NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Viite NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

2 NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä Laatija Hyväksyjä Kuvaus R. Martikainen M.Saharinen Yleissuunnitelma Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. LÄHTÖKOHDAT Sijainti Kaavoitus Suunnittelualueen kuvaus Korkeusasema ja maaperä Nykyiset kadut Nykyinen kunnallistekniikka Nykyinen valaistus 4 3. KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Liikenne Kevyt liikenne Joukkoliikenne Kadut Tonttikatu Tontit Valaistus Hulevedet ja kuivatus Jätevesiviemärit Jätevesipumppaamot Vesijohdot 5 4. KUSTANNUSARVIO Hattisenranta Katu 5 5. JATKOTOIMENPITEET 6 PIIRUSTUKSET 101 Kadun ja vesihuollon yleissuunnitelma 201 Kadun pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus

4 1 1. JOHDANTO Tämä yleissuunnitelma liittyy Nastolan kunnan käynnissä olevaan asemakaavoitukseen Hattisenrannan alueen kaava-alueella. Suunnitelman tarkoitus on tukea kaavoitustyötä laatimalla kunnallistekniikan yleissuunnitelma alueen kaduista, vesihuollosta ja hulevesien hallinnasta sekä meluselvityksen.

5 2 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nastolan kunnassa Iso-Kukkasen ranta-alueella. Alue rajautuu etelässä ja pohjoisessa asemakaava-alueeseen ja on rantayleiskaavan mukaista AP-aluetta. Alueen sijainti on esitetty alla olevassa kartassa. Kuva 1. Sijaintikartta (Nastolan kunnan sivuilta karttapalvelusta) 2.2 Kaavoitus Alueelle laaditaan asemakaava. Asemakaavasta on laadittu kaavaluonnos. Alueelle kaavoitetaan asuinpientalo- ja erillispientalotontteja. Alue rajoittuu etelässä asemakaava-alueeseen ja itäpuolinen alue kuuluu Iso Kukkasen, Salajärven, Ruuhijärven rantayleiskaava-alueeseen. Ranta-alue on rantayleiskaavan mukaan noin 6 hehtaarin osalta pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Aluevaraus ulottuu siinä rantaan noin 400 m matkalta. Hattisenkärjen alue on rantayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alla olevassa kuvassa on esitetty ote alueen kaavaluonnoksesta.

6 3 Kuva 2. Ote Hattisenrannan kaavaluonnoksesta [Nastolan kunta] 2.3 Suunnittelualueen kuvaus Korkeusasema ja maaperä Suunnittelualue on nykyisin pääosin rakentamatonta epätasaista metsämaastoa. Alueella kasvaa vanhaa sekametsää. Alueen luoteisosissa maanpinta on korkeimmillaan tasossa Alin kohta sijoittuu alueen keskivaiheelle, hulevesien purkukohtaan, jossa maanpinnan korkeustaso on noin +94. Alueen maaperä koostuu hiekkamoreenista. Alue ei sijaitse pohjaveden muodostumisalueella.

7 Nykyiset kadut Alueen länsipuolella on nykyinen, pohjois eteläsuunnassa kulkeva maantie 3134 (Pajulahdentie) sekä kevyen liikenteen väylä. Pajulahdentie ja kevyen liikenteen väylä ovat asfalttipäällysteisiä. Tien leveys on noin 6,5 metriä Nykyinen kunnallistekniikka Alueen länsipuolella, nykyisen Pajulahdentien pohjoispuolella kulkee jätevesiviemäri sekä vesijohtolinja Nykyinen valaistus Pajulahdentiellä on valaistus puupylväin ilmajohdoilla. Akalahdentien valaistus on toteutettu metallipylväin ja maakaapelein. 3. KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 3.1 Liikenne Hattisenrannan alue liittyy nykyiseen tieverkkoon (Pajulahdentie) alueen eteläpuolella. Kaavaalueen mitoituksen lähtökohtana on käytetty nopeusrajoitusta 40 km/h. Pajulahdentieltä on yhteys maantielle 312 (Kouvolantie). Kaava-alueen rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta Pajulahdentien liikennemääriin. 3.2 Kevyt liikenne Nykyisen Pajulahdentien varressa on erillinen kevyen liikenteen väylä. Suunnittelualueelle ei ole suunnitteilla kevyen liikenteen väylää. 3.3 Joukkoliikenne Pajulahdentiellä ei ole päivittäistä linjaliikennettä. Lähin vakiovuoroliikenteen pysäkki on Kukkastiellä välittömästi Karhusillantien liittymästä länteen päin. 3.4 Kadut Nastolan junaseisake sijaitsee Pysäkintiellä, noin 3,0 km suunnittelualueen eteläpuolella Tonttikatu Alueen katu on tonttikatu, jonka päällysteen leveys on 5,5 metriä ja sivukaltevuus on maaston mukaisesti yksipuolinen. Katu on suunniteltu asfalttibetonipintaiseksi. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee välillä 1-12 %. 3.5 Tontit Tonttien viemäröinnin järjestäminen nostaa tonttien korkeusasemaa nykyisestä maanpinnasta kadun puoleiselta rannalta. Suositellut korkeusasemat esitetään katujen rakennussuunnitelmissa. 3.6 Valaistus Suunnitelmassa ei esitetä valaistusta. 3.7 Hulevedet ja kuivatus Kadun pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin matalien nurmetettavien painanteiden avulla. Kiinteistöjen hulevedet johdetaan tonttikohtaisesti Iso-Kukkaseen. Kadun hulevedet johdetaan kadun alle rakennettavaan viettoviemäriin, joka johdetaan VL-hu merkinnällä olevalle alueelle rakennettavaan hulevesialtaaseen. Altaasta vedet valuvat pientä

8 5 ojaa pitkin Iso-Kukkaseen. Suunnitelmassa on esitetty altaan vaatima tilantarve pinta-alana ja tilavuutena. Hulevesialtaan ja ojien sijaintia ja tilavuuksia tarkennetaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Hulevesijärjestelmän tarkoitus on myös toimia poikkeuksellisen suurten virtaamien tapauksessa tulvareittinä. Hulevesijärjestelmät mitoitetaan rakennussuunnittelun yhteydessä. 3.8 Jätevesiviemärit Kiinteistöjen jätevedet pumpataan kiinteistökohtaisesti kadun alle rakennettavaan paineviemäriin. Alueelle rakennettavan painerunkolinjan kokona käytetään 63M. Paineviemäri liitetään nykyiseen viettoviemäriin Pajulahdentiellä. Kiinteistöt liitetään painerunkolinjaan Y-haaroin kiinteistökohtaisella pumppaamolla. 3.9 Jätevesipumppaamot Alueelle ei rakenneta uusia pumppaamoita. Kiinteistöt liittyvät paineviemäriin kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla Vesijohdot Kiinteistöt liitetään kadun alle rakennettavaan vesijohtoon. Vesijohdon runkolinjan koko on 63M. Rakennettava vesijohto liitetään nykyiseen vesijohtoon Pajulahdentiellä. Venttiilit asennetaan tonttijohtoihin sekä vesijohtoon risteyskohdissa. 4. KUSTANNUSARVIO Yleissuunnitelmavaiheen rakentamisen kustannusarvio on noin (alv 0 %). Hintaan ei sisälly kadun ja vesihuollon työmaa- ja tilaajakustannukset, jotka arvioidaan olevan noin 15 % hinnasta. Katurakentamisen osuus on (alv 0 %), joka sisältää kadun rakentamisen lisäksi asfaltoinnin, vihertyöt ja hulevesialtaan. Hintaan ei sisälly sähköverkkoa, datayhteyksiä ja alueen energiajärjestelmiä. Vesihuollon rakentamisen osuus (alv 0 %). Hintaan sisältyy vesihuoltolinjojen rakentaminen. 4.1 Hattisenranta Katu - kadun rakentaminen vesihuollon rakentaminen Yhteensä Kustannusarvio on tehty käyttäen Foren hankeosalaskentaa.

9 6 5. JATKOTOIMENPITEET Laadittu yleissuunnitelma tulee toimimaan seuraavan suunnitteluvaiheen pohjana. Jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin: - vesihuoltoverkoston mitoitus ja suunnittelu - kuivatus ja ritiläkaivojen sijainti - hulevesialtaan suunnittelu - katurakenteiden mitoitus ja suunnittelu - tonttien ajoliittymien sijainnit - kadun leikkausluiskien kaltevuus liito-oravapuiden kohdalla tarkennettava Lahdessa 30. päivänä kesäkuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Mika Saharinen projektipäällikkö Reetta Martikainen suunnittelija