Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653

2 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Projektin organisaatio Käsitteitä SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILANNE Maankäyttö, topografia ja valuma-alueet MAANKÄYTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET Maankäytön muutos Vaikutukset vedenjakajiin Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELU Hulevesien hallinnan periaatteet Alueellinen hallinta Tonttikohtainen hallinta HULEVESIJÄRJESTELMIEN MITOITUS Rankkasadetiedot Mitoitus SUOSITUKSET KAAVAMERKINNÖIKSI SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN YHTEENVETO Liitteet: Liite 1. Yleissuunnitelmakartta

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (11) Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Työssä on laadittu Isonkyrön keskustan asemakaavamuutosta ja Lapinmäen asemakaavaa varten hulevesiselvitys ja suunnitelma sekä suositukset hulevesiä koskevista asemakaavamerkinnöistä. Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön kunnassa valtatie 18 molemmin puolin. Valtatie 18 pohjoispuolella sijaitsee keskustan asemakaava-alue ja eteläpuolella Lapinmäen asemakaava-alue. Selvityksessä on hyödynnetty Isonkyrön keskustan hulevesiselvitystä 1, jossa on tarkasteltu hulevesiasioita Isonkyrön keskustan osayleiskaavan 2035 alueella. 1.2 Projektin organisaatio 1.3 Käsitteitä Hulevesiselvitys on tehty konsulttityönä :ssä. Työn projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana on toiminut dipl.ins. Eeva-Riikka Bossmann ja suunnittelijana dipl.ins. Emmaleena Krankkala. Työn tilaajana on Isonkyrön kunta, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Juha Försti. Valunnalla (mm) tarkoitetaan sitä osaa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä. Tietyn ajanjakson pienintä valuntaa kutsutaan alivalunnaksi. Tietyn ajanjakson suurin valunta on puolestaan ylivalunta. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade- tai sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. Sadannan toistuvuudella tarkoitetaan tietyn sadetapahtuman keskimääräistä toistumisaikaa. Suomessa esimerkiksi hulevesiviemärit on perinteisesti mitoitettu yleensä keskimäärin kerran kahdessa vuodessa (voidaan ilmaista myös muodossa 1/2a) toistuvan rankkasadetapahtuman aiheuttaman virtaaman mukaan. 1 Maveplan Oy Isonkyrön keskustan hulevesiselvitys.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (11) 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILANNE 2.1 Maankäyttö, topografia ja valuma-alueet Keskustan asemakaavan alueen keskiosassa sijaitsee koulu piha-alueineen. Muutoin alue on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa sekä metsäaluetta. Lapinmäen asemakaavan alue on nykytilassa pääosin havupuuvaltaista talousmetsää, jossa on muutamia hakkuuaukioita. Lisäksi alueella sijaitsee joitakin teollisuus- ja työpaikkatoimintoja ja pientaloasutusta. Keskustan topografia on tasainen ja korkeuseroja ei juuri ole. Lapinmäessä korkeuserot ovat suurempia ja suunnittelualueen korkein kohta (+34 m) sijaitsee Lapinmäen asemakaava-alueen lounaisosassa. Keskustan maaperä on pääosin savea ja Lapinmäen hiekkamoreenia. Keskustassa esiintyy lisäksi kalliota ja hiekkamoreenia ja Lapinmäessä kalliota ja savea. 2 Suunnittelualue sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueella. Suunnittelualueen päävedenjakajat, osavaluma-alueet sekä purkupisteet on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Valuma-aluekartta (suunnittelualue esitetty punaisella rajauksella). 2 GTK

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (11) 3 MAANKÄYTÖN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 3.1 Maankäytön muutos Keskustan asemakaavaluonnoksessa (kuva 2) esitetään nykyisille peltoalueille asuinrakennus-, liike- ja toimistorakennusalueita sekä teollisuus- ja palvelurakennusten korttelialueita. Lapinmäen asemakaavaluonnoksessa (kuva 3) metsäaluetta on osoitettu teollisuusalueeksi ja asemakaavan eteläosaan on esitetty erillispientalojen korttelialuetta. Kuva 2. Keskustan asemakaavaluonnos.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (11) Kuva 3. Lapinmäen asemakaavaluonnos. 3.2 Vaikutukset vedenjakajiin Tuleva maankäyttö aiheuttaa mahdollisesti joitakin muutoksia vedenjakajiin suunnittelualueella. Lapinmäen asemakaavan alueella vedenjakajien muutokset riippuvat tonttien tulevasta tasauksesta. Maankäytön arvioidut vaikutukset vedenjakajiin ilmenevät liitekartalta Vaikutukset hulevesien määrään ja laatuun Suunnitellun maankäytön perusteella arvioitiin suunnittelualueen vettä läpäisemättömien pintojen osuutta, jota on kuvattu kaupunkihydrologiassa yleisesti käytetyllä käsitteellä Total Impervious Area (TIA). Siinä vettä läpäisevienkin pintojen ajatellaan olevan osittain läpäisemättömiä eli esimerkiksi läpäiseviltä nurmipinnoilta muodostuu myös jonkin verran välitöntä hulevesivaluntaa. Tämä pätee etenkin rankkasadetilanteissa, joissa läpäisevät pinnat eivät kykene pidättämään tai imemään kaikkea niille satavaa vettä.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (11) Läpäisemättömien pintojen määrän lisäksi on huomioitu, että uudisrakentamisen myötä läpäisemättömien pintojen laatu tasoittuu ja kaltevuudet kasvavat. Näin ollen rakentaminen pienentää pintojen painanteisiin varastoituvan veden, eli painannesäilynnän määrää. Rakentamisen myötä myös päällystämättömät pinnat tiivistyvät luonnontilaan verrattuna. Kokonaisuudessaan rakentaminen tehostaa tonteilla tapahtuvaa hulevesien keräystä ja johtamista merkittävästi, mikä johtaa purkautuvien hulevesien määrän ja virtaaman kasvuun. Tarkasteluissa käytetyt läpäisemättömän pinnan osuudet (TIA) ja painannesäilynnän ominaisarvot erilaisille pinnoille on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Tarkasteluissa käytetyt rankkasadetilanteissa pätevät pintojen TIAarvot sekä painannesäilynnän ominaisarvot. Pinta TIA Painannesäilyntä katto 100 % 0,5 mm asfaltti 90 % 1 mm kiveykset, sora 40 % 3 mm metsä 10 % 12 mm viheralue, nurmi 15 % 7 mm Taulukossa 1 esitettyjen ominaisarvojen ja maankäyttösuunnitelmien pohjalta laskettiin läpäisemättömien pintojen kokonaismäärät (TIA) valuma-alueittain (taulukko 2). Tarkastelussa on mukana osavaluma-alueet niiden purkupisteisiin saakka ulottuen. Tulevan tilanteen tarkastelussa osavaluma-alueet ovat nykytilanteen mukaiset muutosten vertailemiseksi. Taulukko 2. Valuma-alueiden pinta-ala, teoreettisen läpäisemättömän pinnan määrä (TIA) ja painannesäilyntä nykytilanteessa ja suunnitellun maankäytön myötä sekä TIA-arvon muutos-%. Valumaalue Ala [ha] TIA [%] Nykytilanne Tuleva tilanne TIA- Painannesäilyntä TIA Painanne- [%] säilyntä [mm] [mm] arvon muutos [%] , , , , , , , , , , , , , Painotettu ka 211,6 (yht.)

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (11) Suunnitellun maankäytön myötä keskimääräinen TIA-arvo kasvaa koko valumaalueella nykytilanteen arvosta 27 % arvosta arvoon 47 % ja painannesäilynnän määrä pienenee arvosta 8 arvoon 5. Lapinmäen ja keskustan asemakaava-alueilla eli valuma-alueilla 1.2, 2.3, 3.1, 3.2 ja 3.3 TIA-arvot kasvavat huomattavasti enemmän. Rakentaminen heikentää tyypillisesti hulevesien laatua. Rakennetuilta alueilta ja erityisesti päällystetyiltä pinnoilta muodostuvat hulevedet sisältävät ajoittain runsaastikin liikenteen päästöistä, ajoneuvojen ja pintamateriaalien kulumisesta sekä talvikunnossapidosta peräisin olevia epäpuhtauksia, kuten raskasmetalleja. Lisäksi hulevesien laatua heikentävät irtoroskat, kotieläinten jätökset ja hiekoitushiekan aiheuttama mahdollinen kiintoaineksen kasvu. Rakennettujen alueiden kattopinnoilta muodostuvat hulevedet ovat laadultaan suhteellisen puhtaita, mutta niiden runsaus voi aiheuttaa ongelman huuhtoessaan muilta pinnoilta ja virtausreiteiltä mukaansa kiintoaineista ja epäpuhtauksia. Suunnittelualueella muodostuvat hulevedet ovat nykytilanteessakin osittain likaisia (muun muassa tie- ja katualueita tulevat hulevedet). Purkureittien avo-ojien kasvillisuus, tiivistymätön maaperä ja luonnonmukaisemmat virtausreitit pystyvät sitomaan osan hulevesien epäpuhtauksia 4 HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITTELU 4.1 Hulevesien hallinnan periaatteet Hulevesioppaan 3 mukaiset hulevesien hallinnan yleiset periaatteet ovat hulevesien muodostumisen estäminen; hulevesien määrän vähentäminen eli käsittely ja hyödyntäminen syntypaikalla; johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä; johtaminen yleisillä alueilla oleville hidastus- ja viivytysalueille, esimerkiksi kosteikkoihin; johtaminen purkuvesiin tai pois alueelta. Lähtökohtana keskustan ja Lapinmäen asemakaavojen hulevesien hallinnan suunnittelussa on, että hulevedet hallitaan ennen niiden johtamista kaava-alueen läpi kulkeviin ojauomiin. Hulevesien hallinta esitetään toteutettavaksi viivyttämällä hulevesiä sekä alueellisesti, että tonttikohtaisesti. Alueen purkuvesistö on Kyrönjoki, josta Vaasan Vesi ottaa kaiken raakavetensä. Koska Kyrönjoessa on nykytilassa havaittu laatuongelmia ja jokea hyödynnetään raakavesilähteenä, tulee viivytysjärjestelmien suunnittelussa huomioida myös laadullinen hallinta. 3 Kuntaliitto Hulevesiopas

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (11) 4.2 Alueellinen hallinta Alueellisten hulevesien viivytysjärjestelmien viitteelliset sijainnit ja tilavaraukset on esitetty liitekartalla 1. Alueellisten viivytysjärjestelmien sijoittelussa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan Isonkyrön keskustan osayleiskaavan hulevesiselvityksessä esitetyt alueellisten hulevesijärjestelmien tilavaraukset. Viheralueille suositellaan sijoitettavan matalia, nurmipintaisia viherpainanteita (kuva 4). Viherpainanteisiin ei synny pysyvää vesipintaa, vaan painanteet tyhjentyvät sadetapahtumien välillä. Painanteissa tulee olla suunniteltu purkuputki sekä ylivuoto. Painanteet suositellaan purettavan nykyisiin avo-ojiin, mikäli se on korkeusasemien puolesta mahdollista. Painanteiden kasvillisuus tehostaa kiintoaineksen pidättymistä, mikä tukee laadullisen hallinnan tavoitteita. Kuva 4. Esimerkki matalasta viivytyspainanteesta. Tonttien kenttä- ja kattovedet suositellaan johdettavan alueellisiin järjestelmiin mahdollisuuksien mukaan maanpäällisillä ratkaisuilla. 4.3 Tonttikohtainen hallinta Tonttikohtaista viivytystä suositellaan sekä keskustan, että Lapinmäen asemakaavojen alueelle. Erityisesti nykytilan valuma-alueilla 2.2, 2.3 ja 2.6, hulevesien alueellinen viivyttäminen voi jäädä riittämättömäksi tilan puutteen vuoksi. Esimerkiksi valuma-alueen 2.6 AL-1-alueella syntyviä hulevesien alueelliseen viivyttämiseen ei ole tilaa kaavaluonnoksessa. Kyseisellä alueella hulevesien viivyttäminen jää tonttikohtaisten järjestelmien varaan. Tonttikohtainen viivytys voidaan toteuttaa esimerkiksi matalilla viherpainanteilla biopidätysalueilla (kuva 5).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (11) Kuva 5. Esimerkki tontilla toteutetusta viherpainanteesta. Vähäisten korkeuserojen vuoksi viivytys ja hulevesien johtaminen suositellaan toteutettavan maanpäällisillä, avoimilla järjestelmillä. Maanpäällisiä johtamisjärjestelmiä suositellaan käytettävän myös tonteilla, joiden hulevedet voidaan johtaa alueellisiin järjestelmiin. Hulevesien johtaminen voidaan toteuttaa pinnan muotoilulla ja erilaisilla kanavilla ja kouruilla (kuva 6).

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (11) Kuva 6. Esimerkkejä maanpäällisistä hulevesien johtamisratkaisuista. 5 HULEVESIJÄRJESTELMIEN MITOITUS 5.1 Rankkasadetiedot 5.2 Mitoitus Tarkasteluissa on käytetty Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) 4 loppuraportissa ja Hulevesioppaassa 3 esitettyjä sateen keskimääräisiä intensiteettejä 1 km 2 aluesadannalle. Sadetiedot ovat viimeisimpiä yleisessä käytössä olevia tietoja ja ne perustuvat Suomessa kesällä v aikana tehtyihin tutkasadehavaintoihin ja ne vastaavat Etelä-Suomen sateita. Mitoitussateeksi valittiin 1/5a toistuva 20 minuutin sadetapahtuma. Suurin hulevesivirtaama saavutetaan yleensä silloin kun sateen kesto valitaan kertymisajan eli valuma-alueen etäisimmästä reunasta purkupisteeseen kuluvan virtausajan pituiseksi. 5 Suunnittelualueen valuma-alueilla suurin virtaama aiheutuu keskimäärin 20 minuutin sateella. Nykytilan sekä tulevan tilan maankäytön mukaiset hulevesien huippuvirtaamat ja niitä vastaavat hulevesimäärät määritettiin TIA:n, painannesäilynnän sekä valitun sadetapahtuman perusteella. Hulevesien viivytystarve saatiin tulevan ja nykytilan hulevesimäärän erotuksena. 4 Aaltonen, J. ym Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen Ympäristö, s. 5 Suunnittelukeskus Oy Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät, suunnitteluohje.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 10 (11) 6 SUOSITUKSET KAAVAMERKINNÖIKSI AL-, AP-, AO-, K-, KL-, LHK-, P-, PVU-, T-, ja TY-alueille suositellaan tonttikohtaista viivytystä. Ehdotukset tonttikohtaisiksi viivytysvaatimuksiksi keskustan ja Lapinmäen asemakaavoille on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 Tonttikohtaiset viivytysvaatimukset. Keskusta AL, K, KL, LHK, P, PVU, TY Tonttikohtainen viivytysvaatimus 1 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa Lapinmäki T, TY 1 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa AP, AO 0,5 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa Tonttikohtaista viivytystä koskeva kaavamääräys esimerkiksi: Kiinteistön vettäläpäisemättömillä pinnoilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä viivyttää tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on 1 kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. T- ja TY -alueilta tulevista hulevesistä, puhtaita kattovesiä lukuun ottamatta, esitetään lisämääräykseksi öljyn ja hiekan erottamista. Alueelliset järjestelmät: Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakentein. Alueelliset järjestelmät tulee mitoittaa vähintään 1/5a toistuvalle 20 minuutin sadetapahtumalle.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (11) 7 SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN 8 YHTEENVETO Hulevesien hallintajärjestelmien toiminta ja mitoitus tulee tarkentaa maankäytön suunnittelun edetessä mallintamalla. Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan tulee kiinnittää jatkosuunnittelussa huomiota. Hulevesien hallintatoimenpiteistä, hulevesiviemäreistä ja ojista tulee laatia toteutussuunnitelmat, joissa niiden sijainti, mitoitus ja yksityiskohdat tarkennetaan. Suunnitelmassa on laadittu Isonkyrön keskustan sekä Lapinmäen asemakaavojen varten hulevesien hallintasuunnitelma. Työn suunnittelualue käsittää keskustan asemakaavaluonnoksen muutosalueen sekä Lapinmäen asemakaavaluonnoksen alueen. Alue on topografialtaan tasainen etenkin keskustan asemakaavan alueella. Lapinmäen asemakaavan alueella korkeuseroja on nykytilassa enemmän. Suunnittelualue sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueella. Suunnittelualue on nykytilassa pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa sekä metsäaluetta. Lisäksi alueella sijaitsee joitakin teollisuus- ja työpaikkatoimintoja ja pientaloasutusta. Kaavaluonnoksissa suunnitellun maankäytön myötä koko tarkasteltavan valuma-alueen läpäisemättömien pintojen osuus tulee kasvamaan 27 % arvosta arvoon 47 %. Suunnittelualueelle esitetään hajautettua hulevesien hallintajärjestelmää, jossa hulevesiä viivytetään tonttikohtaisin ja alueellisin järjestelmin. Hulevesiä tulee viivyttää tonttikohtaisin järjestelmin AL-, AP-, AO-, K-, KL-, LHK-, P-, PVU-, T-, ja TY-alueilla. Tonttikohtaisten järjestelmien mitoituksessa päädyttiin laskelmien perusteella esittämään AP- ja AO-alueille 0,5 m3 ja muille alueille 1 m 3 sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Yleisien alueiden hulevesien viherpainanteet mitoitettiin laskelmien perusteella kerran 5 vuodessa toistuvalle tilanteelle. Viheralueille suositellaan sijoitettavan matalia, nurmipintaisia viherpainanteita. Painanteiden kasvillisuus tehostaa kiintoaineksen pidättymistä, mikä tukee laadullisen hallinnan tavoitteita. Tonttien kenttä- ja kattovedet suositellaan johdettavan alueellisiin järjestelmiin mahdollisuuksien mukaan maanpäällisillä ratkaisuilla. Yleisten alueiden viherpainanteiden alustavat sijainnit on esitetty yleissuunnitelmakartalla. Tarkastanut: Laatinut: Päivi Määttä projektipäällikkö, dipl.ins. Emmaleena Krankkala suunnitteluinsinööri, dipl.ins.

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30808 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (14) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS

ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN NRO 8524 HULEVESISELVITYS LOPPURAPORTTI ID 822 375 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23645 LOPPURAPORTTI 1 (20) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVAN NRO 8360 HULEVESISELVITYS

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVAN NRO 8360 HULEVESISELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI HAUKILUOMA ASEMAKAAAN NRO 836 HULEESISELITYS RAPORTTI ID 94 38 FCG SUUNNITTELU JA TEKNKKA OY..5 P5445 FCG SUUNNITTELU JA TEKNKKA OY RAPORTTI (6)..5 Sisällysluettelo JOHDANTO.... Projektin

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA

JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI JUVANKADUN ITÄPUOLISEN ASEMAKAAVAN 8258 HULEVESISELVITYS JA- SUUNNITELMA LOPPURAPORTTI ID 555 678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19844 Loppuraportti

Lisätiedot

Isokuusi III ak 8639 ehdotusvaiheen hulevesisuunnitelma

Isokuusi III ak 8639 ehdotusvaiheen hulevesisuunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Isokuusi III ak 869 ehdotusvaiheen hulevesisuunnitelma Raportti ID 6 859 FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY 8..06 P08 Raportti I (I) 8..06 Sisällysluettelo Johdanto.... Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS

VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 4: HULEVESISELVITYS Liite 4a: LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Loppuraportti

Lisätiedot

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Matti Kaurila, Espoon tilakeskus Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 20.1.2017 TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS 2 Päivämäärä 20.1.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PORVOON KAUPUNKI LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA LOPPURAPORTTI LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27132 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS

TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI TAIMISTO-TENNARIN ALUEEN HULEVESISELVITYS LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26894 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 TALOYHTIÖN HULEVESIEN KÄSITTELY Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 Dipl.ins. Hannes Björninen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Taloyhtiön hulevesien oikeaoppinen käsittely 1. Hallinnan tavoitteet 2.

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Raportti ID 1 240 957 2.12.2014 2.12.2014 1 (13) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA SIPOON JOKILAAKSON HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22534 1 (18) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnitelman lähtökohdat

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Toivion osayleiskaavan hulevesiselvitys ja vesistrategia

Toivion osayleiskaavan hulevesiselvitys ja vesistrategia PIRKKALAN KUNTA Toivion osayleiskaavan hulevesiselvitys ja vesistrategia Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33029 Loppuraportti I (II) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys Raportti 29.3.2015 Päivitys 29.3.2015 29.3.2015 1 (15) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti Raportti 7.5.2014 7.5.2014 1 (14) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 ID- numero 1 650 085 Hulevesiselvitys 22.2.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Kuninkaantammi Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, Kuntaliitto ja SYKE Kimmo Kuisma, Talous- ja suunnittelukeskus 6.2.2009 Kimmo Kuisma Esityksen sisältö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNNAN KAUPUNKI JA HÄMEENLINNNAN SEUDUN VESI OY MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU ESIKOPIO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21374 ESIKOPIO

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Tampereen kaupunki Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Raportti Elina Teuho 23.8.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 23.8.2017 ID 1 812 115 Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys 23.8.2017 1 (15)

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN ETELÄOSAN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

LAHDESJÄRVEN ETELÄOSAN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI LAHDESJÄRVEN ETELÄOSAN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS LOPPURAPORTTI ID 794 118 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23167 Loppuraportti

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

BASTUKÄRR II TYÖPAIKKA-ALUEEN HULEVESI- JA PINNANTASAUSSUUNNITELMAT

BASTUKÄRR II TYÖPAIKKA-ALUEEN HULEVESI- JA PINNANTASAUSSUUNNITELMAT Sipoon kunta BASTUKÄRR II TYÖPAIKKA-ALUEEN HULEVESI- JA PINNANTASAUSSUUNNITELMAT Loppuraportti LUONNOS FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I X.X.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS

TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18834 Loppuraportti Harilainen Lauri Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma

Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KIURUVEDEN KAUPUNKI Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26908 Raportti Puuronen Elisa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys

Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KANGASALAN KUNTA Tarastenjärven asemakaavan nro 740 hulevesiselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25574P002 Loppuraportti I (II) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto FCG Finnish Consulting Group Oy Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TARKISTAMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI VANTAANJOEN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot