1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta"

Transkriptio

1 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa , liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa Muutettu kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanhallituksessa Mitä on sisäinen valvonta Siilinjärven kunnan valvontajärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja osana operatiivista johtamista toimiva sisäinen valvonta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja muiden tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen. Edelleen sisäinen valvonta pyrkii erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäisen valvonnan keinoin varmistetaan myös, että kunnan toiminnan tarkoitus ja asetetut tavoitteet on saatettu tiedoksi organisaation kaikille tasoille ja että asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan. Sisäinen valvonta on osa kunnan operatiivista johtamista ja riskien hallintaa. 2 INTOSAI:n (International Organization of Supreme Audit Institutiens) sisäiselle valvonnalle asettamat yleiset standardit Kohtuullinen varmuus Sisäisen valvonnan rakenteiden on annettava kohtuullinen varmuus siitä, että sisäisen valvonnan käsitteen yhteydessä määritellyt yleiset tavoitteet saavutetaan. Tukea antava asenne Johtajien ja työntekijöiden on jatkuvasti pidettävä yllä ja osoitettava myönteistä ja tukea antavaa asennetta sisäisiä valvontatoimenpiteitä kohtaan. Rehellisyys ja pätevyys Johtajien ja työntekijöiden on oltava henkilökohtaisesti ja ammatillisesti rehellisiä. Heidän on pidettävä yllä pätevyystasoa,

2 2 (8) joka auttaa heitä ymmärtämään hyvän sisäisen valvonnan kehittämisen, toteut tamisen ja ylläpitämisen merkityksen ja toteuttamaan sisäisen valvonnan yleiset tavoitteet. Valvontatavoitteet Erityiset valvontatavoitteet on tunnistettava tai kehitettävä organisaation kullekin toiminnolle. Tavoitteiden on oltava soveltuvia, kohtuullisia ja niiden on nivouduttava organisaation yleistavoitteisiin. Valvontatoimenpiteet 2 Sisäisen valvonnan osa-alueet Johtajien on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjenvastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkkailu on organisaation jokapäiväiseen toimintaan liittyvien työvaiheiden, toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Se perustuu annettuihin toimintaohjeisiin ja niiden noudattamiseen ja kuuluu jokaisen esimiehen perustehtäviin. Luottamushenkilöiden suorittama seuranta perustuu kunkin toimielimen toimikautensa alussa päättämällä tavalla suoritettuun raportointiin, jolla seurataan tehtyjen päätösten ja annettujen tulostavoitteiden toteutumista. Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Se on julkista, aktiivista ja systemaattista ja tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen palvelu ostetaan organisaation ulkopuolelta. 3 Sisäistä valvontaa koskevat määräykset Kuntalain (365/95) 73 :ssä tilintarkastajien tehtävämäärityksessä sanotaan, että tilintarkastajien on mm. tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastussäännön (kv ) 1 :ssä on sanottu: Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

3 3 (8) 4 Sisäisen valvonnan vastuutahot 5 Sisäisen tarkkailun toteutus 5.1 Taloudenhoito Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vahvistamalla nämä ohjeet ja edellyttämällä ylimmältä johdolta vuosittaisen raportoinnin sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä koko organisaation tasolla on olemassa. Talousjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestelmän toiminnasta. Palvelualueen johtajan vastuulla on, että tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisäinen valvonta on riittävästi järjestetty ja hoidettu. Erityisesti on järjestettävä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palveleva tiedonkulku ja raportointi. Tulosyksikön johdon vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen yksikössään ja seurantatietojen toimittaminen palvelualueen johdolle. Erityisenä tehtävänä tulosyksiköiden johdolla on valvonnan järjestäminen henkilöriskien ja omaisuusriskien osalta. Tilintarkastajien vastuulla on kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että palvelualueen ja tulosyksiköiden toiminnat toteutetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Ostolaskujen ja maksumääräysten käsittely tapahtuu pääsääntöisesti Kuhilas Oy:n ylläpitämän sähköisen ostolaskujen kierrätysjärjestelmän Rondon kautta. Tätä kautta kierrätettyjen laskujen ja maksumääräysten asiatarkastus ja hyväksyntä tapahtuvat sähköisesti. Palvelualueiden päälliköt määräävät laskujen, maksumääräysten ja tositteiden hyväksyjät. Heidän on myös valvottava, että laskujen ym. hyväksyjät noudattavat annettuja määräyksiä. Palvelualueiden päälliköiden hyväksymisoikeudet määrää kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan hyväksymisoikeudet määrää kunnanhallitus Asiatarkastajan on varmistettava, että tositteen tms. tarkoittama tavara tai palvelus on saatu ja vahvistettava sähköisessä muodossa

4 4 (8) 5.2 Laskentatoimi ja rahaliikenne oleva tosite omalla tunnuksellaan ja paperisessa muodossa oleva lasku päivämäärällä ja allekirjoituksella. Ennen kuin maksu suoritetaan, on sähköisessä muodossa oleva menotosite hyväksyttävä hyväksyjän tunnuksella ja paperisessa muodossa oleva lasku päivämäärällä ja allekirjoituksella. Laskun hyväksyjän on varmistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavarasta tai palvelusta on asiatarkastusmerkintä ja että menon suorittamiseksi on määräraha, ja että tosite on varustettu asianmukaisella tiliöinnillä kirjausta varten. Hyväksyjän on toimitettava laskut viipymättä maksatukseen. Laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kunnan sisäisestä oikaisu- ja korjaustositteesta tulee ilmetä korjauksen tai oikaisun peruste ja tositteen hyväksyy talousjohtaja tai laskentasihteeri. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee huolehtia siitä, että kunnalle kuuluvat tulot laskutetaan ja peritään viivytyksettä. Kaikki tulojen kirjanpidollinen käsittely käteismaksuja lukuun ottamatta on hoidettava myyntireskontran kautta. Mahdollisen maksuajan myöntäjästä on tehtävä kirjallinen päätös palvelualueittain. Erääntyneiden saatavien jälkiperintä on hoidettava tehokkaasti. Saamisten poistamisesta kirjanpidosta päättää talousjohtaja, mikäli muut säädökset eivät toisin määrää. Palvelualueen päällikön tai hänen määräämänsä henkilön on tarkastettava palvelualueella olevat kassat ja rahavarat vähintään kerran vuodessa. Kassanhoitajan vaihtuessa on suoritettava aina kassantarkastus. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka toimitetaan talousjohtajalle. Talousjohtajan tulee huolehtia, että kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta hoidetaan voimassaolevien säännösten mukaisesti ja että kirjanpito hoidetaan ajan tasalla sekä tarvittavat täsmäytykset ja raportoinnit suoritetaan kuukausittain. Talousjohtajan tulee huolehtia, että kunnassa on ajantasalla oleva maksuvalmiussuunnitelma. Maksuliikenteen hoitaminen ja likvidien varojen sijoittaminen on hoidettava siten, että siihen kohdistuu riittävä sisäinen valvonta. Mikäli maksuja otetaan vastaan kassaan, on maksajalle annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti. Numeroiduista tulotositesarjoista sekä tositteiden luovutuksista ja tilityksistä on pidettävä luetteloa. Kassan perustamisesta päättävät ao. palvelualueen päällikkö ja

5 5 (8) 5.3 Viranhaltijapäätökset 5.4 Henkilöstöhallinto talousjohtaja yhdessä. Kassa on tilitettävä kunnan tilille rahalaitokseen puolivuosittain tai viimeistään silloin, kun kassa ylittää euroa. Kunnanjohtajan on huolehdittava siitä, että kunnan kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen, alitilittäjien ja arvopapereiden tarkastus suoritetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti. Pankkitilien tilinkäyttöoikeudet myöntää kunnanjohtaja. Päätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Kunnanjohtajan tilinkäyttöoikeudet myöntää kunnanhallitus. Pankkitilien avaamisesta päättää talousjohtaja. Kirjanpitotilien avaamisesta päättää laskentasihteeri. Kunkin esimiehen on tarkastettava vähintään kerran vuodessa välittömien alaistensa tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa ja raportoitava seuraavalle esimiehelle olennaisista ja toistuvista puutteista. Viranhaltijapäätösten osalta tulee sisäisessä tarkkailussa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - mitä asioita on delegoitu ja subdelegoitu, - onko päätökset tehty toimivallan puitteissa ja perustellusti, - onko siihen määrätyt päätökset olleet nähtävillä ja onko päätökset annettu tiedoksi asianosaisille, - onko päätöksissä osallisina esteellisiä henkilöitä. Henkilökunnalle maksettavien palkkojen oikeellisuuden varmistamiseksi tulee henkilöstöpäällikön tai hänen määräämänsä henkilön varmistua siitä, että palkkalaskennan ketju tulosyksiköistä maksatukseen tulee riittävästi valvottua. Palkanlaskentajärjestelmään kirjataan kaikki henkilöstöä koskevat päätökset, määräyskirjat, virkavapaat, siirrot jne. Myöntäessään henkilöstölle KVTES:n tarkoittamia harkinnanvaraisia etuja, asianomaisen esimiehen on otettava huomioon henkilöstön tasapuolinen kohtelu.

6 6 (8) 5.5 Materiaalihallinto 5.6 Omaisuuden hoito 5.7 Projektin valvonta Hankinnat Tavara- ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava mitä Suomen lait ja EU-oikeuden säädökset ja myöhemmin annettavat kunnanhallituksen ohjeet määräävät. Varastot Varastotoiminnan valvonnasta vastuussa olevan esimiehen on vähintään kerran vuodessa suoritettava varastojen valvontatarkastus. Tarkastuksesta on laadittava kirjallinen raportti. Varastoista on pidettävä asianmukainen varastokirjanpito ja varastot on inventoitava kerran vuodessa. Kunkin palvelualueen on luetteloitava oma irtain käyttöomaisuutensa ja nimettävä vastuuhenkilö/henkilöt huolehtimaan irtaimen käyttöomaisuuden hallinnasta. Aktivoitavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta pidetään käyttöomaisuuskirjanpitoa Erikseen määrättävä irtain omaisuus on turvamerkittävä. Irtaimen omaisuuden luetteloinnista on annettu ohje erikseen. Kiinteä omaisuus on luetteloitava ja huolehdittava siitä, että saantoja muut asiakirjat ovat kunnossa. Teknisen palvelualueen on riittävän usein suoritettava rakennuskiinteistöjen kuntokatselmukset ja raportoitava oleellisista epäkohdista kunnan johtoa. Omaisuuden vakuuttamisen periaatteista päättää kunnanhallitus, jolle on vuosittain toimitettava selvitys toteutuneista riskeistä kustannuksineen. Irtaimiston poistoista vastaavat palvelualueiden päälliköt tai heidän määräämänsä henkilöt. Poistoista ja poistotavasta on tehtävä kirjallinen päätös. Erillisiksi projekteiksi organisoiduista hankkeista, kehittämiskohteista ja tutkimuksista on laadittava projektisuunnitelma, nimettävä vastuuhenkilöt, määriteltävä aikataulu, kustannusarvio, rahoitus,

7 7 (8) 5.8 Tietojenkäsittely 6 Konserniohjaus 7 Raportointi projektiaineiston säilytyspaikka ja seurannan järjestäminen. Palvelualueiden päälliköiden tai heidän määräämiensä henkilöiden on varmistettava tietojärjestelmien turvallisuus sekä fyysisen että tietoturvallisuuden osalta. Heidän on huolehdittava siitä, että käytössä olevista atk-ohjelmista on ajantasalla oleva kuvaus sekä selvitys suojaus- ja varmistustoimista. Palvelualueiden päälliköiden tulee valvoa, että tietojärjestelmien eri sovellutusten käyttöoikeudet ovat asianmukaiset ja että käyttöoikeuksista tehdään päätökset. Jokaisella palvelualueen käytössä olevalla atk-ohjelmalla tulee olla nimettynä päävastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö. Palvelualueiden päälliköiden on huolehdittava myös tietojärjestelmien käytön valvonnasta antamalla ohjeet käytön kontrolleista ja tarvittaessa nimettävä henkilöt, jotka vastaavat niiden säännönmukaisesta ja riittävästä suorittamisesta ja raportoinnista palvelualueen päällikölle. Palvelualueen päälliköllä on oikeus käyttää kunnan ulkopuolista asiantuntemusta em. tehtävien suorittamiseen. Kunnanhallitus antaa erillisen ohjeen kuntakonserniin kuuluvien yhteisöiden ja yhtiöiden ohjauksesta ja valvonnasta. Tulosyksiköiden esimiesten on raportoitava asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja muista oleellisista sisäisessä valvonnassa esilletulleista havainnoista palvelualueen päällikölle kerran kuukaudessa. Palvelualueiden päälliköiden on raportoitava talousarviossa, käyttösuunnitelmissa ja kehityskeskusteluissa asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista oleellisista havainnoista kunnanjohtajalle joka toinen kuukausi. Kunnanjohtajan on vähintään joka toinen kuukausi raportoitava kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Em. raportointimateriaali toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Palvelualueet raportoivat lautakunnille sopimallaan tavalla.

8 8 (8)

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo

464 / 00.01.01 / 2014. Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo Iitin kunta Sisäisen valvonnan ohje 464 / 00.01.01 / 2014 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.12.2014 Voimaantulo 1. SISÄINEN VALVONTA... 2 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet... 2 1.2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA. sivut Yleistä 1. 1 Suunnittelujärjestelmä 2. 2 Seurantajärjestelmä 2-3 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN VALVONTA sivut Yleistä 1 1 Suunnittelujärjestelmä 2 2 Seurantajärjestelmä 2-3 3 Laskentajärjestelmä 3-5 4 Organisointi valvonnan toteuttajana 5-6 5

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE

KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1 KEURUUN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1. SISÄINEN VALVONTA 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä ja tavoitteet Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS KUNNAN TALOUDENHOIDON JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET SÄÄNTÖPERUSTA Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä

SISÄINEN VALVONTA. 1. Kunnan valvontajärjestelmä 1 SISÄINEN VALVONTA 1. Kunnan valvontajärjestelmä Kuntalain 9. luvussa on määritelty hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kunnan valvontajärjestelmä voidaan sen mukaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot