IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Selvityksen organisaatio Käsitteitä SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA Selvitysalue Valuma-alueet ja reitit Maaperä ja topografia Vesistöt ja pohjavedet Luontoarvot Maankäyttö Valumiskertoimet ja pintavalunnan määrä SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET Kaavan mukainen maankäyttö Maankäytön aiheuttamat muutokset Vaikutukset hulevesien määrään Vaikutukset hulevesien laatuun HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELU Hulevesien hallinnan tarve Yleiset periaatteet Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoitus Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma Hulevesien hallintamenetelmien kuvaus Biopidätysalueet...11 LIITTEET Liite Piirustusnumero Nimi Mittakaava Päiväys Liite 1 VHT-0521-P Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma 1: Liite 2 VHT-0521-P Esimerkki hulevesien hallinnasta pientalokorttelissa 1: Liite 3 Kustannusarvio

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 1 (12) NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISELVITYS 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 1.2 Selvityksen organisaatio 1.3 Käsitteitä Työssä laadittiin tarkastelu Nastolan Ihanaistenrinteen asemakaavan mukaisen maankäytön hydrologisista vaikutuksista sekä tehtiin yleissuunnitelma hulevesien hallintatoimenpiteistä. Työ jaettiin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tarkastelu selvitysalueen nykytilanteesta sekä arvio suunnitellun maankäytön vaikutuksista selvitysalueen vesitalouteen. Toisessa vaiheessa suunniteltiin ja mitoitettiin ensimmäisen vaiheen tulosten mukaisesti tarvittavat hallintatoimenpiteet. Kolmannessa vaiheessa laadittiin hulevesien hallinnan yleissuunnitelmasta karttaesitys ja raportti. Hulevesiselvityksen yhteydessä laaditaan lähialueelle pohjavesi- ja rakennettavuusselvitys. Hulevesiselvityksessä ja hulevesien hallinnan suunnittelussa on otettu huomioon pohjavesiselvityksen tuottamat uudet tiedot. Selvitys tehtiin konsulttityönä FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Perttu Hyöty ja dipl.ins. Päivi Määttä. Työn tilaajana on. Tilaajan yhteyshenkilönä toimi kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen. Valunnalla tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy johtuen luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen rakentamisesta. Veden haihdunta- ja imeytymismahdollisuuksien heikentyessä veden pintavalunta nopeutuu. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta taas huuhtoo valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä bakteereita. Hulevedet ja muu pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja sadevesiviemäreillä ja johdettu pois rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kosteuden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Tästä voi seurata useita ongelmia, kuten vesistöihin kohdistuvan epäpuhtauskuormituksen kasvua, eroosiota purkuuomissa, pohjavedenpinnan alenemista sekä kasvien ja eläinten elinolojen huononemista 1. Hulevesien aiheuttamien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi on suunniteltu vaihtoehtoisia hallintamenetelmiä, joilla hulevesien määrää ja laatua pyritään kontrolloimaan siten, että veden kiertokulku alueella rakentamisen jälkeen olisi mahdollisimman paljon luonnontilaisen kaltainen. 1 US EPA Preliminary data summary of urban storm water best management practices. EPA-821-R Washington D.C.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 2 (12) Keinoja hulevesien hallintaan ovat mm. päällystettyjen pintojen minimoiminen syntyneiden hulevesien imeyttäminen maaperään epäpuhtauksien vähentäminen hulevesistä suodattamalla, laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla hulevesien viivyttäminen, eli pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle Hulevesien vaihtoehtoisten hallintamenetelmien toteuttaminen vaatii perinteiseen sadevesiviemäröintiin verrattuna enemmän tilaa ja niiden kustannukset etenkin ylläpidon osalta ovat sadevesiviemäröintiä suuremmat. Tästä johtuen vaihtoehtoiset hallintamenetelmät soveltuvat parhaiten uusille rakennettaville alueille, joissa niiden asettamat vaatimukset voidaan parhaiten ottaa huomioon. 2 SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA 2.1 Selvitysalue Ihainaistenrinteen asemakaava-alue sijaitsee Nastolan kirkonkylässä, Villähteen Kukkasen rannalla. Asemakaava-alue rajautuu Kankaan ja Kouluharjun asuntoalueisiin sekä Villähteen Kukkaseen. Tarkastelevaa selvitysaluetta on laajennettu kaava-alueen yli valuma-aluerajojen mukaisesti. Kaava-alueen pinta-ala on 53,6 ha ja selvitysalueen 56,0 ha. Kuvassa 1 on esitetty selvitysalue ja kaava-alue. 2.2 Valuma-alueet ja reitit Kuva 1. Selvitysalue ja kaava-alue. Selvitysalue on jaettavissa kahteen päävaluma-alueeseen. Sadevesiviemäröintiä alueella on vain valuma-alueella 2, jossa eteläosan asuinalueen hulevedet johdetaan sadevesiviemärissä. Muualla hulevedet johtuvat pääasiassa maanpintoja pitkin. Päävaluma-alueet on esitetty kuvassa 2.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 3 (12) 2.3 Maaperä ja topografia Kuva 2. Päävaluma-alueet. Selvitysalueen korkein kohta sijaitsee eteläosan harjualueelle, joka on noin tasossa m. Matalin alue sijaitsee Villähteen ranta-alueella. Villähteen Kukkanen on tasossa + 90,8 m. Alueella on käytössä N60 korkeusjärjestelmä. Selvitysalueen korkeimmat kohdat ovat hiekkamoreenia ja ranta-alueet silttiä ja hietaa. Alueen itäosassa on kalliomuodostumia. Alueen maaperälajien jakautuminen on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Selvitysalueen maaperä.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 4 (12) 2.4 Vesistöt ja pohjavedet Selvitysalue rajautuu Villähteen Kukkaseen, joka kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alue sijaitsee eteläosastaan Nastolanharju-Uusikylän pohjavesialueella ( ) ja kuuluu lähes kokonaan varsinaiseen pohjaveden muodostumisalueeseen. Alueella sijaitsee myös Levonniemen pohjavedenottamo, johon osa pohjaveden virtauksesta suuntautuu 2. Kuvassa 4 on esitetty pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen rajaukset. 2.5 Luontoarvot 2.6 Maankäyttö Kuva 4. Pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen rajaukset. Selvitysalueella on suojeltavia luontokohteita. Alue on uhanalaisen liito-oravan elinympäristöä, ja alueella esiintyy suojeltuja kasveja ja luontotyyppejä. 3 Selvitysalueen maankäyttötyyppien jakaantumista nykytilanteessa tarkasteltiin ilmakuvien perusteella. Nykytilanteessa alueella on pientaloasutusta 18 % ja haja-asutusta 8 %. Metsää alueesta on puolet ja muuta rakentamatonta aluetta 20 %. Eri maankäyttötyyppien jakaantuminen nykytilanteessa on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Maankäyttötyyppien jakaantuminen nykytilanteessa. Maankäyttötyypin osuus [% valuma-alueen pinta-alasta] Valumaalue AO Hajaasutus Liikenne ET Pelto Metsä Muu rakent Koko alue OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 3 Luontoselvitys, Turpeensalmen eteläpuolen osayleiskaava Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 5 (12) 2.7 Valumiskertoimet ja pintavalunnan määrä Selvitysalueella muodostuvan pintavalunnan määrän arvioimiseksi määritettiin tarkemmin eri maankäyttötyypit ja niille valumiskertoimet. Valumiskerroin kuvaa alueelta pintavaluntana poistuvan veden osuutta alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä erilaisten häviöiden jälkeen. Valumiskerroin vastaa suunnilleen vettä täysin läpäisemättömien pintojen osuutta kokonaispinta-alasta. Eri maankäyttötyyppien valumiskertoimet määritettiin kirjallisuusarvojen 4 perusteella. Maankäyttötyyppien valumiskertoimet on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Maankäyttötyyppien valumiskertoimet. Maankäyttötyyppi Valumiskerroin AO 0,25 AP 0,30 AK 0,40 HAJA-ASUTUS 0,20 LIIKENNE 0,80 ET 0,40 VL 0,10 METSÄ 0,05 MUU RAKENTAMATON 0,15 Em. maankäyttötyyppien pinta-alojen ja valumiskertoimien perusteella osavaluma-alueille laskettiin keskimääräiset valumiskertoimet. Keskimääräinen valumiskerroin on painotettu keskiarvo erilaisten maankäyttötyyppien pinta-alan suhteessa. Osavaluma-alueittaiset keskimääräiset valumiskertoimet nykytilanteessa on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Keskimääräiset valumiskertoimet nykytilanteessa päävalumaalueittain. Keskimääräinen Valuma-alue valumiskerroin 1 0,11 2 0,16 ka 0,14 4 Tiehallinto Teiden suunnittelu IV, tien rakenne 4, Kuivatus.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 6 (12) 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN HYDROLOGISET VAIKUTUKSET 3.1 Kaavan mukainen maankäyttö Selvitysalue sijoittuu Turpeensalmen osayleiskaavan alueelle. Osayleiskaavaalueelle on laadittu Ihanaistenrinteen asemakaava. Ihanaistenrinteen asemakaavassa ja sen muutoksessa (N074) on esitetty alueelle uutta rakennuspaikkaa, joista osa muodostuu jo rakennettua aluetta tiivistämällä. Koko Turpeensalmen osayleiskaava-alueelle tullaan asemakaavoittamaan noin uutta rakennuspaikkaa 5. Turpeensalmen osayleiskaava on esitetty kuvassa 5 ja Ihanaistenrinteen asemakaava kuvassa 5. Kuva 5. Turpeensalmen osayleiskaava 5. Kuva 6. Ihanaistenrinteen asemakaava. 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nastola, kirkonkylä. Ihanaistenrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos N074.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 7 (12) 3.2 Maankäytön aiheuttamat muutokset Selvitysalueen maankäyttötyypit määritettiin myös asemakaavan mukaiselle tilanteelle. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla on huomioitu Turpeensalmen osayleiskaavassa esitetty maankäyttö. Kuvassa 7 on esitetty eri maankäyttötyyppien osuudet nyky- ja tulevassa tilanteessa. [%] 60 Maankäyttötyyppien osuudet Nykytila Tuleva tilanne Asuntoalue haja-asutus Metsä, VL Pelto Muu (AO, AK, A, rakentamaton AP) liikenne 1 ET 1 Kuva 7. Eri maankäyttötyyppien osuudet nyky- ja tulevassa tilanteessa. Kuvan 7 mukaisesti asunto- ja liikennealueiden määrä kasvaa huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Haja-asutuksen määrä laskennallisesti vähenee, sillä kaavan myötä osa nykytilanteessa haja-asutukseksi luokiteltavasta alueesta on merkitty AO -alueeksi. Metsäalueiden ja muiden rakentamattomien alueiden määrä vähenee selvästi. 3.3 Vaikutukset hulevesien määrään Kuvassa 8 on esitetty nykytilanteen ja kaavan mukaiset keskimääräiset valumiskertoimet sekä muutos nykytilanteen ja tulevan välillä. Arvioidut keskimääräiset valumiskertoimet nykyja tulevassa tilanteessa valumiskerroin 0.40 Nykytila Tuleva Muutos 89% Muutos 48% Valuma-alue Kuva 8. Keskimääräiset valumiskertoimet nyky- ja tulevassa tilanteessa.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 8 (12) Kuten kuvasta 8 voidaan havaita, maankäytön toteuduttua vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy noin 90 % valuma-alueella 1 ja noin 50 % valuma-alueella 2. Koko selvitysalueella valumiskerroin kasvaa noin 60 %. Muutos valuma-alueella 1 prosentuaalisesti on verrattain suuri, mutta ottaen huomioon valumiskertoimien arvot, on muodostuva hulevesimäärä kuitenkin melko vähäinen. 3.4 Vaikutukset hulevesien laatuun Suunniteltu maankäyttö on asuinrakentamista siihen liittyvien katuineen, jolloin muodostuvat hulevedet eivät lähtökohtaisesti ole erityisen likaantuneita. Koska alue on pohjavesialuetta, on periaatteellinen riski epäpuhtauksien pääsystä pohjaveteen olemassa. 4 HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELU 4.1 Hulevesien hallinnan tarve 4.2 Yleiset periaatteet Suunnitellun maankäytön myötä valumiskertoimen arvo kasvaa koko selvitysalueella noin 60 %. Vaikka hulevesivirtaamien kasvu ei kokonaisuuden kannalta ole kovin suurta, on hulevesien hallinta molemmilla valuma-alueilla kuitenkin perusteltua alueen vesitasapainon säilyttämisen takia. Hulevesien hallinta suositellaan toteutettavan hajautetusti, jolloin mahdollisuudet huleveden imeytymiselle ovat paremmat. Hulevesien hallintatoimenpiteet suunnitellaan siten, että kaavan myötä kasvavat hulevesimäärät saadaan pidettyä nykytilanteen tasolla. Hulevesiä voidaan hallita valuma-aluetasolla keskitetyillä menetelmillä sekä paikallisilla (kiinteistö- ja korttelikohtaisilla) menetelmillä. Yleissuunnitelmassa esitetään karkealla tasolla menetelmien mitoitus ja sijoitus perustuen maankäyttöluonnokseen. 4.3 Hulevesien hallintatoimenpiteiden mitoitus Hulevesien korttelikohtaiset ja valuma-aluetasoiset keskitetyt hallintamenetelmät mitoitetaan eri mitoitusperusteella. Paikallisten korttelikohtaisten menetelmien hallinnan tavoitteena on huleveden imeyttäminen ja paikallisten tulvahaittojen ehkäiseminen. Valuma-aluetasoisten keskitettyjen menetelmien mitoituksessa tavoitteena on virtaamien tasaaminen nykytilanteen tasolle sekä estää hulevesien aiheuttamaa riskiä pohjavedelle. Paikalliset (kiinteistö- ja korttelikohtaiset) menetelmät esitetään mitoitettavan viivytysvaatimuksella 1 m 3 viivytysvaatimusta 100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohti. Tällöin menetelmät viivyttävät 10 mm vesimäärän, mikä vastaa esimerkiksi viiden vuoden välein toistuvaa 10 minuutin rankkasadetta tai kolmasosaa kerran vuodessa toistuvasta 24 tunnin sateesta. Em. mitoitusperustetta käyttää esimerkiksi Tampereen kaupunki asemakaavoissaan. Valuma-aluetasoisten menetelmien mitoituksessa mitoitusvirtaama määräytyy mitoitussateen, valuma-alueen pinta-alan ja valumiskertoimen mukaan. Mitoitussade määritetään perustuen valuma-alueen pinta-alaan ja haluttuun toistuvuuteen, jotka määräävät sateen kestoajan ja rankkuuden. Hulevesien maksimivirtaama saavutetaan yleensä silloin, kun rankkasateen kesto valitaan kerääntymisajan eli valuma-alueen etäisimmästä reunasta purkupisteeseen

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 9 (12) kuluvan virtausajan pituiseksi. 6,7 Karttatarkastelun perusteella selvitysalueen arvioiduksi hulevesien virtausajaksi eli mitoitussateen kestoksi nykytilanteessa saadaan noin 80 minuuttia, kun hulevesien virtaus tapahtuu pääasiassa maanpintoja pitkin. Mitoitussateen toistuvuuden ollessa kerran 5 vuodessa, on sateen keskimääräinen rankkuus 38 l/(s*ha). 8 Tulevan maankäytön mukaisessa tilanteessa mitoitussateen kesto on lyhyempi, kun suuri osa hulevesistä tulee johtumaan sadevesiviemäriä pitkin. Tulevassa tilanteessa mitoitussateen kesto on arviolta noin 30 minuuttia, jolloin viiden vuoden toistuvuudella sateen rankkuus on 81 l/(s*ha). Taulukossa 4 on esitetty em. valuma-aluetason puolen tunnin mitoitussateella muodostuvat hulevesivirtaamat nyky- ja tulevassa tilanteessa. Taulukko 4. Arvioidut maksimihulevesivirtaamat nyky- ja tulevassa tilanteessa puolen tunnin sateella. Valuma-alue Hulevesivirtaama [l/s] Nykytila Tuleva koko alue Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma Hulevesien hallinta esitetään toteutettavaksi pääosin hajautetusti. Koska alue on pohjavesialuetta, vesitasapainon säilyttämiseksi esitetään hajautettua imeytystä. Rantatonteilla niin ikään suositellaan hallintaa, maaperästä riippuen joko imeytystä tai viivytystä. Menetelmäksi soveltuu esimerkiksi biopidätysalue, joka viivytystarkoitusta varten varustetaan ylivuodolla. Katualueiden hulevesien johtaminen esitetään toteutettavan sadevesiviemärillä. Hulevedet suositellaan johdettavaksi valuma-alueen purkukohtaan sijoittuvalle biopidätysalueelle ennen purkua järveen. Katuvesien keskitetty käsittely on perusteltua, koska niiden mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet voivat aiheuttaa riskin pohjavedelle. Katuvesien kerääminen sadevesiviemäreillä ja johtaminen yhteen purkupisteeseen estää hallitsemattoman imeytymisen pohjavesialueella. Purkupisteeseen tuleva biopidätysalue voidaan tarvittaessa rakentaa pohjaltaan tiiviiksi, jolloin se toimii hulevesiä suodattavana ja viivyttävänä rakenteena estäen imeytymisen. Suunnitellut biopidätysalueet sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle, mikä vähentää riskiä epäpuhtauksien kulkeutumisesta. Keskitettyjen biopidätysalueiden mitoituksessa on huomioitu pitkäkestoisemmilla sateilla, tontti- ja korttelikohtaisten menetelmien kapasiteetin ylittymisestä johtuva ylivuoto. Valuma-alueen 2 eteläosan rakennetun asuinalueen hulevedet johdetaan nykytilanteen mukaisesti sadevesiviemärillä rinteeseen. Sadevesiviemärin purkukohtaan kuitenkin esitetään toteutettavaksi eroosiosuojausta ja pientä allasta tai painannetta virtaaman tasaamiseksi. Altaasta hulevedet leviävät rinteeseen ja niiden johtuminen alapuolisille tonteille estetään rinteen juurelle, tontin rajalle kaivettavalla niskaojalla, josta vedet johdetaan rakennettavaan sadevesiviemäriin. 6 Suunnittelukeskus Oy Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, suunnitteluohje. 7 Katu 90. Kadunrakennuksen tekniset ohjeet Suomen kunnallistekninen yhdistys. Julkaisu 11. Jyväskylä. 8 Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 31.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 10 (12) Hajautetut korttelialueille sijoittuvat imeytysmenetelmät on mitoitettu kappaleen 4.3 mukaisesti 10 mm vesimäärälle. Tällöin yhden AO-tontin (A=1000 m 2 ) keskimääräinen viivytystarve on 2,5 m 3 eli 13 m 2, kun vesisyvyys on 20 cm. AP-tontilla (A=1000 m2) keskimääräinen viivytystarve on 3,0 m 3 ja AKtontilla 4 m 3 (ks. taulukko 2). Selvitysalueen korttelialueiden mitoitustiedot on esitetty taulukossa 5. Taulukko 5. Korttelialueiden viivytysvaatimukset ja mitoitustiedot. Kortteli Imeytys/Viivytys Pinta-ala [m 3 ] [m 2 ] Korttelikohtaiset menetelmät pidättävät kerran viidessä vuodessa toistuvan puolen tunnin sateen aiheuttamia hulevesiä ensimmäisen 20 minuutin ajan, jonka jälkeen menetelmät ovat täynnä ja hulevedet johtuvat ylivuodon kautta keskitettyyn biopidätysalueeseen. Tällöin korttelikohtaiset menetelmät pidättävät hulevesistä noin 70 %. Sen sijaan kerran kahdessa vuodessa toistuvan sateen aiheuttamat hulevedet korttelikohtaiset menetelmät pidättävät kokonaan ja kerran kymmenessä vuodessa toistuvalla sateella puolet. Valumaalueiden keskitettyjen biopidätysalueiden mitoitustiedot kerran viidessä vuodessa toistuvalla puolen tunnin sateella on esitetty taulukossa 6. Biopidätysalue A on mitoitettu valuma-alueen 1 itäosan virtaamat tasaavaksi. Taulukko 6. Keskitettyjen biopidätysalueiden mitoitustiedot. BP-alue Virtaama [l/s] Mit.virtaama Korttelimen. Biopidätysalue Nykytila Tuleva [l/s] vaikutus 70% V [m 3 ] h[m] A[m 2 ] A (va1) , B (va2) , Yleissuunnitelma on esitetty liitteellä 1 ja esimerkki pientalokorttelin hulevesien hallinnasta liitteellä 2. Yleissuunnitelman kustannusarvio on esitetty liitteellä 3.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 11 (12) 4.5 Hulevesien hallintamenetelmien kuvaus Biopidätysalueet Biopidätysalueet ovat ympäristöään alempana olevia kasvillisuuden peittämiä painanteita, joihin hulevedet voivat lammikoitua. Biopidätysalueen toiminta perustuu huleveden suotautumiseen kasvukerroksen läpi, jolloin suuri osa epäpuhtauksista pidättyy pintakerrokseen tai sitoutuu suodattavan kerroksen materiaaliin. Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää, biopidätysalue tyhjenee kokonaan imeytymisen kautta. Heikommin vettä läpäisevässä maaperässä rakenne voidaan varustaa salaojilla, jolloin kyse on suodattamisesta. Biopidätysalueeseen liittyy aina painanteessa oleva lammikoitumistila, johon voidaan kohteesta riippuen hetkellisesti varastoida ja viivyttää melko suuriakin vesimääriä. Kuvissa 9-12 on havainnollistettu biopidätysaluetta. Kuva 9. Biopidätysalue kohtalaisesti vettä läpäisevässä maaperässä. Kuva 10. Suodattava biopidätysalue.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 12 (12) Kuva 11. Esimerkki biopidätysalueesta pientaloalueella. Kuva 12. Puistossa oleva biopidätysalue ylivuotokaivolla varustettuna 9. FCG Finnish Consulting Group Oy Tarkastanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty, dipl.ins. aluepäällikkö Laatinut: Päivi Määttä, dipl.ins. suunnitteluinsinööri 9 FCG Finnish Consulting Group Oy.

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

Toijalan kaupunki Sataman osayleiskaavan hulevesitarkastelu

Toijalan kaupunki Sataman osayleiskaavan hulevesitarkastelu Toijalan kaupunki Sataman osayleiskaavan hulevesitarkastelu Raporttiluonnos 31.10.2006 Toijalan kaupunki Sataman osayleiskaavan hulevesitarkastelu 0224-C7215 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 1.1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

KALA , Asia 54,, Liite 2.7

KALA , Asia 54,, Liite 2.7 KALA 26.9.2011, Asia 54,, Liite 2.7 VANTAAN KAUPUNKI HULEVESISELVITYS TECHNOPOLIS HELSINKI-VANTAA 07.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat... 1 1.2 Selvityksen organisaatio...

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI VUORES-PROJEKTI VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA SUUNNITTELUOHJE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23396 SUUNNITTELUOHJE I Bossmann

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Kangasalan kunta. Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti

Kangasalan kunta. Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti 8.4.2005 Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti Sisältö: 1 JOHDANTO 1 1.1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.2 SELVITYKSEN

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti FCG Planeko Oy Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI Loppuraportti 0100-D2830 17.6.2009

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Raporttiluonnos 0155-D2189 17.11.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HERVANTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

HERVANTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI HERVANTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA Raportti 0155-D1861 10.10.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

HULEVESISUUNNITELMA Härmälänranta

HULEVESISUUNNITELMA Härmälänranta HULEVESISUUNNITELMA Härmälänranta Tampereen kaupunki 11.12.2012 HULEVESISUUNNITELMA HÄRMÄLÄNRANTA TAMPEREEN KAUPUNKI Destia Oy Infrasuunnittelu Tampere 2012 Kannen kuva: Ilmakuvat: Maanmittauslaitos lupa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto FCG Finnish Consulting Group Oy Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI VANTAANJOEN

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio Espoon hulevesiohjelma - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio eeva.k.nuotio@espoo.fi Hulevesiohjelman laatimisen taustaa Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen

Lisätiedot

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 Vaasan kaupunki Kaavoitus 2011 SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Ekologinen hulevesien käsittely...4 2.1. Ekologinen hulevesien käsittely

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Vesi kaavassa, yleiskaava

Vesi kaavassa, yleiskaava FCG Suunnittelukeskus Oy Vesi kaavassa, yleiskaava Etelä-Suomen lääninhallitus 25.9 klo 9.00-12.00 Versio 1.0 Lauri Solin 24.9.2007 2007 Vesi kaavassa, yleiskaava Mustionjoen osayleiskaavat, Karjaan kaupunki

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 ID- numero 1 650 085 Hulevesiselvitys 22.2.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU FCG Finnish Consulting Group Oy Hämeenlinnan kaupunki EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU RAPORTTILUONNOS 31102 -P17030 FCG Finnish Consulting F Group Oy Eureninkadun hulevesitarkastelu I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNNAN KAUPUNKI JA HÄMEENLINNNAN SEUDUN VESI OY MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU ESIKOPIO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21374 ESIKOPIO

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RUSKON ASEMAKAAVOJEN HULEVESISELVITYS

RUSKON ASEMAKAAVOJEN HULEVESISELVITYS FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI RUSKON ASEMAKAAVOJEN HULEVESISELVITYS -D.. FCG Planeko Oy I.. Ruskon asemakaavojen hulevesiselvitys -D SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet....

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26894 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesifoorumi SYKE 21.10.2008 Perttu Hyöty, FCG Planeko OY Vuoreksen osayleiskaava alue Tampereen ja Lempäälän yhteisen Vuoreksen osayleiskaavan valmistelu aloitettiin

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki. Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1

Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki. Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1 Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1 LUONNOS 4.12.2003 Pyhäjärvenkatu 1 33200 TAMPERE Puhelin (03) 2235 035 Telefax (03) 2238 804 www.etunimi.sukunimi@suunnittelukeskus.fi Halimasjärven hydrologinen

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa, Ruokakesko Oy ja Tampereen kaupunki. Koilliskeskuksen asemakaavojen hulevesiselvitys

Pirkanmaan Osuuskauppa, Ruokakesko Oy ja Tampereen kaupunki. Koilliskeskuksen asemakaavojen hulevesiselvitys Pirkanmaan Osuuskauppa, Ruokakesko Oy ja Tampereen kaupunki Koilliskeskuksen asemakaavojen hulevesiselvitys Loppuraportti 8.11.2006 Pirkanmaan Osuuskauppa, Ruokakesko Oy ja Tampereen kaupunki Koilliskeskuksen

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE1623 29.11.2011

RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE1623 29.11.2011 RAPORTTI 16WWE1623 29.11.2011 Heinolan kaupunki Sinitaipaleen hulevesiselvitys Sisältö 1 1 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET 2 2 SINITAIPALEEN ALUEEN NYKYTILANNE 3 2.1 Suunnittelualue 3 2.2 Valuma-alue

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Tampere/ Pyynikki/ 8561

Tampere/ Pyynikki/ 8561 ID- numero 1 5 4 2 270 Hulevesiselvitys, luonnos 29.02.2016 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen ja tuleva

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Ikurin pohjoisosan asemakaava-alueen hulevesitarkastelu

Tampereen kaupunki. Ikurin pohjoisosan asemakaava-alueen hulevesitarkastelu Ikurin pohjoisosan asemakaava-alueen hulevesitarkastelu 17.1.2006 Ikurin pohjoisosan asemakaava-alueen hulevesitarkastelu 0155-C6587 Sisältö: 1 JOHDANTO 1 1.1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.2

Lisätiedot

RUUTANAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

RUUTANAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy KANGASALAN KUNTA RUUTANAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS 387-P12099 Raportti 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot