Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus."

Transkriptio

1 SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Muuta ulkoista valvontaa koskien mm. EU-hankehallinnointia suorittavat valtion viranomaiset. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. 2. Mitä sisäinen valvonta on Sisäinen valvonta on johdon väline kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Johdolla on vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Sisäinen valvonta on osa organisaation operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskien hallintaa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan se, että kuntayhtymän toiminnan tarkoitus ja asetetut tulostavoitteet on saatettu tiedoksi organisaation kaikille tasoille ja että asetettujen tulostavoitteiden toteutumista seurataan. Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan myös se, että organisaation sisäinen yhteistoiminta on riittävää kaikilla tasoilla. 3. Sisäisen valvonnan osa-alueet Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Jokainen esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät 50

2 hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seurantavastuu kuuluu sekä johtaville viranhaltijoille että luottamustoimielimille. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa; se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtävää valvontaa. Tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Sisäinen tarkastus tapahtuu toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. 4. Valvonnan toteuttaminen Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on maakuntahallituksella. Toteuttamis- ja valvontavastuu on maakuntajohtajan osalta maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja muutoin maakuntajohtajalla. Tilintarkastajan tehtävänä on kuntayhtymän hallintoa ja taloutta tarkastaessaan arvioida ja raportoida sisäisen valvonnan tarkoituksenmukaisuus, riittävyys ja toimivuus. 5. Tilivelvollinen Liiton tilivelvollinen viranhaltija on maakuntajohtaja. 6. Sisäisen tarkkailun toteuttaminen Sisäistä tarkkailua toteutetaan toiminnan kaikilla tasoilla. Tässä ohjeessa on esitetty vain toiminnan keskeiset osa-alueet esimerkinomaisesti. Viraston johtoryhmä käsittelee pääsääntöisesti kahden viikon välein olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset asiat, niiden valmistelun etenemisen sekä valmistelun maakuntahallitukselle. Johtoryhmän työskentelystä pidetään muistiota. Yksikkökokoukset käsittelevät säännöllisesti yksikön tehtävien hoitoon liittyviä käytännön asioita, antavat niistä tarvittaessa palautteen ja tekevät tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä maakuntajohtajalle. Yksiköiden työskentelystä pidetään tarvittaessa muistiota. Henkilöstökokouksessa käydään läpi maakuntahallituksen käsittelyssä olleet asiat sekä muut henkilökunnan esille ottamat asiat. Henkilöstökokous pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksesta pidetään muistiota. Kaikkien kokousten asialistat ja muistiot ovat liiton sisäisessä verkossa. 51

3 Maakuntahallituksen ja liiton muiden toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla tietoverkossa Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon sisäisessä tarkkailussa on kiinnitettävä huomiota henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhdeasioihin, työsuojeluun, henkilöstöpalveluihin, yhteistoimintajärjestelmiin sekä henkilöohjaukseen ja -valvontaan liittyviin riskeihin. Palkkausta määritellessään päättäjän on otettava huomioon virka- ja työehtosopimusten ja maakuntahallituksen antamat määräykset ja ohjeet sekä palkkauksen suhde muuhun henkilöstöön. Myöntäessään henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamia harkinnanvaraisia etuja päättäjän on aina otettava huomioon kuntayhtymän etu ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilökunnalle maksettavien palkkojen oikeellisuuden varmistamiseksi palkanmaksulistojen hyväksyjän tulee varmistua siitä, että palkkalaskennan ketju toimintayksiköstä maksatukseen tulee riittävästi valvottua. Kuntayhtymän talouden kannalta palkat ja henkilöstömenot muodostavat suurimman menoerän Subdelegoinnin perusteella tehdyt päätökset Maakuntavaltuuston hyväksymissä säännöissä suoraan määrättyjen tehtävien lisäksi maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle alaiselleen viranhaltijalle. Subdelegoitujen päätösten osalta sisäisessä tarkkailussa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: - onko päätökset tehty toimivallan puitteissa sekä riittävästi yksilöity ja perusteltu - onko päätökset annettu tiedoksi asianosaisille - miten asian valmistelu tulee tiedoksi asianomaiselle toimielimelle. Päätöstä tehdessään ja muutoinkin päätöksentekoon osallistuessaan on maakuntajohtajan, yksikköpäällikön ja maakuntasihteerin jo ennakolta varmistauduttava siitä, että ei ole kyseisiin asioihin esteellinen. On huomattava, että esteellinen henkilö ei voi osallistua ko. asian valmisteluunkaan. Päävastuu esteellisyyden ilmoittamisesta on asianomaisella henkilöllä itsellään. Kuntayhtymän viranhaltijan, työntekijän ja luottamushenkilöiden esteellisyydestä on kuntalain 52 :n ohella noudatettava hallintolain :n määräyksiä Taloudenhoito ja tilivelvollisuus 52

4 Maakuntajohtajan ja yksikköpäälliköiden tulee valvoa, että toiminnat toteutetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen Laskentatoimi ja rahaliikenne Taloussihteerin tulee huolehtia siitä, että kirjanpito ja sisäinen laskenta hoidetaan kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen, sekä että raportoinnit suoritetaan sovitussa aikataulussa. Maksuliikenteen hoito ja likvidien varojen sijoittaminen on hoidettava maakuntahallituksen tarvittaessa antamien erillisohjeiden mukaan siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan sisäisen valvonnan näkökohdat ja riskien hallinta. Kirjanpidossa olevien pankkitilien ja arvopapereiden tarkastus suoritetaan maakuntahallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Hankinnat Tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) ja maakuntahallituksen antamia yleisiä hankintaohjeita Omaisuuden hoito Kiinteä omaisuus on luetteloitava ja huolehdittava siitä, että saanto- ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Irtain käyttöomaisuus on luetteloitava. Lisäksi luetteloidaan hankintahinnaltaan yli 300 euron arvoiset koneet ja laitteet, joiden luettelosta poistamisesta päättää maakuntajohtaja tai hänen määräämänsä. Omaisuuden vakuuttamisesta päättää maakuntajohtaja Vakuuksien hyväksyminen Maakuntajohtaja päättää vakuuksien hyväksymisestä Kuntayhtymän omien, talousarvion mukaisten projektien valvonta Projekteista on laadittava yksilöidyt projektisuunnitelmat, nimettävä projektin päällikkö (projektivastaava) ja tarvittaessa muut vastuuhenkilöt, määriteltävä vastuujaot, aikataulut, kustannusarviot, rahoitus ja seurannan järjestäminen EU:n rakennerahasto-ohjelma- sekä maakunnan kehittämisrahaprojektien valvonta 53

5 Myöntäessään hankkeelle sanottua rahoitusta maakuntahallitus tai maakuntajohtaja määrää hankkeen valvojan, jonka tehtävänä on valvoa hankkeen hyväksytyn suunnitelman mukaista toteutumista siten kuin aluekehityslainsäädäntö, rahasto-ohjelmia koskevat säännökset, hallinnolliset päätökset ja ohjeet sekä maakuntahallituksen päätökset tarkemmin edellyttävät. 7. Tietojenkäsittely Maakuntajohtajan ja yksikköpäälliköiden on varmistettava tietojärjestelmien turvallisuus sekä fyysisen että tietoturvallisuuden osalta. Atk-vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että käytössä olevista atk-ohjelmista on ajan tasalla oleva menetelmäkuvaus sekä selvitys suojaus- ja varmistustoimista. Atk-vastuuhenkilön tulee valvoa, että ohjelmistojen ja tiedostojen käyttöoikeudet ovat asianmukaiset sekä pitää niistä rekisteriä. 8. Raportointi Yksikköpäälliköiden ja maakuntasihteerin on raportoitava maakuntajohtajalle välittömästi sisäisessä valvonnassa havaitsemistaan tai esille tulleista epäkohdista tai poikkeamista toiminnallisista tai taloudellisista tavoitteista, sekä tehdä esitys tarpeellisista toimenpiteistä. Maakuntajohtajan on vähintään kolme kertaa vuodessa raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 9. Yleiset velvollisuudet Jokainen Pohjanmaan liiton palveluksessa oleva on velvollinen omalta osaltaan noudattamaan toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, maakuntavaltuuston hyväksymiä sääntöjä, maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita sekä pyrkiä omalta osaltaan saavuttamaan liitolle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Virastossa tulee olla henkilökunnan käytettävissä oleva tiedosto, johon tallennetaan Pohjanmaan liiton säännöt sekä muut toiminnan järjestämisessä tarvittavat ohjeet. 10. Sisäinen tarkastus Sisäiseen tarkastukseen voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista ostopalvelua. Muutoksista sisäisen tarkastuksen järjestämisessä voidaan päättää erikseen. Maakuntahallituksen hyväksymä

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan raportti 2013

Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sastamalan kaupunki 1.1.2014 Elävä maaseutu Katariina Pylsy Sisällys: 1. SISÄINEN VALVONTA... 4 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 4 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteet...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA sivut Yleistä 1 1 Suunnittelujärjestelmä 2 2 Seurantajärjestelmä 2-3 3 Laskentajärjestelmä 3-5 4 Organisointi valvonnan toteuttajana 5-6 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET SÄÄNTÖPERUSTA Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot