Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöarviointi 3/13. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1. Kiinteistöarviointi 3/13"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 3/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti1 Kiinteistöarviointi 3/13

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec Valuation Oy Jyrki Halomo Newsec Valuation Oy Jani Hokkanen Maanmittauslaitos Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Ari Laitala Aalto-yliopisto Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Ilkka Aaltonen Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen TALOUDENHOITAJA Juhana Hiironen TAITTO Anna Haggrén/Lystik LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 150 ½ sivu 100 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy 2 Kiinteistöarviointi 3/13

3 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 3/13 Suomalaisen kiinteistömarkkinan transaktiovolyymi 4 Metsien odotusarvot syynissä 6 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä 7 IVC-uutisia 13 Tulevia tapahtumia 14 Kannen valokuva Maanmittauslaitos Tutustu uusiin kotisivuihimme osoitteessa: Kiinteistöarviointi 3/13 3

4 Suomalaisen kiinteistömarkkinan transaktiovolyymi 2000-luvun alkupuolella, ennen kuin ulkomaalaiset ryntäsivät suurin joukoin ostamaan suomalaisia kiinteistöjä, tänne saapuivat ostajien analyytikot tutkimaan markkinaamme sekä sijoitusympäristön juridista turvallisuutta. Useimmin esitetty kysymys silloin oli, onko Suomen markkina riittävän iso ja likvidi kansainväliselle sijoittajalle? Tätä epäiltiin, mutta eurooppalaisessa vertailussa Suomesta saatavat kiinteistöjen tuotot olivat niin houkuttelevia, että markkinan pienuus ei muodostanut estettä sijoittamiselle. Nyt takanamme on markkinan nousun huuma ja laskun katkera kalkki ja transaktiovolyymin perusteella voimme todeta Suomen kiinteistömarkkina on likviditeetiltään rajallinen. Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana olemme vaivoin päässeet kauppojen määrässä noin 1,2 miljardiin euroon ja siitäkin suuri osa on asuntoportfolioiden sekä hoivakiinteistöjen kauppoja. Nämä sektorit ovat kiinnostaneet sijoittajia sekä turvallisten tuottojen että kasvupotentiaalin vuoksi. Kokonaisvolyymin suhteen olemme nimellisesti 1990-luvun lopun tasossa ja jo viides hiljainen vuosi on meneillään. Mikä sitten olisi normaali transaktiovolyymi Suomessa? 4 Kiinteistöarviointi 3/13

5 Yleisesti transaktiovolyymin pienuutta perusteellaan rajallisella primekohteiden tarjonnalla. Prime-kohteiden omistajat ovat kuitenkin pääasiassa vakaita instituutioita, joiden sijoitushorisontti on pitkä eli tarjonta tuskin merkittävästi lisääntyy. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa myös uudisrakentaminen on vähentynyt, mikä on osaltaan näkynyt volyymissa erityisesti tämän vuoden aikana. Kaupankäynnin volyymin oleellinen kasvu edellyttää taloustilanteen positiivisten näkymien ohella sijoittajien kiinnostuvan enenevässä määrin tavanomaisista, B-luokan kohteista. Näiden hinta- ja tuottotasojen suhteen onkin jo nähty tilanteita, jolloin kohteet ovat muodostuneet houkutteleviksi suhteessa riskeihin. Yksittäiset kaupat eivät kuitenkaan lisää kokonaisvolyymiä, vaan tarvitaan laajempi B-luokan segmentti, jossa hintatasot ovat maltillisia, johon rahoittajat uskovat ja jolloin kaupankäynnissä sekä ostaja että myyjä tuntevat onnistuvansa. Tällöin voisimme saavuttaa transaktiovolyymissa tason noin 3,0 miljardia euroa eli suhteessa markkinan kokoon vuotuinen vaihto olisi noin 7 % kiinteistöjen sijoitusmarkkinasta, mikä olisi jo tyydyttävä taso. Tällöin olisi myös helpompi vastata kiinteistönarvioitsijoille usein esitettyyn kysymykseen - mihin vertailutietoihin arvio perustuu? Arja Lehtonen Catella Property Oy Kiinteistöarviointi 3/13 5

6 Metsien odotusarvot syynissä Metsäomaisuuden arviointi perustuu paitsi markkinahintoihin myös laskettuihin arvoihin. Jälkimmäisiä lasketaan teoreettisesti vahvojen oletusten varassa. Niitä ovat varmat tiedot raakapuun hinnoista, metsätalouden kustannuksista ja siitä, koska tulevaisuuden kassassa kilahtaa. Samoin oletetaan, mikä on pääomamarkkinoiden korko, jolla tulonodotuksista diskontataan odotusarvo. Tällaiset teoreettiset arvot Faustmann todisti oikeiksi Saksassa 1849 ja monet kotimaan metsäekonomistit luottavat niihin. Kun muutakaan menetelmään ei ole ollut käytettäväksi, edellinen arvomaailma ja sen sovellukset juurtuivat itsenäistyneen maamme metsätalouteen. Sen mukaisia arvoja suositellaan yksityismetsätaloudessa edelleen käytettäväksi. Metsäomaisuuden arvioiminen summa-arvomenetelmällä perustuu sekä odotusarvoihin että realisoitaviin hakkuumahdollisuuksiin ja metsätalouden kustannuksiin. Odotusarvoina ovat paljaan maan arvo, taimikon arvo, nuoren metsän odotusarvolisä tai sille laskettu odotusarvokerroin. Kun odotusarvot - eräänlaisina normiarvoina - on vielä laskettu metsiköittäin eri pääpuulajeille, maan eri osiin ja viljavuusluokille sekä vieläpä laskentakoroilla 0,5 4,0, on kyseessä melkoinen sekasotku. Pohjoisen karuilla mailla käytetään vaatimattomampia korkoja kuin etelän lehtomailla. Kiinteistöarvioija törmää odotusarvojen problematiikkaan, kun korvataan esimerkiksi teiden ja linjavyöhykkeiden alle jääviä alueita. Jos linja vedettäisiin Utsjoelta Helsinkiin, pohjoisessa maanomistaja saisi kasvatusmetsistään suhteellisesti merkittävästi paremmat korvaukset kuin etelässä. Laskelmien oletukset eivät kohtele omistajia tasa-arvoisesti. Metsäpolitiikan tärkeitä päämääriä ovat olleet puuston määrän ja kasvun lisääminen. Päätehakkuita saadaan tehdä vasta, kun tietyt ohjekiertoajat ovat täyttyneet. Samoin kasvuisaa nuorta metsää ei saa harventaa liiaksi, ettei sen tuotoskyky pienenisi liikaa. Hakkuiden rajoituksista on seurannut, että metsillä on sekä välittömästi realisoitaviin tuloihin perustuvia arvoja ja odotusarvoja. Silloin kun lain mukaan ei saa hakata laisinkaan, on metsällä vain odotusarvoa. Metsäohjelmat aina 1960-luvulta lähtien ovat lisänneet puuta ja kasvua niin paljon, että hakkuiden rajoituksista ollaan luopumassa 6 Kiinteistöarviointi 3/13

7 uudistettavassa metsälaissa. Metsäteollisuutemmekaan ei pystyisi käyttämään kaikkea metsästä kestävästi korjattavaa raakapuuta. Perusteet käyttää odotusarvoja ovat näin hävinneet. Tähän ongelmaan ei ole juuri puututtu keskusteltaessa metsälain kokonaisrevisiossa. Mitä pitäisi tehdä? Faustmannilainen ajatusmalli on haaksirikossa eikä sovellu muuttuvan talouden maailmaan. Mikään globaalissa maailmantaloudessa ei ole siten ennustettavissa, kuten teoriat olettavat. Näistä ongelmallisimpia ovat diskonttauksessa käytettävät oletuskorot. Sijoittajan riskisessä maailmassa odotusten diskonttauksiin sopisi lineaarista korkoa paremmin hyperbolinen diskonttaus. Simo Hannelius Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä Tämän otsakkeen esitetään kiinteistöarviointialalta tehtyjä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden esittelemisellä levitetään tietoa uusista tutkimuksista, etteivät opinnäytteinä tehdyt tutkimukset jää vain tekijän ja työn tilaajan tietoisuuteen. Esiteltävät opinnäytetyöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston kirjastossa. Koska töitä ei arkistoida sähköiseen muotoon, saa kiinnostavan tutkimuksen helpoiten käsiinsä lähestymällä suoraan työn tekijää. Opinnäytetöitä pyritään esittelemään kiinteistöarviointilehden jokaisessa numerossa, mikäli arviointialan opinnäytteitä on kuluvana ajanjaksona valmistunut. Koska lehden toimituksella ei ole saatavilla muita kuin Aalto-yliopiston opinnäytteitä, tulee muista opinahjoista töitään näytille haluavien toimittaa työt ja niiden tiivistelmät kannessa näkyvään osoitteeseen. Kiinteistöarviointi 3/13 7

8 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... VÄITÖSKIRJAT Työn nimi: Konfliktinratkaisun kehittämiskohteista maantie- ja rautatiehankkeissa kiinteistön omistajan näkökulma Tekijä: Seija Kotilainen Korkeakoulu / Tutkimusala: Insinööritieteiden korkeakoulu / Kiinteistötekniikka Tutkimus kohdistuu maantie- ja rautatiehankkeiden (väylähankkeiden) kiinteistöteknisiin tehtäviin. Se vastaa kysymykseen, mitkä ovat väylähankkeiden konfliktinratkaisun institutionaaliset kehittämiskohteet, kun asiaa katsotaan kiinteistön omistajan näkökulmasta. Tutkimus pohjautuu seitsemään tieteelliseen artikkeliin. Tarkastelussa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Väylähankkeen kehittämiskohteet liittyvät osallistumisoikeuksien turvaamiseen, konfliktien ehkäisyyn ja julkitulleiden konfliktien ratkaisuun. Selvitysvaiheen tehtävissä, kuten tarveselvityksessä sekä yksityisteiden ja tilusten järjestelyselvityksissä, kiinteistön omistajalla tulisi olla osallistumismahdollisuus. Yleis-, tie- ja ratasuunnittelusta tiedottamista olisi yhtenäistettävä niin, että kaikille kiinteistön omistajille turvattaisiin osallistumismahdollisuus. Lisäksi kiinteistön omistajalla pitäisi olla osallistumisoikeus keskusteluun, jonka tuloksena syntyy menetelmä, joilla korvaukset hoidetaan - joko sopiminen tai viranomaispäätös. Kiinteistön omistajat pitävät tärkeänä väylähankkeen sosiaalista prosessia. Määrältään oikeat korvaukset eivät riitä. Konflikteja voidaan ennaltaehkäistä toimintatavoilla, jotka tukevat luottamuksellisuuden sekä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuuksien syntyä. Maantieratatoimitusten haltuunotossa kiinteistön omistajan tulisi itse esitellä lunastettavaa omaisuuttaan. Toimituksen loppukokous on pidettävä myös tapauksessa, jossa viranomainen antaa vain lunastuspäätöksen ja valitusosoituksen. Lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että asiassa riittäisi viranomaispäätös, joka postitettaisiin kiinteistön omistajille. Kiinteistön omistajat pitävät väylähanketta kokonaisuutena, jolloin konfliktinratkaisunkin tulisi perustua kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Jos jossain hankkeen tehtävässä ei pystytä ratkaisemaan jotain konfliktia, tehtävästä vastaava olisi velvoitettu siirtämään konfliktin käsittely toiselle areenalle, esimerkiksi sovitteluun. Tällöin väylähankkeessa esiintyisi väärään paikkaan joutuneita konflikteja, joille ei löytyisi käsittelyareenaa. Yleensäkin konfliktinratkaisun menetelmien käyttöä tulisi laajentaa ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä. 8 Kiinteistöarviointi 3/13

9 Jatkossa tulisi selvittää lunastustoimikunnan käsitykset konfliktinratka isumenettelyistä, joita maantie- ja ratatoimituksessa voidaan käyttää. Toiseksi tulisi selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat kiinteistön omistajien kokemukseen täydestä korvauksesta. DIPLOMITYÖT Työn nimi: Riskien hallinta ulkomaisissa kiinteistöjen hallintaasiakkuuksissa Tekijä: Laura Kemppinen Korkeakoulu / Tutkimusala: Insinööritieteiden korkeakoulu / Kiinteistöoppi Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda riskikartta, joka esittää ulkomaisissa kiinteistöjen hallinta-asiakkuuksissa piileviä riskejä ja niitä vastaavia riskien hallintatyökaluja. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on, kuinka kiinteistöpäällikkö voi hallita riskejä ulkomaisissa asiakkuuksissa? Tutkimuksen aikana tuli esille, että henkilöstöön liittyviä riskejä pidettiin oleellisimpana riskiluokkana ulkomaisien kiinteistöjen hallintaasiakkuuksien ollessa kyseessä. Erityisesti henkilöstövaihdoksiin liittyvät riskit koettiin kaikista suurimmiksi, sillä yhdenkin henkilön vaihdoksella on useita vaikutuksia, mm. asiakaskannattavuuteen ja tuotettavien palveluiden laatuun. Haastateltavat toivat esille useita riskien hallintakeinoja henkilöstöriskeihin liittyen, joista oleellisimpina työkaluina pidettiin työntekijöiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja tyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä. Tutkimusmenetelmänä tässä diplomityössä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja usean tapauksen tutkimusta. Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa käsitellään ulkoistettuja kiinteistöjen hallintapalveluita sekä riski ja riskien hallintaa. Teoreettinen viitekehys empiirisen tutkimuksen pohjaksi luotiin kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimuksen toinen osuus koostuu puolestaan empiirisestä osiosta, jossa testattiin teoreettisen viitekehyksen toimivuutta. Empiirinen tutkimus toteutettiin usean tapauksen tutkimuksena, jossa haastateltiin neljää Newsec Asset Management Oy:ssä ulkomaisien kiinteistöjen hallinta-asiakkuuksien parissa työskentelevää asiakasvastaavaa. Kiinteistöarviointi 3/13 9

10 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... Tutkimus esittelee riskikartan, joka pitää sisällään riskejä sekä yleisiä riskien hallintatyökaluja eri riskiluokista. Käytettyjä riskiluokkia on neljä; vahinkoriskit, henkilöriskit, toiminnalliset riskit sekä liiketoimintaympäristölliset riskit. Riskikartta tarjoaa ulkomaisien kiinteistöjen hallinta-asiakkuuksien parissa työskenteleville yrityksille hyvän lähtökohdan omaan riskien hallintaan ja hallintaprosessin kehittämiseen. Työn nimi: Vuokralaisedustuspalveluiden markkinat Suomessa Tekijä: Niina Ounasvuori Korkeakoulu / Tutkimusala: Insinööritieteiden korkeakoulu / Kiinteistöliiketoiminta Suomalaisten kiinteistömarkkinoiden kansainvälistyminen, uusien konsulttitalojen astuminen markkinoille aiemmin tuntemattomine palvelumalleineen sekä monikansalliset asiakkaat vaativine tarpeineen, ovat mahdollistaneet kiinteistöihin liittyvien asiantuntijapalveluiden voimakkaan kasvun. Myös vuokralaisedustuspalvelut ovat 2000-luvun alun aikana rantautuneet Suomeen, mutta niiden käyttö ei kuitenkaan ole vielä levinnyt kovinkaan laajalle. Vuokralaisedustuksessa konsultti ajaa vuokralaisen toimeksiannosta vuokralaisen etua uudelleensijoittu mistilanteessa, uuden yrityksen sijoittumisen tai vuokrasopimuksen uusimisen yhteydessä. Työssä tutkittiin vuokralaisedustuspalveluiden toimialaa ja markkinatilannetta Suomessa. Ensinnäkin kartoitettiin tarjontaan liittyviä kysymyksiä, kuten palveluntarjoajia, palvelumalleja ja -prosesseja sekä ansaintalogiikkaa. Toisekseen selvitettiin kysyntää perehtymällä asiakkaisiin ja heidän tietoisuuteensa palvelusta, sekä tyypillisiin uudelleensijoittumisen aikana nouseviin haasteisiin ja palvelutarpeisiin. Lisäksi tutkittiin markkinatilannetta toimeksiantojen avulla sekä selvittämällä nykytilanteen haasteita ja tulevaisuuden mahdollisia kehityssuuntia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Teemahaastatteluja tehtiin yhteensä 25, ja niissä haastateltiin kahdeksaa vuokralaisedustuspalveluita tarjoavien konsulttiyritysten asiantuntijaa kuudessa haastattelussa ja sekä yhdeksäätoista vuokralaisorganisaation edustajaa kahdeksassatoista eri yrityksessä. Lisäksi palvelutarpeiden syvälliseksi ymmärtämiseksi analysoitiin 136 yrityksen vastaukset kattavaa kyselytutkimusta. 10 Kiinteistöarviointi 3/13

11 Suomessa kaupalliseen näkökulmaan fokusoituneita vuokralaisedustuspalveluita tarjoavat kansainväliset konsulttitalot pääosin kansainvälisille ja suurille organisaatioille, jotka ovat tottuneet käyttämään palvelua kansainvälisillä markkinoilla toimiessaan. Sen sijaan kotimaisten yritysten tietoisuus palvelusta näyttäisi olevan verrattain heikohkoa, ja pääasiassa tilavaihtoehtojen kartoittamisessa ja arvottamisessa koettu palvelutarve ei välity konsulteille. Vaikka vuokralaista edustavan konsultin rooli on perusteltua niin kirjallisuuden kuin haastattelujenkin perusteella, on Suomessa toimeksiantojen määrä jäänyt suhteellisen vähäiseksi, noin 50 vuodessa. Tulevaisuudessa kasvua ja palvelukonseptin laajentumista on kuitenkin perusteltua odottaa kotimaisten yritysten tietoisuuden kasvaessa markkinoinnin ja onnistumistarinoiden kautta sekä ulkoistamisen yleistyessä. Työn nimi: Lisäarvon edistäminen kunnan kiinteistöstrategiassa Tekijä: Eino Hankela Korkeakoulu / Tutkimusala: Insinööritieteiden korkeakoulu / Kiinteistöliiketoiminta Tässä tutkimuksessa analysoidaan kunnallisen kiinteistöjohtamisen kehittämistä. Tutkimuksen näkökulmana on arvioida kiinteistöomaisuuden johtamisen toimintatapoja ja strategioita, joilla voidaan saada lisäarvoa kunnan ydintoimintaan, peruspalveluiden tuottamiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kuntien kiinteistöomaisuuden johtamiseen soveltuva strategiamalli, joka edistää kiinteistöistä ydintoimintaan saatavaa lisäarvoa. Tutkimuksessa yhdistetään lisäarvoa tuottavat kiinteistöjohtamisen strategiat Balanced Scorecard -ajatteluun pohjautuvaan Tasapainoisen Onnistumisen Strategiaan, joka on suunniteltu erityisesti julkisen sektorin johtamiseen. Tutkimuksessa ongelmaa tarkastellaan induktiivisesta näkökulmasta ja tutkimus pyrkii tunnistamaan hyviä ja huonoja kunnallisen kiinteistöjohtamisen malleja. Tämän tutkimuksen mukaan kiinteistöomaisuuden johtamisella saadaan parhaiten lisäarvoa kunnan peruspalveluiden tuottamiseen, mikäli kiinteistöjohtamisen tavoite määritellään oikein ja lisäarvoa edistävät strategiat jäsennellään oikein. Kiinteistöjohtamisella saadaan tutkimuksen mukaan lisäarvoa peruspalveluiden tuottamiseen, mikäli sen tavoitteeksi asetetaan vaikutusten aikaansaamisen (vaikuttavuuden) lisäksi osallistumisen edistäminen. Vaikuttavuus ja osallistuminen saavutetaan, kun johtamisen toimenpiteet jäsennellään kolmeen johtamisnäkökulmaan, jotka ovat: resurssien hallinta, uudistuminen ja prosessien hallinta. Kiinteistöjohtamisella saadaan vaikuttavuutta Kiinteistöarviointi 3/13 11

12 Arviointialan opinnäytetöiden tiivistelmiä jatkuu... ja osallistumista ydinliiketoimintaan, mikäli organisaatiota johdetaan johtamisnäkökulmien mukaan ja johtamisnäkökulmat käsittävät toimenpiteitä, jotka ovat lisäarvoa edistäviä ns. lisäarvostrategioita. Tutkimuksessa tunnistettiin yksitoista lisäarvostrategiaa kunnan kiinteistöjohtamiseen. Kunnan kiinteistöjohtamiseen soveltuva ydintoimintaan lisäarvoa tuottava strategiamalli on esitelty tutkimuksen lopussa. Työn nimi: Kiinteistöjen tilasto- ja historiatietojen hyödyntäminen sisäilmaongelmien ennakoinnissa Tekijä: Pekka Kurki Korkeakoulu / Tutkimusala: Insinööritieteiden korkeakoulu / Kiinteistöliiketoiminta Huonon sisäilman aiheuttamien sairauspoissaolojen ja muiden taloudellisten menetysten arvioidaan nousevan vuosittain noin 3 miljardiin euroon Suomessa. Rakennusten suunnittelulla, rakentamisella, saneerauksella, ylläpidolla ja käytöllä on suuri merkitys sisäilmaongelmien synnyssä ja ennaltaehkäisyssä. Senaatti-kiinteistöt hallinnoi noin rakennusta. Tässä tutkimuksessa näistä tarkasteltiin 82 rakennusta, joista suurin osa on toimistokiinteistöjä. Tutkituista rakennuksista noin kolmanneksessa on aikaisemmin todettu jonkin tasoinen sisäilmaongelma. Sisäilmaongelmat jaettiin viiteen ryhmään seuraavasti: mikrobiologinen löydös, kemiallinen löydös, kuidut ja pölyt, huono ilmanvaihto sekä kosteusvaurio. Diplomityö tehtiin osana Senaatti-kiinteistöjen sisäilmatutkimusta. Tutkimus toimii taustamateriaalina luokiteltaessa rakennuksia sisäilmariskin todennäköisyyden perusteella. Työssä tutkittiin, onko tunnistettavissa indikaattoreita, jotka ennustavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulevia vakavia sisäilmaongelmia tai ongelmien kärjistymistä olemassa olevissa rakennuksissa. Indikaattoreina tarkasteltiin rakennusten huoltoon, ylläpitoon, arkkitehtuuriin ja työympäristöön liittyviä tekijöitä, joista on saatavissa tilasto- tai historiatietoa. Tutkimuksen tilastollisessa tarkastelussa selvitettiin kohteissa todettujen sisäilmaongelmien riippuvuutta muuttujista ja tehtyjen reklamaatioiden riippuvuutta sisäilmaongelmista sekä edellä mainittujen muuttujien korrelaatiota todettuihin sisäilmaongelmiin. Tutkimuskysymys on: löytyykö indikaattoreita, joista sisäilmaongelmat 12 Kiinteistöarviointi 3/13

13 ovat tilastollisesti riippuvaisia? Tulos on, ettei tarkastelussa olleesta aineistosta löytynyt yhtään indikaattoria, josta sisäilmaongelmien riippuvuus olisi ollut tilastollisesti merkitsevää. Tutkimuksessa havaittiin, että kosteus-, haju- ja terveysreklamaatioilla on odotetusti tilastollisesti merkitsevä riippuvuus sisäilmaongelmista. Nämä kaikki korreloivat positiivisesti todettuihin sisäilmaongelmiin, jotka ovat lähes aina moniongelmaisia. On vaikea löytää yksittäisiä muuttujia, joiden voidaan tilastollisen tarkastelun perusteella katsoa aiheuttavan sisäilmaongelmia. Reklamaatioita käytettiin hyödyksi, kun ryhmiteltiin keskenään sekä tunnettuja sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä että tutkittavia indikaattoreita. Yksittäisillä indikaattoreilla havaittiin sisäilmaongelmien kanssa positiivista korrelaatiota ilman tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimuksessa on tarkasteltu kyseisten muuttujien merkitystä sisäilmaongelmien ennakoinnissa. IVSC-uutisia Uudet arviointistandardit nettiin IVS 2013 on saatavilla nyt Internetistä. Palvelun käyttöönotto maksaa 75 puntaa. Palvelu sisältää uusimmat standardit, sovellusohjeet, määritelmät sekä paljon muuta. Palvelussa on modernit hakutoiminnot, joiden avulla halutut asiat löytyvät helposti. Palvelun kautta käytössäsi on aina ajan tasalla olevat standardit sekä uusimmat arviointiohjeet. Lue lisää ja tilaa: Arvioijan pätevyysvaatimuksista standardi IVSC on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on luoda standardi arvioijien pätevyydelle. Standardin tarkoituksena on edistää arvioijien luotettavuutta ja asemaa sekä virallista statusta rahoitus- ja kiinteistömarkkinoilla (vrt. tilintarkastajat). Projektissa pyritään kehittämään standardit, jotka heijastelisivat hyviä käytänteitä arvioinnin koulutuksen, kurssien ja harjoitusten sekä ammatillisen pätevyyden arvioimisen näkökulmasta. Standardi tullee koskettamaan sekä Suomen auktorisointi -järjestelmää että arvioijien kouluttamista. Kiinteistöarviointi 3/13 13

14 Tulevia tapahtumia Metsäkiinteistön myyntitoimeksiannon hoitaminen Kuvaus: Tavoitteena on selvittää käytännönläheisesti metsäkiinteistön myyntitoimeksiannon hoitamisen eri vaiheet: valmistautuminen hankintakäyntiä varten ja toimeksiantosopimuksen tekeminen, kohteen markkinointi, esittely sekä myyntityö. Tämän lisäksi perehdytään metsäkiinteistöä koskevaan tiedonhankintaan, metsäsuunnitteluun ja metsäkiinteistön arvonmääritykseen, metsäverotukseen ja metsätalouden tukiasioihin sekä metsäkiinteistön kauppakirjan erityispiirteisiin. Kohderyhmä: Sopii mm. kiinteistönvälittäjille, myyntineuvottelijoille ja henkilöille, jotka työskentelevät metsäkiinteistöjen myyntitoimeksiantojen parissa Kaavoituksen lainsäädäntö Koulutuksessa käydään kattavasti läpi kaavoitukseen liittyviä perustietoja, kuten maankäytön ohjauksen periaatteita, eri kaavoitustasoja ja niiden vaikutuksia, maankäyttösopimusta ja maapolitiikkaa sekä tontinluovutusta. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat yleistä tietoa tai tiedon päivitystä kaavoituksesta ja sen vaikutuksista, kuten kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät, rakennusliikkeiden edustajat, kaupunkien ja kuntien edustajat, ympäristöhallinnon asiantuntijat, maakuntaliittojen asiantuntijat ja asianajotoimistojen ja yritysten lakimiehet Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET9) Kuvaus: Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jonka ammattitaitovaatimusten lähtökohtina ovat organisaation ja oman työyhteisön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa. Koulutuksen tavoitteena on oppia hallitsemaan kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osa-alueet. Johtamisen erikoisammattitutkinto on tehokas koulutus 14 Kiinteistöarviointi 3/13

15 henkilöille, joilla on vahva oman toimialansa ja tuotteistonsa osaaminen ja asiantuntemus. Kohderyhmä: Tutkinto on tarkoitettu organisaatioiden johdolle ja keskijohdolle sekä asiantuntija-alueiden ja projektien johtajille ja päälliköille, jotka haluavat systemaattisesti kehittää omaa johtajuuttaan. Näin ollen koulutusohjelma sopii hyvin kiinteistöpalveluyritysten, isännöitsijätoimistojen, kiinteistöalan manageerausyritysten, kiinteistönomistajayhteisöjen, kiinteistön välitysyritysten, kunnallisten ja julkisten organisaatioiden, kiinteistöalan järjestöjen sekä muiden kiinteistöalan yhteisöjen johdolle, esimiehille, asiantuntijoille ja johtamistyötä tekeville tai siihen aikoville FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, Malesia Maanmittausalan maailmanlaajuinen päätapahtuma, neljän vuoden välein järjestettävä, FIG International Congress järjestetään ensi vuonna Kuala Lumpurissa, Malesiassa. Tapahtuma kokoaa yhteen tuhansittain alan ammattilaisia lukuisilta eri sektoreilta. Kiinteistöarviointi on yksi FIG:n kymmenestä eri pääsektorista, mistä johtuen kongressi tulee sisältämään lukuisia mielenkiintoisia esityksiä kiinteistöarvioinnin saralta. Kiinteistöarviointi 3/13 15

16 YHteisöjäsenemme Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec Valuation Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy LKV Kauko Koskinen Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle UPM Metsä (Maankäyttö ja kiinteistöt) GapCon Oy REIM Kiinteistövälitys Oy Ltd Svenska Handelsbanken AB Seinäjoen Kotijoukkue Oy Senaatti-kiinteistöt Palautusosoite: Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. c/o Juhana Hiironen 16 Kiinteistöarviointi 3/13 Porvoonkatu B 16, Helsinki

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/16. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/16 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Saija Toivonen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Jukka Lahtinen Jukka

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN

KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN KARI I. LEVÄINEN KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAJOHTAMINEN Copyright 2013 Kari I. Leväinen ja Gaudeamus Helsinki University Press Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Leena Kilpi KL: 36.111, 66.4, K UDK: 332

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI 16.3.2016 SISÄLLYS 1. Arvioinnin kohde eli Kosteus- ja hometalkoot lyhyesti 2. Kosteus- ja hometalkoot-ohjelman elinkaaren analyysin vaiheet 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta

Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta Kokemuksia auditointien ensimmäisestä kierroksesta Puheenjohtaja Riitta Pyykkö Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Miksi juuri auditointi?

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kannattaako yrittää? Varsinais-Suomen maakuntakirjasto on laatimassa yhteistyössä verkostonsa kanssa uusia visioita maakunnan, Vaskin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Liikkeenjohdon betonia huippuurheiluun

Liikkeenjohdon betonia huippuurheiluun Liikkeenjohdon betonia huippuurheiluun Vastuullisuus-vaativuus-kriittisyys tuloksenteossa Valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, huippu-urheilun muutosryhmä Kansallis-Osake-Pankki 1968

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä.

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä. VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Veera Valtanen, Markku Similä Tammikuu 2012 taustalla Kainuun ammattiopiston ammatillisten täydennyskoulutusten kehittämistyö

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI Suunnittelija Sari Pitkänen Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskust Tutkija Aki Villa Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tieteellinen

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere NÄKÖKULMIA VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 9.-10.11. 2016 Solo Sokos Hotel Torni, Tampere Pekka Itkonen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (8) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (8) 12 Asiantuntijapalveluiden hankinta, puitejärjestely HEL 2015-004526 T 02 08 02 00 Päätösehdotus A1 A2 A3 päättää sulkea pois osa-alueen B kiinteistökaupan

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä?

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Kestävä kaupunki malli elinkaarijohtamiseen ERA17-vuosipäivä: Tulevaisuuden kaupunki viisaampaa asumista ja kestävämpää liikkumista

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Optima-päivä

Optima-päivä Optima-päivä 6.11.2014 Open Badge -konsepti yrityksen tuotekoulutuksissa mainio mahdollisuus vai hankala haaste? johan.boholm@raisoft.com Oy Raisoft Ltd www.raisoft.com PL 144, 67101 Kokkola Puh. 0207

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti

Tutkimussuunnitelmaseminaari. Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Tutkimussuunnitelmaseminaari Kevät 2011 Inga Jasinskaja-Lahti Osa II Tämän kurssin tutkimussuunnitelma Tehdään gradun toteuttamista varten Kohderyhmänä kurssin osanottajat, kurssin vetäjä ja gradun ohjaaja

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 13

Sisällys. Johdanto... 13 Sisällys Johdanto... 13 1 Välittäminen on asiakaspalvelua... 17 Määrän ja laadun vuoropuhelu... 17 Asiakkaan on ymmärrettävä, mistä hän maksaa... 19 Sekä ostaja että myyjä ovat asiakkaita... 23 Asiakas

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot