MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Taloussäännön voimaantulo lukien. Valtuusto on hyväksynyt , 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille toimielimille yhteiset talousarviota, taloussuunnittelua ja muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu 3 Sisäinen valvonta 4 Riskienhallinta Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sekä rahavarojen ja omaisuuden säilyttämistä ja hoitoa että toiminnan oikeellisuuden, tuloksellisuuden ja taloudellisuuden jatkuvaa seuraamista. Kullekin tulosyksikölle määrää vastuuhenkilön kirjallisesti toimielin (kunnanhallitus tai lautakunta), ellei se ole delegoinut tätä tehtävää osastopäällikölle. Jokaisen osaston on pidettävä yhtenäistä luetteloa määrätyistä vastuuhenkilöistä. Kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisia ja muita riskejä välttäen. Riskien hallitsemiseksi on selvitettävä todennäköisten riskien olemassaolo ja niiden mahdolliset vahinkokustannukset. Vahinkoihin on varauduttava siten, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan toiminnoille ja rahoitukselle.

2 2 Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. II TALOUSSUUNNITTELU 5 Taloussuunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Valtuusto antaa vuosittain määrärahan tehtäväalueelle käyttötalousosassa ja hankkeille/hankeryhmälle investointiosassa. Taloussuunnitelmassa esitetään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä selvitetään miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta. 6 Talousarvio ja sen rakenne Vuosittaisen talousarvion laadinnan lähtökohtana on taloussuunnitelman tavoitteet. Talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti. Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, investointiosaan, tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle/tehtäväalueelle tehtävien hoitamiseksi. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosassa esitetään määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Rahoitusosassa esitetään kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on kaaviokuva siitä mikä toimielin/viranhaltija hyväksyy kutakin toimielintä varten laadittavan käyttösuunnitelman. Mikäli kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus tekee erillispäätöksen jonkun määrärahan käyttöön liittyvästä asiasta kirjataan kulut päätökseen merkityn tiliöinnin mukaisesti. 7 Talousarviomuutokset

3 3 Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 8 Investointivaraus ja rahastointi Tuleviin investointeihin varaudutaan tekemällä investointivaraus tai siirtämällä varoja kunnan tilinpidossa olevaan rahastoon tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. 9 Käyttöomaisuuden myynti/osto Käyttöomaisuuden ostosta päättää se tulosyksikkö, jonka talousarviossa ao. hanke on, ellei talousarviossa ole toisin päätetty. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus silloin, kun myytävän omaisuuden hankintahinta on yli mk ellei kunnanhallitus ole delegoinut päätösvaltaa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Muutoin myynnistä päättää se toimielin (lautakunta), jonka alaisuuteen esine kuuluu. Myynneistä/ostoista johtuvat oikaisukirjaukset käyttöomaisuusluetteloihin tulee kunkin hallintokunnan antaa tiedoksi kirjanpitoon. Kunnanhallitus on hyväksynyt irtaimiston luettelointiohjeet erikseen. 10 Poistosuunnitelman hyväksyminen 11 Hankinnat 12 Tarkastustoimi Poistosuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. Hankinnoilla tarkoitetaan valmiiden tai tilauksesta valmistettavien tavaroiden, raaka- ja tarveaineiden sekä puolivalmisteiden ja palvelujen hankkimista kunnalle. Hankinnoista on kunnanhallitus antanut erilliset, yleiset hankintaohjeet. Hallinnon ja talouden tarkastamisesta, tarkastuslautakunnasta ja tilintarkastajasta on määrätty tarkastussäännössä.

4 4 III RAHATOIMI 13 Kassanhallinta Kunnan kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. Rahoitus, maksuliikenne ja sijoitustoiminta on hoidettava riskit halliten. Sijoitustoiminnasta antaa ohjeet kunnanhallitus. 14 Maksujen määrääminen Maksujen määräämisestä säädetään hallintosäännössä (johtosäännöissä). IV LASKENTATOIMI 15 Laskentatoimen hoito 16 Tilijärjestelmä Laskentatoimi on järjestettävä siten, että se tuottaa ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat toiminta- ja taloustiedot. Tilijärjestelmän on oltava selkeä ja riittävästi eritelty. Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Sitä voidaan kuitenkin muuttaa toimintojen aiheuttamien muutosten, parannettuun tilijärjestelmään siirtymisen tai muun erityisen syyn vuoksi. Kirjanpidossa on tarpeelliset tasetilit sekä talousarviotilit, joista on käytävä ilmi talousarvion määräraha ja tuloarvio muutoksineen sekä määrärahan käyttö ja kertynyt tulo. Taloustapahtumat käsitellään meno- ja tulolajeittain. 17 Kirjanpidon menetelmäkuvaus Kirjanpidosta on oltava ajan tasalla oleva menetelmäkuvaus. 18 Kirjaamisperusteet Meno ja tulo kirjataan tilinpäätöksessä suoriteperusteen mukaan jaksotettuna (paitsi verotulot). 19 Kirjaaminen ja kirjaamisjärjestys Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, varat ja velat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Taloustapahtumat on merkittävä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys talousarvion toteutumisvertailuun ja taseeseen voidaan vaikeuksitta todeta. Taloustapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä. Maksutapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä viivytyksettä päiväkohtaisesti, jolloin kirjaus voidaan tehdä myös yhdistelmänä. Muut kirjaukset pyri-

5 5 tään tekemään kuukausikohtaisesti. Kustannuslaskennalliset jaot tehdään puolivuosittain tai vuosittain. Käyttöomaisuudessa tapahtuvat muutokset kirjataan vähintään vuosittain (SUMU-poiston alainen). 20 Tosite 21 Tilinpäätös Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa taloustapahtuman. Tositteeseen on merkittävä käytetyt kirjanpidon tilit. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannon tekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite tai muu tulon peruste. Tuotannontekijän vastaanottoja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla tai muulla tavoin. Tositteessa on oltava merkintä alv:n markkamäärästä ja prosentista. Lautakunnan tai muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät menotositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Ennenkuin maksu suoritetaan on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä. Hyväksyjän on tarkistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa. Kirjanpitoon tulee vuosittain ilmoittaa toimielimen määräämät laskujen hyväksyjät nimikirjoitusnäyttein. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Tavaran tai palvelun vastaanottajan on verrattava saatu luovutus lähetyslistaan tai tehtävä suorituksesta muutoin riittävät muistiinpanot. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Tositteen valmistelussa on otettava huomioon mahdolliset esteellisyydet. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä maksuliikennettä hoitavalle viranhaltijalle (laskut laitetaan maksuun osastoittain). Tositteet on säilytettävä tositelajeittain numerojärjestyksessä. Kirjanpidon aineiston säilytyspaikan ja -ajan osalta on noudatettava voimassa olevia arkistonhoidon säännöksiä ja määräyksiä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liite-

6 6 tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen liitetään konsernitase liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. 22 Tilinpäätöksen laatiminen ja allekirjoittaminen 23 Tasekirja 24 Arvoposti Tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, tuloslaskelman ja taseen liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase) varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on päivättävä sekä kunnanhallituksen jäsenten ja kunnanjohtajan allekirjoitettava. Taseen erittelyt on päivättävä ja niiden laatijoiden allekirjoitettava. Tilinpäätösasiakirjat kootaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan ja sidotaan. Kunnalle osoitetun saapuvan arvopostin sekä muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa kunnanhallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöt. Toimielimelle (lautakunnalle) tai muulle kunnan viranomaiselle osoitetun arvopostin kuittaa ja vastaanottaa tämän valtuuttama henkilö tai henkilöt. 25 Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus Kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava hallinto- ja talousosaston kassa- ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet. Jos toimielimen (lautakunnan) alaisen yksikön hallussa on edellä mainittuja varoja (alitilittäjä) tai asiakirjoja, on osastopäällikön vähintään kerran vuodessa huolehdittava niiden tarkastuksesta. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Tarkastuksista on annettava kertomus kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle.

7 7 26 Alitilittäjä 27 Yleisohje Alitilittäjä on kunnan viranomainen, jonka tehtäväksi on kunnanhallituksen päätöksellä annettu kunnan tulojen periminen, menojen suorittaminen tai kumpikin niistä. Kunnanhallitus päättää erillisellä päätöksellä ne henkilöt, jotka ovat alitilittäjiä, pohjakassan suuruuden, kassojen enimmäismäärät ja toiminnan laajuuden. Kunnanhallitus voi antaa erillisiä, täydentäviä ohjeita tämän taloussäännön soveltamiseksi. G/DATA/WINWORD/KH/SÄÄNNÖT/TALOUSSÄ.DOC

8 1 TALOUSSÄÄNNÖN TOIMEENPANO-OHJEET 1. SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTTAMINEN 1.1. Materiaalihallinnon järjestäminen Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tarpeetonta varastointia välttäen. Hankinnoissa noudatetaan taloussäännön ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamia määräyksiä. Varsinaisen varaston materiaalihankinnat rahoitetaan kassavaroin, muut kulutusvarastohankinnat rahoitetaan talousarviovaroin. Varastojen suuruudet ja niihin sijoitettujen varojen enimmäismäärät määrää ao. osastopäällikkö. Varastonhoitaja vastaa siitä, että materiaalit vastaanotetaan, varastoidaan ja luovutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli kulutusvarastolla ei ole varsinaista varastonhoitajaa, määrää vastuuhenkilön ao. osastopäällikkö. Materiaalia vastaan otettaessa varastoon on tarkastettava, että se on lähetysilmoituksen mukainen. Milloin materiaalia ei ole seurannut lähetysilmoitus, siitä on tehtävä saapumisilmoitus. Materiaalin varastoon vastaanottaa ja kuittaa saaduksi varastonhoitaja tai hänen määräämänsä henkilö. Varastosta luovutetaan materiaalia käyttöön tarkoituksenmukaisissa erissä. Varsinaisesta varastosta luovutettu materiaali on vastaanottajan kuitattava käyttäen numeroitua tilauslomaketta. Kulutusvarasto ja varsinainen varasto on inventoitava varainhoitovuoden päättyessä. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksessä varastot on arvostettava joko hankinta- tai valmistusarvoon. Käyttöön soveltumaton materiaali on poistettava varastosta. Poistoista päättää ao. osastopäällikkö. Varastosta luovutettava materiaali hinnoitellaan siten, että materiaalin hinta sisältää kaikki varastoinnista aiheutuvat kustannukset. Kunnan kirjanpidossa tulee olla jokaisella kassavaroin hankitulla varastolla oma tilinsä. Jokaisesta varsinaisesta varastosta on pidettävä erillistä varastokirjanpitoa, josta ilmenee varastossa olevan tavaran nimikkeet, yksikköhinnat, vastaan-

9 2 otetut ja luovutetut sekä jäljellä olevat määrät. Varastokirjanpito on pidettävä ajan tasalla Tulojen perintä ja saamisten valvonta Kunnalle tulevat rahasuoritukset on, mikäli mahdollista ohjattava kunnan pankkitilille. Alitilittäjän ottaessa vastaan kunnalle tulevia maksuja maksajalle on annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti tai kassakoneella laskuun tehty kuittaus. Ellei maksua ole kuitattu vastaanotetuksi kassakoneella, on tulotositteeksi jäätävään kappaleeseen otettava maksajan allekirjoitus. Alitilittäjän määräämisestä, pohjakassan suuruudesta, käteiskassan suuruudesta ja muista alitilitystoimintaan liittyvistä seikoista päättää kunnanhallitus erillisellä päätöksellä. Numeroiduista tulotositesarjoista pitää arkistonhoitaja erillistä luetteloa Saamisten laskutus ja periminen Laskutus Se viranomainen, jonka toiminnasta syntyy laskutusperuste ja jonka tuloksi lasku kirjataan, huolehtii kokonaisvaltaisesti laskun laatimisesta ja lähettämisestä ja erääntyneen laskun perinnästä. Laskutuksen perusteena olevat asiakirjat laaditaan sellaiseen muotoon, että ne sisältävät laskutuksessa tarvittavat tiedot. Laskutus tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa atk:lla reskontran kautta. Käsilaskutuksesta on annettava maksuunpanoluettelo sekä tilikohdilla varustetut laskujäljennökset kirjanpitoa varten. Vuoden vaihteessa on huolehdittava laskutuksen kohdistumisesta oikealle vuodelle sekä annettava saldoselvitykset pääkirjanpitäjälle. Laskutus tulee järjestää siten, että laskutusajankohta ja eräpäivä ovat säännönmukaiset. Laskutuksessa käytettävän viivästyskoron suuruus on sama, joksi Suomen Pankki on sen päättänyt (viitekorko) ellei laista tai asetuksesta muuta johdu. Lasku laaditaan selkeälukuiseksi ja siitä tulee ilmetä: 1. velallisen nimi 2. laskutusosoite 3. laskuttava viranomainen 4. laskun päiväys 5. laskun numero 6. veloituksen perusteet, kuten kohde, määrä ja aika 7. laskutettava markkamäärä 8. laskun eräpäivä 9. laskun myöhästymisestä aiheutuva viivästyskorko ja perimispalkkio 10. pankkiyhteys

10 3 Laskuun merkitään tarvittaessa kirjanpidon tili, jota maksusuorituksella hyvitetään. Laskussa ei saa esiintyä maksettavan markkamäärän kohdalla korjauksia. Virheellisen laskun sijaan kirjoitetaan uusi lasku. Virheellinen lasku mitätöidään hyvityslaskulla. Laskut numeroidaan siten, että laskut ovat yksilöitävissä ja laskutuksen hoito valvonnassa. Lasku laaditaan yleensä atk:n laskutusohjelmalla. Saaminen laskutetaan viipymättä veloitusperusteen syntymisen jälkeen. Eräpäivä Sopimuksiin perustuvat ja kuukausittain laskutettavat palvelut tulee suorittaa viimeistään eräpäivänä. Eräpäivä määrätään siten, että se on pääsääntöisesti enintään 14 päivää laskun päiväyksestä. Eräpäivän tulee olla pankkipäivä. Viikonloppuun ajoittuva eräpäivä tulee määrätä perjantaiksi. Maksun suoritus Lasku on maksettava pankkeihin. Maksu katsotaan suoritetuksi kunnalle sinä päivänä, kun se on merkitty kunnan tilille pankissa tai maksettu kunnan alitilittäjälle (poikkeustapaus). Asiakkaan maksama liikasuoritus on viipymättä palautettava tai sovittava maksajan kanssa muusta käytännöstä. Mikäli liikasuoritus on 10 mk tai sitä pienempi niin sitä ei palauteta pyytämättä. Maksun viivästyminen Jos velallinen ei pysty suoriutumaan maksuista eräpäivään mennessä, voi velallinen pyytää maksun lykkäystä. Lykkäyksestä päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, jolle tämä oikeus on johtosäännöllä annettu. Myös ao. osastopäällikkö voi velallisen pyynnöstä myöntää maksulykkäystä enintään markan saamisesta enintään kahdeksi kuukaudeksi. Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, on viivästyneelle määrälle maksettava eräpäivästä maksupäivään saakka viivästyskorkoa, jonka suuruus määrätään vuosittain Suomen Pankin vahvistaman viitekoron perusteella (ellei toisin ole määrätty). Enintään 40 mk:n erillistä viivästyskorkoa ei lähetetä velalliselle, mikäli laskun alkuperäinen pääoma on maksettu. Maksun viivästymisestä muistutetaan velallista kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa eräpäivästä lukien. Muistutuskirje lähetetään myös niille velallisille, joiden lasku voidaan periä suoraan ulosottoteitse. Muistutuksessa viitataan erääntyneeseen laskuun ja mainitaan viivästyskorosta sekä muista toimenpiteistä (ilmoitus laskun perimisestä perintätoimiston kautta tai suoraan ulosottoteitse), joihin ryhdytään, ellei maksua suoriteta määräpäivään men-

11 4 nessä. Maksumuistutukseen merkitään viivästyskorko laskettuna uuteen eräpäivään saakka sekä muistutusmaksua 40 mk. Mikäli saaminen on saatettu ulosottotoimin perittäväksi, kunta ei toimita lisää palveluja velalliselle ennen kuin saaminen on maksettu, ellei ao. lainsäädännöstä muuta johdu ja kunnanhallitus toisin päätä. Ilmoituksen palvelujen keskeyttämisestä velalliselle antaa ao. osastopäällikkö. Maksujen pakkoperintä Erääntyneet saamiset, jotka ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä, lähettää se hallintokunta, jonka toimialueelle maksu kuuluu ellei yksi maksukehotus ole tuottanut tulosta, suoraan ulosottoviranomaiselle perittäväksi. Mikäli muita kuin suoraan ulosottokelpoisia kunnan saatavia ei ole yhden maksukehotuksen jälkeen suoritettu kunnan tilille, siirretään se hallinto- ja talousosastolle, joka huolehtii saatavien pakkoperinnästä. Jokaisen osaston on pidettävä luetteloa kaikista saamisistaan ja niiden perintätilanteesta. Enintään 500 markan suuruisen saamisen pakkoperintään ei ryhdytä, mikäli on ilmeistä, ettei velallisella ole ulosottokelpoista omaisuutta. Enintään 500 markan suuruinen saaminen saatetaan ulosottotoimin perittäväksi vain kerran. Tilinpito Jokaisesta laskutuserästä on tehtävä maksuunpanokirjaus kirjanpitoon. Maksuunpanoon liittyvistä laskutusoikaisuista ja hyvityslaskuista tulee myös antaa oikaisukirjaustositteet. Vuoden päättyessä on maksamattomista laskuista annettava tulojäämäluettelo tilinpäätöstä varten. Liikaveloitus tai -palautus korjataan tilivuoden aikana tilioikaisulla, mutta tilinpäätöksen jälkeen ainoastaan poistokirjausta käyttäen. Saamisten poistaminen Kunnanjohtajalla on oikeus poistaa talousarviovuoden aikana kertymättömiä saamisia yhteensä markan edestä. Ennen saamisten poistamista on todettava maksukyvyttömyys. Kunnanhallituksella on oikeus poistaa tileistä saamiset, joita ei ulosottoteitse ole pystytty perimään tai joiden periminen ei muusta syystä ole mahdollista. Mikäli joku saaminen on lain tai asetuksen nojalla suoraan ulosottokelpoinen ja sitä ei saada perittyä, saamisen voi poistaa asianomainen lautakunta. Mikäli saaminen poistetaan, se kirjataan sen hallintokunnan menoksi, jonka tuloa asianomainen saaminen on.

12 5 Tileistä poistettu saaminen on perittävä jos olosuhteissa on tapahtunut muutos, joka mahdollistaa perimisen. Poistettavista saamisista pidetään erillistä luetteloa, josta ne saadaan poistaa vasta sitten, kun vanheneminen tai muu syy tekee ne lopullisesti perimiskelvottomiksi. Ehdotuksen saamisten poistamiseksi kunnan tileistä tekee se viranomainen, joka on laskuttanut saamisen Omaisuusrekistereiden pitäminen Kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, arvopapereista, saamisista ja muusta omaisuudesta sekä talousarviolainoista, sopimuksista, sitoumuksista, vakuuksista ja vakuutusasiakirjoista on pidettävä luetteloita. Luetteloiden pitämisestä lukuunottamatta irtainta omaisuutta vastaa taloustoimisto. Irtaimesta omaisuudesta pitää luetteloa ao. hallintokunta itse. Kiinteistöluetteloon on merkittävä tiedot kiinteistön hankinta-ajasta, määräalan erottamisoikeuden kiinnittämisestä, saannon lainhuudatuksesta, hankintahinnasta ja palovakuutusarvosta sekä kiinteistöjen luovutuksista ja niihin liittyvistä kiinnityksistä. Luettelon pitämisestä vastaa taloustoimisto. Irtaimiston luettelointiohjeet antaa kunnanhallitus. Irtaimistoluetteloista on poistettava esineet, joilla ei enää ole käyttö- tai vaihtoarvoa. Poistoista päättää ao. osastopäällikkö Sisäisten palvelujen hinnoitteluperiaatteet Hallintokuntien on kunnan kirjanpitoa varten laadittava ja annettava näiden välisistä tavaranluovutuksista ja työsuorituksista kirjanpitoon tositteet kuukausittain. Hinnoitteluperiaatteena on omakustannushinta. Hinnoitteluperusteet määrittelee tavaraa luovuttavan toimiston osastopäällikkö. 2. RAHATOIMI 2.1. Rahavarojen ja arvopapereiden säilyttäminen Rahavarat ja arvopaperit sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä tulenkestävässä holvissa tai kassakaapissa. Alitilittäjän rahavarat ja arvopaperit on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista Pankkitilien käyttövaltuudet

13 6 Pankkitilien käyttövaltuudet ovat kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla, henkilöstö-suunnittelusihteerillä ja pääkirjanpitäjällä. Hallinto- ja taloustoimiston on pidettävä luetteloa kaikista pankissa olevista kunnan tileistä ja niiden käyttäjistä. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää hallintojohtaja Maksujen suoritus Maksut suoritetaan pääsääntöisesti linjasiirtoina. Kunta on sopinut pankkien kanssa siitä, että nämä huolehtivat kunnan maksuliikenteen hoitamisesta Kirjanpidon raportointi Jokainen osasto huolehtii tarvittavien raporttien ja tietojen antamisesta alaisilleen. Kunnanhallitukselle annetaan tieto talousarvion toteutumisesta, rahoituslaskelmasta ja kassalaskelmasta kuukausittain.

14 7 MÄNTYHARJUN KUNNAN IRTAIMISTON LUETTELOINTIOHJEET LUKIEN 1. YLEISTÄ Valtuuston hyväksymän kunnan taloussäännön mukaan kunkin tulosyksikön on pidettävä hallussaan olevasta irtaimesta omaisuudesta irtaimistoluetteloa. 2. IRTAIMISTOLUETTELO Irtaimistoluettelot pidetään yleensä Atk-tallenteisina huoneittain. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. 3. IRTAIMISTOLUETTELOJEN HOITAJAT Osastopäällikkö/päävastuualueen esimies määrää irtaimistoluettelojen hoitajan ja pitotavan. 4. IRTAIMISTON MERKITSEMINEN LUETTELOIHIN Irtaimistoluettelon hoitaja merkitsee sijaintipaikkaan saapuneet esineet irtaimistoluetteloon hankintaa koskevista laskuista. Samalla laskuun tehdään merkintä, että hankittu esine on merkitty irtaimistoluetteloon. Irtaimistoon on tehtävä myös kunnan omistusta koskeva merkintä (Mäntyharju kunta) joko leimalla tai muulla sopivalla tavalla, mikäli se voi tapahtua esineen käyttöarvoa alentamatta ja kohtuullisin kustannuksin. Irtaimistoluettelojen hoitajat päättävät tarvittaessa tarkemmin irtaimiston varustamisesta omaisuusmerkinnöin. 5. IRTAIMISTOLUETTELOON MERKITTÄVÄT TIEDOT Irtaimistoluetteloon merkitään esineet riippumatta siitä, onko niiden hankinta käsitelty kirjanpidossa käyttötalous- vai investointimenoina. Luetteloon merkitään sellainen irtaimisto, jonka yksikköhinta on 500 mk tai sitä suurempi ja käyttöikä vähintään kolme vuotta. Irtaimistoluettelon tulee sisältää: 1. esineen nimike 2. esineen yksilöintitunnus 3. irtaimiston lisäykset - hankintavuosi - määrä - hankintahinta 4. irtaimiston vähennykset - poistettu tai siirretty määrä - viittaus poistoluetteloon (nro ja vuosi) 5. säilytyspaikka 6. IRTAIMISTOLUETTELOON EI MERKITÄ

15 8 7. POISTOLUETTELO 1. kulutustavaraa 2. arvoltaan vähäisiä tai nopeasti kuluvia esineitä, joiden käyttöaika on alle kolme vuotta 3. laitteisiin ja koneisiin kuuluvia osia eikä niiden käytön tai säilytyksen edellyttämiä varusteita 4. kiinteistöjen tarpeistoesineitä 5. varastotileillä olevaa tavaraa 6. lainattuja tai vuokrattuja esineitä Irtaimiston sijaintipaikassa irtaimiston hoitajan on pidettävä poistoluetteloa. Luetteloon merkitään hävinneet, sijaintipaikasta pysyvästi muualle siirretyt taikka myydyt esineet sekä kulumisen tai muun syyn takia käyttöarvonsa kokonaan menettäneet esineet. 8. POISTOEHDOTUKSEN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Irtaimistoluettelojen hoitajan on jätettävä vuosittain viimeistään joulukuun loppuun mennessä laatimansa poistoehdotus ao. osastopäällikön hyväksyttäväksi. Hyväksytty poistoluettelo palautetaan irtaimistoluettelon hoitajalle tiedoksi, joka sen jälkeen tekee poistomerkinnät irtaimistoluetteloon. 9. POISTOLUETTELOON MERKITTÄVÄT TIEDOT Poistoluettelosta tulee selvitä sijaintipaikoittain irtaimistoluettelosta poistettavat esineet. Poistoluettelon tulee sisältää: 1. esineen nimi 2. esineen yksilöintitunnus 3. määrä 4. poiston syy tai uusi sijaintipaikka 5. päätös poiston hyväksymisestä Poistoluettelot pidetään erikseen varsinaisista irtaimistoluettelossa olevasta irtaimistosta. 10. IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTO JA MYYNTI Toimielimet (lautakunnat) saavat päättää poistetun alaisensa irtaimen omaisuuden myynnistä silloin, kun sen arvo on mk tai vähemmän. Lautakunnan poistama esine on erotettava muusta varsinaisesta irtaimistosta. Mikäli poistetun irtaimen esineen arvo on yli mk, on tällainen esine vietävä teknisen osaston osoittamaan varastoon, josta se myydään huutokaupalla.

16 9 Edellä mainitun irtaimen omaisuuden arvolla tarkoitetaan hankinta-arvoa ja esineen yksikköhintaa. Tekninen lautakunta saa myydä järjestämässään huutokaupassa varastoonsa kertyneen poistetun irtaimiston, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksissa aseta irtaimiston myyntiin rajoituksia. Ennen huutokaupan järjestämistä on teknisen toimiston huomioitava kunnan johtajan antamat mahdolliset ohjeet huutokauppamenettelystä. 11. IRTAIMISTOLUETTELON ARKISTOINTI Irtaimistoluettelon hoitajan on säilytettävä luettelot arkistolain ja asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti. 12. SIIRTYMÄSÄÄNNÖS Näitä luettelointiohjeita on noudatettava alkaen hankittujen irtaimistojen merkitsemisessä. G/DATA/WINWORD/KH/SÄÄNNÖT/TALOUSSÄ.DOC

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.

Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö. 1 NASTOLAN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.1992 Muutos: Kunnanvaltuusto 17.1.1994 10 Voimaantulo: 1.2.1994 I LUKUI LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille toiminnoille

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa

Toimielinten alaisten viranhaltijoiden vastuusta säädetään asianomaisissa PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.4.2006) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO...2 1. VARASTOT...2 2. RAHOITUS...2 3. VARASTOINTI...3 4. VARASTOHANKI NNAT...3 5. VASTAANOTTO... 3 6. VARASTOSTA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet

RAAHEN KAUPUNKI LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET. Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015. 1. Yleisperiaatteet Kaupunginhallitus 15.12.2014 Voimaantulo: 1.1.2015 1. Yleisperiaatteet Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen lakia, sopimuksia, hallintosääntöä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET SÄÄNTÖPERUSTA Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 527 / 00.01.01 / 2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Sisällys 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan

3 Maksujen ja taksojen laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan lisäksi Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymiä maksu- ja taksapolitiikan 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 057 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Joensuun kaupungin taloussäännön 18 :n nojalla kaupunginhallituksen 21.4.1997 hyväksymä 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

1(7) KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TALOUDENHOITOA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET (kh )

1(7) KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TALOUDENHOITOA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET (kh ) 1(7) KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TALOUDENHOITOA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET (kh 23.5.2011 155) YLEISPERIAATTEET 1 Yleistä Kaupungin taloushallinnossa on sen lisäksi, mitä kaupunginvaltuuston hyväksymässä

Lisätiedot

Taloushallintoa johtaa ja valvoo hallitus.

Taloushallintoa johtaa ja valvoo hallitus. HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 24. päivänä syyskuuta 2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TALOUDENHOIDON VASTUU JA TOIMINNAN TALOUDELLISUUS... 3 3 RISKIENHALLINTA...

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet 2 1. Yleistä...3 2. Vastuutahot ja vastuuhenkilöt...4 3. Irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus...4 4. Luettelointiohjeet...4

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuntalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 314/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistyksen talousvastaava ja puheenjohtaja ovat yhteisvastuussa talouden hoidon tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta. 1 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan :n taloudenhoidossa tämän talousohjesäännön määräyksiä. 2 :n kokonaistalous

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA =====================================================================

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== 1/5 Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== NURMEKSEN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt xxxx

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot