PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

2 JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Laura Inha, Antti Harju, Tiina Virta Kimmo Hell, Laura Inha Kimmo Hell Hulevesiraportti Viite Kannen kuva Ramboll Finland Oy/ L. Inha Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T

3 HULEVESISELVITYS Sisältö 1. Johdanto Hankkeen taustaa Terminologia 1 2. Maankäyttö valuma-alueella Nykytila Hydrologia Maaperä ja luontoarvot Tulevaisuus 3 3. Mitoitusperusteet Hulevesien hallintamenetelmät Mitoitussade Virtaamalaskenta Viivytysalueiden mitoitusperusteet yleisillä alueilla Tonttikohtaisen viivytyksen mitoitusperusteet 5 4. Hulevesien hallinta Hulevesien hallinta vain yleisillä alueilla Hulevesien hallinnan jakaminen yleisille alueille ja kiinteistökohtaisesti Tulvareitit 8 5. Hankekustannusarvio 8 VE1: Hulevesipainanteet mitoitetaan kerran 20 vuodessa toistuvalle virtaamalle. 8 VE2: Hulevesipainanteet mitoitetaan kerran 100 vuodessa toistuvalle virtaamalle Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita Geotekniikka Maanalaiset johtolinjat Sillan maatuet Tulvariskien hallinta ja tulvareitit Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta Ehdotus kaavamääräykseksi 9 7. Yhteenveto 10 LIITTEET Liitekartat Piirustusnro Sisältö Piirustuslaji Mittakaava Päiväys 1 Nykytilanne ja päävaluntareitit Yleiskartta 1: Maaperä ja luontoarvot Yleiskartta 1: Hulevesien hallinta Suunnitelmakartta 1: Liite 4 Esimerkkejä hulevesien hallintamenetelmistä

4 1 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen taustaa Työn tarkoituksena on laatia asemakaavatasoinen tarkastelu hulevesien hallinnasta Joroistentien asemakaavan alueella. Tavoitteena on, että alueen rakentuessa saadaan hallintaan hulevesistä aiheutuvat tulvariskit nykyisille ja tuleville kiinteistöille sekä radalle. Hulevesisuunnitelmassa tarkastellaan suunnittelualueen hulevesivirtaamia nykytilanteessa ja rakennetussa tilanteessa sekä esitetään vaadittavat hulevesien hallintatoimenpiteet, tarvittavat hallintarakenteiden tilavaraukset ja mahdolliset kiinteistöille kohdistettavat hallintavelvoitteet kaava-alueella. Lähtökohtana on, että hulevesien hallinta kohdistetaan mahdollisimman pitkälle syntypaikalle eli kiinteistöille ja valuma-alueen latvoille. Näin ehkäistään kerrannaisvaikutusten synty alempana valuntareitillä. Hallintatoimenpiteinä suositaan luonnonmukaisia menetelmiä, joilla on suotuisia vaikutuksia myös Pieksäjärveen päätyvien hulevesien laatuun. Työssä osoitettiin hulevesien hallintamenetelmien vaatimat aluevaraukset ja alustavat korkeustasot, tarkistettiin hulevesien johtumisreittien kapasiteetin riittävyys ja annettiin tarvittavat ohjeet hulevesien huomioimisesta asemakaavan määräysteksteissä ja merkinnöissä. Hankkeessa huomioitiin aikaisempi, aluetta sivuava hulevesiselvitys Pieksämäki, Vanha Varikkoalue (Ramboll 07/2012) sekä alueen liikennettä ja luontoa koskevat selvitykset (Ramboll 2013). Hankkeen työryhmä oli seuraava: Pieksämäen kaupunki Tapani Mähönen Pekka Häkkinen Kirsti Valkonen Anssi Tarkiainen Ramboll Kimmo Hell Laura Inha Antti Harju Tiina Virta tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kaupungininsinööri maankäyttöinsinööri projektipäällikkö hulevesisuunnittelu hulevesisuunnittelu luontoarvot 1.2 Terminologia BMP Best Management Practise eli esim. ympäristön kannalta parhaan käytännön mukainen menettely Biosuodatus Huleveden käsittelymenetelmä, jossa hulevesi johdetaan kasvipeitteiseen painanteeseen. Painanteessa vesi lammikoituu tilapäisesti ja suodattuu kasvualustaan, josta se kerätään salaojalla ja johdetaan hulevesiverkostoon. Menetelmästä käytetään myös nimitystä viherpainanne tai sadepuutarha. Viivytyspainanne Tulvaniitty Hulevesien hallintamenetelmä, jossa hulevesivirtaamaa hidastetaan ja pidätetään. Hulevedet varastoidaan painanteeseen tietyksi aikaa ja vapautetaan vähitellen eteenpäin. Viivytyspainanteessa ei ole pysyvää vesipintaa vaan se kuivuu sadetapahtumien välissä. Viheralue, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan veden nousemiseen maanpinnalle poikkeuksellisilla rankkasateilla. Kuivaan aikaan ja tavanomaisilla sateilla tulvaniitty on kuiva. Tulvaniityn alavammille osille soveltuu kosteikkokasvillisuus, korkeammilla osilla tulvaniitty voi olla nurmipeitteinen.

5 2 2. MAANKÄYTTÖ VALUMA-ALUEELLA 2.1 Nykytila Pieksämäen keskustassa, radan itäpuolella sijaitseva selvitysalue muodostaa valuma-alueineen n. 120 ha alueen, josta Joroistentien asemakaavoitettava alue on noin 25 ha. Joroistentien ja rautatien välissä sijaitseva suunnittelualue koostuu nykyisellään pääosin teollisuus- ja työpaikkatoiminnan kortteleista (TP, TY). Kaava-alue on osittain vielä rakentumatonta metsäaluetta ja joutomaata. Alueella on myös muutamia asuinkortteleita ja yleisten rakennusten kortteleita. Suunnittelukohteen sijainti on esitetty kuvassa 2.1. Joroistentien asemakaava-alue Kuva 2.1 Suunnittelukohteen sijainti (kartta Pieksämäen kaupunki, 11/2013) Hydrologia Alueen hulevedet johtuvat pohjoiseen, säännösteltyyn Pieksäjärveen, jonka vedenkorkeus vaihtelee välillä +118, ,09. Selvitysalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Maaveden pinta on kuitenkin lähes maanpinnan tasolla. Nykytilan maankäyttö ja hydrologia on esitetty tarkemmin liitteessä Maaperä ja luontoarvot Suunnittelualueen maaperä on pääosin saraturvetta. Maaperä koostuu lisäksi pienissä määrin kalliosta, hiekasta, moreenista sekä kartoittamattomasta maasta. Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2013 Ramboll Finland Oy:n toimesta (Pieksämäen keskustan strategisen osayleiskaavan luontoselvitys) ja alueen eteläosaa on kartoitettu Pieksämäen eteläosan osayleiskaavan luontoselvityksessä (AIRIX Ympäristö Oy 2008). Alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Levysepänkadun alapuolella on joutomaata, joka päättyy etelässä männikköön ja ojaan. Alueella on myös pienialainen järeä kuusikko. Kuusikosta johtaa polku pohjoiseen, jossa on joutomaata ja bunkkeri (kuva 2.2). Levysepänkadun pohjoispuoli on rakennettua teollisuusaluetta, jossa kasvillisuus koostuu kulttuurilajistosta ja tienvarsikasvillisuudesta.

6 3 Kuva 2.2 Vasemmalla: Alueella on pieni, järeä kuusikko. Oikealla yllä: Kuusikosta johtaa polku kohti Levysepänkatua ja teollisuusaluetta. Oikealla alla: Teollisuusalueen länsipuolelta, joutomaan vierestä, löytyy bunkkeri (Ramboll Finland Oy 2013). Alueen eteläosa on pääosin ojitettua isovarpurämettä. Alueen keskiosassa tehtiin elokuussa 2013 kolme lepakkohavaintoa. Kyseessä saattoi olla sama yksilö, joka havaittiin kulkureitillään. Alue ei ole lepakoiden kannalta merkittävä, koska selviä saalistusalueita ei havaittu ja lepakoiden aktiivisuus alueella on vähäistä. Alueella sijaitseva bunkkeri (kuva 2.2) saattaa tosin tarjota lepakoille sopivan päiväpiilon ja/tai talvehtimispaikan, mikäli olot ovat sopivat bunkkerissa lepakoiden kannalta. Alueella ei ole liito-oravalle soveltuvaa aluetta kuin pieni kuusikko alueen keskiosassa, mutta se ei yksistään ole riittävä. Kuusten alta ei tehty papanahavaintoja eikä kuusissa havaittu risupesiä. Suunnittelualueen maaperä ja luontoarvot on esitetty liitteessä Tulevaisuus Joroistentien alueelle on tulossa vireille asemakaava (n. 25 ha), jolla muutetaan alueen nykyistä maankäyttöä 2012 hyväksytyn osayleiskaavan mukaiseksi. Yleiskaavassa kaava-alue on varattu pääosin keskustatoimintojen alueelle (C), jonne voidaan sijoittaa kaavamääräyksen mukaan "vähittäiskaupan suuryksiköitä ja tilaa vaativaa erikoiskauppaa, keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätilaa". Käytännössä suurimmat maankäytön muutokset nykytilaan nähden alueella koskevat eteläosaan tulevia teollisuuskortteleita sekä niiden pohjoispuolella kaavamuutoksella mahdollistettavia tilaa vaativan kaupan kortteleita, jotka molemmat sijoittuvat nykyisin rakentamattomalle alueelle. Lisäksi alueen pohjoisosassa tullaan rakentamaan kerrostalokorttelit nykyisin rakentamattomalle tai harvaan rakennetulle alueelle. Hulevesien hallinnan kannalta merkittävää on, toteutuuko OYK:ssa esitetty VL-alue radan varressa. Maankäytön muutokset on esitetty liitteessä 3.

7 4 3. MITOITUSPERUSTEET 3.1 Hulevesien hallintamenetelmät Hallintamenetelmät määritettiin hyvän hallinnan periaatteen (BMP, Best Management Practise) ja hulevesien määrällisestä ja laadullisesta kuormituksesta aiheutuvien haittojen minimoinnin kannalta. 3.2 Mitoitussade Taulukko 3.1 Suunnittelualueella käytetyt mitoitussateet. Valuma-alueet jaettiin kuudeksi pienvaluma-alueeksi, joille käytettiin taulukossa 3.1 esitettyjä mitoitussateita. Mitoituksen lähtökohdaksi otettiin kerran 20 vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttaman virtaaman hallinta. Lisäksi tarkasteltiin tilannetta kerran 100 vuodessa toistuvalla rankkasateella, sillä valuma-alueen vedet johtuvat rautatien alittavaan rumpuun, jotka aikaisemman ohjeistuksen mukaan on mitoitettu kerran 20 vuodessa toistuvalle mitoitussateelle, mutta jotka nykyisten ohjeiden mukaan tulisi mitoittaa kerran 100 vuodessa toistuvalle virtaamalle. Valumaalue Tilanne Toistuvuus Kesto [min] Sademäärä [mm] Rankkuus [l/s/ha] 1 ja 2 Nykytila Kerran 20 vuodessa Nykytila Kerran 20 vuodessa ja 2 Tulevaisuus Kerran 20 vuodessa Kerran 100 vuodessa Tulevaisuus Kerran 20 vuodessa Kerran 100 vuodessa Laskennassa vertailtiin erimittaisia rankkasateita ja mitoitukseen valittiin se sade, joka tuotti suurimman kertymän. Rankkuus ja sademäärä määritettiin Rankkasateen ja taajamatulvat (RATU) - hankkeen tulosten (Suomen ympäristö 31/2008) mukaan ja niissä on huomioitu ilmastonmuutoksesta aiheutuva 20 % lisäys. 3.3 Virtaamalaskenta Virtaamalaskentaa varten suunnittelualue ja siihen liittyvät ympäröivät alueet jaettiin kuuteen osavaluma-alueiseen pintavesien valunnan ja hulevesiverkon perusteella (Liite 1, Nykytila ja hydrologia). Valuma-alue on rajattu suunnitelman "Vanhan varikkoalueen ja sen ympäristön hulevesiselvitys" (Ramboll, ) mukaan määritetyn pienvaluma-alue 1-A mukaan. Kullekin osavaluma-alueelle määritettiin valumakerroin sen maankäytön mukaan (taulukko 3.2). Taulukko 3.2 Käytetyt valumakertoimet maankäytön mukaan. Maankäyttö Selite Valuntakerroin T Teollisuuden ja varastorakennusten korttelialue 80 % C Keskustatoimintojen ja lähipalveluiden korttelialue 70 % K Liikerakennusten ja kaupan korttelialue 60 % Y Yleisten rakennusten korttelialue 60 % A Pientalojen korttelialue 20 % EV Suojaviheralue 10 % M, VL Metsä- ja viheralueet 5 % LT Yleisen tien alue 70 % LR Rautatie 60 % Valumakertoimen, alueen pinta-alan A ja mitoitussateen rankkuuden i perusteella laskettiin kullakin alueella muodostuva hulevesivirtaama Q seuraavasti:

8 5 Q = * A * i Käytetyt pinta-alat on esitetty luvussa 4, taulukoissa 4.1 ja Viivytysalueiden mitoitusperusteet yleisillä alueilla Viivytysalueiden mitoituksessa alueen sallittava purkuvirtaama (taulukko 3.3) määritettiin kerran 20 vuodessa toistuvan rankkasateen mukaan. Näin varmistetaan, että uusi rakentaminen ei kuormita vastaanottavia uomia nykyistä enempää. Tässä työssä viivytystä osoitetaan vain tarkasteltavalla kaava-alueella tapahtuvien muutosten osalta. Taulukko 3.3 Kerran 20 vuodessa toistuva purkuvirtaama osavaluma-alueittain. Osavaluma-alue Nyk. purkuvirtaama [m3/s] 1 0,2 2 0,6 3 0,3 4 0,5 5 0,6 6 0,7 3.5 Tonttikohtaisen viivytyksen mitoitusperusteet Hulevesien hallitsemiseksi niiden syntypaikoilla, ehdotettiin uusille tonteille yleisesti kaavamääräyksissä käytettävää ohjetta hule-100, jonka mukaan tontilla on viivytettävä 1,0 m 3 hulevettä jokaista läpäisemätöntä 100 m 2 kohden. Kiinteistöjen hulevedet johdetaan tällöin hulevesiverkostoon hulevesiä viivyttävän tai pidättävän järjestelmän kautta. Järjestelmä riittää varastoimaan 100 % 10 mm mitoitussateella muodostuvista hulevesistä. Järjestelmällä on hallittu ylivuoto hulevesiverkostoon tai tulvareitille. Mitoitussateella 10 mm tarvittava viivytystilavuus on 1,0 m 3 / 100 päällystettyä m 2. Alle 10 mm sateet (noin 98 % sadetapahtumista) järjestelmä viivyttää kokonaisuudessaan. Alla on esitetty hule-100 määräyksen mukainen hulevesien hallinnan tilantarve esimerkkitontilla kun hallintarakenteena käytetään biopidätystä 20 cm lammikoitumissyvyydellä (5 m 2 / 100 päällystettyä m 2 ).

9 6 4. HULEVESIEN HALLINTA Hulevesien hallinnassa on pyritty luonnonmukaiseen, hulevesien syntypaikoilla tapahtuvaan hulevesien hallintaan. Hulevesien hallintatoimenpiteiden valintaan ja mitoitukseen vaikuttava tekijä on vettä läpäisemättömän pinnan määrä suunnittelualueella. Asemakaavan osoittamat muutokset maankäytössä on esitetty taulukossa 4.1 Taulukko 4.1 Asemakaavan aiheuttamat muutokset eri maankäyttömuotojen pinta-alassa. Maankäyttö Selite Valuntakerroin Koko pinta-alan muutos [ha] Läpäisemättömän pintaalan muutos [ha] A Pientaloalue 20 % - 1,0-0,2 M Metsäalue 5 % - 8,2-0,4 AK Kerrostaloalue 50 % + 2,1 + 1,1 KL Kaupanalue 60 % + 2,2 + 1,3 T Teollisuusalue 80 % + 2,5 + 2,0 LT Yleiset tiealueet 70 % + 2,2 + 1,5 Yht. + 5,3 Osavaluma-aluekohtainen keskimääräisen valuntakertoimen muutos on esitetty taulukossa 4.2. Taulukko 4.2 Asemakaavan aiheuttamat muutokset valuma-alueiden valuntakertoimissa. Valumaalue Pinta-ala [ha] Nykyinen valuntakerroin Tuleva valuntakerroin 1 3,6 31 % 31 % + 0 % 2 11,3 29 % 34 % + 5 % 3 15,1 27 % 59 % + 32 % 4 44,8 14 % 14 % + 0 % 5 18,8 47 % 47 % + 0 % 6 26,8 37 % 37 % + 0 % 4.1 Hulevesien hallinta vain yleisillä alueilla Valuntakertoimen muutos Osavaluma-alueilla 2 ja 3 tapahtuva läpäisemättömän pinnan lisääntyminen kasvattaa alueilta purkautuvaa hulevesivirtaamaa, ellei hulevesiä viivytetä. Virtaamien kasvuun vaikuttaa myös ilmastonmuutos, jonka on arvioitu lisäävän sateiden rankkuutta 20 %. Alla olevassa taulukossa (4.3) on esitetty maankäytön muutoksen jälkeiset virtaamat ilman viivytystä sekä nykytilan säilyttämiseksi tarvittavat viivytystilavuudet. Viivytystä on osoitettu vain niille alueille, joita asemakaavan muutos koskee. Taulukko 4.3 Arvioidut virtaamat tulevaisuudessa sekä tarvittavat viivytystilavuudet nykytilan säilyttämiseksi Valumaalue Virtaama tulevaisuudessa Viivytystarve Tarvittava tilavaraus (1 m max. vesisyvyydellä) (m 2 ) Kerran 20 Kerran 100 vuodessa vuodessa (m 3 /s) (m 3 ) Kerran 20 Kerran 100 Kerran 20 Kerran 100 vuodessa vuodessa vuodessa vuodessa 1 0,2 0,3 Ei osoiteta Ei osoiteta 2 0,8 1, ,8 1, ,5 0,7 Ei osoiteta Ei osoiteta 5 0,8 1,0 Ei osoiteta Ei osoiteta 6 0,9 1,1 Ei osoiteta Ei osoiteta 4.2 Hulevesien hallinnan jakaminen yleisille alueille ja kiinteistökohtaisesti Yleisillä alueilla tapahtuvan viivytystarpeen pienentämiseksi tulee kiinteistöille määrätä aiemmin esitetty hule-100 määräys (luku 3.5). Taulukossa 4.4 on esitetty yleisillä alueilla vaadittavan vii-

10 7 vytyksen määrä, kun kiinteistökohtaista viivytystä toteutetaan 1 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Taulukko 4.4 Yleisillä alueilla tarvittava viivytystilavuus ja tilavaraus, kun uusilla tonteilla viivytetään 1 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohden. Valumaalue Viivytystarve Tarvittava tilavaraus (1 m max. vesisyvyydellä) (m 2 ) Kerran 20 Kerran 100 vuodessa vuodessa (m 3 ) Kerran 20 Kerran 100 vuodessa vuodessa Osavaluma-alueella 2 tapahtuvien maankäytön muutosten johdosta hulevesiä joudutaan viivyttämään yhteensä 200 m 3 (vastaa mitoitusvirtaamaa HQ 1/20 ). Kun tonttikohtaista viivytystä määrätään edellä esitetyin ehdoin, yleisillä alueilla jää viivytettäväksi 150 m 3. Tämä vastaa 150 m 2 painannetta, kun maksimivesisyvyys on 1,0 m. Edellä mainitun painanteen sijoitus on esitetty liitteessä 3. Osavaluma-alueella 3 tapahtuvien maankäytön muutosten johdosta hulevesiä joudutaan viivyttämään yhteensä 1700 m 3 (vastaa mitoitusvirtaamaa HQ 1/20 ). Kun tonttikohtaista viivytystä määrätään edellä esitetyin ehdoin, yleisillä alueilla jää viivytettäväksi 1200 m 3. Tämä vastaa 1200 m 2 painannetta, kun maksimivesisyvyys on 1,0 m. Hulevesien hallinta on esitetty liitteessä 3. Hulevesien hallinta-alueiden sijainti ja muoto ovat viitteellisiä. Hallinta-alueita voidaan myös jakaa erillisiksi alueiksi ja sijoittaa esimerkiksi kullekin korttelialueelle oma hallinta-alue. Mitoituksen kannalta oleellista on esitetyn viivytystilavuuden toteutuminen. Jatkosuunnittelussa on huomioitava maanpinnan lähellä oleva pohjaveden pinta. Pohjaveden ei ole tarkoituksen mukaista kertyä hulevesien viivytysrakenteisiin. Yleisillä alueilla järjestettävä viivytys osavaluma-alueella 3 (1200 m 3 ) esitetään viivytettäväksi Puusepänkadun ja Hitsaajankadun yhteyteen sekä niiden välille rakennettavilla avouomaosuuksilla sekä nykyisen sirpalesuojan pohjoispuolelle rakennettavassa viivytyspainanteessa. Uusissa avouomissa saadaan viivytettyä noin 250 m 3, kun uomaa rakennetaan 400 metriä. Kuvassa 4.1 on esitetty tyyppipoikkileikkaus uomasta, kun maksimi vesisyvyys on n. 0,6 m. Uomaan tulee rakentaa kuristavia putkituksia noin 50 metrin välein, jotta viivytystilavuus saavutetaan. Kaltevuus geoteknisen suunnitelman mukaan (jatkosuunnittelu) Kuva 4.1 Avouoman tyyppipoikkileikkaus Hulevedet johdetaan avouomassa sirpalesuojan pohjoispuolelle rakennettavaan viivytyspainanteeseen, jossa maksimi viivytystilavuus on 950 m 3. Painanteen purku tulee järjestää siten, että purkuvirtaama ei ylitä 300 l/s (luku 3.4, taulukko 3.3)

11 8 Yleisten alueiden viivytystarvetta voidaan pienentää esimerkiksi lisäämällä viivytysvelvollisuutta korttelialueilla ja/tai vähentämällä vettä läpäisemättömän pinnan alaa. 4.3 Tulvareitit Tulvareitin tarkoituksena on johtaa rankkasateen muodostamat hulevedet hallitusti yleisille alueille ja vastaanottavaan vesistöön ja ehkäistä siten tulvavahinkojen syntymistä. Tulvareitin valitseminen riippuu oleellisesti maastonmuodoista ja se voi kulkea esimerkiksi viheralueella, parkkipaikalla, tiellä tai kevyenliikenteenväylällä. Tulvareitit on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. 5. HANKEKUSTANNUSARVIO Hankekustannusarviossa on esitetty yleisten alueiden hulevesien hallinnasta muodostuvat kokonaiskustannusarviot. Korttelinkohtaisen hulevesien hallinnan kustannusten on oletettu kohdistuvan tonttien omistajille, eikä niitä sen vuoksi ole esitetty tässä. Kustannusarviossa esitetyt yksikköhinnat sisältävät yleiskustannukset. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. VE1: Hulevesipainanteet mitoitetaan kerran 20 vuodessa toistuvalle virtaamalle. VE1 m 3 jm /yksikkö Hulevesien viivytys: Viivytysalue (Vanhan varikon selvityksen mukaan) * Viivytysalue (valuma-alue 2) Viivytysalue (valuma-alue 3) Uusi uoma Yhteensä: Maisemointikustannukset Kustannusvaraus 20 %: Yleiset kustannukset 20 %: Kaikki yhteensä: * Yksikkökustannukset viivytysalueiden osalta sisältävät kaivuun, pois kuljetetut kaivuumassat ja muotoilun. Painanteiden maisemointi on arvioitu erikseen maisemointikustannuksissa. VE2: Hulevesipainanteet mitoitetaan kerran 100 vuodessa toistuvalle virtaamalle. VE1 m 3 jm /yksikkö Hulevesien viivytys: Viivytysalue (Vanhan varikon selvityksen mukaan) * Viivytysalue (valuma-alue 2) Viivytysalue (valuma-alue 3) Uusi uoma Yhteensä: Maisemointikustannukset Kustannusvaraus 20 %: Yleiset kustannukset 20 %: Kaikki yhteensä:

12 9 6. JATKOSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA ASIOITA 6.1 Geotekniikka Hulevesien hallintarakenteiden jatkosuunnittelussa on selvitettävä millaisia geoteknisiä vaatimuksia (esim. luiskakaltevuus, perustaminen) maaperä edellyttää, jotta hulevesien hallintarakenteet toimivat tarkoituksen mukaisesti. 6.2 Maanalaiset johtolinjat Jatkosuunnittelussa on tarkistettava nykyään tiedossa olevien maanalaisten johtolinjojen sijainti ja niihin liittyvät suojaetäisyydet. Lisäksi on varmistettava nykyisten linjojen mahdolliset siirtämissuunnitelmat ja uusien linjojen sijoittuminen hulevesisuunnitelmaan nähden. Hulevesien hallintajärjestelmien takia ei ole tarkoituksenmukaista siirtää johtolinjoja. 6.3 Sillan maatuet Suunnittelualueelle on esitetty uutta rautatien ylittävää siltaa. Sillan maatuet on huomioitava myös hulevesisuunnittelussa. 6.4 Tulvariskien hallinta ja tulvareitit Kiinteistöjen omat tulvareitit tulee säilyttää avoimena ja esteettömänä, ympäristöään alempana olevana painanteena. Myös kulkureitit ja liikenneväylät voivat palvella tulvareitteinä. Mikäli suunnitelmassa esitetyille tulvareiteille tullaan rakentamaan jotain, joka estää veden kulun, on tulvareitti suunniteltava uudelleen. Tulvareittien toimivuus on selvitettävä tarkemmin jatkosuunnittelussa. 6.5 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta Ennen alueen rakennustöiden aloittamista tulee kiinnittää huomioita rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan. Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-ainekuormitus on moninkertainen normaaliin verrattuna, erityisesti kiintoaineen osalta. Rakentamisesta aiheutuvan kuormituksen on arvioitu kestävän noin 1,5 vuotta: juuri valmistuneiden alueiden hulevesihuuhtouma on vanhempia alueita suurempi, koska kasvillisuus puuttuu tai on vielä nuorta (Vakkilainen et al Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta, Suomen ympäristö 776, Ympäristönsuojelu). Rakentamisen aikaisien hulevesien hallinnassa ensisijainen menetelmä on eroosion ehkäiseminen, johon voidaan vaikuttaa lähinnä työmaan suunnittelulla. Kiintoainespitoisten hulevesien käsittelyssä käyttökelpoisimpia ovat työmaaoloissa laskeutus- ja imeytyspainanteet, joihin johdetaan mahdollisimman vähän työmaan ulkopuolisia vesiä virtaamakuormituksen vähentämiseksi. Painanteiden mitoitus voidaan jättää kohtalaisen pieneksi esim. 1 % työmaa-alueen pinta-alasta, koska voimakkaan rankkasateen tapahtumisen todennäköisyys työmaan rajallisen keston aikana on melko pieni. Imeytys- ja laskeutuspainanteet tulisi rakentaa hyvissä ajoin ennen muuta rakentamista, mieluiten niin, että niihin ehtii kehittymään kasvillisuutta. Kasvillisuuden ilmaantumista voi vauhdittaa edullisesti esim. maatuvalla eroosiosuojamatolla johon tehdään nurmikylvö. Painanteilta rakennetaan ylivuoto verkostoon tai maastoon. Rakennustyömaan valmistuttua painanteet voidaan jatkotarpeiden mukaan kunnostaa lopputilanteen hulevesien hallinta-alueiksi tai käyttää istutusalueina. 6.6 Ehdotus kaavamääräykseksi Korttelikohtaiseksi kaavamääräykseksi ehdotetaan Kuntaliiton hulevesioppaaseen (2012) pohjautuvaa kaavamääräystä:

13 10 Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden (1 m 3 /100 m 2 ). Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Lisäksi kaavaan suositellaan mainintaa tulvareiteistä. 7. YHTEENVETO Pieksämäen kaupungin läpi kulkevan rautatien ja sen itäpuolella kulkevan Joroistentien väliin on suunnitteilla Joroistentien asemakaava. Kaava-alueelle on tulossa tilaa vaativaa erikoiskauppaa, toimisto- ja liiketiloja, teollisuutta sekä asuinkerrostaloja. Kerrostalot painottuvat kaava-alueen pohjoispäähän, tilaa vaativan kaupan toiminnot keskivaiheille ja teollisuusalueet eteläosaan. Pääosa muutoksista tapahtuu nykyisellä metsämaalla. Päällystettyjen pintojen lisääntyminen kasvattaa muodostuvien hulevesien määrää ja vaikuttaa huonontavasti hulevesien laatuun. Hulevesien hallitsemiseksi ehdotetaan toimenpiteitä sekä tonttikohtaisesti että yleisillä alueilla. Hulevesien hallitsemiseksi niiden syntypaikoilla, ehdotetaan uusille tonteille yleisesti kaavamääräyksissä käytettävää ohjetta hule-100, jonka mukaan tontilla on viivytettävä 1,0 m 3 hulevettä jokaista vettä läpäisemätöntä 100 m 2 kohden. Kiinteistöjen hulevedet johdetaan tällöin hulevesiverkostoon hulevesiä viivyttävien tai pidättävien rakenteiden kautta. Yleisillä alueilla toteutettavan viivytyksen mitoituksessa huomioitiin kiinteistökohtainen viivytysvelvoite. Suunnitelmassa esitetyistä osavaluma-alueista vain alueilla 2 ja 3 tapahtuu kaavamuutoksen kautta tulevaa läpäisemättömän pinnan lisääntymistä ja näille esitettiin viivytystä. Liitteessä 3 esitetyt viivytysrakenteet mitoitettiin kerran 20 ja 100 vuodessa toistuvan rankkasateen ylivirtaamat. Alueella 2 tapahtuvan rakentamisen vuoksi tulee hulevesiä viivyttää yhteensä noin 200 m 3. Kiinteistökohtainen viivytys huomioiden yleisillä alueilla viivytettäväksi jää noin 150 m 3, joka vastaa 150 m 2 aluetta, kun maksimi vesisyvyys on yksi metri. Kaavaan tulee varata tilaa vähintään tämän kokoiselle painanteelle. Alueella 3 tapahtuvan rakentamisen johdosta, tulee hulevesiä viivyttää yhteensä noin 1700 m 3. Kiinteistökohtainen viivytys huomioiden yleisillä alueilla viivytettäväksi jää noin 1200 m 3, joka esitetään hallittavaksi avouomissa sekä viivytyspainanteella. Puusepänkadun ja Hitsaajankadun varteen sekä niiden välille on esitetty avouomaosuuksia, joiden viivytyskapasiteetti yhteensä on noin 250 m 3. Loput noin 950 m 3 tulee viivyttää nykyisen sirpalesuojan pohjoispuolelle esitetyssä viivytyspainanteessa. Suunnitelmassa on myös esitetty alueille tulvareitit. Yleisten alueiden viivytystarvetta voidaan pienentää esimerkiksi lisäämällä viivytysvelvollisuutta korttelialueilla ja/tai vähentämällä vettä läpäisemättömän pinnan alaa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava alueen geotekniikka, maanalaiset johtolinjat, mahdollisen uuden sillan maatuet, tulvareitit ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta.

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys

Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaava alueen hulevesiselvitys 82120257 7.11.2008 Riihimäen kaupunki Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvitys Viite

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan.

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan. KOKKOLAN HULEVESIOHJELMA Kokkolan kaupungissa on ryhdyttyy hulevesien hallinnan kehittämiseen laatimalla hule-esitetään vesiohjelma. Hulevesiohjelmassa Kokkolan kaupungin tavoitetila siitä, s miten hulevedet

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma

Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Mikkelin alapuolisen Saimaan sekä valuma-alueen hoidon yleissuunnitelma Nab Labs Oy - Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti 83 / 2014 Arja Palomäki, Heikki Alaja, Irene Kuhmonen ja Pekka

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot