GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä"

Transkriptio

1 GHS CLP Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

2 2 3 Sisällysluettelo GHS mikä se on...4 CLP mikä se on...4 Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita...5 Vertailutaulukko aiemman EU:n luokitusjärjestelmän ja CLP:n välillä...6 CLP:n mukaiset teollisuuden roolit ja velvollisuudet...8 CLP:n asettamat velvollisuudet...9 CLP toimeenpano siirtymäajat...10 Vaikutukset yrityksellenne...10 Arvoisa asiakas, tämän hetkinen eurooppalainen kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä korvataan CLP:llä, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus astui voimaan 20. tammikuuta Tässä esitteessä haluamme antaa teille lyhyen ja tiiviin yleiskuvan CLP:n pääaiheista: taustoista, CLP:n perusperiaatteista, vertailusta uuden ja vanhan järjestelmän välillä, teollisuuden rooleista ja velvoitteista, toimeenpanon aikataulusta ja mahdollisista vaikutuksista yrityksellenne sekä mahdollisista vaikutuksista muihin lainsäädäntöihin. Odotamme innolla yhteistyötämme edistääksemme CLP:n menestyksekästä toimeenpanoa. Mikäli teillä on kysymyksiä aiheeseen liittyen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä BRENNTAG:n yhteyshenkilöönne. Ystävällisin terveisin, Bob Sjöblom Managing Director

3 5 GHS mikä se on Koska kemikaalilla voi olla vahingollisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle, useat maat ja alueet maailmanlaajuisesti ovat säädelleet kemikaalien luokittelua (kemikaalien vaarallisten ominaisuuksien tunnistaminen) ja merkitsemistä. Vuodesta 1967 Euroopan unionissa (EU) on säädelty vaarallisten aineiden luokittelusta ja merkinnöistä ja vuodesta 1988 on säädetty vaarallisten valmisteiden luokituksesta ja merkinnöistä. Vaikka samankaltaisia lakeja on maailmanlaajuisesti, erot niiden luokitus- ja merkintäsäännöissä voivat olla hämmentäviä. Sama kemikaali voi esimerkiksi olla luokiteltu myrkylliseksi yhdessä maassa, mutta toisessa maassa sillä ei ole luokitusta ollenkaan. Maailmanlaajuisessa kemikaalikaupassa havaittiin kansainvälisesti, että yhtenäistetty luokitus- ja merkintäjärjestelmä olisi hyödyllinen. Vuonna 2003 Yhdistyneet kansakunnat aloitti ja organisoi maailmalaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS. GHS:n tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun tasoa yhtenäistämällä maailmanlaajuisesti: kemikaalien luokituskriteerit kemikaalien merkinnät tarkoittaen kemikaalien mahdollisten vaarojen kommunikointia etiketeillä ja käyttöturvallisuustiedotteella työntekijöille ja kuluttajille. GHS ei ole voimassaoleva laki; se on velvoittava kansainvälinen sopimus. Maiden ja alueiden pitää toimeenpanna GHS paikallisella lainsäädännöllä. EU:ssa Euroopan komissio on valmistellut GHS:n toimeenpanoa ja luonut CLP-asetuksen. CLP mikä se on CLP:llä tarkoitetaan asetusta (EY) No 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Se astui voimaan 20. tammikuuta Teollisuuden tehtävänä on tunnistaa aineiden ja seosten vaarat ennen niiden markkinoille saattamista (luokittelu) ja tiedottaa ihmisiä, kuten työntekijöitä ja asiakkaita, vaaroista etiketeillä ja käyttöturvallisuustiedotteilla (merkitseminen) niin, että ihmiset tietävät kemikaalien vaikutuksista ennen kuin he käyttävät niitä. Huomioithan, että seos tarkoittaa samaa kuin termi valmiste, jota käytettiin aiemmin. Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita Vaarojen päätyyppejä on määritetty kolme: fysikaaliset vaarat, terveydelle aiheutuvat vaarat ja ympäristövaarat. Nämä on jaettu vaaraluokkiin vaaran luonteen perusteella: fysikaaliset vaarat (esim. räjähtävät, itsereaktiiviset aineet/ seokset), terveydelle aiheutuvat vaarat (esim. akuutti toksisuus, perimää vaurioittava) ympäristövaarat (esim. vesiympäristölle vaarallinen, akuutti) Vaaraluokat on jaettu vaarakategorioihin, jotka tarkentavat vaaran vakavuutta (esim. Akuutti toksisuus, kategoriat 1,2). Joidenkin vaaraluokkien sisällä on eroja johtuen altistustavasta (suun kautta, ihon kautta, hengitysteiden kautta) tai vaaran luonteesta (esim. hengitysteiden ärsytys, narkoottiset vaikutukset). Aiempia R-lausekkeita vastaavat niin kutsutut H-lausekkeet (esim. H200, H201). Ne ovat vaaralausekkeita (hazard statements), jotka kuvaavat aineen tai seoksen vaaran luonnetta. Aiempia S-lausekkeita vastaavat niin kutsutut P-lausekkeet. Ne ovat turvalausekkeita (precautionary statements), jotka kuvaavat suositeltavia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tai estämiseksi. CLP ottaa käyttöön myös uudet symbolit, piktogrammit. Niitä kuvataan punaisilla kehyksillä valkoisella pohjalla kun taas vanhoissa EU symboleissa oli mustat kehykset oranssilla pohjalla. CLP ottaa käyttöön myös kaksi huomiosanaa, Vaara ja Varoitus, varoittaakseen käyttäjää mahdollisesta vaarasta. Vaara viittaa vakavampiin vaarakategorioihin ja Varoitus vähemmän vakaviin vaarakategorioihin. Seuraavalla sivulla on esitetty vertailutaulukko aiemman EU:n luokitusjärjestelmän ja CLP välillä. Tämä taulukko antaa tiivistetyn kuvan muutoksista, mutta sitä ei voida käyttää sanatarkasti muutettaessa aiemman järjestelmän mukaisesti tehtyjä luokituksia ja merkintöjä CLP:n mukaisiin luokituksiin ja merkintöihin.

4 6 7 Vertailutaulukko aiemman EU:n luokitusjärjestelmän ja CLP:n välillä R46 R45,R49 R60 R61 R39 R48 Perimää vaurioittava, kategoriat 1A, 1B Syöpää aiheuttava, kategoriat 1A, 1B Lisääntymiselle vaarallinen, kategoriat 1A, 1B STOT***, kerta-altistuminen, kategoria 1 STOT***, toistuva altistuminen, kategoria 1 R42 R65 Hengitysteitä herkistävä, kategoria 1 Aspiraatiovaarallinen, kategoria 1 H334 H304 H223 R68 R40 R62, R63 R68 R48 Perimää vaurioittava, kategoria 2 Syöpää aiheuttava, kategoria 2 Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 2 STOT***, kerta-altistuminen, kategoria 2 STOT***, toistuva altistuminen, kategoria 2 H341 H351 H361 H371 H373 R22 R21 R20 Välitön myrkyllisyys, kategoria 4 - suun kautta - ihon kautta - hengitysteiden kautta R34, R35 Ihoa syövyttävä, kategoriat 1A, 1B, 1C R41 Vakava silmävaurio, kategoria 1 H318 R38 R36 R43 Ihoa ärsyttävä, kategoria 2 Silmä-ärsytys, kategoria 2 Ihoa herkistävä, kategoria 1 STOT***, kerta-altistuminen, kategoria 3 - Hengitysteiden ärsytys H315 H319 H317 EI luokitusta EI luokitusta H241 H270 H271, H272 H272 H271, H272 H272 Metalleja syövyttävät aineet ja seokset kategoria 1 * Vaarakategoriat ja GHS piktogrammit perustuvat asetuksen (EY) No 1272/2008 liitteeseen I ** Perustuu Annex V Regulation (EC) No 1272/2008 piktogrammiin *** Specific Target Organ Toxicity = Elinkohtainen myrkyllisyys H280 H280 H281 H280 H302 H312 H332 H314 R37 Ei symbolia R67 Paineen alaiset kaasut - Puristettu kaasu - Nesteytetty kaasu - Jäähdytetty nesteytetty kaasu - Liuotettu kaasu R8, R9 Hapettavat kaasut, kategoria 1 Hapettavat nesteet, kategoriat 1, 2 ja kategoria 3 Hapettavat kiinteät aineet, kategoriat 1, 2 ja kategoria 3 R8 R8, R9 H241 H251 H252 Orgaaniset peroksidit, tyyppi B Orgaaniset peroksidit, tyypit C ja D Orgaaniset peroksidit, tyypit E ja F H250 H250 H260 H261 H261 ÄRSYTTÄVÄ SYÖVYTTÄVÄ R7 R7 H226 ÄRSYTTÄVÄ Itsereaktiiviset aineet/seokset, tyyppi B Itsereaktiiviset aineet/seokset, tyypit C ja D and tyypit E ja F Itsereaktiiviset aineet/seokset, kategoria 1 ja kategoria 2 R12 R12 Pyroforiset nesteet, kategoria 1 Pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1 Aineet/seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategoriat 1, 2 ja kategoria 3 HAPETTAVA HELPOSTI SYTTYVÄ Syttyvät nesteet, kategoria 3 R17 R17 (R15) (R15) (R15) ERITTÄIN HEL-POSTI SYTTYVÄ Ei luokitusta leim.piste C Syttyvät aerosolit, kategoria 2 HAPETTAVA SYTTYVÄ Ei symbolia (R10) H335 Narkoottiset vaikutukset H336 Vesiympäristölle vaarallinen, välitön, Kategoria 1 Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Kategoria 1 H400 YMPÄRISTÖT R50 H290 R50/53 R51/53 Ei symbolia R52/53 Ei symbolia R53 Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Kategoria 2 Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen, Kategoria 3/ Kategoria 4 H225 H228 H228 H340 H350 H360 H370 H372 H410 Syttyvät nesteet, kategoria 2 Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 2 H301 H311 H331 H411 R11 (R11) (R11) H300 H310 H330 EI piktogrammi H412 H220 H222 H224 ERITTÄIN HEL-POSTI Syttyvät kaasut, kategoria 1 Syttyvät aerosolit, kategoria 1 Syttyvät nesteet, kategoria 1 ERITTÄIN MYRKYLLINEN MYRKYLLINEN Välitön myrkyllisyys, kategoria 3 - suun kautta - ihon kautta - hengitysteiden kautta HAITALLINEN R25 R24 R23 H200 H201, H202, H203 H240, H241 H240, H241 (R12) (R12) R12 Räjähteet, vaarallisuusluokka 1.4 Merkinnät - uusi** Välitön myrkyllisyys, kategoriat 1, 2 - suun kautta - ihon kautta - hengitysteiden kautta H204 EI luokitusta Vaarallisuusluokat ja kategoriat* R28 R27 R26 MYRKYLLINEN Merkinnät - vanha HELPOSTI SYTTYVÄ (R2, R3) Merkinnät - uusi** YMPÄRISTÖLLE LLINEN Vaarallisuusluokat ja kategoriat* Räjähteet - Epästabiilit räjähteet - Räjähteet, vaarallisuusluokat 1.1 to 1.3 Itsereaktiiviset aineet/seokset, tyypit A ja B Orgaaniset peroksidit, tyypit A ja B TERVEYDELLE AIHEUTUVAT T Merkinnät - vanha RÄJÄHTÄVÄ FYSIKAALISET T EI piktogrammi H413

5 9 CLP:n mukaiset teollisuuden roolit ja velvollisuudet CLP:n mukaiset roolit CLP:n mukaiset aineiden ja seosten toimittajien velvollisuudet riippuvat pääasiassa heidän roolistaan toimitusketjussa aineen tai seoksen osalta. Siksi on tärkeää tunnistaa CLP:n mukainen rooli. CLP tekee muun lisäksi eron seuraavien välillä: Aineiden valmistajat: EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueella. Aineiden tai seosten maahantuojat: EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa fyysisestä tuonnista EU:n tullialueelle. Jatkokäyttäjät mukaan lukien formuloijat ja uudelleen maahantuojat: EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelijat, mukaan lukien vähittäismyyjät: EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa, kolmansien osapuolten puolesta. On huomioitava, että aineiden ja seosten toimittajilla voi olla useampi kuin yksi CLP:n mukainen rooli. CLP:n asettamat velvollisuudet Valmistajalla, maahantuojalla tai jatkokäyttäjällä on velvollisuus luokitella aineet tai seokset CLP:n kriteerien mukaisesti. Heillä on myös velvollisuus muuttaa aineiden ja seosten etiketit sekä käyttöturvallisuustiedotteet. Joissakin tapauksissa he voivat joutua vaihtamaan myös tuotteiden pakkaukset. Yksityiskohtaiset CLP:n asettamat velvoitteet riippuvat roolista toimitusketjussa. Yksityiskohdat voi tarkistaa alapuolella olevan linkin avulla: docs/guidance_document/clp_introductory_en.pdf#page=10 CLP:n ja sen liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten ymmärtämisen lisäämiseksi, aineiden ja seosten toimittajille suositellaan seuraavaa: kerää ja listaa yrityksenne aineet ja seokset (sisältäen myös aineet seoksissa) sekä aineet esineissä, ketkä ovat niiden toimittajia ja ketkä asiakkaita ja kuinka he käyttävät ainetta tai seosta. Suurin osa tästä tiedosta on saatettu kerätä jo REACH:n yhteydessä; arvioi yrityksenne teknisen ja lainsäädäntöön perehtyneen henkilöstön riittävyys, onko tarvetta lisäresursseille tai ulkopuoliselle asiantuntijalle; arvioi yrityksenne teknisen ja lainsäädäntöön perehtyneen henkilöstön koulutustarve; päivitä ohjelmistot käyttöturvallisuustiedotteiden ja uusien etikettien hoitamista varten; arvioi onko pakkauksianne, jotka noudattavat DSD:ä 1) tai DPD:ä 2) tai kuljetuslainsäädäntöä, tarvetta vaihtaa, kun siirrytään noudattamaan CLP-asetusta. 1 Ainedirektiivi (Dangerous Substances Directive, 67/548/EEC) 2 Seosdirektiivi (Dangerous Preparations Directive, 1999/45/EC)

6 11 CLP toimeenpano siirtymäajat CLP korvaa askelittain ainedirektiivin (DSD, 67/548/EEC) ja seosdirektiivin (DPD, 1999/45/EC). Nämä kaksi direktiiviä kumoutuvat 1. kesäkuuta Tämän jälkeen CLP on ainoa voimassaoleva säädös aineiden ja seosten luokituksesta ja merkinnöistä. Teollisuudelle on annettu siirtymäaikoja CLP:n mukaisten aineiden ja seosten luokitusten ja merkintöjen tekemiselle. Aineet 1. joulukuuta 2010 asti aineet luokitellaan ja merkitään direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. 1. joulukuuta 2010 ja 1. kesäkuuta 2015 välisenä aikana aineet luokitellaan sekä direktiivin 67/548/ETY että CLP-asetuksen mukaisesti. Merkinnät ja pakkaaminen tehdään CLP-asetuksen mukaisesti. CLP-asetuksen mukaan aineita, jotka on luokiteltu, merkitty ja pakattu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja saatettu markkinoille ennen 1. joulukuuta 2010, ei tarvitse merkitä eikä pakata uudelleen ennen 1. joulukuuta Seokset (aiemmin seosdirektiivissä (1999/45/EY) kutsuttiin nimellä valmisteet ) 1. kesäkuuta 2015 asti seokset luokitellaan, merkitään ja pakataan direktiivin 1999/45/EY mukaisesti. CLP-asetuksen mukaan seoksia, jotka on luokiteltu, merkitty ja pakattu direktiivin 199/45/EY mukaisesti ja saatettu markkinoille ennen 1. kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä eikä pakata uudelleen ennen 1. kesäkuuta Aineet voidaan luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti jo ennen 1. joulukuuta 2010 ja seokset vastaavasti ennen 1. kesäkuuta Tässä tapauksessa myös vanhat luokitus- ja merkintätiedot pitää olla mainittuna käyttöturvallisuustiedotteessa 1. kesäkuuta 2015 asti. Vaikutukset yrityksellenne Vaikka CLP on pidetty niin lähellä aiempaa EU:n luokitusjärjestelmää kuin mahdollista, niissä on myös eroja. Joissakin tapauksissa kemikaalit luokitellaan ankarammin kuin tällä hetkellä ja joissakin tapauksissa kemikaalit, joita ei ole aiemmin luokiteltu vaaralliseksi, luokitellaan vaaralliseksi CLP:n mukaan. Tällä saattaa olla merkittävä vaikutus varastointinne järjestämiseen. Asetus kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä liittyy läheisesti myös muihin säädöksiin esimerkiksi ympäristön, työterveyden- ja turvallisuuden alueilta. On suositeltavaa suunnitella CLP prosesseja yhdessä REACH:iin, biosidilainsäädäntöön (Direktiivi 98/8/ EY) ja kasvinsuojeluainelainsäädäntöön (Neuvoston direktiivi 91/414/ETY) liittyvien prosessien kanssa, silloin kuin se on sovellettavissa, koska ne liittyvät läheisesti CLP-asetukseen. Halutessasi lisätietoja CLP:n vaikutuksista yrityksellesi voit ottaa yhteyttä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tai toimialajärjestöösi sekä tietysti BRENNTAG:n yhteyshenkilöösi. Lisätietoja CLP:stä löydät myös seuraavilta BRENNTAG:n suosittelemilta Internet-sivuilta: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ECHA:n lista kansallisista neuvontapalveluista national-helpdesks/list-of-national-helpdesks Euroopan Komission Yritystoiminta ja teollisuus -osasto index_en.htm Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry asetusten_velvoitteista Lähteet: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ECHA

7 BRENNTAG NORDIC OY Äyritie Vantaa Puhelin: Faksi:

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 12.4.2014 REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

Ultramapp Toimittajan tuotetunniste

Ultramapp Toimittajan tuotetunniste 453/2010 (Kaikki viittaukset EU-säädoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi) Laadittu 2015-05-25 Korvaa tiedotteen joka on laadittu 2014-12-03 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Ultramapp Toimittajan

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201

2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 201 LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT Tämä liite koostuu viidestä osasta: 1 osa sisältää tiettyjen luokiteltujen aineiden

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Tunnista kemikaalien vaarat ja vältä tapaturmat kotona. Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Kotitalouksissa käytettävät kemikaalit aiheuttavat vuosittain

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Tuotekoodi C02671FINFINSAS51734 Vain kulkuneuvojen ammattimaiseen maalaamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN

MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN Tiina Hartman MENETELMÄ VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUSTEN YMPÄRISTÖRISKIKOHTEIDEN ARVIOINTIIN Opinnäytetyö YAMK, Kestävä yhdyskunta Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.6.2012 Tekijä(t)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KALUSTEMAALI V 5 SUPER KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite II ja asetusta (EY) nro. 453/2010 - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä : 13.03.2015 Edellinen päiväys : 00.00.0000 Versio : 1.0 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2 Käyttöturvallisuustiedote 1907/006/EY,453/010/EY mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1. 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Sisällys Saatteeksi........................ 3 Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Kemikaalien luokitus, merkitseminen ja päällys...... 6 Käyttöturvallisuustiedote ja tietojen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/18 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versionumero: 1.0/N Luontipäivämäärä: 10.03.2015 1.1 Tuotetunniste Lajitelma: MELLERUD CLASSIC Artikkelinumero: 2069002404

Lisätiedot