JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Johtokunnan 28. päivänä toukokuuta 2010 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan alkaen 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ SISÄINEN VALVONTA RISKIEN HALLINTA JA VAKUUTTAMINEN LIIKERISKIT VAHINKORISKIT Omaisuusriskit Henkilöstöriskit Toimintariskit TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVIO RAHATOIMEN PERIAATTEET LAINANOTTO JA SIJOITUSTOIMINTA MAKSULIIKENNE LASKUJEN KÄSITTELY Tosite Hyväksyjä Vastaanottaja/asiatarkastaja TULOJEN KANTO, LASKUTUKSET MAKSUN PAKKOPERINTÄ LASKENTATOIMI KIRJANPITO IRTAIMISTO MÄÄRÄRAHASEURANTA JA RAPORTOINTI MÄÄRÄRAHASEURANTA RAPORTOINTI ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 8

2 2 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Taloudenhoidon toimintaohjeet perustuvat voimaan tulleeseen liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseen sekä kuntalain ao. määräyksiin. 2. SISÄINEN VALVONTA Kunkin vastuualueen/-yksikön vastuuhenkilön on järjestettävä toimintaan nähden riittäväntasoinen sisäinen valvonta, jolla ehkäistään virheiden, vahinkojen ja väärinkäytösten syntyminen. Kukin esimies vastaa sisäisestä valvonnasta johtamansa toiminnan osalta. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on toimintoja ja varainkäyttöä kontrolloivaa jatkuvaa toimintaa, jolla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa, selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa ja toimivaa seurantaa. Sisäinen tarkastus on aktiivista tarkastustoimintaa, joka kohdistuu mm. rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuteen. Johtokunta valitsee keskuudestaan ainakin yhden jäsenen, joka vähintään kerran vuodessa tarkastaa ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat. Lisäksi esimies tarkastaa tai tarkastuttaa vähintään vuosittain johtamansa toiminnan rahavarat. Kassanhoitajan vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Tarkastuksista annetaan kertomus taloushallinnolle. 3. RISKIEN HALLINTA JA VAKUUTTAMINEN Riskienhallinnassa ja vakuuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 3.1 Liikeriskit Liikeriskejä minimoidaan sopimuspolitiikalla, perintätoimin ja suhteuttamalla riskit liikelaitoskuntayhtymän riskinkantokykyyn. 3.2 Vahinkoriskit Omaisuusriskit - Kullakin kiinteistöllä oleva irtaimisto vakuutetaan pääsääntöisesti täysarvovakuutuksella. - Yhden vakuutuskohteen (irtaimisto) vakuuttamaton omavastuu v on Omavastuu voidaan sitoa indeksiin.

3 3 - Kiinteistöt ovat vuokralla liikelaitoskuntayhtymällä ja jäsenkuntien vakuutusturvaan kuuluvia Henkilöstöriskit - Käytetään pääsääntöisesti pienintä yleisesti käytettävien vakuutusehtojen mukaista omavastuuta Toimintariskit Vastuu: - Liikelaitoskuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta varten otetaan vastuuvakuutus (toiminnanvastuu), omavastuu 1.000, vakuutusmäärä henkilö ja esinevahingossa, omavastuu ja vakuutusmäärä voidaan sitoa indeksiin. - Liikelaitoskuntayhtymän hallinnonvastuuta varten otetaan vastuuvakuutus (erityisvastuu), omavastuu 1.000, vakuutusmäärä yhden vakuutuskauden aikana todetuissa taloudellisissa vahingoissa, omavastuu ja vakuutusmäärä voidaan sitoa indeksiin. Keskeytys: - Keskeytysvahinkoihin varaudutaan lisäkuluvakuutuksella liikelaitoskuntayhtymän toiminnan osalta. Vakuutetaan palon, rikoksen, lvis-vahingon ja luonnonilmiön aiheuttamat lisäkulut, vakuutusmäärä , omavastuu 2.000, omavastuu ja vakuutusmäärä voidaan sitoa indeksiin. 4. TALOUDEN SUUNNITTELU Taloussuunnittelun aikataulu - talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet mennessä - yksikköjen ehdotukset mennessä - talousarvion ja taloussuunnitelman, alustava käsittely johtokunnassa mennessä hyväksyminen johtokunnassa mennessä Aikataulusta voidaan poiketa johtokunnan päätöksellä. 5. TALOUSARVIO Talousarvion sitovuustaso Johtokunta päättää talousarviosta, jossa annetaan vastuualueille (osastotaso 02) ja hankkeille määrärahat, tuloarviot ja sitovat tavoitteet. Talousarviossa mää-

4 4 ritellään käyttötalouden, investointiosan, rahoitus- ja tuloslaskelmaosan sitovuustasot. Johtokunnalla on myös talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä oikeus antaa lähempiä ohjeita ja määräyksiä määrärahojen käytöstä. Johtokunnan määräämä viranhaltija on toiminnallisessa vastuussa vastuualueen ja -yksikön tehtäväalueesta. Tämä viranhaltija päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Talousarvion perusteluissa esitetyt laskelmat ja selvitykset ovat ohjeellisia, ellei johtokunta erikseen totea jotakin kohtaa sitovaksi merkinnällä "Sitova perustelu". Kaikki vastuualueet/-yksiköt ja viranhaltijat ovat velvollisia noudattamaan sitovia perusteluja. Taloussuunnitelman sitovuustaso on säädetty kuntalaissa ohjeelliseksi. 6. RAHATOIMEN PERIAATTEET 6.1. Lainanotto ja sijoitustoiminta Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Johtokunta voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille Maksuliikenne Taloushallinto hoitaa liikelaitoskuntayhtymän maksuliikenteen keskitetysti sekä huolehtii liikelaitoskuntayhtymän maksuvalmiudesta. Manuaalisesti käsiteltävät ostolaskut kirjataan taloushallinnossa. Laskut on toimitettava kirjausta varten hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jotta liikelaitoskuntayhtymä saa sille kuuluvat alennukset ja välttyy viivästyskorkojen maksamiselta. Sähköisesti kiertävät ostolaskut scannataan sähköiseen järjestelmään taloushallinnossa ja sen jälkeen asiatarkastetaan, tiliöidään ja hyväksytään eri yksiköissä, minkä jälkeen ko. ostolaskut maksetaan keskitetysti taloushallinnossa. Toistuvasti suorituksia saaville yrityksille ja henkilöille maksetaan kaikki laskut ostoreskontran kautta. Tällöin saadaan yhteenvedot suoraan rekisteristä ja vältetään ylimääräinen käsin tehtävä työ. Organisaatiossa voi olla käteiskassoja, joihin voidaan vastaanottaa maksuja. Näistä pidetään kirjaa sekä tehdään tilitykset tarpeellisin aikavälein. Käteiskassoista, niiden määristä ja tilitysvelvollisuuksista päättää talousjohtaja.

5 Laskujen käsittely Johtokunnan päätöksellään vahvistamat vastuualueiden/-yksikköjen vastuuhenkilöt hyväksyvät oman vastuualueensa/-yksikkönsä laskut. Muut laskujen hyväksyjät määrää vastuualueen vastuuhenkilö. Päätöksestä ilmoitetaan taloushallintoon. Ilmoitukseen liitetään mahdollisten uusien hyväksyjien nimikirjoitusnäytteet Tosite Kirjanpito perustuu päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin, joilla meno- ja tulotapahtumat dokumentoidaan. Tositteet on varustettava asianmukaisin merkinnöin seuraavasti: Menotositteesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 1. Laskuttajan nimi, arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ja muut riittävät yhteystiedot 2. Laskun aihe (vastaanotettu tuotannontekijä); mikäli käytetään koodeja tai vastaavia, on aihe kirjoitettava myös selväkielisesti 3. Mikäli laskutus koskee työkorvausta, josta ei suoriteta ennakonpidätystä sen vuoksi, että saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin tulee ennakkoperintärekisteriote vaatia ensimmäisen laskun yhteydessä ja muulloinkin tarvittaessa 4. Arvonlisäverokanta ja arvonlisäveron määrä, verottomuuden peruste 5. Toimituspaikka ja -aika 6. Tavaran tai työsuorituksen vastaanottaja 7. Hyväksyjä 8. Tilimerkinnät: kirjanpidon menotili, kustannuspaikka ja alv-koodi 9. Maksettava euromäärä 10. Eräpäivä 11. Että menon suorittamiseen on riittävästi määrärahaa. Tulotositteesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 1. Maksajan nimi ja muut riittävät yhteystiedot 2. Tulon aihe selväkielisesti 3. Saatavan suorituksen määrä 4. Arvonlisäverokanta ja arvonlisäveron määrä, verottomuuden peruste 5. Tilimerkinnät: kirjanpidon tulotili, kustannuspaikka ja alv-koodi 6. Tavaran tai palvelun luovutusajankohta Hyväksyjä Hyväksyjä vastaa siitä, että 1. Tositteeseen on merkitty siihen merkittäväksi edellytettävät tiedot 2. Menon peruste on asiallisesti oikea 3. Tilimerkinnät ovat oikeat 4. Menon suorittamiseksi on käytettävissä määräraha 5. Hyväksyjällä on valtuus toimia hyväksyjänä 6. Hyväksyjä ei ole esteellinen

6 6 Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksymään suoritusta (mm. kun suoritus kohdistuu häneen itseensä) hyväksyjänä toimii hänen esimiehensä. Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ollessa esteellinen, hyväksyjänä toimii talousjohtaja Vastaanottaja / asiatarkastaja Vastaanottajana/asiatarkastaja toimii tavaran tai työsuorituksen tilaaja tai muu henkilö, joka voi todentaa sen, että tavara tai palvelu on saatu. Tilaajan on ennen tilauksen tekemistä varmistettava hyväksyjältä tilauksentekovaltuus. Laskun vastaanottajana/asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö Tulojen kanto, laskutukset Eri yksiköt hoitavat laskutuksensa itsenäisesti. Laskutukset tulee hoitaa pääsääntöisesti laskutusohjelmilla. Tulot on kannettava riittävän ajoissa - tarvittaessa ennakkolaskutusta käyttäen. Erääntyneistä saatavista peritään todelliset perintäkulut, vähintään 5, sekä lain sallima viivästyskorko, ellei korosta ole erikseen muuta päätetty. Merkintä viivästyskorosta on tehtävä laskuun. Laskuun on merkittävä myös eräpäivä (maksuaika pääsääntöisesti 14 päivää netto ellei sopimuksesta tai lainsäädännöstä muuta johdu) ja tulokohta sekä arvonlisäveron euromäärä ja prosentti. Maksujen lykkäystä voi laskuttaja myöntää enintään kuukauden. Pitempiaikaisista maksujen lykkäyksistä ja maksusuunnitelmien hyväksymisestä päättää talousjohtaja. Asiakkaan maksaessa ylisuorituksen, siirretään toistuvaislaskutuksissa alle 20 euron suuruiset suoritukset seuraavaan laskutukseen, mikäli se on tietoteknisesti mahdollista tai kirjataan suoritukseksi asiakkaalla avoimena olevaan muuhun saatavaan. Alle 5 euron saatavia tai viivästyskorkoja ei erikseen laskuteta. Alle 20 euron ylisuorituksia ei palauteta ilman eri pyyntöä. Taloushallinto huolehtii laskutettujen tulojen maksuntarkkailusta, jokainen yksikkö tarkistaa kuitenkin perintälistat ennen maksumuistutusten lähettämistä. Yksikköjen ja viranhaltijoiden on huolehdittava tuloperusteiden tarkistuksista ja tarkistusesitysten tekemisestä hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa Maksun pakkoperintä Taloushallinto huolehtii laskutusten maksukehotusten lähettämisestä. Taloushallinto huolehtii haastehakemusten ja ilman tuomiota ulosottokelpoisten saatavien perimispyynnöt ulosottoviranomaisille. Käytännössä maksukehoitukset/perintätoimenpiteet on ulkoistettu perintäyhtiölle.

7 7 Maksamattomista laskuista lähetetään kaksi muistutusta. Maksumuistutuksesta peritään perintälain mukainen 5 euron suuruinen perintäkulu. Ulosotolla ei peritä alle 10 euron julkisoikeudellisia saatavia, eikä haastehakemuksella alle 85 euron suuruisia yksityisoikeudellisia saatavia. Ulosottoviranomaisten varattomiksi toteamien asiakkaitten saatavia ei peritä ulosotolla/haastehakemuksella niin kauan kuin varattomuuden voidaan olettaa jatkuvan. 7. LASKENTATOIMI 7.1. Kirjanpito Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain taloussäännöksiä ja soveltuvin osin kirjanpitolakia ja -asetusta. Kirjanpito laaditaan niin, että vastuualueet ja -yksiköt saavat siitä suoraan toimintojen ohjauksessa ja seurannassa tarvitsemansa tiedot, laskelmat ja tunnusluvut. Sisäiset laskut laskutetaan kuukausittain ja toimitetaan hyväksyttyinä kirjanpitoon. Lähetettyjen laskujen euromäärä kirjataan kirjanpitoon saamiseksi. Jos liikelaitoskuntayhtymälle saatavaksi kirjattua tuloa ei ole saatu ulosottoteitse perittyä tai sen periminen ei muista syistä ole mahdollista (esim. varaton kuolinpesä), johtokunnalla tai sen mukaan kuin hallintosäännössä määrätään ao. viranhaltijalla on oikeus poistaa ko. saatava tileistä. Tileistä poistettu saatava on perittävä, jos olosuhteissa on tapahtunut perinnän mahdollistava muutos. Taloushallinto pitää luetteloa saatavista. Niiden perintätoimet uudistetaan aika ajoin, jotta saatava ei pääse vanhenemaan. Kaikki yli euron suuruiset käyttöomaisuushankinnat kirjataan investointimenoksi, tätä pienemmät hankinnat ovat käyttötalousmenoa, ellei johtokunta toisin päätä. Liikelaitoskuntayhtymän käyttöomaisuudesta pidetään erillistä käyttöomaisuuskirjanpitoa Irtaimisto Käytöstä poistetun irtaimiston osalta voi vastuualueen vastuuhenkilö päättää sen myymisestä/poistamisesta. Liikelaitoskuntayhtymän omaisuus merkitään joko merkintäkynällä, erikseen kiinnitettävällä tarralla, leimasimella tai muulla pysyvällä merkinnällä aina kun merkintä onnistuu kohtuullisin kustannuksin ja käyttöarvoa alentamatta. Omaisuuden säilymisestä ja merkitsemisestä vastaa kunkin yksikön vastuuhenkilöt oman yksikkönsä osalta.

8 8 8. MÄÄRÄRAHASEURANTA JA RAPORTOINTI 8.1. Määrärahaseuranta Jokainen vastuualue/-yksikkö seuraa määrärahojensa käyttöä itse. Taloushallinto tulostaa raportteja aina pyydettäessä niille yksiköille, joilla ei ole mahdollisuuksia tulostaa niitä itse. Valtionosuuksia varten tarvittavat selvitykset tekee taloushallinto yhteistyössä ao. yksikön kanssa. Käyttömenojen erittelyä varten tarpeelliset seurannat sovitaan talousarvion laadinnan yhteydessä seuraavaa vuotta varten Raportointi Raportointi johtokunnalle, yhtymäkokoukselle, tilaajalautakunnalle ja jäsenkunnille: - Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain (ajalta , ja ). Koko toimintavuoden osalta raportointi annetaan tilinpäätöksessä. Raportointia kehitetään tietojenkäsittelyjärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa. 9. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Varastot Varsinaisen varaston materiaalihankinnat rahoitetaan kassavaroin. Muut materiaalihankinnat rahoitetaan talousarviovaroin. Varsinaiselle varastolle on määrättävä vastuunalainen hoitaja, joka vastaa siitä, että materiaali vastaanotetaan, varastoidaan ja luovutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varastosta luovutetaan materiaalia tarkoituksenmukaisissa erissä. Kulutusvarastosta vastaa se, jonka käyttöön materiaali on hankittu. Varsinainen varasto on inventoitava vähintään puolivuosittain. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksessä varastot on arvostettava hankinta-arvoon (painotettu keskihinta) tai todennäköiseen myyntihintaan, jos jälkimmäinen arvo on alempi.

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus

1. TALOUSSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN. 1 Taloussäännön tarkoitus Johtosääntöjen työvaliokunta 23.10.2008 Johtosääntöjen työryhmä 30.10.2008 Johtosääntöjen työvaliokunta 3.11.2008 Johtosääntöjen työryhmä 19.11.2008 Järjestelytoimikunta 24.11.2008 Työyhteisön kehittämisryhmä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ

TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ IIN KUNTA Hallintopalvelut TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ TOIMINTAOHJE LASKUTUS JA SAATAVIEN PERINTÄ 1) Yleiset linjaukset Iin kunnan taloussäännön 9 :ssä, Saatavien perintä ja laskutus, todetaan:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE 1 YLEISPERIAATE Kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden saatavat on laskutettava ja perittävä lakia, hyvää laskutus- ja perintätapaa ja hyvän asiakaspalvelun periaatteita noudatetaan. Laskutuksen

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot