PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Resilar 3 mg/ml oraaliliuos Dekstrometorfaanihydrobromidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää lääkettä huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. - Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene viiden päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Resilar on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Resilaria 3. Miten Resilaria käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Resilarin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ RESILAR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Resilarin sisältämä dekstrometorfaani vaikuttaa aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa hillitsevästi, jolloin yskänärsytys lievittyy. Resilaria käytetään aikuisten ja lasten (yli 2-vuotiaiden) ärsytysyskän oireiden hoitoon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RESILARIA Älä käytä Resilaria jos: olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai Resilarin jollekin muulle aineelle sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi käytät tai olet käyttänyt kahden edellisen viikon aikana monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (esim. feneltsiini, moklobemidi, selegiliini). Ole erityisen varovainen Resilarin suhteen, jos: sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa tai vaikeaa hengitysvajausta. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sinulla on krooninen jatkuva (esim. astmaattinen) yskä tai yskä, johon liittyy runsas liman eritys. Resilarin antamisesta allergiataipumusta omaavalle lapselle pitäisi neuvotella lääkärin kanssa, sillä dekstrometorfaani saattaa joissakin harvoissa tapauksissa pahentaa allergiaa. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

2 Neuvottele Resilarin käytöstä lääkärin kanssa etenkin jos käytät kinidiiniä, amiodaronia, flekainidia, propafenonia, fluoksetiinia, paroksetiinia, sertraliinia, haloperidolia, terbinafiinia, perfenatsiinia tai tioridatsiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Raskaus ja imetys Resilarin tilapäinen käyttö raskauden tai imetyksen aikana on sallittua pahan yskänkohtauksen hillitsemiseen. Ajaminen ja koneiden käyttö Normaaliannoksilla Resilarin ei tiedetä heikentävän ajokykyä tai koneiden käyttökykyä. Tärkeää tietoa Resilarin sisältämistä aineista Lääke sisältää sorbitolia 500 mg/ml ( mg/annos). Sorbitolilla voi olla lievä laksatiivinen vaikutus. Ks. myös Älä käytä Resilaria jos:. Lääke sisältää fruktoosia 137 mg/ml ( mg/annos) ja sakkaroosia 1 mg/ml (2,5-10 mg/annos). Tämä tulee ottaa huomioon, jos potilaalla on sokeritauti (diabetes mellitus). Ks. myös Älä käytä Resilaria jos:. Lääke sisältää etanolia 50 mg/ml ( mg/annos). Määrä voi olla haitallinen alkoholisteille, raskaana oleville, imettäville, lapsille ja riskiryhmään kuuluville potilaille (esim. maksasairaus tai epilepsia). Lääke sisältää natriumia mg/ml. 2,5 ml annos Resilaria sisältää mg natriumia eli on käytännössä natriumiton. 10 ml annos Resilaria sisältää mg natriumia. Tämä tulee ottaa huomioon, jos potilas noudattaa vähäsuolaista ruokavaliota. 3. MITEN RESILARIA KÄYTETÄÄN Annos Maksimi vuorokausiannos Aikuiset 10 ml 3-4 kertaa vuorokaudessa 40 ml Lapset 2-5 v 2,5 ml 3-4 kertaa vuorokaudessa 10 ml Lapset 6-11 v 5 ml 3-4 kertaa vuorokaudessa 20 ml Lapset v 7,5 ml 3-4 kertaa vuorokaudessa 30 ml Alle 2-vuotiaat: vain lääkärin ohjeen mukaan. Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Kuten kaikkien keskushermoston kautta vaikuttavien yskänlääkkeiden myös Resilarin käytössä on hyvin tärkeää, että noudatat annostusohjeita. Lasten kohdalla oikea annostelu on erityisen tärkeää, koska dekstrometorfaanin yliannostuksesta johtuvia myrkytyksiä on esiintynyt. Jos otat enemmän Resilaria kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos otat (tai joku muu ottaa) vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Dekstrometorfaanimyrkytys ilmenee usein yliaktiivisuutena ja muina kiihtymysoireina, mutta toisinaan myös hitautena ja uneliaisuutena.

3 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Dekstrometorfaanin aiheuttamat haittavaikutukset ovat olleet lieviä. Resilar voi aiheuttaa joillekin harvoille (1 %) käyttäjistä haittavaikutuksena esimerkiksi lievää väsymystä, huimausta, ummetusta, pahoinvointia, kiihtymystä, sekavuutta, sydämen nopealyöntisyyttä, punastumista tai ihottumaa. 5. RESILARIN SÄILYTTÄMINEN Resilar säilytetään huoneenlämmössä (15-25 C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Resilar sisältää Resilarin vaikuttava aine on dekstrometorfaanihydrobromidi, jota on 3,0 mg millilitrassa liuosta. Muut aineet ovat natriumbentsoaatti (E 211), fruktoosi, sorbitoli (E 420), etanoli, glyseroli, natriumsitraatti, anis-luumuesanssi, poltettu sokeri, kloorivetyhappoliuos, natriumhydroksidiliuos ja puhdistettu vesi. Lääkevalmisteen kuvaus Resilar on kirkas, ruskea liuos. Myyntiluvan haltija Orion Oyj Orionintie Espoo Valmistaja Orion Pharma Orionintie Espoo Pakkausseloste tarkistettu

4 BIPACKSEDEL Resilar 3 mg/ml oral lösning Dextrometorfanhydrobromid Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Läkemedlet måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom fem dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Resilar är och vad det används för 2. Att tänka på innan du använder Resilar 3. Hur du använder Resilar 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Resilar ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD RESILAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Dextrometorfan som ingår i Resilar är ett ämne, som dämpar hostreflexen genom påverkan på hostcentrum i hjärnan. Resilar används för behandling av rethosta hos vuxna och barn (över 2 år). 2. INNAN DU ANVÄNDER RESILAR Använd inte Resilar om: du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen eller något av övriga innehållsämnen i Resilar du har medfödd fruktosintolerans du använder eller har använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, t.ex. fenelzin, moklobemid, selegilin) under de senaste 2 veckorna. Var särskilt försiktig med Resilar om: du lider av svår leversvikt eller svår andningsinsufficiens. Rådgör med läkare om du har kronisk kontinuerlig (t.ex. astmatisk) hosta eller hosta som är förknippad med riklig slemsekretion. Diskutera med läkare innan du ger Resilar åt barn som lätt utvecklar allergi, eftersom dextrometorfan kan i vissa sällsynta fall förvärra allergi. Användning av andra läkemedel Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du nyligen använt.

5 Rådgör med läkaren om användningen av Resilar speciellt om du använder läkemedel som innehåller kinidin, amiodaron, flekainid, propafenon, fluoxetin, paroxetin, sertralin, haloperidol, terbinafin, perfenazin eller tioridazin. Graviditet och amning Resilar kan användas tillfälligt under graviditet och amning för att dämpa svåra hostanfall. Körförmåga och användning av maskiner Man känner inte till att Resilar vid normal dosering skulle försämra förmågan att framföra fordon eller att hantera maskiner. Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Resilar Läkemedlet innehåller sorbitol 500 mg/ml ( mg/dos). Sorbitol kan ha en milt laxerande effekt. Se även Använd inte Resilar om:. Läkemedlet innehåller fruktos 137 mg/ml ( mg/dos) och sackaros 1 mg/ml (2,5-10 mg/dos). Detta bör beaktas av patienter med sockersjuka (diabetes mellitus). Se även Använd inte Resilar om:. Läkemedlet innehåller etanol 50 mg/ml ( mg/dos). Mängden kan vara skadlig för alkoholister, gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi. Läkemedlet innehåller natrium mg/ml. En dos på 2,5 ml innehåller mg natrium, dvs. är näst intill natriumfritt. En dos på 10 ml innehåller mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost. 3. HUR DU ANVÄNDER RESILAR Dos Maximal dygnsdos Vuxna 10 ml 3-4 gånger per dygn 40 ml Barn 2-5 år 2,5 ml 3-4 gånger per dygn 10 ml Barn 6-11 år 5 ml 3-4 gånger per dygn 20 ml Barn år 7,5 ml 3-4 gånger per dygn 30 ml För barn under 2 år endast enligt läkarordination. Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovannämnda. Såsom vid användning av alla hostmediciner, som verkar via det centrala nervsystemet, är det också vid användning av Resilar viktigt att följa doseringsföreskrifterna. Speciellt viktig är den rätta doseringen då det gäller barn, ty förgiftningar har förekommit som berott på överdosering av dextrometorfan. Om du har tagit för stor mängd av Resilar Kontakta omedelbart läkare om du (eller någon annan) i misstag tar en för stor dos av läkemedlet. Dextrometorfanförgiftning ger sig ofta till känna som överaktivitet och andra symtom på upphetsning, men emellanåt också som långsamhet och trötthet.

6 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR De av dextrometorfan förorsakade biverkningarna har varit lindriga. Hos ett fåtal (1 %) personer, som använder Resilar, kan läkemedlet förorsaka biverkningar som t.ex. lindrig trötthet, yrsel, förstoppning, illamående, upphetsning, virrighet, snabb hjärtpuls, rodnad eller eksem. 5. HUR RESILAR SKA FÖRVARAS Resilar förvaras vid rumstemperatur (15-25 C). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är dextrometorfanhydrobromid, varav det ingår 3,0 mg/milliliter lösning. Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (E 211), fruktos, sorbitol (E 420), etanol, glycerol, natriumcitrat, anis-plommon-essens, sockerkulör, klorvätesyralösning, natriumhydroxidlösning och renat vatten. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Resilar är en klar, brun lösning. Innehavare av godkännande för försäljning Orion Corporation Orionvägen Esbo Tillverkare Orion Pharma Orionvägen Esbo Bipacksedeln reviderad

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium PAKKAUSSELOSTE D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe. laktuloosi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Duphalac 667 mg/ml oraaliliuos Duphalac 950 mg/g jauhe laktuloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol Actavis 24 mg/ml oraaliliuos Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ? PAKKAUSSELOSTE PAMOL F 125 mg, dispergoituva tabletti PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 40 mg/ml oraalisuspensio ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot