TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE"

Transkriptio

1 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle Toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty vähintään lautakuntatasolle ja pääsääntöisesti myös tulosaluetasolle. Määrärahat ja tuloarviot on valtuusto vahvistanut tulosaluetasolla. Vuoden 2015 talousarvio perustuu voimassa olevan kaupunkistrategian linjauksiin ja vuonna 2012 valtuuston hyväksymään tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan vuosille Keskeisin tavoite vuodelle 2015 on Ulvilan kaupungin talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottamiseksi vuoden 2015 talousarvioon tehdyt keskeiset toimenpiteet ovat seuraavat: henkilöstömenojen säästötavoite euroa kiinteistöveroprosenttien korotus tarpeettoman / tuottamattoman omaisuuden myyminen Ulvilan kaupunkistrategian mukaiset kriittiset menestystekijät ovat: - peruspalveluiden järjestäminen, - tasapainoinen talous sekä - tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Talousarviota koskevat säädökset Kuntalaki 65 Kuntalain 65 :n 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio- ja suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain säädöksen mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosääntö, tarkastussääntö Hallintosäännön 4. luku sisältää määräyksiä kunnan taloudenhoidosta. Hallintosäännön 24 :ssä todetaan talousarvion täytäntöönpanosta seuraavasti: Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset 1

2 toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet).. Kaupunginhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. Tilivelvolliset ja sisäinen valvonta Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä kunkin toimialueen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Tilivelvollisella on erityinen vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta omalla tehtäväalueellaan. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäiseen valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sen järjestämisestä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa vuosittain. Käyttösuunnitelman laatiminen Hallintosäännön määräyksen mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä mennessä. Valtuusto on talousarviossa määritellyt sitovat strategiset tavoitteet toimielimille ja osoittanut sitovat tuloarviot ja määrärahat tulosalueille. Käyttösuunnitelmassa toimielimet päättävät tulosaluetason määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta tulosalueen alaisille yksiköille (kustannuspaikoille, laitoksille jne.). Samoin määritellään toimielintasolle asetetuista toiminnallisista tavoitteista johdetut yksityiskohtaiset toiminnalliset tavoitteet toimielintä alemmille tasoille. Samalla lautakunnat tarkistavat toiminnalliset tavoitteet ja niiden muutosten vaikutukset palvelujen/suoritteiden määriin. Talousarviossa valtuusto on vahvistanut talousarvion sitovuuden. Talousarvio on eräin poikkeuksin sitova bruttotasolla ja tulosaluetasolla. Toimielimillä ei ole siis oikeutta ylittää tulosalueelle vahvistettua menomäärärahaa. Toimielimen päätöksellä tulosalueen sisällä määrärahaa voidaan siirtää eri kustannuspaikkojen välillä. Lautakuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion toteutumisen seurantaan ja talousarviosta poikkeamisten edellyttämään käsittelyyn. Käyttösuunnitelmiin ei voi sisällyttää talousarvioon sisältymättömiä uusia toimintoja/toimintatapoja, jotka lisäävät menoja vuonna 2015 tai vasta vuonna Uusien toimintojen aloittaminen tai nykyisten laajentaminen käsitellään aina talousarvion käsittelyn yhteydessä. Yksityiskohtaiset tavoitteet tulee asettaa siten, että ne tukevat koko toimialueelle valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteuttamista. Tavoitteiden toteutuminen tulee voida raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä todentaa. Niiden tulee olla mitattavia, 2

3 riittävän haasteellisia, mutta samalla realistisia, käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuja. Kustannusseurannan parantamiseksi edellytetään, että lautakunnat ja niiden alaiset yksiköt laajentavat suoritteisiin perustuvien yksikköhintojen ja kuntien vertailutietojen keräämistä ja esittämistä raportointinsa yhteydessä. Laskujen käsittely Investointiosa Tulosalueesta vastaavan toimielimen tulee määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Hyväksyjä vastaa siitä, että tositteeseen on merkitty siihen merkittäväksi edellytettävät tiedot tilimerkinnät ovat oikeat menon suorittamiseksi on käytettävissä määräraha hyväksyjällä on valtuus toimia hyväksyjänä Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksymään suoritusta (mm. kun suoritus kohdistuu häneen itseensä) hyväksyjänä toimii hänen esimiehensä. Asiatarkastajana toimii tavaran tai työsuorituksen tilaaja tai muu henkilö, joka voi todentaa vastaanoton. Asiatarkastaja vastaa siitä, että menon peruste on asiallisesti oikea. Hyväksyjä ja asiatarkastaja ei voi olla sama henkilö. Investointiosan hankkeet valtuusto on hyväksynyt hankekohtaisina. Investointimenoksi kirjattavien hankkeiden vähimmäisraja on Tätä pienemmät hankkeet kirjataan käyttötalouden menoiksi. Rakennusinvestointien osalta valtuusto hyväksyy huonetilaohjelman, luonnospiirustukset ja alustavan kustannusarvion. Kaupunginhallitus hyväksyy pääpiirustukset ja lopullisen kustannusarvion ja päättää rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisen ajankohdasta. Käyttösuunnitelman yhteydessä tekninen lautakunta toimittaa kaupunginhallitukselle investointien työohjelman ja aikataulutuksen. Henkilöstöasiat Talousarvio sisältää euron säästötavoitteen henkilöstömenojen osalta. Säästötavoitteen saavuttamiseksi käydään neuvottelut kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken. Säästöä tavoitellaan ensisijaisesti eläköitymisten, määräaikaisten työtehtävien arvioinnin, toimintojen tehostamisen ja vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen kautta. Mikäli edellä mainitut toimilla ei päästä valtuuston asettamaan tavoitteeseen, käynnistetään yhteistoimintamenettely henkilöstömenosäästöjen aikaansaamiseksi. Kaikkien vuonna 2015 vapautuvien virkojen ja toimien osalta selvitetään mahdollisuudet hoitaa ko. tehtävä uudelleen organisoimalla työt osaston sisällä tai osastojen yhteistyöllä ilman uuden henkilön palkkaamista. 3

4 Määräaikaista palvelussuhdetta solmittaessa on toimivaltaisen, päätöksen tekevän viranomaisen aina varmistettava lakisääteisen määräaikaisuuden perusteen olemassaolo. Epäselvissä tapauksissa on määräaikaisuuden perusteet selvitettävä yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa. Vuosille laadittu henkilöstösuunnitelma sisältää varautumisen eläkepoistumaan ja suunnitelman sekä korvaavista rekrytoinneista että tehtävien uudelleenjärjestelyistä. Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman. Vuodelle 2015 laaditaan tulosalueittain henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella työnantaja voi hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta. Vuosille laadittu työhyvinvointiohjelman toimintasuunnitelma sisältää lähiajan konkreettisia työhyvinvoinnin painopistealueita ja toteutettavia työhyvinvointitoimenpiteitä. Henkilöstöhallinto raportoi henkilöstön sairauspoissaolot kaupunginhallitukselle puolivuosittain. Esimiehillä on velvollisuus seurata henkilöstön sairauspoissaoloja ja ilmoittaa 30 kalenteripäivää kestäneet sairauspoissaolot työterveyshuoltoon. Projektit Ennen erillistä seurantaa edellyttävien projektien, EU-hankkeiden yms. aloittamista on neuvoteltava kirjanpidon kanssa menettelystä tilitysten teon selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi. Tukirahoilla toteutettavat projektit edellyttävät aina erillistä tilintarkastusta. Kiinteistöjen kunnossapito Hankinnat Tekninen toimi valmistelee kunnossapito-ohjelmaan vuodelle 2015 tulevat toimenpiteet. Palveluiden kustannukset kohdennetaan vuosineljänneksittäin tulosalueille. Hankinnat toteutetaan voimassa olevien Ulvilan kaupungin yleisten hankintaohjeiden sekä erillisen pienhankintaohjeen mukaisesti. Hankinnoissa on noudatettava hankintaohjeiden määräyksiä ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa myös hankintalain yksityiskohtaisia määräyksiä. Kansallisen hankintarajan (30 000, rakennusurakat ) ylittävät hankinnat on ilmoitettava myös internetissä (Hilma). Hankintaohjeissa on kuvattu yksityiskohtaisesti hankintamenettely sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa että ylittävissä hankinnoissa. Hankintarajat ovat vuonna 2015 seuraavat: Lautakuntien päätösvalta: palveluiden ja tarvikkeiden hankinta enintään urakat enintään vahingonkorvaukset enintään

5 Viranhaltijoiden päätösvalta: kaupunginjohtaja enintään osastopäälliköt enintään esimiehet Hankintaraja on voimassa hanke/hankintakohtaisena. Raportointi Kaupunginhallitukselle talouden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Kuukausiraportin lisäksi laaditaan osavuosikatsaus valtuustolle tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksen laadinnasta annetaan myöhemmin erilliset ohjeet Sekä menokehitystä että tulokertymää tulee seurata jatkuvasti ja hyväksyttyyn talousarvioon nähden poikkeavasta kehityksestä on raportoitava välittömästi ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta talousarviossa voidaan pysyä. Muussa tapauksessa on tehtävä tarpeelliset muutokset käyttösuunnitelmaan tai esitys talousarvion muuttamisesta. Lautakunnan tulee käsitellä talousarvion toteutuminen tulosaluetasoa yksityiskohtaisemmalla tasolla. Lautakunta päättää omasta raportoinnistaan. Esim. meneillään olevien projektien ja suurten hankkeiden raportoinnista on tarkoituksenmukaista päättää, kun hanke tai projekti käynnistetään. Sisäisten palveluiden hinnat Osastojen sisäisten palvelujen laskutuksen tulee perustua todellisiin aiheutuneisiin kustannuksiin. Muistiotositteilla tapahtuva sisäisten palvelujen laskutus kohdennetaan vuosineljänneksittäin tulosalueille. Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu Vuoden 2014 talousarvion toteutumaluvut valmistuvat kuluvan vuoden helmikuun aikana. Tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen raportoinnista on annettu tuloalueille erilliset ohjeet intranetissä Ulvilan kaupunginhallitus 5

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot