O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla."

Transkriptio

1 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: ViU Koistinen Diana Jusola Marko Määttä Liiza Pckkal Lotta Savola Villc Siikaluoma Sami Sovio Taru Torssonen (puheenjohtaja) (este) (este) (este) Lisäksi: EPJ Marin 6 -> PS Manninen (sihteeri) OYLPT Koivunicmi OYLTA Koivuncn KA Tikkincn SA Toiviainen 1-8 KVJA Saarela VS Karjalaincn Kääntäjäharjoittelija Lääveri Kokouksen avaus HPJ Koistinen avasi kokouksen klo LaiLtisuus ja päätösvattaisuus Hallituksen johtosäännön 2 mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja kokouksesta on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokouksesta, jossa käsitellään taloudellisia asioita, tulee ilmoittaa myös pääsihteerille. Kiireellisessä tapauksessa kokous voidaan pitää lyhyemmäl läkin varoitusajalla. Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Diana Jusola ja Marko Määttä. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, \MMN.O C.FI

2 0 O f( A\v OULUN fr( KUNTA 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hallituksen kokoukse. Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätettiin lisätä uusi kohta 17 Jäsenten nimeäminen yliopiston avajaistyöryhmään, muiden kohtien numerointi muuttuu vastaavasti. 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat i[moitusasiat: Kansainvälisen sektorin järjestämä pop-up International Forum Olo-kahvilassa HJ Siikaluoma SYL:n kehy-tapaamisessa SA Toiviainen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa HJ Määttä, HJ Siikaluoma ja KVJA Saarela SYL:n kv-tapaamisessa HJ Määttä, HJ Jusola ja KA Tikkinen SYL:n kopotapaamisessa 3.4. HPJ Koistinen, P5 Manninen ja kanslisti Kaleva tapasivat TietoAkseLin edustajia (tilitoimiston kilpailutus) 3.4. KVL:n kokous 3/ PS Manninen Kiinteistöosakeyhtiö Puistomannen hallituksen kokouksessa 4.4. EPJ Marin, HPJ Koistinen ja PS Manninen tapasivat UnirestaTJ Silvennoisen (Annos 55 ja muu yhteistyö) 7.4. SA Toiviainen opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän kokouksessa 7.4. SA Toiviainen tapasi palvelupäällikkö Merja Peurasaaren (opiskelijoiden hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden toiminta) 9.4. HJ Savola ja SA Toiviainen osallistuivat SYL:n ja ylioppilaskuntien Skype-palaveriin (YTHS:n rahoitusmuutokset) Rehtorikahvit 2/2014 (paikalla rehtoraatti sekä OYY:n hallitus ja asiantuntijat) DYYE iltakoulu 2/2014 (Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n jäseneksi liittyminen, paikalla DLLPJ Huumonen) Jatko-opiskelijajaoston kokous Koulutuspoliittinen valiokunta 3/ Sääntötyöryhmän kokous 1/ Edustajan valinta TE-keskuksen asiakasraatiin OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaksi määrätyt. Oulun TE-keskuksen johtava asiantuntija Anita Kenakkala lähetti yl ioppilakuntaan sähköpostin, jossa pyysi OYY:a nimeämään TE-keskuksen asiakasraatiin oman edustajansa. Raati tulee kokoontumaan 3-4 kertaa vuodessa. Asiakasraadissa käsiteltöviä asioita ovat mm. välittömät asiakas palautteet, TE-toimiston johdolle tulleet asiakasyhteydenotot (laissa keskiössä on palvelun laatu) sekä asiakaspalvelun kehittäminen ja aloitteet johtoryhmälle/johdolle. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan DYY:n edustajaksi TE-keskuksen asiakasraatiin OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (varalle koulutuspoliittinen asiantuntija). EPJ Marin saapui kokoukseen klo (f,4 Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRI ET: PL250, OULUN YLI0PISTO. VIERAILUT: ERKKI K0ISO KANTTILAN <ATU, xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.O (YFI

3 0 O f A\v OULUN ( KUNTA Hallituksen kokouksen i 4/2O].4 7 OpiskeLijajäsenten valinta opintotukilautakuntaan OYY:n hallintovaalijohtosäännön 32 mukaan ylioppilaskunnan hallitus nimeää opiskelijajäsenet tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Molempiin nimetään tarvittava määrä opiskelijaedustajia sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 2014/13 avata haun Oulun yliopiston opintotukilautakunnan op iskel ijajäsenistä. Hakuaikaan klo mennessä hakemuksensa jättivät Ville Tyrväinen, Miia Myllylahti, Liisa Pekkala, Diana Jusola ja Lotta Savola. Liitteet: Hakukuulutusja hakemukset EsitteLijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Valitaan opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet (3)ja henkilökohtaiset varaedustajat. HPJ Koistinen esitti, että valitaan opintotukilautakunnan opiskel.ijajäseniksi Ville Tyrväinen (varalla Lotta Savola), rvliia r.iyllylahti sekä Diana Jusola (varalla Liisa Pekkala). Päätös: Päätettiin valita jäsenet opintotukilautakunnan opiskelijajäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Ville Tyrväinen (Lotta Savola), Miia Myllylahti sekä Diana Jusola (Liisa Pekkala). Päätettiin lisäksi, että aloitetaan jälkivaali yhden puuttuvan varajäsenen täydentämiseksi välittömästi. Jälkivaalin hakuaika päättyy klo VastuuhenkiLö: SA Toiviainen 8 5 Lausunto YTHS:n rahoitusmuutoksista Ylioppilaskunnan sääntöjen 5. luvun 58 mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) tuoda julki ylioppilaskunnan kanta ja laatia kannanottoja, ellei edustajisto sitä tee. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry on pyytänyt lausuntoa ylioppilaskunnalta YTHS:n taloudellisesta tilanteesta, op iskelijarahoituksen tasosta ja sopeuttamistarpeista. Lausunnon jättämisen määräaika on OYYH käsitteli asiaa palaverissa Keskustelun pohjalta sosiaalipoliittinen asiantuntija on laatinut lausuntoluonnoksen,jota on voinut kommentoida ja muokata sähköisesti. Esittetijä: SA Toiviainen Liite: Lausunto Päätösesitys: Hyväksytään liitteenmukainen lausunto. VastuuhenkiLö: SA Toiviainen SA Toiviainen poistui kokouksesta klo 1; Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE1 J L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , MMN.O ftfi

4 1) Q A\v OULUN O f( T( KUNTA Haltituksen kokouksei 9 OYY:n esitys SYL:n kehitysyhteistyöasian neuvottelukunta KENKKUun valittavista henkilöistä Hallituksen johtosäännön 3. luvun 9 mukaan ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitu5 -- 1) päättää niistä asioista, jotka eivät ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella kuulu edustajiston päätösvaltaan Kehitys yhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitys yhteist yö asioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. KENKKUun valitaan yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista ja jäsenistä noin puolet on edelliseltä vuodelta jatkavia jäseniä. KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään SYLn hallitukselle 1-3 uutta jäsentä KENKKUun. Ylioppilaskunnalta ei edellytetä omaa kehitysyhteistyöhanketta tai muuta kehitysyhteistyötoimintaa, mutta valituilta jäseniltä toivotaan kokemusta kehitysyhteistyöstä, yhteistyötaitoja, innostuneisuutta ja ideointikykyä. Hakijan tulee sitoutua osallistumaan aktiivisesti KENKKUn toimintaan niin kokouksissa kuin kokousten ulkopuolella. Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden sähköpostitse mennessä SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Salla frläkelälle. hakemukset EsitteLijä: KVJA SaareLa Päätösesitys: VaLtuutetaan KVJA Saarela ja HJ Siikaluoma avaamaan haku ja vamiste1emaan haliituksell.e esitys KENKKUn jäseniksi esitettävistä henkiöistä SYL:IIe. Vastuuhenkitö: KVJA Saarea 10 HenkiLökunnan englanninkieliset tittelit Hallituksen hallinto-ja toimeenpanovaltaan kuuluvat ylioppilaskunnan sääntöjen mukaiset tehtävät. Lisäksi hallitus -- päättää niistä asioista, jotka eivät ylioppilaskunnan sääntöjen perusteella kuulu edustajiston päätösvaltaan Sihteereiden englanninkielisistä titteleistä päätettiin viimeksi vuonna 2010, kun hallitus päätti kokouksessaan 20/2010, että sihteereistä käytetään nimikettä otficer. Edustajisto on kokouksessaan 2/2014 päättänyt, että sosiaali- ja koulutuspoliittisten sihteereiden tehtävänimikkeet muutetaan asiantuntijoiksi. Lisäksi edustajisto on samassa kokouksessaan päättänyt perustaa ylioppilaskuntaan kansainvälisten-ja järjestöasioiden asiantuntijan toimen. Toimistolla tehdyn kyselykierroksen perusteella henkilökunta kokee, että nykyiset englanninkieliset nimikkeet eivät vastaa henkilöiden työtehtäviä tai titteliä. Samalla kuultiin henkilökunnan omia toivomuksia oman tittelin suhteen ja tehtiin vertailua muihin ylioppilaskuntiin. Esittetijä: KVJA Saarela Päätösesitys: Päätetään, että muutetaan henkiökunnan englanninkieuset tehtävänimikkeet seuraavasti. Koulutuspoliittinen asiantuntija SpeciaUst, Academic Affairs PJ,/ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 0,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: ,

5 4) 1) o \\V/A\Vll OULUN (3 Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA SosiaaUpoliittinen asiantuntija Kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija Päätoimittaja Toimitusapulainen Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 14/2014 Specialist, Social. Affairs Specialist, InternationalAffairs and Student Societies Editor in Chief Sub-editor Muiden työntekijöiden englanninkieliset tittelit pysyvät ennallaan. 11 HaLLituksen talousseuranta 1/2014 Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Liite: Tulos, maaliskuu 2014 EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi taloudellinen tilanne vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin osalta TiLitoimiston valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on -- käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja -- 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. Ylioppilaskunnan palkanlasku sekä talouspalvelut on ulkoistettu Uniresta oy:lle. Uniresta oy irtisanoi sopimuksen päättymään HPJ Koistinen ja P5 Manninen ovat sopineet Unirestan kanssa, että he auttavat ylioppilaskuntaa kilpailuttamaan talous palvelut. Kilpailutuksen tulokset saatiin , talousvaliokunta keskusteli asiasta kokouksessaan 1/2014. DYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 10/2014 ja päätti valita kilpailutuksessa mukana olleista neljästä yrityksestä kaksi (TiliTervon ja TietoAkselin), joiden kanssa tavataan henkilökohtaisesti ja tehdään sen jälkeen lopullinen valinta. HPJ Koistinen, PS Manninen ja kanslisti Kaleva tapasivat TiliTervon edustajan 1.4. ja TietoA kselin edustajia 3.4. Esittetijät: HPJ Koistinen ja PS Manninen KVJA Saarela poistui kokouksesta klo Kääntäjäharjoittelija Lääveri poistui kokouksesta klo Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Torssonen esitti, että valitaan uudeksi taloustoimistokumppaniksi TietoAkseli Oy. Päätös: Päätettiin valita uudeksi taloustoimistokumppaniksi TietoAkseli Oy. Päätettiin valtuuttaa HPJ Koistinen ja PS Manninen tekemään asia valmiiksi ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Siht Pkt Pkt / OULUN YLIOPISTON YLIOPP LASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANfl1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ViAMN.O YFI

6 3) 0 A\v OULUN O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse. 13 Protected assets TEP fund -sijoituksen kotiuttaminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 mukaan hallituksen tehtävänä on -- huolehtia edustajiston päätösten täytäntöön panemisesta sekä 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. OYYE on kokouksessaan 6/2010 hyväksynyt ylioppilaskunnan pitkän aikavälin sijoitusstrategian. Edelleen OYYE on kokouksessaan 2/2011 päättänyt valita ylioppilaskunnan varainhoitajaksi OP Privaten. OYYH on kokouksessaan 13/2011 päättänyt realisoida sijoituksista Tapiola Rahastoyhtiö Oy:ssä sijoitetut lyhyen koron rahaston varat sekä The Protected Assets Tep Fund:iin sijoitetut varat ja siirtää vapautuvat varat OP-Private Oulun hoidettavaksi. PATFin kotiuttaminen jäi kesken vuosina 2011 ja Esittelijä: P5 Manninen Päätösesitys: Päätetään kotiuttaa sijoitus Protected assets osaksi OP Privaten varainhoitoa. tep fund -rahastosta ja siirtää saatavat varat 14 Edustajiston kokouksessa käsitettävät asiat Edustajiston työjärjestyksen 12 mukaan edustajiston käsittelyn pohjana on hallituksen esitys tai edustajiston asettaman toimikunnan esitys. Jos hallitus on muuttanut esitystään ennen kuin puheenjohtaja on päättänyt asiasta keskustelun, käsittelyn pohjana on muutettu esitys KolLegion opisketijavarajäsenen (1) valinta OYYE päätti kokouksessaan 3/2014 valita yliopistokollegioon Tero Marinin varajäseneksi Aleksi Poroputaan ja Janne Hakkaraisen varajäseneksi Ramin Akhin ja palauttaa jäljelle jäävä varaedustajan paikka keskusvaalilautakunnan käsittelyyn jälkivaalia varten. Haku opiskelijavarajäseneksi oli kolmannessa jälkivaalissa auki asti. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jätti Eero Manninen. Liite: Eero Mannisen hakemus yliopistokol.legion apiskelijavarajäseneksi. Päätösesitys: Päätetään esittää edustajistolie, että se valitsee Juha Pesosen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Oulun yliopiston yliopistokollegioon hum.kand. Eero Mannisen Liittyminen opiskelijoiden tiikuntaliitto OLL ry:n jäseneksi Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 yhteisäihin ja niistä eroamisesta. mukaan edustajiston tehtävänä on -- 16) päättää liittymisestä muihin Suomen ylioppilaiden liitto SYL ry:n sääntömääräinen liittokokous päätti erota Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:stä. Ylioppilaskuntien tulee täten vuoden 2014 kevään aikana päättää, liittyvätkö ne 1/4 5iL Pkt Pkt / OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEETr: 2S0,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WW\N.O Y.FI

7 3) o OULUN Yli Yli YLIOPISTON iii in YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 14/2014 suoraan OLL ry:n jäseniksi. Aikaisemmin asiaa on käsitelty lsyyssä, SKY:ssä ja SHS:ssä, jotka kaikki ovat päättäneet liittyä jäseniksi. OYYE piti iltakoulun, jossa OLLPJ Huumonen oli paikalla kertomassa Opiskelijoiden liikuntaliiton toiminnasta viime vuosina ja tulevista tavoitteista. AYYja VYY päättivät molemmat liittyä OLL:n jäseniksi Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HJ Määttä esitti, että jätetään asia edustajiston käsiteltäväksi. Päätös: Päätettiin jättää asia edustajiston käsiteltäväksi PSOAS:n valtuuskunnan opiskelijavarajäsenen valinta jäljellä otevaksi toimikaudeksi 2014 Ylioppilaskunnan sääntöjen 40 mukaan edustajiston tehtävänä on -- nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaat Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan, Oulun yl ioppilasapu ry:n hallitukseen, Uniresta Oy:n hallitukseen ja muihin samantapaisiin sisaryhteisöihin OYYE on nimennyt kokouksessaan 7/2012 Laura Pistemaan PSOAS:n valtuuskuntaan Jonne kettusen varaedustajaksi kaudelle Edelleen OYYE on nimennyt kokouksessaan 8/2013 Laura Pistemaan PSOAS:n valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi kaudelle Päätösesitys: Päätetään esittää edustajistolle, että se nimeää Jonne Kettuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi Ympäristöjaoston jäsenet 2014 Hallituksen johtosäännön 25 mukaan jaostoon kuuluu varsinaisina jäseninä puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään neljätoista (14) jäsentä sekä tarpeellinen määrä lisäjäseniä. Jaoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa kaikki paikalla olevat ylioppilaskunnan jäsenet ovat äänivaltaisia. Jaoston vuoden ensimmäinen kokous tekee hallitukselle esityksen valittavista varsinaisista jäsenistä. Hallitus valitsee jaoston varsinaiset jäsenet jaoston esityksen pohjalta. Lisäjäseneksi voi ilmoittautua jokainen halukas ylioppilaskunnan jäsen. Jaosto valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Ympäristöjaosto on kokouksessaan 1/2014 päättänyt esittää OYY:n hallitukselle valittavaksi seuraavat jäsenet vuodeksi 2014: Leena Keränen sekä Kirsi Sinilä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Nimetään vuodeksi 2014 ymppäjaoston jäseniksi puheenjohtajan lisäksi Leena Keränen ja Kirsi Sinilä. Jaosto voi täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa. 16 Kutsut Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaaminen Helsingissä Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin siirtää asia hallit 7en kokoukseen t. Siht Pkt \ Pkt /l L\ OULUN YLIOPISTON YUG PILASKUNTA KIRJEP0, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO Kr\NTrILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WWN.OYi.FI

8 o \V/AV// OULUN Tr f ( KUNTA 17 Jäsenten nimeäminen yliopiston avajaistyöryhmään Hallituksen kokouksen OYY:n hallituksen johtosäännön 9 mukaan hallitus valitsee muut luottamushenkilöt kuin ylioppilaskunnan säännöissä edustajiston valittavaks i määrätyt. Rehtori Lauri Lajunen on nimennyt avajaistyöryhmön valmistelemaan lukuvuoden avajaisjuhlaa. Avajaisjuhlaa vietetään Ylioppilaskunnalta toivotaan työ ryhmään kahta edustajaa. Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi avajaistyöryhmään VS Karjalainen ja HVPJ Torssonen. 18 Muut esille tulevat asiat Wappu tulee. 19 Kokouksen päättäminen HPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Ou[ussa lul ssa.2014 Vili Koistinen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa 3. 1/.cazt Oulussa1L Diana Jusola Pöytä kirjantarkastaja Marko Määttä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Hakukuulutus ja hakemukset opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi Liite 2: OYY:n lausunto YTHS:n rahoitusmuutoksista Liite 3: Tulos, maaliskuu 2014 Liite 4: Eero Mannisen hakemus yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi PJ Siht Pkt Pkt, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WIMN.OYY.FI

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot