LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys"

Transkriptio

1 LIITE ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

2 Sisältö 2 1 JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET Monikonpuron valuma-alue Gräsanojan valuma-alue Hulevesien määrä Hulevesien laatu 11 4 HULEVESIEN HALLINNAN TOIMENPITEET Osayleiskaavaluonnos VE1, hulevesien hallinta VE2, hulevesien hallinta VE3, hulevesien hallinta 20 5 JOHTOPÄÄTÖKSET 22

3 1 JOHDANTO Hulevesiselvityksessä arvioidaan Espoon Keran osayleiskaavan vaikutuksia hulevesien hallintaan ja määritetään kaavan mahdollistamat hulevesien hallinnan toimenpiteet. Arviossa on huomioitu hulevesien hallinnan nykytila ja maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesien muodostumiseen. Arvioissa on tuotu esiin alueen hulevesien hallinnan ja hydrologian nykytila. Maankäytön muutoksen vaikutuksia hulevesiin on arvioitu yleiskaavaluonnoksen pohjalta. Arvion pohjalta on tuotu esille toimenpiteitä, joilla vältytään mahdollisesti lisääntyviltä virtaamilta ja toisaalta parannetaan nykytilannetta vastaanottavissa vesistöissä. Vaihtoehtoisista yleiskaavaluonnoksista ja niiden vaikutuksista hulevesien hallintaan on laadittu vertailu. 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Työn lähtökohtana on Espoon kaupungin hulevesiohjelma (2011). Hulevesiohjelmassa on esitetty hulevesien hallinnan tavoitteet, tärkeysjärjestys sekä toimenpiteet hulevesiohjelman toteuttamiseksi. Yhtenä ohjelman toimenpiteenä on hulevesien huomioiminen kaavasuunnittelussa. Hulevesien hallintaa koskien ohjelmassa on esitetty prioriteettijärjestys, jonka perusteella hulevesien hallinta tulisi suunnitella. Tämän työn tavoitteena on arvioida, kuinka osayleiskaava voidaan toteuttaa niin, että hulevesiohjelman tavoitteet toteutuvat. Hulevesiohjelmassa on esitetty osayleiskaavatasoiselle hulevesisuunnitelmalle seuraavat tavoitteet: Valuma-aluelähtöinen, kaavatyöhön liittyvä selvitys ja yleissuunnitelma Sisältää hulevesivaikutusten arvioinnin ja hallintatarpeen määrittelyn Esittää hallintaratkaisujen periaatteet, osoittaa riittävät tilavaraukset, antaa riittävät ohjeet ja määräykset asemakaavatason suunnittelua varten Suunnitelma on laadittu valuma-aluelähtöisesti huomioiden alueen topografian, maaperän, maankäytön, avouomien ja hulevesiverkostojen vaikutus valunnan syntymiseen sekä virtaussuuntiin. Lähtötietoina on käytetty SYKEn, Maanmittauslaitoksen, GTK:n paikkatietoaineistoja sekä Espoosta saatuja verkosto- ja maankäyttötietoja. Työssä on huomioitu myös Espoon puroista laadittu virtavesiselvitys (2009), jossa on esitetty arviot esimerkiksi alueella virtaavien purojen kunnosta, suojelutavoitteista ja veden laadusta. 2 SUUNNITTELUALUE Keran osayleiskaavan suunnittelualue (200 ha) sijoittuu kolmen päävaluma-alueen vedenjakajalle. Alueen pohjoisosa sijoittuu Monikonpuron valuma-alueelle ja eteläosa Gräsanojan valuma-alueelle (Kuva 1). Vedenjakaja kulkee länsi-itäsuunnassa Karapellontien läheisyydessä. Suunnittelualueen luoteiskulma rajautuu Espoonjoen valuma-alueeseen, mutta vedet eivät valu Espoonjoen valuma-alueelle Kehä II tunnelirakenteen takia. Suunnittelualueella ei sijaitse pohjavesialueita, järviä tai jokia eikä luonnonsuojelualueita, jotka tulisi huomioida suunnittelussa. Keran alue on jo tiiviisti rakennettu eikä alue ole luonnontilassa. Alueella on kattava hulevesiverkosto. 3

4 4 Kuva 1 Suunnittelualueen sijoittuminen Monikonpuron, Gräsanojan ja Espoonjoen valuma-alueille 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä Suunnittelualueen topografia on esitetty kuvassa 2. Alueen eteläosaan sijoittuu Turunväylä, joka kulkee alavassa laaksossa noin +10 m tasolla (N2000). Maasto nousee etelästä pohjoiseen kohti Nihtisillantietä, jossa maanpinta on tasolla +50 m. Nihtisillantien pohjoispuolella junarata kulkee kallioiden väliin jäävässä laaksossa (+25 m). Karapellontien pohjoispuolella sijaitsee kallio tasolla +45 m.

5 5 Kuva 2 Suunnittelualueen topografia Suunnittelualue on tiheään rakennettu, ja alueen maaperätietoja ei ole saatavilla kattavasti GTK:n tietokannassa (Kuva 3). Alueen korkeat kohdat ovat kalliota tai moreenia ja alavilla alueilla maaperä on todennäköisesti savea. Monikonpuron valumaalueella maaperä on vaihtelevaa. Alueella esiintyy kalliota, moreenia, hienoa ja karkeaa hietaa, savea ja saraturvetta. Rakennetuilla alueilla maa on todennäköisesti täytemaata. Hulevesien imeyttämiseen hyvin sopivaa maaperää, kuten hiekkaa, ei suunnittelualueella esiinny. Maaperän vedenläpäisevyys tulee selvittää tarkemmassa suunnittelussa.

6 6 Kuva 3 Suunnittelualueen maaperä

7 3 VALUMA-ALUEET Suunnittelualue on jaettu pienvaluma-alueisiin alueen topografiaan ja hulevesiverkostoihin perustuen. Kuvassa 4 on esitetty suunnittelualueen sisäiset valuma-alueet ja niiden lisäksi valuma-alueet, joilta suunnittelualueelle virtaa vesiä. Nuolet kuvastavat virtausreittejä. 7 Kuva 4 Valuma-alueet

8 3.1 Monikonpuron valuma-alue Monikonpuron n. 18 km 2 valuma-alue sijoittuu pääosin Itä-Espooseen sekä osin Helsingin ja Vantaan puolelle. Puro laskee mereen Iso-Huopalahdessa. Monikonpuron valuma-alue on yksi tiiveimmin rakennetuista Espoon valuma-alueista. Puroa on osin suoristettu, sen koskia perattu ja sitä on siirretty rakentamisen tieltä. Monikonpuroa on kunnostettu viimevuosina ja rakentamisesta huolimatta se on pyritty säilyttämään avouomana esimerkiksi Leppävaarassa. Espoon virtavesiselvityksen mukaan puron taimenkanta on kadonnut 2000-luvulla. (Espoo, 2009) Suunnittelualueesta noin 35 ha sijoittuu Monikonpuron valuma-alueelle. Suunnittelualueelta vedet johdetaan kohti itää ja samaan purkupisteeseen laskee vesiä yhteensä 87 ha alueelta. Alueella sijaitsee toimistorakennuksia sekä paikoitusalueita. Rakentamatonta metsää alueesta on noin 10 ha. Rakennetut alueet on kuivatettu hulevesiviemäreillä. Ennen purkupistettä suunnittelualueella sijaitsee avo-ojin kuivattu kosteikkoalue. Purkupisteen jälkeen vedet johdetaan pääosin avouomassa kohti Monikonpuron pääuomaa. Kyseinen alue tulisi hyödyntää myös maankäytön muuttuessa hulevesien viivytysalueena. Hulevesien hallinnassa Monikonpuron alueella on tavoitteena vesistön tilan parantaminen ja latva-alueilla syntyvän huleveden määrän vähentäminen ja virtaaman viivyttäminen Gräsanojan valuma-alue Suunnittelualueesta noin 170 ha sijoittuu Gräsanojan valuma-alueelle. Keran eteläiseltä alueelta vedet virtaavat Mankkaanpuroon, joka on yksi Gärsanojan latvahaaroista. Pieni osa Nihtisillan liittymän vesistä johdetaan kohti Lukupuroa, joka on toinen Gräsäanojan latvahaaroista. Gräsanojan valuma-alue on kokonaisuudessaan noin 26 km 2 ja se laskee mereen Haukilahdessa. (Espoo, 2009) Mankkaanpuroa on muokattu rajusti ja oja on laajalti putkitettu. Virtaamaa rajoittavia rakenteita ovat esimerkiksi junarata sekä suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva Turunväylä. Moottoritien alitse suunnittelualueelta on kaksi rumpua, joista lännenpuoleiseen rumpuun johdetaan vesiä noin 59 ha alueelta ja idänpuoleiseen 280 ha alueelta. Rakennetuilta alueilta hulevedet on johdettu pääosin hulevesiviemäreillä pientaloaluetta lukuun ottamatta. Junaradan molemmin puolin kulkee avopainanne, johon johdetaan vesiä hulevesiviemäreistä ja kiinteistöiltä. Laajojen teollisuuskiinteistöjen hulevesiverkostoista ei ole saatavilla tietoja. Junaradan alittavasta alikulusta vedet pumpataan radan etelänpuoleiseen avo-ojaan. Suunnittelualueella ei sijaitse rumpuja, joilla johdettaisiin vesiä junaradan ali. Pohjoispuolen hulevedet johdetaan radan ali noin 500 m suunnittelualueen ulkopuolella. Suunnitelma junaradan leventämisestä ja uuden alikulun rakentamisesta on käynnissä, mikä tulee vaikuttamaan nykyisiin junaradan kuivatusojiin sekä rumpujen sijainteihin. Turunväylän pohjoispuolella sijaitsee kaksi avo-ojaa. Lännenpuoleinen oja toimii Turunväylän kuivatusojana ja idänpuoleiseen ojaan johdetaan vesiä Nuijalantien verkostosta. Nämä purojen alueet ovat ainoat Mankkaanpuron valuma-alueella sijaitsevat uomat, joita voitiaisiin käyttää hulevesien alueelliseen hallintaan esimerkiksi tulvatasanteina. Mankkaanpuron pääuoma, joka kulkee suunnittelualueella, on putkitettu.

9 3.3 Hulevesien määrä Keran alue on jo lähes täysin rakennettu muutamia metsäsaarekkeita lukuun ottamatta ja alueella on kattava hulevesi- ja avo-ojaverkosto. Suunnittelualueella tapahtuvaa hydrologista muutosta arvioidaan valuntakertoimien avulla. Taulukossa 1 on esitetty maankäyttöön perustuvat valuntakertoimet, joiden perusteella on arvioitu valumaaluekohtaiset valuntakertoimet. Taulukko 1 Valuntakertoimet Nykyinen maankäyttö Valuntakerroin Rakennukset 1,0 Tiet 0,8 Asfalttipihat 0,8 Viheralueet 0,15 Rakentamattomat alueet 0,1 Tuleva maankäyttö Kerrostalot, liiketilat 0,6 Tiet 0,8 Viheralueet 0,15 Taulukossa 2 on esitetty valuma-alueille arvioidut valuntakertoimet nykytilanteessa sekä osayleiskaavan eri vaihtoehdoilla. Lähtökohtaisesti suunnittelualueella ei ole laajoja luonnontilaisia alueita vaan alue on jo tiiviisti rakennettu ja kertoimet ovat siten korkeita. Taulukkoon on harmaalla merkittynä alueet, jotka eivät sijaitse suunnittelualueella, vihreällä alueet, joilla tilanne paranee, valkoisella alueet, joilla valuntakerroin kasvaa, ja oranssilla ne, joilla ei tapahdu merkittävää muutosta. Kuvassa 5 on esitetty taulukon 2 tiedot kuvana. Valuntakertoimissa erot eivät ole suuria eri vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehto 2 on asumispainotteisin ja asuinalueilla viheralueita tulee olemaan enemmän kuin työpaikkaalueilla ja näin ollen vaihtoehdon 2 hulevesikuorma on muita vaihtoehtoja pienempi. 9

10 10 Taulukko 2 Valuma-alueet, katetut pinnat sekä valuntakertoimet. Valumaalue Pinta-ala [ha] Katot [ha] Pihat [ha] Tiet [ha] Muut [ha] Nykytila Valuntakerroin VE1 Valuntakerroin VE2 Valuntakerroin VE3 Valuntakerroin 1.1 9,5 0,3 1,2 1,2 6,8 0,33 0,36 0,36 0, ,3 2,2 14,0 3,0 19,6 0,45 0,45 0,45 0, ,4 6,2 13,5 2,0 14,8 0,56 0,60 0,60 0, ,8 0,9 2,9 0,9 9,1 0,36 0,36 0,36 0, ,8 10,3 40,0 10,0 36,5 0,58 0,58 0,58 0, ,1 2,6 10,7 0,0 6,8 0,59 0,59 0,59 0, ,3 2,6 15,0 0,0 4,7 0,68 0,68 0,68 0, ,7 8,2 6,0 6,0 1,5 0,88 0,55 0,55 0, ,6 2,0 8,0 0,0 8,7 0,50 0,59 0,54 0, ,7 1,0 3,8 0,4 3,5 0,55 0,55 0,55 0, ,9 4,5 5,0 5,0 4,4 0,74 0,53 0,52 0, ,5 1,6 3,4 1,7 10,8 0,41 0,67 0,64 0, ,5 3,2 1,2 0,1 12,0 0,33 0,33 0,33 0, ,5 1,4 7,0 0,0 9,0 0,45 0,47 0,47 0, ,8 0,7 1,3 1,6 7,2 0,38 0,51 0,51 0, ,4 3,5 11,0 0,0 7,9 0,58 0,64 0,64 0, ,6 1,5 3,8 3,5 6,9 0,55 0,55 0,51 0, ,8 5,1 7,0 0,8 7,8 0,59 0,50 0,45 0, ,6 0,0 0,0 4,2 7,4 0,43 0,43 0,43 0,43

11 11 Kuva 5 Ero valuma-alueiden valuntakertoimissa nykytilan ja vaihtoehtojen välillä 3.4 Hulevesien laatu Nykytilanteessa alueella on raskasta liikennettä, liiketiloja ja teollisuustoimintaa. Tällaisilta alueilta hulevesien mukana kulkeutuu kiintoainetta, öljyperäisiä hiilivetyjä sekä raskasmetalleja. Rakentamisen aikana kiintoainekuorma usein lisääntyy. Tämän takia hulevesien viivytysrakenteet suositellaan rakentamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista.

12 Maankäytön muutoksen myötä huleveden laatu saattaa jopa parantua, jos liikenne alueella vähenee. Tulevassa tilanteessa hulevesien laatua voidaan parantaa lisää esimerkiksi hulevesien viivytysaltailla, joilla kiintoaine pääsee laskeutumaan altaaseen. 12

13 4 HULEVESIEN HALLINNAN TOIMENPITEET Suunnittelualue sijoittuu kolmen valuma-alueen latvoille. Hulevesien viivyttäminen latva-alueilla on tärkeää, jotta virtaamapiikkejä ja tulvariskiä voidaan pienentää alavirtaan mentäessä. Espoon hulevesiohjelmassa on esitetty hulevesien hallinnalle prioriteettijärjestys, jonka mukaan on arvioitu kaavavaihtoehtojen mahdollistamia hallintamenetelmiä. Prioriteettijärjestys: I Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa Ympäristöämme rakennetaan ja ylläpidetään siten, että runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja sekä laatuhaittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. II Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan Sade- ja sulamisvedet hyödynnetään kasteluun tai muuhun käyttöön tai imeytetään tonteilla ja yleisillä alueilla, jos maaperän laatu ja muut olosuhteet sallivat. III Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestelmällä Vedet johdetaan syntypaikaltaan painanteiden ja ojien kautta puhdistaen ja viivyttäen. Ratkaisuilla pyritään edistämään imeytymistä. IV Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisille alueille viivytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista. Vedet johdetaan putkitetusta järjestelmästä viivyttäviin ja puhdistaviin avouomiin, painanteisiin, lammikoihin tai kosteikkoihin ennen johtamista purkuvesistöön. V Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön Jos muut hulevesien hallintatoimenpiteet eivät ole mahdollisia, johdetaan hulevedet putkitettuna suoraan vesistöön. Menettelyllä ei saa aiheuttaa tulva- ja eroosiohaittoja tai muuta haittaa ympäristölle. Taulukkoon 3 on koottu hulevesien määrälliseen hallintaan liittyviä menetelmiä ja niiden soveltuvuutta hulevesitulvien ehkäisyyn, virtaamien tasaamiseen ja eroosion ehkäisyyn sekä imeytymiseen ja pohjaveden muodostumiseen. Osayleiskaavatasolla voidaan tehdä alustavia tilavarauksia hulevesien alueellisille viivytysrakenteille sekä avouomille, joissa voidaan viivyttää myös virtaamaa. Taulukkoon on merkitty vihreällä ne menetelmät, jotka soveltuvat Keran alueelle. Asemakaavatasolla voidaan antaa määräyksiä kiinteistöillä tapahtuvalle hulevesien hallinnalle. Keran alueella laajamittainen hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista, sillä alueen maaperä on pääosin vettä läpäisemätöntä. 13

14 Taulukko 3 Hulevesien määrällinen hallinta (Kuntaliitto, 2012). 14 Hulevesitulvien estäminen Virtaamien tasaaminen ja eroosion ehkäisy Imeytyminen ja pohjaveden muodostuminen Hulevesien vähentäminen Läpäisevät päällysteet Viherkatot Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja säiliöt Merkittävä positiivinen vaikutus 2 Keksitasoinen positiivinen vaikutus 1 Alhainen positiivinen vaikutus 4.1 Osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavasta on esitetty kolme vaihtoehtoista luonnosta ja havainnekuvat. Kaikissa vaihtoehdoissa alueelle on suunniteltu kerrostalomaista asuinaluetta tai työpaikkaalueita. Vaihtoehtojen vertailussa merkittäväksi tekijäksi muodostuu viheralueiden laajuus ja niiden sijoittuminen hulevesien hallinnan kannalta luonteviin kohtiin. Tavoitteena on, että yleisillä puistoalueilla voidaan toteuttaa alueellisia hulevesien viivytysratkaisuja. Hulevesien vähentäminen ja viivyttäminen tulee osittain toteuttaa kiinteistöillä. Lähtökohtana hulevesien hallinnan suunnittelussa on oletettu, että nykyisillä tiealueilla sijaitsevat hulevesiviemärit tulevat säilymään tulevaisuudessa eikä niitä tulla muuttamaan avouomiksi. Säilytettäville kiinteistöille ei tulla esittämään viivytysvaatimuksia. Jokaisen osayleiskaavavaihtoehdon perusteella on laadittu karttaesitys alueista, joilla hulevesien hallinta voidaan toteuttaa seuraavien periaatteiden mukaan:

15 Viivytys 1 (Sininen): Viivytys 2 (Oranssi): Viivytys 3 (Punainen): Hulevesien muodostumista voidaan pienentää kiinteistöillä, johtaa viivyttävissä rakenteissa sekä viivyttää alueellisissa hulevesialtaissa tai - rakenteissa. Altaille esitetään alustava tilavaraus sekä mitoitus. Mitoituskriteerinä käytetään keskimäärin 10 vuoden välein toistuvaa rankkasadetta (10 min, 150 l/s/ha) oletuksena, että virtaamasta saadaan viivytettyä 90 %. Mitoitus antaa alustavan arvion tarvittavasta tilavarauksesta ja se tarkentunee asemakaavatasoisessa suunnittelussa. Hulevesien muodostumista tulee pienentää kiinteistöillä ja johtaa viivyttävissä rakenteissa kuten avouomissa. Avouomat esitettään kartalla. Niiden sijainti perustuu pääosin nykyisiin avouomiin. Hulevesien muodostumista tulee pienentää kiinteistöillä ennen kuin vedet johdetaan hulevesiverkostoon. Vertailu on laadittu kaavojen havainnekuvien perusteella. On syytä huomioida, että viheralueiden ja kiinteistöjen rajaukset tulevat muuttumaan asemakaavavaiheessa. Tarkemmassa suunnittelussa tulee määräytymään tarkemmin alueiden sisäisten viheralueiden määrä. Alueiden hulevesikuorma muodostuu sitä pienemmäksi mitä enemmän viheralueita niille tarkemmassa suunnittelussa osoitetaan. Seuraavissa kappaleissa on esitetty kartoilla ehdotukset hulevesialtaiden sekä avouomien sijoittelulle. Lisäksi on esitetty alustava arvio hulevesialtaiden tilavuuksille. 15

16 4.2 VE1, hulevesien hallinta Valuma-alueet 1.3 ja 1.1: Viivytys 1: valuma-alue 25 ha, altaan tilavaraus 1200 m 3. Nykyinen kosteikko/painanne tulee säilyttää hulevesien viivytystä varten. Valuma-alueet 2.9 ja 2.8, radan pohjoispuoli: Viivytys 1: Valuma-alue 17 ha, altaan tilavuus 750 m 3. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää ja muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet 2.5 ja 2.6, radan eteläpuoli: Viivytys 1: Valuma-alue 27 ha, altaan tilavuus 1200 m 3. Noin puolet nykyisen pientaloalueen (VA 2.5) hulevesistä voidaan ohjata viivytysaltaaseen. Vaihtoehdossa esitetyt viheryhteydet ja talojen sijoittelu mahdollistavat hulevesien johtamisen myös Kutojantien alueelta. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää, mutta muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet : Viivytys 1: Valuma-alue 7,3 ha, viivytystilavuus 360 m 3. Viivytys 3: Hulevesien muodostumista tulee vähentää kiinteistöillä. 16 Vertailu muihin vaihtoehtoihin: Alueellinen viivytystilavuus: 3510 m 3. + Vaihtoehto mahdollistaa muita vaihtoehtoja laajemmalta alueelta hulevesien keräämisen altaaseen valuma-alueella 2. - Vaihtoehto ei mahdollista alueellista hulevesien viivytystä Kutomotien varrella.

17 17

18 4.3 VE2, hulevesien hallinta Valuma-alueet 1.3 ja 1.1: Viivytys 1: 25 ha altaan tilavaraus 1200 m 3. Nykyinen kosteikko/painanne tulee säilyttää hulevesien viivytystä varten. Valuma-alueet 2.9 ja 2.8, radan pohjoispuoli: Viivytys 1: valuma-alue 18 ha, altaan tilavuus 800 m 3. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää ja muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet 2.5 ja 2.6, radan eteläpuoli: Viivytys 1: Valuma-alue 11 ha, altaan tilavuus 550 m 3. Viheralueen sijoittelu vähentää alueelle johdettavaa vesimäärää. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää, mutta muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet : Viivytys 1: Valuma-alue 7,3 ha, viivytystilavuus 360 m 3. Viivytys 2: Kutojantien varrella viheralueilla voidaan johtaa hulevesiä viivyttävillä rakenteilla. Viivytys 3: Hulevesien muodostumista tulee vähentää kiinteistöillä. 18 Vertailu muihin vaihtoehtoihin: Alueellinen viivytystilavuus: 2910 m 3. + Kutomotien varrella mahdollisuus hulevesien johtamiseen viivyttävällä rakenteella. + VE 2 on asumispainotteisin ja asuinalueilla viheralueita tulee olemaan enemmän kuin työpaikka-alueilla ja näin ollen vaihtoehdon 2 hulevesikuorma on muita vaihtoehtoja pienempi. - Vaihtoehtoon 1 nähden vähemmän alueellista hulevesien viivytystä.

19 19

20 4.4 VE3, hulevesien hallinta Valuma-alueet : Viivytys 1: 25 ha altaan tilavaraus 1200 m 3. Nykyinen kosteikko/painanne tulee säilyttää hulevesien viivytystä varten. Valuma-alueet 2.9 ja 2.8, radan pohjoispuoli: Viivytys 1: valuma-alue 16 ha, altaan tilavuus 700 m 3. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää ja muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet 2.5 ja 2.6, radan eteläpuoli: Viivytys 1: Valuma-alue 16 ha, altaan tilavuus 700 m 3. Viivytys 2: Radan vartta kulkeva avouoma tulee säilyttää, mutta muotoilla niin, että hulevesiä voidaan viivyttää painanteissa. Valuma-alueet : Viivytys 1: 7,3 ha, viivytystilavuus 360 m 3. Viivytys 3: Hulevesien muodostumista tulee vähentää kiinteistöillä. 20 Vertailu muihin vaihtoehtoihin: Alueellinen viivytystilavuus: 2960 m 3. - Vaihtoehtoon 1 nähden vähemmän alueellista hulevesien viivytystä. - Vaihtoehto ei mahdollista alueellista hulevesien viivytystä Kutomotien varrella.

21 21

22 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Keran alueen hulevesien hallinnalla tulisi pienentää alueelta muodostuvaa hulevesivirtaamaa ja siten parantaa Mankkaanpuron ja Monikonpuron virtaamaolosuhteita. Esitetyt toimenpiteet sijoittuvat valuma-alueiden latvoille ja niillä voidaan pienentää kuormitusta sekä tulvariskiä myös alueelta alavirtaan. Kaikki esitetyt kaavaluonnokset mahdollistavat hulevesien alueellisen viivytyksen suunnittelualueella. Vaihtoehdossa 1 viheralueet ovat laajimpia ja sijoittuneet niin, että niille voidaan ohjata vesiä laajemmilta alueilta. Vaihtoehto 2 on asumispainotteisin ja asuinalueilla viheralueita tulee olemaan enemmän kuin työpaikka-alueilla ja näin ollen vaihtoehdon 2 hulevesikuorma on muita vaihtoehtoja pienempi. Eroja ei voida kuitenkaan tarkasti arvioida osayleiskaavatasolla. Asemakaavatasolla kiinteistöjen ja viheralueiden sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota, jotta hulevesiä voidaan johtaa mahdollisimman paljon maanpäällisissä viivyttävissä rakenteissa ja alueellisille viivytysaltaille. Hulevesien johtamisen kannalta nykyiset avouomat tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti kiinteistöillä, joilta vesiä ei voida johtaa viivytysaltaisiin, hulevesien muodostumista tulisi vähentää esimerkiksi viherkatoilla tai läpäisevillä päällysteillä. 22

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia

Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia Hulevesien hallinta tulevaisuudessa Kuntatalo 4.9.2007 Versio 1.1 Satu Lehtikangas 28.8.2007 2007 Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta Suunnittelu

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio

Espoon hulevesiohjelma. - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio Espoon hulevesiohjelma - Pienvesi tapaaminen - Helsingin kaupungin ympäristökeskus Eeva Nuotio eeva.k.nuotio@espoo.fi Hulevesiohjelman laatimisen taustaa Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy 1 APOTTI TAMPEEEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID 789 804 2 PÖYY FINLAND OY Sivu 1 (14) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 31.10.2013 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 YDINKESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS,

Lisätiedot

Sampo Alajärven osayleiskaava Hulevesiselvitys Vaihe 1

Sampo Alajärven osayleiskaava Hulevesiselvitys Vaihe 1 Hulevesiselvitys Vaihe 1 30.5.2014 30.5.2014 1 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIAN TAVOITTEET JA VAIKUTUS SUUNNITTELUALUEELLA... 2 3 SAMPO-ALAJÄRVI OSAYLEISKAAVA JA HULEVESIENHALLINNAN

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Kuninkaantammi Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, Kuntaliitto ja SYKE Kimmo Kuisma, Talous- ja suunnittelukeskus 6.2.2009 Kimmo Kuisma Esityksen sisältö

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa. Kristiina Nuottimäki

Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa. Kristiina Nuottimäki Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Kristiina Nuottimäki Luonnonmukaiset menetelmät tulvasuojelun suunnittelussa Hulevesitulvat Geologian hyödyntäminen tulvasuojelussa Ratkaisut Hulevesitulvat

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista 5.9.2017 Sisällys 1 Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä... 2 2 Tampereen

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1 Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely 3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 Hulevesiohjelman taustaa Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vantaalla

Hulevesien hallinta Vantaalla Hulevesien hallinta Vantaalla yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita 25.11.2014 Marika rava vesihuollon suunnittelupäällikkö Vantaan hulevesityöryhmä Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X 28.4.2016 KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X268236-003 1 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Terhi Renko Arto Muhonen PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6

Lisätiedot

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Vastaanottaja Järvenpään kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesitarkastelu Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510007839 POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Päivämäärä

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Engelinrannan hulevesien hallinta

Engelinrannan hulevesien hallinta Engelinrannan hulevesien hallinta Alustavat tulokset 24.11.2015 Hämeenlinna When infrastructure counts. Lähtökohdat 2 Sibeliuksenkadun hulevesiviemäri tulvii linjaautoaseman kohdalla, ongelma ratkaistava

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA

JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA 1 Vastaanottaja Rauman kaupunki / Jouni Mäkinen Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 10.3.2017 Laatija Ramboll / Päivi Paavilainen RAUMAN KAUPUNKI JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA SISÄLTÖ

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

KALA , Asia 54,, Liite 2.7

KALA , Asia 54,, Liite 2.7 KALA 26.9.2011, Asia 54,, Liite 2.7 VANTAAN KAUPUNKI HULEVESISELVITYS TECHNOPOLIS HELSINKI-VANTAA 07.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat... 1 1.2 Selvityksen organisaatio...

Lisätiedot

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Matti Kaurila, Espoon tilakeskus Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 20.1.2017 TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS 2 Päivämäärä 20.1.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Sekaviemäreistä luopumisen vaikeus kokemuksia sekaviemäriverkoston eriyttämisen yleissuunnittelusta

Sekaviemäreistä luopumisen vaikeus kokemuksia sekaviemäriverkoston eriyttämisen yleissuunnittelusta Sekaviemäreistä luopumisen vaikeus kokemuksia sekaviemäriverkoston eriyttämisen yleissuunnittelusta Vesihuoltopäivät 2016 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Aulanko sali, klo 11:00 11:20 Pertti Leppänen,

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Puhutaan Tammelan pihoista ja vesistä tilaisuus 13.6.2016 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvitysalue ja lähtökohtia työlle 2 Selvitysalueen muodostaa Tammelan

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma Seilikaarenkulma, Espoon kaupunki Antti-Jaakko Koskenniemi 2.4.2015 2.4.2015 1 (15) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3.1 Nykyinen

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot