Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET"

Transkriptio

1 Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt

2 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi siitä, että seuraavat toiminnan yleiset tavoitteet saavutetaan: toiminta on suunnitelmien mukaista ja tuloksellista toimintaan sisältyvät riskit on kartoitettu, analysoitu ja niille on tehty riittävä hallintasuunnitelma toiminta on lakien ja sääntöjen sekä ohjeiden mukaista kirjanpito ja muut informaatiojärjestelmät ovat luotettavia valvonta on suunnitelmallista ja riittävää SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET Sisäinen tarkkailu Sisäinen tarkkailu on tavanomaista esimiestyötä, jonka avulla varmistutaan siitä, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, aiotulla ja hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta Seuranta on sekä esimiehille että luottamushenkilöille kuuluvaa sisäistä valvontaa. Seurannan tehtävä on toiminnan arviointi ja analysointi ensisijaisesti raporttien ja tarvittavin osin tarkemman tutustumisen avulla. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on valvonnan erityistoimenpide. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa, jossa tarkastuksen kohde tietää olevansa tarkastuksen kohteena. Tarkastus tehdään toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. VASTUU VALVONNASTA Kunnanhallitus vastaa valvonnan järjestämisestä ja yleisestä ohjeistamisesta. Palveluvastaava vastaa, että tulosalueen sisäinen valvonta on järjestetty yleisten ohjeiden pohjalta ja on riittävä. SISÄISEN VALVONNAN YLEISET OHJEET 1. Sisäisen valvonnan on tuotettava kohtuullinen varmuus siitä, että sisäisen valvonnan tehtävissä määritellyt yleiset tavoitteet toteutuvat. 2. Johdon on systemaattisesti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjenvastaisuutta, epätaloudellisuutta, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. 3. Vain henkilöt, joilla on siihen toimivalta, saavat myöntää valtuudet merkittäviin tapahtumiin. 4. Pääsy resursseihin ja tiedostoihin on rajoitettava valtuutetuille henkilöille, jotka ovat vastuuvelvollisia niiden hallussapidosta ja käytöstä. 5. Tilivelvollisten vastuuhenkilöiden tulee laatia ja ylläpitää vastuullaan olevasta toiminnasta sisäisen valvonnan suunnitelmaa.

3 TOIMINNAN RISKIEN HALLINTA 2 Kunnan riskien hallinta sisältää riskien kartoituksen, analysoinnin ja hallintasuunnitelman. Hallintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat osiot: henkilöriskien hallinta omaisuusriskien hallinta tietoturvallisuusriskien hallinta Koko kuntaa koskevan riskien hallintasuunnitelman vahvistaa kunnanhallitus. Palvelualueen suunnitelman vahvistaa palveluvastaava. SISÄINEN TARKKAILU/ESIMIESTYÖ Sisäinen tarkkailu on jokaisen esimiehen tehtävä ja velvollisuus. Kunnan palvelualueiden toiminta- ja taloussuunnitelmat, vahvistetut säännöt, esimiesten antamat ohjeet ja määräykset luovat pohjan toiminnalle ja toimivaltuuksille ja näin myös sisäiselle tarkkailulle. Sisäinen tarkkailu on esimiestyötä, joka tapahtuu tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana systemaattisena arviointitietojen hankkimisena tuloskeskusteluna HALLINTO Hyvä hallinto edellyttää hyvää asioiden valmistelua sekä valmistelun ja esittelyn eriyttämistä, aina kun se on mahdollista. 1. Viranhaltijapäätökset Toimivaltaisen viranhaltijan on pidettävä päätöksistään numeroitua päätöspöytäkirjaa. Päätökset, joihin kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan tulee saattaa asianomaisen hallintoelimen käsittelyyn viivytyksettä. Esimiehen tulee tarkastaa alaisensa päätöksistä seuraavat asiat: päätös on tehty toimivallan puitteissa ja se on riittävästi perusteltu päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle päätös on ollut lain mukaisesti nähtävänä mahdolliset esteellisyydet päätöksentekoon 2. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon sisäisessä tarkkailussa ja suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin henkilöriskeihin. Avainhenkilöille tulee luoda varahenkilöjärjestelmä. Vastuu järjestelmän luomisesta on palveluvastaavalla. Henkilöstön rekrytoinnista ja palkkauksesta päätetään kunnan hallintosäännön mukaisella tavalla. Palkkauksesta päätettäessä tulee ottaa huomioon alan virka- tai työehtosopimuksen määräykset ja kunnanhallituksen mahdollisesti antamat ohjeet. Rekrytointi-, palkkaus- ja muista henkilöstöhallinnon päätöksistä pidetään rekisteriä, josta vastaa palkanlaskija. Henkilökunnalle maksettavien palkkojen oikeellisuuden varmistamiseksi palkka-asiamiehen tulee varmistua siitä, että palkanlaskennan ketju tulosalueelta maksatukseen tulee riittävästi valvotuksi.

4 3 TALOUS Hyvä taloudenhoito on systemaattista toimintaa, joka sopeuttaa käytettävissä olevat resurssit tarpeisiin tuottaa johtamisen tarvitsemat tiedot oikein ja oikea-aikaisena antaa talouden tilasta luotettavan kuvan Kunnan taloudesta vastaavat ensisijaisesti tilivelvolliset. Kunnan tilivelvollisia ovat: kunnanhallitus ja lautakunnat kunnanjohtaja palveluvastaavat, vastuualueen esimiehet Taloudenhoito Tilivelvollisten tulee omalta osaltaan valvoa, että toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa. Kunnan tilinkäyttöoikeudesta ja luottokorttien käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Niistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Ennen kuin maksu suoritetaan, menotosite on hyväksyjän ja makumääräyksen antajan allekirjoitettava. Hyväksyjästä päättää kunnanhallitus ja asianomainen lautakunta. Maksumääräyksen antaa palveluvastaava palvelualueellaan. Tositteiden hyväksyjien on otettava huomioon kirjanpitolain ja -asetuksen sekä kunnan taloussäännön määräykset. Hänen on varmistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea. Työsuorituksesta, palveluksesta tai tavarasta on vastaanotto- ja tarkastusmerkinnät. Vastaanottaja ja hyväksyjä tulee mahdollisuuksien mukaan olla eri henkilö. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tosite viipymättä maksettavaksi. Palveluvastaavan on huolehdittava, että palvelualueelle kuuluvat tulot laskutetaan ja peritään viivytyksettä ja oikeamääräisenä. Kaikki tulojen kirjanpidollinen käsittely on hoidettava myyntireskontran kautta. Erääntyneiden saatavien jälkiperintä on hoidettava tehokkaasti. Yli puolivuotta rästissä olevista saatavista raportointi kunnanhallitukselle ja lautakunnalle puolivuosittain. Laskentatoimi ja rahaliikenne Hallinto- ja elinkeinopalvelujen palveluvastaava vastaa siitä, että kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta hoidetaan hyvää kirjanpitotapaa noudattaen ja että kirjanpito hoidetaan ajan tasalla. Maksuliikenteen hoitaminen ja likvidien varojen sijoittaminen on hoidettava siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan sisäisen valvonnan näkökulma ja riskien hallinta. Kunnanjohtajan määräämien henkilöiden on vähintään kerran vuodessa suoritettava kunnan kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, vakuuksien, arvopapereiden ja vakuutusten tarkastus. Tarkastuksista on laadittava raportti.

5 4 Materiaalihallinto Hankinnat Tavara- ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava, mitä laki julkisista hankinnoista, asetus Euroopan talousalueen tavarahankinnoista, kunnanhallituksen antamat materiaalipalveluohjeet ja niitä täydentävät menettelytapaohjeet määräävät. Hankintoja koordinoi materiaalihankintojen yhteistyöryhmä. Varastot Palveluvastaavan tai hänen määräämän on vähintään kerran vuodessa suoritettava tulosalueensa varastojen valvontatarkastus. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti. Omaisuuden hoito Kiinteä omaisuus Teknisen palvelualueen palveluvastaava vastaa, että kunnan kiinteä omaisuus on luetteloitu ja saanto- ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Kiinteistöillä on suoritettava vuosittain kuntokatselmus, josta laaditaan kirjallinen raportti. Irtain omaisuus Irtain käyttöomaisuus on luetteloitava. Luetteloon merkitään erikseen päätetyt irtaimistoesineet ja kaikki aktivoitava irtain käyttöomaisuus. Palveluvastaavan tulee tarvittaessa määrätä vastuuhenkilö, joka huolehtii muusta kuin keskitetysti luetteloitavasta omaisuudesta. Ajoneuvot Palveluvastaava määrää palvelualueen käytössä oleville ajoneuvoille vastuuhenkilön. TIETOTURVALLISUUS Kunnan tietoturvallisuus ja siihen liittyvien riskien hallinta on muodostunut yhä tärkeämmäksi mm. seuraavista syistä: palvelutoiminnan riippuvuus atk-järjestelmien katkottomasta ja virheettömästä toiminnasta kasvaa yleiset tietosuojavaatimukset taloudellisten riskien mahdollisuus on lisääntynyt Kunnanhallitus päättää kunnan tietoturvallisuusohjeista, joita jokainen tietotyötä tekevä on velvollinen noudattamaan. OSAKKUUSYHTEISÖJEN VALVONTA Kunnanhallitus tai sen valtuuttama viranhaltija antaa tarvittaessa ohjeet kunnan kokousedustajille.

6 RAPORTOINTI 5 Palveluvastaavan on raportoitava talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja lautakunnalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportit on esitettävä myös palvelualueen kokouksissa. Talousarvion toteutumisvertailu on esitettävä kunnanhallitukselle ja lautakunnalle neljännesvuosittain. YLEISET VELVOLLISUUDET Jokainen kunnan palveluksessa oleva on velvollinen noudattamaan hänen toimintansa koskevia säädöksiä, määräyksiä ja päätöksiä sekä toimimaan niin, että hänelle ja hänen toimintayksikölleen asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelualueella tulee olla sisäisen valvonnan kansio, johon talletetaan sisäisen valvonnan ohjeisto sekä valvonnasta kertyneet raportit. SISÄINEN TARKASTUS Jos erityistä aihetta ilmenee, suoritetaan sisäinen tarkastus. Tarkastuksesta päättää kunnanhallitus. OHJEIDEN VOIMAAN TULO Nämä ohjeet tulevat voimaan, kun kunnanhallitus on ne hyväksynyt. Ohjeet korvaa kunnanhallituksen antaman sisäisen valvonnan ohjeen.

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä.

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. RUOVEDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksyttävänä kunnanvaltuusto 15.12.2014 XX Voimaan 15.12.2014 Kuntaliitto on 9.12.2013 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen koskien kuntalain sisäistä valvontaa

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnossa, varojen

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö

Taideyliopisto. Taloussääntö. Taloussääntö Taideyliopisto Taloussääntö Käsittely: 1. Taloustoimikunta 9.8.2012 Lähtökohdat ja valmistelu 2. Taideyliopistoprojektin talouspalvelut ja hallinto ryhmä 21.8.2012 Taloussääntö, Luonnos 1.0 3. Taideyliopistoprojektin

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot