ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan alkaen Kunnanhallitus muuttanut , 86 - Tulee voimaan YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1. Taloudenhoidon toimintaohjeet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään ja voimaan tulleeseen taloussääntöön sekä kunnallislain ao. määräyksiin. SISÄINEN VALVONTA 2. Kunkin tulosalueen ja tulosalueen sisällä tulosyksikön vastaavan on järjestettävä toimintaan nähden riittäväntasoinen sisäinen valvonta, jolla ehkäistään virheiden, vahinkojen ja väärinkäytösten syntyminen. Kukin toimielin ja esimies vastaavat sisäisestä valvonnasta johtamansa toiminnan osalta. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on toimintoja ja varainkäyttöä kontrolloivaa jatkuvaa toimintaa, jolla ehkäistään virheitä, vahinkoja ja väärinkäytöksiä. Tarkkailu on esimiestoimintaa selkeiden valtuuksien ja vastuun määrittelyä, asianmukaista työnjakoa ja toimivaa seurantaa. Sisäinen tarkastus on aktiivista tarkastustoimintaa, joka kohdistuu mm. rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuteen. Toimielin ja sen alainen henkilökunta vastaavat toimintaan liittyvistä vakuuksista. Hallintojohtaja tarkistaa pyydettäessä vakuuden sitovuuden. 3. Toimielin valitsee keskuudestaan ainakin yhden jäsenen, joka vähintään kerran vuodessa tarkastaa ennakolta ilmoittamatta toimielimelle kuuluvat rahavarat, arvopaperit ja vakuudet. Lisäksi esimies tarkastaa tai tarkastuttaa vähintään puolivuosittain johtamansa toiminnan rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Tarkastuksista annetaan kertomus taloustoimistolle.

2 2 RISKIEN HALLINTA JA VAKUUTTAMINEN 4. Riskienhallinnassa ja vakuuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 4.1 Liikeriskit 4.2 Vahinkoriskit Liikeriskejä minimoidaan sopimuspolitiikalla, perintätoimin ja suhteuttamalla riskit kunnan riskinkantokykyyn Omaisuusriskit - Yhden vakuutuskohteen (esim. kiinteistö ja sillä oleva irtaimisto, metsät, ajoneuvo tms.) vakuuttamaton omavastuu v on /- 10 %. Omavastuu voidaan sitoa indeksiin. - Metsät vakuutetaan vain palovakuutuksella. Yli viiden vuoden ikäisiä ajoneuvoja ei pääsääntöisesti vakuuteta ns. Kaskovakuutuksella. - Kiinteistöt vakuutetaan pääsääntöisesti täysarvovakuutuksella, johon sisäl-tyy kullakin kiinteistöllä oleva irtaimisto Henkilöstöriskit/henkilöriskit - Käytetään pääsääntöisesti pienintä yleisesti käytettävien vakuutusehtojen mukaista omavastuuta. - Kuntalaisia varten otetaan ns. kuntalaisvakuutus, jonka perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat kunnan järjestämissä ja valvomissa toiminnoissa Toimintariskit Vastuu: - Kunnan vahingonkorvausvastuuta varten otetaan vastuuvakuutus, omavastuu /- 10 %, vastuukatto 1 milj. +/-10 %, omavastuu voidaan sitoa indeksiin. - Kaikkia vastuita ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista vakuuttaa. Keskeytys: - Keskeytysvahinkoihin varaudutaan lisäkuluvakuutuksella kunnan toiminnan kannalta keskeisimpien rakennusten osalta.

3 3 4.3 Rahastointi Tavoitteeksi asetetaan, että verontasaus- ja varausrahastossa on riskikustannuksia varten pääomaa vähintään 10 kertaa omaisuusvakuutuksen omavastuuosuuden määrä, tilapäisestikään tämä varaus ei saa laskea alle omaisuusvakuutuksen omavastuuosuuden viisinkertaisen määrän. 4.4 Kunnan riskienhallintapolitiikkaa voidaan tarkistaa talousarvioteitse ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelmalla. 4.5 Hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat vakuutussopimusten tekemistä kunnanhallituksen periaateratkaisujen puitteissa. TALOUSSUUNNITTELU TALOUDEN SUUNNITTELU 5. Taloussuunnittelun aikataulu: - talousarvion ja kuntasuunnitelman laadintaohjeet mennessä - hallintokuntien ehdotukset mennessä - verotusperusteista päättäminen mennessä - talousarvion ja kuntasuunnitelman hyväksyminen mennessä Aikataulusta voidaan poiketa kunnanhallituksen päätöksellä. TALOUSARVIO 6. Talousarvion käyttösuunnitelmat ja sitovuustaso: Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta, jossa annetaan toimielimille tulosalueittain ja hankkeittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Toimielin (kunnanhallitus, lautakunta, johtokunta): a) hyväksyy käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueen määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin (tulosyksikkö I) ja kohteittain sekä b) päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

4 4 Mikäli toimielin haluaa pitää määrärahan käyttöoikeuden itsellään, sen hyväksymään käyttösuunnitelmaan on otettava tästä tarpeelliset määräykset. Kunnanhallituksella on oikeus siirtää ratkaistavakseen lautakunnan tekemä käyttösuunnitelmapäätös. Kunnanhallituksella on myös talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä oikeus antaa kunnan muille toimielimille lähempiä ohjeita ja määräyksiä määrärahojen käytöstä. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava kunnanhallitukselle (taloustoimistoon) kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä. Toimielimen määräämä, sen alainen viranhaltija on vastuussa toimielimen koko tehtäväalueesta. Tämä viranhaltija: a) hyväksyy tulosyksiköitä (tulosyksikkö II) ja kohteita koskevat käyttösuunnitelmat ja b) päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Tämä viranhaltija myös päättää siitä, vaaditaanko käyttösuunnitelmia alemmalla viranhaltijatasolla ja kuka viranhaltija tällöin käyttösuunnitelman hyväksyy. Mikäli kunnalla on oikeus saada investointiin valtionosuutta, ei investointia saa toteuttaa ilman valtionosuutta. ellei erikseen ole toisin päätetty. Talousarvion perusteluissa esitetyt laskelmat ja selvitykset ovat ohjeellisia, ellei kunnanvaltuusto erikseen totea jotakin kohtaa sitovaksi merkinnällä "Sitova perustelu". Kaikki toimielimet ja viranhaltijat ovat velvollisia noudattamaan sitovia perusteluja. Kuntasuunnitelman sitovuustaso on säädetty kunnallislaissa ohjeelliseksi. RAHATOIMI RAHATOIMEN PERIAATTEET 7. Lainanotto Kilpailuttamalla tai muutoin varmistaudutaan lainaehtojen edullisuudesta suhteutettuna rahamarkkinatilanteeseen. Otettaessa lainaa julkisista rahoituslähteistä voidaan käyttää myös hallinnollista korkoa. Mikäli on aihetta epäillä rahan alkuperää, lainaa ei oteta ilman kunnanhallituksen lupaa. Ulkomaanrahamääräisen lainan osuus kokonaislainamäärästä saa olla enintään 20 %. Kurssiriskiä ei suojata terminoimalla. Mikäli maksuvalmius sallii, suojaavia talletuksia voidaan tehdä ulkomaanrahamääräisinä.

5 5 8. Likvidien varojen sijoittaminen Sijoitustoiminnan periaate on se, että likvideille varoille hankitaan paras mahdollinen tuotto kilpailuttamalla. Sijoitusmuotoina käytetään kotimaisten pankkien omavastuisia/pankkien takaamia sitoumuksia tai kuntien tai valtion velkasitoumuksia. Muihin sijoituskohteisiin tarvitaan kunnanhallituksen lupa. MAKSULIIKENNE 9. Taloustoimisto hoitaa kunnan maksuliikenteen keskitetysti sekä huolehtii kunnan maksuvalmiudesta, jota varten osastojen on pyydettäessä ilmoitettava oman alueensa rahaliikenteen ennakkoarvio sekä suurimpien meno- ja tuloerien ajankohta. Ostolaskut kirjataan taloustoimistossa. Laskut on toimitettava kirjausta varten hyvissä ajoin ennen eräpäivää, jotta kunta saa sille kuuluvat alennukset ja välttyy viivästyskorkojen maksamiselta. Toistuvasti suorituksia saaville yrityksille ja henkilöille maksetaan kaikki laskut ostoreskontran kautta. Tällöin saadaan yhteenvedot suoraan rekisteristä ja vältetään ylimääräinen käsin tehtävä työ. Organisaatiossa voi olla alitilityskassoja, joihin voidaan vastaanottaa maksuja. Näistä pidetään kirjaa sekä tehdään tilitykset tarpeellisin aikavälein. Alitilityskassoista, niiden määristä ja tilitysvelvollisuuksista päättää pääkassanhoitaja. 10. Laskujen hyväksyminen Tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöt hyväksyvät oman tulosalueensa/- yksikkönsä laskut. Muut laskujen hyväksyjät määrää toimielimen vastuuhenkilö tai osastopäällikkö, mikäli toimielimen alaisuudessa on useampia osastoja. Päätöksestä ilmoitetaan taloustoimistoon. Ilmoitukseen liitetään mahdollisten uusien hyväksyjien nimikirjoitusnäytteet. Hyväksyjän on merkittävä laskuun talousarvion menokohta täydellisenä. Laskun hyväksyjä on vastuussa laskun oikeellisuudesta, myös laskutoimituksista ja arvonlisäveromerkinnöistä. Hyväksyttävässä laskussa täytyy lisäksi olla riittävä asiaselitys, jossa mainitaan aika, tavarain tai suoritusten laatu, määrä ja yksikköhinta sekä laitoksen yms. nimi. Ellei toimitettu tavara ilmene riittävän selvästi laskuun merkitystä nimikkeestä, täytyy lasku tältä osin varustaa riittävällä selvityksellä. Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että tavara tai palvelu on saatu kunnalle.

6 6 11. Tulojen kanto, laskutukset Hallintokunnat hoitavat laskutuksensa itsenäisesti. Laskutukset tulee hoitaa pääsääntöisesti atk:lla. Tulot on kannettava riittävän ajoissa - tarvittaessa ennakkolaskutusta käyttäen. Erääntyneistä saatavista peritään todelliset perintäkulut, vähintään 5, sekä lain sallima viivästyskorko, ellei korosta ole erikseen muuta päätetty. Merkintä viivästyskorosta on tehtävä laskuun. Laskuun on merkittävä myös eräpäivä (maksuaika pääsääntöisesti 14 päivää netto ellei sopimuksesta tai lainsäädännöstä muuta johdu) ja tulokohta sekä arvonlisäveron euromäärä ja prosentti. Asiakkaan maksaessa ylisuorituksen, siirretään toistuvaislaskutuksissa alle 10 euron suuruiset suoritukset seuraavaan laskutukseen, mikäli se on tietoteknisesti mahdollista tai kirjataan suoritukseksi asiakkaalla avoimena olevaan muuhun saatavaan. Alle 5 euron saatavia tai viivästyskorkoja ei erikseen laskuteta. Alle 10 euron ylisuorituksia ei palauteta ilman eri pyyntöä. Jokainen hallintokunta huolehtii laskuttamiensa tulojen maksuntarkkailusta. Maksun viivästyessä tulee tavaroiden tai palvelujen toimitukset keskeyttää taikka käyttää muita keinoja kunnan vahingon pienentämiseksi. Saatavia seuraava viranhaltija ilmoittaa maksun viivästymisestä laskuttaneelle yksiköl-le, joka panee keskeytyksen toimeen. Maksujen lykkäystä voi johtosääntöjen mukaan myöntää kunnanhallitus ja eräissä tapauksissa taloustoimisto. Toimielinten ja viranhaltijoiden on huolehdittava tuloperusteiden tarkastuksis-ta tai tarkistusesitysten tekemisestä hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. 12. Maksun pakkoperintä Jokainen hallintokunta huolehtii omien laskutustensa maksukehotusten lähettämisestä. Taloustoimisto huolehtii haastehakemusten ja ilman tuomiota ulosottokelpoisten saatavien perimispyynnöt ulosottoviranomaisille. Maksamattomista laskuista lähetetään yksi muistutus. Maksumuistutuksesta peritään perintälain mukainen 5 euron suuruinen perintäkulu. Mikäli suoritus-ta ei muistutuksen jälkeen saada, siirtää kunta perinnän perintätoimiston hoidettavaksi. Ulosotolla ei peritä alle 10 euron saatavia, eikä haastehakemuksella alle 20 euron suuruisia saatavia.

7 7 Ulosottoviranomaisten varattomiksi toteamien asiakkaitten saatavia ei peritä ulosotolla/haastehakemuksella niin kauan kuin varattomuuden voidaan olettaa jatkuvan. LASKENTATOIMI KIRJANPITO 13. Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain taloussäännöksiä ja soveltuvin osin kirjanpitolakia ja -asetusta. Kirjanpito laaditaan niin, että tulosalueet ja -yksiköt saavat siitä suoraan toimintojen ohjauksessa ja seurannassa tarvitsemansa tiedot, laskelmat ja tunnusluvut. Tulosyksiköt laativat ja antavat vuosittain eri yksiköiden välisistä sisäisistä laskutuseristä selvityksen kirjanpitoon. Niiden hinnoittelusta päättää ao. viranomainen. Hinnoittelu tehdään, mikäli mahdollista, ennakkoarviona siten, että laskutuseriä voidaan kirjata seurannan helpottamiseksi jo kalenterivuoden kuluessa menokirjauksina. Lähetettyjen laskujen euromäärä kirjataan kirjanpitoon saamiseksi. Jos kunnalle saatavaksi kirjattua tuloa ei ole saatu ulosottoteitse perittyä tai sen periminen ei muista syistä ole mahdollista, kunnanhallituksella tai sen mukaan kuin johtosäännöissä määrätään, ao. lautakunnalla on oikeus poistaa ko. saatava tileistä. Tileistä poistettu saatava on perittävä, jos olosuhteissa on tapahtunut perinnän mahdollistava muutos. Taloustoimisto pitää luetteloa saatavista. Niiden perintätoimet uudistetaan aika ajoin, jotta saatava ei pääse vanhenemaan. Kunnan arvopaperien luettelointi ja säilytys hoidetaan taloustoimistossa. Kunnan rahastot sisältyvät kunnan kirjanpitoon. Kaikki yli euron suuruiset käyttöomaisuushankinnat kirjataan investointimenoksi, tätä pienemmät hankinnat ovat käyttötalousmenoa, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Kunnan käyttöomaisuudesta pidetään erillistä käyttöomaisuuskirjanpitoa. IRTAIMISTO 14. Käytöstä poistetun irtaimiston osalta voi ao. osastopäällikkö päättää sen myymisestä tai siirrosta yhteismyyntiä varten. Poistettava kalusto myydään pääsääntöisesti julkisella kaupalla. Kunnan omaisuus merkitään joko merkintäkynällä, erikseen kiinnitettävällä tarralla, leimasimella tai muulla pysyvällä merkinnällä aina kun merkintä onnistuu kohtuullisin kustannuksin ja käyttöarvoa alentamatta. Kunnan omai-

8 8 suuden säilymisestä ja merkitsemisestä vastaa kunkin talousyksikön esimies oman yksikkönsä osalta. MÄÄRÄRAHASEURANTA JA RAPORTOINTI 15. Määrärahaseuranta Määrärahojen käytön seuranta tapahtuu hallintokuntien omilla tietojenkäsittelylaitteilla siten, että jokaisella on mahdollisuus ottaa tarvitsemansa seurantalista itse. Taloustoimisto tulostaa raportteja aina pyydettäessä niille hallintokunnille, joilla ei ole teknisiä mahdollisuuksia tulostaa niitä itse. Valtionosuuksia varten tarvittavat selvitykset samoin kuin valtionosuuden alaisista rakennushankkeista tarvittavat selvitykset tekee ao. hallintokunta. Valtionosuussaamisten seurantaa ja päätöksentekoa varten on jäljennös hakemuksesta sekä lausunto saadusta valtionosuuspäätöksestä toimitettava hallintojohtajalle. Rakennuskustannusten erittelyjä varten tarpeellinen tilikartan sisältö sovitaan yhteistyössä ao. osaston sekä teknisen osaston ja taloustoimiston kesken, jolloin kustannukset rakennustyön aikana kirjataan oikealla tarkkuudella rakennuskohteen menoksi. Käyttömenojen erittelyä varten tarpeelliset seurannat sovitaan tilikartan laadinnan yhteydessä seuraavaa vuotta varten. 16. Raportointi Raportointi kunnanvaltuustolle: - Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain ajalta elokuulla - Alustavat tiedot talousarvion toteutumisesta maalis-huhtikuulla - Tilinpäätöksen käsittely touko-kesäkuulla Raportointi kunnanhallitukselle: - Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain talousarvio-ohjeiajalta den antamisen yhteydessä viimeistään Talousarvion toteutumisvertailu ajalta talousarviokäsitteajalta lyn yhteydessä syys-lokakuulla - Alustava tilinpäätös maaliskuulla - Tilinpäätös huhtikuulla

9 9 Raportointi muille toimielimille: - Tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että toimielimillä on riittävän ajantasaiset tiedot määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tavoitteiden toteutumisesta. Raportointia kehitetään tietojenkäsittelyjärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ AVUSTUKSET, LAINAT JA TAKAUKSET 17. Kunnanhallituksella (taloustoimistolla) ja muilla toimielimillä on oikeus saada tarvittavat tiedot toiminnasta ja taloudesta niiltä yhteisöiltä, joille kunta on myöntänyt avustusta, lainaa tai takauksen tai joiden puolesta kunta on antanut pantin. VARASTOT 18. Varsinaisen varaston materiaalihankinnat rahoitetaan kassavaroin. Muut materiaalihankinnat rahoitetaan talousarviovaroin. Kunnanhallitus määrää varastojen suuruudet ja niihin sidottujen varojen enimmäismäärät. Varsinaiselle varastolle on määrättävä vastuunalainen hoitaja, joka vastaa siitä, että materiaali vastaanotetaan, varastoidaan ja luovutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kulutusvarastosta vastaa se, jonka käyttöön materiaali on hankittu. Materiaalin varastoon vastaanottaa ja kuittaa saaduksi varastonhoitaja tai hänen määräämänsä henkilö. Varastosta luovutetaan materiaalia tarkoituksenmukaisissa erissä. Varsinainen varasto (keskusvarasto ja puutavaravarastot) on inventoitava vähintään kerran vuodessa. Varastoluettelo on inventoinnin suorittajan päivättävä ja allekirjoitettava. Tilinpäätöksessä varastot on arvostettava hankintaarvoon. Varasto-oikaisuista päättää tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan keskuudestaan määräämän henkilön tai henkilöiden tulee vähintään kerran vuodessa tarkastaa sen hallinnassa olevat varastot. Tarkastuksesta on annettava raportti lautakunnalle.

10 10 Käyttöön soveltumaton materiaali on poistettava varastosta. Poistosta päättää tekninen lautakunta. Käyttöomaisuutta varastoitaessa ja käyttöön luovutettaessa noudatetaan soveltuvan osin varsinaisesta varastosta annettuja määräyksiä.

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE

1.8.2014 alkaen. Kaupunginhallitus 19.5.2014 225 YLEISPERIAATE 1 YLEISPERIAATE Kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden saatavat on laskutettava ja perittävä lakia, hyvää laskutus- ja perintätapaa ja hyvän asiakaspalvelun periaatteita noudatetaan. Laskutuksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET 1(8) KEMIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Yleisperiaatteet 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti noudattaen ao. lakeja, hallintosääntöä, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE 1 (6) SAVONLINNAN KAUPUNGIN RAHASAATAVIEN LASKUTUS- JA PERIMISOHJE YLEISPERIAATTEET 1 Tavoite Tehokkaalla tulojen perinnällä saadaan kaupungin sitoutunut pääoma minimiin, ehkäistään luottotappioiden syntymistä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 6 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 6 SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2015) Yleisperiaate 1 Kaupungin saatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti,

Lisätiedot

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti.

1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. PORIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KV hyväksynyt 25.2.2013, voimaantulo 1.3.2013 Periaate 1 Kaupungin rahasaatavat on laskutettava ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja taloudellisesti. Laskutusmenetelmät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot