tulee sisältää kaikki toimituksesta aiheutuvat kustannukset. TOIMITUSEHDOT TOIMITUSAIKA MAKSUEHTO LASKUTUS Toimitusehto on TOP Helsinki-Vantaan lentoasema, Vantaa. Edellytämme, että tuotteet toimitetaan paikoilleen ja käyttökuntoon asennettuna ja pakkausmateriaalit pois vietynä. Tuotteet tulee olla paikoilleen asennettuna ja käyttökunnossa viimeistään mennessä. Tarkempi toimitusaika on sovittava tilaajan kanssa etukäteen. Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 30 päivää netto laskun päiväyksestä. Laskutuslisää ei hyväksytä. Laskutusosoite: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy c/o Tilitoimisto Kont-Consult Huurrekuja Tuusula viite: Airport Cluster / Ubiikki Laskun maksamisen edellytyksenä on, että toimitus on hyväksyttävästi suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. VIIVÄSTYSKORKO Mahdollinen viivästyskorkoehto tulee mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. HANKINNAN JAKAMINEN Hankita voidaan jakaa eri toimittajien kesken toiminnoittain (1,2). OSATARJOUKSET Osatarjoukset hyväksytään toiminnoittain (1,2). MUUT EHDOT Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: - Tilausasiakirjat - Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen - Tarjousasiakirjat liitteineen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaisee ensiasteena Vantaan käräjäoikeus.

5 TARJOUKSEN VOIMASSAOLO PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kk tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. Toimittaja eri toimintoihin valitaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailussa sovelletaan molempiin seuraavia arviointikriteereitä soveltuvin osin: - Hankintahinta 40 % - Laitteiston toiminnallisuus 20 % o häiriönsietokyky o suorituskyky o helppokäyttöisyys - Laitteiston yhteensopivuus ja standardien mukaisuus 20 % o mahdollinen laajennettavuus ja o yhdistäminen toiseen järjestelmään o laitteisto täyttää standardien mukaiset määräykset - Soveltuvuus lentoasemaympäristöön 20 % o säänkestävyys (materiaalit) o tietoturvallisuus Tarjous tulee laatia siten, että em. seikkoja on mahdollista arvioida tarjouksen perusteella. Airport Cluster Finland pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävänä salassa, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hinnat ovat kuitenkin julkisia. Tilaajalle kuuluvat kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet kaikkiin tämän hankinnan yhteydessä tarjoajille toimitettuihin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin. Tarjoajalla on oikeus käyttää tätä materiaalia ainoastaan tarjouksen valmisteluun ja laatimiseen. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on toimitettava mennessä. Toni Kannusmäki, Projektipäällikkö, Ubiikki Helsinki-Vantaa puh:

6 TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN Allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava klo mennessä osoitteella Airport Cluster Finland / Ubiikki Lentäjäntie 1 B VANTAA Tarjouskuoreen on merkittävä lähettäjän tiedot ja tunnus Ubiikki. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Airport Cluster Finland Toni Kannusmäki Projektipäällikkö

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI

TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, KIINAN KOHDEMARKKINA-ANALYYSI Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Airport Concepts- hankkeeseen liittyvästä

Lisätiedot

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN

AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN TARJOUSPYYNTÖ: AIRPORT CONCEPTS- HANKE, A 31794 MARKKINOINTIMATERIAALIT PASSENGER TERMINAL EXPO 2012 MESSUILLE (18.-20.4.2012) WIENIIN Pyydämme tarjoustanne 25.1.2012 mennessä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot