VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012"

Transkriptio

1 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA Hyvdksytty kv

2 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte TlmiMurt Tcnminnhh T.Tfr Ernb.l frfurd. \rh l.16 M Vrnbrba bhhilt Tbhtrfrb V lmilt Vddmrdd ALVU&ldryatil lcymt nahhmlcjr-efrd l(dliltd r,tllrdrcitgukf l(g&cmd Lfrrf ddtund SurtUmpbt Srnl&ndjatild Tlftrfihht hisbaunrffi Vrartcrubc nahjcnru b T[tuldrty&hillllnl tjlndb thhd$crt hllhhvmrstcamrbr Rfuitsqudca htrsbiftihin tt$tildu*nqtyunm.latdtlhqtt el&rdnstc PhlldldsEmiOcalsry$figqe ntfif n Ftrtr n bilb Ptttlaihdsbn aitntcn lissjg Lybilutdm ldndc lit$natefunp Tffipl malerubf UTTEET

3 SSÄLLYSLUETTELO Sivut YLEE TALOUDELLE TLAE 2 KUTATALOUS VUOSA TASAPAOTTAVA TALOUSSUUTELMA JA TOMEPDEOHJELMA KAUPUG TALOUS 5 VARKAUDE VÄESTÖ JA TYÖLLSYYS 5-7 TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUTELMA LAUTAKUTE TALOUSARVOT PERUSTELUEE / KÄYTTÖTALOUS 18 Yleishallint Ssiaali- ja terveystimi Sivistystimi Tekninen timi Vesihult Jätehult ESTETTYJE VESTOTE PERUSTELUT VESTOT TALOUSARVO 2009 LAUTAKUTTA / TOMALOTTA KÄYTTÖTALOUDE TALOUSARVORAKEE RAHOTUSERÄT RAHOTUSLASKELMA 123 PALVELUSTRATEGA HEKLÖSTÖSUUTELMA SUUTELMAPOSTOJE PERUSTEET 127 SOSALO TYÖTERVEYS LKELATOS KOSERYHTESÖT PÖYTÄKRJAOTE / TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUUTELMA

4 2 YLEE TALOUDELLE TLAE Taluden kasvu li vielä viime vunna npeaa eli ennakktietjen mukaan 4,5 %. Krkeasuhdanne n taittunut ja taluskasvu n tänä vunna npeasti hidastumassa. Ennustelaitsten el-syyskuussa julkaistut arvit kuluvan vuden tutannn kasvusta vat 2 3 %. Vudelle 2009 ennustetaan yleisesti alle kahden prsentin tutannn kasvua. Kansainväliseen taluteen liittyvien riskien tteutuminen vi jhtaa viennin hidastumisen ja rahitusmarkkiniden häiriöiden jhdsta kansantalutemme ennustettua heikmpaankin kehitykseen. Vunna 2008 kuluttajahintjen arviidaan khavan yli neljä prsenttia. Etenkin ruuan ja plttaineiden hinnat vat nusseet npeasti. Myös ktimaiset kustannuspaineet vat purkautuneet, mihin saltaan vat vaikuttaneet aiempia vusia suuremmat palkkjen krtukset. Ensi vunna inflaatin arviidaan hidastuvan muun muassa tuntihintjen nusun vaimentumisen sekä elintarvikkeiden arvnlisävern alentamisen jhdsta. Palkkjen spimuskrtukset vat ensi vunna maltillisemmat kuin tänä vunna ja myös palkkaliukumat jäänevät vähäisemmiksi suhdannetilanteen jhdsta. (lähde: Sumen Kuntaliitt/Kuntatalus 3/2008 syyskuu) KUTATALOUS VUOSA Kuntien taluden neljännesvusitilastn mukaan kuntien timintament kasvivat kuluvan vuden ensimmäisellä vusipulisklla peräti kahdeksan prsenttia verrattuna edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn. Kunta-alalla viime vuden lppupulella saavutetut neuvttelutulkset virka- ja työehtspimuksista vat npeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuden 2007 viimeisestä vusineljänneksestä alkaen. Vuden 2007 kunta-alan palkkasumma kasvi ennakktietjen mukaan 4,2 %. Spimuskrtusten tasn ja ajituksen hella mm. liukumat ja työpanksen muutkset vaikuttavat siihen, miten paljn kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vunna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma n lisääntynyt alkuvunna lähes seitsemän prsentin vusivauhtia. Kk vunna palkkasumma kasvanee yli kuusi prsenttia. Kunta-alan ansitasindeksi khaa tänä vunna keskimäärin 5,3 %. Ensi vunna palkkasumman kasvuvauhti hidastuu spimuskrtusten jhdsta. Ansitasindeksi khnnee kuitenkin 3,7 prsenttia ensi vunna. Kunta-alan palkkasumman arviidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutsten jhdsta. Kunta-alan kustannustas khaa tänä vunna melk npeasti verrattuna viime vusien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vutuinen khaminen n llut vusina nin klmen prsentin lukkaa. Tänä vunna kustannustasn arviidaan nusevan 4,7 %. Ensi vunna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan khavan 3,2 %. Kuntien vertuljen kehitys Kunnallisvern tilitykset vat khnneet kuluvan vuden tammi-elkuussa lähes seitsemän prsenttia. peaa kasvua selittää muun muassa yleisen taludellisen timeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä n näkynyt sekä yritysten hyvänä tulskehityksenä että työllisyyden paranemisena. Kk kansantaluden

5 3 palkkasumma n kasvanut ennakktietjen mukaan tämän vuden tammiheinäkuussa kahdeksan prsenttia verrattuna edellisen vuden vastaavaan jaksn. Kunnallisvern tilitykset vat tänä vunna lähes 15 miljardia eura ja suhteellinen kasvu edellisestä vudesta n 7 %. Ensi vunna kunnallisvern tilitykset lisääntyvät klmisen prsenttia. Ansituljen nimellinen kasvu jatkuu kylläkin suhteellisen ripeänä eli 5½ %, mutta kunnallisvertuksessa tteuttavat verkevennykset vähentävät kunnallisvern tutta nin 374 miljnaa eura. Eläketuljen vertusta kevennetään kunnallisvertuksen eläketulvähennystä krttamalla, minkä arviidaan vähentävän kuntien vertulja ensi vunna 131 miljnaa eura. Valtinvertuksen ansitulvähennys kumtaan ja tilalle ehdtetaan käyttöön tettavaksi uusi työtulvähennys. Vähennys tehdään ensisijaisesti valtin versta. Js valtin ver ei riitä vähennyksen tekemiseen, lput vähennetään muilta vernsaajilta. Kuntien ensi vuden vertuttmenetyksiksi arviidaan 236 miljnaa eura. Vertulmuutksia kunnille aiheuttavat lisäksi mm. ktitalusvähennyksen nstaminen (arvina 24 miljnan eurn menetys) sekä matkakuluvähennyksen mavastuun nusu (arvina 17 miljnan eurn lisäys vertulihin). ämä yhteensä yllämainitut 374 miljnan eurn vertulmenetykset vunna 2009 kmpensidaan kunnille ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuusprsenttia krttamalla. Kuntien yhteisövern tilitykset vat tänä vunna arvin mukaan runsaat 1,6 miljardia eura. Yhteisövern tilitysten arviidaan alenevan jnkin verran ensi vunna suhdanteiden heikentyessä. Kiinteistövern tilitysten määräksi vunna 2008 arviidaan 890 miljnaa eura. Kiinteistövern tutt lisääntynee ensi vunna viitisen prsenttia ja tilitykset vat 930 miljnaa eura. Kuntien vertuljen tilitykset vat tänä vunna yhteensä lähes 17,5 miljardia eura. Ensi vunna tilitykset vat nin 18 miljardia eura. Valtin talusarviesitys 2009 Maan hallitus n julkistanut ehdtuksensa valtin vuden 2009 talusarviesitykseksi ja antanut sen eduskunnalle. Kuntataluden kehysarvita n jssain määrin heikennetty viime keväänä peruspalveluhjelmassa esitetystä. Kuntien vusikate kuitenkin vahvistuisi arviin vielä vunna 2009, jnka jälkeen kuntatalus alkaisi uudelleen heiketä. Kuntien välisten erjen arviidaan pysyvän suurina. Ensi vuden valtin talusarviesityksessä kuntien valtinsuudet nusevat runsaasti, arvilta 684 miljnaa eura. Kuntien rahitusasema ei tästä jhtuen kuitenkaan käytännössä parane, kska kyse n kustannustasn nusun ja tulvertuksen keventämiseen (374 milj.e) liittyvien vermenetysten kmpensimisesta. Erityisesti ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuudet kasvavat sen vuksi, että kuntien vermenetykset kmpensidaan nstamalla ssiaali- ja terveydenhulln valtinsuuksia.

6 4 Talusennusteita n aivan viime viikkina tarkistettu edelleen alaspäin ja taantumaan ajautumista pidetään laajalti tdennäköisenä. Taluden käänne saattaa myös lla varsin jyrkkä maailmanlaajuisen luttlaman ja finanssikriisin rantautuessa Sumeenkin. Suhdannekäänteen syvyys ja kest vat mnelta vielä epävarmjen arviiden varassa. Vientitellisuuteemme rakennengelmat yhdistettynä rahitusmarkkiniden turbulenssiin aiheuttaa speutumisvaiheen, jnka kesta n tällä hetkellä mahdtn arviida. Tässä tilanteessa n syytä erityiseen malttiin ja varvaisuuteen. Ottaen humin vimassa leva krkea palkkaspimus ja ikääntymisen aiheuttamat menpaineet, tulisi kunnissa nyt välttää kaikin keinin kaikkia menja lisääviä timenpiteitä. Valtivarainministeriön ennusteen mukaan kuntien tuljen ja menjen ristiriita n kärjistymässä taluskehityksen hidastuessa ennakitua vimakkaammin, tilanne uhkaa vain vaikeutua. (lähde: Sumen Kuntaliitt/Kuntatalus 3/2008 syyskuu) TASAPAOTTAVA TALOUSSUUTELMA JA TOMEPDEOHJELMA Kunnan talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen enintään neljän vuden pituisena suunnittelukautena, js talusarvin laatimisvunna taseeseen ei arviida kertyvän ylijäämää. Lakiin n tettu erityissäännös talutta tasapainttavasta timenpidehjelmasta. Säännös kskee kuntaa, jlla n kattamatnta alijäämää taseessa erityisen suuri määrä ja jka ei saa taseen alijäämää katetuksi talussuunnitelmassa. Timenpidehjelma khdistuu taseeseen j kertyneen alijäämän kattamiseksi. Timenpidehjelman laatimisesta riippumatta talussuunnitelma n laadittava tasapainiseksi tai ylijäämäiseksi, js kunnalla n kertynyttä alijäämää. Valtuustn n hyväksyttävä timenpidehjelma talussuunnitelman yhteydessä. Timenpidehjelma vi lla myös erillinen valtuustn hyväksymä asiakirja. Timenpidehjelma vidaan hyväksyä myös sana talussuunnitelmaa. valtuust päättää timenpidehjelman keststa, jka vi lla nelivutista talussuunnitelmaa pitempi. Usealle vudelle ulttuva timenpidehjelma tarkistetaan ja hyväksytään vusittain talusarvin ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginvaltuust n hyväksynyt palvelustrategian (taluden tasapaintushjelman). Palvelustrategia n sekä strateginen suunnitelma talussuunnittelukaudelle että kattamattman alijäämän kattamissuunnitelma vusille Alijäämän kattaminen vusina n sittautunut mahdttmaksi, kska vertulennusteita n juduttu pienentämään humattavasti aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna. Tämän talussuunnitelman kanssa yhtäaikaisesti esitetään hyväksyttäväksi tarkistettu palvelustrategia ja timenpidehjelma vusille Palvelustrategia ja siihen kuuluva henkilöstösuunnitelma (erillinen liite).

7 5 KAUPUG TALOUS Kaupungin taluden tunnusluvut vat heikentyneet lennaisesti vudesta 2003 alkaen. Vusien heikk tilikauden tuls n kasvattanut kumulatiivisen alijäämän 15,3 milj. eurksi. Vuden 2008 tuls mudstunee ennakitua paremmaksi ja näin llen kumulatiivinen alijäämä vähenee n. 0,5 milj. eurlla. Kaupungin lainamäärä n suuri (2 455 e/asukas). Psitiivista n, että lainamäärä n lähtenyt laskuun vudesta 2006 alkaen. Timintakatteen lisäys vuteen 2009 verrattuna vuden 2008 talusarvin n 1,2 % ja tilinpäätösennusteeseen nähden 0,4 %. Kasvu n humattavasti vähäisempi kuin kunnissa keskimäärin. Vakituisen henkilöstön määrä n vähentynyt vunna :llä ja kuluvana vunna 47 ( tilanne). Varkauden kaupungin taludellinen tilanne n edelleen heikk. s. heikn taludellisen aseman kuntien tunnusmerkeistä tteutuvat Varkaudessa vielä seuraavat: - tulverprsentti vähintään 0,5 prsenttiyksikköä krkeampi kuin kaikkien kuntien paintettu keskimääräinen tulverprsentti - lainamäärä asukasta khti ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prsentilla - kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus n vähintään 50 %. VARKAUDE VÄESTÖ JA TYÖLLSYYS Väestö Varkauden väkiluku n laskenut viimeisen kymmenen vuden aikana keskimäärin nin 200 henkilöä vusittain. Kaupungin asukasluku vuden 2007/2008 vaihteessa li henkeä. Vuden 2008 syyskuun lppuun mennessä n asukasmäärä ennakktietjen mukaan vähentynyt 179 henkeä. Edellisen vuden tammi-syyskuuhun verrattuna väestön vähenemä n nyt pienempi, sillä sillin väestön kknaismuuts li 226 henkilöä. Väestöennusteen mukaan Varkauden väestömäärä vähenee 1312 asukkaalla vuteen 2014 mennessä. Väestön määrän kehitystä ja väestön jakautumista eri ikäryhmiin n kuvattu seuraavasti:

8 6 Väestömäärän kehitys Väestön kehitys ikäryhmittäin Varkauden väestön ikärakenne 2007 ja ennuste v väestö v v v v v v v v v v v v v. 85 v. -

9 7 Työllisyysasteen kehitys Varkauden seudulla työttömyysaste li työvima- ja elinkeinkeskuksen mukaan syyskuussa 10,3 %. Phjis-Savn työttömyysaste li 8,6 % ja kk maan työttömyysaste li 7,0 %. Työttömyysaste n laskenut Varkauden seudulla 0,1 prsenttiyksikköä ja Phjis-Savssa 0,2 prsenttiyksikköä viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Varkauden työttömyysaste li syyskuussa 11,3 %. Työttömyysaste n säilynyt samana edellisvuden syyskuuhun verrattuna. Työttömiä työnhakijita li Varkaudessa kuluvan vuden syyskuussa 1188 henkilöä (v. 2007; 1224). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuden työttömänä lleita li syyskuussa 271 henkilöä (v. 2007; 246). Alle 25-vutiaita li työttömänä syyskuun lpussa 132 henkilöä (v. 2007; 128). Työttömyysasteen kehitys prsentti Varkaus 19,2 17,2 16, ,4 14,7 13,8 12,8 12,3 11,3 Phjis-Sav 17, ,1 14,1 13,4 13,2 12,6 11,3 10,1 8,6 Varkaus Phjis-Sav

10 8 TALOUSARVO 2009 JA TALOUSSUTELMA Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla tarkitetaan tarkempaa käyttötaluden erittelyä timielimen alaisista timinnista. Mikäli lpullinen talusarvi n muuttunut siitä, mitä lautakunnat vat esittäneet, n kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee timittaa viimeistään rahatimistn, jssa niiden phjalta tehdään kirjanpitn tilien avaus. Organisaatirakenteiden muutsten vuksi judutaan tekemään määrärahatarkistuksia myös timialjen kesken. Kaupunginhallitus päättää em. määrärahamuutkset. Talusarvin täytäntöönpanmääräykset Talusarvin sitvuus Kuntalaki ja kaupungin talussääntö ja muut taludesta annetut hjeet velvittavat hitamaan kaupungin talutta hyväksytyn talusarvin puitteissa. Hulehtiessaan man timielimensä tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastjen/laitsten vastaavien ja kk henkilöstön tulee yhdessä lla selvillä timintjensa vaikutuksesta paitsi man hallintkuntansa myös kk kaupungin kknaistaluteen. Timielimen/palvelualueen/palveluyksikön vastuussa levien henkilöiden tulee tuntea man alueensa talusarvi ja sen timinnalliset tavitteet. Heidän n ltava tietisia määrärahjen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä. Hallintkuntien edellytetään pysyvän valtuustn vahvistamassa talusarvissa. Talusarvin tteutumista seurataan raprtinnilla, jta tteutetaan kk kaupunkia kskevalla taslla (knsernitas), lautakuntataslla ja palvelualuetaslla. Raprtintivelvllisuus khdistuu taludellisen tulksen seurantaan sekä timinnallisten tavitteiden seurantaan. Raprtintijakst vat tammi-huhtikuu, tammi-elkuu ja tammi-julukuu (alustava tilinpäätösennuste). Virastpäälliköt vastaavat malta saltaan man timielimen/palvelualueiden sisällä tteutettavasta raprtinnista. Virastpäälliköt raprtivat lautakuntaa talusarvin tteutumisesta palvelualuetaslla kuukausittain. Virastpäälliköiden n infrmitava kaupunginhallitusta säännöllisesti jka tinen kuukausi talusarviin tteutumisesta ja välittömästi, js näyttää että talusarvi ei tteudu suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuustn nähden sitvat vat: 1. Käyttötaludessa timialakhtainen tilikauden tuls (tuls suunnitelmanmukaisten pistjen jälkeen). 2. Talusarvin sitviksi merkityt tavitteet (sitvat timinnalliset tavitteet) ja tunnusluvut (sitvat tunnusluvut). 3. Rahitussassa kustannuspaikka. 4. nvestintisassa sitvuus n taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, sakkeet ja suudet. Taseryhmän kneet ja kalusteet sitvuus n hankekhtainen. nvestintisassa kk talussuunnitelmankauden määräraha n sitva.

11 9 5. Lainantssa ja antlainissa kk talussuunnitelmakauden nettlainantt / nettlainanant n sitva. Timialakhtainen sitvuus: 6. Lautakunnan n viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä timialaa sitva tas käyttötaludessa. Se vi lla jk vastuualueen, palvelualueen, palveluyksikön tai kustannuspaikan tilikauden tuls, Lainantta ja lainjen lyhennyksiä kskeva sitvuus: Kaupunginjhtajalla n ikeus ttaa lainaa kaupungille määrä, jnka puitteissa kaupungin nettlainantt pysyy tämän talusarvin edellyttämässä määrässä. Päätös kskee - lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtjen muuttamista talusarvissa levien määrärahjen ja tularviiden puitteissa - talusarvilainaa, jnka laina-aika n vähintään yksi vusi ja enintään 30 vutta - talusarvilainaa, jnka nimelliskrk lainantthetkellä saa lla enintään 10 % - talusarvilainaa, jnka emissikurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen krkprsentti saa lla enintään 10 %. ettlainantt n sitva tas, jllin mm. lainjen knvertinti n mahdllista. Kaupunginkamreerilla n ikeus ttaa vunna 2009 tilapäislainja/kassalainja, jita saa kullinkin lla enintään 10 milj. eura. Kaikkia lautakuntia kskevia sitvia timinnallisia tavitteita ja määräyksiä Asiakaslähtöisyys timinnissa Kaikkien timintaprsessien läpikäynti n tapahduttava asiakkaan lähtökhdista. Tiljen vukraaminen Ennen uusien tiljen vukraamista n selvitettävä mien tiljen käyttömahdllisuus. Ulkpulisten tiljen vukraamiseen n haettava kaupunginhallitukselta lupa. Timitiljen käyttöä hjaa myös timitilastrategia. Valtinsuudet / talustilast Timinnasta vastaavan viranhaltijan n hulehdittava timintaan ja investinteihin saatavien valtinsuuksien hakemisesta ja ikeellisuudesta. Tämän tulee myös hulehtia siitä, että a. hallinnnalalta annettavat tiedt talustilastn vat ikeat. Edellä leva määräys kskee myös erilaisten hankerahjen hakemista. nvestinnit Mikäli investintiin n merkitty valtinsuus, n sen saaminen ehtna hankkeen alittamiselle.

12 10 nvestinteihin khdistuvat ment ja tult n mahdllisuuksien mukaan khdistettava suraan a. investinteihin. Menjen ja tuljen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötaluden kautta n vältettävä. nvestinteihin ei saa sisällyttää perusteettmia sisäisiä katteita. Kaikki vähintään eurn hankinnat vat investintimenja. Työluvat, jtka vat arvltaan vähintään eura, n saatettava kaupunginhallitukselle tiedksi. Tsitteiden hyväksyminen Hallintkuntien tulee ilmittaa kirjallisesti mennessä rahatimistn tsitteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät. TULOSLASKELMAOSA Vertult Talusarvin vertulkhta kstuu kunnan tulversta, yhteisöversta ja kiinteistöversta. Verhallinnn alustavan tiedtteen mukaan Varkauden kaupungin vervuden 2007 kunnallisvern maksuunpan kasvi nin 4,7 prsenttia (v prsenttia) kun kk maan nusu li 7,6 prsenttia (v ,7 prsenttia). Kk maan kasvussa n mukana kuntien vernkrtuksista aiheutunut kasvu. Kunnallisvern tutksi vunna 2009 n arviitu 63,5 milj. e, tulverprsentti n 19,00. Vertularvissa n käytetty hyväksi Kuntaliitn vertulkehikssaan käyttämiä laskentatietja, kuitenkin siten, että ennustekehikn mukaista kasvuprsenttia n laskettu 2,2 prsentista 0 prsenttiin. Vuden 2009 yhteisövern kertymäarvi n 3,7 milj. eura. Vuden 2009 kiinteistövern tutksi n arviitu 3,3 milj. eura. Vunna 2009 Varkauden kaupungin verprsentit vat seuraavat: - tulverprsentti 19,00 - kiinteistöverprsentit yleinen kiinteistöverprsentti 0,90 vakituinen asuinrakennus 0,35 muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 rakentamatn rakennuspaikka ei määritelty erikseen yleishyödyllinen yhteisö 0,00 vimalaits 2,50

13 11 TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 KS2008 Tt 2008 TA2009 Vertult yht e %-muuts 3,5 5,8 3,1 5,1 6,4-0,6 Kunnallisver Yhteisöver Kiinteistöver Kiraver Käyttötaluden valtinsuudet Sumen Kuntaliitn Kuntatalustiedtteessa 3/2008 (syyskuu 2008) arviidaan kuntien valtinsuuksien nusevan runsaasti, arvilta 684 milj. eura. Kuntien rahitusasema ei tästä jhtuen kuitenkaan käytännössä parane, kska kyse n kustannustasn nusun ja tulvertuksen keventämiseen (374 milj. eura) liittyvien vermenetysten kmpensimisesta. Erityisesti ssiaali- ja terveyshulln valtinsuudet kasvavat sen vuksi, että kuntien vermenetykset kmpensidaan nstamalla ssiaali- ja terveyshulln valtinsuuksia. Yleinen valtinsuus Yleisen valtinsuuden perussa vunna 2008 li 29,06 eura/asukas. Vuden 2009 perussaksi arviidaan 29,68 eura/asukas sisältäen 3,9 %:n indeksitarkistuksen. Perussan perusteella lasketusta yleisen valtinsuuden määrästä vähennetään valtinsuusleikkaukset ja muut vähennykset yhteensä 21,63 /as. (valtinsuusleikkaukset 10,75 /as., eräiden tehtävien siirt valtille 3,75 /as., työmarkkinatuen siirtymäkauden vähennys 5,80 /as. ja eräiden tehtävien väliaikainen rahitus 1,33 /as.). Yleisen valtinsuuden määrää vähentävät valtille siirrettävien tehtävien kustannusvaikutukset. Valtille siirrettäviä tehtäviä vat kuluttajaneuvnta, hlhustimen edunvalvnta ja elatustuki (hallinnn suus). Työmarkkinatuen vähennys (5,80 /as.) säilyy nykyisenä sisältyen leikkauksiin (ns. siirtymäkauden vähennys). Väliaikaisilla tehtävillä tarkitetaan Kunta T-hankkeen rahittamista vielä vunna 2009 sekä viranmaisradiverkn (Virve) rahitusvajeen kattamiskustannuksia, jtka tetaan yleisestä valtinsuudesta. Ssiaali- ja terveystimen valtinsuus Ssiaali- ja terveystimen valtinsuuden määrään vaikuttavina asiina kuntakhtaisissa laskelmassa n tettu humin asukasluvun määrän muutkset, 3,9 prsentin indeksitarkistus, eräiden valtillistettavien tehtävien valtinsuutta vähentävä vaikutus, asiakasmaksujen krtusten jhdsta tehtävä vähennys valtinsuuksiin sekä arvi vudelle 2009 lisätyistä valtinsuuksista, jtka n mainittu peruspalvelubudjetissa sekä verkmpensaati, jnka suus pienentää asukaskhtaista rahitussuutta 70,92 /asukas.

14 12 Valtillistettavien tehtävien ja maksutuljen huminttaminen pienentävät valtinsuusprsenttia 0,44 % ja verkmpensaatin huminttaminen lisää prsenttia 2,34 %, jten prsentti nusee nykyisestä 32,74 %:sta 34,64 %:iin (+ 1,90 %). Valtillistettavat tehtävät vat: elatustuki lukien, ulkmaalaisten sairaanhitkustannusten krvaaminen lukien ja lasten ja nurten ikeuspsykiatristen tutkimusten krvaaminen lukien. Asukaskhtainen rahitussuus nusee nin 1,5 %. Opetus- ja kulttuuritimen valtinsuus Pääsaan petus- ja kulttuuritimen yksikköhintihin tehdään täysimääräinen indeksikrtus, jka valtin talusarviesityksen mukaan n 3,9 %. Peruspetuksen yksikköhinta sisältää 41,72 eura ryhmäkkjen pienentämiseen ja maahanmuuttajien valmistavaan kulutukseen esitetyistä valtinsuuslisäyksistä (ks. khtaa valtinsuus). Laitsten (teatterit, rkesterit ja muset) henkilötyövusien hintihin n tehty indeksikrtuksen lisäksi taskrtus, jssa yksikköhintja krtetaan lähemmäksi tdellista phjaa klmen vuden aikana. Krtukset perustuvat vuden 2006 alusta vimaan tulleeseen lainsäädäntöön. Ensimmäinen taskrtus tehtiin vudelle Tinen taskrtus tulee vudelle Henkilötyövusien hinnat indeksitarkistuksineen nusevat heisen taulukn mukaisiksi. Valtinsuus ei le kuitenkaan krvamerkitty. Kunnan asukaskhtaiseksi rahitussuudeksi n arviitu 803 /asukas. ykyinen asukaskhtainen rahitussuus (ennakk) n 772,89 eura/asukas, jten nusu lisi nin 3,9 %. Peruspalvelubudjetin mukaan petus- ja kulttuuritimen laskennalliset valtinsuudet tasauserineen kasvavat nettmääräisesti 127 milj. eura, jsta valtasa mudstuu indeksikrtuksista. Taidelaitksille suunnatut valtinsuudet nusevat yksikköhintjen krtuksen takia nin 16 milj. eura. Peruspetuksen ryhmäkkjen pienentämiseen sitetaan 16 milj. eura ja maahanmuuttajien valmentavaan kulutukseen 9,5 milj. eurn lisäykset. äillä lisäyksillä ei le vaikutusta kunnan asukaskhtaiseen rahitussuuteen. Rahitussuuteen krttavasti vaikuttaa sen sijaan ammatillisen kulutuksen ppilasmäärän kasvattaminen yli 4000 ppilaalla. Pienet valtinsuuslisäykset tulevat myös liikunnan ja nuristyön yksikköhintjen krtuksista. TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 TA2008 Tt 2009 TA2009 Valtinsuudet yht e %-muuts 17,3 10,7 8,0 15,1 16,9 4,3 Yleinen valtinsuus Ss.- ja terveystimi Opetus- ja kulttuuritimi Harkinnanvarainen vs Vertuljen tasaus, sis valtinsuuksiin Yhdistymisavustukset Yhd. nvestinti ja kehitt.avustus 1 682

15 LAUTAKU T E TALOUSARVOT PERUSTELU EE / KAYTTOTALOUS Yleishallint Ssiaal i- ja terveystim i Sivistystimi Tekninen timi Vesihult Jdtehult g3-84

16 13 Timintakate Timintakate sittaa paljnk timintamenista jää katettavaksi vertulilla, käyttötaluden valtinsuuksilla ja rahitustulilla. Kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymässä talusarviraamissa asetettiin lautakuntien timintakatteen tavitteeksi 95,5 milj. eura. Tänä vunna elkuun savusikatsauksen perusteella arviidaan timintakatteen levan 95,9 milj. eura. Talusarvissa vudelle 2009 timintakate n 95,5 milj. eura, missä n vähennystä kuluvan vuden tteutumaennusteeseen nähden 0,4 %. Vusikate Vusikate kuvaa kaupungin rahitustulsta ja se sittaa mm. riittääkö kaupungin tulrahitus kattamaan pitkävaikutteisista tutannntekijöistä aiheutuvat ment eli käyttömaisuuden pistt. Perusletuksena kuntataludessa n pidetty sitä, että kunnan tulrahitus n riittävä sillin kun vusikate n vähintään tulslaskelmassa vähennettävien pistjen suuruinen. Vusikate n talusarvissa 6,7 milj. eura vunna 2009 ja se kattaa pistt (5,7 milj. eura). Tilikauden tuls Tilikauden tuls (vusikatteen ja pistjen ertus) n 1,0 milj. eura. Vuden 2008 tilinpäätöksen arviidaan savusikatsauksen perusteella levan n. 0,5 milj. eura ylijäämäinen. Talusarvissa tulkseksi arviitiin +/- 0. Kumulatiivisen alijäämän arviidaan levan vuden 2008 lpussa 14,8 milj. eura. Vuden 2009 kumulatiivinen alijäämä talusarvin mukaan n 13,8 milj. eura. Talussuunnitelman ja timenpidehjelman tteuttamisen myötä kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua vuden 2014 lppuun mennessä. Talusarvilainat Talusarvilainaa kaupungilla li tilanteessa 56,5 milj. eura (2396 e/asukas). Kuntien keskimääräinen lainamäärä li vuden 2007 lpussa 1548 e/asukas. Kuluvan vuden lpussa talusarvilainan määrä tulee lemaan 57,0 milj. eura (2 455 e/asukas). Vunna 2009 talusarvilainat arviidaan levan kuluvan vuden tasssa (57,0 milj. eura).

17 l4 t CL t l ct 3(! E :(E :(u G ( t! = E E, := g E J Y

18 5 : cl cr F OP cl c, F(\l l F ct) (0 g) c, (0 t c,i B CD f3 c, t ".tt (0 F l(r- 1.)^ (v) F ce g) r T\ 6i, l r (0 (? (Y)OO (\ 'C\l- -l: r J3 E -l: tr) +g g -J: l O- 1.) (\l -t t ) (\ (0 r $l (3 (\l F $ ) CO ct ({' F ) fit T -(g 5( t5 -wt r F sf 6.rt t ( t t l fi, O)f\.i$ $ -61 O (, ct) O r c9 (\ ct) (r) l\ t (\ = J l! Y Jf F E F3 9 F rrl PO ) 6l 6q F mo = 6r \t 9 Y - =( 5 O) (L9 t- ( fi) t(, *a G J (E *,.= E F (v) l4t,-)r $ t ct) e8 1\ O FJ F t\ 3 (0 t\ F (0 F6 sb - ( (0^ r^!l, 1(, t tt (v) F (0 \t c (!t (v) 4lrl jo t t(l O r(do)(0 C.{.rt- ( )r O)$ r O*, tn 80!..gE6= EEEt 8 *EfEE O)1\O.c3 t -CD (900 +F S - (ll $t.^i =-F - (l) $ -.s -lo (0 1\ -ro g) g) r- (v)! E +.q J= +, Ot EOE =-U =.E# FO O ;e t> FO) t$ (9( r F- 1\O lf Gt ( r r ro t4l -(Y)- r) l\lo 9-; 3sc-c] L EgE E.E tr=5 =Eg ) t( (9 F {) 00 fi, - $ :(E E +, :(E O:(E = (E(E (!= {jc OO EE aae E# re= >F f.l t ( (a F GE ('' rf! (n t c C\ c) r (r) (Y) to.= 'F :(E (Etr =:G tr :ae.ie J (E (E : = t! Q c.9 E= 3 q, tr =.9 z (g G tr f (g

19 16 VARKAUDE KAUPUK KOKOASMEOT 2009 (1000 e) e Antlainjen lis; 100; 0 % Lainjen lyh; 6 500; 4 % nvstintiment; 8 321; 5 % Rahituskulut; 3 425; 2 % Timintakulut; ; 89 % KOKOASTULOT 2009 (1000 e) e Lainantt; 6 500; 4 % nvestintitult; 535; 0 % Antlainjen väh; 150; 0 % Rahitustutt; 1 655; 1 % Timintatutt; ; 28 % Valtinsuudet; ; 21 % Vertult; ; 46 %

20 17 VARKAUDE KAUPUK Timintakate lautakunnittain 2009 (1000 e) e TEKE LAUTAKUTA % MUUT TOMALAT % SVSTYSLAUTAKUTA; % SOSAAL- JA TERVEYSLAUTAKUTA % Timintakulut e kululajeittain Materiaalin stt % Vukrament % Avustukset % Muut kulut % Henkilöstökulut % Palvelujen stt %

21 18 YLESHALLTO Timintakate (ilman yhdistymisav.) e Keskusvaalilautakunta; ; 0 % Kaupunginvaltuust; ; 3 % Muu yl. hallint ja kunn.vertus; ; 21 % Kaupunginhallitus; ; 10 % Knsernihallint ja -palvelut; ; 66 % Yleishallinnn timintakulut e kululajeittain Avustukset; ; 1 % Muut kulut; ; 7 % Vukrament; ; 7 % Materiaalin stt; ; 9 % Henkilöstökulut; ; 40 % Palvelujen stt; ; 36 %

22 19 YLESHALLTO KAUPUGVALTUUSTO Talusarvi 2009 TALOUS 2008 KS 2009 TALTK 2010 TS 2011 TS 2012 TS KAUPUGVALTUUSTO Timintatutt Timintakulut TOMTAKATE TLKAUDE TULOS TARKASTUSLAUTAKUTA Timinnan kuvaus Tarkastuslautakunnan timinta-ajatus n tutu julki kuntalain 9. luvussa. Lautakunta n asetettu hallinnn ja taluden tarkastuksen järjestämistä varten sekä arviimaan, vatk valtuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet tteutuneet. Js kunnan taseessa n kattamatnta alijäämää, tarkastuslautakunnan n arviitava taluden tasapaintuksen tteutumista tilikaudella sekä vimassa levan talussuunnitelman ja timenpidehjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 ) Tarkastustimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkinen tarkastus. Tarkastuslautakunta luetaan ulkiseen valvntaan kuuluvaksi elimeksi. Sisäistä tarkastusta hitaa kaupungin maan henkilöstöön kuuluva timistsihteeri, jka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hitamisessa. Talussuunnitelma Timintaympäristön muuts ja timinnan painpistealueet Lautakunta kkntuu pääsääntöisesti kuukausittain. iissä keskitytään tiedn hankkimiseen hallintkuntien timinnasta ja tavitteista sekä niiden tteutumisesta. Yhtenä keskeisenä tiedn hankinnan näkökulmana n edelleen sisäisen valvnnan tteutumisen arviinti. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien hella tarkastamaan samja alueita, mitkä vat kullinkin lautakunnan arviintikäyntien khteena. Vuden 2009 tarkastuslautakunnan kustannuksiin vaikuttaa valtuustkauden päättyminen. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta timivat alkuvunna 2009 päällekkäin. Vanha tarkastuslautakunta antaa kaupunginvaltuustlle arviintikertmuksen vudelta Vusille valittu tilintarkastusyhteisö antaa tilintarkastuskertmuksen vudelta Uusi tarkastuslautakunta ja vusien tilintarkastusyhteisö alittavat timintansa vuden 2009 alusta lukien.

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit

Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Rakennemallin etenemisen pääetapit Rakennemallin etenemisen pääetapit 28.4.2009 Mtiiviseminaari, Jyväskylä Rakennemallin etenemisen pääetapit Prsessin kest n. 2 vutta Tärkeää itse strategiaprsessi Kuntien ait situtuminen ja sallistuminen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet

Yhteistoiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet Yhteistiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet Perusturvan yhteistiminta-alue vudesta 2010 alkaen Uusi timintamalli 2013 Palvelusuunnitelma Valtuustseminaari tukkuussa Lausunt suunnitelman perusteista

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot