PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY JA Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY JA Lppuraprtti

2 JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja kehittämiskävelyn yhteistyössä Åb Akademin ja Vaasan ylipistn tutkijiden kanssa. Kampusalue laajenee ja kehittyy, kun ylipistn vieressä sijaitsevia ppilaitksia ja rakennuksia krjataan ja laajennetaan. Palsaaren kampusraadin ja kehittämiskävelyn tavitteena li tuda esiin alueen käyttäjien näkemyksiä ja mielipiteitä mahdllisimman laajasti kampusalueen kehittämistyön phjaksi. Mukaan raatiin kutsuttiin niin lähialueen asukkaita ja yrittäjiä kuin alueella piskelevia ja työskenteleviä. Asiantuntijiksi ja kävelyn vetäjiksi pyydettiin kaupungin ja ppilaitsten edustajia. Yhdistetyllä kansalaisraadilla ja kehittämiskävelyllä haluttiin testata, miten menetelmät spivat yhteen, ja tuk kehittämiskävely raatilaisille lennaista lisätieta käsiteltävästä aiheesta. Tämä raprtti kuvaa kampusraadin prsessin sekä julkilausuman. 2

3 YHTEENVETO Palsaaren kampusalue laajenee. Ammattikrkeakulut yhdistyvät ja muuttavat ylipista vastapäätä, jssa remntti n juuri alkanut. Vanha tekun rakennus, jka n sa ammattikrkeakulua, n niin ikään krjaustöiden kurissa. Ylipistn eteen aletaan rakentaa uutta energialabratrita vuden 2015 aikana. Opiskelija- ja työntekijämäärät alueella kasvavat humattavasti, ja se vaatii phdintaa ja suunnittelua paitsi itse kampusalueella, myös sen lähiympäristössä. Tätä suunnittelutyötä vat tehneet ammattilaiset ppilaitsten kanssa. Åb Akademin ja Vaasan ylipistn tutkijiden alitteesta Uusi paikallisuus hanke järjesti kampusalueen kehittämisestä kansalaisraadin, jssa taviteltiin alueen käyttäjien näkökulmaa aiheeseen. Aluekehittämisen teemaa täsmennettiin kansalaisraadin tsikssa: Kaikkien yhteinen Palsaaren kampus - Miten kampusalueesta tehdään kaikkien yhteinen paikka? Kansalaisraadin lisäksi sallistujille tarjttiin mahdllisuus sallistua kehittämiskävelylle kampusalueella. Tutkijita kiinnsti erityisesti, tuk kehittämiskävely lennaista lisäarva kansalaisraatiin, jssa tiedn saannilla n tärkeä merkitys. Kampusraatiin sallistui 17 henkilöä, jista vain pieni sa (6 henk.) sallistui kaikkina klmena iltana. Raatilaiset edustivat alueen erilaisia käyttäjäryhmiä melk hyvin. Ensimmäisenä iltana he saivat asiantuntijatieta kampusalueesta ja sen kehittämisen suuntaviivista ylipistn ja kaupungin edustajilta, sekä pääsivät keskustelemaan heidän kanssaan. Seuraavana iltana käveltiin kampusalueella ppaiden jhdlla ja tutustuttiin ympäristöön sekä keskusteltiin ppaina timivien ppilaitsten ja yritysten edustajien kanssa. Klmantena iltana raatilaiset mudstivat man kkemuksensa sekä saamansa tiedn phjalta yhteisen julkilausuman eli timenpide-ehdtuksia siitä, miten kampusaluetta tulisi kehittää, jtta kaikki käyttäjäryhmät kkisivat paikan makseen. Julkilausuman timintaehdtukset vat knkreettisia. Kampusraadin ajatuksena n lähinnä alueen laajempi avaaminen kaikkien palsaarelaisten käyttöön ja alueen elävöittäminen tapahtumilla. Myös liikennepulmiin mietittiin ratkaisuehdtuksia. Julkilausuma luvutettiin kaupunginvaltuustn puheenjhtajalle pari viikka kansalaisraadin jälkeen. Tiedtustilaisuudessa li läsnä paitsi raatilaisia, jtka esittelivät ja luvuttivat julkilausuman, myös ppilaitsten sekä median edustajia. Palaute kampusraadista li pääsin hyvää. Mnen raatilaisen mielestä aihe li niin mielenkiintinen ja keskustelua herättävä, että klmen illan mittainen raati kettiin liian lyhyeksi ajaksi. Keskusteluissa ei päästy etenemään riittävän syvälle. Kansalaisraatia menetelmänä pidettiin kuitenkin hyvänä tapana saada esiin käyttäjien näkökulmia. Oppilaitsten edustajilta tuli useita kiitksia siitä, että tällainen tilaisuus järjestettiin. Julkilausumaa pidettiin yleisesti hyvin käytännönläheisenä ja tteuttamiskelpisena. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO Jhdant 2 Yhteenvet 3 1. Kansalaisraati ja kehittämiskävely, uudenlaisia vaikuttamisen tapja 5 2. Palsaaren kampusraati ja kehittämiskävely Organisijatah Ohjausryhmä Teema Raadin jäsenet Asiantuntijat Prsessi 7 3. Palsaaren kampusraadin julkilausuma 9 LIITE 1. Vetäjät 11 LIITE 2. Raadin jäsenet 12 LIITE 3. Kampusraadin mains 13 LIITE 4. Aikataulu 14 LIITE 5. Asiantuntijakeskustelujen muistiinpant 17 LIITE 6. Palautekste Palsaaren kampusraadista 26 Yhteystiedt 30 4

5 1 KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY, UUDENLAISIA VAIKUTTAMISEN TAPOJA Kansalaisraati n sallistumisen menetelmä, jssa keskeistä n asiiden yhdessä phtiminen ja ait keskusteleminen. Kansalaisraadeissa käsitellään yhteistä näkökulmaa kaipaavia asiakknaisuuksia, kuten asuinalueen tai palveluiden kehittämistä. Lisäksi raadeissa vi lla aiheena esimerkiksi nurten, vanhusten tai maahanmuuttajien tarpeet. Kun asiiden käsittelyyn annetaan aikaa ja tieta sekä jkaisen näkökanta kuunnellaan, yhteisen ymmärryksen löytyminen vaikeissakin asiissa n mahdllinen. Kansalaisraadin sallistujat (raatilaiset) tapaavat nin 2-5 päivänä, jiden aikana käydään mnipulisia keskusteluita kulutettujen hjaajien jhdlla. Raatilaiset saavat myös kuulla käsiteltävän kysymyksen kannalta leellisia asiantuntijita. Lpuksi raatilaiset laativat aiheesta yhteisen julkilausuman, jka esitellään tiedtustilaisuudessa käsiteltyyn aiheeseen vaikuttaville tahille kuten kunnan päättäjille, medialle tai muille aiheesta kiinnstuneille. Kansalaisraadin tavitteena n kerätä ajankhtaista tieta kuntalaisten ajatuksista. Käytössä levat menetelmät varmistavat sen, että jkaisen raatisallistujan mielipide humiidaan eivätkä ryhmän yksittäiset jäsenet pääse hallitsemaan mielipiteen mudstamista ryhmässä. Yhdessä käydyn keskustelun jälkeen käsiteltävästä asiasta mudstetaan yhteinen näkemys. Kansalaisraati-menetelmä täydentää kunnassa j lemassa levia sallistumisen ja vaikuttamisen mahdllisuuksia. Ennen kaikkea se tarjaa arvkasta tieta viranhaltijille ja päättäjille. Kansalaisraadin sallistujista mudstetaan khdealue pieniskssa, tisin sanen kansalaisraadin sallistujat edustavat mahdllisimman laaja-alaisesti khdealueensa väestöä. Raatilaisia valitessa tetaan humin se, että mukaan saadaan sallistujia kaikista ikä- ja ammattiryhmistä sekä mlemmista sukupulista alueen väestörakennetta vastaavalla tavalla. Kansalaisraadin sallistujat vat vapaaehtisia ja heidät valitaan raatiin ilmittautuneiden juksta. Alueellisen rajauksen lisäksi sallistujat vidaan valita tietystä väestöryhmästä. Esimerkkejä tällaisista raadeista vat lleet esimerkiksi nurten ja ikäihmisten kansalaisraadit, jihin n valittu mahdllisimman edustava jukk tietyn ikäisiä tietyn alueen asukkaita. Kansalaisraadin kk määritellään etukäteen ja se vaihtelee raatilaisen välillä. Demkratian timinta n perustunut kansalaisten näkemysten summaamiseen kllektiivisiksi päätöksiksi esimerkiksi äänestämisen kautta. Teria deliberatiivisesta demkratiasta n nyt nstamassa keskiöön keskustelevan demkratian ihanteen. Tällä tarkitetaan kansalaisille annettavaa yhtäläistä mahdllisuutta sallistua julkiseen keskusteluun ennen varsinaista päätöksenteka. Tavitteena n, että päätökset perustuvat laaja-alaiseen ja mnipuliseen julkiseen keskusteluun, harkintaan ja punnintaan ja niillä n kansalaisten tuki. Kehittämiskävely n rutsalaislähtöisen turvallisuuskävelyn (tryckhetsvandring) muunns, jta n testattu aiemmin Uusi paikallisuus hankkeessa. Kehittämiskävely n tapa saada kehitettävän alueen keskeiset timijat tapaamaan tisensa asiantuntevan järjestäjän jhdlla ja keskustelemaan yhdessä paikista ja niiden kehittämisestä. Kehittämiskävelyn reitti ja pysähdyspaikat n etukäteen suunniteltu. Kävelyn aikana ja pysähdyspaikilla keskustellaan ja mahdllisesti kirjataan humiita ja ehdtuksia lmakkeille. Kehittämisen khteet valkuvataan. Lpuksi kknnutaan kahvin ääreen vetämään keskustelua yhteen. Järjestäjä kkaa kävelystä kuvitetun raprtin, jnka avulla kehittämistyötä vidaan viedä eteenpäin esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekn. 5

6 2 PALOSAAREN KAMPUSRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 2.1 Organisijatah Uusi paikallisuus hanke n kansalaistiminnan kehittämishanke, jka hakee paikallisyhteisöjen uudenlaisen yhteisöllisyyden ja sallisuuden mutja muuttuvassa yhteiskunnassa. Hanke timii klmella pilttipaikkakunnalla: Vaasan Palsaarella, Tampereen Hervannassa sekä Kemijärvellä. Hanke n viisivutinen ( ) ja sen rahittaa kknaisuudessaan Raha-autmaattiyhdistys ry. Yhtenä erityisenä kehittämisen khteena hankkeessa n kansalaisvaikuttaminen. Kansalaisraati kettiin sellaiseksi menetelmäksi, jta haluttiin hankkeessa testata. Kaikki pilttipaikkakunnat tteuttivat ensimmäiset kansalaisraadit vuden 2012 aikana, ja sen jälkeen niitä n järjestetty lisääkin. Palsaaren sahankkeessa kampusraati li järjestyksessä tinen kansalaisraati. Kampusraati järjestettiin Åb Akademin tutkijathtri Peter Ehrströmin alitteesta. Hän timii Palsaaren sahankkeen hjausryhmässä. Yhdessä Vaasan ylipistn tutkijathtri Harri Raisin kanssa hän tutkii kansalaisraateja kansalaisvaikuttamisen välineinä. Palsaaren kampusraati sekä kyberturvallisuuteen liittyvä Pirkka 14 valmiusharjituksen kansalaisraati livat tutkimuksen case-tapauksia, jissa mlemmissa li erityispiirteenä alueelle jalkautuminen kampusraadissa kehittämiskävely ja valmiusharjitusraadissa sallistuminen simulituun kyberturvallisuuden harjitustilaisuuteen. 2.2 Ohjausryhmä Kampusraadin järjestelyaikataulu li sen verran tiukka, että varsinaista hjausryhmätyöskentelyä ei llut. Järjestäjät kuitenkin infrmivat kampusalueen ppilaitksia sekä kaupungin kaavitusviranmaisia raadista ja pyysivät heiltä näkemyksiä raadin järjestämisestä ja yksityiskhdista. 2.3 Teema Kampusraadin teemana li Palsaaren yhteinen kampus ja tarkentavana kysymyksenä Miten kampusalueesta tehdään kaikkien yhteinen paikka?. Tavitteena li tuda esiin mahdllisimman laajasti alueen käyttäjien näkemyksiä ja mielipiteitä kampusalueen kehittämistyön phjaksi. 2.4 Raadin jäsenet Kansalaisraadin sallistujien tulisi edustaa khdeväestöä tilastllisesti pieniskssa iän, sukupulen, äidinkielen ja muiden aiheelle merkityksellisten tekijöiden suhteen. Palsaaren kampusalueen kehittämisessä haluttiin kuitenkin painttaa ainastaan sallistujien suhdetta kampusalueeseen ja raatiin haettiin piskelijita, alueella työskenteleviä, yrittäjiä sekä lähialueen asukkaita. Tavitteeksi asetettiin, että jkaisesta ppilaitksesta raadissa lisi edustus sekä ppilaista että henkilökunnasta, ja näiden lisäksi lisi pari yrittäjää ja asukasta. Tavite ei aivan täyttynyt, mutta jkaisesta käyttäjäryhmästä saatiin kuitenkin edustus. Kuten 6

7 kaikissa Uusi paikallisuus hankkeen kansalaisraadeissa, ei ilmittautumisia saatu niin palja, että heidän jukstaan lisi vitu valita mahdllisimman edustava ts. Kaikki ilmittautuneet tettiin siis mukaan. Kampusraatiin ilmittautui 18 henkilöä. Yksi ennakkn ilmittautuneista ei päässytkään paikalle, ja muutama sallistui vain yhtenä iltana. Vähintään kahtena iltana sallistui 8 henkilöä, kaikkina klmena iltana 6. Vaikka tapahtumaa markkinitiin useamman illan kansalaisraatina, jhn sisältyy kehittämiskävely, mni ilmittautuneista luuli tapahtumaa yhden illan mittaiseksi. Tdennäköisesti tästä syystä sallistuminen ja situtuminen raatiin livat heiklla taslla. 17 raatilaisesta 6 li piskelijita, 4 alueen työntekijöitä, 4 alueen asukkaita ja 3 yrittäjiä. Osalla raatilaisista li kaksisrli eli he kuuluivat useampaan kuin yhteen käyttäjäryhmään. Raatilaisten ikä vaihteli välillä vutta. 2.5 Asiantuntijat Prfessri Hannu Katajamäki kerti ensimmäisenä asiantuntijana kansalaisraadista yhtenä kansalaisvaikuttamisen frumina. Kaavitusjhtaja Päivi Krkealaaks kerti Vaasan kaupungin suunnitelmista kampusalueen kehittämiseksi. Kaupunginvaltuustn puheenjhtaja Jakim Strand kerti ajatuksistaan, tulevaisuuden suunnitelmista, yhteistyöstä ja niiden taustalla levista tekijöistä. Tiivistelmä asiantuntijiden alustuksista ja keskustelusta löytyy liitteestä 5. Kehittämiskävelyllä li useita asiantuntijita ppaina. Arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna kerti entisen Puuvillatehtaan alueen muutstöistä ja esitteli esimerkkinä vanhaan vimalaitkseen rakennettua ravintlaa. Vaasan ammattikrkeakulun rehtri pasti raatilaisia klmen ppilaitksen yhteisessä Technbtnialabratrissa sekä ammattikrkeakulun tilissa, jissa li remntti kiivaimmillaan. Tiedekirjast Tritnian jhtaja Raija Löytölä kerti kirjastn timintaperiaatteista, ja lpuksi vielä Nvian pettaja Ulla Penttinen sekä rakenteilla levan Medibtnia-krttelin rakennustöistä vastaava Rbert Grönblm kertivat, mitä Medibtnia-krtteliin n suunniteltu. 2.6 Prsessi Kampusraatia alettiin suunnitella elkuussa 2014 ja se tteutettiin marraskuun lpulla. Suunnitteluryhmänä timivat tutkijathtrit Harri Raisi ja Peter Ehrström sekä Uusi paikallisuus hankkeen prjektipäällikkö Anne Majaneva. Käytännön järjestelyistä vastasi viimeksimainittu. Peter Ehrström timi raadissa myös fasilitaattrina. Suunnittelutyö käynnistyi teeman ja kysymyksen määrittelyllä, jnka jälkeen asiasta tiedtettiin ppilaitksia ja heiltä pyydettiin näkökulmia aiheeseen. Vastausten perusteella kehittämiskävelylle päätettiin ttaa mukaan myös Palsaaren Yrityskeskus, jka hallinni mnia tilja alueella. Seuraavaksi mutiltiin raadin mainstusja tiedtustekstejä ja ryhdyttiin mainstamaan raatia. Sähköpstimainksia lähetettiin ppilaitksiin ja Vaasan Yrittäjien kautta alueen yrittäjille, sekä prjektipäällikön kntaktien kautta paikallisille asukkaille ja yhdistyksille. Näiden lisäksi käytettiin lehti-ilmitusta ja ssiaalista mediaa. Samaan aikaan ilmittautumisten kanssa prjektipäällikkö hulehti käytännön järjestelyistä: asiantuntijiden ja ppaiden hankkimisesta, kävelyn reitin ja aikataulun suunnittelusta, tiedn jakamisesta eri sapulille, tiljen ja tarjilun varauksista sekä fasilitaattrien rekrytinnista ja perehdyttämisestä. 7

8 Fasilitaattreiksi eli keskustelujen hjaajiksi saatiin tutkijathtri Peter Ehrströmin lisäksi prjektitutkija Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan ylipiststa sekä prjektiassistentti Leena Lehtla Levón-instituutista. Raatipäivien aikataulu löytyy liitteestä 4. Itse raatipäivät käynnistyivät maanantai-iltana kkntumisella Vaasan Setlementtiyhdistyksen rukasaliin, jssa li tarjlla syötävää ja jutavaa. Peter Ehrström ja Anne Majaneva kertivat kampusraadin taustasta ja tavitteista sekä kansalaisraadista vaikuttamisen välineenä. Tämän jälkeen raatilaiset kertivat hieman itsestään. Ilta päättyi asiantuntijiden alustuksiin ja siitä virinneeseen keskusteluun (LIITE 6). Fasilitaattrit kirjasivat keskustelua muistiin. Tiistai-iltana li kehittämiskävelyn vur. Prjektipäällikkö jaki halukkaille muistiinpanvälineet. Hän myös tallensi kävelyn aikana vierailukhteita valkuvina ja videina. Kävely kesti pari tuntia ja sen päätteeksi jatkettiin keskusteluja Vaasan Setlementtiyhdistyksen tilissa iltapalaa nauttien. Fasilitaattrit kirjasivat jälleen keskustelua muistiin. Muistiinpant livat käytettävissä trstai-illan kkntumisessa. Arkkitehti Gunilla Lång-Kivilinna (vas) ja Tritnian jhtaja Raija Löytölä (ik) esittelemässä khteita kehittämiskävelyllä. Trstai-iltana fasilitaattrit hjasivat raatilaisten keskustelua, jta käytiin saadun asiantuntijatiedn ja kehittämiskävelyn phjalta. Illan päätteeksi raatilaiset mutilivat fasilitaattrien hjauksessa julkilausuman, jka n sallistujien yhteinen näkemys siitä, miten kampusaluetta tulisi kehittää, jtta kaikki visivat kkea paikan makseen. Kiistanalaisia asiita ei kirjitettu julkilausumaan. Julkilausuman mutilun jälkeen sallistujat täyttivät vielä palautelmakkeet. Kste palautteista löytyy liitteestä 6. Prjektipäällikkö stilisi julkilausuman tekstin ja lähetti sen sallistujille kmmentitavaksi. Alun perin julkilausuman tiedtustilaisuus li suunniteltu pidettäväksi 3.12., mutta kska kaupungin edustajat livat estyneitä sallistumaan kyseisenä ajankhtana, tilaisuus siirrettiin pidettäväksi Tullin paikalla li kaksi edustajaa kaavituksesta sekä kaupunginvaltuustn puheenjhtaja Jakim Strand, jlle julkilausuma luvutettiin. Myös ppilaitsten sekä median edustajia li paikalla. Phjalainen julkaisi aiheesta artikkelin seuraavana päivänä tsiklla Asukasraati vaatii avinta kampusaluetta. 8

9 3 PALOSAAREN KAMPUSRAADIN JULKILAUSUMA Miten Palsaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kkema alue? Tätä kysymystä phdittiin klme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, jhn kuului myös pastettu kehittämiskävelykierrs alueella. Kansalaisraadin sallistujat kttiin edustamaan niin piskelijita ja ppilaitsten henkilökuntaa, kuin lähialueen asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiäkin. Kansalaisraadissa sallistujat kuulivat aluksi klme asiantuntijaesitystä aiheen ympäriltä ja pääsivät keskustelemaan asiantuntijiden kanssa. Tisena iltana raati käveli kampusalueella ppaiden jhdlla ja keskustelu jatkui heidän kanssaan. Klmantena iltana raati mudsti yhteisen ehdtuksensa, julkilausuman, kampusalueen kehittämisestä. Nykyisellään kampusalue mielletään lähinnä ylipistssa piskelevien ja työskentelevien maksi paikaksi, vaikka kaunis kampus visi tarjta tekemistä ja paikkja muillekin. Kampusalue n laajenemassa, kun viereisten rutsin- ja sumenkielisten ammattikrkeakulujen remntit ja laajennukset valmistuvat. Seinien lisäksi n mietittävä myös sisältöä. Sen vuksi järjestettiin kansalaisraati, jtta alueen nykyiset sekä mahdllisesti tulevat käyttäjät pääsisivät kertmaan yhteisen näkemyksensä asiasta. Palsaaren kampusraati järjestettiin yhteistyössä Åb Akademin pst dc tutkija Peter Ehrströmin, jka timi raadin päävetäjänä, ja Vaasan ylipistn tutkijathtri Harri Raisin kanssa. Kirjureina ja keskustelunhjaajina timivat Leena Lehtla ja Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan ylipiststa. Alueen ppilaitsten rehtrit ja jhtajat vat lleet mukana kansalaisraadin suunnittelussa ja kehittämiskävelyllä. Sumen Setlementtiliitn krdinima Uusi paikallisuus hanke timi raadin ja kävelyn käytännön järjestäjänä. Vaasassa Anne Majaneva Prjektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palsaaren sahanke Sumen Setlementtiliitt ry Vaasan Setlementtiyhdistys, Huvilakatu 1, Vaasa , https://www.facebk.cm/palsaariup 9

10 KAIKKIEN YHTEINEN PALOSAAREN KAMPUS Miten Palsaaren kampusalueesta saadaan kaikkien yhteiseksi kkema alue? Kansalaisraati Julkilausuma 1. Liikenne Pysäköintipaikkjen määrä kampusalueella ei riitä nykyisinkään tarpeisiin, saati sitten väkimäärän lisääntyessä. Raati ehdttaa, että ngelmaa lähdetään ratkaisemaan ensisijaisesti parantamalla jukkliikennettä, ja vasta tissijaisesti lisäämällä pysäköintipaikkja kampusalueelle. Kasvava piskelijamäärä tulee lisäämään jalankulkuliikennettä Wlffintien yli. Turvallisuuden nimissä autliikenne n speutettava lisääntyvään piskelijamäärään ja Wlffintien ylityksiin, esimerkiksi lisäämällä sujateitä, yli- tai alikululla, tai muuttamalla sa Wlffintiestä hidaskaduksi. 2. Alueen yhteiskäyttö iltaisin ja vapaa-ajalla Kampusalueen käyttöä iltaisin ja vapaa-ajalla tulee lisätä käyttöasteen kasvattamiseksi, vukrakulujen tasaamiseksi ja alueen avaamiseksi myös muille kuin piskelijille ja henkilökunnalle. Esimerkiksi Vaasa-pistlle ja Arbikselle visi tarjta tilja vukralle. Myös Palsaaren kulun tiljen iltakäyttöä vi selvittää. Kampusalueesta tulisi luda avimempi tila, sellainen, mihin visivat tulla myös muut kuin piskelijat ja henkilökunta. Esimerkiksi yhdistyksille visi tarjta halpaa tai ilmaista kkustilaa. Erilaiset timijat yhdessä vivat synnyttää uutta timintaa. Kampusalueella tulisi järjestää esimerkiksi avimet vet tapahtumia. Kampusalueen tiljen käyttöä edistää, js kaikkia tilja vi varata yhdestä palvelusta. 3. Yhteistyö Visik Vaasan kaupunki sijittaa kampusaluetta tukevia timintjaan alueelle? Pitäisi perustaa työryhmä Palsaaren ja kampusalueen eri timijista phtimaan yhteistyötä ja kampusalueen avaamista suurelle yleisölle. 4. Palsaaren kehittäminen Palsaarta suunniteltaessa n tettava humin kaikki käyttäjäryhmät yhdessä. 5. Kansainvälisyys Yhä suurempi sa alueen piskelijista ja työntekijöistä n ulkmaalaisia. Ilta- ja vapaa-ajan tapahtumat visivat auttaa kansainvälisiä piskelijita ja työntekijöitä pääsemään sumalaisiin yhteisöihin. Tapahtumista ja vapaa-ajan vietn mahdllisuuksista pitäisi tiedttaa paremmin kampusalueella myös englanniksi. Kampusalueen läheisyyteen visi järjestää enemmän vapaa-ajan timintaa, jka tukisi sekä kampusalueen että Palsaaren elävöittämistä. Esimerkiksi Palsaaren trille visi jäädyttää luistinradan (musiikkia, tarjilua, jne), kesällä järjestää vaikka kripallturnauksen ylipistn pysäköintialueella, tai ravintlapäivän kaltaisia tempauksia ympäri Palsaarta. 10

11 LIITE 1 Vetäjät Peter Ehrström, tutkijathtri, Åb Akademi Anne Majaneva, prjektipäällikkö, Uusi paikallisuus hanke Hanna-Kaisa Pernaa, prjektitutkija, Vaasan ylipist Leena Lehtla, prjektiassistentti, Levón-instituutti 11

12 LIITE 2 Raadin jäsenet Rist Helin Hannes Wallin Ulla Penttinen Kari Laitala Jari Peltnen Mirja Kiviniemi Raija Löytölä Aki Petäjä Iina Knttinen Lauri Ovaska Jelena-Jhanna Nrrgårds Maria Byhlm Kim Byhlm Susanna Bergkulla Ry Bergkulla Senni Krhnen Erkki Kumpeli Sinikka Kumpeli 12

13 LIITE 3 Kampusraadin mains 13

14 LIITE 4 Aikataulu KAIKKIEN YHTEINEN PALOSAAREN KAMPUS Kansalaisraati Vaasan Setlementtiyhdistys, Huvilakatu 1, Vaasa 1. päivä, maanantai kl Kknnutaan rukasaliin. Kahvia ja iltapalaa n tarjlla vapaasti haettavissa kk illan ajan : Tervetultivtus ja kansalaisraatiprsessin esittely Peter Ehrström ja Anne Majaneva : Esittelykierrs Keitä me lemme ja miksi lemme täällä? : Lyhyt tauk : 1. asiantuntija Hannu Katajamäki: kampusraadin kulutuspliittinen tausta, deliberatiivinen demkratia : 2. asiantuntija Jakim Strand: Vaasan kaupungin visi kampusalueesta : 3. asiantuntija Päivi Krkealaaks: kaavituksen visi kampusalueesta : Asiantuntijiden tenttaus Raatilaiset kysyvät kysymyksiä asiantuntijilta. Fasilitaattrit kirjaavat keskustelua ylös. Peter mderi keskustelua : Keskustelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Kummassakin ryhmässä kaksi fasilitaattria, jista tinen hjaa keskusteluja ja tinen kirjaa ylös : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa 14

15 2. päivä, tiistai kl Kehittämiskävelyilta. Peter vetää kävelyn. Fasilitaattrit kirjaavat keskusteluja ylös vierailupaikissa. Raatilaisia pyydetään kirjaamaan tärkeimmät humit ylös itselleen. Ne timivat yhdessä fasilitaattreiden kirjausten kanssa keskustelujen phjana kävelyn jälkeen : Kkntuminen Fabriikin parkkipaikalle kentauripatsaan juurelle (Ylipistnranta), kehittämiskävelyn ja reitin esittely Peter Ehrström : Kehittämiskävely kampusalueella Gunilla Lång-Kivilinna kert arkkitehtuurista ja muutstyöstä alueella (10 min) PYK, Peter (5-10 min) Technbtnia, Taun Kekäle (10 min) Vaasan ylipist, Matti Jakbssn (10 min) Tritnia, Raija Löytölä (10 min) VAMK, Taun Kekäle (10 min) Medibtnia-suunnitelmat, Rbert Grönblm (10 min) Nvia, Ulla Penttinen (10 min) Paluu Setlementille : Iltapala Setlementillä ja keskustelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Fasilitaattrit kirjaavat keskustelua ja kirjittavat ne puhtaaksi keskiviikn aikana, jtta ne vat käytettävissä trstaina : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa. 15

16 3. päivä, trstai kl Julkilausuman tekeminen. Palautteen kerääminen. Kahvia ja iltapalaa vapaasti haettavissa kk illan ajan : Kkntuminen Setlementille, päivän aikataulu : Julkilausuman valmistelua pienryhmissä Kaksi ryhmää, eri tilissa. Fasilitaattrit kirjaavat ja muistuttavat julkilausuman lunteesta : Lyhyt tauk : Julkilausuman mutilua kaikki yhdessä : Päätössanat kaikille yhteisesti rukasalissa. Kiitkset ja palautteen keruu (lmakkeet). 16

17 LIITE 5 Asiantuntijakeskustelujen muistiinpant Kansalaisraati Peter tivtti kaikki tervetulleiksi ja esitteli kansalaisraadin sekä kehittämiskävelyn ideaa. Peter kerti myös päivien hjelmasta, sekä pienryhmien timinnasta. Raadin lpputulksesta kirjitetaan julkilausuma, jhn tulee kansalaisraadin mielipide kirjattuna. Julkilausuma annetaan Vaasan kaupungille aamupäivällä. Peter kerti Palsaaren histriasta pähkinänkuressa sekä kansalaisraadin merkityksestä Palsaaren tulevaisuuden suunnittelussa. Fasilitaattrit Hanna-Kaisa ja Leena esittelivät itsensä ryhmälle. Anne Majaneva kerti Uusi paikallisuus-hankkeesta ja kansalaisraadin rlista lähidemkratian välineenä: - Kansalaisraadin erityispiirteenä n edustuksellisuus, asiiden phdinta ja asiantuntijiden kuuleminen. - Pienryhmäkeskusteluissa pyritään saamaan kaikkien ääni kuuluviin. Julkilausuma sisältää knkreettisia timintaehdtuksia. - Kehittämiskävely n muunns rutsalaisesta trygghetsvandring -kävelystä, jka n hyväksi havaittu tapa saada ihmisiä yhteen ja keskustelua alkuun. - Uusi paikallisuus-hanke n kansalaistiminnan kehittämishanke, jka timii neljällä paikkakunnalla. Prjektia jhdetaan Helsingistä RAY:n rahittamana. Tavitteena n tteuttaa uusia kansalaisjärjestöjen välisiä timintatapja, kunnan ja järjestöjen välistä kmmunikaatita ja kehittää yhteisöllisyyttä paikkakunnilla. Esittelykierrksella kansalaisraadin sallistujat kertivat taustistaan ja syistä raatiin sallistumiseen. Opiskelijat kertivat tuntevansa kampusalueen ulkpulista Palsaarta jnkin verran. Palsaaren histria li heille jnkin verran tuttu, mielenkiinta herättävä alue. Asukkaat kertivat tuntevansa kampusaluetta, alue n muuttunut paljn heidän alueella asumisensa aikana. - Kansalaisraadille esitettiin karttja ja heille esitettiin mietittäväksi yhdessä, mistä fyysisestä alueesta kampusalue mudstuu. - Kampusalueen kehittyminen kiinnstaa asukkaita, samin käytännön liikennejärjestelyt. - Opiskelijat kertivat kuulleensa kansalaisraadin käsitteestä ylipist-pintjen yhteydessä. - Ajankhtaisena asiana mietitytti Palsaaren kulun lpettamisesta kirjitettu artikkeli saman päivän Phjalaisessa. Kansalaisraati piti taun ja nautti iltapalaa ennen asiantuntijiden kuulemista. 17

18 Prfessri Hannu Katajamäki kerti ensimmäisenä asiantuntijana kansalaisraadista yhtenä kansalaisvaikuttamisen frumina. Demkratian keint vat laajentuneet ja uudenlaista, keskustelevaa demkratiaa kutsutaan deliberatiivikseksi demkratiaksi. Deliberaatin lppupäätelmänä saatava tuts n tettava humin päätöksentessa. Kansalaisille n annettava mahdllisuus vapaasti phtia asiita, jista päädytään lppupäätelmiin. Erilaisten asiantuntijiden kuulemisella ja ryhmätyöllä päästään tutustumaan asiihin eri näkökulmista. Vaasan ylipistssa, hallinttieteen ppiaineessa n erikissaamisena deliberatiivinen päätöksentek ja kmpleksiset, pirullisetkin ngelmat. Kansalaisraadin käyttäminen spii metdina vaikeasti lähestyttävien ngelmien phdintaan, jssa tarkastellaan khteena levaa asiaa eri näkökulmista ja työstetään yhteinen knsensus ratkaisusta. Kehittämisehdtusten eteenpäin viemisestä vastaa raadin käynnistäjä. Yhtenä tavitteena n keskustelun herättäminen asiasta: kampuksen muutkset tulevat lemaan mittavia ja varmasti keskustelua herättäviä. Keskustelussa kannattaa phtia ja ideida asiita, jita vidaan paikallisella taslla kehittää ja tteuttaa. Raatityöskentelyn ideana n myös lennkkaidenkin asiiden esiin tuminen ja keskustelu. Raadin työskentely analysidaan ja siitä kirjitetaan artikkeli tieteelliseen julkaisuun. Tämä kansalaisraati n hyvä esimerkki aluetieteellisestä kehittämisestä. Päivi Krkealaaks kaavituksesta kerti Vaasan kaupungin suunnitelmista kampusalueen kehittämiseksi. Vaasan kaupungin kknaisyleiskaava n vahvistettu ja saatettu vimaan nin kuukausi sitten. Vuteen 2020 vimassa leva maankäytön suunnitelma n laaja ja sisältää mm. terveyspalveluiden suunnittelun, Palsaaren sillan saneerauksen ja siihen liittyvän uuden salmen ylittävän kevyen liikenteen väylän. Ylipistkampuksella n pian 30 vutta vanha kaava, jka n llut hyvin timiva. Rakennusikeutta n jäljellä vielä paljn, perusajatuksena n llut puistmainen kampusalue, jka säilyy kantavana vimana tulevaisuudenkin suunnitelmissa. Inn-taln krttelissa n j rakennushanke menssa. Nvian pulella suunnitelmissa n palvelutal, jnka tieltä puretaan puutyön rakennus. Kaava n juuri lähtenyt käyntiin ja sisältää Palsaaren trin, jssa esim. grillin rakennusikeus aiheuttaa phdintaa. Ensimmäinen sa Inka-hankkeen (innvatiiviset kaupunginsat, kaupunkiplitiikan kehittämisväline; Vaasassa kestävät energiaratkaisut) rakennuksista sijittuu Wlffintielle. Siltatyö yhdistää kampusalueet tisiinsa. Siiljen alue n aina alue, jhn Academill vi laajentua. Mlemmissa kampusalueissa n yhdistetty vanhaa ja uutta arkkitehtuuria hiensti. Ylipistjen kiinteistöt haluaisivat kampusalueista mnipulisia timinnan keskuksia (työpaikkja, kauppja ym.). Vaasan mittakaavassa n humiitava myös läheiset kaupunginsat ja niillä sijaitsevat palvelut. Mansikkasaaren kehittämisestä n lemassa kaksi suunnitelmaa; kuinka paljn ylipistn laajenemiseen varataan alueita Palsaaren salmen rannalta ja itse Mansikkasaaresta? Onkilahden puistn piskelijaasuntjen purkamisesta llaan ltu yksimielisiä, alueelle ludaan tisenlaista piskelija-asumista (VOAS), jihin n lemassa j suunnitelmia. Onkilahden rannan suunnitelmat palautettiin valtuuststa, ja siihen palataan vielä. Vaskiludn trnin nusu ja linja-autaseman suunnitelmat tivtaan humiitavan myös raadin keskusteluissa. Pysäköintiratkaisujen ja Wlffintien rlin tivtaan sisältyvän myös keskusteluihin Palsaaren kampuksesta. Jakim Strand kerti ajatuksistaan tulevaisuuden suunnitelmista, yhteistyöstä ja niiden taustalla levista tekijöistä. Tutkimuskeskuksen ja saamisen keskittymän luminen Vaasaan n edellytys kehityksen jatkumiselle, uuden lumiselle. Yksityiset yritykset panstavat tutkimukseen Vaasassa enemmän kuin 18

19 julkiset laitkset, jiden tivttaisi sijittavan enemmän julkisia varja kehittämiseen ja tutkimukseen kehityskelpiselle alueelle. Tilaisuus jatkui keskustelulla ja asiantuntijiden tenttaamisella. Päiville: Palsaarella n llut kauan 5500 asukasta, nyt lasku Miksi? - Yleinen trendi n asumisväljyyden lisääntyminen. Kaavahankkeilla n tive saada asiaa krjattua: mm. Palsaaren salmelle n tulssa myös suurempia perheasuntja. Kysely tteutettu kampuksella muutama vusi sitten ppilaitsten timesta: js lisi timiva jukkliikenne, asuminen hajautuisi enemmän myös muualle. Nyt llaan lirissä pysäköintipaikkjen kanssa. - Nyt parempi tilanne jukkliikenteessä, myös pyöräilyliikenteelle pitäisi luda hyviä, suria reittejä. Keskustan sayleiskaavassa myös nämä asiat vat mietinnässä; jukkliikenne, pyöräily ja kävely pitäisi saada hukuttelevammaksi kuin autilu. Jakimille: kuinka realistinen lisi parkkihalli Wlffintien alle? - Parkkialueen rakentaminen n psitiivinen ngelma, täytyisi lla ratkaistavissa. Jukkliikenteestä keskustelua: - Linjjen suunnittelu paremmaksi, linjat kulkevat usein peräkanaa ja samaan aikaan. - Lentkenttien ja sataman liikennettä tulisi kehittää. Ensivaikutelma Vaasaan tullessa pitäisi lla mahdllisuus jukkliikenteeseen. Kampusalueesta kysymyksiä: - Rajittaak kaavamääräys ajankäyttöä ilta-aikaan? Ravintlatimintaa tai muuta ympärivurkautista hjelmaa lisi tiveena saada Palsaarelle. - Eri tyyppisiä ravintlita ja palveluita tulisi saada alueelle. - Yleisiä liikuntasaleja ei le timinnassa Palsaarella. Miten is lisi yhtenäinen kampus? - Mahdllisimman suuri ja krkeatasinen. Vaihtehtja n kaksi: klusteri tuplaantuu tai muuttaa pis. Mahdllisuudet tuplaantumiselle n hyvät. Aiheesta käytiin vielä yleistä keskustelua asiantuntijiden kanssa: 19

20 - Synergiaa Academillin ja Mansikkasaaren pulelle tulisi kehittää. Kalliita tilja tulisi tuda kaikille käyttöön. - Tiljen yhteiskäyttö n tulevaisuutta myös ylipistjen välillä, aikaisemmin sitä n tteutettu j krkeakulutiminnassa. - Mansikkasaaren alue n kiinnstava, mutta laajenemistarpeita ylipistlla siihen suuntaan ei näillä näkymin le. - Palsaari kiinnstaa vaasalaisia, aluetta esitellään vierailijille. Kuinka kampusalue/mansikkasaari visi palvella laajemmin kaupunkilaisia? Demnstraatialue yrityksille? Energiapääkaupungin näyttämö? - Viime vunna ppilaitsten yhteistyöllä tehtiin kysely, jsta saatiin arvkasta tieta kaupungille. - Miten kampusaluetta vitaisiin saada turvallisemman tuntuiseksi pimeällä alueella? - Millä piskelijat saataisiin kiinnittymään Vaasaan? Työpaikat, yritysten timinta, hyvä arki, asunnt, palvelut, elämisen hintatas ja laatu vat tekijöitä, jiden vuksi alueelle palataan. Peter kiitti asiantuntijita, aiheita siirryttiin käsittelemään pienryhmiin. *** Pienryhmä (Peter) Mikä n yhteinen kampus? - Karttja katsellessa tulee mieleen sen sisältävän vain ylipistalueen. Hiena, js aluetta ajatellaan ismpana ja laajempana. - Kampussilta tekee kampusrannat. Kapteeninkatu rajana? - Ylipistn rakennukset suurimpana määrääjänä, mutta pitäisi lla laajempi alue piskelijasta aika pieni sa asuu lähellä, lisää piskelija-asuntja täytyisi saada lähemmäksi ppilaitksia. Tämä vaikuttaa myös jukkliikenteeseen, palveluihin jne. - Puistalue = julkinen tila = kampusalue. Kampusalue ketaan sellaisena, jka ei vaikuta muihin kaupunkilaisiin. Palvelutarjnta pitäisi lla suurempi, jtta saataisiin lisää kansainvälisiä asukkaita/piskelijita tarttumaan alueeseen. - Ravintlat, palvelut ym. tulisi vida ylläpitää myös kesäaikaan, jllin piskelijat muuttavat kaupungista muualle. Mikä n muiden asukkaiden rli kampuksessa? Pitäisikö lla timintja, jka palvelisi muitakin kaupunkilaisia? 20

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Uusi paikallisuus -hanke. Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Uusi paikallisuus -hanke Oma lähiympäristö tärkeäksi - Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima Uusi paikallisuus hanke on RAY:n rahoittama 5- vuotinen

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi?

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi? 1 Liikunta ja sallisuus -hanke: muisti Seinäjen jäsenraadeista ma 16.11.2015 Etelä-Phjanmaan MS-yhdistys ry:n jäsenraati Kuinka mni tilaisuuteen sallistuvista jäsenistä n vastannut kyselyyn? Lähes kaikki

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedttaminen ja median lähestyminen Maailman MS päivää tukevat: OSA 1: Ideita tapahtuman järjestämiseen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6

KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6 KOOTuki MUISTIO 16.6.2015 Sivu 1/6 Muisti Krkeakulujen piskelun ja petuksen tukipalveluiden ja hallinnn yhteistyöryhmän (KOOTuki) työpajasta ppijan ja pettajan viitearkkitehtuurityön käynnistämiseksi 16.6.2015,

Lisätiedot

Jyväskylä tarvitsee sinua!

Jyväskylä tarvitsee sinua! Jyväskylä tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana 28.3.2012 Jukka Laukkanen Kansalaisraati osallistumisen ja vaikuttamisen keinona - Menetelmän taustalla on ajatus deliberatiivisesta

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01. Metskankaan kulun vanhempaintimikunta KOKOUSMUISTIO Aika: 28.1.2015 kl 18:00 20:19 Paikka: Metskankaan kulu, pettajanhune Lupp 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjhtaja Kaisa Kaitera alitti kkuksen kell 18:01.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki)

TOJ:n hankinta- ja käyttöönotto Espoon kaupunki 29.11.2012. Hannu Rajala (asiakirjahallinnon suunnittelija, asiakirjahallinto, Espoon kaupunki) TOJ:n hankinta- ja käyttööntt Espn kaupunki 29.11.2012 Hannu Rajala (asiakirjahallinnn suunnittelija, asiakirjahallint, Espn kaupunki) Sisältö Taustaa Espn TOJ:n hankinnasta vaatimusmäärittelyprjektit

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella

Nuorten kesäyrittäjyys (sommarlovsentreprenör) Perämerenkaarella Nurten kesäyrittäjyys (smmarlvsentreprenör) Perämerenkaarella KESÄTYÖNÄ YRITTÄJYYS -ESISELVITYSHANKKEEN BENCHMARKING -MATKA 17. 18.6.2014: I) ÖVERTORNEÅ (RUOTSI) JA II) KEMI KEMINMAA TORNIO YLITORNIO (SUOMI)

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot