PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY JA Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY JA Lppuraprtti

2 JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja kehittämiskävelyn yhteistyössä Åb Akademin ja Vaasan ylipistn tutkijiden kanssa. Kampusalue laajenee ja kehittyy, kun ylipistn vieressä sijaitsevia ppilaitksia ja rakennuksia krjataan ja laajennetaan. Palsaaren kampusraadin ja kehittämiskävelyn tavitteena li tuda esiin alueen käyttäjien näkemyksiä ja mielipiteitä mahdllisimman laajasti kampusalueen kehittämistyön phjaksi. Mukaan raatiin kutsuttiin niin lähialueen asukkaita ja yrittäjiä kuin alueella piskelevia ja työskenteleviä. Asiantuntijiksi ja kävelyn vetäjiksi pyydettiin kaupungin ja ppilaitsten edustajia. Yhdistetyllä kansalaisraadilla ja kehittämiskävelyllä haluttiin testata, miten menetelmät spivat yhteen, ja tuk kehittämiskävely raatilaisille lennaista lisätieta käsiteltävästä aiheesta. Tämä raprtti kuvaa kampusraadin prsessin sekä julkilausuman. 2

3 YHTEENVETO Palsaaren kampusalue laajenee. Ammattikrkeakulut yhdistyvät ja muuttavat ylipista vastapäätä, jssa remntti n juuri alkanut. Vanha tekun rakennus, jka n sa ammattikrkeakulua, n niin ikään krjaustöiden kurissa. Ylipistn eteen aletaan rakentaa uutta energialabratrita vuden 2015 aikana. Opiskelija- ja työntekijämäärät alueella kasvavat humattavasti, ja se vaatii phdintaa ja suunnittelua paitsi itse kampusalueella, myös sen lähiympäristössä. Tätä suunnittelutyötä vat tehneet ammattilaiset ppilaitsten kanssa. Åb Akademin ja Vaasan ylipistn tutkijiden alitteesta Uusi paikallisuus hanke järjesti kampusalueen kehittämisestä kansalaisraadin, jssa taviteltiin alueen käyttäjien näkökulmaa aiheeseen. Aluekehittämisen teemaa täsmennettiin kansalaisraadin tsikssa: Kaikkien yhteinen Palsaaren kampus - Miten kampusalueesta tehdään kaikkien yhteinen paikka? Kansalaisraadin lisäksi sallistujille tarjttiin mahdllisuus sallistua kehittämiskävelylle kampusalueella. Tutkijita kiinnsti erityisesti, tuk kehittämiskävely lennaista lisäarva kansalaisraatiin, jssa tiedn saannilla n tärkeä merkitys. Kampusraatiin sallistui 17 henkilöä, jista vain pieni sa (6 henk.) sallistui kaikkina klmena iltana. Raatilaiset edustivat alueen erilaisia käyttäjäryhmiä melk hyvin. Ensimmäisenä iltana he saivat asiantuntijatieta kampusalueesta ja sen kehittämisen suuntaviivista ylipistn ja kaupungin edustajilta, sekä pääsivät keskustelemaan heidän kanssaan. Seuraavana iltana käveltiin kampusalueella ppaiden jhdlla ja tutustuttiin ympäristöön sekä keskusteltiin ppaina timivien ppilaitsten ja yritysten edustajien kanssa. Klmantena iltana raatilaiset mudstivat man kkemuksensa sekä saamansa tiedn phjalta yhteisen julkilausuman eli timenpide-ehdtuksia siitä, miten kampusaluetta tulisi kehittää, jtta kaikki käyttäjäryhmät kkisivat paikan makseen. Julkilausuman timintaehdtukset vat knkreettisia. Kampusraadin ajatuksena n lähinnä alueen laajempi avaaminen kaikkien palsaarelaisten käyttöön ja alueen elävöittäminen tapahtumilla. Myös liikennepulmiin mietittiin ratkaisuehdtuksia. Julkilausuma luvutettiin kaupunginvaltuustn puheenjhtajalle pari viikka kansalaisraadin jälkeen. Tiedtustilaisuudessa li läsnä paitsi raatilaisia, jtka esittelivät ja luvuttivat julkilausuman, myös ppilaitsten sekä median edustajia. Palaute kampusraadista li pääsin hyvää. Mnen raatilaisen mielestä aihe li niin mielenkiintinen ja keskustelua herättävä, että klmen illan mittainen raati kettiin liian lyhyeksi ajaksi. Keskusteluissa ei päästy etenemään riittävän syvälle. Kansalaisraatia menetelmänä pidettiin kuitenkin hyvänä tapana saada esiin käyttäjien näkökulmia. Oppilaitsten edustajilta tuli useita kiitksia siitä, että tällainen tilaisuus järjestettiin. Julkilausumaa pidettiin yleisesti hyvin käytännönläheisenä ja tteuttamiskelpisena. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO Jhdant 2 Yhteenvet 3 1. Kansalaisraati ja kehittämiskävely, uudenlaisia vaikuttamisen tapja 5 2. Palsaaren kampusraati ja kehittämiskävely Organisijatah Ohjausryhmä Teema Raadin jäsenet Asiantuntijat Prsessi 7 3. Palsaaren kampusraadin julkilausuma 9 LIITE 1. Vetäjät 11 LIITE 2. Raadin jäsenet 12 LIITE 3. Kampusraadin mains 13 LIITE 4. Aikataulu 14 LIITE 5. Asiantuntijakeskustelujen muistiinpant 17 LIITE 6. Palautekste Palsaaren kampusraadista 26 Yhteystiedt 30 4

5 1 KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY, UUDENLAISIA VAIKUTTAMISEN TAPOJA Kansalaisraati n sallistumisen menetelmä, jssa keskeistä n asiiden yhdessä phtiminen ja ait keskusteleminen. Kansalaisraadeissa käsitellään yhteistä näkökulmaa kaipaavia asiakknaisuuksia, kuten asuinalueen tai palveluiden kehittämistä. Lisäksi raadeissa vi lla aiheena esimerkiksi nurten, vanhusten tai maahanmuuttajien tarpeet. Kun asiiden käsittelyyn annetaan aikaa ja tieta sekä jkaisen näkökanta kuunnellaan, yhteisen ymmärryksen löytyminen vaikeissakin asiissa n mahdllinen. Kansalaisraadin sallistujat (raatilaiset) tapaavat nin 2-5 päivänä, jiden aikana käydään mnipulisia keskusteluita kulutettujen hjaajien jhdlla. Raatilaiset saavat myös kuulla käsiteltävän kysymyksen kannalta leellisia asiantuntijita. Lpuksi raatilaiset laativat aiheesta yhteisen julkilausuman, jka esitellään tiedtustilaisuudessa käsiteltyyn aiheeseen vaikuttaville tahille kuten kunnan päättäjille, medialle tai muille aiheesta kiinnstuneille. Kansalaisraadin tavitteena n kerätä ajankhtaista tieta kuntalaisten ajatuksista. Käytössä levat menetelmät varmistavat sen, että jkaisen raatisallistujan mielipide humiidaan eivätkä ryhmän yksittäiset jäsenet pääse hallitsemaan mielipiteen mudstamista ryhmässä. Yhdessä käydyn keskustelun jälkeen käsiteltävästä asiasta mudstetaan yhteinen näkemys. Kansalaisraati-menetelmä täydentää kunnassa j lemassa levia sallistumisen ja vaikuttamisen mahdllisuuksia. Ennen kaikkea se tarjaa arvkasta tieta viranhaltijille ja päättäjille. Kansalaisraadin sallistujista mudstetaan khdealue pieniskssa, tisin sanen kansalaisraadin sallistujat edustavat mahdllisimman laaja-alaisesti khdealueensa väestöä. Raatilaisia valitessa tetaan humin se, että mukaan saadaan sallistujia kaikista ikä- ja ammattiryhmistä sekä mlemmista sukupulista alueen väestörakennetta vastaavalla tavalla. Kansalaisraadin sallistujat vat vapaaehtisia ja heidät valitaan raatiin ilmittautuneiden juksta. Alueellisen rajauksen lisäksi sallistujat vidaan valita tietystä väestöryhmästä. Esimerkkejä tällaisista raadeista vat lleet esimerkiksi nurten ja ikäihmisten kansalaisraadit, jihin n valittu mahdllisimman edustava jukk tietyn ikäisiä tietyn alueen asukkaita. Kansalaisraadin kk määritellään etukäteen ja se vaihtelee raatilaisen välillä. Demkratian timinta n perustunut kansalaisten näkemysten summaamiseen kllektiivisiksi päätöksiksi esimerkiksi äänestämisen kautta. Teria deliberatiivisesta demkratiasta n nyt nstamassa keskiöön keskustelevan demkratian ihanteen. Tällä tarkitetaan kansalaisille annettavaa yhtäläistä mahdllisuutta sallistua julkiseen keskusteluun ennen varsinaista päätöksenteka. Tavitteena n, että päätökset perustuvat laaja-alaiseen ja mnipuliseen julkiseen keskusteluun, harkintaan ja punnintaan ja niillä n kansalaisten tuki. Kehittämiskävely n rutsalaislähtöisen turvallisuuskävelyn (tryckhetsvandring) muunns, jta n testattu aiemmin Uusi paikallisuus hankkeessa. Kehittämiskävely n tapa saada kehitettävän alueen keskeiset timijat tapaamaan tisensa asiantuntevan järjestäjän jhdlla ja keskustelemaan yhdessä paikista ja niiden kehittämisestä. Kehittämiskävelyn reitti ja pysähdyspaikat n etukäteen suunniteltu. Kävelyn aikana ja pysähdyspaikilla keskustellaan ja mahdllisesti kirjataan humiita ja ehdtuksia lmakkeille. Kehittämisen khteet valkuvataan. Lpuksi kknnutaan kahvin ääreen vetämään keskustelua yhteen. Järjestäjä kkaa kävelystä kuvitetun raprtin, jnka avulla kehittämistyötä vidaan viedä eteenpäin esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekn. 5

6 2 PALOSAAREN KAMPUSRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 2.1 Organisijatah Uusi paikallisuus hanke n kansalaistiminnan kehittämishanke, jka hakee paikallisyhteisöjen uudenlaisen yhteisöllisyyden ja sallisuuden mutja muuttuvassa yhteiskunnassa. Hanke timii klmella pilttipaikkakunnalla: Vaasan Palsaarella, Tampereen Hervannassa sekä Kemijärvellä. Hanke n viisivutinen ( ) ja sen rahittaa kknaisuudessaan Raha-autmaattiyhdistys ry. Yhtenä erityisenä kehittämisen khteena hankkeessa n kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisraati kettiin sellaiseksi menetelmäksi, jta haluttiin hankkeessa testata. Kaikki pilttipaikkakunnat tteuttivat ensimmäiset kansalaisraadit vuden 2012 aikana, ja sen jälkeen niitä n järjestetty lisääkin. Palsaaren sahankkeessa kampusraati li järjestyksessä tinen kansalaisraati. Kampusraati järjestettiin Åb Akademin tutkijathtri Peter Ehrströmin alitteesta. Hän timii Palsaaren sahankkeen hjausryhmässä. Yhdessä Vaasan ylipistn tutkijathtri Harri Raisin kanssa hän tutkii kansalaisraateja kansalaisvaikuttamisen välineinä. Palsaaren kampusraati sekä kyberturvallisuuteen liittyvä Pirkka 14 valmiusharjituksen kansalaisraati livat tutkimuksen case-tapauksia, jissa mlemmissa li erityispiirteenä alueelle jalkautuminen kampusraadissa kehittämiskävely ja valmiusharjitusraadissa sallistuminen simulituun kyberturvallisuuden harjitustilaisuuteen. 2.2 Ohjausryhmä Kampusraadin järjestelyaikataulu li sen verran tiukka, että varsinaista hjausryhmätyöskentelyä ei llut. Järjestäjät kuitenkin infrmivat kampusalueen ppilaitksia sekä kaupungin kaavitusviranmaisia raadista ja pyysivät heiltä näkemyksiä raadin järjestämisestä ja yksityiskhdista. 2.3 Teema Kampusraadin teemana li Palsaaren yhteinen kampus ja tarkentavana kysymyksenä Miten kampusalueesta tehdään kaikkien yhteinen paikka?. Tavitteena li tuda esiin mahdllisimman laajasti alueen käyttäjien näkemyksiä ja mielipiteitä kampusalueen kehittämistyön phjaksi. 2.4 Raadin jäsenet Kansalaisraadin sallistujien tulisi edustaa khdeväestöä tilastllisesti pieniskssa iän, sukupulen, äidinkielen ja muiden aiheelle merkityksellisten tekijöiden suhteen. Palsaaren kampusalueen kehittämisessä haluttiin kuitenkin painttaa ainastaan sallistujien suhdetta kampusalueeseen ja raatiin haettiin piskelijita, alueella työskenteleviä, yrittäjiä sekä lähialueen asukkaita. Tavitteeksi asetettiin, että jkaisesta ppilaitksesta raadissa lisi edustus sekä ppilaista että henkilökunnasta, ja näiden lisäksi lisi pari yrittäjää ja asukasta. Tavite ei aivan täyttynyt, mutta jkaisesta käyttäjäryhmästä saatiin kuitenkin edustus. Kuten 6

7 kaikissa Uusi paikallisuus hankkeen kansalaisraadeissa, ei ilmittautumisia saatu niin palja, että heidän jukstaan lisi vitu valita mahdllisimman edustava ts. Kaikki ilmittautuneet tettiin siis mukaan. Kampusraatiin ilmittautui 18 henkilöä. Yksi ennakkn ilmittautuneista ei päässytkään paikalle, ja muutama sallistui vain yhtenä iltana. Vähintään kahtena iltana sallistui 8 henkilöä, kaikkina klmena iltana 6. Vaikka tapahtumaa markkinitiin useamman illan kansalaisraatina, jhn sisältyy kehittämiskävely, mni ilmittautuneista luuli tapahtumaa yhden illan mittaiseksi. Tdennäköisesti tästä syystä sallistuminen ja situtuminen raatiin livat heiklla taslla. 17 raatilaisesta 6 li piskelijita, 4 alueen työntekijöitä, 4 alueen asukkaita ja 3 yrittäjiä. Osalla raatilaisista li kaksisrli eli he kuuluivat useampaan kuin yhteen käyttäjäryhmään. Raatilaisten ikä vaihteli välillä vutta. 2.5 Asiantuntijat Prfessri Hannu Katajamäki kerti ensimmäisenä asiantuntijana kansalaisraadista yhtenä kansalaisvaikuttamisen frumina. Kaavitusjhtaja Päivi Krkealaaks kerti Vaasan kaupungin suunnitelmista kampusalueen kehittämiseksi. Kaupunginvaltuustn puheenjhtaja Jakim Strand kerti ajatuksistaan, tulevaisuuden suunnitelmista, yhteistyöstä ja niiden taustalla levista tekijöistä. Tiivistelmä asiantuntijiden alustuksista ja keskustelusta löytyy liitteestä 5. Kehittämiskävelyllä li useita asiantuntijita ppaina. Arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna kerti entisen Puuvillatehtaan alueen muutstöistä ja esitteli esimerkkinä vanhaan vimalaitkseen rakennettua ravintlaa. Vaasan ammattikrkeakulun rehtri pasti raatilaisia klmen ppilaitksen yhteisessä Technbtnialabratrissa sekä ammattikrkeakulun tilissa, jissa li remntti kiivaimmillaan. Tiedekirjast Tritnian jhtaja Raija Löytölä kerti kirjastn timintaperiaatteista, ja lpuksi vielä Nvian pettaja Ulla Penttinen sekä rakenteilla levan Medibtnia-krttelin rakennustöistä vastaava Rbert Grönblm kertivat, mitä Medibtnia-krtteliin n suunniteltu. 2.6 Prsessi Kampusraatia alettiin suunnitella elkuussa 2014 ja se tteutettiin marraskuun lpulla. Suunnitteluryhmänä timivat tutkijathtrit Harri Raisi ja Peter Ehrström sekä Uusi paikallisuus hankkeen prjektipäällikkö Anne Majaneva. Käytännön järjestelyistä vastasi viimeksimainittu. Peter Ehrström timi raadissa myös fasilitaattrina. Suunnittelutyö käynnistyi teeman ja kysymyksen määrittelyllä, jnka jälkeen asiasta tiedtettiin ppilaitksia ja heiltä pyydettiin näkökulmia aiheeseen. Vastausten perusteella kehittämiskävelylle päätettiin ttaa mukaan myös Palsaaren Yrityskeskus, jka hallinni mnia tilja alueella. Seuraavaksi mutiltiin raadin mainstusja tiedtustekstejä ja ryhdyttiin mainstamaan raatia. Sähköpstimainksia lähetettiin ppilaitksiin ja Vaasan Yrittäjien kautta alueen yrittäjille, sekä prjektipäällikön kntaktien kautta paikallisille asukkaille ja yhdistyksille. Näiden lisäksi käytettiin lehti-ilmitusta ja ssiaalista mediaa. Samaan aikaan ilmittautumisten kanssa prjektipäällikkö hulehti käytännön järjestelyistä: asiantuntijiden ja ppaiden hankkimisesta, kävelyn reitin ja aikataulun suunnittelusta, tiedn jakamisesta eri sapulille, tiljen ja tarjilun varauksista sekä fasilitaattrien rekrytinnista ja perehdyttämisestä. 7

8 Fasilitaattreiksi eli keskustelujen hjaajiksi saatiin tutkijathtri Peter Ehrströmin lisäksi prjektitutkija Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan ylipiststa sekä prjektiassistentti Leena Lehtla Levón-instituutista. Raatipäivien aikataulu löytyy liitteestä 4. Itse raatipäivät käynnistyivät maanantai-iltana kkntumisella Vaasan Setlementtiyhdistyksen rukasaliin, jssa li tarjlla syötävää ja jutavaa. Peter Ehrström ja Anne Majaneva kertivat kampusraadin taustasta ja tavitteista sekä kansalaisraadista vaikuttamisen välineenä. Tämän jälkeen raatilaiset kertivat hieman itsestään. Ilta päättyi asiantuntijiden alustuksiin ja siitä virinneeseen keskusteluun (LIITE 6). Fasilitaattrit kirjasivat keskustelua muistiin. Tiistai-iltana li kehittämiskävelyn vur. Prjektipäällikkö jaki halukkaille muistiinpanvälineet. Hän myös tallensi kävelyn aikana vierailukhteita valkuvina ja videina. Kävely kesti pari tuntia ja sen päätteeksi jatkettiin keskusteluja Vaasan Setlementtiyhdistyksen tilissa iltapalaa nauttien. Fasilitaattrit kirjasivat jälleen keskustelua muistiin. Muistiinpant livat käytettävissä trstai-illan kkntumisessa. Arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna (vas) ja Tritnian jhtaja Raija Löytölä (ik) esittelemässä khteita kehittämiskävelyllä. Trstai-iltana fasilitaattrit hjasivat raatilaisten keskustelua, jta käytiin saadun asiantuntijatiedn ja kehittämiskävelyn phjalta. Illan päätteeksi raatilaiset mutilivat fasilitaattrien hjauksessa julkilausuman, jka n sallistujien yhteinen näkemys siitä, miten kampusaluetta tulisi kehittää, jtta kaikki visivat kkea paikan makseen. Kiistanalaisia asiita ei kirjitettu julkilausumaan. Julkilausuman mutilun jälkeen sallistujat täyttivät vielä palautelmakkeet. Kste palautteista löytyy liitteestä 6. Prjektipäällikkö stilisi julkilausuman tekstin ja lähetti sen sallistujille kmmentitavaksi. Alun perin julkilausuman tiedtustilaisuus li suunniteltu pidettäväksi 3.12., mutta kska kaupungin edustajat livat estyneitä sallistumaan kyseisenä ajankhtana, tilaisuus siirrettiin pidettäväksi Tullin paikalla li kaksi edustajaa kaavituksesta sekä kaupunginvaltuustn puheenjhtaja Jakim Strand, jlle julkilausuma luvutettiin. Myös ppilaitsten sekä median edustajia li paikalla. Phjalainen julkaisi aiheesta artikkelin seuraavana päivänä tsiklla Asukasraati vaatii avinta kampusaluetta. 8

9 3 PALOSAAREN KAMPUSRAADIN JULKILAUSUMA Miten Palsaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kkema alue? Tätä kysymystä phdittiin klme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, jhn kuului myös pastettu kehittämiskävelykierrs alueella. Kansalaisraadin sallistujat kttiin edustamaan niin piskelijita ja ppilaitsten henkilökuntaa, kuin lähialueen asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiäkin. Kansalaisraadissa sallistujat kuulivat aluksi klme asiantuntijaesitystä aiheen ympäriltä ja pääsivät keskustelemaan asiantuntijiden kanssa. Tisena iltana raati käveli kampusalueella ppaiden jhdlla ja keskustelu jatkui heidän kanssaan. Klmantena iltana raati mudsti yhteisen ehdtuksensa, julkilausuman, kampusalueen kehittämisestä. Nykyisellään kampusalue mielletään lähinnä ylipistssa piskelevien ja työskentelevien maksi paikaksi, vaikka kaunis kampus visi tarjta tekemistä ja paikkja muillekin. Kampusalue n laajenemassa, kun viereisten rutsin- ja sumenkielisten ammattikrkeakulujen remntit ja laajennukset valmistuvat. Seinien lisäksi n mietittävä myös sisältöä. Sen vuksi järjestettiin kansalaisraati, jtta alueen nykyiset sekä mahdllisesti tulevat käyttäjät pääsisivät kertmaan yhteisen näkemyksensä asiasta. Palsaaren kampusraati järjestettiin yhteistyössä Åb Akademin pst dc tutkija Peter Ehrströmin, jka timi raadin päävetäjänä, ja Vaasan ylipistn tutkijathtri Harri Raisin kanssa. Kirjureina ja keskustelunhjaajina timivat Leena Lehtla ja Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan ylipiststa. Alueen ppilaitsten rehtrit ja jhtajat vat lleet mukana kansalaisraadin suunnittelussa ja kehittämiskävelyllä. Sumen Setlementtiliitn krdinima Uusi paikallisuus hanke timi raadin ja kävelyn käytännön järjestäjänä. Vaasassa Anne Majaneva Prjektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palsaaren sahanke Sumen Setlementtiliitt ry Vaasan Setlementtiyhdistys, Huvilakatu 1, Vaasa , https://www.facebk.cm/palsaariup 9

10 KAIKKIEN YHTEINEN PALOSAAREN KAMPUS Miten Palsaaren kampusalueesta saadaan kaikkien yhteiseksi kkema alue? Kansalaisraati Julkilausuma 1. Liikenne Pysäköintipaikkjen määrä kampusalueella ei riitä nykyisinkään tarpeisiin, saati sitten väkimäärän lisääntyessä. Raati ehdttaa, että ngelmaa lähdetään ratkaisemaan ensisijaisesti parantamalla jukkliikennettä, ja vasta tissijaisesti lisäämällä pysäköintipaikkja kampusalueelle. Kasvava piskelijamäärä tulee lisäämään jalankulkuliikennettä Wlffintien yli. Turvallisuuden nimissä autliikenne n speutettava lisääntyvään piskelijamäärään ja Wlffintien ylityksiin, esimerkiksi lisäämällä sujateitä, yli- tai alikululla, tai muuttamalla sa Wlffintiestä hidaskaduksi. 2. Alueen yhteiskäyttö iltaisin ja vapaa-ajalla Kampusalueen käyttöä iltaisin ja vapaa-ajalla tulee lisätä käyttöasteen kasvattamiseksi, vukrakulujen tasaamiseksi ja alueen avaamiseksi myös muille kuin piskelijille ja henkilökunnalle. Esimerkiksi Vaasa-pistlle ja Arbikselle visi tarjta tilja vukralle. Myös Palsaaren kulun tiljen iltakäyttöä vi selvittää. Kampusalueesta tulisi luda avimempi tila, sellainen, mihin visivat tulla myös muut kuin piskelijat ja henkilökunta. Esimerkiksi yhdistyksille visi tarjta halpaa tai ilmaista kkustilaa. Erilaiset timijat yhdessä vivat synnyttää uutta timintaa. Kampusalueella tulisi järjestää esimerkiksi avimet vet tapahtumia. Kampusalueen tiljen käyttöä edistää, js kaikkia tilja vi varata yhdestä palvelusta. 3. Yhteistyö Visik Vaasan kaupunki sijittaa kampusaluetta tukevia timintjaan alueelle? Pitäisi perustaa työryhmä Palsaaren ja kampusalueen eri timijista phtimaan yhteistyötä ja kampusalueen avaamista suurelle yleisölle. 4. Palsaaren kehittäminen Palsaarta suunniteltaessa n tettava humin kaikki käyttäjäryhmät yhdessä. 5. Kansainvälisyys Yhä suurempi sa alueen piskelijista ja työntekijöistä n ulkmaalaisia. Ilta- ja vapaa-ajan tapahtumat visivat auttaa kansainvälisiä piskelijita ja työntekijöitä pääsemään sumalaisiin yhteisöihin. Tapahtumista ja vapaa-ajan vietn mahdllisuuksista pitäisi tiedttaa paremmin kampusalueella myös englanniksi. Kampusalueen läheisyyteen visi järjestää enemmän vapaa-ajan timintaa, jka tukisi sekä kampusalueen että Palsaaren elävöittämistä. Esimerkiksi Palsaaren trille visi jäädyttää luistinradan (musiikkia, tarjilua, jne), kesällä järjestää vaikka kripallturnauksen ylipistn pysäköintialueella, tai ravintlapäivän kaltaisia tempauksia ympäri Palsaarta. 10

11 LIITE 1 Vetäjät Peter Ehrström, tutkijathtri, Åb Akademi Anne Majaneva, prjektipäällikkö, Uusi paikallisuus hanke Hanna-Kaisa Pernaa, prjektitutkija, Vaasan ylipist Leena Lehtla, prjektiassistentti, Levón-instituutti 11

12 LIITE 2 Raadin jäsenet Rist Helin Hannes Wallin Ulla Penttinen Kari Laitala Jari Peltnen Mirja Kiviniemi Raija Löytölä Aki Petäjä Iina Knttinen Lauri Ovaska Jelena-Jhanna Nrrgårds Maria Byhlm Kim Byhlm Susanna Bergkulla Ry Bergkulla Senni Krhnen Erkki Kumpeli Sinikka Kumpeli 12

13 LIITE 3 Kampusraadin mains 13

14 LIITE 4 Aikataulu KAIKKIEN YHTEINEN PALOSAAREN KAMPUS Kansalaisraati Vaasan Setlementtiyhdistys, Huvilakatu 1, Vaasa 1. päivä, maanantai kl Kknnutaan rukasaliin. Kahvia ja iltapalaa n tarjlla vapaasti haettavissa kk illan ajan : Tervetultivtus ja kansalaisraatiprsessin esittely Peter Ehrström ja Anne Majaneva : Esittelykierrs Keitä me lemme ja miksi lemme täällä? : Lyhyt tauk : 1. asiantuntija Hannu Katajamäki: kampusraadin kulutuspliittinen tausta, deliberatiivinen demkratia : 2. asiantuntija Jakim Strand: Vaasan kaupungin visi kampusalueesta : 3. asiantuntija Päivi Krkealaaks: kaavituksen visi kampusalueesta : Asiantuntijiden tenttaus Raatilaiset kysyvät kysymyksiä asiantuntijilta. Fasilitaattrit kirjaavat keskustelua ylös. Peter mderi keskustelua : Keskustelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Kummassakin ryhmässä kaksi fasilitaattria, jista tinen hjaa keskusteluja ja tinen kirjaa ylös : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa 14

15 2. päivä, tiistai kl Kehittämiskävelyilta. Peter vetää kävelyn. Fasilitaattrit kirjaavat keskusteluja ylös vierailupaikissa. Raatilaisia pyydetään kirjaamaan tärkeimmät humit ylös itselleen. Ne timivat yhdessä fasilitaattreiden kirjausten kanssa keskustelujen phjana kävelyn jälkeen : Kkntuminen Fabriikin parkkipaikalle kentauripatsaan juurelle (Ylipistnranta), kehittämiskävelyn ja reitin esittely Peter Ehrström : Kehittämiskävely kampusalueella Gunilla Lång-Kivilinna kert arkkitehtuurista ja muutstyöstä alueella (10 min) PYK, Peter (5-10 min) Technbtnia, Taun Kekäle (10 min) Vaasan ylipist, Matti Jakbssn (10 min) Tritnia, Raija Löytölä (10 min) VAMK, Taun Kekäle (10 min) Medibtnia-suunnitelmat, Rbert Grönblm (10 min) Nvia, Ulla Penttinen (10 min) Paluu Setlementille : Iltapala Setlementillä ja keskustelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Fasilitaattrit kirjaavat keskustelua ja kirjittavat ne puhtaaksi keskiviikn aikana, jtta ne vat käytettävissä trstaina : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa. 15

16 3. päivä, trstai kl Julkilausuman tekeminen. Palautteen kerääminen. Kahvia ja iltapalaa vapaasti haettavissa kk illan ajan : Kkntuminen Setlementille, päivän aikataulu : Julkilausuman valmistelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Fasilitaattrit kirjaavat ja muistuttavat julkilausuman lunteesta : Lyhyt tauk : Julkilausuman mutilua kaikki yhdessä : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa. Kiitkset ja palautteen keruu (lmakkeet). 16

17 LIITE 5 Asiantuntijakeskustelujen muistiinpant Kansalaisraati Peter tivtti kaikki tervetulleiksi ja esitteli kansalaisraadin sekä kehittämiskävelyn ideaa. Peter kerti myös päivien hjelmasta, sekä pienryhmien timinnasta. Raadin lpputulksesta kirjitetaan julkilausuma, jhn tulee kansalaisraadin mielipide kirjattuna. Julkilausuma annetaan Vaasan kaupungille aamupäivällä. Peter kerti Palsaaren histriasta pähkinänkuressa sekä kansalaisraadin merkityksestä Palsaaren tulevaisuuden suunnittelussa. Fasilitaattrit Hanna-Kaisa ja Leena esittelivät itsensä ryhmälle. Anne Majaneva kerti Uusi paikallisuus-hankkeesta ja kansalaisraadin rlista lähidemkratian välineenä: - Kansalaisraadin erityispiirteenä n edustuksellisuus, asiiden phdinta ja asiantuntijiden kuuleminen. - Pienryhmäkeskusteluissa pyritään saamaan kaikkien ääni kuuluviin. Julkilausuma sisältää knkreettisia timintaehdtuksia. - Kehittämiskävely n muunns rutsalaisesta trygghetsvandring -kävelystä, jka n hyväksi havaittu tapa saada ihmisiä yhteen ja keskustelua alkuun. - Uusi paikallisuus-hanke n kansalaistiminnan kehittämishanke, jka timii neljällä paikkakunnalla. Prjektia jhdetaan Helsingistä RAY:n rahittamana. Tavitteena n tteuttaa uusia kansalaisjärjestöjen välisiä timintatapja, kunnan ja järjestöjen välistä kmmunikaatita ja kehittää yhteisöllisyyttä paikkakunnilla. Esittelykierrksella kansalaisraadin sallistujat kertivat taustistaan ja syistä raatiin sallistumiseen. Opiskelijat kertivat tuntevansa kampusalueen ulkpulista Palsaarta jnkin verran. Palsaaren histria li heille jnkin verran tuttu, mielenkiinta herättävä alue. Asukkaat kertivat tuntevansa kampusaluetta, alue n muuttunut paljn heidän alueella asumisensa aikana. - Kansalaisraadille esitettiin karttja ja heille esitettiin mietittäväksi yhdessä, mistä fyysisestä alueesta kampusalue mudstuu. - Kampusalueen kehittyminen kiinnstaa asukkaita, samin käytännön liikennejärjestelyt. - Opiskelijat kertivat kuulleensa kansalaisraadin käsitteestä ylipist-pintjen yhteydessä. - Ajankhtaisena asiana mietitytti Palsaaren kulun lpettamisesta kirjitettu artikkeli saman päivän Phjalaisessa. Kansalaisraati piti taun ja nautti iltapalaa ennen asiantuntijiden kuulemista. 17

18 Prfessri Hannu Katajamäki kerti ensimmäisenä asiantuntijana kansalaisraadista yhtenä kansalaisvaikuttamisen frumina. Demkratian keint vat laajentuneet ja uudenlaista, keskustelevaa demkratiaa kutsutaan deliberatiivikseksi demkratiaksi. Deliberaatin lppupäätelmänä saatava tuts n tettava humin päätöksentessa. Kansalaisille n annettava mahdllisuus vapaasti phtia asiita, jista päädytään lppupäätelmiin. Erilaisten asiantuntijiden kuulemisella ja ryhmätyöllä päästään tutustumaan asiihin eri näkökulmista. Vaasan ylipistssa, hallinttieteen ppiaineessa n erikissaamisena deliberatiivinen päätöksentek ja kmpleksiset, pirullisetkin ngelmat. Kansalaisraadin käyttäminen spii metdina vaikeasti lähestyttävien ngelmien phdintaan, jssa tarkastellaan khteena levaa asiaa eri näkökulmista ja työstetään yhteinen knsensus ratkaisusta. Kehittämisehdtusten eteenpäin viemisestä vastaa raadin käynnistäjä. Yhtenä tavitteena n keskustelun herättäminen asiasta: kampuksen muutkset tulevat lemaan mittavia ja varmasti keskustelua herättäviä. Keskustelussa kannattaa phtia ja ideida asiita, jita vidaan paikallisella taslla kehittää ja tteuttaa. Raatityöskentelyn ideana n myös lennkkaidenkin asiiden esiin tuminen ja keskustelu. Raadin työskentely analysidaan ja siitä kirjitetaan artikkeli tieteelliseen julkaisuun. Tämä kansalaisraati n hyvä esimerkki aluetieteellisestä kehittämisestä. Päivi Krkealaaks kaavituksesta kerti Vaasan kaupungin suunnitelmista kampusalueen kehittämiseksi. Vaasan kaupungin kknaisyleiskaava n vahvistettu ja saatettu vimaan nin kuukausi sitten. Vuteen 2020 vimassa leva maankäytön suunnitelma n laaja ja sisältää mm. terveyspalveluiden suunnittelun, Palsaaren sillan saneerauksen ja siihen liittyvän uuden salmen ylittävän kevyen liikenteen väylän. Ylipistkampuksella n pian 30 vutta vanha kaava, jka n llut hyvin timiva. Rakennusikeutta n jäljellä vielä paljn, perusajatuksena n llut puistmainen kampusalue, jka säilyy kantavana vimana tulevaisuudenkin suunnitelmissa. Inn-taln krttelissa n j rakennushanke menssa. Nvian pulella suunnitelmissa n palvelutal, jnka tieltä puretaan puutyön rakennus. Kaava n juuri lähtenyt käyntiin ja sisältää Palsaaren trin, jssa esim. grillin rakennusikeus aiheuttaa phdintaa. Ensimmäinen sa Inka-hankkeen (innvatiiviset kaupunginsat, kaupunkiplitiikan kehittämisväline; Vaasassa kestävät energiaratkaisut) rakennuksista sijittuu Wlffintielle. Siltatyö yhdistää kampusalueet tisiinsa. Siiljen alue n aina alue, jhn Academill vi laajentua. Mlemmissa kampusalueissa n yhdistetty vanhaa ja uutta arkkitehtuuria hiensti. Ylipistjen kiinteistöt haluaisivat kampusalueista mnipulisia timinnan keskuksia (työpaikkja, kauppja ym.). Vaasan mittakaavassa n humiitava myös läheiset kaupunginsat ja niillä sijaitsevat palvelut. Mansikkasaaren kehittämisestä n lemassa kaksi suunnitelmaa; kuinka paljn ylipistn laajenemiseen varataan alueita Palsaaren salmen rannalta ja itse Mansikkasaaresta? Onkilahden puistn piskelijaasuntjen purkamisesta llaan ltu yksimielisiä, alueelle ludaan tisenlaista piskelija-asumista (VOAS), jihin n lemassa j suunnitelmia. Onkilahden rannan suunnitelmat palautettiin valtuuststa, ja siihen palataan vielä. Vaskiludn trnin nusu ja linja-autaseman suunnitelmat tivtaan humiitavan myös raadin keskusteluissa. Pysäköintiratkaisujen ja Wlffintien rlin tivtaan sisältyvän myös keskusteluihin Palsaaren kampuksesta. Jakim Strand kerti ajatuksistaan tulevaisuuden suunnitelmista, yhteistyöstä ja niiden taustalla levista tekijöistä. Tutkimuskeskuksen ja saamisen keskittymän luminen Vaasaan n edellytys kehityksen jatkumiselle, uuden lumiselle. Yksityiset yritykset panstavat tutkimukseen Vaasassa enemmän kuin 18

19 julkiset laitkset, jiden tivttaisi sijittavan enemmän julkisia varja kehittämiseen ja tutkimukseen kehityskelpiselle alueelle. Tilaisuus jatkui keskustelulla ja asiantuntijiden tenttaamisella. Päiville: Palsaarella n llut kauan 5500 asukasta, nyt lasku Miksi? - Yleinen trendi n asumisväljyyden lisääntyminen. Kaavahankkeilla n tive saada asiaa krjattua: mm. Palsaaren salmelle n tulssa myös suurempia perheasuntja. Kysely tteutettu kampuksella muutama vusi sitten ppilaitsten timesta: js lisi timiva jukkliikenne, asuminen hajautuisi enemmän myös muualle. Nyt llaan lirissä pysäköintipaikkjen kanssa. - Nyt parempi tilanne jukkliikenteessä, myös pyöräilyliikenteelle pitäisi luda hyviä, suria reittejä. Keskustan sayleiskaavassa myös nämä asiat vat mietinnässä; jukkliikenne, pyöräily ja kävely pitäisi saada hukuttelevammaksi kuin autilu. Jakimille: kuinka realistinen lisi parkkihalli Wlffintien alle? - Parkkialueen rakentaminen n psitiivinen ngelma, täytyisi lla ratkaistavissa. Jukkliikenteestä keskustelua: - Linjjen suunnittelu paremmaksi, linjat kulkevat usein peräkanaa ja samaan aikaan. - Lentkenttien ja sataman liikennettä tulisi kehittää. Ensivaikutelma Vaasaan tullessa pitäisi lla mahdllisuus jukkliikenteeseen. Kampusalueesta kysymyksiä: - Rajittaak kaavamääräys ajankäyttöä ilta-aikaan? Ravintlatimintaa tai muuta ympärivurkautista hjelmaa lisi tiveena saada Palsaarelle. - Eri tyyppisiä ravintlita ja palveluita tulisi saada alueelle. - Yleisiä liikuntasaleja ei le timinnassa Palsaarella. Miten is lisi yhtenäinen kampus? - Mahdllisimman suuri ja krkeatasinen. Vaihtehtja n kaksi: klusteri tuplaantuu tai muuttaa pis. Mahdllisuudet tuplaantumiselle n hyvät. Aiheesta käytiin vielä yleistä keskustelua asiantuntijiden kanssa: 19

20 - Synergiaa Academillin ja Mansikkasaaren pulelle tulisi kehittää. Kalliita tilja tulisi tuda kaikille käyttöön. - Tiljen yhteiskäyttö n tulevaisuutta myös ylipistjen välillä, aikaisemmin sitä n tteutettu j krkeakulutiminnassa. - Mansikkasaaren alue n kiinnstava, mutta laajenemistarpeita ylipistlla siihen suuntaan ei näillä näkymin le. - Palsaari kiinnstaa vaasalaisia, aluetta esitellään vierailijille. Kuinka kampusalue/mansikkasaari visi palvella laajemmin kaupunkilaisia? Demnstraatialue yrityksille? Energiapääkaupungin näyttämö? - Viime vunna ppilaitsten yhteistyöllä tehtiin kysely, jsta saatiin arvkasta tieta kaupungille. - Miten kampusaluetta vitaisiin saada turvallisemman tuntuiseksi pimeällä alueella? - Millä piskelijat saataisiin kiinnittymään Vaasaan? Työpaikat, yritysten timinta, hyvä arki, asunnt, palvelut, elämisen hintatas ja laatu vat tekijöitä, jiden vuksi alueelle palataan. Peter kiitti asiantuntijita, aiheita siirryttiin käsittelemään pienryhmiin. *** Pienryhmä (Peter) Mikä n yhteinen kampus? - Karttja katsellessa tulee mieleen sen sisältävän vain ylipistalueen. Hiena, js aluetta ajatellaan ismpana ja laajempana. - Kampussilta tekee kampusrannat. Kapteeninkatu rajana? - Ylipistn rakennukset suurimpana määrääjänä, mutta pitäisi lla laajempi alue piskelijasta aika pieni sa asuu lähellä, lisää piskelija-asuntja täytyisi saada lähemmäksi ppilaitksia. Tämä vaikuttaa myös jukkliikenteeseen, palveluihin jne. - Puistalue = julkinen tila = kampusalue. Kampusalue ketaan sellaisena, jka ei vaikuta muihin kaupunkilaisiin. Palvelutarjnta pitäisi lla suurempi, jtta saataisiin lisää kansainvälisiä asukkaita/piskelijita tarttumaan alueeseen. - Ravintlat, palvelut ym. tulisi vida ylläpitää myös kesäaikaan, jllin piskelijat muuttavat kaupungista muualle. Mikä n muiden asukkaiden rli kampuksessa? Pitäisikö lla timintja, jka palvelisi muitakin kaupunkilaisia? 20

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Päivärinteen osayleiskaava Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja

Päivärinteen osayleiskaava Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan muutos ja MUHOKSEN KUNTA Päivärinteen sayleiskaava Oulujkivarren phjispulen sayleiskaavan muuts ja laajennus Kysely alueen asukkaille ja maanmistajille Hyvä asukas tai maanmistaja! Päivärinne sijaitsee Oulujen phjispulella,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015 Tivn, että tulen pärjäämään Raprtti uusien piskelijiden kyselystä 2015 Minna Savlainen, Annina Lindberg, Glria Sal, Katja Kaulimäki, Pasi Aklahti ja Leena Tuuttila 2016 Sisältö 1 Jhdannksi... 3 2 Kyselyn

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia Ylipistjen tasa-arvpäivät 17. - 18.4.2012 Itä-Sumen ylipist, Kupin kampus Snellmania, Suuri luentsali Tiistai 17.4.2012 Puheenjhtaja Perttu Vartiainen? 9.00-10.00 Ilmittautuminen ja aamukahvi 10.00-10.15

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot