Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS Työnro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710"

Transkriptio

1 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS Työnro

2 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Selvityksen sisältö ja tekijät Hulevesiin liittyvää sanastoa VALIO OY RIIHIMÄEN MEIJERI Sijainti ja nykyinen maankäyttö Maaperä ja korkeussuhteet Pinta- ja pohjavedet Uudet tontinkäyttösuunnitelmat HERAJOEN LÄNTINEN TEOLLISUUSALUE Sijainti ja nykyinen maankäyttö Maaperä ja korkeussuhteet Pinta- ja pohjavedet Uudet maankäyttösuunnitelmat HULEVESILASKELMAT Valuma-alueet Mitoitussade Hulevesien määrät, meijerin alue Hulevesien määrät, Herajoen läntinen teollisuusalue HULEVESIEN HALLINTA Tarve ja tavoitteet Hulevesien hallinta meijerin alueella Hulevesien hallinta Herajoen läntisellä teollisuusalueella Hulevesien laatu Tulvimisriski Kosteikon rakenteet, esimerkkejä LÄHDEAINEISTO LIITTEET... 19

3 3 (19) 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät Tämä hulevesiselvitys on tehty Riihimäen keskustan lounaispuolella olevien Valio Oy Riihimäen meijerin ja Herajoen läntisen teollisuusalueen asemakaavatöitä varten. Kaavoitettavat alueet sijaitsevat valtatie 3 itäpuolella Riihimäen eteläisen eritasoliittymän läheisyydessä. Hulevesiselvityksessä on käytetty lähtökohtana meijerille tehtyjä tontinkäyttösuunnitelmia sekä Herajoen teollisuusalueelle tehtyjä maankäyttöluonnoksia. Selvityksen tarkoituksena on arvioida uuden maankäytön vaikutuksia alueen hulevesimääriin sekä antaa suositus hulevesien hallinnasta. Maankäytön muutokset eivät saa aiheuttaa tulvimisriskiä moottoritien alittaville rummulle tai suunnittelualueelta lähteville laskuojille ja siksi hulevesiä on viivytettävä kosteikkojen, altaiden tai muiden viivytysmenetelmien avulla. Selvityksen tilaajina ovat Valio Oy:stä Jarmo Näsman sekä Riihimäen kaupungilta Jari Jokivuo ja Ilpo Lehtinen. Selvityksen ovat tehneet A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä Elina Ahlqvist ja Riitta Syvälä. 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa Hulevedet Mitoitussade Pintavalunta Valuma-alue Valuntakerroin Virtaama, Q Rakennetuilla alueilla sade- ja sulamisvesien muodostama pintavalunta Hulevesilaskelmissa käytetyn sateen rankkuus [l/s*ha], joka valitaan taulukoista valuma-alueen suuruuden ja tulvimisesta aiheutuvien haittojen perusteella. Se osuus sade- ja sulamisvesistä, joka ei imeydy maaperään tai haihdu ilmaan vaan pyrkii virtaamaan maan pintaa pitkin vesistöä kohden. Määrään vaikuttaa mm. pinnan laatu, vuodenaika, lämpötila ja aikaisemmat sateet. Vedenjakajien rajaama alue, jolta vedet kertyvät tiettyyn paikkaan tai vesistöön. Valuma-alueelta pintavaluntana poistuvan veden osuus alueelle satavasta kokonaisvesimäärästä. Kerroin 0-1 riippuu mm. pinnan läpäisevyydestä ja maaperän kapasiteetista varastoida vettä. Esimerkiksi kattopintojen kerroin on 1 ja tasaisen metsämaan 0,1. Vesivirran määrä aikayksikköä kohti, yksikkö litraa tai kuutiometriä sekunnissa [l/s, m 3 /s]. Hulevesivirtaama lasketaan mitoitussadetta, valuma-alueen pinta-alaa ja valuntakerrointa käyttäen.

4 4 (19) 2 VALIO OY RIIHIMÄEN MEIJERI 2.1 Sijainti ja nykyinen maankäyttö Kaavoitettava alue sijaitsee noin 4 km päässä Riihimäen keskustan lounaispuolella Herajoen kaupunginosassa korttelissa numero Alue rajautuu idässä Helsinki-Tampere -moottoritiehen (valtatie 3), pohjoisessa ja lännessä Meijerintiehen sekä etelässä rakentamattomaan maa- ja metsätalousalueeseen. Kaava-alueella on Valio Oy:n Riihimäen meijeri sekä siihen liittyviä varasto-, toimisto-, myymälä- ja asuinrakennuksia. Alueella on myös Fortumin voimalaitos, joka tuottaa energiaa meijerin tarpeisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 21 ha. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu työpaikka-alueeksi, jossa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia. Alueen pohjoiskärki rajoittuu tärkeään tai muuhun vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen sekä tärkeään maisemaalueeseen. Riihimäki yleiskaavassa alue on pääosin merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi, mutta kaava-alueen eteläreunassa on asuntoaluetta. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Tontilla on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa tontti on määritelty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Kuva 1. Alueen sijainti kartalla

5 5 (19) 2.2 Maaperä ja korkeussuhteet Maaperäkartan mukaan meijerin rakennettu alue on täytemaalla. Rakentamattomalla alueella on noin 0,5 m paksuinen humuskerros ja sen alla 1-2 m syvyydessä tiivis moreeni. Meijerialueen pohjoisosassa on hienojakoisella maaperällä läjitysalue, jonne on tiettävästi läjitetty meijerin rakennusvaiheiden ylijäämämaita. Nykyisin alue toimii lumenkaatopaikkana. Eteläosan rinnealue on moreenia, joka muuttuu savialueeksi pohjoiseen mentäessä. Alueella on suuria korkeuseroja ja maastoa on jouduttu muokkaamaan huomattavasti. Maanpinnan korkeusero vaihtelee välillä m ja korkein kohta on eteläosan metsäisellä moreenirinteellä. Maasto nousee kaakkois-eteläsuunnassa. 2.3 Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue kuuluu Vantaanjoen päävaluma-alueeseen. Meijerin alueella on hulevesiviemäröinti. Päärakennuksen pohjois- ja länsipuolen hulevedet kulkevat öljynerotusjärjestelmien kautta ja päätyvät pohjoisreunassa poikittain kulkevaan putkitettuun (800 mm) ojaan. Moottoritien alittaa halkaisijaltaan 800 mm betoninen rumpu, josta vedet kulkeutuvat edelleen Herajokeen. Päärakennuksen etelä- ja itäpuolelta vedet johdetaan hulevesiviemäreistä alueen kaakkoiskulmauksessa olevan yksityistien alitse moottoritien sivuojaan, josta ne virtaavat edelleen etelään päin. Vedet alittavat valtatien 800 mm betoninen rummun kautta valtatien itäpuolelle kohti Silmäkenevaa ja herajokea. Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, mutta kaava-alueen pohjoispuolella on Herajoen I-luokan pohjavesialue (nro ), joka on Riihimäen tärkein pohjavesialue ja jossa sijaitsee Herajoen vedenottamo. GTK:n v tekemien tutkimusten mukaan pohjavesi on Meijeritien pohjoisosassa tasolla noin mpy eli noin 5-15 m syvyydellä maanpinnasta. Valuma-alueiden rajat ja pintavesien valuntasuunnat näkyvät kuvassa 7. Kuva 2. Meijerin alue etelästä päin katsottuna.

6 6 (19) 2.4 Uudet tontinkäyttösuunnitelmat Riihimäen kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan muutoksen laatimisen sillä lähtökohdalla, että tontin rakennusoikeutta nostetaan tehokkuuteen e=0,5 ja asuinrakennusten rakennusala poistetaan. Valiolla on tarkoitus laajentaa tuotanto- ja muita tilojaan n k-m 2. Alueen eteläreunassa olevien rivitalojen paikalle on tulossa pysäköintipaikkoja ja pohjoisen läjitysalueelle uudisrakennus sekä pysäköintiä. Rakentamattoman alueen osuus pienenee merkittävästi ja läpäisemättömien katto- ja asfalttipintojen osuus kasvaa monikertaiseksi. Alla olevasta kuvasta näkyy RE-Suunnittelun tekemä käyttösuunnitelma meijerin alueelta. Kuva 3. Tontinkäyttöluonnos, RE-suunnittelu Oy

7 7 (19) 3 HERAJOEN LÄNTINEN TEOLLISUUSALUE 3.1 Sijainti ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue sijaitsee noin 5 km päässä Riihimäen keskustan lounaispuolella Herajoen 25. kaupunginosassa. Alue muodostuu valtatie 3:n länsipuolella olevasta, Retkiojantien ja Valio Oy:n Riihimäen meijerin välisestä rakentamattomasta Herajoen läntisestä teollisuusalueesta. Suunnittelualueen halki kulkevan, vielä rakentamattoman Meijerintien linjausta on tarkoitus siirtää Kalmun osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti itään lähemmäksi moottoritietä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 87 ha ja se on nykyisellään osittain hakattua metsätalousmaata. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa v on kaava-alue osoitettu työpaikkaalueeksi, jonne voi sijoittua myös muuntamo tai muu energiahuollon kohde. Teollisuusalueen eteläosaan on esitetty ohjeellinen poikittainen tielinja ja kehitettävä eritasoliittymä valtatielle. Maakuntakaavaa ollaan uudistamassa ja 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on teollisuusalueen pohjoisreunaan merkitty itä-länsisuuntainen lähivirkistysalue, joka jatkuu länteen päin. Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan kehitettävän liikennekäytävän alueeseen. Riihimäki yleiskaavassa alue on pääosin merkitty teollisuus- ja työpaikkojen vara-alueeksi, joka suositellaan otettavaksi käyttöön vuoden 2010 jälkeen. Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava, joka on vahvistunut Kaavan mukaista rakentamista ei ole tehty. Kuva 4. Herajoen läntisen teollisuusalueen sijainti kartalla

8 8 (19) 3.2 Maaperä ja korkeussuhteet Maaperäkartan mukaan alueen maaperä on hiekka tai soramoreenia, mutta matalimmille kohdin on kerrostunut hienompia maalajeja kuten savea tai silttiä. Maanpinnan korkeusero vaihtelee välillä m ja korkein kohta on pohjoisosan metsäisellä moreenirinteellä. Alueen keskiosa ja kaakkoiskulmaus on alavaa ja siellä on soistuneita kohtia. Edelleen etelään mentäessä maanpinta nousee ja on korkeimmillaan tasolla Moottoritien sivustassa maanpinta kumpuilee alavaa aluetta korkeammalla ja ohjaa vesiä etelään päin. 3.3 Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen. Pääosa pintavesistä kulkeutuu suunnittelualueen länsikulmauksessa olevan kosteikkoalueen kautta Paalijokeen. Osa vesistä menee valtatien alittavia rumpuja pitkin Silmäkenevalle. Valuma-alueiden rajat ja pintavesien valuntasuunnat näkyvät kuvassa 7. Alueella ei ole hulevesiviemäreitä. Vedet kulkevat luontaisia tai kaivettuja uomia pitkin ja virtaus hidastuu soisimmilla kohdilla. Moottoritien alitse kulkee kaksi halkaisijaltaan 800 mm betonirumpua, joista pohjoisempi on meijerin alueen ja Retkiojantien puolessa välissä ja eteläisempi Retkiojantien eteläpuolella. Kaavoitettava ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kuva 5. Herajoen läntinen teollisuusalue pohjoisesta päin katsottuna. Etualalla meijerin liikennealueita ja purettava rivitaloalue.

9 9 (19) 3.4 Uudet maankäyttösuunnitelmat Suunnittelualue kuuluu kaavaehdotusvaiheessa olevan Kalmun osayleiskaavan alueeseen, johon kuuluu myös pohjoisessa oleva Valion meijerin tontti. Osayleiskaavassa suunnittelualueen rakennettava osuus on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. Kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistetty Herajoen teollisuusalueella. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle ollaan sijoittamassa yksi iso tontti (n. 52 ha) ja yksi pienempi (n. 1 ha) tontti. Tonteille kulku tapahtuu Meijerintien jatkon kautta, joka tulee kulkemaan valtatien rinnalla Retkiojantielle saakka. Kuva 6. Herajoen läntisen teollisuusalueen alustavia rakennusmassoja,

10 10 (19) 4 HULEVESILASKELMAT 4.1 Valuma-alueet Valuma-alueiden rajausten määrittelyssä hyödynnettiin Kalmun osayleiskaavaalueen hulevesiselvityksessä määritettyjä osavaluma-alue rajoja. Kaavoitettavalle alueelle on määritelty viisi valuma-aluetta, joista meijerin eteläpuolinen alue (nro 3) on jaettu kahteen osavaluma-alueeseen. Valuma-alueiden rajat ja pintavesien valuntasuunnat näkyvät alla olevassa kuvassa a Kaava-alueen raja 4 3b 1 Valuma-alueen nro Valuma-alueen raja Pintavesien valumasuunta 5 Vt 3 alittava rumpu (3 kpl) Kuva 7. Valuma-alueet ja pintavesien päävaluntasuunnat 4.2 Mitoitussade Virtaamalaskelmien mitoitussateen määrittelyssä on noudatettu julkaisua Hulevesien luonnonmukaisen hallinnan menetelmät. Suunnitteluohje. Kuopion kaupunki, Hulevesivirtaamien laskemisessa on käytetty mitoitussateena kerran 20 vuodessa toistuvaa sadetta, jonka kesto on 20 min ja intensiteetti 155 l/s/ha. Samaa mitoitussadetta on käytetty Kalmun osayleiskaavan hulevesiselvityksessä.

11 11 (19) 4.3 Hulevesien määrät, meijerin alue Hulevesien määrän laskemista varten selvitettiin tontilla lisääntyvän kattopintaalan ja päällystetyn alueen määrä. Rakentamisen myötä vettä läpäisemättömien asfaltti- ja kattopintojen määrä kasvaa vajaasta 50 % 90 % ja vedet tulevat kertymään nykyistä nopeammin purkupisteisiinsä tontin rajalle. Meijerin alueella hulevedet kulkevat kahteen suuntaan pinnantasauksen ja hulevesiviemärien mukaisesti. Hulevesivirtaamat on laskettu mitoitussateen sekä valuma-alueen maankäytön ja eri maankäyttötyyppien valuntakertoimien avulla. Laskelmia on syytä tarkentaa viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa, kun alueen maankäyttö ja tontille tulevien rakennusten sijainnit ja koot ovat selvillä. Alla olevassa taulukossa on esitetty meijerin alueella olevien valuma-alueiden nykyisen ja tulevan maankäytön pinta-alat ja valuntakertoimet. Toisessa taulukossa on esitetty nykyisen ja tulevan maankäytön vaikutukset kokonaisvirtaamiin ja keskimääräisiin valuntakertoimiin. Taulukko 1. Nykyisen ja tulevan maakäytön pinta-alat ja valuntakertoimet. Pinta-ala [ha] nykyinen Pinta-ala [ha] tuleva Valumakertoimet Maankäyttö Valuma-alue 1 Yhteensä 11,0 11,0 Rakentamattomat alueet 6,7 0,9 0,1 Päällystetyt liikennealueet ja pysäköinti 3,6 6,4 0,8 Katot 0,7 3,7 1,0 Valuma-alue 2 Yhteensä 8,0 8,0 Rakentamattomat alueet 3,3 1,0 0,1 Päällystetyt liikennealueet ja pysäköinti 2,9 4,7 0,8 Katot 1,8 2,3 1,0 Taulukko 2. Nykyisen ja tulevan maakäytön vaikutukset kokonaisvirtaamiin ja keskimääräisiin valuntakertoimiin. Virtaama [l/s] Nykyinen maankäyttö Tuleva maankäyttö Keskimääräinen valuntakerroin Nykyinen maankäyttö Tuleva maankäyttö Valuma-alue ,4 0,8 Valuma-alue ,6 0,8

12 12 (19) 4.4 Hulevesien määrät, Herajoen läntinen teollisuusalue Hulevesien määrän laskemista varten on arvioitu, että Herajoen läntisen teollisuusalueen tonttien pinta-alasta noin 80 % muuttuu läpäisemättömäksi asfaltti- ja kattopinnaksi. Hulevesivirtaamat on laskettu mitoitussateen sekä valuma-alueen maankäytön ja eri maankäyttötyyppien valuntakertoimien avulla. Laskelmia on syytä tarkentaa viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa, kun alueen maankäyttö ja tontille tulevien rakennusten sijainnit ja koot ovat selvillä. Alla olevassa taulukossa on esitetty alueella olevien valuma-alueiden nykyisen ja tulevan maankäytön pinta-alat ja valuntakertoimet. Toisessa taulukossa on esitetty nykyisen ja tulevan maankäytön vaikutukset kokonaisvirtaamiin ja keskimääräisiin valuntakertoimiin. Taulukko 3. Nykyisen ja tulevan maakäytön pinta-alat ja valuntakertoimet. Pinta-ala [ha] nykyinen Pinta-ala [ha] tuleva Valumakertoimet Maankäyttö Osavaluma-alue 3a Yhteensä 8,6 8,6 Rakentamattomat alueet 8,6 7,4 0,1 Tien nurmetettu luiska 0 0,7 0,5 Päällystetyt liikennealueet ja 0 0,5 0,8 pysäköinti Osavaluma-alue 3b Yhteensä 7,2 7,2 Rakentamattomat alueet 7,2 3,1 0,1 Tien nurmetettu luiska 0 0,6 0,5 Päällystetyt liikennealueet ja pysäköinti 0 2,5 0,8 Katot 0 1,0 1,0 Valuma-alue 4 Yhteensä 56,0 56,0 Rakentamattomat alueet ,1 Päällystetyt liikennealueet ja pysäköinti 0 16,1 0,8 Katot 0 7,9 1,0 Suo/kosteikko 7,0 7,0 0,2 Valuma-alue 5 Yhteensä 22,0 22,0 Rakentamattomat alueet 22 7,4 0,1 Tien nurmetettu luiska 0 0,8 0,5 Päällystetyt liikennealueet ja pysäköinti 0 9,4 0,8 Katot 0 4,4 1,0

13 13 (19) Taulukko 4. Nykyisen ja tulevan maakäytön vaikutukset kokonaisvirtaamiin ja keskimääräisiin valuntakertoimiin. Virtaama [l/s] Nykyinen maankäyttö Tuleva maankäyttö Keskimääräinen valuntakerroin Nykyinen maankäyttö Tuleva maankäyttö Valuma-alue 3a ,1 0,2 Valuma-alue 3b Valuma-alue 4 Valuma-alue ,1 0, ,1 0, ,1 0,6 5 HULEVESIEN HALLINTA 5.1 Tarve ja tavoitteet Hulevesien hallinnan suunnittelulla etsitään sellaisia ratkaisuja, joilla rakentamisen negatiiviset vaikutukset hulevesien laatuun ja määrän kasvuun pystyttäisiin minimoimaan. Lisäksi kaavoitusta varten pyritään määrittämään riittävät ja oikein sijoitetut varaukset, jotta hulevesien käsittely olisi sekä teknisesti, taloudellisesti että ympäristön kannalta mahdollisimman edullista. Hulevesimäärät tulevat meijerin alueella kaksinkertaistumaan ja Herajoen läntisellä teollisuusalueella paikoin jopa viisin-kuusinkertaistumaan alueen rakentumisen myötä. Nykyisten suositusten mukaan hulevedet tulisi ensisijaisesti imeyttää tai hyödyntää syntysijoillaan ja vasta toissijaisesti johtaa alueelta pois. Heikosti vettä imevä maaperä ja alueella syntyvät runsaat vesimäärät eivät mahdollista imeytyksen käyttöä, joten päävaihtoehdoksi jää vesien viivyttäminen ja hallittu ohjaaminen pois alueelta. Valuma-aluetarkastelun perusteella alueelle meijerin alueelle esitetään kahta ja teollisuusalueelle kolmea hulevesien pidättämiseen ja käsittelyyn varattavaa aluetta. Liitteessä 1 on nähtävillä karttapohjalla tässä kappaleessa esitetyt hulevesien hallintatoimenpiteiden sijaintipaikat. 5.2 Hulevesien hallinta meijerin alueella Valuma-alue 1 Valuma-alueelta 1 eli meijerin pohjoispuolelta syntyville hulevesille on rakennettava viivytys, jotta maankäytön muutokset eivät aiheuttaisi tulvimisriskiä meijerin alueelle, valtatie 3:n alittavalle rummulle tai siitä jatkavalle laskuojalle. Viivytys voidaan järjestää pysäköintialueen alle tulevilla hulevesikaseteilla tai, mikäli tilaa löytyy, maanpäällisellä hulevesialtaalla. Nykyisellään luontaisena viivytys- ja imeytyspaikkana toimineelle läjitysalueelle tulee uudisrakennus ja pysäköintipaikkoja. Tontin sisäiset kuivatukset hoidetaan hulevesiviemäreillä. Uudisrakennuksen alle jäävä ja siten käytöstä poistuva öljynerotusjärjestelmä on korvattava uudella.

14 14 (19) Tontin alueella viivytettävä vesimäärä vastaa mitoitussateen aikana kertynyttä vesimäärää, mikä on 1660 m 3. Viivytyspaikan sijainti pohjavesialueen rajalla tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa. Pysäköintialueen kohdalla maanpinta on noin +105, mikä on noin 9 metriä pohjaveden pinnan yläpuolella. Valuma-alue 2 Valuma-alueelta 2 eli meijerin tontin eteläosista syntyville hulevesille on rakennettava viivytys, jotta maankäytön muutokset eivät aiheuttaisi tulvimisriskiä meijerin alueelle tai valtatie 3 sivuojalle ja sen rummulle. Viivytys voidaan järjestää täälläkin pysäköintialueen alle tulevilla hulevesikaseteilla tai, mikäli tilaa löytyy, maanpäällisellä hulevesialtaalla. Viivytettävä vesimäärä vastaa mitoitussateen aikana kertynyttä vesimäärää, mikä on 1150 m 3 Viivytetyt hulevedet voidaan ohjataan nykyisten järjestelyjen mukaisesti valtatien sivuojaan ja edelleen tien alittavalle rummulle. Viivytyksestä maksimissaan tulevien vesien määrä ei saa ylittää nykytilanteen maksimitilanteen (mitoitussateen) aiheuttamaa vesimäärää. 5.3 Hulevesien hallinta Herajoen läntisellä teollisuusalueella Pintavedet kulkeutuvat nykyisellään kolmeen suuntaan, joista pääsuunnat ovat länsi ja etelä sekä vähäisemmässä valtatien suunta eli itä. Meijeritien jatkon ja teollisuusalueen rakentamisen myötä pääosa hulevesistä tullaan johtamaan kaavaalueen länsikulmaukseen sijoittuvaan hulevesipuistoon, jonne sijoitetaan laajahkot kosteikot. Tässä selvityksessä esitettyjen kosteikkojen lisäksi hulevesien pidättämisessä voidaan käyttää viherkattoja, mitkä vähentävät katoilta syntyvien hulevesien määrää noin 50 %. Osavaluma-alue 3a Meijeritien jatkon rakentamisen jälkeen valuma-alue 3 jakaantuu kahteen osaan. Osavaluma-alueelta 3a eli meijerin tontin eteläpuolelta ja Meijeritien jatko pohjoisesta osuudesta kertyviä vesiä viivytetään Meijeritien ja valtatien väliin sijoitettavalle kosteikolla. Kosteikolta vedet johdetaan valtatien alittavalle rummulle. Viivytettävä vesimäärä vastaa mitoitussateen aikana kertynyttä vesimäärää, mikä on noin 280 m 3. Kosteikon keskisyvyytenä mitoitustilanteessa käytetään 30 cm, joten viivytykseen tarvittava tila on noin 1000 m 2 eli 0,1 ha. Osavaluma-alue 3b Valuma-alueen Meijeritien jatkon länsipuolelle jäävältä metsä- ja tonttimaalta tullaan hulevedet ohjaamaan länteen sijoitettavalle kosteikkoalueelle. Viivytettävä vesimäärä on noin 670 m 3, mikä huomioidaan kosteikkojen mitoituksessa. Valuma-alue 4 Valuma-alueelta 4 eli pohjoiselta moreenimäeltä ja suunnitellun tonttialueen pohjois- ja länsiosista vedet kerätään alueen länsikulmauksen kosteikkoalueille. Viivytettävä vesimäärä vastaa mitoitussateen aikana kertynyttä vesimäärää, mikä on noin 4350 m 3. Tämä lisäksi on huomioitava osavaluma-alueelta 3b tulevat 670 m 3. Kosteikon keskisyvyytenä mitoitustilanteessa käytetään 30 cm, joten viivytykseen tarvittava tila on noin 1,7 ha.

15 15 (19) Valuma-alue 5 Valuma-alueelta 5 eli Meijeritien jatkon eteläosasta ja Herajoen teollisuusalueen kaakkoisosasta tulevat vedet kerätään alueen eteläpuolelle sijoitettavaan kosteikkoalueeseen. Alue on kaupungin omistuksessa ja se on nykyisellään ojitettua ja kosteata metsäaluetta. Viivytettävä vesimäärä vastaa mitoitussateen aikana kertynyttä vesimäärää, mikä on noin 2450 m 3. Kosteikon keskisyvyytenä mitoitustilanteessa käytetään 30 cm, joten viivytykseen tarvittava tila on noin 0,8 ha. Kuva 8. Eteläisimmän kosteikkoalueen kohta. Alueen pohjoisosassa on koivikkoa, mutta eteläosa ja valtatien sivusta ovat märkää metsänpohjaa. 5.4 Hulevesien laatu Meijerin alueella kulkee paljon raskasta liikennettä ja siksi sieltä kertyvissä vesissä voi olla öljyä. Vedet tulee johtaa nykykäytännön mukaisesti öljynerotusjärjestelmän kautta laskuojaan. Meijerin alueelta etelään kulkeutuvat vedet eivät nykyään mene öljynerotuksen kautta, mutta tällaisen järjestelyn tarve on tarkastettava. Herajoen teollisuusalueen pysäköinti- ja lastausalueiden hulevedet tulee johtaa öljynerotusjärjestelmien kautta kosteikkoalueille. Muut pihavedet sekä katoilta tulevat vedet voidaan johtaa suoraan kosteikkoalueille. Laajoilta läpäisemättömiltä pinnoilta huuhtoutuu varsinkin sateiden alkuvaiheissa hulevesiin kiintoainesta ja ravinteita. Näiden pidättämiseen kosteikkoalueet ovat hyvä ratkaisu.

16 16 (19) 5.5 Tulvimisriski Seuraavassa taulukossa on arvioitu rakentamisesta aiheutuvia tulvimisriskejä meijerin ja teollisuusalueen eri kohdilla. Taulukko 5. Tulvariskikohteet ja riskin toteutumismahdollisuus. Mahdollinen tulva-alue Vanhan Kormuntien alikulku Meijerin tontin pohjois- ja kaakkoisosan pysäköintialueet Valtatie 3 Valtatien 3 rummut Uudet teollisuustontit Meijeritie Riski ja sen toteutumismahdollisuus Meijeriltä tulevia hulevesiä ei johdeta alikulkuun, joten täydennysrakentaminen ei aiheuta tulvimisriskiä. Pysäköintialueilla voi esiintyä hulevesiviemäreiden tulvimista, mikäli laskuojat eivät vedä. Riittävillä viivytysratkaisuilla ja laskuojien tarkastuksella/kunnostamisella tätä riskiä voidaan minimoida. Valtatien ja teollisuusalueen välissä on kumpareikkoa, jotka estävät teollisuusalueen vesien päästyn valtatielle. Niillä kohdin, missä kumpareikkoa ei ole, on valtatien tasaus teollisuusaluetta korkeammalla. Pohjoisimpaan eli meijerin alueen pohjoispuolella olevaan rumpuun vievä oja on putkitettu. Meijerin alueen hulevesien viivytys pienentää putkitetun ojan ja rummun tulvimisriskiä. Keskimmäiselle rummulle tulevia vesi viivytetään sekä meijerin että teollisuusalueen puolella, joten rummun tai sen laskuojan tulvimisriski on pieni. Eteläisimmän rummun tulvimisriskiä pienentää merkittävästi rummun yläjuoksun puolelle sijoitettava kosteikkoalue. Hulevesiviemäreiden tulvimisriski otettava huomioon alueen sisäisten tulvareittien suunnittelussa. Kadun tasauksen, sivuojien ja rumpujen suunnittelussa otettava huomioon tulvimisriski. 5.6 Kosteikon rakenteet, esimerkkejä Kosteikkojen suunnittelusta ja rakentamisesta on viime vuosina ilmestynyt paljon julkaisuja. Esimerkkinä on seuraavilla sivuilla kaksi kuvaa Teho-hankkeen julkaisusta Käytännön kosteikkosuunnittelu, joissa esitellään kosteikkojen rakennetta. Suomalaisten kosteikkojen rakentamiskustannukset ovat vaihdelleet välillä /ha riippuen maansiirtotöiden määrästä ja kosteikonhalutusta laatutasosta.

17 17 (19) Kuva 9. Esimerkki kosteikon alkupäästä. Julkaisusta Käytännön kosteikkosuunnittelu. Teho-hankkeen julkaisuja 1/2010.

18 18 (19) Kuva 10. Esimerkki kosteikon rakenteesta. Julkaisusta Käytännön kosteikkosuunnittelu. Teho-hankkeen julkaisuja 1/2010.

19 19 (19) 6 LÄHDEAINEISTO Kalmun osayleiskaavan hulevesiselvitys, Ramboll Oy Kalmun osayleiskaavan selostus, Riihimäki 25. Herajoki. Herajoen meijerin asemakaavamuutos ja asemakaava Herajoen läntinen teollisuusalue. Asemakaava ja asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Riihimäen kaupunki, Kaavoitusyksikkö RE-Suunnittelu. Valio Oy Riihimäen meijerin tontinkäyttöluonnos Käytännön kosteikkosuunnittelu. Teho-hankkeen julkaisuja 1/ LIITTEET Liite 1. Hulevesijärjestelyt. Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki. Tampereella A-Insinöörit Suunnittelu Oy DI Elina Ahlqvist

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Riihimäki 25. Herajoki VALIO OY RIIHIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVAMUUTOS

Riihimäki 25. Herajoki VALIO OY RIIHIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVAMUUTOS Riihimäki 25. Herajoki VALIO OY RIIHIMÄEN MEIJERI ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10.1.2012 PÄIVÄTTYÄ JA 7.3.2013 TARKISTETTUA KAAVAKARTTAA. Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 1(6) OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 PROJ. NRO X Taruman asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI. KOIVISTONKYLÄ-5393

Lisätiedot

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI MAISEMA JA PAIKKA SELVITYS PARKKIARON OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI Maisemarakenne ja maiseman yleispiirteet Osayleiskaava-alueen maiseman perusrakenne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 31.10.2013 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 YDINKESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 Vaasan kaupunki Kaavoitus 2011 SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Ekologinen hulevesien käsittely...4 2.1. Ekologinen hulevesien käsittely

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 18.5.2009, 18.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ...1 2. SUUNNITTELUALUE...1 3.

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 1 (8) FCG FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22961 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE L O V I I S A 9.8.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 40, TESJOKI, KORTTELIN 1 OSA SEKÄ OSAT KATU- JA TIEALUEISTA, TAVASTANTIE KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TAVASTANTIE

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot