RAPORTTI LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys"

Transkriptio

1 RAPORTTI LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

2 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Sisältö 1 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUE Topografia Maaperä Valuma-alueet HULEVESIEN MUODOSTUMINEN HULEVESIEN HALLNNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA Alangon asemakaava-alueen hulevesien hallinta Asemantaustan hulevesien hallinta Kustaa Tiitun tien eteläpuolisen alueen hulevesien hallinta Kelikon alueen hulevesien hallinta Simpsiöntien radan alitus Liitteet Liite 1 Suunnittelualueen nykytilanne Liite 2 Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma

4 1 JOHDANTO Lapuan kaupunki on laatimassa keskustataajamaan osayleiskaavoja sekä asemakaavaa Alangon alueelle. Kaavoitustyön yhteydessä on tullut esille tarve laatia erilliset liikenne- ja hulevesiselvitykset. Hulevesiselvityksen suunnittelualue käsittää noin 103 ha alueen (Kuva 1). Maankäytön suunnitelmissa Alangon rakentamattomalle peltoalueelle teollisuus- ja työpaikka-alueen viereen on tulossa koulu sekä kaupan suuryksikköjä. Asemantaustan alueelle mahdollistetaan kaupan laajentuminen sekä uutta liike- ja asuinrakentamista. Kelikon alueelle osoitetaan täydentäviä laajentumisalueita kaupan toiminnoille sekä työpaikka-alueille. 2 Kuva 1 Suunnittelualue Maankäytön muutoksen myötä alueella muodostuvien hulevesien määrä tulee kasvamaan. Ramboll on laatinut vuonna 2010 tulvariskikartoituksen suunnittelualueelle. Liitteessä 1 on kuvattu suunnittelualueen hulevesienhallinnan nykytilanne. Tämän suunnitelman lähtöaineistona on käytetty Lapuan kaupungilta saatuja verkostotietoja, pintamallia, kaavaluonnoksia, ilmakuvia ja pohjakarttoja. Paikkatietoina on käytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaa, GTK:n maaperätietoja. Lisäksi suoritettiin maastomittauksia verkostotietojen täydentämiseksi muutaman keskeisen rummun osalta.

5 2 SUUNNITTELUALUE Topografia Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen ja sitä ympäröivän alueen maastomalli. Suunnittelualue on tasaista ja maanpinta laskee sekä etelään että länteen kohti Lapuanjokea. Isot avo-ojat näkyvät selvästi maastomallissa. Kuva 2 Maastomalli 2.2 Maaperä Kuvassa 3 on esitetty GTK:n aineistoon perustuva kartta alueen maaperästä. Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa hietaa ja hiesua. GTK:n aineisto ei kata koko suunnittelualuetta. GTK:n aineiston perusteella voidaan todeta, ettei suunnittelualue sovellu laajamittaiseen hulevesien imeyttämiseen. Suunnittelualueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta.

6 4 Kuva 3 Maaperä, pintamaa, GTK 2.3 Valuma-alueet Suunnittelualue on jaettu neljään valuma-alueeseen, joilla muodostuvat hulevedet johdetaan avo-ojia ja hulevesiviemäreitä pitkin kohti Lapuanjokea. Valuma-alueiden pinta-ala on yhteensä noin 275 ha. Valuma-alueen 1 hulevedet johdetaan Kelikon alueen kautta radan ali Kurunojaan ja sitä pitkin Lapuanjokeen. Valuma-alueen 2 hulevedet johdetaan Simpsiöntien radanalitukseen, josta ne pumpataan hulevesiviemäriin radan länsipuolelle. Valumaalueiden 3 ja 4 hulevedet johdetaan etelässä Lapuanjokeen.

7 5 Kuva 4 Valuma-alueet 3 HULEVESIEN MUODOSTUMINEN Taulukossa 2 on esitetty valuma-alueiden pintavaluntakertoimet nykytilanteessa. Lisäksi on arvioitu osayleiskaavaluonnoksen ja Alangon alueen asemakaavaluonnoksen vaikutusta pintavaluntakertoimiin. Taulukossa 1 on esitetty eri maankäyttötyypeille ominaiset pintavaluntakertoimet. Tulevan maankäytön osalta on oletettu, että alueet tullaan rakentamaan tiiviimmin kuin nykyiset liiketilat tai teollisuustontit. Taulukko 1 Pintavaluntakertoimet maankäyttötyypeittäin Pintavaluntakerroin Pientaloalue 0,18 Pelto/metsä 0,10 Liiketila/teollisuus 0,50 Tiealueet 0,40 Tuleva maankäyttö (liiketilat, teollisuus, 0,60 koulu, keskustakorttelit)

8 6 Taulukko 2 Valuntakertoimet valuma-alueittain Nykytilanne Tuleva tilanne Pientaloalue Pelto/ Liiketila/ Liikenne- Pientalo- Pelto/ Liiketila/ Liikenne- Tuleva metsä teollisuus alueet Yhteensä alue metsä teollisuus alueet maankäyttö Yhteensä VA 1.1 Pinta-ala Pintavaluntakerroin VA 1.2 Pinta-ala Pintavaluntakerroin VA 1.3 Pinta-ala Pintavaluntakerroin 0.19 VA 2.1 Pinta-ala Pintavaluntakerroin 0.21 VA 3.1 Pinta-ala Pintavaluntakerroin VA 3.2 Pinta-ala Pintavaluntakerroin VA 3.3 Pinta-ala Pintavaluntakerroin VA 3.4 Pinta-ala Pintavaluntakerroin 0.23 VA 4.1 Pinta-ala Pintavaluntakerroin 0.23 Valuma-alueille on laskettu mitoitusvirtaamat perustuen nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön. Mitoitussateet perustuvat Kaupunkiliitto: B63 -julkaisun sadetietoihin (taulukko 3). Valuma-alueille on laskettu mitoitusvirtaamat keskimäärin kerran viidessä, ja 50 vuodessa toistuville rankkasadetilanteille sekä nykytilanteen että tulvaisuuden maankäyttöön perustuen (taulukko 4). Mitoittavan sateen kesto on määritetty valumaalueen pinta-alan mukaan. Taulukko 3 Mitoitusvirtaamien määrittämisessä ja kapasiteettitarkastelussa käytetyt mitoitussateet (Kaupunkiliitto:B63) Toistuvuus 1/5Y 1/50Y 1/100Y Sateen kesto Intensiteetti Sademäärä Intensiteetti Sademäärä Intensiteetti Sademäärä min [l/s/ha] [mm] [l/s/ha] [mm] [l/s/ha] [mm]

9 7 Taulukko 4 Maksimivirtaamat laskettuna nykyisen ja suunnitellun mukaisen maankäytön mukaan Pinta-ala Mitoittavan sateen kesto Pintavaluntakerroin Sateen toistuvuus 1/5 [l/s] 1/50 [l/s] Virtaaman kasvu VA min nykytilanne suunnitelma % VA min nykytilanne suunnitelma % VA min nykytilanne VA min nykytilanne VA min nykytilanne suunnitelma % VA min nykytilanne suunnitelma % VA min nykytilanne suunnitelma % VA min nykytilanne VA min nykytilanne Merkittävin muutos valuntakertoimissa tulee tapahtumaan Alangon alueella (VA 3.3), jossa valuntakerroin kasvaa nelinkertaiseksi nykyisestä. Kelikon alueella (VA 1.1) valuntakerroin kasvaa kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Myös asemantaustan alueella (VA 3.2) ja Kustaa Tiitun tien eteläpuolella (VA 3.1) virtaamat tulevat lisääntymään merkittävästi maankäytön tiivistyessä.

10 4 HULEVESIEN HALLNNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Yleisinä hulevesien hallinnan tavoitteena on minimoida rakentamisen aiheuttamat ääriilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus. Yleisinä periaatteina on: 1. vähentää hulevesien syntymistä rajoittamalla tiiviiden vettä läpäisemättömien pintojen määrää 2. Imeyttää/suodattaa syntyneitä hulevesiä painanteissa tai rakennetuissa imeytysrakenteissa 3. viivyttää ja varastoida hulevesiä väliaikaisesti ja rajoittaa purkuvirtaamaa. 4. johtaa hulevedet hallitusti avo-ojia tai hulevesiviemäreitä käyttäen Tavoitteena hulevesien hallinnassa on ehkäistä hulevesitulvia sekä pienentää kuormitusta. Kokonaisvaltaisessa hulevesien hallinnassa pyritään hallintatoimet sijoittamaan mahdollisimman lähelle hulevesien syntysijoja. Ensisijaisesti hulevesien muodostumista tulee pyrkiä vähentämään esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla tai hulevesiä tulee pyrkiä imeyttämään syntysijoillaan, mikäli maaperä on siihen suotuisa ja veden laatu ei aiheuta riskiä pohjavesille. Kuvassa 5 on esimerkki hulevesien hyödyntämisestä ja viivyttämisestä viheralueella, ja kuvassa 6 on esimerkki paikoitusalueen läpäisevästä päällysteestä. 8 Kuva 5 ja 6: Hulevesien muodostumista vähentävä puutarharatkaisu ja läpäisevä päällyste (Kuvat Leena Sänkiaho) Mikäli hulevesiä ei voida käsitellä kiinteistöillä tai niiden läheisyydessä on pyrittävä hidastamaan vesien kulkua painanteiden, ojien, tasausaltaiden ja lampien avulla. Tavoitteena on, että virtaama tasautuu ja vesi pääsee imeytymään maahan tai haihtumaan ilmaan. Kasvillisuudella voidaan sitoa hulevesien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiintoainesta. Kuvissa 7 ja 8 on esimerkkejä kiinteistöille toteutetuista viivyttävistä painanteista.

11 9 Kuva 7 ja 8 Hulevesiä viivyttäviä johtamisrakenteita (Kuvat Leena Sänkiaho) Biosuodatuspainanne on salaojitettu, läpäisemättömällä materiaalilla ympäröivästä maaperästä erotettu suodatuspainanne, jossa on pinnalla orgaanisia maakerroksia ja kasvillisuutta. Biosuodatuksessa kasvillisuus pitää maaperää vettä läpäisevänä, sitoo kiintoainesta ja käyttää vettä. Biosuodatuspainanteet voidaan lisäksi rakentaa ympäröiviä alueita alemmas, jolloin ne voivat varastoida sadevesiä ja toimia siten myös tasaus- ja viivytyselementtinä (kuva 9). Suodatuspainanteissa on hyvä olla ylivuotorakenne. Tyyppikuva parkkipaikan biosuodatuspainanteesta on esitetty kuvassa 10. Kuva 9 Biopidätyspainanne ylivuotorakenteineen (Marylandin yliopisto, Vähäisten käyttökokemusten vuoksi menetelmää on syytä käyttää toistaiseksi vain puolilikaisilla alueilla esim. henkilöautoparkkipaikkojen ja vähäliikenteisten katujen hulevesien käsittelyyn.

12 10 Kuva 10 Tyyppipoikkileikkaus biosuodatuksesta parkkipaikalla. Hulevesien hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa hajautetusti kiinteistöillä tai alueellisilla rakenteilla. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei voida toteuttaa kiinteistöjen lähellä, voidaan rakentaa alueellisia hulevesien viivytysaltaita, tulvatasanteita tai kosteikkoja (Kuvat 11 ja 12). Kuva 11 ja kuva 12 Hulevesikosteikko ja hulevesien laskeutusallas kiintoaineen positoa varten (Kuvat Leena Sänkiaho) Kuvissa 13 ja 14 on esitetty esimerkki rakenteesta, jolla voidaan padottaa vettä hulevesialtaaseen.

13 11 Kuva 13 Esimerkki hulevesialtaan viivytysrakenteesta (Kuvat Leena Sänkiaho) Kuva 14 Periaatekuva viivytysrakenteesta

14 5 HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA Hulevesien hallintasuunnitelma on esitetty liitteessä 2 ja aluekohtaiset mitoitukset toimenpiteille kappaleissa Mitoitusperusteena on pääsääntöisesti käytetty keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvaa rankkasadetilannetta, koska suuri osa hulevesiviemäreistä ja rummuista toimii valuma-alueensa ainoana purkureittinä Alangon asemakaava-alueen hulevesien hallinta Alangon alueelta hulevedet johdetaan pois kahta reittiä pitkin. Nykyinen reitti säilytetään ja sen kapasiteettia lisätään. Lisäksi rakennetaan uusi hulevesiviemäri tulevan koulun läheltä Kuortaneentien länsipuolelle. Koulun läheltä rakennettavan uuden 800 (viettokaltevuus 9 ) hulevesiviemärin maksimikapasiteetti on noin 1200 l/s. 800 putken yläpuolisen valuma-alueen pintaala on noin 35 ha, jolloin mitoittavan sateen kesto on 30 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,28. Taulukossa 5 on esitetty uuden hulevesiviemärin kautta johdettavat mitoitusvirtaamat. Taulukko 5 Uuden hulevesiviemärin mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) Hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 ja 100 vuodessa toistuvissa rankkasadetilanteissa. Alangon alueen hulevesien hallinnan kannalta tarvitaan koulun lähelle tasaustilavuutta noin 400 m³. Lisäksi altaaseen on hyvä suunnitella pysyvää vesipintaa ja kasvillisuutta, jolloin kiintoaine pääsee laskeutumaan altaan pohjalle. Kasvit hidastavat virtausnopeutta ja tehostavat sedimentaatiota sekä sitovat vedestä typpeä ja fosforia ravinteeksi. Alangon nykyisen teollisuus- ja työpaikka-alueen suunnasta johdetaan hulevesiä tulevan kaupan suuryksikön lähelle. Hulevedet johdetaan tontin reunalla hulevesiviemärissä Kuortaneentien alitukseen Kuortaneentien alituksen jälkeen nykyinen puki koko on 600 (viettokaltevuus 2,2 ) ja sen maksimikapasiteetti on 320 l/s. Kuortaneentien alituksen yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 77,7 ha, jolloin mitoittavan sateen kesto on 40 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,24. Taulukossa 6 on esitetty Kuortaneentien alitukseen johdettavat mitoitusvirtaamat. Taulukko 6 Kuortaneentien alitukseen johdettavat mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) Nykyinen 600 putki tulee suurentaa kokoon 1000 (viettokaltevuus 8 ), jolloin sen kapasiteetti riittää keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Alangon alueelle on asemakaavassa esitetty laajoja paikoitusalueita, joissa rakennusmateriaaleina pitäisi suosia läpäiseviä pinnoitteita. Hulevedet olisi hyvä johtaa

15 viivyttävien rakenteiden kuten viherpainanteiden tai biosuodatusrakenteiden kautta ennen vesien johtamista hulevesiverkostoon Asemantaustan hulevesien hallinta Asemantaustan alueella muodostuvat hulevedet johdetaan Kustaa Tiitun tien pohjoispuolelle 500 M (viettokaltevuus noin 5,6 ) hulevesiviemäriä pitkin ja tien alittava putki on 1000 B (viettokaltevuus noin 5,0 ). 500 M putken kapasiteetti on 315 l/s ja 1000 B kapasiteetti on 1725 l/s. 500 M putken yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 24 ha, jolloin mitoittavan sateen kesto on 20 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,49. Taulukossa 7 on esitetty asemantaustan alueelta pois johdettavat mitoitusvirtaamat. Taulukko 7 Asemantaustan alueelta pois johdettavat mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) M hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy selvästi jo keskimäärin kerran viidessä vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa ja 1000 B tien alituksen kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvissa rankkasadetilanteissa. Asemantaustan alueella muodostuvien hulevesien johtamiseksi 500 M hulevesiviemäri tulee suurentaa kokoon 1000 (viettokaltevuus noin 5,0 ). Lisäksi keskimäärin kerran 50 ja 100 toistuvien rankkasadetilanteiden aiheuttamien virtaamien hallitsemiseksi tarvitaan tasaustilavuutta noin 300 m³. Asemantaustan alueen hulevesien hallinnan kannalta on tärkeää, että radan vierestä Kustaa Tiitun tien suuntaan johtava iso avo-oja säilytetään ja siirretään tonttien rajalle. Lisäksi uusilla tonteilla on hyvä käyttää mahdollisimman paljon läpäiseviä pintoja. Kuortaneentien ja Latojantien väliseltä alueelta kiinteistöjen hulevedet johdetaan Kuortaneentien sivuojaan ja sitä pitkin Kustaa Tiitun tien alitukseen 600 (viettokaltevuus noin 30,0 ), jonka jälkeen hulevesireitti haarautuu 160M ja 300M putkiin. 600 B kapasiteetti on 1100 l/s. 600 B putken yläpuolisen valumaalueen pinta-ala on noin 10 ha, jolloin mitoittavan sateen kesto on 10 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,51. Taulukossa 8 on esitetty 600 B putken yläpuolisen valuma-alueen mitoitusvirtaamat. Taulukko B putken yläpuolisen valuma-alueen mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) B putken kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvissa rankkasadetilanteissa. 600 B ja sen alapuolella olevien pienemmät putket tulee suurentaa kokoon 800 (viettokaltevuus min. 15,0 ) avo-ojaan asti.

16 5.3 Kustaa Tiitun tien eteläpuolisen alueen hulevesien hallinta Kustaa Tiitun tien eteläpuolelle johdetaan hulevesiä asemantaustan ja Alangon alueilta. Kustaa Tiitun tien eteläpuolella kulkee avo-oja, joka johtaa hulevedet 800 (viettokaltevuus 16 ) hulevesiviemäriin ja sitä pitkin Lapuanjokeen. 800 putken kapasiteetti on 1900 l/s. Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 136 ha, jolloin Mitoittavan sateen kesto on 60 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,33. Taulukossa 9 on esitetty Lapuanjokeen johdettavat mitoitusvirtaamat. Taulukko 9 Lapuanjokeen johdettavat mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) B putken kapasiteetti ylittyy hieman jo keskimäärin kerran viidessä vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Jotta nykyisen 800 hulevesiviemärin kapasiteetti riittäisi, tarvittaisiin viivytystilavuutta m³. Hulevesialtaalle on varattu paikka Kuortaneentien ja Kustaa Tiitun tien risteyksen etelä-puolelle, minne sopii tasaustilavuutta hyvin noin 1500 m³. 800 hulevesiviemäri tulee suurentaa kokoon 1200 tai vaihtoehtoisesti tulvareitti Lapuanjokeen tulee varmistaa niin, ettei hulevesiviemärin mahdollinen tulviminen aiheuta vahinkoa kiinteistöille. 5.4 Kelikon alueen hulevesien hallinta Kelikon alueella muodostuvat hulevedet johdetaan junanradan ali ( 1200, viettokaltevuus 3,8 ) Kurunojaan. Radan alittavan rummun maksimikapasiteetti on 2500 l/s. Radanalituksen yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 109 ha, jolloin mitoittavan sateen kesto on 60 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,27. Taulukossa 10 on esitetty radan alitukselle tulevat mitoitusvirtaamat. Taulukko 10 Radan alituksen mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) Radan alittavan rummun kapasiteetti ylittyy keskimäärin kerran 50 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvissa rankkasadetilanteissa. Mikäli pieni padotus sallitaan, jolloin rumpu toimii paineellisena, riittää alituksen kapasiteetti hyvin keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Kiviristintien alittavan rummun ( 900 T) kapasiteetti pienellä padotuksella on 880 l/s. Rummun kapasiteetti ylittyy jo keskimäärin kerran viidessä vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Kelikon alueen hulevesien hallinnan kannalta on tärkeää, että alueen avo-ojia ei putkiteta ja uusilla tonteilla käytetään mahdollisimman paljon läpäiseviä pintoja. Kiviristintien alittava rumpu pitää suurentaa kokoon 1200 (viettokaltevuus 5 ). Radan, Kiviristintien ja avo-ojan rajaamalle alueelle on mahdollista rakentaa hulevesien viivytysallas. Alueelle sopii hyvin noin m³ tasausallas. Rambollin 14

17 laatimassa tulvariskikartoituksessa on uusista maastomittaustuloksista poiketen esitetty, että radan alitus olisi 1000 ja maksimikapasiteetti 1100 l/s. Mikäli rummun kapasiteetti on todellisuudessa vain 1100 l/s, tulee allas rakentaa. Allas olisi hyvä rakentaa myös sen takia, että alueelta on vain yksi purkureitti. Jos rumpu jostain syystä tukkeutuu, tarvitaan kaikki mahdollinen varastotilavuus. Kelikon alueelle johdetaan hulevesiä Kuortaneentien ali 600 (viettokaltevuus noin 2,7 ) hulevesiviemäriä pitkin Poliisinkadun kohdalla. Alueella on esiintynyt hulevesitulvia. Hulevesiviemärin kapasiteetti on noin 325 l/s. Rummun yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on noin 27 ha. jolloin mitoittavan sateen kesto on 20 min. Pintavaluntakerroin tulevassa tilanteessa on 0,28. Taulukossa 11 on esitetty Kuortaneentien alittavalle hulevesiviemärille tulevat mitoitusvirtaamat. Taulukko 11 Kuortaneentien alituksen mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) Kuortaneentien alittavan hulevesiviemärin kapasiteetti ylittyy selvästi jo keskimäärin kerran viidessä vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Hulevesiviemärin mitoituksen tulee olla 1000 (viettokaltevuus 4 ), jolloin sen kapasiteetti riittää hyvin keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuvassa rankkasadetilanteessa. Mikäli putkea ei suurenneta, tarvitaan putken yläpuoliselle alueelle tasaustilavuutta noin m³. Lisäksi Kelikontien alittava 400 rumpu pitää suurentaa kokoon 1000 (viettokaltevuus 4 ). 5.5 Simpsiöntien radan alitus Simpsiontien radan alitukseen johdetaan hulevesiä noin 13 ha alueelta. Radan alituksesta hulevedet pumpataan kohti Lapuanjokea Simpsiöntien hulevesiviemäriin. Alueella on esiintynyt hulevesitulvia. Valuma-alueen pintavaluntakerroin on 0,21 ja mitoittavan sateen kesto 20 min. Taulukossa 12 on esitetty radan alitukselle tulevat mitoitusvirtaamat. Taulukko 12 Simpsiöntien radan alituksen mitoitusvirtaamat Toistuvuus (vuotta) Mitoitussade (l/s/ha) Mitoitussade (mm) Maksimivirtaama (l/s) Mikäli hetkellinen tulviminen ei aiheuta vahinkoa radan alituksessa, pumppaamoa ei ole tarpeen mitoittaa poikkeuksellisten rankkasadetilanteiden mukaan. 15

18 Nykyinen rumpu 1200 B Viettokaltevuus 0,0038 Maksimikapasiteetti 2500 l/s 00 8 D N 90 0 Kelikon alue Nykyinen hulevesiviemäri 600 B Viettokaltevuus keskimäärin 0,0027 Maksimikapasiteetti 325 l/s N D Simpsiöntien radan alitus 0 60 Nykyinen hulevesiviemäri 315 M Viettokaltevuus keskimäärin 0,0025 Maksimikapasiteetti 58 l/s Alangon asemakaava-alue Asemantausta Nykyinen hulevesiviemäri 600 M Viettokaltevuus keskimäärin 0,0022 Maksimikapasiteetti 320 l/s 800 Nykyinen hulevesiviemäri 800 T Viettokaltevuus keskimäärin 0,016 Maksimikapasiteetti 1900 l/s Nykyinen hulevesiviemäri 500 PVC Viettokaltevuus keskimäärin 0,0056 Maksimikapasiteetti 315 l/s ± Liite 1 Suunnittelualueen nykytilanne Purkupiste Suunnittelualue Virtaussuunta Tulvariskialueet (Ramboll 2010) Valuma-alueet Avo-oja Hulevesiviemäri 0 0,125 0,25 0,5 km

19

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X 28.4.2016 KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X268236-003 1 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Terhi Renko Arto Muhonen PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Heinäkuu 2012 PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus 4.7.2012

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy 1 APOTTI TAMPEEEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID 789 804 2 PÖYY FINLAND OY Sivu 1 (14) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU FCG Finnish Consulting Group Oy Hämeenlinnan kaupunki EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU RAPORTTILUONNOS 31102 -P17030 FCG Finnish Consulting F Group Oy Eureninkadun hulevesitarkastelu I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Liite 2 1 (6) LIITE 2 Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Sisältö Hulevesien hallintarakenteet yleisillä alueilla... 2 Eroosion hallinta... 3 Hulevesien hallinta työmaa-alueilla...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta.

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta. 7.7.2016 1 (7) PIISPANKALLIO KUNNALLISTEKNIIKAN 1 Vesihuolto Tämä on päivitetty raportti, jossa aikaisemman selvityksen (päivätty 6.3.2015) lähtötietoihin tulleet muutokset on huomioitu. Vesihuollon ja

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA

HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA HULEVESIEN KESTÄVÄ HALLINTA Vesihuolto 2015 2040 seminaari Tampere 22.10.2015 Teija Hakalahti Sirén Erityisasiantuntija, FT Vapo Oy Clean Waters teija.hakalahti siren@vapo.fi Vankka kokemus hajautetun

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot

Tyyntä myrskyn edellä

Tyyntä myrskyn edellä Tyyntä myrskyn edellä - hulevesien ja hulevesitulvien hallinta - viitekehyksenä ajankohtaiset lakimuutokset - kunnan vastuut - kustannustehokkuus Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Ulla-Maija Rimpiläinen,

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesifoorumi SYKE 21.10.2008 Perttu Hyöty, FCG Planeko OY Vuoreksen osayleiskaava alue Tampereen ja Lempäälän yhteisen Vuoreksen osayleiskaavan valmistelu aloitettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2.

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2. 250-AS-KEM 413,3 m2 250-KRSAA 453,9 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 349,1 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 348,5 m2 51,9 m2 VK VK P 3h+k+s 80,0 m2 JK / VK +s 38, m2 AUA 59,3 m2 56,2 m2 59,3 m2 56,2 m2

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys Raportti 29.3.2015 Päivitys 29.3.2015 29.3.2015 1 (15) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot