MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Taloussäännön voimaantulo lukien. Valtuusto on hyväksynyt , 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille toimielimille yhteiset talousarviota, taloussuunnittelua ja muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu 3 Sisäinen valvonta 4 Riskienhallinta Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sekä rahavarojen ja omaisuuden säilyttämistä ja hoitoa että toiminnan oikeellisuuden, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden jatkuvaa seuraamista. Kullekin tulosyksikölle määrää vastuuhenkilön kirjallisesti toimielin (kunnanhallitus tai lautakunta), ellei se ole delegoinut tätä tehtävää osastopäällikölle. Jokaisen osaston on pidettävä yhtenäistä luetteloa määrätyistä vastuuhenkilöistä. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita riskejä välttäen. Riskien hallitsemiseksi on selvitettävä todennäköisten riskien olemassaolo ja niiden mahdolliset vahinkokustannukset. Vahinkoihin on varauduttava siten, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan toiminnoille ja rahoitukselle.

2 2 Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. II TALOUSSUUNNITTELU 5 Taloussuunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Valtuusto antaa vuosittain määrärahan tehtäväalueelle käyttötalousosassa ja hankkeille/hankeryhmälle investointiosassa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä selvitetään miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta. 6 Talousarvio ja sen rakenne Vuosittaisen talousarvion laadinnan lähtökohtana on taloussuunnitelman tavoitteet. Talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti. Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, investointiosaan, tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle/tehtäväalueelle tehtävien hoitamiseksi. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosassa esitetään määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Rahoitusosassa esitetään kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on kaaviokuva siitä mikä toimielin/viranhaltija hyväksyy kutakin toimielintä varten laadittavan käyttösuunnitelman. Mikäli kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus tekee erillispäätöksen jonkun määrärahan käyttöön liittyvästä asiasta kirjataan kulut päätökseen merkityn tiliöinnin mukaisesti. 7 Talousarviomuutokset

3 3 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 8 Investointivaraus ja rahastointi Tuleviin investointeihin varaudutaan tekemällä investointivaraus tai siirtämällä varoja kunnan tilinpidossa olevaan rahastoon tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. 9 Käyttöomaisuuden myynti/osto Käyttöomaisuuden ostosta päättää se tulosyksikkö, jonka talousarviossa ao. hanke on, ellei talousarviossa ole toisin päätetty. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus silloin, kun myytävän omaisuuden hankintahinta on yli mk ellei kunnanhallitus ole delegoinut päätösvaltaa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Muutoin myynnistä päättää se toimielin (lautakunta), jonka alaisuuteen esine kuuluu. Myynneistä/ostoista johtuvat oikaisukirjaukset käyttöomaisuusluetteloihin tulee kunkin hallintokunnan antaa tiedoksi kirjanpitoon. Kunnanhallitus on hyväksynyt irtaimiston luettelointiohjeet erikseen. 10 Poistosuunnitelman hyväksyminen 11 Hankinnat 12 Tarkastustoimi Poistosuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Hankinnoilla tarkoitetaan valmiiden tai tilauksesta valmistettavien tavaroiden, raaka- ja tarveaineiden sekä puolivalmisteiden ja palvelujen hankkimista kunnalle. Hankinnoista on kunnanhallitus antanut erilliset, yleiset hankintaohjeet. Hallinnon ja talouden tarkastamisesta, tarkastuslautakunnasta ja tilintarkastajasta on määrätty tarkastussäännössä.

4 4 III RAHATOIMI 13 Kassanhallinta Kunnan kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta on hoidettava riskit halliten. Sijoitustoiminnasta antaa ohjeet kunnanhallitus. 14 Maksujen määrääminen Maksujen määräämisestä säädetään hallintosäännössä (johtosäännöissä). IV LASKENTATOIMI 15 Laskentatoimen hoito 16 Tilijärjestelmä Laskentatoimi on järjestettävä siten, että se tuottaa ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat toiminta- ja taloustiedot. Tilijärjestelmän on oltava selkeä ja riittävästi eritelty. Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Sitä voidaan kuitenkin muuttaa toimintojen aiheuttamien muutosten, parannettuun tilijärjestelmään siirtymisen tai muun erityisen syyn vuoksi. Kirjanpidossa on tarpeelliset tasetilit sekä talousarviotilit, joista on käytävä ilmi talousarvion määräraha ja tuloarvio muutoksineen sekä määrärahan käyttö ja kertynyt tulo. Taloustapahtumat käsitellään meno- ja tulolajeittain. 17 Kirjanpidon menetelmäkuvaus Kirjanpidosta on oltava ajan tasalla oleva menetelmäkuvaus. 18 Kirjaamisperusteet Meno ja tulo kirjataan tilinpäätöksessä suoriteperusteen mukaan jaksotettuna (paitsi verotulot). 19 Kirjaaminen ja kirjaamisjärjestys Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, varat ja velat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Taloustapahtumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys talousarvion toteutumisvertailuun ja taseeseen voidaan vaikeuksitta todeta. Taloustapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä. Maksutapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä viivytyksettä päiväkohtaisesti, jolloin kirjaus voidaan tehdä myös yhdistelmänä. Muut kirjaukset pyri-

5 5 tään tekemään kuukausikohtaisesti. Kustannuslaskennalliset jaot tehdään puolivuosittain tai vuosittain. Käyttöomaisuudessa tapahtuvat muutokset kirjataan vähintään vuosittain (SUMU-poiston alainen). 20 Tosite 21 Tilinpäätös Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa taloustapahtuman. Tositteeseen on merkittävä käytetyt kirjanpidon tilit. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannon tekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite tai muu tulon peruste. Tuotannontekijän vastaanottoja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla tai muulla tavoin. Tositteessa on oltava merkintä alv:n markkamäärästä ja prosentista. Lautakunnan tai muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät menotositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Ennenkuin maksu suoritetaan on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä. Hyväksyjän on tarkistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa. Kirjanpitoon tulee vuosittain ilmoittaa toimielimen määräämät laskujen hyväksyjät nimikirjoitusnäyttein. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Tavaran tai palvelun vastaanottajan on verrattava saatu luovutus lähetyslistaan tai tehtävä suorituksesta muutoin riittävät muistiinpanot. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Tositteen valmistelussa on otettava huomioon mahdolliset esteellisyydet. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä maksuliikennettä hoitavalle viranhaltijalle (laskut laitetaan maksuun osastoittain). Tositteet on säilytettävä tositelajeittain numerojärjestyksessä. Kirjanpidon aineiston säilytyspaikan ja -ajan osalta on noudatettava voimassa olevia arkistonhoidon säännöksiä ja määräyksiä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liite-

6 6 tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen liitetään konsernitase liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. 22 Tilinpäätöksen laatiminen ja allekirjoittaminen 23 Tasekirja 24 Arvoposti Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, tuloslaskelman ja taseen liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase) varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on päivättävä sekä kunnanhallituksen jäsenten ja kunnanjohtajan allekirjoitettava. Taseen erittelyt on päivättävä ja niiden laatijoiden allekirjoitettava. Tilinpäätösasiakirjat kootaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan ja sidotaan. Kunnalle osoitetun saapuvan arvopostin sekä muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa kunnanhallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöt. Toimielimelle (lautakunnalle) tai muulle kunnan viranomaiselle osoitetun arvopostin kuittaa ja vastaanottaa tämän valtuuttama henkilö tai henkilöt. 25 Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus Kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava hallinto- ja talousosaston kassa- ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet. Jos toimielimen (lautakunnan) alaisen yksikön hallussa on edellä mainittuja varoja (alitilittäjä) tai asiakirjoja, on osastopäällikön vähintään kerran vuodessa huolehdittava niiden tarkastuksesta. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Tarkastuksista on annettava kertomus kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle.

7 7 26 Alitilittäjä 27 Yleisohje Alitilittäjä on kunnan viranomainen, jonka tehtäväksi on kunnanhallituksen päätöksellä annettu kunnan tulojen periminen, menojen suorittaminen tai kumpikin niistä. Kunnanhallitus päättää erillisellä päätöksellä ne henkilöt, jotka ovat alitilittäjiä, pohjakassan suuruuden, kassojen enimmäismäärät ja toiminnan laajuuden. Kunnanhallitus voi antaa erillisiä, täydentäviä ohjeita tämän taloussäännön soveltamiseksi. G/DATA/WINWORD/KH/SÄÄNNÖT/TALOUSSÄ.DOC

8 1 TALOUSSÄÄNNÖN TOIMEENPANO-OHJEET 1. SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN 1.1. Materiaalihallinnon järjestäminen Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tarpeetonta varastointia välttäen. Hankinnoissa noudatetaan taloussäännön ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamia määräyksiä. Varsinaisen varaston materiaalihankinnat rahoitetaan kassavaroin, muut kulutusvarastohankinnat rahoitetaan talousarviovaroin. Varastojen suuruudet ja niihin sijoitettujen varojen enimmäismäärät määrää ao. osastopäällikkö. Varastonhoitaja vastaa siitä, että materiaalit vastaanotetaan, varastoidaan ja luovutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli kulutusvarastolla ei ole varsinaista varastonhoitajaa, määrää vastuuhenkilön ao. osastopäällikkö. Materiaalia vastaan otettaessa varastoon on tarkastettava, että se on lähetysilmoituksen mukainen. Milloin materiaalia ei ole seurannut lähetysilmoitus, siitä on tehtävä saapumisilmoitus. Materiaalin varastoon vastaanottaa ja kuittaa saaduksi varastonhoitaja tai hänen määräämänsä henkilö. Varastosta luovutetaan materiaalia käyttöön tarkoituksenmukaisissa erissä. Varsinaisesta varastosta luovutettu materiaali on vastaanottajan kuitattava käyttäen numeroitua tilauslomaketta. Kulutusvarasto ja varsinainen varasto on inventoitava varainhoitovuoden päättyessä. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksessä varastot on arvostettava joko hankinta- tai valmistusarvoon. Käyttöön soveltumaton materiaali on poistettava varastosta. Poistoista päättää ao. osastopäällikkö. Varastosta luovutettava materiaali hinnoitellaan siten, että materiaalin hinta sisältää kaikki varastoinnista aiheutuvat kustannukset. Kunnan kirjanpidossa tulee olla jokaisella kassavaroin hankitulla varastolla oma tilinsä. Jokaisesta varsinaisesta varastosta on pidettävä erillistä varastokirjanpitoa, josta ilmenee varastossa olevan tavaran nimikkeet, yksikköhinnat, vastaan-

9 2 otetut ja luovutetut sekä jäljellä olevat määrät. Varastokirjanpito on pidettävä ajan tasalla Tulojen perintä ja saamisten valvonta Kunnalle tulevat rahasuoritukset on, mikäli mahdollista ohjattava kunnan pankkitilille. Alitilittäjän ottaessa vastaan kunnalle tulevia maksuja maksajalle on annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti tai kassakoneella laskuun tehty kuittaus. Ellei maksua ole kuitattu vastaanotetuksi kassakoneella, on tulotositteeksi jäätävään kappaleeseen otettava maksajan allekirjoitus. Alitilittäjän määräämisestä, pohjakassan suuruudesta, käteiskassan suuruudesta ja muista alitilitystoimintaan liittyvistä seikoista päättää kunnanhallitus erillisellä päätöksellä. Numeroiduista tulotositesarjoista pitää arkistonhoitaja erillistä luetteloa Saamisten laskutus ja periminen Laskutus Se viranomainen, jonka toiminnasta syntyy laskutusperuste ja jonka tuloksi lasku kirjataan, huolehtii kokonaisvaltaisesti laskun laatimisesta ja lähettämisestä ja erääntyneen laskun perinnästä. Laskutuksen perusteena olevat asiakirjat laaditaan sellaiseen muotoon, että ne sisältävät laskutuksessa tarvittavat tiedot. Laskutus tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa atk:lla reskontran kautta. Käsilaskutuksesta on annettava maksuunpanoluettelo sekä tilikohdilla varustetut laskujäljennökset kirjanpitoa varten. Vuoden vaihteessa on huolehdittava laskutuksen kohdistumisesta oikealle vuodelle sekä annettava saldoselvitykset pääkirjanpitäjälle. Laskutus tulee järjestää siten, että laskutusajankohta ja eräpäivä ovat säännönmukaiset. Laskutuksessa käytettävän viivästyskoron suuruus on sama, joksi Suomen Pankki on sen päättänyt (viitekorko) ellei laista tai asetuksesta muuta johdu. Lasku laaditaan selkeälukuiseksi ja siitä tulee ilmetä: 1. velallisen nimi 2. laskutusosoite 3. laskuttava viranomainen 4. laskun päiväys 5. laskun numero 6. veloituksen perusteet, kuten kohde, määrä ja aika 7. laskutettava markkamäärä 8. laskun eräpäivä 9. laskun myöhästymisestä aiheutuva viivästyskorko ja perimispalkkio 10. pankkiyhteys

10 3 Laskuun merkitään tarvittaessa kirjanpidon tili, jota maksusuorituksella hyvitetään. Laskussa ei saa esiintyä maksettavan markkamäärän kohdalla korjauksia. Virheellisen laskun sijaan kirjoitetaan uusi lasku. Virheellinen lasku mitätöidään hyvityslaskulla. Laskut numeroidaan siten, että laskut ovat yksilöitävissä ja laskutuksen hoito valvonnassa. Lasku laaditaan yleensä atk:n laskutusohjelmalla. Saaminen laskutetaan viipymättä veloitusperusteen syntymisen jälkeen. Eräpäivä Sopimuksiin perustuvat ja kuukausittain laskutettavat palvelut tulee suorittaa viimeistään eräpäivänä. Eräpäivä määrätään siten, että se on pääsääntöisesti enintään 14 päivää laskun päiväyksestä. Eräpäivän tulee olla pankkipäivä. Viikonloppuun ajoittuva eräpäivä tulee määrätä perjantaiksi. Maksun suoritus Lasku on maksettava pankkeihin. Maksu katsotaan suoritetuksi kunnalle sinä päivänä, kun se on merkitty kunnan tilille pankissa tai maksettu kunnan alitilittäjälle (poikkeustapaus). Asiakkaan maksama liikasuoritus on viipymättä palautettava tai sovittava maksajan kanssa muusta käytännöstä. Mikäli liikasuoritus on 10 mk tai sitä pienempi niin sitä ei palauteta pyytämättä. Maksun viivästyminen Jos velallinen ei pysty suoriutumaan maksuista eräpäivään mennessä, voi velallinen pyytää maksun lykkäystä. Lykkäyksestä päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, jolle tämä oikeus on johtosäännöllä annettu. Myös ao. osastopäällikkö voi velallisen pyynnöstä myöntää maksulykkäystä enintään markan saamisesta enintään kahdeksi kuukaudeksi. Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, on viivästyneelle määrälle maksettava eräpäivästä maksupäivään saakka viivästyskorkoa, jonka suuruus määrätään vuosittain Suomen Pankin vahvistaman viitekoron perusteella (ellei toisin ole määrätty). Enintään 40 mk:n erillistä viivästyskorkoa ei lähetetä velalliselle, mikäli laskun alkuperäinen pääoma on maksettu. Maksun viivästymisestä muistutetaan velallista kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa eräpäivästä lukien. Muistutuskirje lähetetään myös niille velallisille, joiden lasku voidaan periä suoraan ulosottoteitse. Muistutuksessa viitataan erääntyneeseen laskuun ja mainitaan viivästyskorosta sekä muista toimenpiteistä (ilmoitus laskun perimisestä perintätoimiston kautta tai suoraan ulosottoteitse), joihin ryhdytään, ellei maksua suoriteta määräpäivään men-

11 4 nessä. Maksumuistutukseen merkitään viivästyskorko laskettuna uuteen eräpäivään saakka sekä muistutusmaksua 40 mk. Mikäli saaminen on saatettu ulosottotoimin perittäväksi, kunta ei toimita lisää palveluja velalliselle ennen kuin saaminen on maksettu, ellei ao. lainsäädännöstä muuta johdu ja kunnanhallitus toisin päätä. Ilmoituksen palvelujen keskeyttämisestä velalliselle antaa ao. osastopäällikkö. Maksujen pakkoperintä Erääntyneet saamiset, jotka ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä, lähettää se hallintokunta, jonka toimialueelle maksu kuuluu ellei yksi maksukehotus ole tuottanut tulosta, suoraan ulosottoviranomaiselle perittäväksi. Mikäli muita kuin suoraan ulosottokelpoisia kunnan saatavia ei ole yhden maksukehotuksen jälkeen suoritettu kunnan tilille, siirretään se hallinto- ja talousosastolle, joka huolehtii saatavien pakkoperinnästä. Jokaisen osaston on pidettävä luetteloa kaikista saamisistaan ja niiden perintätilanteesta. Enintään 500 markan suuruisen saamisen pakkoperintään ei ryhdytä, mikäli on ilmeistä, ettei velallisella ole ulosottokelpoista omaisuutta. Enintään 500 markan suuruinen saaminen saatetaan ulosottotoimin perittäväksi vain kerran. Tilinpito Jokaisesta laskutuserästä on tehtävä maksuunpanokirjaus kirjanpitoon. Maksuunpanoon liittyvistä laskutusoikaisuista ja hyvityslaskuista tulee myös antaa oikaisukirjaustositteet. Vuoden päättyessä on maksamattomista laskuista annettava tulojäämäluettelo tilinpäätöstä varten. Liikaveloitus tai -palautus korjataan tilivuoden aikana tilioikaisulla, mutta tilinpäätöksen jälkeen ainoastaan poistokirjausta käyttäen. Saamisten poistaminen Kunnanjohtajalla on oikeus poistaa talousarviovuoden aikana kertymättömiä saamisia yhteensä markan edestä. Ennen saamisten poistamista on todettava maksukyvyttömyys. Kunnanhallituksella on oikeus poistaa tileistä saamiset, joita ei ulosottoteitse ole pystytty perimään tai joiden periminen ei muusta syystä ole mahdollista. Mikäli joku saaminen on lain tai asetuksen nojalla suoraan ulosottokelpoinen ja sitä ei saada perittyä, saamisen voi poistaa asianomainen lautakunta. Mikäli saaminen poistetaan, se kirjataan sen hallintokunnan menoksi, jonka tuloa asianomainen saaminen on.

12 5 Tileistä poistettu saaminen on perittävä jos olosuhteissa on tapahtunut muutos, joka mahdollistaa perimisen. Poistettavista saamisista pidetään erillistä luetteloa, josta ne saadaan poistaa vasta sitten, kun vanheneminen tai muu syy tekee ne lopullisesti perimiskelvottomiksi. Ehdotuksen saamisten poistamiseksi kunnan tileistä tekee se viranomainen, joka on laskuttanut saamisen Omaisuusrekistereiden pitäminen Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä talousarviolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuuksista ja vakuutusasiakirjoista on pidettävä luetteloita. Luetteloiden pitämisestä lukuunottamatta irtainta omaisuutta vastaa taloustoimisto. Irtaimesta omaisuudesta pitää luetteloa ao. hallintokunta itse. Kiinteistöluetteloon on merkittävä tiedot kiinteistön hankinta-ajasta, määräalan erottamisoikeuden kiinnittämisestä, saannon lainhuudatuksesta, hankintahinnasta ja palovakuutusarvosta sekä kiinteistöjen luovutuksista ja niihin liittyvistä kiinnityksistä. Luettelon pitämisestä vastaa taloustoimisto. Irtaimiston luettelointiohjeet antaa kunnanhallitus. Irtaimistoluetteloista on poistettava esineet, joilla ei enää ole käyttö- tai vaihtoarvoa. Poistoista päättää ao. osastopäällikkö Sisäisten palvelujen hinnoitteluperiaatteet Hallintokuntien on kunnan kirjanpitoa varten laadittava ja annettava näiden välisistä tavaranluovutuksista ja työsuorituksista kirjanpitoon tositteet kuukausittain. Hinnoitteluperiaatteena on omakustannushinta. Hinnoitteluperusteet määrittelee tavaraa luovuttavan toimiston osastopäällikkö. 2. RAHATOIMI 2.1. Rahavarojen ja arvopapereiden säilyttäminen Rahavarat ja arvopaperit sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä tulenkestävässä holvissa tai kassakaapissa. Alitilittäjän rahavarat ja arvopaperit on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista Pankkitilien käyttövaltuudet

13 6 Pankkitilien käyttövaltuudet ovat kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla, henkilöstö-suunnittelusihteerillä ja pääkirjanpitäjällä. Hallinto- ja taloustoimiston on pidettävä luetteloa kaikista pankissa olevista kunnan tileistä ja niiden käyttäjistä. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää hallintojohtaja Maksujen suoritus Maksut suoritetaan pääsääntöisesti linjasiirtoina. Kunta on sopinut pankkien kanssa siitä, että nämä huolehtivat kunnan maksuliikenteen hoitamisesta Kirjanpidon raportointi Jokainen osasto huolehtii tarvittavien raporttien ja tietojen antamisesta alaisilleen. Kunnanhallitukselle annetaan tieto talousarvion toteutumisesta, rahoituslaskelmasta ja kassalaskelmasta kuukausittain.

14 7 MÄNTYHARJUN KUNNAN IRTAIMISTON LUETTELOINTIOHJEET LUKIEN 1. YLEISTÄ Valtuuston hyväksymän kunnan taloussäännön mukaan kunkin tulosyksikön on pidettävä hallussaan olevasta irtaimesta omaisuudesta irtaimistoluetteloa. 2. IRTAIMISTOLUETTELO Irtaimistoluettelot pidetään yleensä Atk-tallenteisina huoneittain. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. 3. IRTAIMISTOLUETTELOJEN HOITAJAT Osastopäällikkö/päävastuualueen esimies määrää irtaimistoluettelojen hoitajan ja pitotavan. 4. IRTAIMISTON MERKITSEMINEN LUETTELOIHIN Irtaimistoluettelon hoitaja merkitsee sijaintipaikkaan saapuneet esineet irtaimistoluetteloon hankintaa koskevista laskuista. Samalla laskuun tehdään merkintä, että hankittu esine on merkitty irtaimistoluetteloon. Irtaimistoon on tehtävä myös kunnan omistusta koskeva merkintä (Mäntyharju kunta) joko leimalla tai muulla sopivalla tavalla, mikäli se voi tapahtua esineen käyttöarvoa alentamatta ja kohtuullisin kustannuksin. Irtaimistoluettelojen hoitajat päättävät tarvittaessa tarkemmin irtaimiston varustamisesta omaisuusmerkinnöin. 5. IRTAIMISTOLUETTELOON MERKITTÄVÄT TIEDOT Irtaimistoluetteloon merkitään esineet riippumatta siitä, onko niiden hankinta käsitelty kirjanpidossa käyttötalous- vai investointimenoina. Luetteloon merkitään sellainen irtaimisto, jonka yksikköhinta on 500 mk tai sitä suurempi ja käyttöikä vähintään kolme vuotta. Irtaimistoluettelon tulee sisältää: 1. esineen nimike 2. esineen yksilöintitunnus 3. irtaimiston lisäykset - hankintavuosi - määrä - hankintahinta 4. irtaimiston vähennykset - poistettu tai siirretty määrä - viittaus poistoluetteloon (nro ja vuosi) 5. säilytyspaikka 6. IRTAIMISTOLUETTELOON EI MERKITÄ

15 8 7. POISTOLUETTELO 1. kulutustavaraa 2. arvoltaan vähäisiä tai nopeasti kuluvia esineitä, joiden käyttöaika on alle kolme vuotta 3. laitteisiin ja koneisiin kuuluvia osia eikä niiden käytön tai säilytyksen edellyttämiä varusteita 4. kiinteistöjen tarpeistoesineitä 5. varastotileillä olevaa tavaraa 6. lainattuja tai vuokrattuja esineitä Irtaimiston sijaintipaikassa irtaimiston hoitajan on pidettävä poistoluetteloa. Luetteloon merkitään hävinneet, sijaintipaikasta pysyvästi muualle siirretyt taikka myydyt esineet sekä kulumisen tai muun syyn takia käyttöarvonsa kokonaan menettäneet esineet. 8. POISTOEHDOTUKSEN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Irtaimistoluettelojen hoitajan on jätettävä vuosittain viimeistään joulukuun loppuun mennessä laatimansa poistoehdotus ao. osastopäällikön hyväksyttäväksi. Hyväksytty poistoluettelo palautetaan irtaimistoluettelon hoitajalle tiedoksi, joka sen jälkeen tekee poistomerkinnät irtaimistoluetteloon. 9. POISTOLUETTELOON MERKITTÄVÄT TIEDOT Poistoluettelosta tulee selvitä sijaintipaikoittain irtaimistoluettelosta poistettavat esineet. Poistoluettelon tulee sisältää: 1. esineen nimi 2. esineen yksilöintitunnus 3. määrä 4. poiston syy tai uusi sijaintipaikka 5. päätös poiston hyväksymisestä Poistoluettelot pidetään erikseen varsinaisista irtaimistoluettelossa olevasta irtaimistosta. 10. IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTO JA MYYNTI Toimielimet (lautakunnat) saavat päättää poistetun alaisensa irtaimen omaisuuden myynnistä silloin, kun sen arvo on mk tai vähemmän. Lautakunnan poistama esine on erotettava muusta varsinaisesta irtaimistosta. Mikäli poistetun irtaimen esineen arvo on yli mk, on tällainen esine vietävä teknisen osaston osoittamaan varastoon, josta se myydään huutokaupalla.

16 9 Edellä mainitun irtaimen omaisuuden arvolla tarkoitetaan hankinta-arvoa ja esineen yksikköhintaa. Tekninen lautakunta saa myydä järjestämässään huutokaupassa varastoonsa kertyneen poistetun irtaimiston, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksissa aseta irtaimiston myyntiin rajoituksia. Ennen huutokaupan järjestämistä on teknisen toimiston huomioitava kunnan johtajan antamat mahdolliset ohjeet huutokauppamenettelystä. 11. IRTAIMISTOLUETTELON ARKISTOINTI Irtaimistoluettelon hoitajan on säilytettävä luettelot arkistolain ja asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti. 12. SIIRTYMÄSÄÄNNÖS Näitä luettelointiohjeita on noudatettava alkaen hankittujen irtaimistojen merkitsemisessä. G/DATA/WINWORD/KH/SÄÄNNÖT/TALOUSSÄ.DOC

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 057 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Joensuun kaupungin taloussäännön 18 :n nojalla kaupunginhallituksen 21.4.1997 hyväksymä 1.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

Taloushallintoa johtaa ja valvoo hallitus.

Taloushallintoa johtaa ja valvoo hallitus. HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 24. päivänä syyskuuta 2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenet 3 Tehtävät Liikelaitoskuntayhtymän nimi

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA =====================================================================

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== 1/5 Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== NURMEKSEN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt xxxx

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012 Ohje 1 (5) 15.8.2012 Dnro 232/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Irtaimistorekisteri Voimaantulo Lisätiedot Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän taloussääntö

Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 29 liite 6 Yhtymäkokous 19.5.2016 11 liite 11 Sisältö 1 Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Taloudenhoidon vastuu ja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot