Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...42 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...45 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...46 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...80 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...84 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...86 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...87

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) PRESECO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (591) Merkin väri on vihreä. - Märket utförs i färgen grönt. (511) 11, 40, 42 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CARL ALLERS ETABLISSEMENT, AKTIESELSKAB, Valby, Valby, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 38 (111) (210) T (220) naero (730) BENEQ OY (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 1, 6, 7, 9, 14, 40 (111) (210) T (220) Hintaseuranta.fi (730) SANOMA NEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 38, 41 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOY GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Merilampi Oy (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) JOY GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Merilampi Oy (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) SUPERPOTTI

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) MEGAPOTTI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BR (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen, harmaa, siniharmaa, metallinharmaa ja musta. - Märket utförs i blått, mörkblått, grått, blågrått, metallisk grått och svart. (511) 4 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TAGit

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAG SYSTEMS FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 36, 40 (111) (210) T (220) (730) KOWA COMPANY LTD., Nagoya, Nagoya, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10 (111) (210) T (220) (730) E J HIIPAKKA OY, Kurikka, Kurikka, FI (511) 20, 24, 37 (111) (210) T (220) HumanWeld (730) KEMPPI OY (3), Lahti, Lahtis, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 7, 9, 35, 37, 42

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MOTONET OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 7, 8 (111) (210) T (220) BLÄCKK (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) (730) LUJABETONI OY, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa ja musta. - Märket utförs i rött, grått och svart. (511) 19, 37

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LUJABETONI OY, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa ja musta. - Märket utförs i rött, grått och svart. (511) 19, 37 (111) (210) T (220) JALO (730) JALO HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9 (111) (210) T (220) ELÄMÄNMAKUA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BINFORD COMPANY LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja musta. - Märket utförs i grönt, rött och svart. (511) 6, 19, 35, 36, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) uniqcare (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 24, 25, 45 (111) (210) T (220) lemmikki (730) IDEUS OY, Hamina, Fredrikshamn, FI (511) 42 (111) (210) T (220) M-TYPHOON

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MARICAP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) HOME SEASONS OY, Rauma, Raumo, FI (511) 21, 24 (111) (210) T (220) GREENISM (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Helsinki BeachFutis (730) FC PINUPPI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 43

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PSK-ENGINEERING OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN XPS OY, Alajärvi, Alajärvi, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, turkoosinsininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, turkosblått och vitt. (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIVIKYLÄN KOTIPALVAAMO OY, Rauma, Raumo, FI (740) KPMG Oy Ab (511) 29, 35 (111) (210) T (220) Sirkusmarkkinat (730) KERAVAN KAUPUNKI, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) ONNETAR (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Heroz (730) REDLYNX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SUOMESTA PERKELE (730) HEIKKINEN, PASI ARMAS, Lahti, Lahtis, FI (511) 14, 21 (111) (210) T (220) TRG (730) SAKO OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 13 (111) (210) T (220) ARKTIK (730) FINNZYMES INSTRUMENTS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TUTKIMUS- JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja ruskea. - Märket utförs i blått, gult och brunt. (511) 42 (111) (210) T (220) (730) LÄNSI-SUOMEN TOIMISTOKESKUS OY, Rauma, Raumo, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 9, 37 (111) (210) T (220) JIM (730) LAINE, JIM JACQUES, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAMMIN IKKUNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) TMC (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28 (111) (210) T (220) CAPITAL BULLET (730) AHLAMAA, MARKKU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24 (111) (210) T (220) Hopeamarkkinat (730) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OOLANNIN Luotu maistumaan (730) CHIPS AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Hypex (730) LINNAX OY (2), Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 8, 9 (111) (210) T (220) ViWell Video Office (730) VIWELL OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 37, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ALUSAL OY, Nastola, Nastola, FI (511) 6 (111) (210) T (220) (730) MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS, Jokioinen, Jockis, FI (511) 16 (111) (210) T (220) TrendPulse (730) FINPRO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Finpro Navigator

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FINPRO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KONEPLANEETTA OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 7, 42 (111) (210) T (220) (730) KONEPLANEETTA OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 7, 12, 42 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ROSCHIER ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) RUUTUKAUPPA (730) FAMILY CHANNEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) COMEA (730) HUONEKALUTEHDAS NURMELA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (740) Mainostoimisto NHL Notkea Hinku Laboratorio Oy (511) 20 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELSINGIN POLTTIMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja kermanvalkoinen. - Märket utförs i svart, rött och elfenbensvit. (511) 32 (111) (210) T (220) MARTINDALE-HUBBELL (730) REED ELSEVIER PROPERTIES INC., Delaware, Delaware, US (740) Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (511) 16, 35, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) ORIOLA (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 5, 10, 35, 39 (111) (210) T (220) THE CHANNEL FOR HEALTH (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 5, 10, 35, 39

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Niemisen (730) NIEMINEN, JOHANNES ANTTI ASSER, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220) BI Modeller (730) AFFECTO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Affecto BI Modeller (730) AFFECTO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FINLAND KAILAMINI INTERNATIONAL FERTILIZER GROUP LIMITED, Tortola, Tortola, VG (740) John-Henrik Spåre (511) 1 (111) (210) T (220) GEARED FOR NEW ENERGY (730) MOVENTAS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220) (730) INTERFORM OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 20, 25, 31 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Foamit (730) UUSIOAINES OY, Forssa, Forssa, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220) (730) MARABLE KY, Lapua, Lappo, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 9, 10 (111) (210) T (220) TurvallisuusLuotsi (730) AMI-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) ZEN

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 2 (111) (210) T (220) LapCream (730) MISIKANGAS, KATJA JOHANNA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 3 (111) (210) T (220) PREMIDELI - Premium Delicatessen (730) MILOSTONE OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 30, 32, 33, 43 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DUFVA, TARJA, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 14, 24, 41 (111) (210) T (220) (730) SALONOJA, JONNA PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 44, 45 (111) (210) T (220) Jäähovi (730) KOSKIRAVINTOLAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAINT-GOBAIN PAM, Nancy, Nancy, FR (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat harmaa, sininen ja musta. - Märket utförs i grått, blått och svart. (511) 6, 17, 19 (111) (210) T (220) (730) U2I / OY YOU TWO IMPORT LTD., Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, svart och vitt. (511) 10, 11, 22, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) makumaku (730) MAKUMAKU LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 43 (111) (210) T (220) R*COVER

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) KERTTU SAALASTI SÄÄTIÖ, Nivala, Nivala, FI (740) Eelis Juhani Kokko (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) CADI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) IKRU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 41, 43, 44

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) KYE SYSTEMS CORPORATION, Taipei Hsien, Taipei Hsien, TW (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 7, 11 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TUPLA-WOLTTI OY, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 7, 11 (111) (210) T (220) MT-erikoistunut (730) OSTEOPATIAKOULU ATLAS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Kytke&Annosta (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i gult, blått och vitt. (511) 16, 35 (111) (210) T (220) SKAALA ALFA FROST FREE HUURTUMATON ENERGIAIKKUNA (730) SKAALA IKKUNAT JA OVET OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Vastuullisen toiminnan jälki (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) Vastuullisen Atrian jälki (730) ATRIA OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TUULENHUMINAA (730) HAUTALA, PETRI MIKAEL, Rusko, Rusko, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) PoiMapper (730) PAJAT MANAGEMENT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Luontovoima (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 9, 11, 37, 42 (111) (210) T (220) Suomen Luontovoima (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 9, 11, 37, 42 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PELTONEN, JUHANI MATTI ASSERI, Säkylä, Säkylä, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 78/ CELOX (730) MEDTRADE PRODUCTS LIMITED, Crewe, Crewe, GB (740) Leitzinger Oy (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) TÄYSJYVÄ-GOURMET OY, Espoo, Esbo, FI (511) 30

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY (2), Pyhäntä, Pyhäntä, FI (740) Hilkka Männistö (511) 37 (111) (210) T (220) Maaseudun tulevaisuusakatemia (730) FIN-AUGUURI OY, Vesanto, Vesanto, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NUX-ASUNNOT OY, Lohja, Lojo, FI (511) 36, 37 (111) (210) T (220) Hotelzone (730) HOTELZON INTERNATIONAL OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) KARILA-REPONEN, MIRJA VIRVE HANNELE, Heinola, Heinola, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ASSONANT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Luomupäiväkoti Kirsikka (730) LUOMUPÄIVÄKOTI KIRSIKKA OY HELSINKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) beerhouse kalpea kukko (730) PUOLAKKA, JAAKKO, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hyviä hommia (730) KULJETUSMARTEMAA OY, Kerava, Kervo, FI (511) 37, 39 (111) (210) T (220) mrisk

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MODEL IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42 (111) (210) T (220) mprofit (730) MODEL IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) mfundfactor (730) MODEL IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) msii (730) MODEL IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CURATIVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 10, 35 (111) (210) T (220) (730) MASKUN KALUSTETALO OY, Masku, Masku, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 20, 35 (111) (210) T (220) (730) ARTSHORTCUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat pinkki ja harmaa. - Märket utförs i ljusrött och grått. (511) 35, 41, 45

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) Entertainment One (730) ENTERTAINMENT ONE LTD., Brampton, Ontario, Brampton, Ontario, CA (740) Leitzinger Oy (511) 35, 38, 41, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) (730) ENTERTAINMENT ONE LTD., Brampton, Ontario, Brampton, Ontario, CA (740) Leitzinger Oy (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 35, 38, 41, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DOONY'S DONUT (730) VAMIX, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Gent, Gent, BE (740) Leitzinger Oy (511) 30 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) SELECTINVEST (730) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP, Geneve, Geneve, CH (740) Leitzinger Oy (511) 36 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) ORIPÄÄN VESI OY, Oripää, Oripää, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 32

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) ALMECON OY AB, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (111) (730) BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH, Bitburg, Bitburg, DE (111) 58826, 75927, , , , (730) PAROC OY AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) JLG INDUSTRIES, INC., Pennsylvania, Pennsylvania, US (111) (730) KLIPSCH GROUP, INC., Indiana, Indiana, US (111) 74471, , (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED, Staffordshire, Staffordshire, GB (111) 91396, 93784, (730) ASCOT TM LIMITED, Surrey, Surrey, GB (111) 91749, (730) FASHION BOX S.P.A, Asolo Frazione Casella (Treviso), Asolo Frazione Casella (Treviso), IT (111) 96346, 96347, (730) BIARRITZ HOLDINGS, S.A.R.L., Luxembourg, Luxembourg, LU

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) KEURUUN FINNSAFETY OY, Keuruu, Keuruu, FI (111) (730) FRUTAROM GERMANY GMBH, Emmerich, Emmerich, DE (111) (730) MCBC HYDRA BOATS, LLC, Tennessee, Tennessee, US (111) (730) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., Baarn, Baarn, NL (111) (730) SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED, Godalming, Surrey, Godalming, Surrey, GB (111) (730) BECTON DICKINSON CRITICAL CARE SYSTEMS PTE. LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) ZIFF DAVIS, INC., Delaware, Delaware, US (111) , , (730) DOW JONES TRADEMARK HOLDINGS LLC, New York, New York, US (111) , , , (730) TURUN MESSUKESKUS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) SPORT 2000 BRAND AG, Zug, Zug, CH

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) MUUTTOPALVELU NIEMI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ELEMATIC GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) SVENSKA RESEGRUPPEN AB, Uppsala, Uppsala, SE (111) , (730) RENESAS ELECTRONICS KABUSHIKI KAISHA (RENESAS ELECTRONICS CORPORATION), Kawasaki-shi, Kanagawa, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP (111) (730) PULLMAN SLAAPCOMFORT B.V., Zwinjdrecht, Zwinjdrecht, NL (111) (730) DIRTY BIRD PRODUCTIONS, Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) KOTIKOKKI NET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TEKNISEN KAUPAN JA PALVELUIDEN YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) MODULARBOX OY, Helsinki, Helsingfors, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto

2/2014. VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39. Mikkelin maakuntaarkisto Asiakirjahallinnan ja arkistoinnin erikoislehti 2/2014 ARKISTOT Mikkelin maakuntaarkisto 80 vuotta s.25-33 VÄITÖS Historia yrityksen voimavarana s.36-39 TAPAHTUMAT PDA Henkilöarkistot s.4-7 KAY Opintopäivät

Lisätiedot

ADR-säädöksiin täysremontti

ADR-säädöksiin täysremontti P U U N K U O R M A A JA M E S TA R U U S R e n g a s t e s tau s ta E U R O 6 MARKKINOILLE 3 11 ADR-säädöksiin täysremontti + Oblivion ravaa menestykseen Sivuvaunu-Uralilla yli Alppien SKAL-talvipäivät

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot