MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS"

Transkriptio

1 SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948

2 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoitteet Projektin organisaatio Käsitteitä SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA SEN NYKYTILA Yleiskuvaus Valuma-alueet ja reitit Maaperä, topografia ja maankäyttö HYDROLOGINEN TARKASTELU Maankäytön muutos Tehdaskadun varrella Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet Hulevesitulvariskien hallinta Meriniityn teollisuusalueella SUOSITUKSET HULEVESIEN HALLINNALLE Hulevesien hallinnan periaatteet Suositukset tonttikohtaiselle hulevesien hallinnalle Suositellut kaavamääräykselle Suositukset yleisien alueiden hulevesien hallinnalle Suositukset Meriniityn tulvaongelmien hallinnalle YHTEENVETO Suunnittelualueen kuvaus Tuleva maankäyttö ja sen aiheuttamat hydrologiset muutokset Hulevesitulvariskien hallinta Meriniityn teollisuusalueella Suositukset hulevesien hallille Tehdaskadun asemakaava-alueella Yleisien alueiden hulevesien hallintajärjestelmät Suositukset Meriniityn tulvaongelmien hallinnalle SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN Liitteet LIITE 1 VHT-P Yleissuunnitelmakartta 1:5000 (A1)

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS 1 JOHDANTO 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Tässä työssä on laadittu Meriniityn ja Tehdaskadun alueille hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma. Alueet ovat nykyisellään rakennettua teollisuuden ja tilaa vievän kaupan aluetta. Osa Tehdaskadun alueen vanhasta teollisuusalueesta muuttuu asumiselle tarkoitetuksi alueeksi. Työn tavoitteena on ollut tarkastella muuttuvan maankäytön vaikutuksia hulevesien muodostumiseen sekä ehkäistä kasvavista hulevesimääristä aiheutuvat ongelmat. Työssä on arvioitu hulevesien hallinnan tarvetta ja esitetty kokonaisvaltaiset hallintaratkaisut ja niiden mitoitus sekä tarvittavat kaavamääräykset. Tämän työn suunnittelualue käsittää tilaajalta saadun suunnittelualueen sekä valuma-alueen, jossa on huomioitu lähiympäristöstä muodostuvat hulevedet tarvittavilta osin laajemmaltakin alueelta. 1.2 Projektin organisaatio 1.3 Käsitteitä Selvitystyö on tehty konsulttityönä :ssä, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut dipl.ins Pekka Raukola ja suunnittelijana dipl.ins Riitta Syvälä. Työn tilaaja on Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu, jossa yhteyshenkilönä on toiminut kaavoitusarkkitehti, Tarja Pennanen. Valunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA SEN NYKYTILA 2.1 Yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä rautatiealueen lounaispuolella, Salonjoen läheisyydessä. Alueen laajuus on noin 200 ha. Suunnittelualueen päävaluma-alue on hyvin pitkälti rakennettua ympäristöä, joka sisältää huomattavan määrän vettä läpäisemätöntä asfaltti ja kattopintaa. Kuvassa 1 ja kansikuvassa on esitetty suunnittelualueen rajaus. 2.2 Valuma-alueet ja reitit Nykytilanteen valuma-alueet ja reitit määritettiin Maanmittauslaitoksen 2x2 m korkeusmallin avulla sekä ottamalla huomioon hulevesiverkoston vaikutus valuma-alueisiin. Hulevedet virtavat pääosin hulevesiviemäreitä pitkin, mutta suunnittelualueen reunoilla on myös pitkiä avo-ojaosuuksia. Suunnittelualueen päävaluma-alueen vedet purkavat Salonjokeen. Suunnittelualueen päävalumaalue sekä osavaluma-alueet sekä virtausreitit on esitetty liitekartalla Maaperä, topografia ja maankäyttö Suunnittelualue on pääosin savimaata. Topografialtaan suunnittelualue on erittäin alavaa, maaperältään pääosin savea.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (11) Kuva 1. Suunnittelualueen topografia ja maaperä (MML 2016, GKT 2016)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (11) 3 HYDROLOGINEN TARKASTELU Tehdaskadun asemakaava-alueen nykyinen maankäyttö on lähes kokonaan päällystetty. Tämä tarkoittaa että rankkasateiden aikana alueen valumakerroin on hyvin lähellä maksimia, alustavan arvion perusteella noin 0,9 1. Myös Meriniityn teollisuusalue sisältää paljon päällystettyä pintaa. Suunnittelualueen hulevesivirtaamien tarkempaa arviointia ei ole tässä selvityksessä tehty, sillä suunnitellun maankäytön muutokset eivät aiheuta merkittäviä muutoksia suunnittelualueen hulevesivirtaamiin, kuten kappaleessa on esitetty. Lisäksi Meriniityn alueen tulvaongelmissa on keskitytty selvittämään maanpäällisten tulvaongelmien hallintaa tilanteissa kun merivesi on korkealla eikä hulevesiverkosto toimi asianmukaisesti. 3.1 Maankäytön muutos Tehdaskadun varrella Tulevan maankäytön (kuva 2) myötä suunnittelualueen itäkulmassa oleva Tehdaskadun vanha tehdasalue muuttuu asumiselle tarkoitetuksi alueeksi. Tuleva rakentaminen sijoittuu pienelle osalle päävaluma-aluetta, aivan päävaluma-alueen purkupisteen läheisyyteen. Leinonkadun ja Vähäjoen pohjoispuoliselle alueelle on myös osoitettu osayleiskaavassa mahdollista täydennysrakentamista. Kyseisille alueille ei ollut tämän raportin laadinnan yhteydessä kuitenkaan vielä saatavilla tarkempia maankäytön suunnitelmia. Kuva 2. Tehdaskadun pohjoispuolen asemakaava 1 Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu, valumakertoimen määrittäminen

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (11) Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy johtuen luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen rakentamisesta. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessä pintavalunta lisääntyy. Tasaiset pinnat ja tehokas kuivatus puolestaan lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä bakteereita. Suunnitellun maankäytön aiheuttamat muutokset suunnittelualueen vettä läpäisemättömien pintojen osalta on hyvin vähäinen. Asuinalueeksi muuttuva tehdasalue on jo nykyisellään suurelta osin vettä läpäisemätöntä asfaltti- ja kattopintaa, joten maankäytön muutos ei todennäköisesti lisää alueelta kertyvien hulevesien määrää. Kuvassa 3 on esitetty nykyistä maankäyttöä. Kuva 3. Nykyinen maankäyttö (paikkatietoikkuna, 2016) Hulevesien hallinnan tarve ja tavoitteet Tehdaskadun alueen muuttaminen asutuksen alueeksi ei todennäköisesti kasvata hulevesien muodostumisen määrää. Alueen mahdollisesti tulvaongelmat johtuvat todennäköisesti meriveden ajoittaisesta nousemisesta, jolloin hulevesiviemärit padottavat. Hulevesien hallintatoimenpiteillä voidaan kuitenkin vähentää nykyisen

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (11) hulevesiverkoston välityskapasiteettiin liittyvää nykyistä kuormitusta ja Salonjoen laadullista kuormitusta. Hulevesien hallinnan lähtökohtana tulisi olla minimoida hulevesien muodostumista ja niistä aiheutuvaa laatuhaittaa. Hallinnan yleinen periaate on suosia hulevesiä viivyttäviä ja käsitteleviä ratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan johtaa hulevesiä avouomissa, näkyvissä ja mahdollisimman luonnonmukaisissa järjestelmissä. Järjestelmillä pyritään samalla hulevesien hallittuun tulvimiseen, joka auttaa pienentämään rakennettujen alueiden tulvariskejä. Hulevesien hallinnan suositukset ilmenevät myös lainsäädännössä. Uudistuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa (1999/132) on esitetty hulevesien hallinnan yleisiksi tavoitteiksi muun muassa kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella (103 c ). 3.2 Hulevesitulvariskien hallinta Meriniityn teollisuusalueella Meriniityn alavalla alueella ilmenee tilaajalta saatujen lähtötietojen perusteella usein tulvia, kun merivesi on korkealla ja samaan aikaan ilmenee rankkasateita. Tällöin hulevesiviemärit pysty johtamaan sadevesiä pois aiheuttaen veden lammikoitumista. Suunnittelualueelle tehtiin paikkatietoanalyysien avulla tarkastelu, jossa selvitettiin suunnittelualueen merkittävimmät maastopainanteet, joista vesi ei pääse painovoimaisesti poistumaan mikäli hulevesiviemärit eivät vedä. Painanteet on esitetty liitekartassa 1. Tulvatilanteissa kadut ja katujen mahdolliset reunaojat tulisi toimia ensisijaisina tulvareitteinä. Meriniityn alueella sijaitsee kuitenkin kohteita, joissa katu ei vietä tasaisesti Salonjokeen saakka (kuvat 4 ja 5). Kyseisillä alueilla tulvavedet jäävät katualueille. Saatavilla olleiden tietojen perusteella havaitut maastonpainanteet sijaitsevat kuitenkin alueilla, joissa vesien ajoittainen seisominen ei aiheuta merkittävää haittaa.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (11) Kuva 4. Myllojankadun pituusleikkaus (MML 2mx2m) Kuva 5. Perämiehenkadun pituusleikkaus (MML 2mx2m)

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (11) 4 SUOSITUKSET HULEVESIEN HALLINNALLE 4.1 Hulevesien hallinnan periaatteet Hulevesien hallinnan lähtökohdaksi suositellaan minimoida hulevesien muodostumista ja ehkäistä niihin kohdistuvaa haittaa. Näihin tavoitteisiin pyritään hallitsemalla hulevesiä alla esitetyn prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Priorisointi vastaa vuonna 2012 julkaistun valtakunnallisen Hulevesioppaan ohjeita. Yleisten periaatteiden mukainen käsittelyjärjestys on seuraava: I. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa II. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan (hulevesien käyttö ja maahan imeyttäminen) III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä (suodattaminen maassa ja maan pinnalla) IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista (viivyttäminen avouomissa) V. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön. Tyypillisesti hulevesien hallinnalle esitetään monivaiheista ja hajautettua hallintajärjestelmää, jolla tavoitellaan sekä hulevesien laadun että määrän tehokasta hallintaa. Lisäksi tavoitteena on usein kannustaa luonnonmukaisten, maanpäällisten ja esteettisesti miellyttävien ratkaisujen käyttöön. Hulevesien hallinta suositellaan alkavan hajautetusti hulevesien syntypaikalta, tonttien sisältä, ja päättyvän yleisillä alueilla sijaitseviin keskitettyihin hulevesien hallintajärjestelmiin, joissa hulevesien määrälliselle hallinalle on enemmän tarjolla tilaa. Tämän työn suunnittelualue sijaitsee hyvin lähellä purkuvesistöä, joten varsinaisia suunnittelualueen yleisien alueiden hallintajärjestelmiä ei esitetä. Niistä annetaan seuraavissa kappaleissa kuitenkin suosituksia tulevia maankäyttöhankkeita ajatellen. 4.2 Suositukset tonttikohtaiselle hulevesien hallinnalle Tonttikohtaisilla hulevesijärjestelmillä hallitaan tyypillisesti kohtalaisen usein toistuvia rankkasateita, sillä suurien hulevesimäärien viivyttäminen edellyttää usein paljon tilaa. Tonttikohtaisien järjestelmien mitoituksessa esitetään täydennysrakentamisen alueilla 1 m 3 / 100 vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysvaatimus on tyypillinen monien kuntien käyttämä korttelikohtainen viivytysvaatimus ja se vastaa 10 mm sademäärän viivyttämistä, eli noin kerran viidessä vuodessa toistuvaa 15 min pituista sadetapahtumaa. Mitoitus esitetään kohdistettavan vain muutos- ja uudisrakentamiselle, eli olemassa oleva maankäyttö vaikuttaisi mitoitukseen. Tyypillisesti korttelikohtaisen hulevesirakenteen tulee tyhjentyä viimeistään 12 h tunnin kuluttua täyttymisestään, jotta viivytystilavuus olisi käytettävissä seuraavalla sadetapahtumalla. Tehdaskadun asemakaava-alueelle hulevesien hallintajärjestelmiksi soveltuu saatavilla olleiden tietojen perusteella mm. maanpäälliset viherpainanteet, kattovesisäiliöt. Lisäksi autokatoksissa on mahdollista käyttää viherkattoja. Alustavien tietojen perusteella maanalaisia viivytyskennostoja on myös mahdollista sijoittaa tontille. Hulevesiä imeyttäviä ratkaisuja ei kuitenkaan

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (11) suositella kohteen savisen maaperän vuoksi. Suositeltavista ratkaisuvaihtoehdoista on esitetty esimerkkikuvat liitekartassa 1 ja viitteellinen yleissuunnitelma kuvassa 6. Tonttikohtaisia hulevesisuunnitelmia tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa. Kuva 6. Viitteellinen yleissuunnitelma hulevesijärjestelmien sijoittumisesta ja alustavasti mitoituksesta sekä tulvareiteistä. Suunnitelma lähinnä kuvastaa kappaleessa 4.2 esitetyn mitoituksen mukaisen hulevesijärjestelmien maksimitilantarvetta, mikäli hulevesien hallinta toteutetaan maanpäällisillä järjestelmillä ja koko tontti rakennetaan vettä läpäisemättömäksi. Hallintajärjestelmien sijoittuminen on hyvin vapaata ja riippuu pitkälti tulevan maankäytön tarkemmista suunnitelmista, kuten pysäköintialueiden ja rakennuksien sijoittumisesta. Asemakaava-alue sijaitsee hyvin lähellä purkuvesistöä, jossa ei ole saatavilla olleiden tietojen perusteella luontoarvoja, joten hulevesien hallinta ei ole Tehdaskadun asemakaava-alueella välttämätön. 4.3 Suositellut kaavamääräykselle Tonttikohtaiselle hulevesien hallinnalle esitetään seuraavaa kaavamääräystä: Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Määräys koskee vain kokonaan uutta rakentamista sekä laajennusrakentamista. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (11) 4.4 Suositukset yleisien alueiden hulevesien hallinnalle Tonttikohtaisen hulevesien hallinnan lisäksi hulevesien määrällistä hallintaa voidaan tehokkaasti toteuttaa yleisillä alueilla, joissa on runsaammin tilaa hulevesien viivytykselle. Purkuvesistön läheisyydestä johtuen suunnittelualueen sisälle ei esitetä yleisien alueiden hulevesijärjestelmiä. Kuitenkin esimerkiksi Vähäjoen mahdollisia tulvaongelmia on mahdollista hallita tehokkaasti uoman yläjuoksulla. Mikäli jatkossa tulevaa maankäyttöä suunnitellaan valuma-alueiden yläjuoksulle, on suositeltavaa että hulevesiä hallitaan asianmukaisesti myös yleisillä alueilla. 4.5 Suositukset Meriniityn tulvaongelmien hallinnalle 5 YHTEENVETO Hulevesien vähentämisen, viivyttämisen ja perinteisen johtamisen lisäksi tulee erityistilanteita varten huomioida hulevesien tulvareitit. Niillä turvataan hulevesien hallittu johtaminen ja rakenteiden kuivana pysyminen tilanteissa joissa hulevesiviemäriverkon ja hallintamenetelmien kapasiteetti ylittyy. Yksinkertaisimmillaan tulvareittejä voidaan muodostaa esimerkiksi käyttämällä yhtenäisiä reunakiveyksiä, jolloin hulevedet pysyvät tiettyyn rajaan asti katualueella. Myös pihojen kaltevuudet tulee suunnitella siten, että valumasuunnat ovat poispäin rakennuksista ja kaltevuudet riittävät hulevesien sujuvaan pintajohtamiseen. Katualueelta tulvavedet tulisi pyrkiä johtamaan maaston painanteisiin tai ojiin, joissa hulevedet eivät aiheuta aineellisia vahinkoja eivätkä haittaa alueiden käyttöä muuten kuin hetkellisesti. Meriniityn alueella sijaitsee kuitenkin kohteita, joissa katu ei vietä tasaisesti Salonjokeen saakka. Kyseisillä alueilla on mahdollista rakentaa erillisiä maanpäällisiä tulvauomia Salonjokeen, mikäli katujen varsilla on riittävästi tilaa. Yksinkertaisimmallaan tulvauomana toimii kadun reunaoja, mutta rakennetulla alueella katualueiden muokkaaminen on usein kallista. Valtaosa Meriniityn painanteista sijaitsee kuitenkin saatavilla olleiden tietojen perusteella paikoissa, joissa vesien ajoittainen seisominen ei aiheuta merkittävää haittaa. Mikäli painanteiden yhteydessä kuitenkin sijaitsee tärkeitä rakenteita kuten muuntajia, tai painanteiden hetkellinen täyttyminen katkaisee tärkeitä tieyhteyksiä, on tulvaherkkien kohteiden läheisyyteen mahdollista sijoittaa esim. pumppuja, joiden avulla tärkeitä alueita voidaan pitää kuivana. Liitekartan 1 painanneanalyysin tulokset mahdollistavat tulvaherkkien kohteiden tunnistamisen jo ennakolta. Meriniityn alueella sijaitsee myös huomattava määrä vettä läpäisemätöntä pintaa. On mahdollista että myös alueen hulevesiverkostossa on pullonkauloja, jotka aiheuttavat tulvaongelmia. Hulevesiverkoston mahdollisien pullonkaulojen selvittäminen edellyttäisi hulevesien mallinnusta. 5.1 Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä rautatiealueen lounaispuolella, Salonjoen läheisyydessä. Alueen laajuus on noin 200 ha. Hulevedet virtaavat pääosin hulevesiviemäreitä pitkin, mutta suunnittelualueen reunoilla on myös pitkiä avo-ojaosuuksia. Suunnittelualueen päävaluma-alueen vedet purkavat Salonjokeen. Suunnittelualue on pääosin

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 10 (11) savimaata. Topografialtaan suunnittelualue on erittäin alavaa, maaperältään pääosin savea. 5.2 Tuleva maankäyttö ja sen aiheuttamat hydrologiset muutokset Tulevan maankäytön myötä suunnittelualueen itäkulmassa oleva Tehdaskadun vanha tehdasalue muuttuu asumiselle tarkoitetuksi alueeksi. Tuleva rakentaminen sijoittuu pienelle osalle päävaluma-aluetta, aivan päävaluma-alueen purkupisteen läheisyyteen. Leinonkadun ja Vähäjoen pohjoispuoliselle alueelle on myös osoitettu osayleiskaavassa mahdollista täydennysrakentamista. Kyseisille alueille ei ollut tämän raportin laadinnan yhteydessä kuitenkaan vielä saatavilla tarkempia maankäytön suunnitelmia. Suunnitellun maankäytön aiheuttamat muutokset suunnittelualueen vettä läpäisemättömien pintojen osalta on hyvin vähäinen. Asuinalueeksi muuttuva tehdasalue on jo nykyisellään suurelta osin vettä läpäisemätöntä asfaltti- ja kattopintaa, joten maankäytön muutos ei todennäköisesti lisää alueelta kertyvien hulevesien määrää. Alueen nykyiset mahdolliset tulvaongelmat johtuvat todennäköisesti meriveden ajoittaisesta nousemisesta, jolloin hulevesiviemärit padottavat. Myös hulevesiviemärit saattavat olla ahtaita. Hulevesien hallintatoimenpiteillä voidaan vähentää nykyisen hulevesiverkoston välityskapasiteettiin liittyvää nykyistä kuormitusta ja Salonjoen laadullista kuormitusta. 5.3 Hulevesitulvariskien hallinta Meriniityn teollisuusalueella Meriniityn alavalla alueella ilmenee tilaajalta saatujen lähtötietojen perusteella usein tulvia, kun merivesi on korkealla ja samaan aikaan ilmenee rankkasateita. Tällöin hulevesiviemärit eivät pysty johtamaan sadevesiä pois aiheuttaen veden lammikoitumista. Suunnittelualueelle tehtiin paikkatietoanalyysien avulla tarkastelu, jossa selvitettiin suunnittelualueen merkittävimmät maastopainanteet, joista vesi ei pääse painovoimaisesti poistumaan mikäli hulevesiviemärit eivät vedä. Painanteet on esitetty liitekartassa 1. Tulvatilanteissa kadut ja katujen mahdolliset reunaojat tulisi toimia ensisijaisina tulvareitteinä. Meriniityn alueella sijaitsee kuitenkin kohteita, joissa katu ei vietä tasaisesti Salonjokeen saakka. Kyseisillä alueilla tulvavedet jäävät katualueille. Saatavilla olleiden tietojen perusteella havaitut maastonpainanteet sijaitsevat kuitenkin alueilla, joissa vesien ajoittainen seisominen ei aiheuta merkittävää haittaa. 5.4 Suositukset hulevesien hallille Tehdaskadun asemakaava-alueella Tehdaskadun asemakaava-alueelle hulevesien hallintajärjestelmiksi soveltuu saatavilla olleiden tietojen perusteella mm. maanpäälliset viherpainanteet, kattovesisäiliöt. Lisäksi autokatoksissa on mahdollista käyttää viherkattoja. Alustavien tietojen perusteella maanalaisia viivytyskennostoja on myös mahdollista sijoittaa tontille. Hulevesiä imeyttäviä ratkaisuja ei kuitenkaan suositella kohteen savisen maaperän vuoksi.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (11) Hallintajärjestelmien sijoittuminen asemakaava-alueen sisällä on hyvin vapaata ja riippuu pitkälti tulevan maankäytön tarkemmista suunnitelmista, kuten pysäköintialueiden ja rakennuksien sijoittumisesta. Asemakaava-alue sijaitsee hyvin lähellä purkuvesistöä, jossa ei ole saatavilla olleiden tietojen perusteella luontoarvoja, joten hulevesien hallinta ei ole Tehdaskadun asemakaava-alueella välttämätön. 5.5 Yleisien alueiden hulevesien hallintajärjestelmät Purkuvesistön läheisyydestä johtuen suunnittelualueen sisälle ei esitetä yleisien alueiden hulevesijärjestelmiä. Kuitenkin esimerkiksi Vähäjoen mahdollisia tulvaongelmia on mahdollista hallita tehokkaasti uoman yläjuoksulla. Mikäli jatkossa tulevaa maankäyttöä suunnitellaan valuma-alueiden yläjuoksulle, on suositeltavaa että hulevesiä hallitaan asianmukaisesti myös yleisillä alueilla. 5.6 Suositukset Meriniityn tulvaongelmien hallinnalle Meriniityn alueella sijaitsee kuitenkin kohteita, joissa katu ei vietä tasaisesti Salonjokeen saakka. Kyseisillä alueilla on mahdollista rakentaa erillisiä maanpäällisiä tulvauomia Salonjokeen, mikäli katujen varsilla on riittävästi tilaa. Yksinkertaisimmallaan tulvauomana toimii kadun reunaoja, mutta rakennetulla alueella katualueiden muokkaaminen on usein kallista. Mikäli painanteiden yhteydessä sijaitsee tärkeitä rakenteita kuten muuntajia, tai painanteiden hetkellinen täyttyminen katkaisee tärkeitä tieyhteyksiä, on tulvaherkkien kohteiden läheisyyteen mahdollista sijoittaa esim. pumppuja, joiden avulla tärkeitä alueita voidaan pitää kuivana. 6 SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN Leinonkadun ja Vähäjoen pohjoispuoliselle alueelle on myös osoitettu osayleiskaavassa mahdollista täydennysrakentamista. Kyseisille alueille ei ollut tämän raportin laadinnan yhteydessä kuitenkaan vielä saatavilla tarkempia maankäytön suunnitelmia. Jatkosuunnittelussa suositellaan huomioimaan hulevesien hallinta myös kyseisillä alueilla, kun tulevan maankäytön suunnitelmat tarkentuvat. Hulevesien hallinnan suunnittelu suositellaan otettavan mukaan varhaisessa vaiheessaa kaavoitusta. Tehdaskadun asemakaavan tonttikohtaisista hulevesijärjestelmistä tulee laatia tarkennetut suunnitelmat jatkosuunnitelussa kun tuleva maankäyttö tarkentuu. Meriniityn alueen hulevesiverkostossa saattaa olla myös pullonkauloja, jotka aiheuttavat tulvaongelmia. Hulevesiverkoston mahdollisien pullonkaulojen selvittäminen edellyttäisi hulevesien mallinnusta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Tarkastanut: Laatinut: Pekka Raukola projektipäällikkö, dipl.ins Riitta Syvälä projektipäällikkö, dipl.ins Pekka Raukola projektipäällikkö, dipl.ins

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30808 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (14) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PORVOON KAUPUNKI LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA LOPPURAPORTTI LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27132 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS

ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS LOPPURAPORTTI ID 822 375 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23645 LOPPURAPORTTI 1 (20) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio Espoon hulevesiohjelma - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio eeva.k.nuotio@espoo.fi Hulevesiohjelman laatimisen taustaa Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26894 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Raportti ID 1 240 957 2.12.2014 2.12.2014 1 (13) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vantaalla

Hulevesien hallinta Vantaalla Hulevesien hallinta Vantaalla yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita 25.11.2014 Marika rava vesihuollon suunnittelupäällikkö Vantaan hulevesityöryhmä Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen

Lisätiedot

Kairakatu Metallitie asemakaavamuutos hulevesisuunnitelma

Kairakatu Metallitie asemakaavamuutos hulevesisuunnitelma RAUMAN KAUPUNKI Kairakatu Metallitie asemakaavamuutos hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28106 Raportti 1 (40) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS Liite 4a: LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Loppuraportti

Lisätiedot

JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA

JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA LOPPURAPORTTI ID 555 678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19844 Loppuraportti

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KALA , Asia 54,, Liite 2.7

KALA , Asia 54,, Liite 2.7 KALA 26.9.2011, Asia 54,, Liite 2.7 VANTAAN KAUPUNKI HULEVESISELVITYS TECHNOPOLIS HELSINKI-VANTAA 07.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat... 1 1.2 Selvityksen organisaatio...

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Kuninkaantammi Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, Kuntaliitto ja SYKE Kimmo Kuisma, Talous- ja suunnittelukeskus 6.2.2009 Kimmo Kuisma Esityksen sisältö

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Vastaanottaja Järvenpään kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesitarkastelu Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510007839 POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Päivämäärä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista 5.9.2017 Sisällys 1 Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä... 2 2 Tampereen

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVAN NRO 8360 HULEVESISELVITYS

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVAN NRO 8360 HULEVESISELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI HAUKILUOMA ASEMAKAAAN NRO 836 HULEESISELITYS RAPORTTI ID 94 38 FCG SUUNNITTELU JA TEKNKKA OY..5 P5445 FCG SUUNNITTELU JA TEKNKKA OY RAPORTTI (6)..5 Sisällysluettelo JOHDANTO.... Projektin

Lisätiedot

Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys

Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KANGASALAN KUNTA Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys Loppuraportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25574P001 Loppuraportti, LUONNOS 1 (14)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti FCG Planeko Oy Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI Loppuraportti 0100-D2830 17.6.2009

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

Sampo Alajärven osayleiskaava Hulevesiselvitys Vaihe 1

Sampo Alajärven osayleiskaava Hulevesiselvitys Vaihe 1 Hulevesiselvitys Vaihe 1 30.5.2014 30.5.2014 1 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIAN TAVOITTEET JA VAIKUTUS SUUNNITTELUALUEELLA... 2 3 SAMPO-ALAJÄRVI OSAYLEISKAAVA JA HULEVESIENHALLINNAN

Lisätiedot

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Raporttiluonnos 0155-D2189 17.11.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Tampereen kaupunki Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Raportti Elina Teuho 23.8.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 23.8.2017 ID 1 812 115 Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys 23.8.2017 1 (15)

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22534 1 (18) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnitelman lähtökohdat

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Puhutaan Tammelan pihoista ja vesistä tilaisuus 13.6.2016 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvitysalue ja lähtökohtia työlle 2 Selvitysalueen muodostaa Tammelan

Lisätiedot

Myllypuro II asemakaavan hulevesien hallintasuunnitelma

Myllypuro II asemakaavan hulevesien hallintasuunnitelma Loppuraportti ID 1 662 499 26.8.2016 26.8.2016 1 (18) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 1.3 Käsitteitä... 2 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1 Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely 3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 Hulevesiohjelman taustaa Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot